• తెలుగు /
    தெலுங்கு
ఆదియుం అందముం ఇల్లా అరుంబెరుం
సోదియై యాంబాడక్ కేట్టేయుం వాళ్దడంగణ్
మాదే వళరుదియో వన్చెవియో నిన్చెవిదాన్
మాదేవన్ వార్గళల్గళ్ వాళ్త్తియ వాళ్త్తొలిబోయ్
వీదివాయ్క్ కేట్టలుమే విమ్మివిమ్మి మెయ్మ్మఱందు
పోదార్ అమళియిన్మేల్ నిండ్రుం పురండిఙ్ఙన్
ఏదేనుం ఆహాళ్ కిడందాళ్ ఎన్నేయెన్నే
ఈదే ఎందోళి పరిసేలోర్ ఎంబావాయ్. 

Go to Original Page
சிற்பி