12. நெஞ்சுவிடுதூது
001 கலிவெண்பா
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க


காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.

 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1


பாடல் எண் : 1

பூமேவும் உந்திப் புயல்வண்ணன் பொற்பதுமத்
தார்மேவும் மார்பன் சதுமுகத்தோன் - தாம்மேவிப்
பன்றியும் அன்னமுமாய்ப் பாரிடந்தும் வான்பறந்தும்
என்றும் அறியா இயல்பினான் - அன்றியும்
இந்திரனும் வானோரும் ஏனோரும் எப்புவியும்
மந்தர வெற்பும் மறிகடலும் - மந்திரமும்
வேதமும் வேத *முடிவின்விளை விந்துவுடன்
நாதமுங் காணா நலத்தினான் - ஓத
அரியான் எளியான் அளவிறந்து நின்ற 5
பெரியான் சிறியான்பெண் பாகன் - தெரியா
அருவான் உருவான் அருவுருவ மல்லான்
மரியான் மரிப்பார் மனத்தான் - பரிவான
மெய்யர்க்கு மெய்யன் வினைக்குவினை யாயினான்
பொய்யர்க்குப் பொய்யாய பொய்யினான் - ஐயன்
படநாகம் பூண்ட பரமன் பசுவி
னிடமாய் நிறைந்த இறைவன் - சுடரொளியான்
என்றுமுளன் அன்றளவும் யானும் உளனாகி
நின்றநிலை யிற்றரித்து நில்லாமற் - சென்றுசென்று
தோற்றியிடும் அண்டசஞ் சுவேதசங்கள் பாரின்மேற் 10
சாற்றும்உற் பீசஞ் சராயுசங்கட் - கேற்றபிறப்
பெல்லாம் பிறந்தும் இறந்தும் இருவினையின்
பொல்லாங்கு துய்க்கும் பொறியிலியேன் - கல்லா
உணர்வின் மிசையோ டுலகா யதனைப்
புணர்வதொரு புல்லறிவு பூண்டு - கணையிற்
கொடிதெனவே சென்று * குடிப்பழியே செய்து
கடிய கொலைகளவு காமம் - படியின்மிசைத்
தேடி யுழன்று தெரிவைத் தெரியாமல்
வாடி இடையும் மனந்தனக்கும் - நாடிஅது
போன வழிபோகும் புந்திக்கும் புந்தியுடன் 15
ஆன திறலார் அகந்தைக்கும் - மேனி
அயர அயர அழிய அழியும்
உயிரின் துயரம் உரையேன் - வயிரமே
கொண்டதொரு காமனுக்குங் கோபனுக்கும் மோகனுக்கும்
மண்டு மதமாச் சரியனுக்குந் - திண்டிறல்சேர்
இந்திரியம் பத்துக்கும் ஈரைந்து மாத்திரைக்கும்
அந்தமிலாப் பூதங்கள் ஐந்துக்குஞ் சிந்தைகவர்
மூன்றுகுற்றம் மூன்றுகுணம் மூன்றுமலம் மூன்றவத்தை
ஏன்றுநின்று செய்யும் இருவினைக்குந் - தோன்றாத
வாயுஒரு பத்துக்கும் மாறாத வல்வினையே 20
யாய கிளைக்கும் அருநிதிக்கும் - நேயமாம்
இச்சை கிரியை யிவைதரித்தங் கெண்ணிலா
அச்சங் கொடுமை யவைபூண்டு - கச்சரவன்
சீரில்நிலை நில்லாது திண்டாடும் பல்கருவி
வாரில்அகப் பட்டு மயங்கினேன் - தேருங்கால்
உன்னை ஒழிய உறவில்லை என்னுமது
தன்னை அறிவை தனியறிவை - முன்னந்
தலைப்பட்டார் தீரத் துறந்தார் மயங்கி
வலைப்பட்டார் மற்றையவ ரென்று - நிலைத்தமிழின்
தெய்வப் புலமைத் திருவள் ளுவர்உரைத்த 25
மெய்வைத்த சொல்லை விரும்பாமல் - ஐவர்க்கும்
ஆவதுவே செய்தங் கவர்வழியைத் தப்பாமற்
பாவமெனும் பௌவப் பரப்பழுந்திப் - பூவையர்தம்
கண்வலையிற் பட்டுக் கலவிக் கலைபயின்றங்(கு)
உண்மை நிலையுணர்ச்சி ஓராமல் - திண்மையினால்
நாவிற் கொடுமை பலபிதற்றி நாடோறுஞ்
சாவிற் பிறப்பில் தலைப்பட்டிங் - காவிநிலை
நிற்கும்வகை பாராய் நிலையான நெஞ்சமே
பொற்பினுடன் யானே புகலக்கேள் - வெற்பின்மிசை
வந்திருக்க வல்லான் மதியாதார் வல்அரணம் 30
செந்தழலில் மூழ்கச் சிரித்தபிரான் - அந்தமிலா
வேத முடிவில் விளைவில் விளைவிலொளி
ஆதி யமலன் நிமலனருட் - போத
அறிவி லறிவை அறியு மவர்கள்
குறியுள் புகுதுங் குணவன் - நெறிகொள்
வெளியில் வெளியில் வெளியன் வெளியில்
ஒளியில் ஒளியில் ஒளியன் - ஒளியில்
அளியில் அளியில் அளியன் அளியில்
அளவில் அளவில் அளவன் - அளவிறந்து
நின்றான் அனைத்தும் நிறைந்தான் நினைப்பவர்பாற் 35
சென்றான் தெரியத் தெரியாதான் - குன்றா
விளக்காய் நிறைந்த விரிசுடரான் மண்மேல்
துளக்காமல் நின்றபெருஞ் சோதி - உளக்கண்ணுக்
கல்லாது தோன்றா அமலன் அகிலமெலாம்
நில்லாமல் நின்ற நிலையினான் - சொல்ஆரும்
ஈசன் பெருமை இருவினையேன் இன்றுனக்குப்
பேசுந் தகைமையெலாம் பேணிக்கேள் - பாசம்
பலவுங் கடந்து பரிந்தருள்சேர் பண்பாற்
குலவி விளங்குகுணக் குன்றோன் - இலகவே
செய்ய தருமச் செழுங்கிரியின் மீதிழிந்து 40
வையம் பரவ மகிழ்ந்தெழுந்தங் - கையங்
களவுபயங் காமங் கொலைகோபங் காதி
அளவில்வினை யெல்லாம் அழித்திங் - குளமகிழத்
தொம்மெனவே எங்கும் முழங்கிச் சுருதிபயில்
செம்மைதரும் ஆகமங்கள் சேர்ந்தோடி - மும்மலத்தின்
காடடங்க வேர்பறித்துக் கல்விக் கரைகடந்தங்(கு)
ஓடுபல் பூதத் துணர்வழித்து - நீடுபுகழ்
மெய்வாய்கண் மூக்குச் செவியென்னப் பேர்பெற்ற
ஐவாய வேட்கை யவாஅகற்றி - நையும்இயல்
வாக்குப்பா தம்பாணி பாயுருபத் தம்பலவும் 45
நீக்கிச் செறிந்து நிறைந்தோடிப் - போக்கரிய
பந்தமெனுஞ் சோலை பறித்துப் பரந்தலைக்கும்
அந்தமனம் புத்தியுடன் ஆங்காரம் - சிந்திவிழ
மோதி அருணீர்மை ஓங்கிவிறல் முக்குணமுங்
காதி உரோமமெலாங் கைகலந்து - சீதப்
புளகம் அரும்பப் புலன்மயக்கம் போக்கி
விளைவில் புலன்முட்ட மேவிக் - களபதன
மாதர் மயக்கம் அறுத்துவளர் மண்டலத்துச்
சோதியொரு மூன்றினையுஞ் சோதித்து - நீதியினால்
ஆதாரம் ஆறினுஞ்சென் றாறிஅடல் வாயுக்கள் 50
மீதான பத்தும் மிகப்பரந்து - காதிப்
பிருதிவியப் புத்தேயு வாயுஆ காய
உறுதி நிலமைந்தும் ஓடி - மறுவிலா
நான்முகன்மால் ஈசன் மகேசன் நலஞ்சிறந்த
தான்முகம் ஐந்தாஞ் சதாசிவமும் - ஆனதொரு
விந்துநா தங்கடந்து சுத்த வெறுவெளியில்
அந்தமிலாப் பாழடங்கத் தேக்கியபின் - முந்திவரும்
அவ்வறிவுக் கப்பாலுஞ் சென்றகண்டம் உள்ளடக்கிச்
செவ்வறிவே யாகித் திகைப்பொழிந்திட் - டெவ்வறிவுந்
தானாய வீடளித்துத் தன்னிற் பிறிவிலா 55
ஊனாகி எவ்வுயிர்க்கும் உள்புகுந்து - மேனியிலா
அஞ்சவத்தை யுங்கடந் தாயபெரும் பேரொளிக்கே
தஞ்சமெனச் சென்று தலைப்பட்டு - வஞ்சமறத்
தான்அந்தம் இல்லாத தண்ணளியால் ஓங்கிவரும்
ஆனந்தம் என்பதோர் ஆறுடையான் - ஆனந்தம்
பண்ணும் பயன்சுருதி ஆகமங்கள் பார்த்துணர்ந்து
நண்ண அரியதொரு நாடுடையான் - எண்ணெண்
கலையால் உணர்ந்து கருத்தழிந்து காம
நிலையான தெல்லாமும் நீத்தங் - கலைவறவே
தேட்டற்ற சிந்தை சிவஞான மோனத்தால் 60
ஓட்டற்று வீற்றிருக்கும் ஊருடையான் - நாட்டத்தால்
தெண்ணீ ரருவிவிழச் சிந்தைமயக் கந்தெளிந்(து)
உண்ணீர்மை யெய்த உரோமமெலாம் - நண்ணும்
புளகம் புனைமெய் யர்பொய் யிற்கூடாமல்
உளகம்பங் கொண்டுள் உருகி - அளவிலா
மாலா யிருக்கு மவர்மனத்தை வாங்கஅருள்
மேலாய் விளங்கலங்கல் மெய்யினான் - தோலாத
வானம் புவனம் மலைகடல்ஏழ் பாதாளம்
ஊன்ஐந்து பூதத் துயிருணர்ச்சி - ஞானமாய்
எல்லாமாய் அல்லவாய் எண்ணுவார் எண்ணத்து 65
நில்லாமல் நிற்கும்நீள் வாசியான் - சொல்ஆரும்
பாதாளம் ஊடுருவிப் பாரேழும் விண்ணேழும்
ஆதார மாகி அகண்டம்நிறைந் - தோத
அரிதாய் எளிதாய் அருமறையா றங்கத்
துருவாய் உயிராய் உணர்வாய்ப் - பெரிதாய
வெய்யதுயர்ப் பாசமற வீசியே வெம்பிறவித்
துய்ய கடலைத் துகளெழுப்பி - ஐயமுறுங்
காமக் * குரோதலோப மோகமதங் காய்ந்தடர்த்துச்
சாமத் தொழிலின் தலைமிதித்து - நாமத்தாற்
கத்துஞ் சமயக் கணக்கின்விறற் கட்டறுத்துத் 70
தத்தம் பயங்கொலைகள் ஆங்கழித்தே - தத்திவரும்
பாசக் குழாத்தைப் படஅடித்துப் பாவையர்தம்
ஆசைக் கருத்தை அறவீசி - நேசத்தால்
ஆனவே கங்கொண் டருள்மும் மதத்தினால்
ஊனையார் தத்துவங்க ளுள்புகுந்து - தேனைப்
பருகிக் களித்துயர்ந்து பன்மறைநாற் கோட்டால்
மருவித் திகழ்ஞான ஆனையான் - இருமுச்
சமையங் கடந்து தனக்கொப் பிலாது
சுமைதுன்ப நீக்குந் துவசன் - கமையொன்றித்
தம்மை மறந்து தழலொளியுள் ளேயிருத்தி 75
இம்மை மறுமை இரண்டகற்றிச் - செம்மையே
வாயுவை ஓடா வகைநிறுத்தி வானத்து
வாயுவையும் அங்கே யுறஅமைத்துத் - தேயுவால்
என்றும் ஒரு தகைமை யாயிருக்கும் இன்பருளே
நின்று முழங்கும் நெடுமுரசோன் - அன்றியும்
மாலும் அயனும் வகுத்தளித்த வையமெலாஞ்
சாலும்அதற் கப்பாலும் எப்பாலும் - மேலை
யுலகும் உலகால் உணரவொண்ணா ஊரும்
இலகி நடக்கும்எழில் ஆணையான் - அலகிறந்த
காட்சியான் காட்சிக்குங் காணான் கலைஞான 80
ஆட்சியான் ஆட்சிக்கும் ஆயினான் - சூட்சியான்
பாருந் திசையும் படரொளியா லேநிறைந்தான்
தூருந் தலையுமிலாத் தோன்றலான் - வேராகி
வித்தாகி வித்தின் விளைவாகி மேவுதனுச்
சத்தாதி பூதங்கள் தானாகிச் - சுத்த
வெறுவெளியாய் பாழாய் வெறும்பாழுக் கப்பால்
உறுபொருளாய் நின்ற ஒருவன் - பொறியிலியேன்
வெம்பும் பிறவியலை வீழாமல் வீடளித்த
சம்பந்த மாமுனியென் தம்பிரான் - அம்புவியோர்
போற்றுந் திருவடியென் புன்தலைமே லேபொறித்தோன் 85
ஏற்றின் புறத்தமைந்த எங்கோமான் - சாற்றுவார்
சாற்றும் பொருளான் தனிமுதல்வன் தானல்லான்
வேற்றின்பம் இல்லா விளங்கொளியான் - போற்றுங்
குருவேட மாகிக் குணங்குறியொன் றில்லாப்
பெருவேட மாய்நிறைந்த பெம்மான் - கருவேடங்
கட்டுமுருக் கட்டறுத்தான் கற்றவர்வாழ் தில்லையான்
எட்டுமவர்க் கெட்டா இயல்பினான் - மட்டவிழ்தார்
வானோன் பவனி வரக்கண்டு வல்வினையேன்
ஏனோரும் ஏத்துதல்கண் டேத்தினேன் - தான்என்னைப்
பார்த்தான் பழையவினைப் பஞ்சமலக் கொத்தையெல்லாம் 90
நீத்தான் நினைவுவே றாக்கினான் - ஏத்தரிய
தொண்ணூற் றறுவர்பயில் தொக்கிற் றுவக்கறுத்தான்
கண்ணூறு தேனமுதங் காட்டினான் - வெண்ணீறும்
வேடமும் பூசையுமே மெய்யென்றான் பொய்யென்றான்
மாடையும் வாழ்க்கை மனையுமே - நாடரிய
அஞ்செழுத்தின் உள்ளீ டறிவித்தான் அஞ்செழுத்தை
நெஞ்சழுத்தி நேய மயலாக்கி - அஞ்செழுத்தை
உச்சரிக்குங் கேண்மை யுணர்த்தி அதன் உச்சரிப்பு
வைச்சிருக்கும் அந்த வழியாக்கி - அச்சமறச்
சென்று விளக்கை எழத்தூண்டிச் செஞ்சுடரின் 95
ஒன்றி ஒருவிளக்கின் உள்ளொளியாய் - நின்ற
பெருவிளக்கின் பேரொளியாய் உள்ளே பிரசம்
மருவும் மலர்போல் மதித்தங் - கருவினுருக்
கொள்ளா அருளைக் கொளுத்திக் குணங்குறியொன்
றில்லா இடத்தே இளைப்பாற்றி - விள்ளாத
உள்ளம் முதலாக உள்ளதெலாம் வாங்கஅருள்
வெள்ள மயலளித்து மேவினான் - கள்ளம்
மறப்பித்தான் மெய்ஞ்ஞான மாக்கிமன மெல்லாம்
இறப்பித்தான் என்பிறவி ஈர்த்தான் - விறற்சொல்லுக்
கெட்டானை யார்க்கும் எழுதா இயற்குணங்க 100
ளெட்டானை ஆற்றா எழுத்தினான் - மட்டாரும்
பாடலார் ஆடலார் பண்பலார் நண்பலார்
ஆடலா ராடல் அகன்பதியாம் - கூடலார்
காணக் கிடையாதான் காண்பார்க்குக் காட்சியான்
பாணர்க் கிலகு பலகையிட்டான் - சேணிற்
சிறந்த உருவான் திருமாலுக் கெட்டான்
நிறைந்த திருவுருவில் நிற்போன் - கறங்குடனே
சூறைசுழல் வண்டு சுழல்கொள்ளி வட்டமெனு
மாறு கருணையினால் மாற்றினான் - நீறணிந்த
மெய்யன் நிமலன் அமலன்அருள் வீடளிக்கும் 105
ஐயன் அறிவுக்கறி வாயினான் - பொய்யர்பாற்
பொய்மையாய் நின்றான் புரிந்தவர்தம் நெஞ்சத்து
மெய்மையாய் நின்று விளங்கினான் - கைமழுவன்
அத்தன்பால் நீசென் றடையும் இடத்தையெலாஞ்
சித்தஞ்சேர் நெஞ்சமே செப்பக்கேள் - நித்தலுமே
பூசிமுடித் துண்டுடுத்துப் பூங்குழலார் தங்கலவி
ஆசைதனிற் பட்டின்ப ஆர்கலிக்குள் - நேசமுற
நின்று திளைக்கும் இதுமுத்தி யல்லதுவே
றொன்று திளைக்கும் அதுமுத்தி - யன்றென்(று)
இலகா இருளலகை போல்இகலே பேசும் 110
உலகா யதன்பால் உறாதே - பலகாலும்
தாம்பிரமங் கண்டவர்போல் தம்மைக்கண் டாங்கதுவே
நான்பிரமம் என்பவர்பால் நண்ணாதே - ஊன்தனக்குக்
கொன்றிடுவ தெல்லாங் கொலையல்ல என்றுகுறித்(து)
என்றும்அற மேதெய்வம் என்றென்று - வென்றிப்
பொறையே யெனும்புத்தன் பொல்லாத புன்சொல்
மிறையே விரும்பி விழாதே - நிறைமேவி
வாழ்பவர்போல் மன்னுடம்பில் மன்னும்உரோ மம்பறித்துத்
தாழ்வுநினை யாதுதுகில் தான்அகற்றி - ஆழ்விக்கும்
அஞ்சும் அகற்றும் அதுமுத்தி என்றுரைக்கும் 115
வஞ்சமணன் பாழி மருவாதே - செஞ்சொல்புனை
ஆதிமறை ஓதி அதன்பயன்ஒன் றும்அறியா
வேதியர்சொல் மெய்யென்று மேவாதே - ஆதியின்மேல்
உற்றதிரு நீறுஞ் சிவாலயமும் உள்ளத்துச்
செற்ற புலையர்பாற் செல்லாதே - நற்றவஞ்சேர்
வேடமுடன் பூசைஅருள் மெய்ஞ்ஞான மில்லாத
மூடருடன் கூடி முயங்காதே - நீட
அழித்துப் பிறப்ப தறியா தரனைப்
பழித்துத் திரிபவரைப் பாராதே - விழித்தருளைத்
தந்தெம்மை ஆண்டருளுஞ் சம்பந்த மாமுனிவன் 120
அந்தங் கடந்தப்பா லாய்நின்றோன் - எந்தைபிரான்
வீற்றிருக்கும் ஓலக்கம் எய்திஅடி வீழ்ந்திறைஞ்சிப்
போற்றி சயசய போற்றியென - ஆர்த்தகரி
அன்றுரித்தாய் நின்பவனி ஆதரித்தா ரெல்லாரும்
வென்றிமதன் அம்புபட வீழ்வரோ - நின்றிடத்து
நில்லாத செல்வம் நிலையென் றுனைநீங்கிப்
பொல்லா நரகிற் புகுவரோ - பல்லோரும்
கத்துஞ் சமயக் கணக்கிற் படுவரோ
சித்தம் பலகால் திகைப்பரோ - முத்தம்
பொருத நகைமடவார் புன்கலவி யின்பம் 125
மருவி மயங்கி வருவரோ - இருபொழுதும்
நாள்இருபத் தேழும் நவக்கிரக மும்நலியுங்
கோள்இதுவென் றெண்ணிக் குறிப்பரோ - வேளை
எரித்த விழியாய்நின் இன்பக் கடற்கே
தரித்து மதிமறந்த தையல் - வருத்தமெலாந்
தீராய் எனஉரைத்துச் செங்கமலப் பூந்திருத்தாள்
தாராய் எனப்பலகால் தாழ்ந்திறைஞ்சி - ஏர்ஆரும்
பூங்கொன்றை வாங்கிப் புகழ்ந்துபுரி நெஞ்சமே
ஈங்கொன்ற வாராய் இனி.
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க
 

பொழிப்புரை:

1-2. பூமேவும் இயல்பினான் :
(உரை) அழகிய உதரத் திலஞ்சியிலே பிரமா உதிப்பதற் கிடமாகிய தாமரைப் பூவையும் மேகநிறமாகிய திருமேனியையுமுடைய திருமாலும், ஸ்வர்ண நிறத்தையுடைய தாமரை மாலை நீங்காப் புயத்தையும் நான்கு திருமுகத்தையுமுடைய பிரமாவும், இவர்களிருவரும் இகலாற் பொருந்தி விஷ்ணு வராகரூபமாகியும் பிரமா ஓதிமமாகிய பக்ஷிரூபமாகியும் நிரைநிரையே பூமியை யிடந்து சப்தபாதாளங் களையுங் கீண்டு திருவடியைச் சோதித்துக் காணாத திருவடியும் சப்தலோகங்களினும் பறந்துதேடிக் காணாத திருமுடியும், இவர்கள் சங்கற்பத்தினாற் காண்பா மென்கையால் எக்காலத்திலும் அவர்களுக் கறியப்படாத இயல்பினை யுடையவன்.
பொற்பமைந்த, நாமேவு மாதுபுணர் நான் முகத்தோன் பாட பேதம்.
(இதற்குப் பிரமாணம்) “தேட்டற்று நின்றவிடஞ் சிவமாம்” (திருக்களிற்றுப் படியார், 29) என்பதறிக.
2-8. அன்றியும் சுடரொளியான் :
(உரை) இருதொழிற் கடவுளராகிய இவர்களிருவரு மல்லாமல் தேவேந்திரனும், தேவர்களும், அன்றி ஸ்வர்க்க மேலடுக்குக்களிலே பலப்பிராப்திகள் பலவிதத்திலே யிருக்கப்பட்ட பேர்களும், மந்திர சஞ்சாரரும், பூமி முதலாய அதோமுக அடுக்குக்களி லிருக்கப்பட்ட பலவகை யான்மாக்களும், உலகரடிக்ஷ காரணமாக ஒப்பற்ற ஸ்வர்ண மலை ரூபமாகத் தாங்கியிருக்கப்பட்ட மஹோமேருவும், ஜலரூபமாகி விரிந்து திரைக்கரங்களையுடைய சமுத்திராதிபரும், சப்தகோடியாய் விரிந்திருக்கப்பட்ட மந்திரமூர்த்திகளும், இருக்கு யஜுஸ் சாமம் அதர்வணமென்று பெயர் பெற்றுச் சப்தரூபமாக விரிந்த வேதாதிபரும், அந்த வேதத்துக்குக் காரணமாகிய சுத்தமாயா சத்திகளும் ஓசை வடிவாகிய நாதாதிகளும், முந்த இந்த நிலைமைகள் தாமே கதியென்றும் கடவுளென்றும் பற்றிநிற்கிற ஆன்மகோடிகளுங் காணப்படாததே குணமாகவுடையவன். சொல்லிறந்தவிடத்துத் தோன்றலானாகையால் வாக்குகளாலே யெட்டாதவன். போதருதற்குச் சற்றும் பிரயாசமில்லாத காட்சியான். தர்க்கங்களினாலே அளந்தறிதற் களவுபடாப் பெருமையினாலே தர்க்க நிர்ணயங்கடந்த பெருமையான். அணுவுக்குத்தான் அணுவாய் நுணங்குவனாதலாற் சிறுமையையுடையவன். இப்படிப் பெரிதுஞ் சிறிதுமுடைய பெற்றியனாயினும் பிரத்தியக்ஷத்திற் காணும்படி அடியவர்க்குத் தனது காருண்ய சத்தியை வாமபாகத்திலுடையவன். வாயுப்போல ஆகாயம் போலத் தோன்றாத அருவமே திருமேனியானவன் அன்றியும், அபரவிந்து, அபரநாதம், பரவிந்து, பரநாதமாயுள்ள நான்கு பேதத் திருமேனியுமானவன். அசுத்தமாயை, பிரகிருதி மாயை யதிட்டித்துச் சிருஷ்டி நடத்தும் போது மகேசுரர் உருத்திரர் விஷ்ணு பிரமாவென்று நான்கு பேதமாகப் பிரத்தியக்ஷத் திருமேனியை யுடையவன். உத்தியுக்தராய்ச் சதாசிவமூர்த்தமு மல்லாமற் பேரொளியாய் விளங்குந் திருவுருவத்தையு முடையவன்; அன்றியும் இப்படிப்பட்ட திருமேனியையுங் கடந்தவ னென்றுமாம். நித்தமுத்த சுத்தனாகையாற் சாதலாயது எக்காலமு மில்லாதவன்; அன்றியும் ஒன்றைத் தனக்குச் சுட்டியறிய வேண்டும் பகுதியில்லாதவன். அப்படிப்பட்டவனாயினும், பிறந்திறந்து திரிகிற ஆன்மகோடிகளி னுயிர்க்கு உயிரானவன்; அன்றியும் தன்னை நினைக்குமவ ருள்ளம் நீங்காதவன். தனதிடத்து ஆராமை பூண்ட சத்தியர்க்குச் சத்திய தரிசனனானவன். சரியை கிரியை யோகமென்னுந் தந்திரத்து நின்றவர்களுக்கு ஸ்வதந்தரந் தானாய் நின்றவன். சாருவாகன் புத்தன் முதலாய திரிபதார்த்த நிர்ணயமில்லாத அசத்தியர்க்கெல்லாம் அசத்தியனாயுள்ளவன்; அன்றியும் நாஸ்திவிரத்திகளுக்கும் இல்லாமையாகவே யானவன். எப்படிப் பட்ட ஆன்மாக்களுக்கும் பிதாவானவன். தாருகாவனத்து அவிசார ஓமத்துண்டாய்ச் சங்கரிக்க இருடிகளேவலால் வரப்பட்ட பெரும்பாம்பைத் தானே தனக்கு ஆபரணமாகத் தரித்த எல்லாவற்றிற்கும் மேலானவன். ஆன்மாக்கள் எண்ணிறந்திருந்தாலுந் தானொருவனேயாயினும் ஆன்மகோடிகளுள்ள மட்டும் பூரணனாகிலும் ஓவாது மேலாய்க் கர்த்தனாகப் பட்டவன். சோமசூரியாக்கினி முதற் பலவாகிய பிரகாசத்துக் கெல்லாம் ஒளியைக் கொடா நின்றவன்.முடிவும்விளை பாட பேதம்.
9-16. என்றுமுளன் உரையேன் :
(உரை) இப்படிப்பட்ட சிவனானவன் ஆதியாகத் தோன்றாது நித்தனாக இருக்கப்பட்டவன்றே அவனைப்போல அனாதியாய் யானும் நித்தனாகிலும், அவனைப்போல் அனாதிமலரகிதனாகாத படியாலே அனாதியே அவனுடனே கலந்திருந்துஞ் சலிப்பற நில்லாமல் மலனாகையால் ஏகதேசப்பட்டுச் சிருஷ்டிகள் தோறுங் கர்த்தாவாலே யுண்டாக்கப்பட்ட தோற்றம் நால்வகையாய் அதிலமைந்த பிறப்புத் தாபரம் ஊர்வன தேவர் நீர்வாழ்வன பறவைகள் நாற்காலிகள் மானுடர் உட்பட்ட எழுவகை யெண்பத்து நான்கு நுறாயிரம் யோனிகள் தோறுஞ் ஜனித்தும் மரித்தும், அந்தந்த ஜன்மங்கள்தோறுந் திரிவித கரணங்களால் தரிசிக்கப்பட்ட புண்ய பாவத்தின் பகுதியாகிய பலபதத்தை யுண்டாக்கப்பட்ட தானத்தையுடையேன்; நூலுணர் வில்லாத பாச அறிவால் மிக்குச் சாருவாகன் மதத்தைப் பொருந்துங் கிஞ்சிஞ்ஞவுணர்வனாகி, கோரமாகப் போகுமிடத்துத் தனுவினின்றும் புறப்பட்ட பகழியினது வேகம்போலப் போய், மயக்க மிகுதியாலே தொன்றுதொட்டுப் புண்யபாவத் தாழ்ச்சி யுயர்ச்சியினாலே வரப்பட்ட ஜாதியினது பேதமும் பாராமற் பிறர்மனையால் வருங் குற்றமும் நோக்காமற் பிறனில் விழைந்தும், இந்தப் பூமியினிடத்து நல்லோர்களாலும் நீதி நூல்களாலும் நீக்கப்பட்டுச் சற்றுங் கிருபை யில்லாமற் பண்ணப்பட்ட வதைத் தொழிலும், பிறர் பொருளென்று ஒன்றையும் புத்திபண்ணாது அதற்கான மார்க்கஞ்செய்து அபகரிப்பும், காலம் இடம் வேளை பாராமல் மயக்கமாகிய மாதர் புணர்ச்சி வேட்கையும் இவைகளினிமித்தமாகத் தேசந் திக்கு நாடுகளில் முசிப்பில்லாமல் திரிந்தும், சகல உயிர்ச் செய்தியும் இயற்கையாகக் கண்டு அவைகளை அதற்கேற்றபடி முறை பிறழாது ஊட்டி உறக்கி நடத்திப் பாராமல் நிற்கிற பேரறிவாகியும் அந்தந்த அறிவுக் கீடாக அத்தனுக்கள் அடங்கின திருவருளை நாடாது, தான் பிறவிக்குச் சேரவுமில்லை அப்படிச் செய்தும் வந்ததில்லையென்னும் நினைவு தொழிலினாற் சோம்பி யிடையுங் கருவிகளில் தலைமையாகி மனதுக்கும், மனதாகிய கருவி விளங்காமற் பற்றிய விடயங்களை மறத்தல் பண்ணாது அதற்கேற்றபடி நிச்சயம் பண்ணும் புத்திக்கும், யானென தென்று மேற்செல்லும் வலியினையுடைத்தாய்ப் புந்தியினின்று மூன்றாய ஆங்கார தத்துவத்துக்கும், வாராது நினைத்து நிச்சயித்ததொரு விடயத்தினது குற்றம்பாராது முடித்தலால் அந்த விடயத்திலே வேறொன்றுந் தெரியாமற் படுத்தி நிற்குஞ் சித்தத்துக்கும் இந்தக் கரணங்களுக்குந் தலைமையாய் அதன்வழிக்காய் அவைகள் ஒன்றுசெய்தது ஒன்று செய்யாது மாறுபட்டுத் தனித்தனி செயல்களுக்கெல்லாந் தான் ஏகனாய் நித்தியனாயிருந்து அந்தரங்கத்திற் படும் விதனமுமன்றிப் பிறப்பிற் கருவியாய தனுவின் மூப்பாற் சோர்வுண்டாயபோது அயர்ந்தும் அந்தத் தனுக் கெடும்போது படுந் துயரப்பகுதி முற்றும் படும் ஆன்மாவினது துயரசாகரத்தை யுரைப்பதற்கு வரையறை பண்ண மாட்டேன்.அருவுருவுமில்லான் பாடபேதம்.
16-22. வயிரமே மயங்கினேன் :
(உரை) பதியுள்ளவன்றே தொடங்கி இற்றை வரையும் எடுத்த தனுக்களில் ழைவு முதலாய இன்பத்தை முள்ளிப் பூவினது மதுவெனக் கண்டுங் கேட்டும் ஒழியாது நாடோறும் முற்றிப் பலமுடைய ஆசைப்பற்றுக்கும், சிறிதுஞ் சாந்தியில்லாமல் விரோதமே விளைக்கின்ற கோபனுக்கும், தான் பொருந்திய விடயத்தினது நலம் தீமை காணாது அதுதானாக மயக்குவிக்கும் மோகனுக்கும், மிகுந்த கர்வத்தையுஞ் செய்து பிறர்மாட்டு விரோதங் காட்டாது அனுகூலம் போல இருந்து விரோதத்தை முற்றுவிக்கும் மாச்சரியனுக்கும், மாறுபடாத வல்லமையே வெற்றியாகவுடைய சோத்திரந் தொக்கு சக்ஷசிங்ஙுவை ஆக்கிராணமாகிய ஞானேந்திரியங்களைந்தும் வாக்கு பாதம் பாணி பாயுரு உபத்தமாகிய கன்மேந்திரியம் ஐந்தும் ஆகப் பத்தாகிய இவைகளுக்கும், சத்த பரிச ரூப ரச கந்தமும் வசன கமன தான விசர்க்கம் ஆனந்தமுமான பத்துக்கும், தனுவுள்ள மட்டுங் காரிய காரணங்களாய் அழியாது நின்றுபகரிக்கும் பிருதிவி அப்பு தேயுவாயு ஆகாசமென்னும் பூதமைந்துக்கும், சித்தத்தை நல்வழி சிந்தியாதபடி பற்றிக் கொண்டு நோக்காடு செய்யும் ஆதிதைவிகம் ஆதி பௌதிகம் ஆதியாத்மிகமாகிய துக்கத்திரயங்களுக்கும் அன்றியுங் காமம் வெகுளி மயக்கமுமாமென அறிக சாத்துவிகம் இராசதந் தாமதமாகிய முக்குணங்களுக்கும், முதற்காரணமாகிய ஆணவமும் மாயையும் கன்மமுமாகிய மூன்றுக்கும், கேவல சகல மத்தியமாகிய மூன்றவத்தைகளுக்கும், தனது சுதந்தரமாக வந்த வேளை முறை பிறழாது பொருந்திப் புசிப்பிக்கும் புண்ணிய பாவங்களுக்கும், பிரத்தியக்ஷமல்லாத பிராணன் அபானன் உதானன் வியானன் சமானன் நாகன் கூர்மன் கிரிகரன் தேவதத்தன் தனஞ்சயன் ஆகப் பத்தாய வாயுகளுக்கும், ஒருகாலும் இதஞ்சொல்லாது பெற்றதினும் அமையாது குறைகளைச் சொல்லி ஆதியே தொன்று தொட்டு வரப்பட்ட மாதா பிதா மாதுலன் முதலாயினோர்க்கும், மிகவும் வருந்தித் தேடப்பட்ட திரவியத்தின் பொருட்டும், அன்புடனே பற்பலவாய இவைகளின் பொருட்டாக இச்சாஞானக் கிரியா சொரூபனாகி, அவ்விடத்துத் தன்னை வினையைத் தலைவனை ஊன்றிப் பாராமல் விஷயாதியின் பொருட்டு அவைகளுக் கேற்ற தொழில் செய்யுமிடத்து எப்படியாமோ என்னுஞ் சங்கையில்லாத பயத்துடனும் அவை முடித்தற் பொருட்டுச் சாருந் தாக்ஷண்யம் இல்லாமையுங் கலனாகத் தரித்து, அரையிலே மஹாநாகத்தைக் கச்சையாகச் சாத்தியருளுஞ் சிவன் அருளிச் செய்த திவ்யாகமங்களினுண்டான வசனத்துவழி ஆதரியாமல், ஒன்று போயவழி ஒன்று போகாமலிருக்க அதனாலே அம்பெடுத்துப் பல்வகையான தத்துவங்களின் சூதாய சூழ்ச்சி வார்க்குத்தியிற் பொருத்தி மருண்டேன்.குடிப்பழுதே பாடபேதம்.
