• සිංහල /
    சிங்களம்
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

සෙම්බොන් මේනිවෙණ් ණීරණි වානෛක්
කරිය කණ්ඩනෛ මාලයන් කාණාච්
සම්බු වෛත්තළල් අංගෛයි නානෛච්
සාම වේදනෛත් තන්නොප්පි ලානෛක්
කුම්බ මාහරි යින්නුරි යානෛක්
කෝවින් මේල්වරුඞ් කෝවිනෛ එංගළ්
නම්බ නෛනළ් ළාරනෛ අමුදෛ
නායි නේන්මරන් දෙන්නිනෛක් කේනේ
Go to Original Page
சிற்பி