• Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
    BashaIndonesia / Pidgin / English
:namachchivaaya vaaazhka :naathanthaa'l vaazhka
imaippozhuthum en:nenjsil :neengkaathaan thaa'lvaazhka
koakazhi yaa'nda kuruma'nithan thaa'lvaazhka
aakama maaki:nin 'ra'n'nippaan thaa'lvaazhka
aekan a:naekan i'raiva nadivaazhka 5
vaekang keduththaa'nda vae:nthanadi velka
pi'rappa'rukkum pinjgnakan'ran peykazhalka'l velka
pu'raththaarkkuch saeyoan'ran poongkazhalka'l velka
karangkuvivaar u'lmakizhung koankazhalka'l velka
sirangkuvivaar oangkuvikkunj seeroan kazhalvelka 10
eesa nadipoa'r'ri e:nthai yadipoa'r'ri
thaesa nadipoa'r'ri sivansae vadipoa'r'ri
:naeyaththae :nin'ra :nimala nadipoa'r'ri
maayap pi'rappa'rukkum manna nadipoa'r'ri
seeraar peru:nthu'rai:nam thaeva nadipoa'r'ri 15
aaraatha inpam aru'lumalai poa'r'ri
sivanavanen si:nthaiyu'l :nin'ra athanaal
avanaru 'laalae avanthaa'l va'nangngkich
si:nthai makizhach sivapuraa 'na:nthannai
mu:nthai vinaimuzhuthum moaya uraippanyaan 20
ka'n'nuthalaan thankaru'naik ka'nkaadda va:ntheythi
e'n'nutha'r keddaa ezhilaar kazhali'rainjsi
vi'n'ni'rai:nthu ma'n'ni'rai:nthu mikkaay vi'langko'liyaay
e'n'ni'ra:n thellai yilaathaanae :ninperunjseer
pollaa vinaiyaen pukazhumaa 'ron'ra'riyaen 25
pullaakip poodaayp puzhuvaay maramaakip
palviruka maakip pa'ravaiyaayp paampaakik
kallaay manitharaayp paeyaayk ka'nangka'laay
vallasura raaki munivaraayth thaevaraaych
sellaaa :nin'raith thaavara sangkamaththu'l 30
ellaap pi'rappum pi'ra:nthi'laiththaen emperumaan
meyyaeun ponnadika'l ka'ndin'ru veedu'r'raen
uyyaen u'l'laththu'l oangkaara maay:nin'ra
meyyaa vimalaa vidaippaakaa vaethangka'l
aiyaa enaoangki aazh:nthakan'ra :nu'n'niyanae 35
veyyaay tha'niyaay iyamaana naamvimalaa
poyyaa yinavellaam poayakala va:ntharu'li
meynjgnaana maaki mi'lirkin'ra meychchudarae
enjgnaanam illaathaen inpap perumaanae
anjgnaanam thannai akalvikkum :nalla'rivae 40
aakkam a'lavi'ruthi illaay anaiththulakum
aakkuvaay kaappaay azhippaay aru'ltharuvaay
poakkuvaay ennaip pukuvippaay :ninthozhumpin
:naa'r'raththin :naeriyaay saeyaay :na'niyaanae
maa'r'ram manangkazhiya :nin'ra ma'raiyoanae 45
ka'ra:nthapaal kannalodu :neykala:nthaa'r poalach
si'ra:nthadiyaar si:nthanaiyu'l thaenoo'ri :nin'ru
pi'ra:ntha pi'rappa'rukkum engka'l perumaan
:ni'rangka'loa rai:nthudaiyaay vi'n'noarka 'laeththa
ma'rai:nthiru:nthaay emperumaan valvinaiyaen thannai 50
ma'rai:nthida moodiya maaya iru'lai
a'rampaavam ennum arungkayi'r'raa'r kaddip
pu'ra:nthoalpoarth thengkum puzhuvazhukku moodi
malanjsoarum onpathu vaayi'r kudilai
malangkap pulanai:nthum vanjsanaiyaich seyya 55
vilangku manaththaal vimalaa unakkuk
kala:nthaan paakik kasi:nthu'l 'lurukum
:nala:nthaan ilaatha si'riyae'rku :nalki
:nila:nthanmael va:ntharu'li :nee'lkazhalka'l kaaaddi
:naayi'r kadaiyaayk kida:ntha adiyae'rkuth 60
thaayi'r si'ra:ntha thayaavaana thaththuvanae
maasa'r'ra soathi malar:ntha malarchchudarae
thaesanae thaenaa ramuthae sivapuranae
paasamaam pa'r'ra'ruththup paarikkum aariyanae
:naesa aru'lpuri:nthu :nenjsilvanj sangkedap 65
paeraathu :nin'ra perungkaru'naip paeraa'rae
aaraa amuthae a'lavilaap pemmaanae
oaraathaar u'l'lath tho'likkum o'liyaanae
:neeraay urukkiyen aaruyiraay :nin'raanae
inpamu:n thunpamum illaanae u'l'laanae 70
anparuk kanpanae yaavaiyumaay allaiyumaanj
soathiyanae thunniru'lae thoan'raap perumaiyanae
aathiyanae a:ntham :naduvaaki allaanae
eerththennai yaadko'nda e:nthai perumaanae
koorththameynj gnaanaththaa'r ko'ndu'narvaar thangkaruththin 75
:noakkariya :noakkae :nu'nukkariya :nu'n'nu'narvae
poakkum varavum pu'narvumilaap pu'n'niyanae
kaakkumeng kaavalanae kaa'npariya paero'liyae
aa'r'rinpa ve'l'lamae aththaamik kaay:nin'ra
thoa'r'rach sudaro'liyaaych sollaatha :nu'n'nu'narvaay80
maa'r'ramaam vaiyakaththin vevvae'rae va:ntha'rivaam
thae'r'ranae thae'r'rath the'livaeen si:nthanaiyu'l
oo'r'raana u'n'naa ramuthae udaiyaanae
vae'r'ru vikaara vidakkudampi nudkidappa
aa'r'raenem aiyaa aranaeoa en'ren'ru 85
poa'r'rip pukazh:nthiru:nthu poykeddu meyaanaar
meeddingku va:nthu vinaippi'ravi saaraamae
ka'l'lap pulakkurampai kaddazhikka vallaanae
:na'l'liru'lil :naddam payin'raadum :naathanae
thillaiyud kooththanae thenpaa'ndi :naaddaanae 90
alla'r pi'ravi a'ruppaanae oaen'ru
solla'r kariyaanaich sollith thiruvadikkeezhch
solliya paaddin poru'lu'nar:nthu solluvaar
selvar sivapuraththin u'l'laar sivanadikkeezhp
palloarum aeththap pa'ni:nthu. 95

Go to Original Page
சிற்பி