• မ္ရန္‌မာစာ /
    பர்மியம்
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

နမစ္စိဝာယ ဝာအလ္က နာထန္ထာလ္ ဝာလ္က
အိမဲပ္ေပာ့လုထုမ္ ေအ့န္ေန့ည္စိလ္ နီင္ကာထာန္ ထာလ္ဝာလ္က
ေကာကလိ ယာန္တ ကုရုမနိထန္ ထာလ္ဝာလ္က
အာကမ မာကိနိန္ ရန္နိပ္ပာန္ ထာလ္ဝာလ္က
ေအကန္ အေနကန္ အိရဲဝ နတိဝာလ္က 5
ေဝကင္ ေက့တုထ္ထာန္တ ေဝန္ထနတိ ေဝ့လ္က
ပိရပ္ပရုက္ကုမ္ ပိည္ညကန္ရန္ ေပ့ယ္ကလလ္ကလ္ ေဝ့လ္က
ပုရထ္ထာရ္က္ကုစ္ ေစေယာန္ရန္ ပူင္ကလလ္ကလ္ ေဝ့လ္က
ကရင္ကုဝိဝာရ္ အုလ္မကိလုင္ ေကာန္ကလလ္ကလ္ ေဝ့လ္က
စိရင္ကုဝိဝာရ္ ေအာင္ကုဝိက္ကုည္ စီေရာန္ ကလလ္ေဝ့လ္က 10
အီစ နတိေပာရ္ရိ ေအ့န္ထဲ ယတိေပာရ္ရိ
ေထစ နတိေပာရ္ရိ စိဝန္ေစ ဝတိေပာရ္ရိ
ေနယထ္ေထ နိန္ရ နိမလ နတိေပာရ္ရိ
မာယပ္ ပိရပ္ပရုက္ကုမ္ မန္န နတိေပာရ္ရိ
စီရာရ္ ေပ့ရုန္ထုရဲနမ္ ေထဝ နတိေပာရ္ရိ 15
အာရာထ အိန္ပမ္ အရုလုမလဲ ေပာရ္ရိ
စိဝနဝန္ေအ့န္ စိန္ထဲယုလ္ နိန္ရ အထနာလ္
အဝနရု လာေလ အဝန္ထာလ္ ဝနင္င္ကိစ္
စိန္ထဲ မကိလစ္ စိဝပုရာ နန္ထန္နဲ
မုန္ထဲ ဝိနဲမုလုထုမ္ ေမာယ အုရဲပ္ပန္ယာန္ 20
ကန္နုထလာန္ ထန္ကရုနဲက္ ကန္ကာတ္တ ဝန္ေထ့ယ္ထိ
ေအ့န္နုထရ္ ေက့တ္တာ ေအ့လိလာရ္ ကလလိရဲည္စိ
ဝိန္နိရဲန္ထု မန္နိရဲန္ထု မိက္ကာယ္ ဝိလင္ေကာ့လိယာယ္
ေအ့န္နိရန္ ေထ့လ္လဲ ယိလာထာေန နိန္ေပ့ရုည္စီရ္
ေပာ့လ္လာ ဝိနဲေယန္ ပုကလုမာ ေရာ့န္ရရိေယန္ 25
ပုလ္လာကိပ္ ပူတာယ္ပ္ ပုလုဝာယ္ မရမာကိပ္
ပလ္ဝိရုက မာကိပ္ ပရဝဲယာယ္ပ္ ပာမ္ပာကိက္
ကလ္လာယ္ မနိထရာယ္ပ္ ေပယာယ္က္ ကနင္ကလာယ္
ဝလ္လစုရ ရာကိ မုနိဝရာယ္ထ္ ေထဝရာယ္စ္
ေစ့လ္လာအ နိန္ရအိထ္ ထာဝရ စင္ကမထ္ထုလ္ 30
ေအ့လ္လာပ္ ပိရပ္ပုမ္ ပိရန္ထိလဲထ္ေထန္ ေအ့မ္ေပ့ရုမာန္
ေမ့ယ္ေယအုန္ ေပာ့န္နတိကလ္ ကန္တိန္ရု ဝီတုရ္ေရန္
အုယ္ယေအ့န္ အုလ္လထ္ထုလ္ ေအာင္ကာရ မာယ္နိန္ရ
ေမ့ယ္ယာ ဝိမလာ ဝိတဲပ္ပာကာ ေဝထင္ကလ္
အဲယာ ေအ့နေအာင္ကိ အာလ္န္ထကန္ရ နုန္နိယေန 35
ေဝ့ယ္ယာယ္ ထနိယာယ္ အိယမာန နာမ္ဝိမလာ
ေပာ့ယ္ယာ ယိနေဝ့လ္လာမ္ ေပာယကလ ဝန္ထရုလိ
ေမ့ယ္ည္ညာန မာကိ မိလိရ္ကိန္ရ ေမ့ယ္စ္စုတေရ
ေအ့ည္ညာနမ္ အိလ္လာေထန္ အိန္ပပ္ ေပ့ရုမာေန
အည္ညာနမ္ ထန္နဲ အကလ္ဝိက္ကုမ္ နလ္လရိေဝ 40
အာက္ကမ္ အလဝိရုထိ အိလ္လာယ္ အနဲထ္ထုလကုမ္
အာက္ကုဝာယ္ ကာပ္ပာယ္ အလိပ္ပာယ္ အရုလ္ထရုဝာယ္
ေပာက္ကုဝာယ္ ေအ့န္နဲပ္ ပုကုဝိပ္ပာယ္ နိန္ေထာ့လုမ္ပိန္
နာရ္ရထ္ထိန္ ေနရိယာယ္ ေစယာယ္ နနိယာေန
မာရ္ရမ္ မနင္ကလိယ နိန္ရ မရဲေယာေန 45
ကရန္ထပာလ္ ကန္နေလာ့တု ေန့ယ္ကလန္ထာရ္ ေပာလစ္
စိရန္ထတိယာရ္ စိန္ထနဲယုလ္ ေထနူရိ နိန္ရု
ပိရန္ထ ပိရပ္ပရုက္ကုမ္ ေအ့င္ကလ္ ေပ့ရုမာန္
နိရင္ကေလာ ရဲန္ထုတဲယာယ္ ဝိန္ေနာရ္က ေလထ္ထ
မရဲန္ထိရုန္ထာယ္ ေအ့မ္ေပ့ရုမာန္ ဝလ္ဝိနဲေယန္ ထန္နဲ 50
မရဲန္ထိတ မူတိယ မာယ အိရုလဲ
အရမ္ပာဝမ္ ေအ့န္နုမ္ အရုင္ကယိရ္ရာရ္ ကတ္တိပ္
ပုရန္ေထာလ္ေပာရ္ထ္ ေထ့င္ကုမ္ ပုလုဝလုက္ကု မူတိ
မလည္ေစာရုမ္ ေအာ့န္ပထု ဝာယိရ္ ကုတိလဲ
မလင္ကပ္ ပုလနဲန္ထုမ္ ဝည္စနဲယဲစ္ ေစ့ယ္ယ 55
ဝိလင္ကု မနထ္ထာလ္ ဝိမလာ အုနက္ကုက္
ကလန္ထအန္ ပာကိက္ ကစိန္ထုလ္ လုရုကုမ္
နလန္ထာန္ အိလာထ စိရိေယရ္ကု နလ္ကိ
နိလန္ထန္ေမလ္ ဝန္ထရုလိ နီလ္ကလလ္ကလ္ ကာအတ္တိ
နာယိရ္ ကတဲယာယ္က္ ကိတန္ထ အတိေယရ္ကုထ္ 60
ထာယိရ္ စိရန္ထ ထယာဝာန ထထ္ထုဝေန
မာစရ္ရ ေစာထိ မလရ္န္ထ မလရ္စ္စုတေရ
ေထစေန ေထနာ ရမုေထ စိဝပုရေန
ပာစမာမ္ ပရ္ရရုထ္ထုပ္ ပာရိက္ကုမ္ အာရိယေန
