ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ

ಮಿನ್ನಂಭಲತ್ ತಳಗ್ ಗಢ್ಢಮೈಭ್ಭುಗ್ಗಾಗ ನನ್ಗೊಢೈ ತನ್ತೋರ್.

ನನ್ಗೊಢೈಗಳೈ, ಗ. ಚಚ್ಚಿತಾನನ್ತನ್ ಎನ್ಱ ಭೆಯರುಗ್ಗು, ಗಾನ್ತಳಗಂ, 68, ಅಣ್ಣಾ ಚಾಲೈ, ಚೆನ್ನೈ 600002, ಇನ್ತಿಯಾ ಎನ್ಱ ಮುಗವರಿಗ್ಗು ಅನುಭ್ಭಲಾಂ. (Donations in favour of K. Sachithananthan, may be mailed to Kaanthalakam, 68, Annaa Saalai, Chennai 600002, India) ಮಿನ್ನಞ್ಚಲ್ email: tamilnool@gmail.com

07.01.2037 ತರುಮೈ ಆತೀನಂ ತವತ್ತಿರು 26ಆವತು ಗುರುಮಗಾಚನ್ನಿತಾನಂ ಅವರ್ಗಳ್ ರೂ.  50,000
13.12.2040 ಮರುತ್ತುವರ್ ಇರಾಮನಾತನ್ ಇಲಂಭೋತರನ್, ಗನಢಾ (ಯಾೞ್ಭ್ಭಾಣಂ ಚೈವಭರಿಭಾಲನ ಚಭೈತ್ ತಲೈವರಾಗ ಇರುನ್ತ ಚೈವಚಿನ್ತಾನ್ತ ವಿತ್ತಗರ್, ವಢ್ಢುಗ್ಗೋಢ್ಢೈ ವೞಗ್ಗಱಿಞರ್ ವೇ. ನಾಗಲಿಙ್ಗಂ ಅಱಗ್ಗಢ್ಢಳೈ ಚಾರ್ಭಾಗ) ರೂ.  200,000
20.07.2040 ತಿರುಮುಱೈ ಮಾನಾಢ್ಢು ಏಱ್ಭಾಢ್ಢುಗ್ ಗುೞು, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  163,072
02.06.2040 ತಿರು. ಎಲ್. ವೇಙ್ಗಢರಾಮನ್, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  112,001
05.03.2040 ಅರುಳ್ಮಿಗು ಉರುತ್ತಿರ ಗಾಳಿಯಂಮನ್ ಗೋವಿಲ್, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  100,824
15.04.2039 ಅರುಢ್ಚೆಲ್ವರ್ ನಾ. ಮಗಾಲಿಙ್ಗಂ, ಭೊಳ್ಳಾಚ್ಚಿ (ಭಿ. ನಾಚ್ಚಿಮುತ್ತು ಗವುಣ್ಢರ್ ಅಱಗ್ಗಢ್ಢಳೈ ಮಱೄಂ ಇರಾಮನನ್ತ ಅಢಿಗಳಾರ್ ಅಱನಿಲೈ ಚಾರ್ಭಾಗ) ರೂ.  100,000
07.11.2040 ಅರುಳ್ಮಿಗು ವರತರಾಚಭ್ ಭಿಳ್ಳೈಯಾರ್ ಗೋಯಿಲ್, ಗೊಢ್ಢಾಞ್ಚೇನೈ, ಗೊೞುಂಭು ರೂ.  100,000
17.11.2040 ತಿರು. ಭಾಲ್ ಭಾಣ್ಢಿಯನ್, 6807, ವಾಣ್ಢರ್ ಇಢಂ, ಇಢಲ್ಲಾಚು, ತೆಗ್ಚಾಚು 75230 ರೂ.  42,860
15.01.2037 ಮುನೈವರ್ ಆ. ಗನ್ತೈಯಾ, ಚಿಢ್ನಿ, ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ 
ರೂ. 40,000 ಭೆಱುಮತಿಯಾನ ಇತ್ತಾಚ್ಚಿ ಒಳಿಭ್ಭಢಗ್ಗಾಢ್ಚಿ ಎನ್ತಿರಂ 
22.11.2040 ತಿರು. ಈ. ವಿ. ನರಚಿಙ್ಗನ್, 422 ಅಙ್ಗು ಮೋ ಗಿಯೋ ಅವನಿಯೂ 3, 01-2536 ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ 560422 ರೂ.  32,895
04.03.2040 ತಿರು. ಏ. ಗೇ. ವರತರಾಚನ್, ತಿರುಮುಱೈ ಮಾನಾಢ್ಢುಗ್ ಗುೞುತ್ ತೊಣ್ಢನ್, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  28,007
05.10.2038 ಇನ್ತು ಚಮಯ ಅಱನಿಲೈಯತ್ ತುಱೈ ಆಣೈಯರ್, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  25,000
(5 ಆಣ್ಢುಗಳುಗ್ಗುಭ್ ಭರಾಮರಿಭ್ಭುಗ್ ಗಢ್ಢಣಙ್ಗಳುಗ್ಗಾಗ 
ಆಣ್ಢುತೋಱುಂ ರೂ. 25,000)
16.01.2039 ತಿರು. ಗರುಮುತ್ತು ತಿ. ಗಣ್ಣನ್, ತಿಯಾಗರಾಚರ್ ಆಲೈ, ಗಭ್ಭಲೂರ್, ಮತುರೈ  ರೂ.  25,000
15.01.2039 ಅರುಳ್ಮಿಗು ಮೀನಾಢ್ಚಿ ಚುನ್ತರೇಚುವರರ್ ತಿರುಗ್ಗೋಯಿಲ್, ಮತುರೈ ರೂ 25,000
15.05.2039 ಅರುಳ್ಮಿಗು ಗಭಾಲೀಚುವರರ್ ತಿರುಗ್ಗೋಯಿಲ್, ಮಯಿಲಾಭ್ಭೂರ್, ಚೆನ್ನೈರೂ ರೂ.  25,000
05.02.2041 ಗಱ್ಭಗಂ ಭಲ್ಗಲೈಗ್ಗೞಗಂ, ಭೊಳ್ಳಾಚ್ಚಿ ಭಿರತಾನ ಚಾಲೈ, ಈಚ್ಚನಾರಿ ಅಞ್ಚಲ್, ಗೋಯಂಭತ್ತೂರ್ - 641 021 ರೂ.  25,000
01.03.2040 ತಿರು. ಭೞನಿಯಭ್ಭನ್ ಗನ್ತಚಾಮಿ ಅಱವಾೞಿ, ಚಿಗ್ಗಾಗೋ, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  24,155
23.11.2040 ತಿರು. ನರೇನ್ ಮಯಿಲ್ವಾಗನಂ, 25 ಭುರೂಗ್ ತೆರು, ವಾಢ್ಢರ್ಲು, ಲೋವರ್ ಗಢ್ಢು, ವೆಲಿಙ್ಢನ್, ನಿಯೂಚಿಲಾನ್ತು  ರೂ.  22,000
04.03.2040 ತಿರು. ಗೇ. ಆರ್. ಗುಮಾರ್, ತಿರುಮುಱೈ ಮಾನಾಢ್ಢುಗ್ ಗುೞುತ್ ತೊಣ್ಢನ್, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  16,674
15.01.2040 ಅರುಳ್ಮಿಗು ಚಿವನ್ ಗೋಯಿಲ್ ತೇವಾರ ವಗುಭ್ಭು ಮಾಣವಿಗಳ್, ಗೇಲಾಙ್ಗು ಗಿೞಗ್ಗು, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  15,630
21.07.2038 ತವತ್ತಿರು ಭಾಲಯೋಗಿ ಚುವಾಮಿಗಳ್, ಗೋಲಾಲಂಭೂರ್  ರೂ.  15,000
29.10.2040 ತಿರು. ತೆ. ಈಚ್ಚುವರನ್, ಗೊೞುಂಭು, ಇಲಙ್ಗೈ  ರೂ.  13,346
01.02.2038 ಮರುತ್ತುವರ್ ಗತಿರ್ಗಾಮ ಗಾರ್ತ್ತಿಗೇಯನ್, ಭಿರಿತ್ತಾನಿಯಾ ರೂ.  12,000
31.03.2040 ತಿರು. ಎನ್. ಗಣೇಚನ್, ತಿರುಮತಿ ಗ. ಚುತಾ, ತಿರು. ಗ. ನಿತ್ಯಾನನ್ತನ್, ಚೆಲ್ವಿ ಗ. ವಿಚುವೇಚುವರಿ, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  11,742
15.01.2040 ಮುನೈವರ್ ಅ. ಇರಾ. ಚಿವಗುಮಾರನ್, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  10,001
01.02.2038 ತಿರು.ವಿ. ಚುಭ್ಭಿರಮಣಿಯಂ, ನಿಯು ಚೇರ್ಚಿ, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  10,000
28.12.2038 ತಿರು. ಇ. ಇರಾಮಗ್ಗಿರುಢ್ಢಿಣನ್, ವಾಚಿಙ್ಢನ್ ಭಲ್ಗಲೈ, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ  ರೂ.  10,000
05.02.2041 ಭೇರೂರಾತೀನಂ, ಭೇರೂರ್, ಗೋಯಂಭುತ್ತೂರ್ 641 010  ರೂ.  10,000
08.07.2040 ಚೇಗ್ಗಿೞಾರ್ ವಿೞಾ, ಚೆನ್ನೈ ನಿಗೞ್ಚ್ಚಿಯಿಲ್ ನನ್ಗೊಢೈಯಾಳರ್ ರೂ.  8,500
12.11.2039 ವೆಲಿಙ್ರನ್ ಗೀೞ್ಗ್ಗುಢಿಲ್ ತೇವಾರಭ್ ಭಾಢಚಾಲೈ ಮಾಣವರ್, ಗೀೞ್ಗ್ಗುಢಿಲ್, ವೆಲಿಙ್ರನ್, ನಿಯೂಚಿಲಾನ್ತು ರೂ.  6,130
10.01.2040 ತಿರು. ಚಿ. ಮು. ಞಾನಾನನ್ತನ್, 19 ಚಾಣ್ಢಲ್ವೂಢು್ ತೆರು, ಚಿನಮನ್ ತೋಢ್ಢಂ, ಭಿರಿಚುಭ್ಭೇನ್, ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  6,000
31.03.2040 ತಿರು. ನಾಗಲಿಙ್ಗಂ ಮಗೇಚನ್, 56 ಆಲಮೆನ್ ಅವೆನ್ಯು, ಗಾರ್ಲಿಙ್ಭೋರ್ಢು, ಆಸ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  5,928
01.02.2038 ತಿರು. ಗಾರ್ತ್ತಿಗೇಯನ್ ವಿನಾಯಗಮೂರ್ತ್ತಿ, ಗಲೈಞರ್ ನಗರ್ ರೂ.  5,541
19.10.2038 ತಿರು. ಚಿ. ಎನ್. ಭಿರಭಾಗರನ್, ತೂತ್ತುಗ್ಗುಢಿ ರೂ.  5,001
01.02.2038 ತಿರು. ಗೇ. ಎಚು. ವೇಙ್ಗಢೇಚನ್, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  5,000
10.12.2038 ತಿರು. ಭಿ. ಎನ್. ವಿಚುವನಾತನ್, ಆತಂಭಾಗ್ಗಂ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  5,000
12.11.2039 ತಿರುಮುಱೈಭ್ ಭಣ್ಣಿಚೈಮಣಿ ತಿರು. ತು. ಚಿವಚತ್ತಿವೇಲ್, 9, ಮಗೋ ವೀತಿ, ಗೀೞ್ಗ್ಗುಢಿಲ್, ವೆಲಿಙ್ರನ್, ನಿಯೂಚಿಲಾನ್ತು ರೂ.  5,000
18.08.2040 ತಿರುಮತಿ. ಇಲತಾ ಮುರುಗಭ್ಭನ್, ಚುರಾಙ್ಗು ಗಿೞಗ್ಗುತ್ ತೆರು, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  4,897
10.01.2040 ತಿರು. ಚೇ. ಅನ್ಭರಚು, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  4,801
10.01.2040 ಚೆಲ್ವಿ ಭೂಚಾ ಗಯಿಲಾಚಂ, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  4,500
12.12.2039 ತಮಿೞ್ ಮೂತ್ತ ಗುಢಿಮಗ್ಗಳ್ ಚಙ್ಗಂ, ಗನ್ಭೆರಾ, ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  4,500
27.04.2040 ತಿರು. ಅೞಗಿಯ ಚುನ್ತರಂ, ಏ - 13, ಇರಯಿಲ್ ನಗರ್, ಗೋಯಂಭೇಢು, ಚೆನ್ನೈ (ತಿರುನೀಲಗಣ್ಢ ನಾಯನಾರ್ ಭುರಾಣಂ 44 ಭಾಢಲ್ಗಳುಗ್ಗು) ರೂ.  4,400
07.11.2040 ತಿರು. ಈಚುವರನ್ ರೂ.  4,237
05.11.2038 ತಿರು. ಆರ್. ಎಲ್. ಮತನಗೋಭಾಲ್, ಭುನಿತ ಅನ್ತೋನಿಯೋ, ತೆಗ್ಚಾಚು, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  4,001
05.11.2038 ಚೈವ ಚಿತ್ತಾನ್ತ ಚಭೈ, ತೂತ್ತುಗ್ಗುಢಿ ರೂ.  3,000
10.01.2040 ತಿರು. ಚ. ಭತ್ಮನಾತನ್, 29 ಆಲ್ಗೀನಾ ತೆರು, ಗೆನ್ಮೋರ್, ಭಿರಿಚುಭ್ಭೇನ್, ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  3,000
01.08.2039 ತಿರು. ಅರುಣ್, ತೇಚಿಯತ್ ತೊೞಿನುಢ್ಭಗ್ ಗಲ್ಲೂರಿಗ್ ಗುಢಿಯಿರುಭ್ಭು ವಳಾಗಂ, ತುವಾಗ್ಗುಢಿ, ತಿರುಚ್ಚಿ ರೂ.  2,501
06.08.2040 ತಿರುಮತಿ. ಮನೋಗರಿ, ಏ-13 ಇರಯಿಲ್ ನಗರ್, ಗೋಯಂಭೇಢು, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  2,500
06.08.2040 ತಿರು. ಚೊ. ಮ. ಅಮರ್ನಾತ್ತು, ಏ-13 ಇರಯಿಲ್ ನಗರ್, ಗೋಯಂಭೇಢು, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  2,500
31.03.2040 ತಿರು. ಗಚೇನ್ತಿರನ್ ಮಗಾತೇವನ್ ರೂ.  2,338
18.11.2038 ತಿರು. ಎಚು. ತಿಯಾಗರಾಚನ್, ಮೇನಾಳ್ ತಲೈವರ್ ಚೈವಚಿತ್ತಾನ್ತಭ್ ಭೆರುಮನ್ಱಂ  ರೂ.  2,001
21.07.2038 ತಿರುವಾಚಗ - ತಿರುಮನ್ತಿರ ಅಱಗ್ಗಢ್ಢಳೈ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  2,000
15.12.2039 ತಿರುಮತಿ. ಚರೋಚಾ ಚುನ್ತರರಾಮನ್, 21 ತುರೈ ಅರಚನ್ ತೆರು, ಚಾಲಿಗ್ಗಿರಾಮಂ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  2,000
27.07.2040 ತಿರುಮತಿ. ವಾಚುಗಿ + ಮರುತ್ತುವರ್ ಚೇ. ಚಿ. ಗಣ್ಣಭ್ಭನ್, ಇರಾತಾಗ್ಗಿರುಢ್ಢಿನನ್ ಚಾಲೈ, ಮಯಿಲಾಭ್ಭೂರ್, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  2,000
27.07.2040 ಮಾಂಭಲಂ ತಿರು. ಚನ್ತಿರಚೇಗರನ್, ಗಲೈಞರ್ ನಗರ್, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  2,000
08.01.2041 ತಿರು. ಭತ್ಮನಾತನ್ ಅೞಗಭ್ಭನ್, 8, ಲೊರೊಙ್ಗು 4/2ಚಿ, ಚೇರ್ತಾಙ್ಗು ಚಯಾ, 43300 ಚಿಱೀಗೆಂಭಙ್ಗಾನ್, ಮಲೇಚಿಯಾ ரூ.  2,000
11.04.2040 ತಿರು. ಚೇತುರಾಮನ್ ಭೞನಿಯಭ್ಭನ್ ರೂ.  1,544
25.01.2040 ತಿರು. ಗ. ಚೆಯತಾಚರ್, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  1,500
21.02.2038 ಮುನೈವರ್ ಅರಙ್ಗ ಇರಾಮಲಿಙ್ಗಂ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  1,005
13.08.2040 ಚುನ್ತರರ್ ವಾರ ವೞಿಭಾಢ್ಢುಗ್ಗುೞು, ಚೈವಚಿತ್ತಾನ್ತ ಚಭೈ, ವೇಲಂಭಾಳೈಯಂ, ತಿರುಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  1,001
01.02.2038 ತಿರು. ಇರಞ್ಚನ್, ಇಲಣ್ಢನ್ ರೂ.  1,000
21.07.2038 ತಿರುಮತಿ. ಇರಾಚಂ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  1,000
05.11.2038 ತಿರು. ಚ. ಚುಭ್ಭಿರಮಣಿಯಂ, ಮಿಲ್ಲರ್ಭುರಂ, ತೂತ್ತುಗ್ಗುಢಿ ರೂ.  1,000
05.11.2038 ತಿರುಮತಿ. ಗ. ಚಣ್ಮುಗತ್ತಾಯ್ ಅಂಮಾಳ್, ತೂತ್ತುಗ್ಗುಢಿ ರೂ.  1,000
20.11.2038 ಚೈವಚಿತ್ತಾನ್ತಭ್ ಭೆರುಮನ್ಱಂ, ಮಯಿಲಾಭ್ಭೂರ್, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  1,000
12.12.2037 ತಿರು. ಗ. ನಾಗನಾತನ್, ಅರಙ್ಗರಾಚಭುರಂ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  1,000
03.12.2037 ತಿರು. ಎಚು. ವೀ. ಏ. ಚಿವಗುರುನಾತನ್, ಗೀೞ್ಭ್ಭಾಗ್ಗಂ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  1,000
19.10.2039 ಅರುಳ್ಮಿಗು ಭಾಗಮುಢೈಯಾಳ್ ಮಾತರ್ ಚಙ್ಗಂ, ತೂತ್ತುಗ್ಗುಢಿ ರೂ.  1,000
21.07.2038 ತಿರುಮತಿ ಉಚಾ ಗಿರುಢ್ಢಿಣಮೂರ್ತ್ತಿ, (ಭಾರತ ಭೆಢ್ರೋಲಿಯಂ), ಚಾಲಿಗ್ಗಿರಾಮಂ ರೂ.  1,000
12.12.2039 ಚೈವ ವೇಳಾಳರ್ ಮಗಳಿರ್ ಅಣಿ, ತಿರುಮುಱೈ ಇಚೈಗ್ಗುೞು, 51.ವಢಗ್ಗು ಇರತ ವೀತಿ, ತೂತ್ತುಗ್ಗುಢಿ ರೂ.  1,000
20.03.2040 ತಿರು. ಚು. ಗೋತಣ್ಢರಾಮನ್, ಚುವಾಗತಂ, 9, ಗಾಮಾಢ್ಚಿಭುರಂ, ಇರಣ್ಢಾವತು ತೆರು, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  1,000
02.03.2040 ತಿರು. ವಿ. ಗಣ್ಣನ್, ಚುಢುಭ್ಭು ಆಲೋಚಗರ್, 672, ಅಣ್ಣಾ ಚಾಲೈ, ನನ್ತನಂ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  1,000
02.03.2040 ತಿರು. ಚಿ. ತಿಯಾಗರಾಚನ್, ಚುಢುಭ್ಭು ಆಲೋಚಗರ್, 672, ಅಣ್ಣಾ ಚಾಲೈ, ನನ್ತನಂ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  1,000
02.03.2040 ತಿರು. ಚೇ. ಚುಭ್ಭಿರಮಣಿಯಂ, ಚುಢುಭ್ಭು ಆಲೋಚಗರ್, 672, ಅಣ್ಣಾ ಚಾಲೈ, ನನ್ತನಂ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  1,000
05.06.2040 ಭೇರಾಚಿರಿಯರ್ ಭೞ. ಮುರುಗೇಚನ್, ವೇಳಚ್ಚೇರಿ, ಚೆನ್ನೈ 600 042 ರೂ.  1,000
08.08.2040 ತಿರು. ಅೞಗುರಾಜನ್, ತಿರುಮುಱೈ ಮನ್ಱಂ, 15-1ಏ, ಚೆಗ್ಗಢಿ 3ಆವತು ತೆರು, ಗೋವಿಲ್ಭಢ್ಢಿ - 628 501 ರೂ.  1,000
13.08.2040 ಇರಾಮಗಿರುಢ್ಢಿಣ ವಿತ್ತಿಯಾಲಯಂ, ಅಂಮಾಭಾಳೈಯಂ, ತಿರುಭ್ಭೂರ್ ನಿಗೞ್ಚ್ಚಿಯಿಲ್ ನನ್ಗೊಢೈಯಾಳರ್ ರೂ.  1,000
13.08.2040 ತಿರು. ಅಗಿಲ್ ಮಣಿ, ತಿರುಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  1,000
08.01.2041 ತಿರುಮತಿ. ಚಿವ ಭಿರಿಯಾ, 6 ಢೇನಿಯಲ್ ತೆರು, ಮೇಱ್ಗು ತಾಂಭರಂ, ಚೆನ್ನೈ 600 045 ರೂ.  1,000
25.11.2040 ತಿರು. ಭುಗೞೇನ್ತಿ ನಾರಾಯಣನ್, ತಲೈವಾಯ್ಭಢ್ಢಿ, ಓಮಲೂರ್ ತಾಲುಗಾ, ಚೇಲಂ 636 351 ರೂ.  879
08.01.2041 ತಿರು. ಇರಾ. ಚುನ್ತರರಾಚು, ಅಅ7 ಭಾರ್ಗ್ಗು ವಿಯೂ ಚಾಲೈ, ಅಣ್ಣಾ ನಗರ್, ತಿರುಚ್ಚಿ 620 017 ರೂ.  873
21.02.2038 ತಿರು. ನ. ಚುನ್ತರಮೂರ್ತ್ತಿ, ಇರಾಮಾಭುರಂ ರೂ.  501
21.02.2038 ತಿರು. ತುರೈರಾಚು, ಗೊಢುಙ್ಗೈಯೂರ್ ರೂ.  501
19.10.2038 ತಿರು. ಏ. ತಿರುನಾವುಗ್ಗರಚು, ತೂತ್ತುಗ್ಗುಢಿ ರೂ.  501
10.11.2040 ತಿರು. ಚಿ. ಚನ್ತಿರಮವುಲೀಚ್ಚರನ್, 7, 5ಆವತು ತೆರು, ಚೇಚಿ ನಗರ್, ತಿರುಭ್ಭೂರ್ 641602 ರೂ.  501
21.02.2038 ಮರುತ್ತುವರ್ ಮುರುಗಾನನ್ತಂ, ಚೆನ್ನೈ  ರೂ.  500
21.02.2038 ತಿರು. ಗುಞ್ಚಿತಭಾತಂ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  500
21.02.2038 ಭೆಯರ್ ತರಾತ ಭೆರಿಯವರ್, ಗಲೈಞರ್ ನಗರ್, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  500
21.07.2038 ತಿರುಮತಿ ಗಲ್ಭನಾ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  500
21.07.2038 ತಿರುಮತಿ ಭಿರತೀಮಾ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  500
21.07.2038 ತಿರು. ಭಲರಾಮನ್, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  500
21.07.2038 ತಿರು. ತರುಮಚೀತರನ್, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  500
21.07.2038 ತಿರು. ವಿ. ಗೋಭಿನಾತರ್, ಚೂಳೈ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  500
19.10.2038 ತಿರು. ಗುಭ್ಭು ಚು. ಮಣಿ, ಗಲೈಞರ್ ನಗರ್ ರೂ.  500
19.10.2038 ಮುನೈವರ್ ವೆ. ಚುನ್ತರಂ, ಗಲೈಞರ್ ನಗರ್ ರೂ.  500
19.10.2038 ತಿರು. ಆರ್. ಮಗೇನ್ತಿರನ್, ಗಲೈಞರ್ ನಗರ್ ರೂ.  500
19.10.2038 ತಿರು. ಅರಙ್ಗ ಇರಾತಾಗಿರುಢ್ಢಿಣನ್, ಗಲೈಞರ್ ನಗರ್ ರೂ.  500
19.10.2038 ತಿರು. ಮಾ. ಅಙ್ಗಭ್ಭನ್, ತೂತ್ತುಗ್ಗುಢಿ ರೂ.  500
19.12.2038 ತಿರುಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಗುಮರೇಚನ್, ಗಲೈಞರ್ ನಗರ್, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  500
19.10.2038 ತಿರು. ತಿ. ಗೇ. ಚೆಲ್ವರಾಚು, ಭಾರ್ತ್ತಚಾರತಿ ನಗರ್, ಮಣಭ್ಭಾಗ್ಗಂ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  500
19.10.2038 ತಿರು. ಎನ್. ಚುನ್ತರಂ, ಗಲೈಞರ್ ನಗರ್(ಮೇಱ್ಗು), ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  500
02.03.2040 ತಿರು. ಚೇ. ಚ. ಚೆಗನ್, ಚುಢುಭ್ಭು ಆಲೋಚಗರ್, 672, ಅಣ್ಣಾ ಚಾಲೈ, ನನ್ತನಂ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  500
02.03.2040 ತಿರು. ಚ. ಗೇ. ಭಿರಚಾನ್ತು, ಚುಢುಭ್ಭು ಆಲೋಚಗರ್, 672, ಅಣ್ಣಾ ಚಾಲೈ, ನನ್ತನಂ, ಚೆನ್ನೈ. ರೂ.  500
19.10.2038 ತಿರು. ಇರಾ. ಗೋಭಿ, ತುರ್ಗಾ ಗೋರಲ್, ಗಢುಭಿಚಾನಗ್ಗಲ್ಲಿ, ಭೆಙ್ಗಳೂರ್ ರೂ.  500
13.08.2040 ತಿರು. ಚಿವ. ಇರಾ. ಮುತ್ತುಗ್ಗುಮಾರ್, ತಿರುಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  500
03.03.2040 ತಿರು. ನರೇನ್ತಿರನ್ ಚಿತ್ತಾನ್ ರೂ.  470
31.03.2040 ತಿರುಮತಿ. ಮಲ್ಲಿಗಾ ವೀರಮಲೈ, 4158 ಢೆಗೋರೋ ತೆರು, ಚಾನ್ ಢೆಯ್ಗೋ, ಗಾಲಿಭೋರ್ನಿಯಾ, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  462
02.06.2040 ತಿರು. ಇರಾಮಗುಮಾರನ್ ಗಿರುಢ್ಢಿಣನ್ ರೂ.  432
21.02.2038 ತಿರುಮತಿ ಞಾನವಲ್ಲಿ ಈಚುವರನ್, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  300
19.10.2038 ತಿರು. ಚಿ. ಚುಭ್ಭಿರಮಣಿಯಂ, ಗಲೈಞರ್ ನಗರ್ ರೂ.  300
19.10.2038 ತಿರು. ಚಿವಚಙ್ಗರನ್, ಗಲೈಞರ್ ನಗರ್ ರೂ.  300
19.10.2038 ತಿರು. ಚಿಱೀನಿವಾಚನ್, ಮಾಣವರಗಂ, ತೂತ್ತುಗ್ಗುಢಿ ರೂ.  250
20.11.2038 ಅರುಳಾಲಯಂ, ವೇಙ್ಗಢೇಚಭುರಂ, ತಿರುವಲ್ಲಿಗ್ಗೇಣಿ ರೂ.  202
19.10.2038 ತಿರು. ಅಯ್ಯಂಭೆರುಮಾಳ್, ತೂತ್ತುಗ್ಗುಢಿ ರೂ.  201
