• తెలుగు /
    தெலுங்கு
నమచ్చివాయ వాఅళ్గ నాదన్దాళ్ వాళ్గ
ఇమైప్పొళుదుం ఎన్నెంజిల్ నీంగాదాన్ తాళ్వాళ్గ
కోహళి యాండ కురుమణిదన్ తాళ్వాళ్గ
ఆహమ మాహినిండ్రణ్ణిప్పాన్ తాళ్వాళ్గ
ఏహన్ అనేహన్ ఇఱైవ నడివాళ్గ 5
వేహఙ్ కెడుత్తాండ వేందనడి వెల్గ
పిఱప్పఱుక్కుం పిఞ్ఞహండ్రన్ పెయ్గళల్గళ్ వెల్గ
పుఱత్తార్క్కుచ్ చేయోండ్రన్ పూంగళల్గళ్ వెల్గ
కరంగువివార్ ఉళ్మహిళుఙ్ కోన్గళల్గళ్ వెల్గ
సిరంగువివార్ ఓంగువిక్కుఞ్ సీరోన్ కళల్వెల్గ 10
ఈస నడిబోట్రి ఎందై యడిబోట్రి
తేస నడిబోట్రి సివన్చే వడిబోట్రి
నేయత్తే నిండ్ర నిమల నడిబోట్రి
మాయప్ పిఱప్పఱుక్కుం మన్న నడిబోట్రి
సీరార్ పెరుందుఱైనం తేవ నడిబోట్రి 15
ఆరాద ఇన్బం అరుళుమలై పోట్రి
సివనవన్ఎన్ సిందైయుళ్ నిండ్ర అదనాల్
అవనరు ళాలే అవన్దాళ్ వణఙ్ంగిచ్
సిందై మహిళచ్ చివబురా ణందన్నై
ముందై వినైముళుదుం మోయ ఉరైప్పన్యాన్ 20
కణ్ణుదలాన్ తన్గరుణైక్ కణ్గాట్ట వందెయ్ది
ఎణ్ణుదఱ్ కెట్టా ఎళిలార్ కళలిఱైంజి
విణ్ణిఱైందు మణ్ణిఱైందు మిక్కాయ్ విళంగొళియాయ్
ఎణ్ణిఱన్ దెల్లై యిలాదానే నిన్బెరుంజీర్
పొల్లా వినైయేన్ పుహళుమా ఱొండ్రఱియేన్ 25
పుల్లాహిప్ పూడాయ్ప్ పుళువాయ్ మరమాహిప్
పల్విరుహ మాహిప్ పఱవైయాయ్ప్ పాంబాహిక్
కల్లాయ్ మనిదరాయ్ప్ పేయాయ్క్ కణంగళాయ్
వల్లసుర రాహి మునివరాయ్త్ తేవరాయ్చ్
సెల్లాఅ నిండ్రఇత్ తావర సంగమత్తుళ్ 30
ఎల్లాప్ పిఱప్పుం పిఱందిళైత్తేన్ ఎంబెరుమాన్
మెయ్యేఉన్ పొన్నడిహళ్ కండిండ్రు వీడుట్రేన్
ఉయ్యఎన్ ఉళ్ళత్తుళ్ ఓంగార మాయ్నిండ్ర
మెయ్యా విమలా విడైప్పాహా వేదంగళ్
ఐయా ఎనఓంగి ఆళ్ందహండ్ర నుణ్ణియనే 35
వెయ్యాయ్ తణియాయ్ ఇయమాన నామ్విమలా
పొయ్యా యినవెల్లాం పోయహల వందరుళి
మెయ్ఞ్ఞాన మాహి మిళిర్గిండ్ర మెయ్చ్చుడరే
ఎఞ్ఞానం ఇల్లాదేన్ ఇన్బప్ పెరుమానే
అఞ్ఞానం తన్నై అహల్విక్కుం నల్లఱివే 40
ఆక్కం అళవిఱుది ఇల్లాయ్ అనైత్తులహుం
ఆక్కువాయ్ కాప్పాయ్ అళిప్పాయ్ అరుళ్దరువాయ్
పోక్కువాయ్ ఎన్నైప్ పుహువిప్పాయ్ నిన్దొళుంబిన్
నాట్రత్తిన్ నేరియాయ్ సేయాయ్ నణియానే
మాట్రం మనంగళియ నిండ్ర మఱైయోనే 45
కఱందబాల్ కన్నలొడు నెయ్గలందాఱ్ పోలచ్
సిఱందడియార్ సిందనైయుళ్ తేనూఱి నిండ్రు
