ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ
ಮುಾರನೆಯ ತಿರುಮುರೈ
126 ದಶಕಗಳು, 1358 ವಚನಗಳು, 85 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು
001 ಕೋಯಿಲ್
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೃಶ್ಯ ಮುದ್ರಿಕೆ                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

 

Get Flash to see this player.


 
ಕಾಣೊಲಿತ್ ತೊಹುಪ್ಪೈ ಅನ್ಬಳಿಪ್ಪಾಹತ್ ತಂದವರ್ಗಳ್
ಇರಾಮ್ಚಿ ನಾಟ್ಟುಬುಱಪ್ ಪಾಡಲ್ ಆಯ್ವು ಮೈಯಂ,
೫೧/೨೩, ಪಾಂಡಿಯ ವೇಳಾಳರ್ ತೆರು, ಮದುರೈ ೬೨೫ ೦೦೧.
0425 2333535, 5370535.
ತೇವಾರತ್ ತಲಂಗಳುಕ್ಕು ಇಕ್ ಕಾಣೊಲಿಕ್ ಕಾಟ್ಚಿಹಳ್ ಕುಱುಂದಟ್ಟಾಹ ವಿಱ್ಪನೈಕ್ಕು ಉಂಡು.


 
ವಚನ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ವಚನದ ಸಂಖ್ಯೆ:4 ವಚನ : ಕಾಂದಾರ ಪಂಜಮಂ

கொம்ப லைத்தழ கெய்திய நுண்ணிடைக் கோல வாள்மதி போலமு கத்திரண்
டம்ப லைத்தகண் ணாள்முலை மேவிய வார்சடையான்
கம்ப லைத்தெழு காமுறு காளையர் காத லால்கழற் சேவடி கைதொழ
அம்ப லத்துறை வான்அடி யார்க்கடை யாவினையே.

ಕೊಂಬ ಲೈತ್ತೞ ಕೆಯ್ದಿಯ ನುಣ್ಣಿಡೈಕ್ ಕೋಲ ವಾಳ್ಮದಿ ಪೋಲಮು ಕತ್ತಿರಣ್
ಟಂಬ ಲೈತ್ತಹಣ್ ಣಾಳ್ಮುಲೈ ಮೇವಿಯ ವಾರ್ಸಡೈಯಾನ್
ಕಂಬ ಲೈತ್ತೆೞು ಕಾಮುಱು ಕಾಳೈಯರ್ ಕಾದ ಲಾಲ್ಗೞಱ್ ಸೇವಡಿ ಕೈದೊೞ
ಅಂಬ ಲತ್ತುಱೈ ವಾನ್ಅಡಿ ಯಾರ್ಕ್ಕಡೈ ಯಾವಿನೈಯೇ.
 
ಈ ಹಾಡಿನ ಕೊರಳ ಧ್ವನಿ                                                                                                                     ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

Get the Flash Player to see this player.

 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ರ                                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ
   

ಭಾಷಾಂತರ/ಅನುವಾದ :

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி