• සිංහල /
    சிங்களம்
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

නමච්චිවාය වාඅළ්හ නාදන්දාළ් වාළ්හ
ඉමෛප්පොළුදුම් එන්නෙඥ්ජිල් නීංගාදාන් තාළ්වාළ්හ
කෝහළි යාණ්ඩ කුරුමණිදන් තාළ්වාළ්හ
ආහම මාහිනින්‍රණ්ණිප්පාන් තාළ්වාළ්හ
ඒහන් අනේහන් ඉරෛව නඩිවාළ්හ 5
වේහඞ් කෙඩුත්තාණ්ඩ වේන්දනඩි වෙල්හ
පිරප්පරුක්කුම් පිඥ්ඥහන්‍රන් පෙය්හළල්හළ් වෙල්හ
පුරත්තාර්ක්කුච් චේයෝන්‍රන් පූංගළල්හළ් වෙල්හ
කරංගුවිවාර් උළ්මහිළුඞ් කෝන්හළල්හළ් වෙල්හ
සිරංගුවිවාර් ඕංගුවික්කුඥ් සීරෝන් කළල්වෙල්හ 10
ඊස නඩිබෝට්‍රි එන්දෛ යඩිබෝට්‍රි
තේස නඩිබෝට්‍රි සිවන්චේ වඩිබෝට්‍රි
නේයත්තේ නින්‍ර නිමල නඩිබෝට්‍රි
මායප් පිරප්පරුක්කුම් මන්න නඩිබෝට්‍රි
සීරාර් පෙරුන්දුරෛනම් තේව නඩිබෝට්‍රි 15
ආරාද ඉන්බම් අරුළුමලෛ පෝට්‍රි
සිවනවන්එන් සින්දෛයුළ් නින්‍ර අදනාල්
අවනරු ළාලේ අවන්දාළ් වණඞ්ංගිච්
සින්දෛ මහිළච් චිවබුරා ණන්දන්නෛ
මුන්දෛ විනෛමුළුදුම් මෝය උරෛප්පන්‍යාන් 20
කණ්ණුදලාන් තන්හරුණෛක් කණ්හාට්ට වන්දෙය්දි
එණ්ණුදර් කෙට්ටා එළිලාර් කළලිරෛඥ්ජි
විණ්ණිරෛන්දු මණ්ණිරෛන්දු මික්කාය් විළංගොළියාය්
එණ්ණිරන් දෙල්ලෛ යිලාදානේ නින්බෙරුඥ්ජීර්
පොල්ලා විනෛයේන් පුහළුමා රොන්‍රරියේන් 25
පුල්ලාහිප් පූඩාය්ප් පුළුවාය් මරමාහිප්
පල්විරුහ මාහිප් පරවෛයාය්ප් පාම්බාහික්
කල්ලාය් මනිදරාය්ප් පේයාය්ක් කණංගළාය්
වල්ලසුර රාහි මුනිවරාය්ත් තේවරාය්ච්
සෙල්ලාඅ නින්‍රඉත් තාවර සංගමත්තුළ් 30
එල්ලාප් පිරප්පුම් පිරන්දිළෛත්තේන් එම්බෙරුමාන්
මෙය්‍යේඋන් පොන්නඩිහළ් කණ්ඩින්‍රු වීඩුට්‍රේන්
උය්‍යඑන් උළ්ළත්තුළ් ඕංගාර මාය්නින්‍ර
මෙය්‍යා විමලා විඩෛප්පාහා වේදංගළ්
ඓයා එනඕංගි ආළ්න්දහන්‍ර නුණ්ණියනේ 35
වෙය්‍යාය් තණියාය් ඉයමාන නාම්විමලා
පොය්‍යා යිනවෙල්ලාම් පෝයහල වන්දරුළි
මෙය්ඥ්ඥාන මාහි මිළිර්හින්‍ර මෙය්ච්චුඩරේ
එඥ්ඥානම් ඉල්ලාදේන් ඉන්බප් පෙරුමානේ
අඥ්ඥානම් තන්නෛ අහල්වික්කුම් නල්ලරිවේ 40
ආක්කම් අළවිරුදි ඉල්ලාය් අනෛත්තුලහුම්
ආක්කුවාය් කාප්පාය් අළිප්පාය් අරුළ්දරුවාය්
පෝක්කුවාය් එන්නෛප් පුහුවිප්පාය් නින්දොළුම්බින්
නාට්‍රත්තින් නේරියාය් සේයාය් නණියානේ
මාට්‍රම් මනංගළිය නින්‍ර මරෛයෝනේ 45
කරන්දබාල් කන්නලොඩු නෙය්හලන්දාර් පෝලච්
සිරන්දඩියාර් සින්දනෛයුළ් තේනූරි නින්‍රු
පිරන්ද පිරප්පරුක්කුම් එංගළ් පෙරුමාන්
නිරංගළෝ රෛන්දුඩෛයාය් විණ්ණෝර්හ ළේත්ත
මරෛන්දිරුන්දාය් එම්බෙරුමාන් වල්විනෛයේන් තන්නෛ 50
මරෛන්දිඩ මූඩිය මාය ඉරුළෛ
අරම්බාවම් එන්නුම් අරුංගයිට්‍රාර් කට්ටිප්
පුරන්දෝල්බෝර්ත් තෙංගුම් පුළුවළුක්කු මූඩි
මලඥ්ජෝරුම් ඔන්බදු වායිර් කුඩිලෛ
මලංගප් පුලනෛන්දුම් වඥ්ජනෛයෛච් චෙය්‍ය 55
විලංගු මනත්තාල් විමලා උනක්කුක්
කලන්දඅන් පාහික් කසින්දුළ් ළුරුහුම්
නලන්දාන් ඉලාද සිරියේර්කු නල්හි
නිලන්දන්මේල් වන්දරුළි නීළ්හළල්හළ් කාඅට්ටි
නායිර් කඩෛයාය්ක් කිඩන්ද අඩියේර්කුත් 60
තායිර් සිරන්ද තයාවාන තත්තුවනේ
මාසට්‍ර සෝදි මලර්න්ද මලර්ච්චුඩරේ
තේසනේ තේනා රමුදේ සිවබුරනේ
පාසමාම් පට්‍රරුත්තුප් පාරික්කුම් ආරියනේ
නේස අරුළ්බුරින්දු නෙඥ්ජිල්වඥ් සංගෙඩප් 65
පේරාදු නින්‍ර පෙරුංගරුණෛප් පේරාරේ
ආරා අමුදේ අළවිලාප් පෙම්මානේ
ඕරාදාර් උළ්ළත් තොළික්කුම් ඔළියානේ
නීරාය් උරුක්කියෙන් ආරුයිරාය් නින්‍රානේ
ඉන්බමුන් දුන්බමුම් ඉල්ලානේ උළ්ළානේ 70
අන්බරුක් කන්බනේ යාවෛයුමාය් අල්ලෛයුමාඥ්
සෝදියනේ තුන්නිරුළේ තෝන්‍රාප් පෙරුමෛයනේ
ආදියනේ අන්දම් නඩුවාහි අල්ලානේ
ඊර්ත්තෙන්නෛ යාට්කොණ්ඩ එන්දෛ පෙරුමානේ
කූර්ත්තමෙය්ඥ් ඥානත්තාර් කොණ්ඩුණර්වාර් තංගරුත්තින් 75
නෝක්කරිය නෝක්කේ නුණුක්කරිය නුණ්ණුණර්වේ
පෝක්කුම් වරවුම් පුණර්වුමිලාප් පුණ්ණියනේ
කාක්කුමෙඞ් කාවලනේ කාණ්බරිය පේරොළියේ
ආට්‍රින්බ වෙළ්ළමේ අත්තාමික් කාය්නින්‍ර
තෝට්‍රච් චුඩරොළියාය්ච් චොල්ලාද නුණ්ණුණර්වාය්80
මාට්‍රමාම් වෛයහත්තින් වෙව්වේරේ වන්දරිවාම්
තේට්‍රනේ තේට්‍රත් තෙළිවේඑන් සින්දනෛයුළ්
ඌට්‍රාන උණ්ණා රමුදේ උඩෛයානේ
වේට්‍රු විහාර විඩක්කුඩම්බි නුට්කිඩප්ප
ආට්‍රේන්එම් ඓයා අරනේඕ එන්‍රෙන්‍රු 85
පෝට්‍රිප් පුහළ්න්දිරුන්දු පොය්හෙට්ටු මෙය්ආනාර්
මීට්ටිංගු වන්දු විනෛප්පිරවි සාරාමේ
කළ්ළප් පුලක්කුරම්බෛ කට්ටළික්ක වල්ලානේ
නළ්ළිරුළිල් නට්ටම් පයින්‍රාඩුම් නාදනේ
තිල්ලෛයුට් කූත්තනේ තෙන්බාණ්ඩි නාට්ටානේ 90
අල්ලර් පිරවි අරුප්පානේ ඕඑන්‍රු
සොල්ලර් කරියානෛච් චොල්ලිත් තිරුවඩික්කීළ්ච්
සොල්ලිය පාට්ටින් පොරුළුණර්න්දු සොල්ලුවාර්
සෙල්වර් සිවබුරත්තින් උළ්ළාර් සිවනඩික්කීළ්ප්
පල්ලෝරුම් ඒත්තප් පණින්දු. 95

Go to Original Page
சிற்பி