ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ
3. இருபா விருபது
001 ಇರುಬಾ ಇರುಬದು
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೃಶ್ಯ ಮುದ್ರಿಕೆ                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

 

Get Flash to see this player.


 
ಕಾಣೊಲಿತ್ ತೊಹುಪ್ಪೈ ಅನ್ಬಳಿಪ್ಪಾಹತ್ ತಂದವರ್ಗಳ್
ಇರಾಮ್ಚಿ ನಾಟ್ಟುಬುಱಪ್ ಪಾಡಲ್ ಆಯ್ವು ಮೈಯಂ,
೫೧/೨೩, ಪಾಂಡಿಯ ವೇಳಾಳರ್ ತೆರು, ಮದುರೈ ೬೨೫ ೦೦೧.
0425 2333535, 5370535.
ತೇವಾರತ್ ತಲಂಗಳುಕ್ಕು ಇಕ್ ಕಾಣೊಲಿಕ್ ಕಾಟ್ಚಿಹಳ್ ಕುಱುಂದಟ್ಟಾಹ ವಿಱ್ಪನೈಕ್ಕು ಉಂಡು.


 
ವಚನ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ವಚನದ ಸಂಖ್ಯೆ:18

கோலங் கொண்ட வாறுண ராதே
ஞாலங் காவலன் யானெனக் கொளீஇப்
பொய்யை மெய்யெனப் புகன்று வையத்
தோடாப் பூட்கை நாடி நாடா
5. என்னுட் கரந்தென் பின்வந் தருளி
என்னையுந் தன்னையு மறிவின் றியற்றி
என்னது யானெனு மகந்தையுங் கண்டு
யாவயின் யாவையும் யாங்கணுஞ் சென்று
புக்குழிப் புக்குப் பெயர்த்துழிப் பெயர்ந்து
10. மிக்க போகம் விதியால் விளைத்திட்டு
எற்பணி யாளாய் எனைப்பிரி யாதே
ஓடி மீள்கென ஆடல் பார்த்திட்டு
என்வழி நின்றனன் எந்தை யன்னோ
அருள்மிகு வுடைமையின் அருட்டுறை வந்து
15. பொருள்மிக அருள்தலும் பொய்ப்பகை யாதலுங்
கைகண்டு கொள்ளெனக் கடலுல கறிய
மெய்கண்ட தேவன் எனப்பெயர் விரீஇத்
தன்னுட் கரந்து தான்முன் னாகித்
தன்னதுந் தானுமா யென்னையின் றாக்கித்
20. தன்னையு மென்னையுந் தந்து தனது
செய்யா மையுமென் செயலின் மையும்
எம்மான் காட்டி யெய்தல்
அம்மா எனக்கே அதிசயந் தருமே.

ಕೋಲಙ್ ಕೊಂಡ ವಾಱುಣ ರಾದೇ
ಞಾಲಙ್ ಕಾವಲನ್ ಯಾನೆನಕ್ ಕೊಳೀಇಪ್
ಪೊಯ್ಯೈ ಮೆಯ್ಯೆನಪ್ ಪುಹಂಡ್ರು ವೈಯತ್
ತೋಡಾಪ್ ಪೂಟ್ಕೈ ನಾಡಿ ನಾಡಾ
೫. ಎನ್ನುಟ್ ಕರಂದೆನ್ ಪಿನ್ವನ್ ದರುಳಿ
ಎನ್ನೈಯುನ್ ದನ್ನೈಯು ಮಱಿವಿನ್ ಱಿಯಟ್ರಿ
ಎನ್ನದು ಯಾನೆನು ಮಹಂದೈಯುಙ್ ಕಂಡು
ಯಾವಯಿನ್ ಯಾವೈಯುಂ ಯಾಂಗಣುಞ್ ಸೆಂಡ್ರು
ಪುಕ್ಕುೞಿಪ್ ಪುಕ್ಕುಪ್ ಪೆಯರ್ತ್ತುೞಿಪ್ ಪೆಯರ್ಂದು
೧೦. ಮಿಕ್ಕ ಪೋಹಂ ವಿದಿಯಾಲ್ ವಿಳೈತ್ತಿಟ್ಟು
ಎಱ್ಪಣಿ ಯಾಳಾಯ್ ಎನೈಪ್ಪಿರಿ ಯಾದೇ
ಓಡಿ ಮೀಳ್ಗೆನ ಆಡಲ್ ಪಾರ್ತ್ತಿಟ್ಟು
ಎನ್ವೞಿ ನಿಂಡ್ರನನ್ ಎಂದೈ ಯನ್ನೋ
ಅರುಳ್ಮಿಹು ವುಡೈಮೈಯಿನ್ ಅರುಟ್ಟುಱೈ ವಂದು
೧೫. ಪೊರುಳ್ಮಿಹ ಅರುಳ್ದಲುಂ ಪೊಯ್ಪ್ಪಹೈ ಯಾದಲುಙ್
ಕೈಹಂಡು ಕೊಳ್ಳೆನಕ್ ಕಡಲುಲ ಕಱಿಯ
ಮೆಯ್ಗಂಡ ತೇವನ್ ಎನಪ್ಪೆಯರ್ ವಿರೀಇತ್
ತನ್ನುಟ್ ಕರಂದು ತಾನ್ಮುನ್ ನಾಹಿತ್
ತನ್ನದುನ್ ದಾನುಮಾ ಯೆನ್ನೈಯಿನ್ ಱಾಕ್ಕಿತ್
೨೦. ತನ್ನೈಯು ಮೆನ್ನೈಯುನ್ ದಂದು ತನದು
ಸೆಯ್ಯಾ ಮೈಯುಮೆನ್ ಸೆಯಲಿನ್ ಮೈಯುಂ
ಎಮ್ಮಾನ್ ಕಾಟ್ಟಿ ಯೆಯ್ದಲ್
ಅಮ್ಮಾ ಎನಕ್ಕೇ ಅದಿಸಯನ್ ದರುಮೇ.
 
ಈ ಹಾಡಿನ ಕೊರಳ ಧ್ವನಿ                                                                                                                     ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

Get the Flash Player to see this player.

 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ರ                                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ
   

ಭಾಷಾಂತರ/ಅನುವಾದ :

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி