• ಕನ್ನಡ /
    கன்னடம்
ಪೋಟ್ರಿಎನ್ ವಾೞ್ಮುದ ಲಾಹಿಯ ಪೊರುಳೇ
ಪುಲರ್ಂದದು ಪೂಂಗೞಱ್ ಕಿಣೈದುಣೈ ಮಲರ್ಗೊಣ್
ಟೇಟ್ರಿನಿನ್ ತಿರುಮುಹತ್ ತೆಮಕ್ಕರುಳ್ ಮಲರುಂ
ಎೞಿಲ್ನಹೈ ಕೊಂಡುನಿನ್ ತಿರುವಡಿ ತೊೞುಹೋಂ
ಸೇಟ್ರಿದೞ್ಕ್ ಕಮಲಂಗಳ್ ಮಲರುಂದಣ್ ವಯಲ್ಸೂೞ್
ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ ದುಱೈಯುಱೈ ಸಿವಬೆರು ಮಾನೇ
ಏಟ್ರುಯರ್ ಕೊಡಿಯುಡೈ ಯಾಯ್ಎನೈ ಯುಡೈಯಾಯ್
ಎಂಬೆರು ಮಾನ್ಬಳ್ಳಿ ಎೞುಂದರು ಳಾಯೇ.
Go to Original Page
சிற்பி