• తెలుగు /
    தெலுங்கு
ఒళివళర్ విళక్కే ఉలప్పిలా ఒండ్రే
ఉణర్వుసూళ్ కడందదోర్ ఉణర్వే
తెళివళర్ పళింగిన్ తిరళ్మణిక్ కుండ్రే
సిత్తత్తుళ్ తిత్తిక్కున్ దేనే
అళివళర్ ఉళ్ళత్ తానందక్ కనియే
అంబలం ఆడరఙ్ కాహ
వెళివళర్ తెయ్వక్ కూత్తుహన్ దాయైత్
తొండనేన్ విళంబుమా విళంబే.

Go to Original Page
சிற்பி