22-29. தேருங்கால் புகலக்கேள் :
(உரை) விசாரிக்குமிடத்து எனக்குச் சகாவாய் யான் படும் பலவாய துயர் நீக்குகைக்கு நீயன்றியிலே ஒருவரு மில்லையென்பதை நீதானே யறிவையே ; அதாவது, எனக்கு விட்டு நீங்காத தானமாக வுடையையாகலின் நீ அறிவையே பாச அறிவு பசு அறிவு போலாது எப்போதும் ஒரு படித்தாய் எல்லா அறிவுக்குந் தான் முதன்மையாய்த் தனக்கொரு சகாவேண்டு மென்பதில்லா ஒப்பற்ற சிவஞானத்தைப் பூர்வத்தில் ‘புறப்பற்றாகிய பொருட்பற்றும் அகப்பற்றாகிய இரண்டுடம் பிற் பற்றும் முற்றத் துறந்தவர்களே சிவஞானம் பெற்றவர்கள். இதில் யாதானு மொன்றிற் சிறிதாயினும் பற்றிருந்ததாயின் அவர்களே ஜனன மரணமாகிய பந்தமுற்றவர்கள்’ என்று தமிழ் நிலையிட்டுச் சங்கப்பலகை யிடங்கொடுத் தேறியிருந்த நாற்பத்தொன்பது பேர்களையும் விழத்தள்ளித் தனக்கு மாத்திரஞ் சங்கப்பலகையாகக் குறுக்கின குறள் வெண்பாவின் சொல்லும் பொருளும் நாவிடங் கொண்ட தெய்விக வித்வானான அழகிய வள்ளுவ நாயனார் ஓதியருளின சத்திய வாசகப் பயனை ஆசையாகப் பாராமல், பஞ்சேந்திரியங்கள் அது அது வேண்டிய விஷயத்திற் செல்வதற் கன்யமாக மாறுபடாமல் அதற்கேற்பப் பொருந்தி அதன் வரம்பு கடவாது நிற்க அதனால் விளைந்த பாவமாகிய நரகசமுத்திரத்திலே தாழக்கரைகாணாத வண்ணம் அமுக்குண்டு, மீண்டு வெளிப்பட்டவிடத்தினும் மெல்லியராகிய மாதர் தம் மான்விழி போன்ற விழிப்பிறழ்வின் பாசப்பிணிப்பினுக்குள்ளாய் அவர்களுடனே கூடுதற்கு வேண்டிய அமருகம் கொக்கோகம் முதலிய நூலின் பயனைப் புத்தி பண்ணி, மெய்யாகிய ஞானத்தைத் தரப்பட்ட நூல்களைப் படித்தறியாமல், அறிவு சிறிதும் புகட்டப்படாமற் சிக்கென்ற நெஞ்சாகையால் நாவாற் கடினமான கற்றுக் கதறியும், தினந்தினம் இந்தப்படி இறக்கிறதும் பிறக்கிறதுமே மேம்பாடாகப் பூண்டு திரியும், இப்படி இன்னதுவன்றியிலே சரிக்கும் ஆன்மாவாகிய நான் அசைவற ஒன்றினும் படாமலிருக்கும் நிலைக்கான உபாயஞ் சிந்தியாய், நீயே நானே யென்று பேதமில்லாத சத்தியாகிய மனமே! அதற்கு வகையாவது எப்படியாமென்று கேட்பாயாகில், உனக்கு நன்றாய் அழகுறத் தெரியும்படி நான் சொல்லுகிறேன் கேள்.
29-38. வெற்பின்மிசை பேணிக்கேள் :
(உரை) தென்றிசை புனிதமாகவும் தேவர்கள் இருடிகள் பொருட்டாகவும் திவ்யமான திருமேனியாக உமையுடனே வெள்ளி மயமாகிய கைலாய மலையினுச்சியிலே எழுந்தருளியிருக்குந் தகுதியை யுடையவன். அதுவன்றியிலும் தங்கள் தவ மிகுதியின் கர்வத்தாலுங் கோட்டைவலியின் பலத்தாலுந் தேவர்கள் இருடிகள் ஒருவரும் எண்ணிக்கையில்லாதது போல அவர்களுட னொப்பாக நினைந்திருந்த முப்புராதிகளும் அவர்களுடைய கோட்டையுஞ் சிவந்த அக்னி சமுத்ரத்தினாலே காணாமற் போம்படி கோபாக்னியாகிய சிறு நகை செய்தருளின ஸ்வாமி. அப்படிப் பிரத்யக்ஷமான திருமேனியாயினும் சர்வ சப்தங்களையுந் தனக்குள்ளே யடக்கி முடிவில்லாமல் நிற்கும் வேதத்தின் தாற்பரியத்தின் பொருளுக்குத் தொனியர்த்தமான அறிவானது. முதலே மலமில்லாத நின்மலனாயினுங் கிருபையானவன். எல்லா அறிவுக்கும் மேலான ஞானமும் அதற்குத் தலைமையுந் தரிசித்த ஞானானந்திகள் திருமேனிகள் திருமேனியே தனது திருமேனியாகவுடைய இயற்கையன். பிருதிவி ஈறாக அடைவே தரப்பட்ட ஆகாச வெளிக்கும் வெளியாகிய பிரகிருதி வெளி அதற்குக் காரணமாகிய கலையான வெளியிலே நிலையானவன். அந்தக் கலாதத்துவத்திலிருந்தும் அதில் தோய்விலாதவன். அந்தக் கலைக்கு மேலாகிய ஒளியான அசுத்தமாயையொளி அதற்கு மேலாகிய சுத்தவித்தை யொளி அந்தச் சுத்தவித்தை யொளிக்கு மேலாகிய விந்துவாகிய வொளியிலிருந்து சகலமும் உண்டாக்கப்பட்டவன். அந்த விந்துவுக்கு மேலாய் அனுக்ரகமே தொழிலான சதாசிவனுக்கு மேலாய்க் கிருபை தானான பராசத்தி அந்தப் பராசத்திக்குக் காரணமாய பரமசிவம். அப்படிக் கிருபையனாயினும் காண்டல் கருதல் உரையென்னும் அளவளந்த அறிஞரளவிற்கு அளவானவன். ஆகிலும் அறிஞர் அளந்தறிந்ததில் அமிழ்ந்தாது அவ்விடத்து விரகு பிறக்கிற் சற்றுந் தோற்றாதாய் நீங்குஞ் சத்தியுடையவன். அளவையினாலே அளப்பதற்கும் அளப்பரிதாய நிலையையுடைத்தாய் ஜடசித்தாகிய எல்லாம் பூரணமாகி இப்படி ஒருபொருள் உண்டென்று நிச்சயிக்கப்பட்டவர்கள் மனதிலே புதிதாகத் தோன்றப் பட்டவனாகிலும் ஆன்மபோதத்தால் அறியப்படாதவன். ஒருகாலத்து ஓரிடத்து விளங்கியும் ஓரிடத்து ஓர்கால் நந்தியும் வாராது ஒருபடித்தாய் அசைவற்ற சீர்த்தியாய் இருளறுக்கும் விளக்குப்போல ஆன்மாக்கள் மலவிருள் இரிக்கைக்கு விளக்காய் ஏகதேசப் படாமற் சர்வான்மாக்களிடத்தும் நிரம்பி மேன்மேற் பிரகாசிக்கப்பட்ட தேஜசாய்ப் பூமியின்க ணன்றியிலுஞ் சர்வ தேவர்களுக்குந் தேவனாகச் சலனமற்று ஒளியாய் வழங்குவதற் கெல்லாந் தான் ஒளி கொடுப்பதாய்ப் பெருமையுடைய பிரபை. தற்றெரிசனிகள் அறிவின் கண்ணே தோன்றுவதன்றிக் கடபடாதிகள் போல ஊனக் கண்களுக்குக் காணப்படாதவன். அனாதி மலமில்லாதவன். அண்டங்கள் புவனங்கள் யாவையினும் அதன்கண் வாழுந் தாபரசங்கமங்கள்மாட்டுந் தோன்றாத் துணையாய் நிற்பதுதானே நிலைமையானவன். கன்ம மலம் மாயாமலம் இரண்டும் நீங்கின அஞ்ஞான ஆன்மாக்கள் எண்ணிறந்தபடியாக வேதாகமங்களாலே திருவுளம் பற்றப்பட்ட புகழையுடைய சிவனது சரித்திரத்தைப் புண்ணிய பாவப் பகுதியாகிய கன்மமல மாயாமல பந்தனாகிய யானும் இப்போதும் என்னாலியன்ற மரியாதை உனக்கின்னும் ஒருவகைத் தகுதிப்படச் சொல்லுகிறேன். அதை நன்றாகப் புத்தி பண்ணிக் கேட்பாயாக.
38-39. பாசம் குன்றோன் :
(உரை) காமியம் மாயை ஆணவமென்னு மும்மலத்தின் காரிய காரணங்களை யறிந்து நீங்கின உபசாரத்துடன் சிவஞான சம்பந்தரான ஆன்மாக்கள் இருதயமான பொதுவெளியிலே விளங்கி நின்ற குணமான மலையான் ; இதுவன்றி, எண்ணிறந்த படித்தாகும் பிணிப்பை யுடைய ஐவகைச் சத்திகளினது வியாத்தி வியாபகங்களுக்கப்பாலாகியும் அதனுட் கட்டுற்று இலக்கமிலவாய உயிர்க ளிவைக் கந்தரம் போற் றலையளிசெய்யும் பேரறிவா யதுவே பொருந்தும் தில்லைப் பொதுவில் யாவருங் கண்டு மகிழ்வுண்டாக நட்டம் பயில்வனவே குணமான மலையென்றுமாமென்க.விண்மேல் பாட பேதம்.
39-57. இலகவே ஆறுடையான் :
(உரை) விளங்கச் செய்யப்பட்ட சிவபுண்ணியமான மலையிலே யிறங்கி, அபரஞானத்தின் தலைமைகண்டவரது கூர்ந்த அறிவுக்குப் பிரயோசனமாகி யேத்தும்படிக்குச் சந்தோஷத்துடனே வேகமுடைத்தாய், ஒன்றை யொன்றாகத் திரியக் காணுதலையும் அங்குத் தோன்றுபுத் தோன்றுமாக நினைக்குதலையும் அச்சப்படுதலையும் ஆசைப்பற்றையும் பிறவுயிர் வதையையும் அகங்காரத்தையும் முறுக்கி, சத்தி அனந்தமான புண்ணிய பாவங்களையெல்லாங் கெடுத்து, களிப்புடனே ஜடசித்துக்கள் முற்றும் இயல்பாய் நாதமுழக்கஞ் செய்து வேகத்தினாலே நடந்து ஞானத்தின் பகுதியாய்த் திவ்யாகமங்களில் நன்றாய் அறிவாய்ச் சென்று, ஆணவம் மாயை காமியமென்று விரிந்திருண்ட காட்டு விருத்தி நாசமாம்படி அதற்குக் காரணமாகிய கிழங்கைப் பிடுங்கி, சர்வமுமாய்ச் சகல சத்தங்களுஞ் சகல சத்தத்தின் பொருள்களும் உண்டாக்கியறிகையால் அதுவெல்லாந் தனக்குக் கீழாகையாலும் அதனளவில் அளவுபடாமையாலுங் கல்வியினது வரம்பையும் உடைத்து, பிருதிவி அப்பு தேயு வாயு ஆகாயமென்னும் ஐந்து பூதமும் ஐந்து நான்கு மூன்று இரண்டு ஒன்றென்னும் அதன் ஜடப் பிரஞ்ஞைக் குணங்களின் விரிவையும் போக்கி, அநித்யமான ஊரும் பேரும் குடிமையும் அழகும் பெரியனென்னுங் கீர்த்தியும் நிறுத்தப்பட்ட ஆன்மாக்கள் சரீரத்தில் நிற்கும் பரிசத்தினது தன்மையும் வாயினிடமாக நின்ற சிங்ஙுவையின் தன்மையும் நேத்திரத்தினிடமாய் நின்ற ரூபத்தினது தன்மையும் துண்டத்தினிடமாக நின்ற ஆக்ராணத்தினது தன்மையும் கர்ணத்தினிடமாக நின்ற சோத்ரத்தினது தன்மையும் இப்படிப் பலவாய தன்மையாய்ச் சிங்கம் போன்று ஐந்து வாயினானும் விழைவை விரும்பும் ஞானேந்திரியங்களாற் பற்றும் ஆசையைப் போக்கி, தன்னைப் பெருமைக்காகாது கீழப்படுத்துவிக்கு மியல்பினை யுடைத்தாகிக் கடின பாடணமாகச் சொல்லினின் விளக்கும் வாக்கையும் பாவவேதுவான காரியத்திலே செல்லக் கால் நின்று கமனிக்கும் பாதத்தையும் கியாதிலாப் பூச்சியங்களைத் தழுவாத புண்ணியத்திற் செய்யாது ஆர்வங் கண்ணோட்டமாகிய பசுத் தர்மத்திலே யிடுதலும் இது ஏற்கவொண்ணாதென்று விசாரியாமல் ஏற்குங் கையினின்று செய்யும் பாணியினையும் உதரத்தினின்று ஜலத்தையுங் கட்டத்தையும் வேறுவேறுபடுத்தும் பாயுருவையும் விடயானந்தத்தை இருவகையான கோசபவக் குறியினின்று விளைக்கும் உபத்தத்தையும் இப்படிப் பலபேதப்பட்ட கன்மேந்திரியங்களைந்தையும் விடுவித்துத் தான் நெருங்கி அந்தத் தானங்களெல்லாம் நிரம்புவித்து, என்றும் நீக்கப்படாத சங்கற்ப விகற்பமாகிய பொழிற் செறிவை வெளியாக உருவியும் நிறைந்தோடி, நான்கு நான்கு பேதமாக ஆட்டுக்காணும் அந்தக்கரணங்களினுடைய தற்குணங்கெடத் தாக்கி, பற்பலவாகச் செய்யுந் தத்துவங்களின் சேட்டையை நிறுத்தி யாவுஞ் சிவஞானத்தின் தன்மையேயாகிப் பெருக வளரப்பண்ணி, சாத்விகம் ராசதம் தாமதமென்னும் பெயரினையுடைய குணத்ரயங்களின் செயல் பதி மாறிமாறிவரும் மிகுவெற்றியையெல்லாந் தனது ஒருபடித்தாய இன்பநிறையாற் கோபித்து, உடல் முழுவ துள்ளும் நிரம்பி மிகுதியாற் புறம்பு புக்கோடி மூன்றரைக்கோடி யுரோமவழி யெல்லாஞ் சுகம்பிறந்து மயிர்கள் சிலிர்ப்ப மாயாதனுவின் நித்யகுணமான தாபசோபமும் அனாதி ஜனனமரண அழலிக்கையும் நீக்கித் தட்பமுடையவாய பெருஞ்சுகம் விளையப் புலன்களைந்தின் சிறுதொழிலான் மருட்டுவழிச் சார்தல் அறப்பண்ணி, அண்டத்துந் தனு கரணங்களுக்குக் காரணமாகிய வினைகள் நிரம்பிய சந்திரமுதற் கலையீறா அறுவகை நிலங்களும் அடங்கச்சென்று பாய்ந்து, பசுங்கூட்டாகிய சந்தனங்களினாற் பொதிந்து நெருங்கிய கொங்கைகளையுடைய அங்கனையார்கள் செய்யுங் கோலக்கோட்டிகளால் விழைவுற்றுச் செல்லும் அறியாமையை நீக்கி, அண்டத்தும் பிண்டத்தும் எழுதல் இயல்பாகி வாதனையுடைய அக்னிமண்டலம் ஆதித்தமண்டலஞ் சந்த்ரமண்டலமாகிய முச்சுடர்களுந் தனது காருண்ய ஆணைப்படியே சர்வத்துக்கும் பொதுவாய் நடுவுநிலைமையாயே நில்லாது அதிகார மலத்தால் விகாரப்படாமல் பார்த்து நிறுத்தி, மூலாதாரஞ் ஸ்வாதிஷ்டானம் மணிபூரகம் அனாகதம் விசுத்தி ஆஞ்ஞையென்னும் ஆதாரத்தினடைவே முற்றும் நிறைந்து, ஒன்றோடொன்று மாறுபட்டுப் பொருதல் புரியும் பிராணன் அபானன் உதானன் வியானன் சமானன் நாகன் கூர்மன் கிருகரன் தேவதத்தன் தனஞ்செயனென்னு மேலாய மாருதமும் அண்டத்துக் காரணவாயுப் பத்தும் விளங்க மேற்கொண்டோடி மேலடாது கோபித்து, தேகத்தின் காரியமாய்ப் பஞ்சபூதத்தின் காரணமாகிய அண்டத்து அதோமுகமாய் நீடுநிற்கும் ஐவிதமான பூதத்தானங்கள் கலைகளெங்கும் பரந்துநின்று, அண்டத்தும் பிண்டத்தும் உற்பவநாச குற்றந்தீரா ஆன்மாக்கள் போலாது கடவுளாகி நிராதார அதிட்டிதமாகி நிவர்த்திகலை யதிபரான பிரம சிருஷ்டியையும் பிரதிட்டாகலையினின்று திதிபெற்றுச் செய்யும் விஷ்ணுவின் திதியையும் வித்தியாகலையினிருந்து சங்காரத்தைச் செய்யும் உருத்திரமூர்த்தி சங்காரத்தையும் சாந்திகலையினிலையாகித் திரோபவத்தைப் பண்ணும் மஹேசுரர் மறைப்புச் செய்தலையும் ஆகாயபூத வியாபகவந்தமான சாந்தியாதீதகலைக்குக் காரணராகி அனுக்கிரகத்தை ஐவகை நிறமுடைய முகங்களாற் புரியுஞ் சதாசிவ மூர்த்தி யனுக்கிரகத்தையும் இந்தக் கலைகளும் இந்தச் சதாசிவ மூர்த்திகளுந் தனுகரண முதலியவையாகக் காரணமான சுத்தமாயையின் அதோமுகமான விந்துவான பராசத்தியையும் அந்தச் சுத்த மாயையில் ஊர்த்துவமுகமாய் ஓசைவடிவாகிய அபரநாதத்தையும் பிறகிட்டு மேற்சென்று, சுத்தமாயா காரணங்கடந்து நின்மலமாகி, நிராமயமான பரவிந்துவென்னும் பராசத்தியினது முடிவிலா வியாத்தியாகிச் சித்தஞ் செல்லாத சூனியமெங்குங் குறைவர நிரம்பி, அவ்வளவிலும் நில்லாது பரந்து, ஞானபாதங்களில் முதற் பேசப்பட்ட பராசத்தி ஞானத்து மேலாகிப் பூரணமான பரநாதத்தையுந் தனக்குள்ளேயாக மேல் தனதெல்லையளவு செறிந்தோடும் நீர்மையாய்ச் சுத்தப்பேரறிவேயாகி வேறு சந்தேகமில்லாது தீர்ந்து, பாதாளசத்தி தொடங்கிப் பரந்த வியாபகமும் பலவாய சத்திகளுமன்றி ஜடசித்தாகிய எல்லாப் பொருள்களின் ஞானங்களும் தன்னதேயாகியவாயினுஞ் சேர்ந்த உயிர்களுக்குச் சுத்த முத்தியுங் கொடுத்துத் தனக்கு அபின்னமான நிரதிகாரத்துக்குத் தான் திருமேனியாயிருந்தாலும் மூவகையுமல்லாத உயிர்களுக் குயிராய் நிற்குந் தன்மையுங் குன்றாதுமாகி, கண்டிக்கப்படாததாய்ச் சர்வமும் நிரம்பித் தூலசூக்குமமான இருவகையிற் சிருட்டி திதி சங்காரம் திரோபவம் அனுக்கிரகங்களாய ஐந்தவதரமும் இல்லாததாகிப் பரமாய் நிர்மலமாய் நித்தமாய் ஒன்றாய்ச் சருவப் பிராணிகளுக்கும் அறிவாகி அசலமாகிப் போதங்களாற் செப்பவரிதாய்த் தற்சிவமாகிய மிகுந்த ஒளியே தனக்குக் காரணமாய்க் கதியாக அதனுடன் இரண்டறப் போய்ப் புக்கு இதுவன்றியுஞ் சுத்தாவத்தையி லுண்டாகிய பஞ்சபேதமான அவத்தையுங் கடந்த பேரொளியே கதியாகச் சென்று பாய்ந்தெனவுமாம்., சொல்லிப் போந்தவை யாவுஞ் செய்யுமிடத்துச் சர்வப் பிராணிகளுக்கும் தத்தம் வினையால் வேறுபாடு காண்டலல்லது தான் செய்தால் பக்கஞ் சார்தலின்றி முடிவும் முதலென்பதும் இலவாகிச் சகல உயிர்களையுந் தனதியல்பில் நிறுத்துமென்னும் நினைவாய் அளவிறந்த காருண்யந் தானே மேன்மேலும் வளர்கின்ற மிகுமின்ப சுகந்தானே தசாங்கப் பொருளுக்கு ஆறாய பகுதியுடைவன்.மோதி யலைக்கும் அருணீர்மை முக்குணமும் பாடபேதம். 57-58. ஆனந்தம் நாடுடையான் :
(உரை) அருளாய் அடைந்த ஆன்மாக்களுக்குஞ் சுகசொரூபமே செய்வதற்குக் காரணமாகி அருநிலைமை அறிதற்குக் காரணக் கருவியான நான்கு வேதமும் இருபத்தெட்டுத் திவ்வியாகமமுங் களங்கமற ஓதி அதன் தாற்பரியமுடிவை யறியச் செய்த மஹத்துக்களுக்கும் அந்த அறிவாற் பொருந்தப்படாது நுண்ணியதான சிற்சத்தித் தானமே தனக்கும் சுத்தமான நாடாக உடையவன்.திகைப்பொழிந்தங் கெவ்வறிவுக் பாடபேதம்.
58-60. எண்ணெண் ஊருடையான் :
(உரை) விரிந்த அபர ஞானமாகிய அறுபத்துநான்கு வகைப்பட்ட கலைகளினது ஞானங்களை ஆராய்ந்து ஒன்றின் கருத்து ஒன்று சொல்லாது வெவ்வேறு பேதப்பட்டுச் சொல்லுகையாற் பயன் நிலையாமை கண்டு மனமுருகி நொந்து திரிவித கரணங்களும் எப்போதும் பற்றாக ஆசைப்படுஞ் சுத்தமாயா பீடத் திருத்தல் முதலிய கீழுள்ள போகத்தானங்கள் முடிய அநித்யமென்று நீத்து அருளுருவாற் சலிப்பற நின்ற ஆன்மாக்களிடத்திலே அவ்விடத்து உதிக்குஞ் சிவஞான மதுவே தனுவாக ஆன்மசகா விதமாகிய போக்குவரவற்ற பூரணத்துவம் வந்தவிடத்து அழகு செறியும் அனுபூதியாய பகுதிக்கு நாயகன்.
60-63. நாட்டத்தால் மெய்யினான் :
(உரை) என்பதை பொய்யிற் கூடாமற் சிந்தைமயக்கந் தெளிந்து நாட்டத்தால் தெண்ணீர் அருவிவிழ உண்ணீர்மையெய்த வுரோம மெலா நண்ணும் புளகம்புனை மெய்ய ருளகம்பங்கொண் டுள்ளுருகி யளவிலா மாலா யிருக்குமவர் மனத்தை வாங்க அருள் மேலாய் விளங்கலங்கல் மெய்யினான் எனமாறுக. பொருளாவது : மலையினுச்சியி னட்டுத் தெளிந்த நறுநீரானது இடையறாது விழுமாப் போல இரண்டு கண்களினாலுங் கண்ணீர் தாரைவிட ஆன்மாவினுடைய ஐயுறவு நீங்கி உள்ளே ஞானம் விளங்க மயிர்க்கால் தோறுஞ் சுகபுளக முண்டாகுஞ் சத்தியத் திருமேனியானவர் இந்தப் பிரபஞ்சப் பொய்யை நீத்தவர்களிடத்திலே கம்பிதமான ஆனந்தமுண்டாகத் தான் ஒருபொருளென்னுந் தன்மைபோய் நீராளமாய்க் கரையிறந்த பற்றாம் வாஞ்சையுடைய ஆன்மாக்கள் செயலானது விஷயாதிகளிற் செல்லாமல் நிறுத்தித் தன்வயத்தாக்கும் அருளே யாவைக்கும் அதிகமாகத் தோற்றப்பட்டவையை அழகு செறிய மாலையாகத் தரித்து அறிவுதானே தடித்தனவே திருமேனியாக உடையவன்.
63-65. தோலாத வாசியான் :
(உரை) பேரிருளாய் வழங்குதலில்லாத வெறுவெளிகளும் இரு நூற்றிருபத்துநான்கு புவனங்களும் அஷ்டகுல பர்வதங்களுஞ் சப்த சமுத்திரங்களுஞ் சப்தபாதாளங்களும் ஆன்மகோடிகளுக் குடம்புண் டாகைக்கு மூலமுங் காரியப்படுவதுமான பஞ்சபூதமும் அந்த ஆன்ம கோடிகள் யாவைக்கும் அறிவு எவ்வளவோ அவ்வளவுக்குத் தேர்தலுள வவ்வளவவ்வளவ தன்றியேயாகியுஞ் சொல்லப் போந்தவை யித்தனையுந் தன்னிடத்திலே யுண்டாக்கி உண்டாக்கியும் வினைப்பகுதியால் விளக்குகையால் தானல்லவுமாய்ப் போதமிக்கால் பகுத்தறியும் அறிவினர் பகுத்துக் காண்கைக்குக் காணாமையுங் காட்டுவதுமான சித்தாய் மனவேகமான இச்சை கிரியை ஞானசத்திகள் இத்தன்மைய வானதே கடுங்குதிரையாக உடையவன்; இதுவன்றி அப்படித் தோய்ந்தும் தோயாமையுமான விசித்திரமான வாசியே வாசியா யுடையனென்க.
