ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ
3. இருபா விருபது
001 ಇರುಬಾ ಇರುಬದು
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೃಶ್ಯ ಮುದ್ರಿಕೆ                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

 

Get Flash to see this player.


 
ಕಾಣೊಲಿತ್ ತೊಹುಪ್ಪೈ ಅನ್ಬಳಿಪ್ಪಾಹತ್ ತಂದವರ್ಗಳ್
ಇರಾಮ್ಚಿ ನಾಟ್ಟುಬುಱಪ್ ಪಾಡಲ್ ಆಯ್ವು ಮೈಯಂ,
೫೧/೨೩, ಪಾಂಡಿಯ ವೇಳಾಳರ್ ತೆರು, ಮದುರೈ ೬೨೫ ೦೦೧.
0425 2333535, 5370535.
ತೇವಾರತ್ ತಲಂಗಳುಕ್ಕು ಇಕ್ ಕಾಣೊಲಿಕ್ ಕಾಟ್ಚಿಹಳ್ ಕುಱುಂದಟ್ಟಾಹ ವಿಱ್ಪನೈಕ್ಕು ಉಂಡು.


 
ವಚನ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ವಚನದ ಸಂಖ್ಯೆ:20

உற்றவர் பெற்றவ ரற்றவர் முற்றும்
அற்றவர்க் கற்றவன் அல்லவர்க் கல்லவன்
அந்த மாதி யில்லவன் வந்து
குரக்கு மனத்துக் கொடியேன் பரக்கும்
5. பரப்பைக் குவித்து நிறுத்திப் பிடித்திட்டு
இருள்வெளி யாகும் மருளினை யறுத்து
வந்து புகுதலுஞ் சென்று நீங்கலு
மின்றி யொன்றாய் நின்றஅந் நிலையில்
ஒன்றா காமல் இரண்டா காமல்
10. ஒன்று மிரண்டு மின்றா காமல்
தன்னது பெருமை தாக்கா னாயினும்
என்னது பெருமை யெல்லா மெய்தித்
தன்னை யெனக்குத் தருவதை யன்றியும்
என்னையு மெனக்கே தந்து தன்னது
15. பேரா நந்தப் பெருங்கட லதனுள்
ஆரா வின்ப மளித்துத் தீரா
உள்ளும் புறம்பு மொழிவின்றி நின்ற
வள்ளன்மை காட்டி மலரடி யருளிய
மன்ன னெங்கோன் வார்புனற் பெண்ணை
20. வெண்ணெய் காவலன் மெய்கண்ட தேவன்
அண்ணல் அருளா லயத்தன் நண்ணிய
மலமுத லாயின மாய்க்கும்
உலக வுயிர்க்கெல் லாமொரு கண்ணே.

ಉಟ್ರವರ್ ಪೆಟ್ರವ ರಟ್ರವರ್ ಮುಟ್ರುಂ
ಅಟ್ರವರ್ಕ್ ಕಟ್ರವನ್ ಅಲ್ಲವರ್ಕ್ ಕಲ್ಲವನ್
ಅಂದ ಮಾದಿ ಯಿಲ್ಲವನ್ ವಂದು
ಕುರಕ್ಕು ಮನತ್ತುಕ್ ಕೊಡಿಯೇನ್ ಪರಕ್ಕುಂ
೫. ಪರಪ್ಪೈಕ್ ಕುವಿತ್ತು ನಿಱುತ್ತಿಪ್ ಪಿಡಿತ್ತಿಟ್ಟು
ಇರುಳ್ವೆಳಿ ಯಾಹುಂ ಮರುಳಿನೈ ಯಱುತ್ತು
ವಂದು ಪುಹುದಲುಞ್ ಸೆಂಡ್ರು ನೀಂಗಲು
ಮಿಂಡ್ರಿ ಯೊಂಡ್ರಾಯ್ ನಿಂಡ್ರಅನ್ ನಿಲೈಯಿಲ್
ಒಂಡ್ರಾ ಕಾಮಲ್ ಇರಂಡಾ ಕಾಮಲ್
೧೦. ಒಂಡ್ರು ಮಿರಂಡು ಮಿಂಡ್ರಾ ಕಾಮಲ್
ತನ್ನದು ಪೆರುಮೈ ತಾಕ್ಕಾ ನಾಯಿನುಂ
ಎನ್ನದು ಪೆರುಮೈ ಯೆಲ್ಲಾ ಮೆಯ್ದಿತ್
ತನ್ನೈ ಯೆನಕ್ಕುತ್ ತರುವದೈ ಯಂಡ್ರಿಯುಂ
ಎನ್ನೈಯು ಮೆನಕ್ಕೇ ತಂದು ತನ್ನದು
೧೫. ಪೇರಾ ನಂದಪ್ ಪೆರುಂಗಡ ಲದನುಳ್
ಆರಾ ವಿನ್ಬ ಮಳಿತ್ತುತ್ ತೀರಾ
ಉಳ್ಳುಂ ಪುಱಂಬು ಮೊೞಿವಿಂಡ್ರಿ ನಿಂಡ್ರ
ವಳ್ಳನ್ಮೈ ಕಾಟ್ಟಿ ಮಲರಡಿ ಯರುಳಿಯ
ಮನ್ನ ನೆಂಗೋನ್ ವಾರ್ಬುನಱ್ ಪೆಣ್ಣೈ
೨೦. ವೆಣ್ಣೆಯ್ ಕಾವಲನ್ ಮೆಯ್ಗಂಡ ತೇವನ್
ಅಣ್ಣಲ್ ಅರುಳಾ ಲಯತ್ತನ್ ನಣ್ಣಿಯ
ಮಲಮುದ ಲಾಯಿನ ಮಾಯ್ಕ್ಕುಂ
ಉಲಹ ವುಯಿರ್ಕ್ಕೆಲ್ ಲಾಮೊರು ಕಣ್ಣೇ.
 
ಈ ಹಾಡಿನ ಕೊರಳ ಧ್ವನಿ                                                                                                                     ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

Get the Flash Player to see this player.

 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ರ                                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ
   

ಭಾಷಾಂತರ/ಅನುವಾದ :

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி