• ಕನ್ನಡ /
    கன்னடம்
ನಮಚ್ಚಿವಾಯ ವಾಅೞ್ಗ ನಾದನ್ದಾಳ್ ವಾೞ್ಗ
ಇಮೈಪ್ಪೊೞುದುಂ ಎನ್ನೆಂಜಿಲ್ ನೀಂಗಾದಾನ್ ತಾಳ್ವಾೞ್ಗ
ಕೋಹೞಿ ಯಾಂಡ ಕುರುಮಣಿದನ್ ತಾಳ್ವಾೞ್ಗ
ಆಹಮ ಮಾಹಿನಿಂಡ್ರಣ್ಣಿಪ್ಪಾನ್ ತಾಳ್ವಾೞ್ಗ
ಏಹನ್ ಅನೇಹನ್ ಇಱೈವ ನಡಿವಾೞ್ಗ ೫
ವೇಹಙ್ ಕೆಡುತ್ತಾಂಡ ವೇಂದನಡಿ ವೆಲ್ಗ
ಪಿಱಪ್ಪಱುಕ್ಕುಂ ಪಿಞ್ಞಹಂಡ್ರನ್ ಪೆಯ್ಗೞಲ್ಗಳ್ ವೆಲ್ಗ
ಪುಱತ್ತಾರ್ಕ್ಕುಚ್ ಚೇಯೋಂಡ್ರನ್ ಪೂಂಗೞಲ್ಗಳ್ ವೆಲ್ಗ
ಕರಂಗುವಿವಾರ್ ಉಳ್ಮಹಿೞುಙ್ ಕೋನ್ಗೞಲ್ಗಳ್ ವೆಲ್ಗ
ಸಿರಂಗುವಿವಾರ್ ಓಂಗುವಿಕ್ಕುಞ್ ಸೀರೋನ್ ಕೞಲ್ವೆಲ್ಗ ೧೦
ಈಸ ನಡಿಬೋಟ್ರಿ ಎಂದೈ ಯಡಿಬೋಟ್ರಿ
ತೇಸ ನಡಿಬೋಟ್ರಿ ಸಿವನ್ಚೇ ವಡಿಬೋಟ್ರಿ
ನೇಯತ್ತೇ ನಿಂಡ್ರ ನಿಮಲ ನಡಿಬೋಟ್ರಿ
ಮಾಯಪ್ ಪಿಱಪ್ಪಱುಕ್ಕುಂ ಮನ್ನ ನಡಿಬೋಟ್ರಿ
ಸೀರಾರ್ ಪೆರುಂದುಱೈನಂ ತೇವ ನಡಿಬೋಟ್ರಿ ೧೫
ಆರಾದ ಇನ್ಬಂ ಅರುಳುಮಲೈ ಪೋಟ್ರಿ
ಸಿವನವನ್ಎನ್ ಸಿಂದೈಯುಳ್ ನಿಂಡ್ರ ಅದನಾಲ್
ಅವನರು ಳಾಲೇ ಅವನ್ದಾಳ್ ವಣಙ್ಂಗಿಚ್
ಸಿಂದೈ ಮಹಿೞಚ್ ಚಿವಬುರಾ ಣಂದನ್ನೈ
ಮುಂದೈ ವಿನೈಮುೞುದುಂ ಮೋಯ ಉರೈಪ್ಪನ್ಯಾನ್ ೨೦
ಕಣ್ಣುದಲಾನ್ ತನ್ಗರುಣೈಕ್ ಕಣ್ಗಾಟ್ಟ ವಂದೆಯ್ದಿ
ಎಣ್ಣುದಱ್ ಕೆಟ್ಟಾ ಎೞಿಲಾರ್ ಕೞಲಿಱೈಂಜಿ
ವಿಣ್ಣಿಱೈಂದು ಮಣ್ಣಿಱೈಂದು ಮಿಕ್ಕಾಯ್ ವಿಳಂಗೊಳಿಯಾಯ್
ಎಣ್ಣಿಱನ್ ದೆಲ್ಲೈ ಯಿಲಾದಾನೇ ನಿನ್ಬೆರುಂಜೀರ್
ಪೊಲ್ಲಾ ವಿನೈಯೇನ್ ಪುಹೞುಮಾ ಱೊಂಡ್ರಱಿಯೇನ್ ೨೫
ಪುಲ್ಲಾಹಿಪ್ ಪೂಡಾಯ್ಪ್ ಪುೞುವಾಯ್ ಮರಮಾಹಿಪ್
ಪಲ್ವಿರುಹ ಮಾಹಿಪ್ ಪಱವೈಯಾಯ್ಪ್ ಪಾಂಬಾಹಿಕ್
ಕಲ್ಲಾಯ್ ಮನಿದರಾಯ್ಪ್ ಪೇಯಾಯ್ಕ್ ಕಣಂಗಳಾಯ್
ವಲ್ಲಸುರ ರಾಹಿ ಮುನಿವರಾಯ್ತ್ ತೇವರಾಯ್ಚ್
ಸೆಲ್ಲಾಅ ನಿಂಡ್ರಇತ್ ತಾವರ ಸಂಗಮತ್ತುಳ್ ೩೦
ಎಲ್ಲಾಪ್ ಪಿಱಪ್ಪುಂ ಪಿಱಂದಿಳೈತ್ತೇನ್ ಎಂಬೆರುಮಾನ್
ಮೆಯ್ಯೇಉನ್ ಪೊನ್ನಡಿಹಳ್ ಕಂಡಿಂಡ್ರು ವೀಡುಟ್ರೇನ್
ಉಯ್ಯಎನ್ ಉಳ್ಳತ್ತುಳ್ ಓಂಗಾರ ಮಾಯ್ನಿಂಡ್ರ
ಮೆಯ್ಯಾ ವಿಮಲಾ ವಿಡೈಪ್ಪಾಹಾ ವೇದಂಗಳ್
ಐಯಾ ಎನಓಂಗಿ ಆೞ್ಂದಹಂಡ್ರ ನುಣ್ಣಿಯನೇ ೩೫
ವೆಯ್ಯಾಯ್ ತಣಿಯಾಯ್ ಇಯಮಾನ ನಾಮ್ವಿಮಲಾ
ಪೊಯ್ಯಾ ಯಿನವೆಲ್ಲಾಂ ಪೋಯಹಲ ವಂದರುಳಿ
ಮೆಯ್ಞ್ಞಾನ ಮಾಹಿ ಮಿಳಿರ್ಗಿಂಡ್ರ ಮೆಯ್ಚ್ಚುಡರೇ
ಎಞ್ಞಾನಂ ಇಲ್ಲಾದೇನ್ ಇನ್ಬಪ್ ಪೆರುಮಾನೇ
ಅಞ್ಞಾನಂ ತನ್ನೈ ಅಹಲ್ವಿಕ್ಕುಂ ನಲ್ಲಱಿವೇ ೪೦
ಆಕ್ಕಂ ಅಳವಿಱುದಿ ಇಲ್ಲಾಯ್ ಅನೈತ್ತುಲಹುಂ
ಆಕ್ಕುವಾಯ್ ಕಾಪ್ಪಾಯ್ ಅೞಿಪ್ಪಾಯ್ ಅರುಳ್ದರುವಾಯ್
ಪೋಕ್ಕುವಾಯ್ ಎನ್ನೈಪ್ ಪುಹುವಿಪ್ಪಾಯ್ ನಿನ್ದೊೞುಂಬಿನ್
ನಾಟ್ರತ್ತಿನ್ ನೇರಿಯಾಯ್ ಸೇಯಾಯ್ ನಣಿಯಾನೇ
ಮಾಟ್ರಂ ಮನಂಗೞಿಯ ನಿಂಡ್ರ ಮಱೈಯೋನೇ ೪೫
ಕಱಂದಬಾಲ್ ಕನ್ನಲೊಡು ನೆಯ್ಗಲಂದಾಱ್ ಪೋಲಚ್
ಸಿಱಂದಡಿಯಾರ್ ಸಿಂದನೈಯುಳ್ ತೇನೂಱಿ ನಿಂಡ್ರು
