முதல் திருமுறை
136 பதிகங்கள், 1469 பாடல்கள், 88 கோயில்கள்
001 திருப்பிரமபுரம்
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க


காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.

 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


பாடல் எண் : 1 பண் : நட்டபாடை

தோடுடையசெவி யன்விடையேறியோர் தூவெண்மதிசூடிக்
காடுடையசுட லைப்பொடிபூசியென் னுள்ளங்கவர்கள்வன்
ஏடுடையமல ரான்முனை நாட்பணிந் தேத்தவருள்செய்த
பீடுடையபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே.
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க
குரலிசை: 1. தருமபுரம் ப. சுவாமிநாதன், உரிமை: வாணி பதிவகம், கால்வாய் சாலை, திருவான்மியூர், சென்னை 600041
2. எம். எம். தண்டபாணி தேசிகர், தமிழ்நாடு
www.vanirec.com
 

பொழிப்புரை:

தோடணிந்த திருச்செவியை உடைய உமையம்மையை இடப்பாகத்தே உடையவனாய், விடை மீது ஏறி, ஒப்பற்ற தூய வெண்மையான பிறையை முடிமிசைச்சூடி, சுடுகாட்டில் விளைந்த சாம்பற் பொடியை உடல் முழுதும் பூசி வந்து என் உள்ளத்தைக் கவர்ந்தகள்வன், இதழ்களை உடைய தாமரை மலரில் விளங்கும் நான்முகன், படைத்தல் தொழில் வேண்டி முன்னை நாளில் வழிபட அவனுக்கு அருள்புரிந்த பெருமை மிக்க பிரமபுரத்தில் எழுந்தருளியுள்ள பெருமானாகிய இவன் அல்லனோ!

குறிப்புரை:

