• മലയാളം /
    மலையாளம்
ഒളിവളര്‍ വിളക്കേ ഉലപ്പിലാ ഒന്‍റേ
ഉണര്‍വുചൂഴ് കടന്തതോര്‍ ഉണര്‍വേ
തെളിവളര്‍ പളിങ്കിന്‍ തിരള്‍മണിക് കുന്‍റേ
ചിത്തത്തുള്‍ തിത്തിക്കുന്‍ തേനേ
അളിവളര്‍ ഉള്ളത് താനന്തക് കനിയേ
അംപലം ആടരങ് കാക
വെളിവളര്‍ തെയ്വക് കൂത്തുകന്‍ തായൈത്
തൊണ്ടനേന്‍ വിളംപുമാ വിളംപേ.

Go to Original Page
சிற்பி