• සිංහල /
    சிங்களம்
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

පෝට්‍රිඑන් වාළ්මුද ලාහිය පොරුළේ
පුලර්න්දදු පූංගළර් කිණෛදුණෛ මලර්හොණ්
ටේට්‍රිනින් තිරුමුහත් තෙමක්කරුළ් මලරුම්
එළිල්නහෛ කොණ්ඩුනින් තිරුවඩි තොළුහෝම්
සේට්‍රිදළ්ක් කමලංගළ් මලරුන්දණ් වයල්සූළ්
තිරුප්පෙරුන් දුරෛයුරෛ සිවබෙරු මානේ
ඒට්‍රුයර් කොඩියුඩෛ යාය්එනෛ යුඩෛයාය්
එම්බෙරු මාන්බළ්ළි එළුන්දරු ළායේ.
Go to Original Page
சிற்பி