இத் தல வரலாற்றுக் குறிப்புக்கள், கோயம்புத்தூர், திரு. சி. எம். இராமச்சந்திர செட்டியார் அவர்களாலும், சிதம்பரம், அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகப் புலவர் திரு. வை. சுந்தரேச வாண்டையார் அவர்களாலும், அண்ணாமலைப்பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சி விரிவுரையாளர் தி. வி. சதாசிவப் பண்டாரத்தார் அவர்களின் உதவியுடனும் தருமை ஆதீனப் பல்கலைக் கல்லூரித் தமிழ்ப் பேராசிரியர் வித்துவான் வி. சா. குருசாமி தேசிகர் அவர்களாலும் எழுதியுதவப் பெற்றன.
கோயில்கள்
1 . அகத்தியான்பள்ளி  
2 . அச்சிறுபாக்கம்  
3 . அஞ்சைக்களம் (திருவஞ்சைக்களம்)  
4 . அண்ணாமலை (திருவண்ணாமலை)  
5 . அதிகைவீரட்டானம் (திருவதிகைவீரட்டானம்)  
6 . அநேகதங்காவதம்  
7 . அம்பர்ப்பெருந்திருக்கோயில்  
8 . அம்பர்மாகாளம்  
9 . அரசிலி  
10 . அரதைப்பெரும்பாழி  
11 . அரிசிற்கரைப்புத்தூர்  
12 . அவளிவணல்லூர்  
13 . அழுந்தூர் (திருவழுந்தூர்)  
14 . அறையணிநல்லூர்  
15 . அன்பிலாலந்துறை  
16 . அன்னியூர்  
17 . ஆக்கூர்  
18 . ஆடானை (திருவாடானை)  
19 . ஆப்பனூர் (திருவாப்பனூர்)  
20 . ஆப்பாடி (திருவாப்பாடி)  
21 . ஆமாத்தூர் (திருவாமாத்தூர்)  
22 . ஆரூர் (திருவாரூர்)  
23 . ஆரூர்அரநெறி (திருவாரூர்அரநெறி)  
24 . ஆரூர்ப்பரவையுண்மண்டளி  
25 . ஆலங்காடு (திருவாலங்காடு)  
26 . ஆலம்பொழில்  
27 . ஆலவாய் (மதுரை திருவாலவாய்)  
28 . ஆவடுதுறை (திருவாவடுதுறை)  
29 . ஆவூர்ப்பசுபதீச்சரம்  
30 . ஆனைக்கா (திருவானைக்கா)  
31 . இடும்பாவனம் (திருவிடும்பாவனம்)  
32 . இடைச்சுரம் (திருவிடைச்சுரம்)  
33 . இடைமருதூர் (திருவிடைமருதூர்)  
34 . இடையாறு (திருவிடையாறு)  
35 . இந்திரநீலபருப்பதம்  
36 . இராமனதீச்சரம்  
37 . இராமேச்சுரம் (இராமேஸ்வரம்)  
38 . இரும்பூளை (ஆலங்குடி)  
39 . இரும்பைமாகாளம்  
40 . இலம்பையங்கோட்டூர்  
41 . இன்னம்பர்  
42 . ஈங்கோய்மலை  
43 . உசாத்தானம்  
44 . ஊறல் (தக்கோலம்)  
45 . எதிர்கொள்பாடி  
46 . எருக்கத்தம்புலியூர்  
47 . எறும்பியூர்  
48 . ஏடகம்  
49 . ஐயாறு (திருவையாறு)  
50 . ஒற்றியூர் (திருவொற்றியூர்)  
51 . ஓணகாந்தன்றளி  
52 . ஓத்தூர்  
53 . ஓமாம்புலியூர்  
54 . கச்சிஅனேகதங்காவதம்  
55 . கச்சிஏகம்பம் (காஞ்சிபுரம்)  
56 . கச்சிநெறிக்காரைக்காடு  
57 . கச்சிமேற்றளி  
58 . கச்சூர்ஆலக்கோயில்  
59 . திருக்கஞ்சனூர்  
60 . கடம்பந்துறை  
61 . கடம்பூர்  
62 . கடவூர் (திருக்கடவூர்)  
63 . கடவூர்மயானம் (திருக்கடவூர்மயானம்)  
64 . கடிக்குளம் (திருக்கடிக்குளம்)  
65 . கடுவாய்க்கரைப்புத்தூர்  
66 . கடைமுடி (திருக்கடைமுடி) (கீழூர்)  
67 . கண்டியூர்  
68 . கண்ணார்கோயில் (குறுமாணக்குடி)  
69 . கயிலாயம் (திருக்கயிலாயம்) (நொடித்தான்மலை)  
70 . கரவீரம் (திருக்கரவீரம்)  
71 . கருக்குடி (திருக்கருக்குடி)  
72 . கருகாவூர் (திருக்கருகாவூர்)  
73 . கருப்பறியலூர் (திருக்கருப்பறியலூர்)  
74 . கருவிலிக்கொட்டிட்டை  
75 . கருவூர்த்திருவானிலை (திருக்கருவூர்த்திருவானிலை)  
76 . கலயநல்லூர் (திருக்கலயநல்லூர்)  
77 . கலிக்காமூர் (திருக்கலிக்காமூர்)  
78 . கழிப்பாலை (திருக்கழிப்பாலை)  
79 . கழுக்குன்றம் (திருக்கழுக்குன்றம்)  
80 . கள்ளில்  
81 . களர் (திருக்களர்)  
82 . கற்குடி (திருக்கற்குடி)  
83 . கன்றாப்பூர் (திருக்கன்றாப்பூர்)  
84 . காட்டுப்பள்ளி (திருக்காட்டுப்பள்ளி)(கீழை)  
85 . காட்டுப்பள்ளி (திருக்காட்டுப்பள்ளி)(மேலை)  
86 . காவிரிப்பூம்பட்டினத்துப்பல்லவனீச்சரம்  
87 . காழி (சீகாழி சீர்காழி)  
88 . காளத்தி (திருக்காளத்தி)  
89 . காறாயில் (திருக்காறாயில்)  
90 . கானப்பேர் (திருக்கானப்பேர்)  
91 . கானாட்டுமுள்ளூர் (திருக்கானாட்டுமுள்ளூர்)  
92 . கானூர் (திருக்கானூர்)  
93 . கீழ்வேளூர்  
94 . குடந்தைக்காரோணம் (கும்பகோணம்)  
95 . குடந்தைக்கீழ்க்கோட்டம் (திருக்குடந்தைக்கீழ்க்கோட்டம்)  
96 . குடமூக்கு (திருகுடமூக்கு)  
97 . குடவாயில்  
98 . குரக்குக்கா  
99 . குரங்கணில்முட்டம்  
100 . குரங்காடுதுறை(தென்)  
101 . குரங்காடுதுறை(வட)  
102 . குருகாவூர்வெள்ளடை  
103 . குற்றாலம் (திருக்குற்றாலம்) (குறும்பலா)  
104 . குறுக்கைவீரட்டம் (திருக்குறுக்கைவீரட்டம்)  
105 . கூடலையாற்றூர்  
106 . கேதாரம் (திருக்கேதாரம்)  
107 . கேதீச்சரம் (திருக்கேதீச்சரம்)  
108 . கைச்சினம்  
109 . கொட்டையூர்க்கோடீச்சுரம்  
110 . கொடிமாடச்செங்குன்றூர் (திருச்செங்கோடு)  
111 . கொடுங்குன்றம் (பிரான்மலை)  
112 . கொண்டீச்சரம்  
113 . கொள்ளம்பூதூர்  
114 . கொள்ளிக்காடு  
115 . கோகரணம்  
116 . கோட்டாறு  
117 . கோட்டூர் (திருக்கோட்டூர்)  
118 . கோடிக்குழகர்  
119 . கோடிகா  
120 . கோணமலை  
121 . கோயில்(சிதம்பரம்)  
122 . கோலக்கா  
123 . கோவலூர்வீரட்டம்  
124 . கோழம்பம் (திருக்கோழம்பம்)  
125 . கோளிலி (திருக்கோளிலி) (திருக்குவளை)  
126 . சக்கரப்பள்ளி  
127 . சத்திமுற்றம்  
128 . சாத்தமங்கை  
129 . சாய்க்காடு  
130 . சிக்கல்  
131 . சிராப்பள்ளி (திருச்சிராப்பள்ளி)  
132 . சிவபுரம்  
133 . சிற்றேமம்  
134 . சிறுகுடி  
135 . சுழியல்  
136 . செங்காட்டங்குடி  
137 . செம்பொன்பள்ளி  
138 . சேய்ஞலூர்  
139 . சேறை  
140 . சோபுரம்(தியாகவல்லி)  
141 . சோற்றுத்துறை  
142 . தண்டலைநீணெறி  
143 . தருமபுரம்  
144 . தலைச்சங்காடு  
145 . தலையாலங்காடு  
146 . திருந்துதேவன்குடி  
