ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ
3. இருபா விருபது
001 ಇರುಬಾ ಇರುಬದು
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೃಶ್ಯ ಮುದ್ರಿಕೆ                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

 

Get Flash to see this player.


 
ಕಾಣೊಲಿತ್ ತೊಹುಪ್ಪೈ ಅನ್ಬಳಿಪ್ಪಾಹತ್ ತಂದವರ್ಗಳ್
ಇರಾಮ್ಚಿ ನಾಟ್ಟುಬುಱಪ್ ಪಾಡಲ್ ಆಯ್ವು ಮೈಯಂ,
೫೧/೨೩, ಪಾಂಡಿಯ ವೇಳಾಳರ್ ತೆರು, ಮದುರೈ ೬೨೫ ೦೦೧.
0425 2333535, 5370535.
ತೇವಾರತ್ ತಲಂಗಳುಕ್ಕು ಇಕ್ ಕಾಣೊಲಿಕ್ ಕಾಟ್ಚಿಹಳ್ ಕುಱುಂದಟ್ಟಾಹ ವಿಱ್ಪನೈಕ್ಕು ಉಂಡು.


 
ವಚನ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ವಚನದ ಸಂಖ್ಯೆ:6

மதிநுதல் பாக னாகிக் கதிதர
வெண்ணெய்த் தோன்றி நண்ணியுள் புகுந்தென்
உளம்வெளி செய்துன் அளவில் காட்சி
காட்டியெற் காட்டினை எனினும் நாட்டிஎன்
5. உண்மையும் பெருமையும் நுவலில் அண்ணல்
பாதாள சத்தி பரியந்த மாக
ஓதி யுணர்ந்த நானே ஏக
முழுத்தும்நின் றனனே முதல்வ முழுத்தும்
புலன்கடைப் பூழை நுழைந்தனன் கலங்கி
10. ஆங்கைந் தவத்தையும் அடைந்தனன் நீங்கிப்
போக்கு வரவு புரிந்தனன் தூக்கி
எவ்விடத் துண்மையும் இவ்விடத் தாதலுஞ்
செல்லிடத் தெய்தலுந் தெரித்த மூன்றினும்
ஒன்றெனக் கருளுல் வேண்டும் என்றும்
15. இல்ல திலதாய் உள்ள துளதெனுஞ்
சொல்லே சொல்லாய்ச் சொல்லுங் காலைச்
சிறுத்தலும் பெருத்தலு மிலவே நிறுத்தி
யானை யெறும்பி னானது போலெனின்
ஞான மன்றவை காய வாழ்க்கை
20. மற்றவை யடைந்தன வுளவெனின் அற்றன்று
விட்ட குறையின் அறிந்து தொன்று
தொட்டுவந் தனவென வேண்டும் நட்ட
பெரியதிற் பெருமையுஞ் சிறியதிற் சிறுமையு
முரியது நினக்கே யுண்மை பெரியோய்
25. எனக்கின் றாகும் என்றும்
மனக்கினி யாயினி மற்றது மொழியே.

ಮದಿನುದಲ್ ಪಾಹ ನಾಹಿಕ್ ಕದಿದರ
ವೆಣ್ಣೆಯ್ತ್ ತೋಂಡ್ರಿ ನಣ್ಣಿಯುಳ್ ಪುಹುಂದೆನ್
ಉಳಮ್ವೆಳಿ ಸೆಯ್ದುನ್ ಅಳವಿಲ್ ಕಾಟ್ಚಿ
ಕಾಟ್ಟಿಯೆಱ್ ಕಾಟ್ಟಿನೈ ಎನಿನುಂ ನಾಟ್ಟಿಎನ್
೫. ಉಣ್ಮೈಯುಂ ಪೆರುಮೈಯುಂ ನುವಲಿಲ್ ಅಣ್ಣಲ್
ಪಾದಾಳ ಸತ್ತಿ ಪರಿಯಂದ ಮಾಹ
ಓದಿ ಯುಣರ್ಂದ ನಾನೇ ಏಹ
ಮುೞುತ್ತುಮ್ನಿನ್ ಱನನೇ ಮುದಲ್ವ ಮುೞುತ್ತುಂ
ಪುಲನ್ಕಡೈಪ್ ಪೂೞೈ ನುೞೈಂದನನ್ ಕಲಂಗಿ
೧೦. ಆಂಗೈನ್ ದವತ್ತೈಯುಂ ಅಡೈಂದನನ್ ನೀಂಗಿಪ್
ಪೋಕ್ಕು ವರವು ಪುರಿಂದನನ್ ತೂಕ್ಕಿ
ಎವ್ವಿಡತ್ ತುಣ್ಮೈಯುಂ ಇವ್ವಿಡತ್ ತಾದಲುಞ್
ಸೆಲ್ಲಿಡತ್ ತೆಯ್ದಲುನ್ ದೆರಿತ್ತ ಮೂಂಡ್ರಿನುಂ
ಒಂಡ್ರೆನಕ್ ಕರುಳುಲ್ ವೇಂಡುಂ ಎಂಡ್ರುಂ
೧೫. ಇಲ್ಲ ತಿಲದಾಯ್ ಉಳ್ಳ ತುಳದೆನುಞ್
ಸೊಲ್ಲೇ ಸೊಲ್ಲಾಯ್ಸ್ ಸೊಲ್ಲುಙ್ ಕಾಲೈಚ್
ಸಿಱುತ್ತಲುಂ ಪೆರುತ್ತಲು ಮಿಲವೇ ನಿಱುತ್ತಿ
ಯಾನೈ ಯೆಱುಂಬಿ ನಾನದು ಪೋಲೆನಿನ್
ಞಾನ ಮಂಡ್ರವೈ ಕಾಯ ವಾೞ್ಕ್ಕೈ
೨೦. ಮಟ್ರವೈ ಯಡೈಂದನ ವುಳವೆನಿನ್ ಅಟ್ರಂಡ್ರು
ವಿಟ್ಟ ಕುಱೈಯಿನ್ ಅಱಿಂದು ತೊಂಡ್ರು
ತೊಟ್ಟುವನ್ ದನವೆನ ವೇಂಡುಂ ನಟ್ಟ
ಪೆರಿಯದಿಱ್ ಪೆರುಮೈಯುಞ್ ಸಿಱಿಯದಿಱ್ ಸಿಱುಮೈಯು
ಮುರಿಯದು ನಿನಕ್ಕೇ ಯುಣ್ಮೈ ಪೆರಿಯೋಯ್
೨೫. ಎನಕ್ಕಿನ್ ಱಾಹುಂ ಎಂಡ್ರುಂ
ಮನಕ್ಕಿನಿ ಯಾಯಿನಿ ಮಟ್ರದು ಮೊೞಿಯೇ.
 
ಈ ಹಾಡಿನ ಕೊರಳ ಧ್ವನಿ                                                                                                                     ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

Get the Flash Player to see this player.

 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ರ                                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ
   

ಭಾಷಾಂತರ/ಅನುವಾದ :

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி