• မ္ရန္‌မာစာ /
    பர்மியம்
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

ေပာရ္ရိေအ့န္ ဝာလ္မုထ လာကိယ ေပာ့ရုေလ
ပုလရ္န္ထထု ပူင္ကလရ္ ကိနဲထုနဲ မလရ္ေကာ့န္
ေတရ္ရိနိန္ ထိရုမုကထ္ ေထ့မက္ကရုလ္ မလရုမ္
ေအ့လိလ္နကဲ ေကာ့န္တုနိန္ ထိရုဝတိ ေထာ့လုေကာမ္
ေစရ္ရိထလ္က္ ကမလင္ကလ္ မလရုန္ထန္ ဝယလ္စူလ္
ထိရုပ္ေပ့ရုန္ ထုရဲယုရဲ စိဝေပ့ရု မာေန
ေအရ္ရုယရ္ ေကာ့တိယုတဲ ယာယ္ေအ့နဲ ယုတဲယာယ္
ေအ့မ္ေပ့ရု မာန္ပလ္လိ ေအ့လုန္ထရု လာေယ.
Go to Original Page
சிற்பி