ಹನ್ನೆರಡು ತಿರುಮುರೈನ ವಚನಗಳು ಮತ್ತು ತಾತ್ಪರ್ಯ
ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ
3. இருபா விருபது
001 ಇರುಬಾ ಇರುಬದು
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೃಶ್ಯ ಮುದ್ರಿಕೆ                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

 

Get Flash to see this player.


 
ಕಾಣೊಲಿತ್ ತೊಹುಪ್ಪೈ ಅನ್ಬಳಿಪ್ಪಾಹತ್ ತಂದವರ್ಗಳ್
ಇರಾಮ್ಚಿ ನಾಟ್ಟುಬುಱಪ್ ಪಾಡಲ್ ಆಯ್ವು ಮೈಯಂ,
೫೧/೨೩, ಪಾಂಡಿಯ ವೇಳಾಳರ್ ತೆರು, ಮದುರೈ ೬೨೫ ೦೦೧.
0425 2333535, 5370535.
ತೇವಾರತ್ ತಲಂಗಳುಕ್ಕು ಇಕ್ ಕಾಣೊಲಿಕ್ ಕಾಟ್ಚಿಹಳ್ ಕುಱುಂದಟ್ಟಾಹ ವಿಱ್ಪನೈಕ್ಕು ಉಂಡು.


 
ವಚನ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ವಚನದ ಸಂಖ್ಯೆ:2

கண்ணகன் ஞாலத்துக் கதிரவன் றானென
வெண்ணெய்த் தோன்றிய மெய்கண்ட தேவ
காரார் கிரகக் கலியாழ் வேனைநின்
பேரா வின்பத் திருத்திய பெரும

5. வினவ லானா துடையேன் எனதுளம்
நீங்கா நிலைமை யூங்கு முளையால்
அறிவின் மைமலம் பிறிவின் மையெனின்
ஓராலினை யுணர்த்தும் விராய்நின் றனையேல்
திப்பியம் அந்தோ பொய்ப்பகை யாகாய்

10. சுத்தன் அமலன் சோதி நாயகன்
முத்தன் பரம்பர னெனும்பெயர் முடியா
வேறுநின் றுணர்த்தின் வியாபக மின்றாய்ப்
பேறுமின் றாகும் எமக்கெம் பெரும
இருநிலந் தீநீர் இயமானன் காலெனும்

15. பெருநிலைத் தாண்டவம் பெருமாற் கிலாதலின்
வேறோ வுடனோ விளம்பல் வேண்டுஞ்
சீறி யருளல் சிறுமை யுடைத்தால்
அறியாது கூறினை யபக்குவ பக்குவக்
குறிபார்த் தருளினங் குருமுத லாயெனின்

20. அபக்குவ மருளினும் அறியேன் மிகத்தகும்
பக்குவம் வேண்டிற் பயனிலை நின்னாற்
பக்குவ மதனாற் பயன்நீ வரினே
நின்னைப் பருவம் நிகழ்த்தா தன்னோ
தன்னொப் பாரிலி யென்பதுந் தகுமே

25. மும்மலஞ் சடமணு மூப்பிள மையின்நீ
நின்மலன் பருவம் நிகழ்த்திய தியார்க்கோ
உணர்வெழு நீக்கத்தை ஓதிய தெனினே
இணையிலி யாயினை யென்பதை யறியேன்
யானே நீக்கினுந் தானே நீக்கினுங்

30. கோனே வேண்டா கூறல் வேண்டுங்
காண்பார் யார்கொல் காட்டாக் காலெனும்
மாண்புரை யுணர்ந்திலை மன்ற பாண்டியன்
கேட்பக் கிளக்கு மெய்ஞ்ஞா னத்தின்
ஆட்பா லவர்க்கருள் என்பதை யறியே.

ಕಣ್ಣಹನ್ ಞಾಲತ್ತುಕ್ ಕದಿರವನ್ ಱಾನೆನ
ವೆಣ್ಣೆಯ್ತ್ ತೋಂಡ್ರಿಯ ಮೆಯ್ಗಂಡ ತೇವ
ಕಾರಾರ್ ಕಿರಹಕ್ ಕಲಿಯಾೞ್ ವೇನೈನಿನ್
ಪೇರಾ ವಿನ್ಬತ್ ತಿರುತ್ತಿಯ ಪೆರುಮ