65-73. சொல்லாரும் ஆனையான் :
(உரை) ஈசுவரவாக்யங்களாலே அதோமுக உலோகங்களெங்குந் தடையறப் புகுந்து அதன்மேல் ஆதிநடுவாய் அதிற் பிலக்கத்தீவு முதல் புண்டரீகத்தீவு ஈறாகச் சப்ததீவுள்ளும் அதன்மேலாகி ஊர்த்தமுகமான பூலோகமுதலாக அடைவே உயர்ந்த சத்யலோக மீறாக ஏழுமேலுலோகங்க ளுள்ளவாய்த்தான் நிலையாக நிற்கைக்குத் தானமாகி, அன்றியும் அதன்மேலாய வுலோகங்களாய்க் கண்டிதமன்றி அருவாயிருக்குஞ் சுத்த மாயாலோகம் யாவும்நிறைந்து, இப்படியிருந்தாலுஞ் சுட்டிச் சொல்வதற்குக் காட்சியிற் படாது. ஆனால் இல்லாததோ வென்னிற் சுட்டிறந்தாற் சொல்லிற் பட்டதாய், அன்றியும் மேலோர்க் கல்லது உச்சரிக்கப்படாத வேதம் நான்கும் சிடிக்ஷ கற்பம் வியாகரணம் நிருத்தஞ் சோதிடஞ் சத்தமென்று சொல்லப்பட்ட அங்கங்க ளாறும் இவைக்குத் தானல்லதுவேறுயிரின விலதாய் அதிற்பிரித்துப் பிரபஞ்ச சருவமுஞ் சொல்லுவதாய் அதுவே அதனுக்குயிராய் அதிலே நிச்சயமான தாற்பரியமே அந்த உயிர்க்கு ஞானமாய் இந்த விதத்தாலாய சரீரமே மிகப்பருத்து, தனது மெய்யடியார்களிடத்தில் கடினப் பிரவிர்த்தியான பொல்லாத பந்தகட்டை அற்றுப்போம்படி செய்து, திரிவித கரணங்களினால் ஏறுசெய்திக்கீடான பற்பல ஜனிப்புத்தாப சோபமாய்ப் பற்றுக்கோடாய்க் கரையிறந்து நிலைகாணாத சாகரத்தைப் போலப் பயனிலவாய ஜனன சாகரத்தை நன்றாய் நசையீரஞ் சிறிது மில்லாது துகளெழக் கடந்து, சந்தேகப்படுவனவும் விஷய விருப்பும் அதனால் வரும் வெகுளி ஈயாமை யாதுந் தெரியாமல் மயக்கிற்படுகை தன்னை மதித்துக் கெர்வித்தல் முதலானவைகளை வெகுண்டு நெருக்கி, மரித்து மரித்துத் திரிவதற்குக் காரணமாய புவன போகத்தை நசுங்க மிதித்து, வேறுவேறு பெயரிட்டு கொள்ளே அச்சம் பொருந்தி தீர்க்கப் பிரயோசன மில்லாத நூலாகிய பற்பல வார்த்தையாகக் குரைக்கும் புறச்சமயிகளாகிய புன்மையார் கோவைசெய் தகுதியின் வெற்றியைச் சின்னாபின்னமாகத் துணித்து, தன்திறமற்று அச்சமுறல் பிறவுயிர் கோறல் முதலிய செய்வதற்கிசைதலை நாசஞ்செய்து, நாடோறும் நாடோறும் புனைந்த செயலுரைகளின் பிணிப்பாற் பெருகிவரும் புத்ரர் முதலாயின பற்றும் வேரற அடர்த்து மோதி, களத்ரப் பற்றைச் சிறிதுமில்லாமலறுத்து, அளவற்ற கருணையினால் எந்த விதத்தினாலே ஆன்மகோடிகளின் பந்தம் நீங்குமென்கிற நினைவான கடுமைதானே குணமாகி ; அதுவன்றியும் அந்தக் கிருபை தானே மிக்க ஆராமையாகிய மயக்குற்று ; உமை திரு வாணியென்னும் மூன்று சத்திகளையும் மும்மதமாகப் படைத்து அந்த மதங் கரைக்குங் கர்வத்தாற் சாதாரணமாகிய தேக காரியமான தத்துவம் எவ்வளவுள அவ்வளவும் அதனுட் செறிந்து அந்தத் தத்துவங்களுடம்பாய உயிர்கள் அவைகளினாலே விஷய நுகர்ச்சி நுகர்தற்குரியன உட் கலந்து நிற்றலாலே அந்தப் புவனபோகங்களில் தனக்கு யோக்யமான நிர்மலமாய சுத்தமாயா போகத்தில் உண்டோ இல்லையோவெனச் சிறிதே தேன்போன்ற தெளிவைக் குடித்து அதனால் மிகுசல்லாப மடைந்து வீறிட்டு மிகவும் உன்னதமான யாவையினும் நீண்டு வெகு விதமான வேதங்களெல்லாவற்றையுங் தனக்கு நாலு கொம்பாகப் பொருந்தி விளங்காநின்ற கிரியை இச்சா ஞானமே தனக்கு அங்கமான கொலுயானையான உடையவன்.குரோதமத மாச்சரியம் பாடபேதம்.
73-74. இருமுச்சமையம் துவசன் :
(உரை) உட்சமயங்களான வாமம் வைரவம் மஹாவிரதம் காளாமுகம் பாசுபதம் சைவம் ஆறினுங் கொண்ட பொருள்நிலைக்கு மேம்பட்டு அந்த நிலை அந்த அருளினர் நிலைக்கல்லது பின்னை யாவர்க்கும் கட்டாமையால் ஒப்பற்றுச் சர்வதொழிலையுஞ் சுமத்திக் கொண்டு துன்புறும் உயிர்களினை வைத்துத் தாம் யாவைக்கும் பிராத்திகனென்னும் அறிவை விளக்கி அந்தத் துன்பச்சுமை யில்லாதபடி செய்தலால் அவையே அவனுக்குக் கொடியாக உடையவன்.
74-77. கமையொன்றி நெடுமுரசோன் :
(உரை) விஷயப் பகுதியாற் புலன்வழிச் சேறலை யடக்கித் தாப சோபமாற்றி உயிரென்று வேறேயொன் றில்லை பிராணவாயுவே யென்று அறுதியிட்டு முக்கோணமான மூலாதாரத் தக்கினியை ஜொலிப்பதற்காம் வகையாலே ஜொலிக்கப் பண்ணி இந்தப் பூததனுவிற் புசிப்பும் இதுவன்றி நீங்கித் தேவலோகம் முதலான தானங்களுக்கான உடம்பிற் புசிப்பும் இவையிரண்டுமல்லவாய் இந்தத் தனுவிலே சுபாவமாக நடக்கும் இடைபிங்கலையான வாயுக்கள் இரண்டும் நடவாது தம்பிக்கச்செய்து, அதுவன்றியும் புறம்பாய் இதற்குச் சகா காரணமாயுள்ள பூதவாயுவின் சகாயத்தையும் நிறுவித்துச் சுழுமுனை நாடியி னுண்டாய வாயுவாலே மூலாதாரத்தில் ஜொலிக்கிற அக்கினியை யெழுப்பி இலாடத்தானத்துச் சந்திர மண்டலத்திலே தாக்கி அதிலுண்டாய அமிர்த கசிவாய புசிப்பால் உள்ளெங்கு மின்பாய் அதுவே புசித்து முன்னுள்ள தனுவுக்குள் நரை திரை மூப்பு மிருத மற்று அந்த உடம்பே வஜ்ரகாயமாய் இளமைபெற்று அளவிறந்த காலம் நித்யராயிருக்கும் மஹாத்மாக்களுள்ளே நீங்காமல் எப்பொழுதும் விளங்கிய பேரொலியே பெரிய பேரிகையொலியா யுடையவன்.
77-79. அன்றியும் ஆணையான் :
(உரை) அல்லது பிரமாவினாலே சிருஷ்டிக்கப்பட்டு விஷ்ணுவினாலே இரக்ஷியா நிற்கின்ற பிரகிருதிக்குக் கீழ்ப்பட்ட உலகமெங்கும் பெருகினதன்றி அசுத்தமாயையினுடைய உருத்திர மூர்த்திகளாலே நடக்கப்பட்ட உலகங்களும், அன்றியினுந் தனித்தனியாகக் கீழும் மேலும் உண்டாய உலகங்களும் அதற்குக் காரணர்கள் மாட்டு யாவைக்கும் மேலாய் அசுத்த மாயையினுண்டாய உலகங்களினும் அதில் அதிபரிடத்தும் ஆன்மாக்க ளறிவால் அறியப்படாத குய்யத் தானங்களினும் விளங்கப் பிரகாசித்துச் செல்லும் அழகிய ஆக்கினையினை உடையவன்.
79-81. அலகிறந்த தோன்றலான் :
(உரை) எண்ணிறந்த ஆன்மாக்களுக்குந் தான் ஒருவனே புகலிடமாக இருந்தாலும் ஒருபடித்தாகாமல் அவரவர் கோட்பாடுகளுக்குத் தக்கதாக வேறுவேறு ஒன்றோடொன்று இசையாத படியாகக் காணுந் தன்மையன். உயிர்கட்கு மேலாய ஞானங் கொண்டல்லது தற்போதங்களினாற் காணப்படாதவன். வேதாகமங்களின் பொருளினனாக நிச்சயிக்கப்பட்டுள்ளவன். அந்த வேதாகமங்களினால் நிச்சயம் நிலையிடப்பட்டவைக்கெல்லாந் தான் நிலையாதவன். தான் மேலாய ஸ்வரூபியா யிருக்கினும் சர்வான்மாக்களுக்கும் அதுவே பேறாக்குகையின் பொருட்டு அவ்வவர்கள் மதத்துக் கீடாக நன்மைதீமை புசிப்பதற்கு வேதனை விதமான காரியங்களையும் உண்டாக்கப்பட்டுடையவன். பூலோக மெங்கும் எட்டுத்திக்கும் கீழும் மேலுஞ் சஞ்சரிக்கப்பட்ட பரிதி அங்கி இந்து மற்றுமுள்ள ஒளிகட்குத் தான் ஒளியுமாய் அந்த ஒளி மூர்த்திகளுக்கும் பிரபை கொடுத்துள்ளவன்; ஒரு முதல் சொல்லப்படு மிடத்து அதற்கு அடி முடி உண்டாகையால் அப்படிப் போல்வதோர் அடி நடு அந்தமிலாதாகித் தானே தோன்றிய முதலானவன்.
