• देवनागरी /
    தேவநாகரி
ऒळिवळर् विळक्के उलप्पिला ऒण्ड्रे
उणर्वुसूऴ् कडन्ददोर् उणर्वे
तॆळिवळर् पळिङ्गिऩ् तिरळ्मणिक् कुण्ड्रे
सित्तत्तुळ् तित्तिक्कुन् देऩे
अळिवळर् उळ्ळत् ताऩन्दक् कऩिये
अम्बलम् आडरङ् काह
वॆळिवळर् तॆय्वक् कूत्तुहन् दायैत्
तॊण्डऩेऩ् विळम्बुमा विळम्बे.

Go to Original Page
சிற்பி