పిఱంద పిఱప్పఱుక్కుం ఎంగళ్ పెరుమాన్
నిఱంగళో రైందుడైయాయ్ విణ్ణోర్గ ళేత్త
మఱైందిరుందాయ్ ఎంబెరుమాన్ వల్వినైయేన్ తన్నై 50
మఱైందిడ మూడియ మాయ ఇరుళై
అఱంబావం ఎన్నుం అరుంగయిట్రాఱ్ కట్టిప్
పుఱందోల్బోర్త్ తెంగుం పుళువళుక్కు మూడి
మలంజోరుం ఒన్బదు వాయిఱ్ కుడిలై
మలంగప్ పులనైందుం వంజనైయైచ్ చెయ్య 55
విలంగు మనత్తాల్ విమలా ఉనక్కుక్
కలందఅన్ పాహిక్ కసిందుళ్ ళురుహుం
నలందాన్ ఇలాద సిఱియేఱ్కు నల్గి
నిలందన్మేల్ వందరుళి నీళ్గళల్గళ్ కాఅట్టి
నాయిఱ్ కడైయాయ్క్ కిడంద అడియేఱ్కుత్ 60
తాయిఱ్ సిఱంద తయావాన తత్తువనే
మాసట్ర సోది మలర్ంద మలర్చ్చుడరే
తేసనే తేనా రముదే సివబురనే
పాసమాం పట్రఱుత్తుప్ పారిక్కుం ఆరియనే
నేస అరుళ్బురిందు నెంజిల్వఞ్ సంగెడప్ 65
పేరాదు నిండ్ర పెరుంగరుణైప్ పేరాఱే
ఆరా అముదే అళవిలాప్ పెమ్మానే
ఓరాదార్ ఉళ్ళత్ తొళిక్కుం ఒళియానే
నీరాయ్ ఉరుక్కియెన్ ఆరుయిరాయ్ నిండ్రానే
ఇన్బమున్ దున్బముం ఇల్లానే ఉళ్ళానే 70
అన్బరుక్ కన్బనే యావైయుమాయ్ అల్లైయుమాఞ్
సోదియనే తున్నిరుళే తోండ్రాప్ పెరుమైయనే
ఆదియనే అందం నడువాహి అల్లానే
ఈర్త్తెన్నై యాట్కొండ ఎందై పెరుమానే
కూర్త్తమెయ్ఞ్ ఞానత్తాఱ్ కొండుణర్వార్ తంగరుత్తిన్ 75
నోక్కరియ నోక్కే నుణుక్కరియ నుణ్ణుణర్వే
పోక్కుం వరవుం పుణర్వుమిలాప్ పుణ్ణియనే
కాక్కుమెఙ్ కావలనే కాణ్బరియ పేరొళియే
ఆట్రిన్బ వెళ్ళమే అత్తామిక్ కాయ్నిండ్ర
తోట్రచ్ చుడరొళియాయ్చ్ చొల్లాద నుణ్ణుణర్వాయ్80
మాట్రమాం వైయహత్తిన్ వెవ్వేఱే వందఱివాం
తేట్రనే తేట్రత్ తెళివేఎన్ సిందనైయుళ్
ఊట్రాన ఉణ్ణా రముదే ఉడైయానే
వేట్రు విహార విడక్కుడంబి నుట్కిడప్ప
ఆట్రేన్ఎం ఐయా అరనేఓ ఎండ్రెండ్రు 85
పోట్రిప్ పుహళ్ందిరుందు పొయ్గెట్టు మెయ్ఆనార్
మీట్టింగు వందు వినైప్పిఱవి సారామే
కళ్ళప్ పులక్కురంబై కట్టళిక్క వల్లానే
నళ్ళిరుళిల్ నట్టం పయిండ్రాడుం నాదనే
తిల్లైయుట్ కూత్తనే తెన్బాండి నాట్టానే 90
అల్లఱ్ పిఱవి అఱుప్పానే ఓఎండ్రు
సొల్లఱ్ కరియానైచ్ చొల్లిత్ తిరువడిక్కీళ్చ్
సొల్లియ పాట్టిన్ పొరుళుణర్ందు సొల్లువార్
సెల్వర్ సివబురత్తిన్ ఉళ్ళార్ సివనడిక్కీళ్ప్
పల్లోరుం ఏత్తప్ పణిందు. 95

Go to Original Page
சிற்பி