• ಕನ್ನಡ /
    கன்னடம்
ಒಳಿವಳರ್ ವಿಳಕ್ಕೇ ಉಲಪ್ಪಿಲಾ ಒಂಡ್ರೇ
ಉಣರ್ವುಸೂೞ್ ಕಡಂದದೋರ್ ಉಣರ್ವೇ
ತೆಳಿವಳರ್ ಪಳಿಂಗಿನ್ ತಿರಳ್ಮಣಿಕ್ ಕುಂಡ್ರೇ
ಸಿತ್ತತ್ತುಳ್ ತಿತ್ತಿಕ್ಕುನ್ ದೇನೇ
ಅಳಿವಳರ್ ಉಳ್ಳತ್ ತಾನಂದಕ್ ಕನಿಯೇ
ಅಂಬಲಂ ಆಡರಙ್ ಕಾಹ
ವೆಳಿವಳರ್ ತೆಯ್ವಕ್ ಕೂತ್ತುಹನ್ ದಾಯೈತ್
ತೊಂಡನೇನ್ ವಿಳಂಬುಮಾ ವಿಳಂಬೇ.

Go to Original Page
சிற்பி