• മലയാളം /
    மலையாளம்
നമച്ചിവായ വാഅഴ്ക നാതന്‍താള്‍ വാഴ്ക
ഇമൈപ്പൊഴുതും എന്‍നെഞ്ചില്‍ നീങ്കാതാന്‍ താള്വാഴ്ക
കോകഴി യാണ്ട കുരുമണിതന്‍ താള്വാഴ്ക
ആകമ മാകിനിന്‍ റണ്ണിപ്പാന്‍ താള്വാഴ്ക
ഏകന്‍ അനേകന്‍ ഇറൈവ നടിവാഴ്ക 5
വേകങ് കെടുത്താണ്ട വേന്തനടി വെല്‍ക
പിറപ്പറുക്കും പിഞ്ഞകന്‍റന്‍ പെയ്കഴല്‍കള്‍ വെല്‍ക
പുറത്താര്‍ക്കുച് ചേയോന്‍റന്‍ പൂങ്കഴല്‍കള്‍ വെല്‍ക
കരങ്കുവിവാര്‍ ഉള്‍മകിഴുങ് കോന്‍കഴല്‍കള്‍ വെല്‍ക
ചിരങ്കുവിവാര്‍ ഓങ്കുവിക്കുഞ് ചീരോന്‍ കഴല്വെല്‍ക 10
ഈച നടിപോറ്റി എന്തൈ യടിപോറ്റി
തേച നടിപോറ്റി ചിവന്‍ചേ വടിപോറ്റി
നേയത്തേ നിന്‍റ നിമല നടിപോറ്റി
മായപ് പിറപ്പറുക്കും മന്‍ന നടിപോറ്റി
ചീരാര്‍ പെരുന്തുറൈനം തേവ നടിപോറ്റി 15
ആരാത ഇന്‍പം അരുളുമലൈ പോറ്റി
ചിവനവന്‍എന്‍ ചിന്തൈയുള്‍ നിന്‍റ അതനാല്‍
അവനരു ളാലേ അവന്‍താള്‍ വണങ്ങ്കിച്
ചിന്തൈ മകിഴച് ചിവപുരാ ണന്തന്‍നൈ
മുന്തൈ വിനൈമുഴുതും മോയ ഉരൈപ്പന്‍യാന്‍ 20
കണ്ണുതലാന്‍ തന്‍കരുണൈക് കണ്‍കാട്ട വന്തെയ്തി
എണ്ണുതറ് കെട്ടാ എഴിലാര്‍ കഴലിറൈഞ്ചി
വിണ്ണിറൈന്തു മണ്ണിറൈന്തു മിക്കായ് വിളങ്കൊളിയായ്
എണ്ണിറന്‍ തെല്ലൈ യിലാതാനേ നിന്‍പെരുഞ്ചീര്‍
പൊല്ലാ വിനൈയേന്‍ പുകഴുമാ റൊന്‍ററിയേന്‍ 25
പുല്ലാകിപ് പൂടായ്പ് പുഴുവായ് മരമാകിപ്
പല്വിരുക മാകിപ് പറവൈയായ്പ് പാംപാകിക്
കല്ലായ് മനിതരായ്പ് പേയായ്ക് കണങ്കളായ്
വല്ലചുര രാകി മുനിവരായ്ത് തേവരായ്ച്
ചെല്ലാഅ നിന്‍റഇത് താവര ചങ്കമത്തുള്‍ 30
എല്ലാപ് പിറപ്പും പിറന്തിളൈത്തേന്‍ എംപെരുമാന്‍
മെയ്യേഉന്‍ പൊന്‍നടികള്‍ കണ്ടിന്‍റു വീടുറ്റേന്‍
ഉയ്യഎന്‍ ഉള്ളത്തുള്‍ ഓങ്കാര മായ്നിന്‍റ
മെയ്യാ വിമലാ വിടൈപ്പാകാ വേതങ്കള്‍
ഐയാ എനഓങ്കി ആഴ്ന്തകന്‍റ നുണ്ണിയനേ 35
വെയ്യായ് തണിയായ് ഇയമാന നാമ്വിമലാ
പൊയ്യാ യിനവെല്ലാം പോയകല വന്തരുളി
മെയ്ഞ്ഞാന മാകി മിളിര്‍കിന്‍റ മെയ്ച്ചുടരേ
എഞ്ഞാനം ഇല്ലാതേന്‍ ഇന്‍പപ് പെരുമാനേ
അഞ്ഞാനം തന്‍നൈ അകല്വിക്കും നല്ലറിവേ 40
ആക്കം അളവിറുതി ഇല്ലായ് അനൈത്തുലകും
ആക്കുവായ് കാപ്പായ് അഴിപ്പായ് അരുള്‍തരുവായ്
പോക്കുവായ് എന്‍നൈപ് പുകുവിപ്പായ് നിന്‍തൊഴുംപിന്‍
നാറ്റത്തിന്‍ നേരിയായ് ചേയായ് നണിയാനേ
മാറ്റം മനങ്കഴിയ നിന്‍റ മറൈയോനേ 45
കറന്തപാല്‍ കന്‍നലൊടു നെയ്കലന്താറ് പോലച്
ചിറന്തടിയാര്‍ ചിന്തനൈയുള്‍ തേനൂറി നിന്‍റു