೫. ವಿನವ ಲಾನಾ ತುಡೈಯೇನ್ ಎನದುಳಂ
ನೀಂಗಾ ನಿಲೈಮೈ ಯೂಂಗು ಮುಳೈಯಾಲ್
ಅಱಿವಿನ್ ಮೈಮಲಂ ಪಿಱಿವಿನ್ ಮೈಯೆನಿನ್
ಓರಾಲಿನೈ ಯುಣರ್ತ್ತುಂ ವಿರಾಯ್ನಿನ್ ಱನೈಯೇಲ್
ತಿಪ್ಪಿಯಂ ಅಂದೋ ಪೊಯ್ಪ್ಪಹೈ ಯಾಹಾಯ್

೧೦. ಸುತ್ತನ್ ಅಮಲನ್ ಸೋದಿ ನಾಯಹನ್
ಮುತ್ತನ್ ಪರಂಬರ ನೆನುಂಬೆಯರ್ ಮುಡಿಯಾ
ವೇಱುನಿನ್ ಱುಣರ್ತ್ತಿನ್ ವಿಯಾಬಹ ಮಿಂಡ್ರಾಯ್ಪ್
ಪೇಱುಮಿನ್ ಱಾಹುಂ ಎಮಕ್ಕೆಂ ಪೆರುಮ
ಇರುನಿಲನ್ ದೀನೀರ್ ಇಯಮಾನನ್ ಕಾಲೆನುಂ

೧೫. ಪೆರುನಿಲೈತ್ ತಾಂಡವಂ ಪೆರುಮಾಱ್ ಕಿಲಾದಲಿನ್
ವೇಱೋ ವುಡನೋ ವಿಳಂಬಲ್ ವೇಂಡುಞ್
ಸೀಱಿ ಯರುಳಲ್ ಸಿಱುಮೈ ಯುಡೈತ್ತಾಲ್
ಅಱಿಯಾದು ಕೂಱಿನೈ ಯಬಕ್ಕುವ ಪಕ್ಕುವಕ್
ಕುಱಿಬಾರ್ತ್ ತರುಳಿನಙ್ ಕುರುಮುದ ಲಾಯೆನಿನ್

೨೦. ಅಬಕ್ಕುವ ಮರುಳಿನುಂ ಅಱಿಯೇನ್ ಮಿಹತ್ತಹುಂ
ಪಕ್ಕುವಂ ವೇಂಡಿಱ್ ಪಯನಿಲೈ ನಿನ್ನಾಱ್
ಪಕ್ಕುವ ಮದನಾಱ್ ಪಯನ್ನೀ ವರಿನೇ
ನಿನ್ನೈಪ್ ಪರುವಂ ನಿಹೞ್ತ್ತಾ ತನ್ನೋ
ತನ್ನೊಪ್ ಪಾರಿಲಿ ಯೆನ್ಬದುನ್ ದಹುಮೇ

೨೫. ಮುಮ್ಮಲಞ್ ಸಡಮಣು ಮೂಪ್ಪಿಳ ಮೈಯಿನ್ನೀ
ನಿನ್ಮಲನ್ ಪರುವಂ ನಿಹೞ್ತ್ತಿಯ ತಿಯಾರ್ಕ್ಕೋ
ಉಣರ್ವೆೞು ನೀಕ್ಕತ್ತೈ ಓದಿಯ ತೆನಿನೇ
ಇಣೈಯಿಲಿ ಯಾಯಿನೈ ಯೆನ್ಬದೈ ಯಱಿಯೇನ್
ಯಾನೇ ನೀಕ್ಕಿನುನ್ ದಾನೇ ನೀಕ್ಕಿನುಙ್

೩೦. ಕೋನೇ ವೇಂಡಾ ಕೂಱಲ್ ವೇಂಡುಙ್
ಕಾಣ್ಬಾರ್ ಯಾರ್ಗೊಲ್ ಕಾಟ್ಟಾಕ್ ಕಾಲೆನುಂ
ಮಾಣ್ಬುರೈ ಯುಣರ್ಂದಿಲೈ ಮಂಡ್ರ ಪಾಂಡಿಯನ್
ಕೇಟ್ಪಕ್ ಕಿಳಕ್ಕು ಮೆಯ್ಞ್ಞಾ ನತ್ತಿನ್
ಆಟ್ಪಾ ಲವರ್ಕ್ಕರುಳ್ ಎನ್ಬದೈ ಯಱಿಯೇ.
 
ಈ ಹಾಡಿನ ಕೊರಳ ಧ್ವನಿ                                                                                                                     ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

Get the Flash Player to see this player.

 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ರ                                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ
   

ಭಾಷಾಂತರ/ಅನುವಾದ :

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி