• မ္ရန္‌မာစာ /
    பர்மியம்
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

အာထိယုမ္ အန္ထမုမ္ အိလ္လာ အရုမ္ေပ့ရုမ္
ေစာထိယဲ ယာမ္ပာတက္ ေကတ္ေတယုမ္ ဝာလ္ထတင္ကန္
မာေထ ဝလရုထိေယာ ဝန္ေစ့ဝိေယာ နိန္ေစ့ဝိထာန္
မာေထဝန္ ဝာရ္ကလလ္ကလ္ ဝာလ္ထ္ထိယ ဝာလ္ထ္ေထာ့လိေပာယ္
ဝီထိဝာယ္က္ ေကတ္တလုေမ ဝိမ္မိဝိမ္မိ ေမ့ယ္မ္မရန္ထု
ေပာထာရ္ အမလိယိန္ေမလ္ နိန္ရုမ္ ပုရန္တိင္ငန္
ေအေထနုမ္ အာကာလ္ ကိတန္ထာလ္ ေအ့န္ေနေယ့န္ေန
အီေထ ေအ့န္ေထာလိ ပရိေစေလာရ္ ေအ့မ္ပာဝာယ္. 

Go to Original Page
சிற்பி