• മലയാളം /
    மலையாளம்
പോറ്റിഎന്‍ വാഴ്മുത ലാകിയ പൊരുളേ
പുലര്‍ന്തതു പൂങ്കഴറ് കിണൈതുണൈ മലര്‍കൊണ്‍
ടേറ്റിനിന്‍ തിരുമുകത് തെമക്കരുള്‍ മലരും
എഴില്‍നകൈ കൊണ്ടുനിന്‍ തിരുവടി തൊഴുകോം
ചേറ്റിതഴ്ക് കമലങ്കള്‍ മലരുന്തണ്‍ വയല്‍ചൂഴ്
തിരുപ്പെരുന്‍ തുറൈയുറൈ ചിവപെരു മാനേ
ഏറ്റുയര്‍ കൊടിയുടൈ യായ്എനൈ യുടൈയായ്
എംപെരു മാന്‍പള്ളി എഴുന്തരു ളായേ.
Go to Original Page
சிற்பி