தோடுடையசெவியன் என்பது முதலாக உள்ளங்கவர்ந்தகள்வனுடைய சிறப்பியல்புகள் தெரிவிக்கப்பெறுகின்றன. பிள்ளையாருடைய அழுகைக் குரல் சென்று பரந்து திருமுலைப்பால் அருளச் செய்தது திருச்செவியாதலின் அதனை முதற்கண் தெரிவிக்கிறார். உலகுயிர்கள் துன்பம் நீங்கி இன்பம் அடைதலே பொருளாக, பாடல் பரமனார் திருச்செவியில் சென்று சேர, திருச்செவியை முதற்கண் சிறப்பித்தார் என்பது, `பல்லுயிரும் களிகூரத் தம் பாடல் பரமர்பால் செல்லுமுறை பெறுவதற்குத் திருச்செவியைச் சிறப்பித்து` என்ற சேக்கிழார் வாக்கால் தெரியலாகும். தோடுடையசெவி என்றதால் இடப்பாகத்துச் செவி என்பது குறிக்கப்பெறுகின்றது. கருணைக்கேற்றது, தாய்தழீஇய இடப்பக்கமாதலின், அதனை முற்கூறினார். `தோடு கூற்று பித்தா மூன்றும் பீடுடைத்தேசிகன் பேரருள் ஆகும்` என்பதால் இது ஞானதேசிகனது திருவருட்டிறத்தை விளக்குவதாகும். சொரூபசிவம் மூவகை ஆன்மாக்களுக்கும் மூவகையால் அநுக்கிரகித்து மும்மலங்களையும் போக்கி அருளாரமுதத்தை உண்பித்தருளும் முறையில், சகலான்மாக்களுக்குப் படர்க்கையில் தோன்றிப்புரியும் குருவருளைக் குறிப்பதாகுமென்று `குரு அருளும்` (அகத்தியர் தேவாரத் திரட்டு) என்ற பாடலும் குறிக்கிறது.
மூன்றுவயதுக் குழந்தையாகிய ஞானசம்பந்தப்பிள்ளையார் தீவிரதர அன்புகொண்டு சன்மார்க்க நெறியாகிய நாயக நாயகித் தன்மையில் எடுத்த எடுப்பிலேயே ஈடுபடுகின்றார். உமையொருபாகனாக ஒரு பெண்ணோடு இருந்த பயில்வால் என்னுள்ளங்கவர்கின்றார் என நயந்தோன்றக் கூறியவாறு. விடையேறி-தாம் கண்ட காட்சி இடபாரூடராதலின் அதனைக் குறித்தபடி. தூவெண்மதி-தூய்மையான வெண்ணிறம் பொருந்திய மதி. மதிக்குத் தூய்மை களங்கமின்மை, இருள் ஒளியைச் சாராதவாறு போலக் களங்கம் இறைவனையும், அவனருள் பெற்றாரையும் சாராது. தூய்மை மனத்திலும் வெண்மை புறத்திலும் நிகழ்வது ஆதலின், இங்கே குறிப்பிடும் மதி நாம் காணும் சந்திரன் போன்று பிராகிருத சந்திரன் அல்லன் என்பது தெளியத்தக்கது. அன்றியும் ஒரு கலைப் பிறையாதலின் களங்கத்திற்கு இடமில்லை என்பதுமாம். இறைவன் சுடலைப் பொடி பூசுதல்: சர்வசங்கார காலத்து எல்லாவுலகமும் தத்தங் காரணத்துள் முறையே ஒடுங்க-காரணங்கள் யாவும் இறுதியாக இறைவனிடம் ஒடுக்கப் பெறும்போது நிகழ்வது. மகாசங்காரமாவது, நிவர்த்தியாதி பஞ்ச கலைகளிலும் அடங்கிய எல்லாப் புவனங்களையும் சங்கரிக்கின்ற நிலை. அப்போதுதான் எல்லாம் சுடலைக் காடாகும்.
உள்ளங்கவர்தலாவது அவனையன்றி உளங்கள் அறியாவாறு ஆட்கொள்ளுதல். ஏடு-இதழ். மலரான்-பிரமன். பிரமன் வழிபாடு செய்த தலமாதலின் இறைவற்குப் பிரமபுரீசர் என்பதும் தலத்திற்குப் பிரமபுரம் என்பதும் பெயராயிற்று. பிரமாபுரம் எனவே பிரமன் வழிபட்ட தலம் என்பது விளங்குதலின் மலரான் என்பது பிரமனைக் குறியாது என்றும், இந்நாயனாரே முற்காலத்து ஏடுடைய மலரால் பூசித்த காரணம் பற்றி இங்ஙனம் கூறினார் என்றும் சதாசிவச் செட்டியாரவர்கள் கருதினார்கள். பீடு-பெருமை. மேவிய-தாமே விரும்பி எழுந்தருளியுள்ள. இறைவன் நித்யசுதந்திரன் ஆதலின் இங்ஙனம் கூறப் பெற்றது. பெம்மான்-பெருமான் என்பதன் திரிபு. கள்வன் பெருமானாகிய இவன் அன்றே எனக் கூட்டுக. ஏறி, பூசி என்பன பெயர்ச்சொற்கள். வினையெச்சமாக்கி, கவர்கள்வன் என்ற வினைத்தொகையின் நிலைமொழியோடு முடிப்பாரும் உண்டு.
இத் திருப்பாடலுக்கு உரை எழுதிய கயப்பாக்கம் திரு.சதாசிவச்செட்டியார் அவர்கள் `விடையேறி` என்பது நித்யத் தன்மையை வேண்டிய அறக்கடவுளை வெள்விடையாகப் படைத்து ஊர்தியாகக் கொண்டதால் சிருஷ்டியும், `மதிசூடி` என்பது சந்திரனுக்கு அபயம் தந்து திருமுடியில் ஏற்றிக் காத்ததால் திதியும், `பொடிபூசி` என்பது சர்வசங்காரகாலத்து நிகழ்ச்சியை அறிவித்தலால் சங்காரமும், `கள்வன்` என்பது இறைவன் எல்லா உயிர்களிடத்தும் நீக்கமற நிறைந்திருந்தும் அவைகள் வினைப்போகங்களை நுகர ஒளித்து நிற்பதால் திரோபவமும், `அருள்செய்த` என்பது அனைவருக்கும் அருள் செய்யும் அநுக்கிரகமும் ஆகிய ஐந்தொழிலையும் விளக்கும் குறிப்பு என்பார்கள்.
ஸ்ரீமத் செப்பறைச் சுவாமிகள் அவர்கள், `தோடுடைய செவியன்` முதலாயின இறைவனது எண்குணங்களாகிய சிறப்பு இயல்புகளை உணர்த்துவன என்றும், `பிரமாபுரம்` `விடையேறி` முதலியன இறைவனது தசாங்கங்களைக் குறிப்பால் உணர்த்தி நிற்பன என்றும், `விடையேறி` `பொடிபூசி` `உள்ளங்கவர்கள்வன்` என்பன முறையே இறைவனுடைய மூன்று திருமேனிகளாகிய உருவம் அருஉருவம் அருவம் என்ற மூன்றையும் குறித்து நிற்பன என்றும், எழுதியுள்ளார்கள். சேக்கிழார் சுவாமிகள் `மறைமுதல் மெய்யுடன் எடுத்த எழுதுமறை` என்பதால் பிரணவத்தின் முதலாகிய ஓங்காரத்தைச் சிவசக்தியின் உண்மைச்சொரூபமாகிய தகரவித்தையின் அடையாளமாகிய `த்` என்பதோடு சேர்த்து `தோ` என்று தொடங்கியதாகக் குறிப்பிடுவார்கள். பன்னிரண்டாம் திருமுறையில் `உலகெலாம்` என்று முடிவதனையும் இதனோடு சேர்த்துத் திருமுறை முழுவதுமே வேத மூலமாகிய பிரணவத்துள் அடங்கியது என்பது குறிப்பு.
தேவாரத்திற்கும் வேதத்திற்கும் உள்ள ஒற்றுமையை உணர்த்த, வேதம் பயின்ற மரபில் வந்து தமிழ்வேதம் தந்த இவர்கள், தத் ஸவிதுர் வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி தியோ யோ ந: ப்ரசோ தயாத் என்ற காயத்திரி மந்திரத்தின் முதலெழுத்தாகிய தகரத்தின் மீது பிரணவத்தின் முதலெழுத்தாகிய ஓகாரத்தைச் சேர்த்துத் தொடங்கியிருப்பது அறிந்து இன்புறற்குரியது.
குருவருள்: `தோடுடைய செவியன்` என்றமையால் அம்மையப்பரே உலகுக்கு அம்மையப்பர் என்பதை முதலில் உணர்த்தி, அதனால் ஒருதெய்வ வழிபாட்டை நிலைநிறுத்துகிறார் ஞானசம்பந்தர். தோடுடைய செவியே `ஓம்` என்ற பிரணவ சொரூபமாய் உள்ளதையும் காட்டி அருளுகிறார்.
`ஏடுடைய மலரான் முனைநாட் பணிந்தேத்த அருள்செய்த பீடுடைய பிரமாபுரம்` என்பது பிரமன் பூசித்தமைக்கு இரங்கிய பெருமான் அருள் செய்ததையே குறிக்கும். இதை வலியுறுத்துவார் போன்று `சேவுயரும் திண்கொடியான் திருவடியே சரண் என்று சிறந்த அன்பால் நாவியலும் மங்கையொடு நான்முகன்தான் வழிபட்ட நலங்கொள் கோயில்` எனப் பிள்ளையார் மேகராகக் குறிஞ்சிப் பண் பாடலிலும் விளக்கியுள்ளார். இதனால் `ஏடுடைய மலரான் முனைநாட் பணிந்தேத்த அருள்செய்த` என்பது ஞானசம்பந்தர் ஏடுடைய மலரால் தான் வழிபட்டு அருள்பெற்றதாகக் கூறல் முறையாகாது என்பதை உணரலாம்.