ေနစ အရုလ္ပုရိန္ထု ေန့ည္စိလ္ဝည္ စင္ေက့တပ္ 65
ေပရာထု နိန္ရ ေပ့ရုင္ကရုနဲပ္ ေပရာေရ
အာရာ အမုေထ အလဝိလာပ္ ေပ့မ္မာေန
ေအာရာထာရ္ အုလ္လထ္ ေထာ့လိက္ကုမ္ ေအာ့လိယာေန
နီရာယ္ အုရုက္ကိေယ့န္ အာရုယိရာယ္ နိန္ရာေန
အိန္ပမုန္ ထုန္ပမုမ္ အိလ္လာေန အုလ္လာေန 70
အန္ပရုက္ ကန္ပေန ယာဝဲယုမာယ္ အလ္လဲယုမာည္
ေစာထိယေန ထုန္နိရုေလ ေထာန္ရာပ္ ေပ့ရုမဲယေန
အာထိယေန အန္ထမ္ နတုဝာကိ အလ္လာေန
အီရ္ထ္ေထ့န္နဲ ယာတ္ေကာ့န္တ ေအ့န္ထဲ ေပ့ရုမာေန
ကူရ္ထ္ထေမ့ယ္ည္ ညာနထ္ထာရ္ ေကာ့န္တုနရ္ဝာရ္ ထင္ကရုထ္ထိန္ 75
ေနာက္ကရိယ ေနာက္ေက နုနုက္ကရိယ နုန္နုနရ္ေဝ
ေပာက္ကုမ္ ဝရဝုမ္ ပုနရ္ဝုမိလာပ္ ပုန္နိယေန
ကာက္ကုေမ့င္ ကာဝလေန ကာန္ပရိယ ေပေရာ့လိေယ
အာရ္ရိန္ပ ေဝ့လ္လေမ အထ္ထာမိက္ ကာယ္နိန္ရ
ေထာရ္ရစ္ စုတေရာ့လိယာယ္စ္ ေစာ့လ္လာထ နုန္နုနရ္ဝာယ္80
မာရ္ရမာမ္ ဝဲယကထ္ထိန္ ေဝ့ဝ္ေဝေရ ဝန္ထရိဝာမ္
ေထရ္ရေန ေထရ္ရထ္ ေထ့လိေဝေအ့န္ စိန္ထနဲယုလ္
အူရ္ရာန အုန္နာ ရမုေထ အုတဲယာေန
ေဝရ္ရု ဝိကာရ ဝိတက္ကုတမ္ပိ နုတ္ကိတပ္ပ
အာရ္ေရန္ေအ့မ္ အဲယာ အရေနေအာ ေအ့န္ေရ့န္ရု 85
ေပာရ္ရိပ္ ပုကလ္န္ထိရုန္ထု ေပာ့ယ္ေက့တ္တု ေမ့ယ္အာနာရ္
မီတ္တိင္ကု ဝန္ထု ဝိနဲပ္ပိရဝိ စာရာေမ
ကလ္လပ္ ပုလက္ကုရမ္ပဲ ကတ္တလိက္က ဝလ္လာေန
နလ္လိရုလိလ္ နတ္တမ္ ပယိန္ရာတုမ္ နာထေန
ထိလ္လဲယုတ္ ကူထ္ထေန ေထ့န္ပာန္တိ နာတ္တာေန 90
အလ္လရ္ ပိရဝိ အရုပ္ပာေန ေအာေအ့န္ရု
ေစာ့လ္လရ္ ကရိယာနဲစ္ ေစာ့လ္လိထ္ ထိရုဝတိက္ကီလ္စ္
ေစာ့လ္လိယ ပာတ္တိန္ ေပာ့ရုလုနရ္န္ထု ေစာ့လ္လုဝာရ္
ေစ့လ္ဝရ္ စိဝပုရထ္ထိန္ အုလ္လာရ္ စိဝနတိက္ကီလ္ပ္
ပလ္ေလာရုမ္ ေအထ္ထပ္ ပနိန္ထု. 95

Go to Original Page
சிற்பி