• සිංහල /
    சிங்களம்
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

ඔළිවළර් විළක්කේ උලප්පිලා ඔන්‍රේ
උණර්වුසූළ් කඩන්දදෝර් උණර්වේ
තෙළිවළර් පළිංගින් තිරළ්මණික් කුන්‍රේ
සිත්තත්තුළ් තිත්තික්කුන් දේනේ
අළිවළර් උළ්ළත් තානන්දක් කනියේ
අම්බලම් ආඩරඞ් කාහ
වෙළිවළර් තෙය්වක් කූත්තුහන් දායෛත්
තොණ්ඩනේන් විළම්බුමා විළම්බේ.

Go to Original Page
சிற்பி