பிற மொழிகளில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

 • తెలుగు / தெலுங்கு
 • ಕನ್ನಡ / கன்னடம்
 • മലയാളം / மலையாளம்
 • චිඞංකළමං / சிங்களம்
 • Malay / மலாய்
 • हिन्दी / இந்தி
 • संस्कृत / வடமொழி
 • German/ யேர்மன்
 • français / பிரஞ்சு
 • Burmese/ பர்மியம்
 • Assamese/ அசாமியம்
 • English / ஆங்கிலம்
ఆ పరమాత్ముడు తన శరీరముయొక్క అర్థభాగమున స్త్రీ రూపమును దాల్చి,
ఆ వైపునున్న కర్ణమునకు, సహజముగా స్త్రీలు ధరించు దుద్దులను ధరించాడు.
నందిని వాహనముగా చేసుకొని దానిపై స్వారీ చేస్తున్నాడు.
తెల్లని స్వచ్చమైన నెలవంకను శిరస్సుపై ధరించి,
శరీరమంతట అటవిక గుణమును కలిగిన స్మశాన బూడిదను పూసుకొని ఉన్న ఆతడు నా మదిని దోచాడు.
ఈతడు నిజముగానే గొప్ప గుణగణములు కలిగి మిక్కిలి సంతోషముతో `బ్రహ్మ` పురమున వెలసి `బ్రహ్మ` అమ్మవారిపై కరుణను కురిపించినవాడే.
ఆమె స్వచ్ఛమైన తెల్లని కలువ పుష్పముపై ఆతని చెంతనే అమరియుండి,
గతజన్మమున ఆతనిని పూజించి ఆతని కరుణను పొందిన గొప్ప తల్లి..

[ అనువాదము: : సశికళ దివాకర్,2009]
ತಿರುಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕುರುಣಿಸಿದ
ತೇವಾರ ತ್ತಿರುಪ್ಪದಿಗಂಗಳ್
ಮೊದಲ ತಿರುಮುರೈ

1. ತಿರುಬ್ರಹ್ಮಪುರಂ

ಓಲೆಯಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ದಿವ್ಯ ಕಿವಿಯಗಳನ್ನುಳ್ಳ
ಉಮಾದೇವಿಯನ್ನು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ,
ವೃಷಭದ ಮೇಲೇರಿ, ಎಣೆಯಿಲ್ಲದ ಪವಿತ್ರವಾದ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ
ಎಳೆಯ ಚಂದ್ರನನ್ನು ತನ್ನ ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಡಿದು,
ಸುಡುಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬೂದಿಯ ಹುಡಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲೆಡೆಯೂ
ಪೂಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕದ್ದ ಕಳ್ಳ,
ದಳಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗುವ
ನಾಲ್ಮೊಗನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು
ಬೇಡಿ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಸೇವೆಗೆಯ್ಯಲು ಅವನಿಗೆ ಕೃಪೆಗೆಯ್ದ
ಹಿರಿಮೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಪುರದಲ್ಲಿ
ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿರುವ ಭಗವಂತನಾಗಿರುವವನು ಇವನೇ ಅಲ್ಲವೇನು!

ಕನ್ನಡಾನುವಾದ : ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, 2010
Malayalam
තෝඩු පැළඳි සවන්-වසු මත නැඟ ගත් දෙව්‚ කෙස්වැටි සුදු සඳ දිළෙන්නේ
සොහොන් අළු සිරුර තවරා - හදවත මගේ සොරා ගත්තේ
පියුම මත සිටිනා බඹු අයැද සිටි උත්පාද වරම ලබා දී
අනගි පිරමපුරයේ දසුන් දක්වන - සිව දෙවිඳුන් නොවේදෝ මේ.

පරිවර්තනය: ආර්. වඩිවේල් (විශ්රාමලත් උපගුරු), ඩී. ජී. ලින්ටන්, (විශ්රාමලත් විදුහල්පති), 2022
Marathi
तिरुज्ञान संबंध स्वामी
द्वारा विरचित
तेवारम
प्रथम तिरुमुरै
रुपांतरकार : डॉ. एन. सुन्दरम

1. तिरुप्ब्रह्मपुरम
संदर्भ : बालक ज्ञान संबंध ने भगवान् शिव का जिस रूप में दर्शन किया उसका पथावत् चित्रण इस दशक में हैं। प्रस्तुत दशक भगवान् शिव की भक्ति से ओतप्रोत है। शिवपाद हृदय एवं भगवती के पुत्र के रूप में चैत्र महीने में आर्द्रा नक्षत्र में ज्ञान संबंध अवदरित हुए। तीन वर्ष की अवस्था में एक दिन जब शिपपाद हृदय मंदिर के ब्रह्म तीर्थ में स्नान करने के लिए गए तो बालक भी साथ-साथ चल दिया, अपने पुत्र को सरोवर की सीढ़ियों में बिठाकर पिता सरोवर में स्नान करने लगे। वे जल में डूबकर अहमर्षणम् का दिव्य मंत्र जपने लगे। अपने पिता को निकट न पाकर बालक भूख से व्याकुल होकर प्रीति पुरातन के स्मरण होने से तोणिपुर के शिखर की ओर देखकर `अम्मा` कहकर रोने लगा। वह ध्वनि तोणि पहाड़ पर प्रतिष्ठित शिव पार्वती के दिव्य कान में सुनाई पड़ी। जनश्रुति है कि भगवान् शिव और पार्वती बालक के समक्ष वृषभारूढ़ रूप में प्रकट हुए। उमा ने बालक को दूध पिलाया। एक सोने के कटोरे में बालक को `शिव-ज्ञान` रूपी क्षीर पिलाया गया, उस ज्ञान युक्त दूध को पीते ही बालक के ज्ञान-चक्षु खुल गए और उसे शिव-ज्ञान को बोध हो गया, यह प्रसिद्ध है कि उस बालक का नाम उस दिन से ज्ञान संबंध हो गया। बालक के पिता सरोवर स्नान करके बाहर आए तो पास में स्वर्ण कटोरी और बालक के मुख में दूध को देखकर चकित रह गए, बालक ने गोपुर की ओर संकेत करके कहा कि जगन्माता उमादेवी ने उसको दूध पिलाया है। कहा जाता है कि बालक के मुख से प्रस्तुत दशक की स्वर लहरियाँ वहाँ प्रतिगुंजित हो उठीं, यह स्थान ब्रह्मपुरम अथवा सीरकालि के नाम से प्रसिद्ध है। यह चितंबरम (तमिलनाडु) से लगभग बीस किलोमीटर दूरी पर स्थित है।

हमारे प्रभु शिव कर्णाभूषण धारी है।
वे वृषम वाहन पर आरुढ़ है।
अपने विशाल मस्तक पर द्वितीया के चाँद को धारण करनेवाले हैं।
अपनी देह में श्माशान भूमि की भस्म को लेपन करनेवाले हैं।
वे मेरे चित्त चोर हैं
सरसीजासन पर स्थित ब्रह्मा ने किसी समय इस स्थल पर
भगवान शिव की स्तुति की थी।
समृद्ध ब्रह्मापुरम में प्रतिष्ठित प्रभु यही तो है।

रूपान्तरकार डॉ.एन.सुन्दरम 2010
Sanskrit
Thirumurai (Heiliges Schriftstück)
Thirumurai ist eine Sammlung von verschiedenen Gedichtformen,verfasst von verschiedenen Dichtern in der tamilischen Sprachen, entstanden zwischen dem 6. und 11. Jahrhundert, die Gott Shiva preisen. Im Auftrag vom König Raja Raja Chola I wurden diese Gedichte von Nambi Andan Nambi gesammelt und in Shithamparam in zwölf Bänden sortiert. Die ersten drei Bände bestehen aus den Gedichten von Champanthar, die nächsten drei aus den Gedichten von Appar, das siebte Band von Suntharar. Diese Gedichte in diesen sieben Bänden heißen Thevaram, weswegen die Autoren auch als Thevara Moovar (Thevara Trinität) bezeichnet werden. Band acht besteht aus den Gedichten von Manikkavasagar, die Gedichte heißen Thiruvaasagam und Thirukkovaiyar. Band neun besteht aus Thiruvisaippa und Thiruppallandu geschrieben von neun Autoren. Das zehnte Band besteht aus Thirumanthiram von Thirumoolar. Elfte wiederum ist eine Sammlung von Gedichten, genannt Prabandam, gedichtet von zwölf Dichtern. Zwölftes Band besteht aus Periyapuranam, welches von Chekkilar verfasst wurde. Periyapuranam beschreibt das Leben von 63 Personen, genannt Nayanmar, die ihr Leben für den Erhalt des Religion gewidmet haben.

Thevaram ( Girlande für Gott)
Autor: Thirugnanachampanthar

Die Entstehungsgeschichte des Gedichts:
Sivapaathairuthaiyar ging mit seinem drei Jahre alten Sohn Champanthar in dem heiligen Wasserbecken von Piramapuram baden. Er ließ seinen Sohn auf einer Stufe des Beckens sitzen und ging alleine Baden. Das dreijährige Kind fing an zu weinen, da sein Vater im Wasser untergetaucht war. Es fing an'Papa, Mama' zu rufen. Seine Schreie wurden vom Gott des Tempels erhört und der Gott erschien ihm samt seiner Gattin und beruhigte das Kind und gab ihm etwas Milch zu trinken. Während dessen beendete der Vater sein Bad und tauchte wieder vor dem Kind auf und sah die Milchflecken über der Lippe. Er fragte seinem Sohn, wer ihn die Milch gegeben habe. Als Antwort auf diese Frage trug Champanthar dieses Gedicht vor.

Bedeutung des ersten Gedichtes:

Er trägt ein Ohrschmuck am Ohr, reitet auf einem Stier, trägt ein klar weißer Mond und die Asche des im Wald befindenden Krematoriums.
Somit stehlt der Dieb mein Herz.
Der, der auf einer Blume mit Blütenblättern (Gott Brahma sitzt auf einer Lotusblüte) sitzt, hat sich früher mal (dem Gott Shiva gegenüber) verneigt(beten) und (Shiva) hochgepriesen.
Piramapuram (Ortsname) hat die Ehre, daß seine Gebete (die Gebete von Brahma) erhört wurden.
Der großartiger Herr ist in der Tat der, der in diesem ruhmreichen Ort residiert.

Übersetzung: Thaniga Subramaniam, Dortmund, (2013)
French yet to be added
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
the Lord has an ear on which a lady`s ear-jewel is worn.
He rides on a bull.
having worn a spotlessly pure white crescent moon of a single phase.
He smeared himself with the ash in the cremation ground which has the nature of a forest.
the thief who has captivated my mind
this person is really the great one who resides gladly in Piramapuram possessing greatness, where the Lord bestowed his grace on Piramaṉ who is seated in a (lotus) flower having petals, who bowed to him and worshiped him, in the distant past.

Notes: [[Cīkāḻi has twelve name of which Piramapuram is one; as Piramaṉ worshiped the Lord, with his consort, the goddess of learning it got the name of Piramapuram.]]
[[Piramāpuram: the long letter is used to suit the metre.
The fact that Piramaṉ worshiped the Lord in Cīkāḻi is mentioned in other decades of Ñāṉacampantar;
[[Many scholars have written elaborate commentaries on this one stanza.
The circumstances in which this patikam was sung is described in detail in Periya Purāṇam, Tiruñāṉacampantar Purāṇam, verses 53-80]]
Translation: V.M.Subramanya Aiyar – Courtesy: French Institute of Pondichery / EFEO (2006)


Thodu – an ear stud usually worn by women. Since the consort of Siva resides permanently on the left side of His body, this side sports the thodu and the other ear sports the Kuzhai, the ear stud worn by men.
Brahma – The god of creation, subservient to Siva.
Piramapuram – one of the 12 names of the holy town Sirkazhi. So called because Brahma worshipped Siva here.
Notes: Su. Kothandaraman, Mambalam, Chennai (2008)


Thiru Brahmapuram
Thirucchirrambalam

With studded ear and a pure silver moon-brooch,
Aboard a stud-taurus, adorned in charnel-ash
The Lifter of my heart, of yore graced the coralline lotus-ee
Who piously extolled Him of Brahmapuram,the Lord truly He.
Translation: S. A. Sankaranarayanan, Kumbakonam, 2013

பிற மொழிகளில் பாடல் படிக்க / Transliteration


 • 𑀢𑀫𑀺𑀵𑀺 /
  தமிழி
 • গ্রন্থ লিপি /
  கிரந்தம்
 • வட்டெழுத்து
  /
 • Reformed Script /
  சீர்மை எழுத்து
 • देवनागरी /
  தேவநாகரி
 • ಕನ್ನಡ /
  கன்னடம்
 • తెలుగు /
  தெலுங்கு
 • සිංහල /
  சிங்களம்
 • മലയാളം /
  மலையாளம்
 • ภาษาไทย /
  சீயம்
 • မ္ရန္‌မာစာ /
  பர்மியம்
 • かたかな /
  யப்பான்
 • Chinese Pinyin /
  சீனம் பின்யின்
 • عربي /
  அரபி
 • International Phonetic Alphabets /
  ஞால ஒலி நெடுங்கணக்கு
 • Diacritic Roman /
  உரோமன்
 • Русский /
  உருசியன்
 • German/
  யேர்மன்
 • French /
  பிரெஞ்சு
 • Italian /
  இத்தாலியன்
 • Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
  BashaIndonesia / Pidgin / English
 • Assamese
  அசாமியம்
Font download - தமிழி எழுத்துரு இறக்கம்

𑀢𑁄𑀝𑀼𑀝𑁃𑀬𑀘𑁂𑁆𑀯𑀺 𑀬𑀷𑁆𑀯𑀺𑀝𑁃𑀬𑁂𑀶𑀺𑀬𑁄𑀭𑁆 𑀢𑀽𑀯𑁂𑁆𑀡𑁆𑀫𑀢𑀺𑀘𑀽𑀝𑀺𑀓𑁆
𑀓𑀸𑀝𑀼𑀝𑁃𑀬𑀘𑀼𑀝 𑀮𑁃𑀧𑁆𑀧𑁄𑁆𑀝𑀺𑀧𑀽𑀘𑀺𑀬𑁂𑁆𑀷𑁆 𑀷𑀼𑀴𑁆𑀴𑀗𑁆𑀓𑀯𑀭𑁆𑀓𑀴𑁆𑀯𑀷𑁆
𑀏𑀝𑀼𑀝𑁃𑀬𑀫𑀮 𑀭𑀸𑀷𑁆𑀫𑀼𑀷𑁃 𑀦𑀸𑀝𑁆𑀧𑀡𑀺𑀦𑁆 𑀢𑁂𑀢𑁆𑀢𑀯𑀭𑀼𑀴𑁆𑀘𑁂𑁆𑀬𑁆𑀢
𑀧𑀻𑀝𑀼𑀝𑁃𑀬𑀧𑀺𑀭 𑀫𑀸𑀧𑀼𑀭𑀫𑁂𑀯𑀺𑀬 𑀧𑁂𑁆𑀫𑁆𑀫𑀸𑀷𑀺𑀯𑀷𑀷𑁆𑀶𑁂


Open the Thamizhi Section in a New Tab
Font download - கிரந்த எழுத்துரு இறக்கம்

তোডুডৈযসেৱি যন়্‌ৱিডৈযের়িযোর্ তূৱেণ্মদিসূডিক্
কাডুডৈযসুড লৈপ্পোডিবূসিযেন়্‌ ন়ুৰ‍্ৰঙ্গৱর্গৰ‍্ৱন়্‌
এডুডৈযমল রান়্‌মুন়ৈ নাট্পণিন্ দেত্তৱরুৰ‍্সেয্দ
পীডুডৈযবির মাবুরমেৱিয পেম্মান়িৱন়ণ্ড্রে


Open the Grantha Section in a New Tab
Font download - வட்டெழுத்து எழுத்துரு இறக்கம்

தோடுடையசெவி யன்விடையேறியோர் தூவெண்மதிசூடிக்
காடுடையசுட லைப்பொடிபூசியென் னுள்ளங்கவர்கள்வன்
ஏடுடையமல ரான்முனை நாட்பணிந் தேத்தவருள்செய்த
பீடுடையபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே


Open the Thamizhi Section in a New Tab
தோடுடையசெவி யன்விடையேறியோர் தூவெண்மதிசூடிக்
காடுடையசுட லைப்பொடிபூசியென் னுள்ளங்கவர்கள்வன்
ஏடுடையமல ரான்முனை நாட்பணிந் தேத்தவருள்செய்த
பீடுடையபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே

Open the Reformed Script Section in a New Tab
तोडुडैयसॆवि यऩ्विडैयेऱियोर् तूवॆण्मदिसूडिक्
काडुडैयसुड लैप्पॊडिबूसियॆऩ् ऩुळ्ळङ्गवर्गळ्वऩ्
एडुडैयमल राऩ्मुऩै नाट्पणिन् देत्तवरुळ्सॆय्द
पीडुडैयबिर माबुरमेविय पॆम्माऩिवऩण्ड्रे
Open the Devanagari Section in a New Tab
ತೋಡುಡೈಯಸೆವಿ ಯನ್ವಿಡೈಯೇಱಿಯೋರ್ ತೂವೆಣ್ಮದಿಸೂಡಿಕ್
ಕಾಡುಡೈಯಸುಡ ಲೈಪ್ಪೊಡಿಬೂಸಿಯೆನ್ ನುಳ್ಳಂಗವರ್ಗಳ್ವನ್
ಏಡುಡೈಯಮಲ ರಾನ್ಮುನೈ ನಾಟ್ಪಣಿನ್ ದೇತ್ತವರುಳ್ಸೆಯ್ದ
ಪೀಡುಡೈಯಬಿರ ಮಾಬುರಮೇವಿಯ ಪೆಮ್ಮಾನಿವನಂಡ್ರೇ
Open the Kannada Section in a New Tab
తోడుడైయసెవి యన్విడైయేఱియోర్ తూవెణ్మదిసూడిక్
కాడుడైయసుడ లైప్పొడిబూసియెన్ నుళ్ళంగవర్గళ్వన్
ఏడుడైయమల రాన్మునై నాట్పణిన్ దేత్తవరుళ్సెయ్ద
పీడుడైయబిర మాబురమేవియ పెమ్మానివనండ్రే
Open the Telugu Section in a New Tab
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

තෝඩුඩෛයසෙවි යන්විඩෛයේරියෝර් තූවෙණ්මදිසූඩික්
කාඩුඩෛයසුඩ ලෛප්පොඩිබූසියෙන් නුළ්ළංගවර්හළ්වන්
ඒඩුඩෛයමල රාන්මුනෛ නාට්පණින් දේත්තවරුළ්සෙය්ද
පීඩුඩෛයබිර මාබුරමේවිය පෙම්මානිවනන්‍රේ


Open the Sinhala Section in a New Tab
തോടുടൈയചെവി യന്‍വിടൈയേറിയോര്‍ തൂവെണ്മതിചൂടിക്
കാടുടൈയചുട ലൈപ്പൊടിപൂചിയെന്‍ നുള്ളങ്കവര്‍കള്വന്‍
ഏടുടൈയമല രാന്‍മുനൈ നാട്പണിന്‍ തേത്തവരുള്‍ചെയ്ത
പീടുടൈയപിര മാപുരമേവിയ പെമ്മാനിവനന്‍റേ
Open the Malayalam Section in a New Tab
โถดุดายยะเจะวิ ยะณวิดายเยริโยร ถูเวะณมะถิจูดิก
กาดุดายยะจุดะ ลายปโปะดิปูจิเยะณ ณุลละงกะวะรกะลวะณ
เอดุดายยะมะละ ราณมุณาย นาดปะณิน เถถถะวะรุลเจะยถะ
ปีดุดายยะปิระ มาปุระเมวิยะ เปะมมาณิวะณะณเร
Open the Thai Section in a New Tab
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

ေထာတုတဲယေစ့ဝိ ယန္ဝိတဲေယရိေယာရ္ ထူေဝ့န္မထိစူတိက္
ကာတုတဲယစုတ လဲပ္ေပာ့တိပူစိေယ့န္ နုလ္လင္ကဝရ္ကလ္ဝန္
ေအတုတဲယမလ ရာန္မုနဲ နာတ္ပနိန္ ေထထ္ထဝရုလ္ေစ့ယ္ထ
ပီတုတဲယပိရ မာပုရေမဝိယ ေပ့မ္မာနိဝနန္ေရ


Open the Burmese Section in a New Tab
トートゥタイヤセヴィ ヤニ・ヴィタイヤエリョーリ・ トゥーヴェニ・マティチューティク・
カートゥタイヤチュタ リイピ・ポティプーチイェニ・ ヌリ・ラニ・カヴァリ・カリ・ヴァニ・
エートゥタイヤマラ ラーニ・ムニイ ナータ・パニニ・ テータ・タヴァルリ・セヤ・タ
ピートゥタイヤピラ マープラメーヴィヤ ペミ・マーニヴァナニ・レー
Open the Japanese Section in a New Tab
dodudaiyasefi yanfidaiyeriyor dufenmadisudig
gadudaiyasuda laibbodibusiyen nullanggafargalfan
edudaiyamala ranmunai nadbanin deddafarulseyda
bidudaiyabira maburamefiya bemmanifanandre
Open the Pinyin Section in a New Tab
تُوۤدُدَيْیَسيَوِ یَنْوِدَيْیيَۤرِیُوۤرْ تُووٕنْمَدِسُودِكْ
كادُدَيْیَسُدَ لَيْبُّودِبُوسِیيَنْ نُضَّنغْغَوَرْغَضْوَنْ
يَۤدُدَيْیَمَلَ رانْمُنَيْ ناتْبَنِنْ ديَۤتَّوَرُضْسيَیْدَ
بِيدُدَيْیَبِرَ مابُرَميَۤوِیَ بيَمّانِوَنَنْدْريَۤ


Open the Arabic Section in a New Tab
t̪o˞:ɽɨ˞ɽʌjɪ̯ʌsɛ̝ʋɪ· ɪ̯ʌn̺ʋɪ˞ɽʌjɪ̯e:ɾɪɪ̯o:r t̪u:ʋɛ̝˞ɳmʌðɪsu˞:ɽɪk
kɑ˞:ɽɨ˞ɽʌjɪ̯ʌsɨ˞ɽə lʌɪ̯ppo̞˞ɽɪβu:sɪɪ̯ɛ̝n̺ n̺ɨ˞ɭɭʌŋgʌʋʌrɣʌ˞ɭʋʌn̺
ʲe˞:ɽɨ˞ɽʌjɪ̯ʌmʌlə rɑ:n̺mʉ̩n̺ʌɪ̯ n̺ɑ˞:ʈpʌ˞ɳʼɪn̺ t̪e:t̪t̪ʌʋʌɾɨ˞ɭʧɛ̝ɪ̯ðʌ
pi˞:ɽɨ˞ɽʌjɪ̯ʌβɪɾə mɑ:βʉ̩ɾʌme:ʋɪɪ̯ə pɛ̝mmɑ:n̺ɪʋʌn̺ʌn̺d̺ʳe·
Open the IPA Section in a New Tab
tōṭuṭaiyacevi yaṉviṭaiyēṟiyōr tūveṇmaticūṭik
kāṭuṭaiyacuṭa laippoṭipūciyeṉ ṉuḷḷaṅkavarkaḷvaṉ
ēṭuṭaiyamala rāṉmuṉai nāṭpaṇin tēttavaruḷceyta
pīṭuṭaiyapira māpuramēviya pemmāṉivaṉaṉṟē
Open the Diacritic Section in a New Tab
тоотютaыясэвы янвытaыеaрыйоор тувэнмaтысутык
кaтютaыясютa лaыппотыпусыен нюллaнгкавaркалвaн
эaтютaыямaлa раанмюнaы наатпaнын тэaттaвaрюлсэйтa
питютaыяпырa маапюрaмэaвыя пэммаанывaнaнрэa
Open the Russian Section in a New Tab
thohdudäjazewi janwidäjehrijoh'r thuhwe'nmathizuhdik
kahdudäjazuda läppodipuhzijen nu'l'langkawa'rka'lwan
ehdudäjamala 'rahnmunä :nahdpa'ni:n thehththawa'ru'lzejtha
pihdudäjapi'ra mahpu'ramehwija pemmahniwananreh
Open the German Section in a New Tab
thoodòtâiyaçèvi yanvitâiyèèrhiyoor thövènhmathiçödik
kaadòtâiyaçòda lâippodipöçiyèn nòlhlhangkavarkalhvan
èèdòtâiyamala raanmònâi naatpanhin thèèththavaròlhçèiytha
piidòtâiyapira maapòramèèviya pèmmaanivananrhèè
thootutaiyacevi yanvitaiyieerhiyoor thuuveinhmathichuotiic
caatutaiyasuta laippotipuuceiyien nulhlhangcavarcalhvan
eetutaiyamala raanmunai naaitpanhiin theeiththavarulhceyitha
piitutaiyapira maapurameeviya pemmaanivananrhee
thoadudaiyasevi yanvidaiyae'riyoar thoove'nmathisoodik
kaadudaiyasuda laippodipoosiyen nu'l'langkavarka'lvan
aedudaiyamala raanmunai :naadpa'ni:n thaeththavaru'lseytha
peedudaiyapira maapuramaeviya pemmaanivanan'rae
Open the English Section in a New Tab
তোটুটৈয়চেৱি য়ন্ৱিটৈয়েৰিয়োৰ্ তূৱেণ্মতিচূটিক্
কাটুটৈয়চুত লৈপ্পোটিপূচিয়েন্ নূল্লঙকৱৰ্কল্ৱন্
এটুটৈয়মল ৰান্মুনৈ ণাইটপণাণ্ তেত্তৱৰুল্চেয়্ত
পীটুটৈয়পিৰ মাপুৰমেৱিয় পেম্মানিৱনন্ৰে
 
 

Copyright © 2018 Thevaaram.org. All rights reserved.