81-83. வேராகி ஒருவன் :
(உரை) தாபர சங்கமமென்னும் இருவகைத் திணையில் தாபரங்களுக்குப் பொருந்தும் உயிர்காறுங் கருவிமுதற் காரணமாகிய பீஜமும் அதற்கு நிலையாகிய மூலமும் அதன்மே லெழுந்துண்டாம் பணை சினை அடை தளிர் பலங்களுமாக்கி, சங்கமங்களுக்குப் பொருந்து முயிர்க்கு அது அதுகளுக்கேற்குங் காரணங்களுந் தனுக்களுமுண்டாக்கி, அதற்குள் நடத்துங் காரண பூதங்களையும் படைத்து, அந்தப் பூதாதிக்குக் காரணமாய தன் மாத்திரையாய்ச் சத்த முதலியவற்றைப் பூதாதியாங்காரத்தினும் உண்டாக்குவித்து, அப்படிப் பிரகிருதி மாயா காரியத்தை அதிஷ்டித்து ஆக்கினானாயினும் அவனுண்மை சொல்லுமிடத்துச் சுத்தமென்ற அபர விந்துவையும் வெறுவெளியாய அபர நாதத்தையும் பாழாய பரவிந்துவையும் வெறும்பாழாய பரநாதத்தை யுங்கடந்து இவைகளிற் றோய்ந்த குணமில்லையாய்த் துகள்தீர்ந்த ஆன்மாக்கள் பெறும் பேறாய்ச் சலனமற்ற தனி முதல்வன். அபரவிந்துவைச் சுத்தமென்றது சதாசிவ முதலிய மூர்த்திகளுக்குத் தனுவாகையினானுஞ் சுத்தமாயா மந்திரம் இதிற் பிறக்கையானுஞ் சிவசத்திகள் இதிற் றோய்ந்திட்டிருக்கையானு மென அறிக. அபரநாதத்தை வெறுவெளியென்ற தென்னையெனில், சிவசத்திகள் தாக்கின் மேற்கொண்டு பராசத்தி வெளியிற் படருகையாலும் அருவாகையாலுஞ் சுத்தமாயையில் ஊர்த்தமுக மாகையாலும் அவ்விடத்துண்டாவது யாது மில்லையாகையாலுமென அறிக. பரவிந்துவைப் பாழென்றது அவ்விடத்துப் பொருந்திய ஆன்மாக்களின் சத்தி செயலில்லாதாகை யாலும் நித்தநிராமயமாகிய நிர்மலமாகையாலு மெனக் கொள்க. பரநாதத்தை வெறும்பாழென்றது அந்தத் தானங்களிற் பற்றிய உயிர்கள் உயிரென்பதொரு முதலுமற்று ஞேயந்தானே யாகுகையால் அப்படிச் சொன்னதென அறிக. அப்பாலுறு பொருளாய் நின்ற ஒருவனென்பது திரிபுடியும் நஷ்டமான பெறும்பேறாய் ஏகாந்தனாய் நிறைந்த அசலமென்றதென அறிக இப்படிப்பட்டவன்,
83-88. பொறியிலியேன் இயல்பினான் :
(உரை) அப்படிச் சர்வசூன்யனாகி மறைந்தவனாயினும் பிரத்யக்ஷ மாகப் பிரபஞ்சத்திலே சத்தாதியாய இந்திரியம் நிற்க மெய் வாய்கண் மூக்குச் செவியென்னுந் தானங்களும் வழக்கமில்லாத யான்; அது வன்றியினும் அவன்செய்த காரியத்துக்குப் பிராத்தியான பாத்ரமில்லாத யான்; துயர அழலினாலே வாட்டும் பிறவிக்கடலில் அழுந்தாமல் மோக்ஷத்தைத் தந்து சம்பந்தமாமுனி யென்னும் மஹத்தாய நாமத்தினையும் புனைந்து எனக்குச் சாமியுமானோன். இம்மட்டுமல்லாமல்,சமுத்திரஞ் சூழ்ந்து அழகிய உலகிலுண்டான மஹத்துக்களும் மானுடராயினோர் யாவரும் வந்தனை செய்யப்பட்ட தனது அழகிய பாதமிரண்டும் ஒன்றுமாகாத ஈனமான என்னுடைய சிரசில் ஒருகாலும் மறையாமல் விளங்கவைத்தவன். அவன் நாமரூபியாயிருந்தாலும் அறிவால் விசாரிக்கில் புண்ணிய ரூபமான இடபநந்தி முதுகின்மேலே யிருக்கப்பட்ட என்னுடைய கர்த்தன். பற்பலவாய சமயிகள் அவரவர்கள் வேறு வேறாகச் சொல்லுஞ் சொற்கு அர்த்தமானவன். ஒன்றோடுங் கூடாது ஒருவனாகச் சர்வத்துக்குங் காரணனாயினும் அப்படிச் சுட்டிக் காணப்படாதவன். நிர்மலமாய் அழியாததாய் வேறொன்று வந்து பொருந்தாததாய் ஒப்பற்றதாயிருக்கப்பட்ட சுகசொரூபமாய்ப் பிரகாசிக்கப்பட்டவன். இப்படி நிகழ்த்தலாய்ப் பிரகாசத்தை யுடையனாயினும், மந்தம் மந்ததரம் தீவிரம் தீவிரதரமென்னும் நான்கு சத்தினி பாதமும் பொருந்திய சகலரை இரக்ஷிக்கை நிமித்தமாக அவர்கள் அறிந்து வழிபடத்தக்க ஆசிரியரூபத்தைத் தரித்துளனாயினும் நாம ரூபக் குணங் குறியிலதாகி எங்கும் நிரம்பி ஒழியாத திருமேனியான பெரிய கர்த்தன். நால்வகைத் தோற்றத்தின் எழுவகைப் பிறப்பினும் அதற்கதற் கேற்ற யோனிகளினுருவாகைக்குக் காரணமான கன்மமல ஆணவமல அனாதிப்பிணிப்பைச் சுத்தமாக அரிந்தவன். வேதாகம சம்பன்னராயுள்ளவர்கள் நிரம்பிய வாழ்வுடைய சிதம்பரமாகிய தில்லைவனமே தனக்கு ஊராக உடையவன்; நூலறிவாலே மிக்கவர்களைப் பிரபஞ்ச வாழ்க்கையில் வாழுதலிலதாகச் செய்பவனெனவுமாம் ; பிரமாவிஷ்ணு இருவருஞ் சபத மிட்டுக்கொண்டு அடிமுடி யறுதியிடுவோமென்று தேட இன்னுங் காணாதவன்; அன்றியும் தற்போத மிகுத்தோர் அளவை கொண்டு மட்டிட அந்த மட்டில் அடங்காதவன்.
88-91. மட்டவிழ்தார் காட்டினான் :
(உரை) ஞானசூரியனாக என்னுடைய ஸ்வாமி எழுந்தருளு கையால் மலபந்தமாய்த் திணிந்த பூதவிருளாய் அந்தகாரமாய் மூடிக்கொண்டிருக்கும் ஆன்மாக்க ளிதயமாகிய மொக்கை விகசிதமாக்கி மலர்த்துதலால் அதில் ஞானாமிர்த மதுக்களை யுண்டு தேக்கிடப் பெற்ற பிரகாசம் பொருந்திய ஞானசிற்சத்தி வடிவாகிய கொன்றைமாலை மார்பிலிலங்க எழுந்தருளி வாராநின்ற பெண்ணாகடந் திருப்படை வீடாகிய மறைஞானசம்பந்த மாமுனி ஒன்றுக்கும் பற்றாத என்னை அடிமைகொள்ளும்படி பவனிவரக் கண்டு நல்வினை வல்வினை யிரண்டும் அறியாத எண்பத்து நான்கு நூறாயிரம் யோனிபேதத்தில் மொத்துண்ட உயிர்கள் யாவருங் கண்டு ஆனந்தபரவசமடையும் பகுதியில் யானும் ஓர் உயிராகக் கண்டு தொழுதேன். அடியேன்பேரிற் சிவோகம் பாவித்துப் பூரண திருஞானப் பார்வை செய்து யானெனதென்னும் பழவினையாகிய மூலஆணவமலம் திரோதை மாயை கன்மம் மஹாமாயை இவ்வைந்தினுடைய மூலக்கிழங்கை ஞானாக்கினியினாற் பசையற எரித்துப் பாழ்படுத்தி, யான் ஒரு நாயகபுருடனாகவுந் தமது திருவருளே நாயகியாகவும் அளிகள் மத்தமதுக்களை யுண்டு மயங்கிக் கிடப்பதுபோல என்மனத்து எனக்குத் தெரியாமையாய்ப் பற்றற வேறாக்கிப் பசுகரணஞ் சிவகரண மாக்கி இரதகுளிகையைச் சேர்ந்த செம்புபோல என்னைத் தன்வசமாக்கித் தத்துவக் குப்பைகளாகிய தொண்ணூற்றறுவரையுங் கீழ்ப்படுத்திச் சரீரத்துவக் குப்பைகளனைத்தையும் பதைப்பற அறுத்து ஞானானந்தத் திருநோக்கினாலே பேரின்ப வெள்ளத்தை என்னுள்ளும் புறம்பும் ஒழுகும்படி காட்டினான். தனது சிற்சத்தி விளங்காநின்ற திருவடியை அடியேனுக்கு உள்ளபடி காட்டினான்.
9192. வெண்ணீறும் மனையுமே :
(உரை) பராபரமாகிய வஸ்துவே திருவெண்ணீறும், அகப்பற்றுப் பாழ்படுத்திய அடியார்கள் திருவேடமும், பஞ்சசுத்தி செய்து சித்திர தீபம்போல மனதை நிறுத்திச் செய்கிற பூஜையுமே மெய்யென்றும், பொய்யான திரவியமும் பிரபஞ்ச வாழ்க்கையும் மனைகளும் பொய்யென்றும் ;
92-99. நாடரிய ஈர்த்தான் :
(உரை) சம்பிரதாய வழியிற் கர்ணபாரம்பரையல்ல தறிய அரிதாகிய அஞ்சக்கரத்துக்கு அதிதெய்வஞ் சிவமுதல் மலமீறாக ஐந்து காரணமும் அடைவே நிற்குந் தன்மையுணர்த்தி; அதன்றி அந்த மந்திரம் இருதயத்திலே நீங்காதபடி வடுப்படச்செய்து அதினுண்டாம் அனுபவத்துக்கும் ஆசைப்பற்றுண்டாக்கி; இப்படியல்லது நெஞ்சுள் நடுவாக உயிரடையாளம் நிறுத்தி மேல் தாலு இலாடத்தானத்தில் ஞானநேயத்தை நிறுத்தி அதனோடு பொருந்துமாசையை யுண்டாக்கி யெனவுமாம்; இலாடந் தாலு இருதயம் நாபி மூலமாகிய அஞ்சு கரணத்திலுஞ் சிகாரமுதலாய் அமைத்தபடியே உச்சாரணம் பண்ணும் வகையையும் அனாதியுள்ளபடி யறிந்து அந்த உச்சாரணம் பண்ணுகைக்கே அக்கரமும் அதன் மூர்த்திகளும் நிறுத்தி மார்க்கத்திலே மனதினுடைய சஞ்சலத்தை நிறுத்தி இந்தச் செய்தொழிலிலே பிரவர்த்தித்து, எரியுந் தீபத்தைக் கோல்கொடு தூண்டியபோது உண்டாய மிகுபிரபை போன்றதாகச் சிகார அக்கரத்தையும் அதனை நீங்காத சத்திரூபமான வகரம் நிலையொத்த தீபநிறமாகவும் அதற்குள்ளே கனற்பொறி நிறம் பெற்று நின்ற யகரமாகிய ஆன்மாவை வகர வொளியானது பற்றி மேலாய் மிகுந்த சிகரமாகிய தீடிக்ஷயிலே உச்சரிப்புக் கூட்டி இலாடமுதல் இருதயமீறாக உள்ளேதான் பாவிப் பித்து, இப்படிப் பாவிக்குமிடத்துப் பூவினுண்டாய தேன் போக்கு வரத்தில்லாமல் அவ்விடத்துப் பருவத்தாயதுபோலப் பாவித்து, இப்படிப் பாவிப்பித்தவிடத்து அந்தப் பாவனை இறக்க அவ்விடத்துண்டாகிய மாயையில் தோயாத அருளைப் பிரவேசிப்பித்து, அருளொழியினும் நில்லாது காண்டலும் உணர்ச்சியிற் படலும் இல்லாதாகிய தானத்திலே என்னுடைய ஜனனமரண தாபசோபத்தைப் போக்கின ஞேயமான சுகத்தில் நிறுத்தி, வாயே திறக்க வழக்கில்லாமல் என் உயிர் உடல் பொருளாயதெல்லாந் தான்கொண்டதனுக்கு அவனால் தரப்பட்டது தன்னுடைய கிருபாசமுத்திரமாகத் தலையளி செய்த பற்றே பற்றாக வாழ்ந்து மயங்க எனக்குத் தந்து இரண்டற்ற உணர்ச்சியாகக் கூடினான். எனக்குளதாய அஞ்சவத்தையெல்லாம் போக்கிப் பேரறிவேயாகச் செய்து என் கரணச் செயல் யாவையுங் கெடுத்து எனக்குள்ளதாய நடந்த ஜனனத்தையும் அறுத்தான்.
