• සිංහල /
    சிங்களம்
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

ආදියුම් අන්දමුම් ඉල්ලා අරුම්බෙරුම්
සෝදියෛ යාම්බාඩක් කේට්ටේයුම් වාළ්දඩංගණ්
මාදේ වළරුදියෝ වන්චෙවියෝ නින්චෙවිදාන්
මාදේවන් වාර්හළල්හළ් වාළ්ත්තිය වාළ්ත්තොලිබෝය්
වීදිවාය්ක් කේට්ටලුමේ විම්මිවිම්මි මෙය්ම්මරන්දු
පෝදාර් අමළියින්මේල් නින්‍රුම් පුරණ්ඩිංඞන්
ඒදේනුම් ආහාළ් කිඩන්දාළ් එන්නේයෙන්නේ
ඊදේ එන්දෝළි පරිසේලෝර් එම්බාවාය්. 

Go to Original Page
சிற்பி