ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ
3. இருபா விருபது
001 ಇರುಬಾ ಇರುಬದು
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೃಶ್ಯ ಮುದ್ರಿಕೆ                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

 

Get Flash to see this player.


 
ಕಾಣೊಲಿತ್ ತೊಹುಪ್ಪೈ ಅನ್ಬಳಿಪ್ಪಾಹತ್ ತಂದವರ್ಗಳ್
ಇರಾಮ್ಚಿ ನಾಟ್ಟುಬುಱಪ್ ಪಾಡಲ್ ಆಯ್ವು ಮೈಯಂ,
೫೧/೨೩, ಪಾಂಡಿಯ ವೇಳಾಳರ್ ತೆರು, ಮದುರೈ ೬೨೫ ೦೦೧.
0425 2333535, 5370535.
ತೇವಾರತ್ ತಲಂಗಳುಕ್ಕು ಇಕ್ ಕಾಣೊಲಿಕ್ ಕಾಟ್ಚಿಹಳ್ ಕುಱುಂದಟ್ಟಾಹ ವಿಱ್ಪನೈಕ್ಕು ಉಂಡು.


 
ವಚನ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ವಚನದ ಸಂಖ್ಯೆ:12

எண்டிசை விளங்க இருட்படாம் போக்கி
முண்டக மலாத்தி மூதறி வருளும்
மேதினி யுதய மெய்கண்ட தேவ
கோதில் அமுத குணப்பெருங் குன்ற
5. என்னி னார்தலும் அகறலும் என்னைகொல்
உன்னிற் றுன்னியுன் னாவிடிற் பெயர்குவை
யென்னு மதுவே நின்னியல் பெனினே
வியங்கோ ளாளனு மாகி யியங்கலு
முண்டெனப் படுவை எண்தோள் முக்கண்
10. யாங்கணும் பிரியா தோங்குநின் னிலையின்
யான்வந் தணைந்து மீள்குவ னாயின்
ஆற்றுத்துய ருற்றோர் அணிநிழல் நசைஇ
வீற்றுவீற் றிழிதர வேண்டலும் வெறுத்தலு
மின்றச் சாயைக்கு நன்றுமன் னியல்பே
15. அனையை யாகுவை நினைவருங் காலை
இந்நிலை யதனின் ஏழையேற் கிரங்கி
நின்னை வெளிப்படுத் தொளிப்பை நீயேல்
அருள்மா றாகும் பெருமஅஃ தன்றியும்
நிற்பெற் றவர்க்கும் உற்பவ முண்டெனுஞ்
20. சொற்பெறும் அஃதித் தொல்லுல கில்லை
அவ்வவை யமைவுஞ் சால்பும் மயர்வறச்
சொல்லிற் சொல்லெதிர் சொல்லாச்
சொல்லே சொல்லுக சொல்லிறந் தோயே.

ಎಂಡಿಸೈ ವಿಳಂಗ ಇರುಟ್ಪಡಾಂ ಪೋಕ್ಕಿ
ಮುಂಡಹ ಮಲಾತ್ತಿ ಮೂದಱಿ ವರುಳುಂ
ಮೇದಿನಿ ಯುದಯ ಮೆಯ್ಗಂಡ ತೇವ
ಕೋದಿಲ್ ಅಮುದ ಕುಣಪ್ಪೆರುಙ್ ಕುಂಡ್ರ
೫. ಎನ್ನಿ ನಾರ್ದಲುಂ ಅಹಱಲುಂ ಎನ್ನೈಹೊಲ್
ಉನ್ನಿಱ್ ಱುನ್ನಿಯುನ್ ನಾವಿಡಿಱ್ ಪೆಯರ್ಗುವೈ
ಯೆನ್ನು ಮದುವೇ ನಿನ್ನಿಯಲ್ ಪೆನಿನೇ
ವಿಯಂಗೋ ಳಾಳನು ಮಾಹಿ ಯಿಯಂಗಲು
ಮುಂಡೆನಪ್ ಪಡುವೈ ಎಣ್ದೋಳ್ ಮುಕ್ಕಣ್
೧೦. ಯಾಂಗಣುಂ ಪಿರಿಯಾ ತೋಂಗುನಿನ್ ನಿಲೈಯಿನ್
ಯಾನ್ವನ್ ದಣೈಂದು ಮೀಳ್ಗುವ ನಾಯಿನ್
ಆಟ್ರುತ್ತುಯ ರುಟ್ರೋರ್ ಅಣಿನಿೞಲ್ ನಸೈಇ
ವೀಟ್ರುವೀಱ್ ಱಿೞಿದರ ವೇಂಡಲುಂ ವೆಱುತ್ತಲು
ಮಿಂಡ್ರಚ್ ಚಾಯೈಕ್ಕು ನಂಡ್ರುಮನ್ ನಿಯಲ್ಬೇ
೧೫. ಅನೈಯೈ ಯಾಹುವೈ ನಿನೈವರುಙ್ ಕಾಲೈ
ಇನ್ನಿಲೈ ಯದನಿನ್ ಏೞೈಯೇಱ್ ಕಿರಂಗಿ
ನಿನ್ನೈ ವೆಳಿಪ್ಪಡುತ್ ತೊಳಿಪ್ಪೈ ನೀಯೇಲ್
ಅರುಳ್ಮಾ ಱಾಹುಂ ಪೆರುಮಅಃ¤ ತಂಡ್ರಿಯುಂ
ನಿಱ್ಪೆಱ್ ಱವರ್ಕ್ಕುಂ ಉಱ್ಪವ ಮುಂಡೆನುಞ್
೨೦. ಸೊಱ್ಪೆಱುಂ ಅಗ್ದಿತ್ ತೊಲ್ಲುಲ ಕಿಲ್ಲೈ
ಅವ್ವವೈ ಯಮೈವುಞ್ ಸಾಲ್ಬುಂ ಮಯರ್ವಱಚ್
ಸೊಲ್ಲಿಱ್ ಸೊಲ್ಲೆದಿರ್ ಸೊಲ್ಲಾಚ್
ಸೊಲ್ಲೇ ಸೊಲ್ಲುಹ ಸೊಲ್ಲಿಱನ್ ದೋಯೇ.
 
ಈ ಹಾಡಿನ ಕೊರಳ ಧ್ವನಿ                                                                                                                     ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

Get the Flash Player to see this player.

 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ರ                                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ
   

ಭಾಷಾಂತರ/ಅನುವಾದ :

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி