• తెలుగు /
    தெலுங்கு
సెంబొన్ మేనివెణ్ ణీఱణి వానైక్
కరియ కండనై మాలయన్ కాణాచ్
సంబు వైత్తళల్ అంగైయి నానైచ్
సామ వేదనైత్ తన్నొప్పి లానైక్
కుంబ మాహరి యిన్నురి యానైక్
కోవిన్ మేల్వరుఙ్ కోవినై ఎంగళ్
నంబ నైనళ్ ళాఱనై అముదై
నాయి నేన్మఱన్ దెన్నినైక్ కేనే
Go to Original Page
சிற்பி