• ಕನ್ನಡ /
    கன்னடம்
ಆದಿಯುಂ ಅಂದಮುಂ ಇಲ್ಲಾ ಅರುಂಬೆರುಂ
ಸೋದಿಯೈ ಯಾಂಬಾಡಕ್ ಕೇಟ್ಟೇಯುಂ ವಾಳ್ದಡಂಗಣ್
ಮಾದೇ ವಳರುದಿಯೋ ವನ್ಚೆವಿಯೋ ನಿನ್ಚೆವಿದಾನ್
ಮಾದೇವನ್ ವಾರ್ಗೞಲ್ಗಳ್ ವಾೞ್ತ್ತಿಯ ವಾೞ್ತ್ತೊಲಿಬೋಯ್
ವೀದಿವಾಯ್ಕ್ ಕೇಟ್ಟಲುಮೇ ವಿಮ್ಮಿವಿಮ್ಮಿ ಮೆಯ್ಮ್ಮಱಂದು
ಪೋದಾರ್ ಅಮಳಿಯಿನ್ಮೇಲ್ ನಿಂಡ್ರುಂ ಪುರಂಡಿಙ್ಙನ್
ಏದೇನುಂ ಆಹಾಳ್ ಕಿಡಂದಾಳ್ ಎನ್ನೇಯೆನ್ನೇ
ಈದೇ ಎಂದೋೞಿ ಪರಿಸೇಲೋರ್ ಎಂಬಾವಾಯ್. 

Go to Original Page
சிற்பி