• Русский /
    உருசியன்
аатыём антaмюм ыллаа арюмпэрюм
соотыйaы яaмпаатaк кэaттэaём ваалтaтaнгкан
маатэa вaлaрютыйоо вaнсэвыйоо нынсэвытаан
маатэaвaн вааркалзaлкал ваалзттыя ваалзттолыпоой
витываайк кэaттaлюмэa выммывыммы мэйммaрaнтю
поотаар амaлыйынмэaл нынрюм пюрaнтынгнгaн
эaтэaнюм аакaл кытaнтаал эннэaеннэa
итэa энтоолзы пaрысэaлоор эмпааваай. 

Go to Original Page
சிற்பி