ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ
ಎರಡನೆಯ ತಿರುಮುರೈ
122 ದಶಕಗಳು, 1331 ವಚನಗಳು, 90 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು
001 ತಿರುಪ್ಪೂಂದರಾಯ್
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೃಶ್ಯ ಮುದ್ರಿಕೆ                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

 

Get Flash to see this player.


 
ಕಾಣೊಲಿತ್ ತೊಹುಪ್ಪೈ ಅನ್ಬಳಿಪ್ಪಾಹತ್ ತಂದವರ್ಗಳ್
ಇರಾಮ್ಚಿ ನಾಟ್ಟುಬುಱಪ್ ಪಾಡಲ್ ಆಯ್ವು ಮೈಯಂ,
೫೧/೨೩, ಪಾಂಡಿಯ ವೇಳಾಳರ್ ತೆರು, ಮದುರೈ ೬೨೫ ೦೦೧.
0425 2333535, 5370535.
ತೇವಾರತ್ ತಲಂಗಳುಕ್ಕು ಇಕ್ ಕಾಣೊಲಿಕ್ ಕಾಟ್ಚಿಹಳ್ ಕುಱುಂದಟ್ಟಾಹ ವಿಱ್ಪನೈಕ್ಕು ಉಂಡು.


 
ವಚನ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ವಚನದ ಸಂಖ್ಯೆ:8 ವಚನ : ಇಂದಳಂ

வருக்க மார்தரு வான்கடு வன்னொடு மந்திகள்
தருக்கொள் சோலை தருங்கனி மாந்திய பூந்தராய்த்
துரக்கு மால்விடை மேல்வரு வீர்அடி கேள்சொலீர்
அரக்கன் ஆற்றல் அழித்தருளாக்கிய ஆக்கமே.

ವರುಕ್ಕ ಮಾರ್ದರು ವಾನ್ಕಡು ವನ್ನೊಡು ಮಂದಿಹಳ್
ತರುಕ್ಕೊಳ್ ಸೋಲೈ ತರುಂಗನಿ ಮಾಂದಿಯ ಪೂಂದರಾಯ್ತ್
ತುರಕ್ಕು ಮಾಲ್ವಿಡೈ ಮೇಲ್ವರು ವೀರ್ಅಡಿ ಕೇಳ್ಸೊಲೀರ್
ಅರಕ್ಕನ್ ಆಟ್ರಲ್ ಅೞಿತ್ತರುಳಾಕ್ಕಿಯ ಆಕ್ಕಮೇ.
 
ಈ ಹಾಡಿನ ಕೊರಳ ಧ್ವನಿ                                                                                                                     ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

Get the Flash Player to see this player.

 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ರ                                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ
   

ಭಾಷಾಂತರ/ಅನುವಾದ :

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி