• ภาษาไทย /
    சீயம்
โอะลิวะละร วิละกเก อุละปปิลา โอะณเร
อุณะรวุจูฬ กะดะนถะโถร อุณะรเว
เถะลิวะละร ปะลิงกิณ ถิระลมะณิก กุณเร
จิถถะถถุล ถิถถิกกุน เถเณ
อลิวะละร อุลละถ ถาณะนถะก กะณิเย
อมปะละม อาดะระง กากะ
เวะลิวะละร เถะยวะก กูถถุกะน ถายายถ
โถะณดะเณณ วิละมปุมา วิละมเป.

Go to Original Page
சிற்பி