• မ္ရန္‌မာစာ /
    பர்மியம்
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

ေအာ့လိဝလရ္ ဝိလက္ေက အုလပ္ပိလာ ေအာ့န္ေရ
အုနရ္ဝုစူလ္ ကတန္ထေထာရ္ အုနရ္ေဝ
ေထ့လိဝလရ္ ပလိင္ကိန္ ထိရလ္မနိက္ ကုန္ေရ
စိထ္ထထ္ထုလ္ ထိထ္ထိက္ကုန္ ေထေန
အလိဝလရ္ အုလ္လထ္ ထာနန္ထက္ ကနိေယ
အမ္ပလမ္ အာတရင္ ကာက
ေဝ့လိဝလရ္ ေထ့ယ္ဝက္ ကူထ္ထုကန္ ထာယဲထ္
ေထာ့န္တေနန္ ဝိလမ္ပုမာ ဝိလမ္ေပ.

Go to Original Page
சிற்பி