• മലയാളം /
    மலையாளம்
ആതിയും അന്തമും ഇല്ലാ അരുംപെരും
ചോതിയൈ യാംപാടക് കേട്ടേയും വാള്‍തടങ്കണ്‍
മാതേ വളരുതിയോ വന്‍ചെവിയോ നിന്‍ചെവിതാന്‍
മാതേവന്‍ വാര്‍കഴല്‍കള്‍ വാഴ്ത്തിയ വാഴ്ത്തൊലിപോയ്
വീതിവായ്ക് കേട്ടലുമേ വിമ്മിവിമ്മി മെയ്മ്മറന്തു
പോതാര്‍ അമളിയിന്‍മേല്‍ നിന്‍റും പുരണ്ടിങ്ങന്‍
ഏതേനും ആകാള്‍ കിടന്താള്‍ എന്‍നേയെന്‍നേ
ഈതേ എന്തോഴി പരിചേലോര്‍ എംപാവായ്. 

Go to Original Page
சிற்பி