ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ
ಮೊದಲ ತಿರುಮುರೈ
136 ದಶಕಗಳು, 1469 ವಚನಗಳು, 88 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು
001 ತಿರುಪ್ಪಿರಮಬುರಂ
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೃಶ್ಯ ಮುದ್ರಿಕೆ                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

 

Get Flash to see this player.


 
ಕಾಣೊಲಿತ್ ತೊಹುಪ್ಪೈ ಅನ್ಬಳಿಪ್ಪಾಹತ್ ತಂದವರ್ಗಳ್
ಇರಾಮ್ಚಿ ನಾಟ್ಟುಬುಱಪ್ ಪಾಡಲ್ ಆಯ್ವು ಮೈಯಂ,
೫೧/೨೩, ಪಾಂಡಿಯ ವೇಳಾಳರ್ ತೆರು, ಮದುರೈ ೬೨೫ ೦೦೧.
0425 2333535, 5370535.
ತೇವಾರತ್ ತಲಂಗಳುಕ್ಕು ಇಕ್ ಕಾಣೊಲಿಕ್ ಕಾಟ್ಚಿಹಳ್ ಕುಱುಂದಟ್ಟಾಹ ವಿಱ್ಪನೈಕ್ಕು ಉಂಡು.


 
ವಚನ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ವಚನದ ಸಂಖ್ಯೆ:4 ವಚನ : ನಟ್ಟಬಾಡೈ

விண்மகிழ்ந்தமதி லெய்ததுமன்றி விளங்குதலையோட்டில்
உண்மகிழ்ந்துபலி தேரியவந்தென துள்ளங்கவர்கள்வன்
மண்மகிழ்ந்தவர வம்மலர்க்கொன்றை மலிந்தவரைமார்பில்
பெண்மகிழ்ந்தபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே.

ವಿಣ್ಮಹಿೞ್ಂದಮದಿ ಲೆಯ್ದದುಮಂಡ್ರಿ ವಿಳಂಗುದಲೈಯೋಟ್ಟಿಲ್
ಉಣ್ಮಹಿೞ್ಂದುಬಲಿ ತೇರಿಯವಂದೆನ ತುಳ್ಳಂಗವರ್ಗಳ್ವನ್
ಮಣ್ಮಹಿೞ್ಂದವರ ವಮ್ಮಲರ್ಕ್ಕೊಂಡ್ರೈ ಮಲಿಂದವರೈಮಾರ್ಬಿಲ್
ಪೆಣ್ಮಹಿೞ್ಂದಬಿರ ಮಾಬುರಮೇವಿಯ ಪೆಮ್ಮಾನಿವನಂಡ್ರೇ.
 
ಈ ಹಾಡಿನ ಕೊರಳ ಧ್ವನಿ                                                                                                                     ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

Get the Flash Player to see this player.

ಕುರಲಿಸೈ: ತರುಮಬುರಂ ಪ. ಸುವಾಮಿನಾದನ್,
ಉರಿಮೈ: ವಾಣಿ ಪದಿವಹಂ, ಕಾಲ್ವಾಯ್ ಸಾಲೈ, ತಿರುವಾನ್ಮಿಯೂರ್, ಸೆನ್ನೈ ೬೦೦೦೪೧
www.vanirec.com
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ರ                                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ
   

ಭಾಷಾಂತರ/ಅನುವಾದ :

ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆನಂದದಿಂದ ಕೊಬ್ಬಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಾ
ತಿರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮೂರು ಭವನಗಳನ್ನೂ, ಬಾಣ ಒಂದರಿಂದಲೇ
ಧ್ವಂಸಗೆಯ್ದು ಅಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪಾಲವಾಗಿರುವ
ತಲೆ ಬುರುಡೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಂತೋಷದಿಂದ ಭಿಕ್ಷೆ ಎತ್ತಲು ಬಂದು
ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕದ್ದ ಕಳ್ಳ, ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತಹ ಹಾವು,
ಕೊನ್ರೈ ಹೂಗಳ ಮಾಲೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಬೆಟ್ಟದಂತಹ
ಎದೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಮಾದೇವಿಯನ್ನು ಆನಂದದಿಂದ
ಕೊಂಡಿಟ್ಟು ಕೊಂಡವನಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುರದಲ್ಲಿ
ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಗವಂತ ಇವನೇ ಅಲ್ಲವೇನು!
ಕನ್ನಡಾನುವಾದ : ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, 2010
சிற்பி