ಹನ್ನೆರಡು ತಿರುಮುರೈನ ವಚನಗಳು ಮತ್ತು ತಾತ್ಪರ್ಯ
ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ
13. உண்மைநெறி விளக்கம்
001 ಉಣ್ಮೈನೆಱಿವಿಳಕ್ಕಂ
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೃಶ್ಯ ಮುದ್ರಿಕೆ                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

 

Get Flash to see this player.


 
ಕಾಣೊಲಿತ್ ತೊಹುಪ್ಪೈ ಅನ್ಬಳಿಪ್ಪಾಹತ್ ತಂದವರ್ಗಳ್
ಇರಾಮ್ಚಿ ನಾಟ್ಟುಬುಱಪ್ ಪಾಡಲ್ ಆಯ್ವು ಮೈಯಂ,
೫೧/೨೩, ಪಾಂಡಿಯ ವೇಳಾಳರ್ ತೆರು, ಮದುರೈ ೬೨೫ ೦೦೧.
0425 2333535, 5370535.
ತೇವಾರತ್ ತಲಂಗಳುಕ್ಕು ಇಕ್ ಕಾಣೊಲಿಕ್ ಕಾಟ್ಚಿಹಳ್ ಕುಱುಂದಟ್ಟಾಹ ವಿಱ್ಪನೈಕ್ಕು ಉಂಡು.


 
ವಚನ : 1 2 3 4 5 6
ವಚನದ ಸಂಖ್ಯೆ:2

பாயிருள் நிங்கி ஞானந்
    தனைக்காண்டல் ஆன்ம ரூபம்
நீயும்நின் செயலொன் றின்றி
    நிற்றலே தெரிச னந்தான்
போய்இவன் தன்மை கெட்டுப்
    பொருளிற்போய் அங்குத் தோன்றா
தாய்விடில் ஆன்ம சுத்தி
    அருள்நூலின் விதித்த வாறே.

ಪಾಯಿರುಳ್ ನಿಂಗಿ ಞಾನನ್
ತನೈಕ್ಕಾಂಡಲ್ ಆನ್ಮ ರೂಬಂ
ನೀಯುಮ್ನಿನ್ ಸೆಯಲೊನ್ ಱಿಂಡ್ರಿ
ನಿಟ್ರಲೇ ತೆರಿಸ ನಂದಾನ್
ಪೋಯ್ಇವನ್ ತನ್ಮೈ ಕೆಟ್ಟುಪ್
ಪೊರುಳಿಱ್ಪೋಯ್ ಅಂಗುತ್ ತೋಂಡ್ರಾ
ತಾಯ್ವಿಡಿಲ್ ಆನ್ಮ ಸುತ್ತಿ
ಅರುಳ್ನೂಲಿನ್ ವಿದಿತ್ತ ವಾಱೇ.
 
ಈ ಹಾಡಿನ ಕೊರಳ ಧ್ವನಿ                                                                                                                     ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

Get the Flash Player to see this player.

 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ರ                                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ
   

ಭಾಷಾಂತರ/ಅನುವಾದ :

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி