• देवनागरी /
    தேவநாகரி
आदियुम् अन्दमुम् इल्ला अरुम्बॆरुम्
सोदियै याम्बाडक् केट्टेयुम् वाळ्दडङ्गण्
मादे वळरुदियो वऩ्चॆवियो निऩ्चॆविदाऩ्
मादेवऩ् वार्गऴल्गळ् वाऴ्त्तिय वाऴ्त्तॊलिबोय्
वीदिवाय्क् केट्टलुमे विम्मिविम्मि मॆय्म्मऱन्दु
पोदार् अमळियिऩ्मेल् निण्ड्रुम् पुरण्डिङ्ङऩ्
एदेऩुम् आहाळ् किडन्दाळ् ऎऩ्ऩेयॆऩ्ऩे
ईदे ऎन्दोऴि परिसेलोर् ऎम्बावाय्. 

Go to Original Page
சிற்பி