• देवनागरी /
    தேவநாகரி
नमच्चिवाय वाअऴ्ग नादऩ्दाळ् वाऴ्ग
इमैप्पॊऴुदुम् ऎऩ्नॆञ्जिल् नीङ्गादाऩ् ताळ्वाऴ्ग
कोहऴि याण्ड कुरुमणिदऩ् ताळ्वाऴ्ग
आहम माहिनिण्ड्रण्णिप्पाऩ् ताळ्वाऴ्ग
एहऩ् अनेहऩ् इऱैव ऩडिवाऴ्ग ५
वेहङ् कॆडुत्ताण्ड वेन्दऩडि वॆल्ग
पिऱप्पऱुक्कुम् पिञ्ञहण्ड्रऩ् पॆय्गऴल्गळ् वॆल्ग
पुऱत्तार्क्कुच् चेयोण्ड्रऩ् पूङ्गऴल्गळ् वॆल्ग
करङ्गुविवार् उळ्महिऴुङ् कोऩ्गऴल्गळ् वॆल्ग
सिरङ्गुविवार् ओङ्गुविक्कुञ् सीरोऩ् कऴल्वॆल्ग १०
ईस ऩडिबोट्रि ऎन्दै यडिबोट्रि
तेस ऩडिबोट्रि सिवऩ्चे वडिबोट्रि
नेयत्ते निण्ड्र निमल ऩडिबोट्रि
मायप् पिऱप्पऱुक्कुम् मऩ्ऩ ऩडिबोट्रि
सीरार् पॆरुन्दुऱैनम् तेव ऩडिबोट्रि १५
आराद इऩ्बम् अरुळुमलै पोट्रि
सिवऩवऩ्ऎऩ् सिन्दैयुळ् निण्ड्र अदऩाल्
अवऩरु ळाले अवऩ्दाळ् वणङ्ङ्गिच्
सिन्दै महिऴच् चिवबुरा णन्दऩ्ऩै
मुन्दै विऩैमुऴुदुम् मोय उरैप्पऩ्याऩ् २०
कण्णुदलाऩ् तऩ्गरुणैक् कण्गाट्ट वन्दॆय्दि
ऎण्णुदऱ् कॆट्टा ऎऴिलार् कऴलिऱैञ्जि
विण्णिऱैन्दु मण्णिऱैन्दु मिक्काय् विळङ्गॊळियाय्
ऎण्णिऱन् दॆल्लै यिलादाऩे निऩ्बॆरुञ्जीर्
पॊल्ला विऩैयेऩ् पुहऴुमा ऱॊण्ड्रऱियेऩ् २५
पुल्लाहिप् पूडाय्प् पुऴुवाय् मरमाहिप्
पल्विरुह माहिप् पऱवैयाय्प् पाम्बाहिक्
कल्लाय् मऩिदराय्प् पेयाय्क् कणङ्गळाय्
वल्लसुर राहि मुऩिवराय्त् तेवराय्च्
सॆल्लाअ निण्ड्रइत् तावर सङ्गमत्तुळ् ३०
ऎल्लाप् पिऱप्पुम् पिऱन्दिळैत्तेऩ् ऎम्बॆरुमाऩ्
मॆय्येउऩ् पॊऩ्ऩडिहळ् कण्डिण्ड्रु वीडुट्रेऩ्
उय्यऎऩ् उळ्ळत्तुळ् ओङ्गार माय्निण्ड्र
मॆय्या विमला विडैप्पाहा वेदङ्गळ्
ऐया ऎऩओङ्गि आऴ्न्दहण्ड्र नुण्णियऩे ३५
वॆय्याय् तणियाय् इयमाऩ ऩाम्विमला
पॊय्या यिऩवॆल्लाम् पोयहल वन्दरुळि
मॆय्ञ्ञाऩ माहि मिळिर्गिण्ड्र मॆय्च्चुडरे
ऎञ्ञाऩम् इल्लादेऩ् इऩ्बप् पॆरुमाऩे
अञ्ञाऩम् तऩ्ऩै अहल्विक्कुम् नल्लऱिवे ४०
आक्कम् अळविऱुदि इल्लाय् अऩैत्तुलहुम्
आक्कुवाय् काप्पाय् अऴिप्पाय् अरुळ्दरुवाय्
पोक्कुवाय् ऎऩ्ऩैप् पुहुविप्पाय् निऩ्दॊऴुम्बिऩ्
नाट्रत्तिऩ् नेरियाय् सेयाय् नणियाऩे
माट्रम् मऩङ्गऴिय निण्ड्र मऱैयोऩे ४५
कऱन्दबाल् कऩ्ऩलॊडु नॆय्गलन्दाऱ् पोलच्
सिऱन्दडियार् सिन्दऩैयुळ् तेऩूऱि निण्ड्रु
