• తెలుగు /
    தெலுங்கு
పోట్రిఎన్ వాళ్ముద లాహియ పొరుళే
పులర్ందదు పూంగళఱ్ కిణైదుణై మలర్గొణ్
టేట్రినిన్ తిరుముహత్ తెమక్కరుళ్ మలరుం
ఎళిల్నహై కొండునిన్ తిరువడి తొళుహోం
సేట్రిదళ్క్ కమలంగళ్ మలరుందణ్ వయల్సూళ్
తిరుప్పెరున్ దుఱైయుఱై సివబెరు మానే
ఏట్రుయర్ కొడియుడై యాయ్ఎనై యుడైయాయ్
ఎంబెరు మాన్బళ్ళి ఎళుందరు ళాయే.
Go to Original Page
சிற்பி