• ภาษาไทย /
    சீயம்
โปรริเอะณ วาฬมุถะ ลากิยะ โปะรุเล
ปุละรนถะถุ ปูงกะฬะร กิณายถุณาย มะละรโกะณ
เดรรินิณ ถิรุมุกะถ เถะมะกกะรุล มะละรุม
เอะฬิลนะกาย โกะณดุนิณ ถิรุวะดิ โถะฬุโกม
เจรริถะฬก กะมะละงกะล มะละรุนถะณ วะยะลจูฬ
ถิรุปเปะรุน ถุรายยุราย จิวะเปะรุ มาเณ
เอรรุยะร โกะดิยุดาย ยายเอะณาย ยุดายยาย
เอะมเปะรุ มาณปะลลิ เอะฬุนถะรุ ลาเย.
Go to Original Page
சிற்பி