पिऱन्द पिऱप्पऱुक्कुम् ऎङ्गळ् पॆरुमाऩ्
निऱङ्गळो रैन्दुडैयाय् विण्णोर्ग ळेत्त
मऱैन्दिरुन्दाय् ऎम्बॆरुमाऩ् वल्विऩैयेऩ् तऩ्ऩै ५०
मऱैन्दिड मूडिय माय इरुळै
अऱम्बावम् ऎऩ्ऩुम् अरुङ्गयिट्राऱ् कट्टिप्
पुऱन्दोल्बोर्त् तॆङ्गुम् पुऴुवऴुक्कु मूडि
मलञ्जोरुम् ऒऩ्बदु वायिऱ् कुडिलै
मलङ्गप् पुलऩैन्दुम् वञ्जऩैयैच् चॆय्य ५५
विलङ्गु मऩत्ताल् विमला उऩक्कुक्
कलन्दअऩ् पाहिक् कसिन्दुळ् ळुरुहुम्
नलन्दाऩ् इलाद सिऱियेऱ्कु नल्गि
निलन्दऩ्मेल् वन्दरुळि नीळ्गऴल्गळ् काअट्टि
नायिऱ् कडैयाय्क् किडन्द अडियेऱ्कुत् ६०
तायिऱ् सिऱन्द तयावाऩ तत्तुवऩे
मासट्र सोदि मलर्न्द मलर्च्चुडरे
तेसऩे तेऩा रमुदे सिवबुरऩे
पासमाम् पट्रऱुत्तुप् पारिक्कुम् आरियऩे
नेस अरुळ्बुरिन्दु नॆञ्जिल्वञ् सङ्गॆडप् ६५
पेरादु निण्ड्र पॆरुङ्गरुणैप् पेराऱे
आरा अमुदे अळविलाप् पॆम्माऩे
ओरादार् उळ्ळत् तॊळिक्कुम् ऒळियाऩे
नीराय् उरुक्कियॆऩ् आरुयिराय् निण्ड्राऩे
इऩ्बमुन् दुऩ्बमुम् इल्लाऩे उळ्ळाऩे ७०
अऩ्बरुक् कऩ्बऩे यावैयुमाय् अल्लैयुमाञ्
सोदियऩे तुऩ्ऩिरुळे तोण्ड्राप् पॆरुमैयऩे
आदियऩे अन्दम् नडुवाहि अल्लाऩे
ईर्त्तॆऩ्ऩै याट्कॊण्ड ऎन्दै पॆरुमाऩे
कूर्त्तमॆय्ञ् ञाऩत्ताऱ् कॊण्डुणर्वार् तङ्गरुत्तिऩ् ७५
नोक्करिय नोक्के नुणुक्करिय नुण्णुणर्वे
पोक्कुम् वरवुम् पुणर्वुमिलाप् पुण्णियऩे
काक्कुमॆङ् कावलऩे काण्बरिय पेरॊळिये
आट्रिऩ्ब वॆळ्ळमे अत्तामिक् काय्निण्ड्र
तोट्रच् चुडरॊळियाय्च् चॊल्लाद नुण्णुणर्वाय्८०
माट्रमाम् वैयहत्तिऩ् वॆव्वेऱे वन्दऱिवाम्
तेट्रऩे तेट्रत् तॆळिवेऎऩ् सिन्दऩैयुळ्
ऊट्राऩ उण्णा रमुदे उडैयाऩे
वेट्रु विहार विडक्कुडम्बि ऩुट्किडप्प
आट्रेऩ्ऎम् ऐया अरऩेओ ऎण्ड्रॆण्ड्रु ८५
पोट्रिप् पुहऴ्न्दिरुन्दु पॊय्गॆट्टु मॆय्आऩार्
मीट्टिङ्गु वन्दु विऩैप्पिऱवि सारामे
कळ्ळप् पुलक्कुरम्बै कट्टऴिक्क वल्लाऩे
नळ्ळिरुळिल् नट्टम् पयिण्ड्राडुम् नादऩे
तिल्लैयुट् कूत्तऩे तॆऩ्बाण्डि नाट्टाऩे ९०
अल्लऱ् पिऱवि अऱुप्पाऩे ओऎण्ड्रु
सॊल्लऱ् करियाऩैच् चॊल्लित् तिरुवडिक्कीऴ्च्
सॊल्लिय पाट्टिऩ् पॊरुळुणर्न्दु सॊल्लुवार्
सॆल्वर् सिवबुरत्तिऩ् उळ्ळार् सिवऩडिक्कीऴ्प्
पल्लोरुम् एत्तप् पणिन्दु. ९५

Go to Original Page
சிற்பி