147 . திலதைப்பதி  
148 . தினைநகர்  
149 . துருத்தி(குற்றாலம்)  
150 . துறையூர்  
151 . தூங்கானைமாடம்(பெண்ணாகடம்)  
152 . தெங்கூர்  
153 . தெளிச்சேரி  
154 . தென்குடித்திட்டை  
155 . தேவூர்  
156 . நணா(பவானிமுக்கூடல்)  
157 . நல்லம்  
158 . நல்லூர் (திருநல்லூர்)  
159 . நல்லூர்ப்பெருமணம் (திருநல்லூர்ப்பெருமணம்)  
160 . நள்ளாறு (திருநள்ளாறு)  
161 . நறையூர்ச்சித்தீச்சரம்  
162 . நன்னிலத்துப்பெருங்கோயில்  
163 . நனிபள்ளி  
164 . நாகேச்சரம்  
165 . நாகைக்காரோணம் (நாகப்பட்டினம்)  
166 . நாட்டியத்தான்குடி  
167 . நாரையூர் (திருநாரையூர்)  
168 . நாலூர்மயானம்  
169 . நாவலூர் (திருநாவலூர்)  
170 . நின்றியூர்  
171 . நீடூர்  
172 . நீலக்குடி  
173 . நெடுங்களம்  
174 . நெய்த்தானம்  
175 . நெல்லிக்கா  
176 . நெல்வாயில்(சிவபுரி)  
177 . நெல்வாயில்அரத்துறை  
178 . நெல்வெண்ணெய்  
179 . நெல்வேலி (திருநெல்வேலி)  
180 . பட்டீச்சரம்  
181 . பந்தணைநல்லூர்  
182 . பயற்றூர் (திருப்பயற்றூர்)  
183 . பரங்குன்றம் (திருப்பரங்குன்றம்)  
184 . பராய்த்துறை (திருப்பராய்த்துறை)  
185 . பரிதிநியமம்  
186 . பருப்பதம் (சிறீசைலம்)  
187 . பழமண்ணிப்படிக்கரை (திருப்பழமண்ணிப்படிக்கரை)  
188 . பழனம் (திருப்பழனம்)  
189 . பழுவூர்  
190 . பழையாறைவடதளி  
191 . பள்ளியின்முக்கூடல்  
192 . பறியலூர் (திருப்பறியலூர்)  
193 . பனந்தாள் (திருப்பனந்தாள்)  
194 . பனையூர் (திருப்பனையூர்)  
195 . பாச்சிலாச்சிராமம் (திருப்பாச்சிலாச்சிராமம்)  
196 . பாசூர் (திருப்பாசூர்)  
197 . பாண்டிக்கொடுமுடி (திருப்பாண்டிக்கொடுமுடி)  
198 . பாதாளீச்சரம் (திருப்பாதாளீச்சரம்)  
199 . பாதிரிப்புலியூர் (திருப்பாதிரிப்புலியூர்)  
200 . பாம்புரம் (திருப்பாம்புரம்)  
201 . பாலைத்துறை (திருப்பாலைத்துறை)  
202 . பாற்றுறை (திருப்பாற்றுறை)  
203 . புக்கொளியூர்அவிநாசி (திருப்புக்கொளியூர்அவிநாசி)  
204 . புகலூர் (திருப்புகலூர்)  
205 . புகலூர்வர்த்தமானேச்சுரம் (திருப்புகலூர்வர்த்தமானேச்சுரம்)  
206 . புத்தூர்  
207 . புள்ளமங்கை (திருப்புள்ளமங்கை)  
208 . புள்ளிருக்குவேளூர் (வைத்தீசுவரன் கோயில்)  
209 . புறம்பயம் (திருப்புறம்பயம்)  
210 . புறவார்பனங்காட்டூர் (திருப்புறவார்பனங்காட்டூர்) (பனையபுரம்)  
211 . புன்கூர் (திருப்புன்கூர்)  
212 . புனவாயில் (திருப்புனவாயில்)  
213 . பூந்துருத்தி (திருப்பூந்துருத்தி)  
214 . பூவணம் (திருப்பூவணம்)  
215 . பூவனூர் (திருப்பூவனூர்)  
216 . பெரும்புலியூர் (திருப்பெரும்புலியூர்)  
217 . பெருவேளூர் (திருப்பெருவேளூர்)  
218 . பேணுபெருந்துறை (திருப்பேணுபெருந்துறை)  
219 . பேரெயில் (திருப்பேரெயில்)  
220 . பைஞ்ஞீலி (திருப்பைஞ்ஞீலி)  
221 . மங்கலக்குடி (திருமங்கலக்குடி)  
222 . மணஞ்சேரி (திருமணஞ்சேரி)  
223 . மயிலாடுதுறை  
224 . மயிலாப்பூர்  
225 . மயேந்திரப்பள்ளி  
226 . மருகல் (திருமருகல்)  
227 . மழபாடி (திருமழபாடி)  
228 . மறைக்காடு (திருமறைக்காடு) (வேதாரணியம் வேதவனம்)  
229 . மாகறல் (திருமாகறல்)  
230 . மாணிகுழி (திருமாணிகுழி)  
231 . மாந்துறை (திருமாந்துறை)  
232 . மாற்பேறு (திருமாற்பேறு)  
233 . மீயச்சூர் (திருமீயச்சூர்)  
234 . மீயச்சூர் இளங்கோயில்  
235 . முண்டீச்சரம் (திருமுண்டீச்சரம்)  
236 . முதுகுன்றம் (திருமுதுகுன்றம்) (விருத்தாசலம்)  
237 . முருகன்பூண்டி (திருமுருகன்பூண்டி)  
238 . முல்லைவாயில் (திருமுல்லைவாயில்)  
239 . முல்லைவாயில் (திருமுல்லைவாயில்) (வட)  
240 . மூக்கீச்சரம் (திருமூக்கீச்சரம்) (உறையூர்)  
241 . வக்கரை (திருவக்கரை) (வற்கரை)  
242 . வடுகூர் (திருவடுகூர்)  
243 . வல்லம் (திருவல்லம்)  
244 . வலஞ்சுழி (திருவலஞ்சுழி)  
245 . வலம்புரம் (திருவலம்புரம்)  
246 . வலிதாயம் (திருவலிதாயம்) (பாடி)  
247 . வலிவலம் (திருவலிவலம்)  
248 . வன்பார்த்தான்பனங்காட்டூர் (திருவன்பார்த்தான்பனங்காட்டூர்)  
249 . வன்னியூர் (திருவன்னியூர்)  
250 . வாஞ்சியம் (திருவாஞ்சியம்)  
251 . வாட்போக்கி (திருவாட்போக்கி)  
252 . வாய்மூர் (திருவாய்மூர்)  
253 . வாழ்கொளிப்புத்தூர் (திருவாழ்கொளிப்புத்தூர்)  
254 . வான்மியூர் (திருவான்மியூர்)  
255 . விசயமங்கை (திருவிசயமங்கை)  
256 . விடைவாய் (திருவிடைவாய்)  
257 . வியலூர் (திருவியலூர்)  
258 . விளநகர் (திருவிளநகர்)  
259 . விளமர் (திருவிளமர்)  
260 . விற்குடிவீரட்டம் (திருவிற்குடிவீரட்டம்)  
261 . விற்கோலம் (திருவிற்கோலம்)  
262 . வீழிமிழலை  
263 . வெஞ்சமாக்கூடல் (திருவெஞ்சமாக்கூடல்)  
264 . வெண்காடு (திருவெண்காடு)  
265 . வெண்டுறை (திருவெண்டுறை)  
266 . வெண்ணியூர் (திருவெண்ணியூர்)  
267 . வெண்ணெய்நல்லூர் (திருவெண்ணெய்நல்லூர்)  
268 . வெண்பாக்கம் (திருவெண்பாக்கம்)  
269 . வேட்களம் (திருவேட்களம்)  
270 . வேட்டக்குடி (திருவேட்டக்குடி)  
271 . வேதிகுடி (திருவேதிகுடி)  
272 . வேள்விக்குடி (திருவேள்விக்குடி) (துருத்தி)  
273 . வேற்காடு (திருவேற்காடு)  
274 . வைகன்மாடக்கோயில்  
275 . வைகாவூர்  
276 . இடைக்கழி (திருவிடைக்கழி)  
277 . இராசராசேச்சரம்  
278 . கங்கைகொண்டசோழேச்சரம்  
279 . களந்தை ஆதித்தேச்சரம்  
280 . கீழ்க்கோட்டூர் மணியம்பலம்  
281 . சாட்டியக்குடி  
282 . திரைலோக்கிய சுந்தரம்  
283 . முகத்தலை  
 
 

Copyright © 2013 Thevaaram.org. All rights reserved.

சிற்பி