ಪಿಱಂದ ಪಿಱಪ್ಪಱುಕ್ಕುಂ ಎಂಗಳ್ ಪೆರುಮಾನ್
ನಿಱಂಗಳೋ ರೈಂದುಡೈಯಾಯ್ ವಿಣ್ಣೋರ್ಗ ಳೇತ್ತ
ಮಱೈಂದಿರುಂದಾಯ್ ಎಂಬೆರುಮಾನ್ ವಲ್ವಿನೈಯೇನ್ ತನ್ನೈ ೫೦
ಮಱೈಂದಿಡ ಮೂಡಿಯ ಮಾಯ ಇರುಳೈ
ಅಱಂಬಾವಂ ಎನ್ನುಂ ಅರುಂಗಯಿಟ್ರಾಱ್ ಕಟ್ಟಿಪ್
ಪುಱಂದೋಲ್ಬೋರ್ತ್ ತೆಂಗುಂ ಪುೞುವೞುಕ್ಕು ಮೂಡಿ
ಮಲಂಜೋರುಂ ಒನ್ಬದು ವಾಯಿಱ್ ಕುಡಿಲೈ
ಮಲಂಗಪ್ ಪುಲನೈಂದುಂ ವಂಜನೈಯೈಚ್ ಚೆಯ್ಯ ೫೫
ವಿಲಂಗು ಮನತ್ತಾಲ್ ವಿಮಲಾ ಉನಕ್ಕುಕ್
ಕಲಂದಅನ್ ಪಾಹಿಕ್ ಕಸಿಂದುಳ್ ಳುರುಹುಂ
ನಲಂದಾನ್ ಇಲಾದ ಸಿಱಿಯೇಱ್ಕು ನಲ್ಗಿ
ನಿಲಂದನ್ಮೇಲ್ ವಂದರುಳಿ ನೀಳ್ಗೞಲ್ಗಳ್ ಕಾಅಟ್ಟಿ
ನಾಯಿಱ್ ಕಡೈಯಾಯ್ಕ್ ಕಿಡಂದ ಅಡಿಯೇಱ್ಕುತ್ ೬೦
ತಾಯಿಱ್ ಸಿಱಂದ ತಯಾವಾನ ತತ್ತುವನೇ
ಮಾಸಟ್ರ ಸೋದಿ ಮಲರ್ಂದ ಮಲರ್ಚ್ಚುಡರೇ
ತೇಸನೇ ತೇನಾ ರಮುದೇ ಸಿವಬುರನೇ
ಪಾಸಮಾಂ ಪಟ್ರಱುತ್ತುಪ್ ಪಾರಿಕ್ಕುಂ ಆರಿಯನೇ
ನೇಸ ಅರುಳ್ಬುರಿಂದು ನೆಂಜಿಲ್ವಞ್ ಸಂಗೆಡಪ್ ೬೫
ಪೇರಾದು ನಿಂಡ್ರ ಪೆರುಂಗರುಣೈಪ್ ಪೇರಾಱೇ
ಆರಾ ಅಮುದೇ ಅಳವಿಲಾಪ್ ಪೆಮ್ಮಾನೇ
ಓರಾದಾರ್ ಉಳ್ಳತ್ ತೊಳಿಕ್ಕುಂ ಒಳಿಯಾನೇ
ನೀರಾಯ್ ಉರುಕ್ಕಿಯೆನ್ ಆರುಯಿರಾಯ್ ನಿಂಡ್ರಾನೇ
ಇನ್ಬಮುನ್ ದುನ್ಬಮುಂ ಇಲ್ಲಾನೇ ಉಳ್ಳಾನೇ ೭೦
ಅನ್ಬರುಕ್ ಕನ್ಬನೇ ಯಾವೈಯುಮಾಯ್ ಅಲ್ಲೈಯುಮಾಞ್
ಸೋದಿಯನೇ ತುನ್ನಿರುಳೇ ತೋಂಡ್ರಾಪ್ ಪೆರುಮೈಯನೇ
ಆದಿಯನೇ ಅಂದಂ ನಡುವಾಹಿ ಅಲ್ಲಾನೇ
ಈರ್ತ್ತೆನ್ನೈ ಯಾಟ್ಕೊಂಡ ಎಂದೈ ಪೆರುಮಾನೇ
ಕೂರ್ತ್ತಮೆಯ್ಞ್ ಞಾನತ್ತಾಱ್ ಕೊಂಡುಣರ್ವಾರ್ ತಂಗರುತ್ತಿನ್ ೭೫
ನೋಕ್ಕರಿಯ ನೋಕ್ಕೇ ನುಣುಕ್ಕರಿಯ ನುಣ್ಣುಣರ್ವೇ
ಪೋಕ್ಕುಂ ವರವುಂ ಪುಣರ್ವುಮಿಲಾಪ್ ಪುಣ್ಣಿಯನೇ
ಕಾಕ್ಕುಮೆಙ್ ಕಾವಲನೇ ಕಾಣ್ಬರಿಯ ಪೇರೊಳಿಯೇ
ಆಟ್ರಿನ್ಬ ವೆಳ್ಳಮೇ ಅತ್ತಾಮಿಕ್ ಕಾಯ್ನಿಂಡ್ರ
ತೋಟ್ರಚ್ ಚುಡರೊಳಿಯಾಯ್ಚ್ ಚೊಲ್ಲಾದ ನುಣ್ಣುಣರ್ವಾಯ್೮೦
ಮಾಟ್ರಮಾಂ ವೈಯಹತ್ತಿನ್ ವೆವ್ವೇಱೇ ವಂದಱಿವಾಂ
ತೇಟ್ರನೇ ತೇಟ್ರತ್ ತೆಳಿವೇಎನ್ ಸಿಂದನೈಯುಳ್
ಊಟ್ರಾನ ಉಣ್ಣಾ ರಮುದೇ ಉಡೈಯಾನೇ
ವೇಟ್ರು ವಿಹಾರ ವಿಡಕ್ಕುಡಂಬಿ ನುಟ್ಕಿಡಪ್ಪ
ಆಟ್ರೇನ್ಎಂ ಐಯಾ ಅರನೇಓ ಎಂಡ್ರೆಂಡ್ರು ೮೫
ಪೋಟ್ರಿಪ್ ಪುಹೞ್ಂದಿರುಂದು ಪೊಯ್ಗೆಟ್ಟು ಮೆಯ್ಆನಾರ್
ಮೀಟ್ಟಿಂಗು ವಂದು ವಿನೈಪ್ಪಿಱವಿ ಸಾರಾಮೇ
ಕಳ್ಳಪ್ ಪುಲಕ್ಕುರಂಬೈ ಕಟ್ಟೞಿಕ್ಕ ವಲ್ಲಾನೇ
ನಳ್ಳಿರುಳಿಲ್ ನಟ್ಟಂ ಪಯಿಂಡ್ರಾಡುಂ ನಾದನೇ
ತಿಲ್ಲೈಯುಟ್ ಕೂತ್ತನೇ ತೆನ್ಬಾಂಡಿ ನಾಟ್ಟಾನೇ ೯೦
ಅಲ್ಲಱ್ ಪಿಱವಿ ಅಱುಪ್ಪಾನೇ ಓಎಂಡ್ರು
ಸೊಲ್ಲಱ್ ಕರಿಯಾನೈಚ್ ಚೊಲ್ಲಿತ್ ತಿರುವಡಿಕ್ಕೀೞ್ಚ್
ಸೊಲ್ಲಿಯ ಪಾಟ್ಟಿನ್ ಪೊರುಳುಣರ್ಂದು ಸೊಲ್ಲುವಾರ್
ಸೆಲ್ವರ್ ಸಿವಬುರತ್ತಿನ್ ಉಳ್ಳಾರ್ ಸಿವನಡಿಕ್ಕೀೞ್ಪ್
ಪಲ್ಲೋರುಂ ಏತ್ತಪ್ ಪಣಿಂದು. ೯೫

Go to Original Page
சிற்பி