പിറന്ത പിറപ്പറുക്കും എങ്കള്‍ പെരുമാന്‍
നിറങ്കളോ രൈന്തുടൈയായ് വിണ്ണോര്‍ക ളേത്ത
മറൈന്തിരുന്തായ് എംപെരുമാന്‍ വല്വിനൈയേന്‍ തന്‍നൈ 50
മറൈന്തിട മൂടിയ മായ ഇരുളൈ
അറംപാവം എന്‍നും അരുങ്കയിറ്റാറ് കട്ടിപ്
പുറന്തോല്‍പോര്‍ത് തെങ്കും പുഴുവഴുക്കു മൂടി
മലഞ്ചോരും ഒന്‍പതു വായിറ് കുടിലൈ
മലങ്കപ് പുലനൈന്തും വഞ്ചനൈയൈച് ചെയ്യ 55
വിലങ്കു മനത്താല്‍ വിമലാ ഉനക്കുക്
കലന്തഅന്‍ പാകിക് കചിന്തുള്‍ ളുരുകും
നലന്താന്‍ ഇലാത ചിറിയേറ്കു നല്‍കി
നിലന്തന്‍മേല്‍ വന്തരുളി നീള്‍കഴല്‍കള്‍ കാഅട്ടി
നായിറ് കടൈയായ്ക് കിടന്ത അടിയേറ്കുത് 60
തായിറ് ചിറന്ത തയാവാന തത്തുവനേ
മാചറ്റ ചോതി മലര്‍ന്ത മലര്‍ച്ചുടരേ
തേചനേ തേനാ രമുതേ ചിവപുരനേ
പാചമാം പറ്ററുത്തുപ് പാരിക്കും ആരിയനേ
നേച അരുള്‍പുരിന്തു നെഞ്ചില്വഞ് ചങ്കെടപ് 65
പേരാതു നിന്‍റ പെരുങ്കരുണൈപ് പേരാറേ
ആരാ അമുതേ അളവിലാപ് പെമ്മാനേ
ഓരാതാര്‍ ഉള്ളത് തൊളിക്കും ഒളിയാനേ
നീരായ് ഉരുക്കിയെന്‍ ആരുയിരായ് നിന്‍റാനേ
ഇന്‍പമുന്‍ തുന്‍പമും ഇല്ലാനേ ഉള്ളാനേ 70
അന്‍പരുക് കന്‍പനേ യാവൈയുമായ് അല്ലൈയുമാഞ്
ചോതിയനേ തുന്‍നിരുളേ തോന്‍റാപ് പെരുമൈയനേ
ആതിയനേ അന്തം നടുവാകി അല്ലാനേ
ഈര്‍ത്തെന്‍നൈ യാട്കൊണ്ട എന്തൈ പെരുമാനേ
കൂര്‍ത്തമെയ്ഞ് ഞാനത്താറ് കൊണ്ടുണര്‍വാര്‍ തങ്കരുത്തിന്‍ 75
നോക്കരിയ നോക്കേ നുണുക്കരിയ നുണ്ണുണര്‍വേ
പോക്കും വരവും പുണര്‍വുമിലാപ് പുണ്ണിയനേ
കാക്കുമെങ് കാവലനേ കാണ്‍പരിയ പേരൊളിയേ
ആറ്റിന്‍പ വെള്ളമേ അത്താമിക് കായ്നിന്‍റ
തോറ്റച് ചുടരൊളിയായ്ച് ചൊല്ലാത നുണ്ണുണര്‍വായ്80
മാറ്റമാം വൈയകത്തിന്‍ വെവ്വേറേ വന്തറിവാം
തേറ്റനേ തേറ്റത് തെളിവേഎന്‍ ചിന്തനൈയുള്‍
ഊറ്റാന ഉണ്ണാ രമുതേ ഉടൈയാനേ
വേറ്റു വികാര വിടക്കുടംപി നുട്കിടപ്പ
ആറ്റേന്‍എം ഐയാ അരനേഓ എന്‍റെന്‍റു 85
പോറ്റിപ് പുകഴ്ന്തിരുന്തു പൊയ്കെട്ടു മെയ്ആനാര്‍
മീട്ടിങ്കു വന്തു വിനൈപ്പിറവി ചാരാമേ
കള്ളപ് പുലക്കുരംപൈ കട്ടഴിക്ക വല്ലാനേ
നള്ളിരുളില്‍ നട്ടം പയിന്‍റാടും നാതനേ
തില്ലൈയുട് കൂത്തനേ തെന്‍പാണ്ടി നാട്ടാനേ 90
അല്ലറ് പിറവി അറുപ്പാനേ ഓഎന്‍റു
ചൊല്ലറ് കരിയാനൈച് ചൊല്ലിത് തിരുവടിക്കീഴ്ച്
ചൊല്ലിയ പാട്ടിന്‍ പൊരുളുണര്‍ന്തു ചൊല്ലുവാര്‍
ചെല്വര്‍ ചിവപുരത്തിന്‍ ഉള്ളാര്‍ ചിവനടിക്കീഴ്പ്
പല്ലോരും ഏത്തപ് പണിന്തു. 95

Go to Original Page
சிற்பி