• देवनागरी /
    தேவநாகரி
पोट्रिऎऩ् वाऴ्मुद लाहिय पॊरुळे
पुलर्न्ददु पूङ्गऴऱ् किणैदुणै मलर्गॊण्
टेट्रिनिऩ् तिरुमुहत् तॆमक्करुळ् मलरुम्
ऎऴिल्नहै कॊण्डुनिऩ् तिरुवडि तॊऴुहोम्
सेट्रिदऴ्क् कमलङ्गळ् मलरुन्दण् वयल्सूऴ्
तिरुप्पॆरुन् दुऱैयुऱै सिवबॆरु माऩे
एट्रुयर् कॊडियुडै याय्ऎऩै युडैयाय्
ऎम्बॆरु माऩ्बळ्ळि ऎऴुन्दरु ळाये.
Go to Original Page
சிற்பி