• ภาษาไทย /
    சீயம்
นะมะจจิวายะ วาอฬกะ นาถะณถาล วาฬกะ
อิมายปโปะฬุถุม เอะณเนะญจิล นีงกาถาณ ถาลวาฬกะ
โกกะฬิ ยาณดะ กุรุมะณิถะณ ถาลวาฬกะ
อากะมะ มากินิณ ระณณิปปาณ ถาลวาฬกะ
เอกะณ อเนกะณ อิรายวะ ณะดิวาฬกะ 5
เวกะง เกะดุถถาณดะ เวนถะณะดิ เวะลกะ
ปิระปปะรุกกุม ปิญญะกะณระณ เปะยกะฬะลกะล เวะลกะ
ปุระถถารกกุจ เจโยณระณ ปูงกะฬะลกะล เวะลกะ
กะระงกุวิวาร อุลมะกิฬุง โกณกะฬะลกะล เวะลกะ
จิระงกุวิวาร โองกุวิกกุญ จีโรณ กะฬะลเวะลกะ 10
อีจะ ณะดิโปรริ เอะนถาย ยะดิโปรริ
เถจะ ณะดิโปรริ จิวะณเจ วะดิโปรริ
เนยะถเถ นิณระ นิมะละ ณะดิโปรริ
มายะป ปิระปปะรุกกุม มะณณะ ณะดิโปรริ
จีราร เปะรุนถุรายนะม เถวะ ณะดิโปรริ 15
อาราถะ อิณปะม อรุลุมะลาย โปรริ
จิวะณะวะณเอะณ จินถายยุล นิณระ อถะณาล
อวะณะรุ ลาเล อวะณถาล วะณะงงกิจ
จินถาย มะกิฬะจ จิวะปุรา ณะนถะณณาย
มุนถาย วิณายมุฬุถุม โมยะ อุรายปปะณยาณ 20
กะณณุถะลาณ ถะณกะรุณายก กะณกาดดะ วะนเถะยถิ
เอะณณุถะร เกะดดา เอะฬิลาร กะฬะลิรายญจิ
วิณณิรายนถุ มะณณิรายนถุ มิกกาย วิละงโกะลิยาย
เอะณณิระน เถะลลาย ยิลาถาเณ นิณเปะรุญจีร
โปะลลา วิณายเยณ ปุกะฬุมา โระณระริเยณ 25
ปุลลากิป ปูดายป ปุฬุวาย มะระมากิป
ปะลวิรุกะ มากิป ปะระวายยายป ปามปากิก
กะลลาย มะณิถะรายป เปยายก กะณะงกะลาย
วะลละจุระ รากิ มุณิวะรายถ เถวะรายจ
เจะลลาอ นิณระอิถ ถาวะระ จะงกะมะถถุล 30
เอะลลาป ปิระปปุม ปิระนถิลายถเถณ เอะมเปะรุมาณ
เมะยเยอุณ โปะณณะดิกะล กะณดิณรุ วีดุรเรณ
อุยยะเอะณ อุลละถถุล โองการะ มายนิณระ
เมะยยา วิมะลา วิดายปปากา เวถะงกะล
อายยา เอะณะโองกิ อาฬนถะกะณระ นุณณิยะเณ 35
เวะยยาย ถะณิยาย อิยะมาณะ ณามวิมะลา
โปะยยา ยิณะเวะลลาม โปยะกะละ วะนถะรุลิ
เมะยญญาณะ มากิ มิลิรกิณระ เมะยจจุดะเร
เอะญญาณะม อิลลาเถณ อิณปะป เปะรุมาเณ
อญญาณะม ถะณณาย อกะลวิกกุม นะลละริเว 40
อากกะม อละวิรุถิ อิลลาย อณายถถุละกุม
อากกุวาย กาปปาย อฬิปปาย อรุลถะรุวาย
โปกกุวาย เอะณณายป ปุกุวิปปาย นิณโถะฬุมปิณ
นารระถถิณ เนริยาย เจยาย นะณิยาเณ
มารระม มะณะงกะฬิยะ นิณระ มะรายโยเณ 45
กะระนถะปาล กะณณะโละดุ เนะยกะละนถาร โปละจ
จิระนถะดิยาร จินถะณายยุล เถณูริ นิณรุ