21.07.2038 ತಿರು. ಮಗೇನ್ತಿರನ್, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  200
21.07.2038 ತಿರು. ತಿ. ಭೞನಿ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  200
21.07.2038 ತಿರು. ಚಿ. ಗುಣ್ಢಭ್ಭನ್, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  200
21.02.2038 ತಿರು. ಚಂಭುಲಿಙ್ಗಂ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  200
21.02.2038 ತಿರು. ಚೇಗರ್, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  200
21.02.2038 ತಿರುಮತಿ ಗರುಣಾ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  200
19.10.2038 ತಿರು. ಭಾಲಗೋಭಾಲನ್, ಗಲೈಞರ್ ನಗರ್ ರೂ.  200
19.10.2038 ತಿರು. ಓ. ತಿಲ್ಲೈನಾಯಗಂ, ಗಲೈಞರ್ ನಗರ್ ರೂ.  200
19.10.2038 ತಿರು. ಚು. ಮುತ್ತುಗ್ಗುಮಾರಚುವಾಮಿ, ಗಲೈಞರ್ ನಗರ್ ರೂ.  200
19.10.2038 ತಿರು. ನೆಲ್ಲೈ ವಿನಾಯಗಂ, ತೂತ್ತುಗ್ಗುಢಿ ರೂ.  200
07.02.2040 ತಿರು. ವೈ. ಭಾಲಭಾಚುಗ್ಗರನ್, 1341, ಗವಿಭಾರತಿ ನಗರ್, ಆಣ್ಗಳ್ ಗಲ್ಲೂರಿಚ್ ಚಾಲೈ, ಗುಂಭಗೋಣಂ 612002 ರೂ.  200
29.04.2040 ತಿರು. ಮಾ. ಇರಾ. ಭೋ. ಗುರುಚಾಮಿ ರೂ.  200
20.07.2040 ತಿರು. ಚ. ಅೞಗೈಯಾ, ಅನಲ್ಮಿನ್ ನಗರ್, ತೂತ್ತುಗ್ಗುಢಿ 4 ರೂ.  200
13.08.2040 ಮರುತ್ತುವರ್ ಚೆಯರಾಮನ್, ತಿರುಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  200
21.07.2038 ಭೆಯರ್ ತರಾತ ಭೆರಿಯವರ್, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  101
21.02.2038 ತಿರುಮತಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂಮೈ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  101
21.02.2038 ತಿರು. ಗುಮಾರ್, ಇಳವಾಲೈ, ಯಾೞ್ಭ್ಭಾಣಂ ರೂ.  100
21.02.2038 ತಿರು. ಗಣ್ಣನ್, ಗಲೈಞರ್ ನಗರ್ ರೂ.  100
21.02.2038 ತಿರು. ತುಳಚಿರಾಮನ್, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  100
21.02.2038 ತಿರು. ಭಾಲಗಿರುಢ್ಢಿಣನ್, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  100
21.02.2038 ತಿರು. ಗುಮರೇಚಭಿಳ್ಳೈ, ಗಲೈಞರ್ ನಗರ್ ರೂ.  100
21.02.2038 ಭೆಯರ್ ತರಾತ ಭೆರಿಯವರ್, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  100
21.02.2038 ತಿರು. ವಾಚು, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  100
19.10.2038 ತಿರು. ತ. ಚ. ಗೋವಿನ್ತರಾಚನ್, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  100
20.07.2038 ತಿರು. ಚೋ. ಚತ್ತಿಯಚೀಲನ್, ತಿರುಚ್ಚಿ ರೂ.  100
19.10.2038 ತಿರು. ಎಚು. ಮಗಾಲಿಙ್ಗಂ, ಗಲೈಞರ್ ನಗರ್ ರೂ.  100
19.10.2038 ತಿರುಮತಿ ಚಿವಲಢ್ಚುಮಿ ಚಿ., ಗಲೈಞರ್ ನಗರ್ ರೂ.  100
19.10.2038 ತಿರು. ಚಿ. ತಿನೇಚುಭಾಭು, ಚೇಲಂ ರೂ.  100
19.10.2038 ತಿರು. ಉತಯಗುಮಾರ್, ತೂತ್ತುಗ್ಗುಢಿ ರೂ.  100
19.10.2038 ತಿರು. ಏ. ಚಣ್ಮುಗಂ, ಗಲೈಞರ್ ನಗರ್, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  100
19.10.2038 ತಿರು. ಚ. ಮುಗೇಚುಮಣಿ, ಗಲೈಞರ್ ನಗರ್, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  100
19.10.2038 ತಿರು. ತಿ. ವೇಲು, ಚೆಯನ್ತಿ ವಿಢುತಿ್, ಭಿರಾಢ್ವೇ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  100
27.07.2040 ತಿರು. ಎನ್. ಚಿ. ಞಾನಭ್ಭಿರಗಾಚಂ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  100
19.10.2038 ತಿರು. ಏ. ಗೇ. ಅರಙ್ಗನಾತನ್, ಗಲೈಞರ್ ನಗರ್, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.   50
19.10.2038 ತಿರು. ಭುಲವರ್ ತಙ್ಗ ಆಱುಮುಗನ್, ವಿಲ್ಲಿವಾಗ್ಗಂ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.   50
19.10.2038 ತಿರು. ಮು. ನಾಗು, ತಣ್ಮಚುವರಂ, ವೇಳಚ್ಚೇರಿ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  50
19.10.2038 ತಿರು. ನಾಗರತ್ತಿನಂ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.   50
ಮೊತ್ತ ವರವು 05.02.2041 (18.02.2010) ವರೈ
150 ನನ್ಗೊಢೈಯಾಳರ್ಗಳ್
ರೂ.  1,382,108
ಮಿನ್ನಂಭಲತ್ ತಳಗ್ ಗಢ್ಢಮೈಭ್ಭುಗ್ಗಾನ ಚೆಲವುಗಳ್
ತಿ.ಭಿ. 2034 ಆವಣಿಯಿಲ್ (08.08.2003) ತಳ ಮುಗವರಿಭ್ ಭತಿವು.
ತಿ.ಭಿ. 2037 ತೈ ಮುತಲ್ ನಾಳ್ (14.01.2006) ತಳಂ ಇಯಗ್ಗತ್ ತೊಢಗ್ಗಂ. ಇನೄ ವರೈಯಾನ ಚೆಲವುತ್ ತಿರಢ್ಢು ವರುಮಾಱು.
ಒವ್ವೊರು ಚೆಲವುತ್ ತಲೈಭ್ಭಿಲುಂ ವಿಳಗ್ಗಂ ಭೆಱ ವಿರುಂಭುವೋರ್ ಎೞುತುಗ: ಮಿನ್ನಞ್ಚಲ್ email: tamilnool@gmail.com
1 ತಳ ಮುಗವರಿ (domain name) ರೂ. 4750
2 ತಳಚ್ ಚೆಯಲಿ (hosting and server) ರೂ. 53,772
3 ಗಣಿನಿಗ್ ಗರುವಿ, ಮೆನ್ಭೊರುಳ್ ರೂ. 243,768
4 ತೊಲೈಭೇಚಿ, ಇಣೈಯ ಇಣೈಭ್ಭು ರೂ. 101,277
5 ಗಣಿನಿ ನಿಗೞ್ಚ್ಚಿತ್ ತಯಾರಿಭ್ಭು ರೂ. 226,000
6 ತರವು ತಯಾರಿಭ್ಭು, ಉಳ್ಳೀಢು, ಭರಾಮರಿಭ್ಭು ರೂ. 372,015
7 ವಿಳಂಭರಂ ರೂ. 76,115
8 ಭೆರಿಯ ಭುರಾಣಂ ಗುರಲಿಚೈಭ್ ಭತಿವು (1-2551 ಭಾಢಲ್ಗಳ್) ರೂ. 239,860
9 ತಿರುಮನ್ತಿರಂ ಗುರಲಿಚೈಭ್ ಭತಿವು (1, 333-530 = 193 ಭಾಢಲ್ಗಳ್) ರೂ. 12,900
ಮೊತ್ತಚ್ ಚೆಲವು 05.02.2041 (18.02.2010) ವರೈ ರೂ.  1,330,457