• Chinese Pinyin /
    சீனம் பின்யின்
namaddifaya faalga nadandal falga
imaibboludum ennendil ninggadan dalfalga
gohali yanda gurumanidan dalfalga
ahama mahinindrannibban dalfalga
ehan anehan iraifa nadifalga 5
fehang geduddanda fendanadi felga
birabbaruggum binnahandran beygalalgal felga
buraddarggud deyondran bunggalalgal felga
garanggufifar ulmahilung gongalalgal felga
siranggufifar onggufiggun siron galalfelga 10
isa nadibodri endai yadibodri
desa nadibodri sifande fadibodri
neyadde nindra nimala nadibodri
mayab birabbaruggum manna nadibodri
sirar berundurainam defa nadibodri 15
arada inbam arulumalai bodri
sifanafanen sindaiyul nindra adanal
afanaru lale afandal fanangnggid
sindai mahilad difabura nandannai
mundai finaimuludum moya uraibbanyan 20
gannudalan dangarunaig gangadda fandeydi
ennudar gedda elilar galaliraindi
finniraindu manniraindu miggay filanggoliyay
enniran dellai yiladane ninberundir
bolla finaiyen buhaluma rondrariyen 25
bullahib budayb bulufay maramahib
balfiruha mahib barafaiyayb bambahig
gallay manidarayb beyayg gananggalay
fallasura rahi munifarayd defarayd
sellaa nindraid dafara sanggamaddul 30
ellab birabbum birandilaidden emberuman
meyyeun bonnadihal gandindru fidudren
uyyaen ulladdul onggara maynindra
meyya fimala fidaibbaha fedanggal
aiya enaonggi alndahandra nunniyane 35
feyyay daniyay iyamana namfimala
boyya yinafellam boyahala fandaruli
meynnana mahi milirgindra meyddudare
ennanam illaden inbab berumane
annanam dannai ahalfiggum nallarife 40
aggam alafirudi illay anaiddulahum
aggufay gabbay alibbay aruldarufay
boggufay ennaib buhufibbay nindolumbin
nadraddin neriyay seyay naniyane
madram mananggaliya nindra maraiyone 45
garandabal gannalodu neygalandar bolad
sirandadiyar sindanaiyul denuri nindru
biranda birabbaruggum enggal beruman
niranggalo raindudaiyay finnorga ledda
maraindirunday emberuman falfinaiyen dannai 50
maraindida mudiya maya irulai
arambafam ennum arunggayidrar gaddib
burandolbord denggum bulufaluggu mudi
malandorum onbadu fayir gudilai
malanggab bulanaindum fandanaiyaid deyya 55
filanggu manaddal fimala unaggug
galandaan bahig gasindul luruhum
nalandan ilada siriyergu nalgi
nilandanmel fandaruli nilgalalgal gaaddi
nayir gadaiyayg gidanda adiyergud 60
dayir siranda dayafana daddufane
masadra sodi malarnda malarddudare
desane dena ramude sifaburane
basamam badraruddub bariggum ariyane
nesa arulburindu nendilfan sanggedab 65
beradu nindra berunggarunaib berare
ara amude alafilab bemmane
oradar ullad doliggum oliyane
niray uruggiyen aruyiray nindrane
inbamun dunbamum illane ullane 70
anbarug ganbane yafaiyumay allaiyuman
sodiyane dunnirule dondrab berumaiyane
adiyane andam nadufahi allane
irddennai yadgonda endai berumane
gurddameyn nanaddar gondunarfar danggaruddin 75
noggariya nogge nunuggariya nunnunarfe
boggum farafum bunarfumilab bunniyane
gaggumeng gafalane ganbariya beroliye
adrinba fellame addamig gaynindra
dodrad dudaroliyayd dollada nunnunarfay80
madramam faiyahaddin feffere fandarifam
dedrane dedrad delifeen sindanaiyul
udrana unna ramude udaiyane
fedru fihara fidaggudambi nudgidabba
adrenem aiya araneo endrendru 85
bodrib buhalndirundu boygeddu meyanar
middinggu fandu finaibbirafi sarame
gallab bulaggurambai gaddaligga fallane
nallirulil naddam bayindradum nadane
dillaiyud guddane denbandi naddane 90
allar birafi arubbane oendru
sollar gariyanaid dollid dirufadiggild
solliya baddin borulunarndu sollufar
selfar sifaburaddin ullar sifanadiggilb
ballorum eddab banindu. 95

Go to Original Page
சிற்பி