ปิระนถะ ปิระปปะรุกกุม เอะงกะล เปะรุมาณ
นิระงกะโล รายนถุดายยาย วิณโณรกะ เลถถะ
มะรายนถิรุนถาย เอะมเปะรุมาณ วะลวิณายเยณ ถะณณาย 50
มะรายนถิดะ มูดิยะ มายะ อิรุลาย
อระมปาวะม เอะณณุม อรุงกะยิรราร กะดดิป
ปุระนโถลโปรถ เถะงกุม ปุฬุวะฬุกกุ มูดิ
มะละญโจรุม โอะณปะถุ วายิร กุดิลาย
มะละงกะป ปุละณายนถุม วะญจะณายยายจ เจะยยะ 55
วิละงกุ มะณะถถาล วิมะลา อุณะกกุก
กะละนถะอณ ปากิก กะจินถุล ลุรุกุม
นะละนถาณ อิลาถะ จิริเยรกุ นะลกิ
นิละนถะณเมล วะนถะรุลิ นีลกะฬะลกะล กาอดดิ
นายิร กะดายยายก กิดะนถะ อดิเยรกุถ 60
ถายิร จิระนถะ ถะยาวาณะ ถะถถุวะเณ
มาจะรระ โจถิ มะละรนถะ มะละรจจุดะเร
เถจะเณ เถณา ระมุเถ จิวะปุระเณ
ปาจะมาม ปะรระรุถถุป ปาริกกุม อาริยะเณ
เนจะ อรุลปุรินถุ เนะญจิลวะญ จะงเกะดะป 65
เปราถุ นิณระ เปะรุงกะรุณายป เปราเร
อารา อมุเถ อละวิลาป เปะมมาเณ
โอราถาร อุลละถ โถะลิกกุม โอะลิยาเณ
นีราย อุรุกกิเยะณ อารุยิราย นิณราเณ
อิณปะมุน ถุณปะมุม อิลลาเณ อุลลาเณ 70
อณปะรุก กะณปะเณ ยาวายยุมาย อลลายยุมาญ
โจถิยะเณ ถุณณิรุเล โถณราป เปะรุมายยะเณ
อาถิยะเณ อนถะม นะดุวากิ อลลาเณ
อีรถเถะณณาย ยาดโกะณดะ เอะนถาย เปะรุมาเณ
กูรถถะเมะยญ ญาณะถถาร โกะณดุณะรวาร ถะงกะรุถถิณ 75
โนกกะริยะ โนกเก นุณุกกะริยะ นุณณุณะรเว
โปกกุม วะระวุม ปุณะรวุมิลาป ปุณณิยะเณ
กากกุเมะง กาวะละเณ กาณปะริยะ เปโระลิเย
อารริณปะ เวะลละเม อถถามิก กายนิณระ
โถรระจ จุดะโระลิยายจ โจะลลาถะ นุณณุณะรวาย80
มารระมาม วายยะกะถถิณ เวะวเวเร วะนถะริวาม
เถรระเณ เถรระถ เถะลิเวเอะณ จินถะณายยุล
อูรราณะ อุณณา ระมุเถ อุดายยาเณ
เวรรุ วิการะ วิดะกกุดะมปิ ณุดกิดะปปะ
อารเรณเอะม อายยา อระเณโอ เอะณเระณรุ 85
โปรริป ปุกะฬนถิรุนถุ โปะยเกะดดุ เมะยอาณาร
มีดดิงกุ วะนถุ วิณายปปิระวิ จาราเม
กะลละป ปุละกกุระมปาย กะดดะฬิกกะ วะลลาเณ
นะลลิรุลิล นะดดะม ปะยิณราดุม นาถะเณ
ถิลลายยุด กูถถะเณ เถะณปาณดิ นาดดาเณ 90
อลละร ปิระวิ อรุปปาเณ โอเอะณรุ
โจะลละร กะริยาณายจ โจะลลิถ ถิรุวะดิกกีฬจ
โจะลลิยะ ปาดดิณ โปะรุลุณะรนถุ โจะลลุวาร
เจะลวะร จิวะปุระถถิณ อุลลาร จิวะณะดิกกีฬป
ปะลโลรุม เอถถะป ปะณินถุ. 95

Go to Original Page
சிற்பி