99-100. விறற்சொல்லுக்கு எழுத்தினான் :
(உரை) சர்வசொற்களுக்கும் மூலமாய் மேலாய வேதங்களுக்கும் அறுதியிடப்படாதவன். ஒருவராலுஞ் செய்துமுடியாக் கிரமமும் யாவராலும் ஒப்பு தீட்டாச் சரீரமு முடையவன். பிரபஞ்ச சிருஷ்டி இரடிக்ஷ காரணமாகிய மாயாகாரியத்துக் காரியமாகிய குணங்களைப் பொருந்தினானாயினும் அதில் தோய்விலாதவன். ஆகில் அதற்கு அறுதி எப்படி என்னில், என்றும் பசுஞானங்களைப் பொருந்தி னானாயினும் அதில் தோய்விலாதவன். ஆகில் அதற்கு அறுதி எப்படியென்னில், நாற்செய்தியுந் தொழிலுஞ் சரித்திரமுங் காட்டலுமே அதுதானே இயற்கையாகிய சர்வகர்த்திருத்துவமுடையவன் என்க; இப்படிப் பட்டவனாகிலும் வழிபடுமடியார் விதியானவன்; அன்றியும் சர்வத்துக்கும் உற்பத்திக் காரணமான பிரணவாக்ஷரகாரணன்.பேரொளியினுள்ளே பாடபேதம். 100-102. மட்டாரும் பலகையிட்டான் :
(உரை) என்பதை ஆடலாராடல் அகன்பதியாங் கூடலார் மட்டாரும் பாடலா ராடலார் பண்பலார் நண்பலார் பாணற்கிலகு பலகையிட்டான் காணக்கிடையாதான் காண்பார்க்குக் காட்சியான் என்று பொருளுக்கேற்க மாறுக. பொருளாவது : தாளவகை முழுவதும் நவநாடக வீதி முழுவதும் அறிந்து, எந்த வேளையினும் நடம் புரியாது பெருகி மிக்க நகரமாகிய மதுரையிலே மந்தரம் மத்திமை தாரகமென்னும் அறுதியையுடைய பண்கள் இராகங்கள் யாவையுங் கரை கண்டு அந்தப் பண்களுக்குள்ள தாளவகையையும் நூற்றெட்டுத் தாண்டவத்தையும் நிலையிட்டதுமன்றிப் பலபேதமாகிய பண்பு முழுவதுங் குணங்கள் யாவையினும் அதிகமான நண்பாய வகையாவும் நிறைந்த அடியாராகிய யாழ்ப்பாண நாயனார் ஏறியெழுந்தருளியிருந்து தம்மைப்பாடி யாழ்வாசிக்க யுகந்தோறும் யுகந்தோறும் வித்வமுத்திரையா லுயர்ந்தோர் பலரும் ஏறியிருக்க இடங்கொடுத்து விளங்கப் பட்டுவருஞ் சங்கப்பலகை யாசனம் போட்டருளினவன் ; அன்றியிலும் பொற்பலகை போட்டருளினா னெனவுமாம்; எந்தெந்தத் தந்திரங்களினாலுங் காண்போமென் பவர்க்குங் காணப்படாதவன். தனதருட் காட்சியார்க்குப் பிரத்தியக்ஷமானவன்.
103-107. சேணிற் செப்பக்கேள் :
(உரை) அதுவன்றியிலும் அந்திவானில் விளங்குஞ் சிவப்புப் போன்ற திருமேனியனாயினும் பூமிமுதல் ஆகாயமளவாக வளர்ந்த விஷ்ணுவுக்கு முயர்ந்தவன். அதுவுமன்றிச் சர்வ அண்டங்களிலும் சர்வ புவனங்களிலும் எண்ணில் உயிர்கள்மாட்டும் ஒழியாது அழகுபெற நிரம்பியவன். தாபரம் ஊர்வன தேவர்கள் நீர்வாழ்வன பறப்பன நாற்காலுடையன மானுடர் ஆகிய எழுவகை ஜனனத்துள் எண்பத்துநான்கு நூறாயிரம் யோனி வகையினுங் காற்றாடி, சுழற்காற்று, வட்டஞ் சுற்றும் வண்டு, கையிற் பிடித்து வீசும் உற்கை இவையின் வேகம்போல மாறிமாறிப் பிறக்கும் வேகச்சுற்றைத் தனது கிருபையினாலே போக்கிச் சலிப்பற நிறுத்தினான். விபூதி தூளனவொளி மிளிருந் திருமேனியன். நிர்மலமானவன். அனாதியே மலமில்லாதவன். தனது ஞானத்தை எனக்கு நிலையாகத் தந்த முன்னோன். சர்வ பிராணிகளும் அறியும் பகுதியாய் கீர்த்திக்குத் தான் காரணனாயுள்ளவன். அஞ்ஞானிகளாயுள்ள ஆன்மாக்களுக் கெல்லாந் தான் உண்மை ஞானமாகச் சூன்யமாயும், தன்னை முதலென்றறிந்து வழிபட்ட ஆன்மாக்க ளுளத்திற் சத்தியமாகத் தோன்றப்பட்டவன். இப்படிப்பட்டவனாகிலுஞ் சீறி யுத்தத்திலே தாருகாவனத்து இருடிகள் கோபித்துச் சங்கரிக்க விட்ட பரசைத் தானே தனக்காயுதமாகச் சதாகாலமுந் தரிக்கப்பட்டவன். என்னுடைய ஸ்வாமி. அவன் பக்கலில் நீ போமிடத்து நடுவே நடுவே இடையூறுகளுண்டு. அவைகளை உனக்கு உளவாகச் சொல்லுகிறேன். அந்தக்கரணங்களின் பகுதியிற் படும் எனதுள்ளமாகிய சத்தியே, சொல்லக் கேட்பாயாக.
107-110. நித்தலுமே உறாதே :
(உரை) நாடோறும் நாடோறும் அநித்தியமாய்க் குற்றமான சரீரத்தை நித்தியமாகக் குணமெனக்கருதி நலமாகச் சந்தனகளப கஸ்தூரிகளால் திமிர்ந்து கொண்டு சுகந்தவகை மாலைகளையும் முடித்து நல்ல சாலியன்னத்துடனே பால் முதலிய வஸ்துக்கள் கூடின அறுசுவை யமைந்த ஐவகை யுண்டியும் புசித்து மேலாய பருத்திவர்க்கம் பட்டு பீதாம்பர முதலிய தரித்துப் பற்பல வாசனையுடனே கூடி நெய்த்திருண்ட குழலினையுடைய மாதர்களுடனே சரசலீலை பிரியாத பற்றாகப் போதிக்கப்பட்டு அவ்விடத்தினுண்டாம் இணைவிழைச்சாய சங்கமச் சிற்றின்ப சமுத்திரத்துக்குள் அழுந்தி விடாத பண்பு பெருக அனுபவிப்பதே பிரத்தியக்ஷமுத்தி; இதுவேயல்லது இந்தச் சரீரத்திலே நித்யனாக ஓர் ஆன்மா உண்டென்றும், பிரத்தியக்ஷமான ராசாவேயல்லது கரணரகிதமாகக் காணும் ஒரு சிவன் உண்டென்றும் அந்தச் சிவயோகத்தை அந்த ஆன்மா அசரீரியாய் இரண்டற்றுப் புசிப்பனென்றும் வேதாகமங்களிற் சொல்லுகிறதெல்லாம் அல்லவென்று கொள்ளிக்கு நீக்கங் கொடாத மைபோன்று அறியாமையே குணமாய்ப் பசாசுகள்போலக் குற்றமே இயல்பாய்ச் செய்து திரியுஞ் சாருவாகனுடைய வெறும் அசத்தாய காட்சியிற் பட்டு நின்றுவிடாதே.வட்டமென மாறில் பாடபேதம். 110-111. பலகாலும் நண்ணாதே :
(உரை) எந்த வேளையினும் எந்தக் காலத்தினும் எந்த அவத்தை யினும் மறவாது தன்னையும் பரத்தையும் பிறித்தறிந்து பெறுவானும் பேறுமாக இரண்டற்றிருக்கும் ஜீவன் முத்தரைப்போலக் கருவி நீக்கத்து ஆன்மாவைத் தரிசித்துத் தானே அகம்பிரமமென்னும் மாயாவாதிகள் பக்கல் போய்விடாதே.
111-113. ஊன் தனக்கு விழாதே :
(உரை) உடம்பு வளர்க்கும் பொருட்டாக நாற்காலுடையவை பறவைகள் சில ஜந்து முதலியவைகளைத் தன்பொருட்டாக ஒருவன் வதைத்துப் புசிப்பதால் தனக்குப் பாவ மில்லையென்று சிருஷ்டித்துக் கொண்டு தன்வயத்தான ஆன்மகோடிகளுக்கும் உபதேசமாகச் செய்ததுமன்றித் தெய்வமென்பது அனாதியாகப் புண்ணியமே தெய்வமாக உள்ளதென்று நூலுடனும் நிச்சயித்து, அந்தப் புண்ணியப் பொருளைப் பெறுவதற்குக் காரணம் வெற்றியாக நட்புபகை யிரண்டினிடத்தும் விருப்பு வெறுப்பற்று ஒத்திருப்பதாதலால் அந்தப் புண்ணியம் பெறலாம் அதுவே நிஜமான முத்தியென்னும் பௌத்தர் பாவத்துக் கேதுவான ஈனவார்த்தையின் வகையிலே பற்றாய் மயக்குற்றுத் தடுமாற்றப்பட்டு நின்று விடாதே.
113-115. நிறைமேவி மருவாதே :
(உரை) பக்கஞ்சார் துலைநாப் போன்று எவ்வுயிர்க்கும் ஒத்துத் துக்கஞ்செயாது நாடோறும் நடப்பாரைப் போலப் புறந்தூய்மையும் நீராற் றூய்மை செய்யாது உள்ளம்போல உடம்பும் அழுக்கடைந்து புழுதி படைத்துத் தலைமுதலாகத் தன் சரீரத்துப் பொருந்திய மயிரெல்லாந் தனது உயிர் வருத்தமுறப் பிடுங்கி உயிர்க்கொலையைத் தவிர்ந்து உடையை நீத்துச் சீவரந் தாங்கித் தாழ்வாகிய பிறப்புக் கேது வாய உருவம் வேதனை குறிப்பு பாவனை விஞ்ஞானமென்னும் பஞ்சகந்தங் கெட இருப்பது மோக்ஷமென்னும் சூழ்ச்சியினைத் தவிராது முன்னிலும் மிகவுடையனாய சமணனாகுமவன் பிரயோசனத்திலே சென்று விடாதே.
115-116. செஞ்சொல்புனை மேவாதே :
(உரை) வேறு சந்தேகப்படுவதற் கிடமில்லாமல் விதிவாக்யமே சத்யமாக எவர்க்கும் பொருந்திய பிரமாணமாய்ச் சர்வ நூலுக்கும் பிரதானமாகிக் கடவுட்டன்மையுடைய வேதத்தை நன்றாக அத்யயனம் பண்ணியும் அதன் தாற்பரியத்தை முன்னொடுபின் சீர்தூக்கி மறவாது பார்த்துப் பொருள் நிச்சயிக்கமாட்டாது கருமமே துணையென்னும் பாட்டப்பிரபாகராதி வைதிகர் சொல்லும் போதகத்தைச் சத்தியமென்று புத்திபண்ணி அவர்கள் பக்கலிற் போய்விடாதே.
116-117. ஆதியின்மேல் செல்லாதே :
(உரை) சர்வகடவுளர்க்குஞ் சர்வாதிகாரத்துக்கும் முதலாகிய சிவன் தனது காருண்யமேனியிற் சாத்தியருளும் பெருமையுடைய விபூதியினையும் மஹாலிங்கங்களாய் ஸ்வயம்பு மூர்த்தமாக எழுந்தருளியிருக்கும் அழகிய கோயில்களையும் அன்புடனே தரித்தலும் வணங்கலுமின்றி அவ்விரண்டினுந் துவேஷமான மனதினையுடைய பிரத்தியக்ஷமான அறிவினுக்கு அவரே நீசர் அவள்களண்டையிலே போய்விடாதே.
117-118. நற்றவஞ்சேர் முயங்காதே :
(உரை) ‘மாலற நேய மலிந்தவர் வேடமும்’ (சிவஞானபோதம், 12) என்றும், ‘அந்தரி யாகந்தன்னை முத்திசாதனம்’ (சித்தியார், 9.10) என்றும், ‘அறிவுதனை அருளினால் அறியாதே அறிந்து’ (சித்தியார், 8.30) என்றும், ‘ஆசா னருளா லடிசேர் ஞானம்’ (சித்தியார் 12.6) என்றும், இத்தன்மையுடைய மஹத்துக்களுடன் உசாவியிருத்தலால் ஆன்ம லாபமும் உயிருக்குறுதியுந் தானே விளையும் ; அந்த வழியில் நில்லாமல் என்போலிகள் போன்ற பாஷண்டியான மூடருடன் கூடினால் நல்லறிவு உனக்கு வரமாட்டாது, அஃதெப்படி யென்றால், ஆன்ம சத்தி கூடினதுடனே கூடி நிற்குந் தன்மை அதன் சுபாவ மாகையால், வீணாய் அலக்கழிந்து திரியாதே.
118-119. நீட பாராதே :
(உரை) சகல ஆன்மாக்களையும் சிருஷ்டி திதி தேவதைகளையும் தேவேந்திரன் முதலிய தேவர்களையும் சரம் அசரங்களையும் சர்வமுஞ் சிருஷ்டி திதி சங்காரப்படுத்திச் சகல ஆன்மாக்களுக்கும் ஜனன மரண இளைப்பொழித்துத் தமது திருவடி நீழலில் இருக்கும்படி செய்யுங் கர்த்தவ்யத்தைப் பழித்துச் சொல்லப்பட்ட பேரை நீ பாராதே ; ‘வரமுடைத் தக்கன் செய்த மாவேள்வி தீமை யாகி’ (சித்தியார், 2.29) என்றார் மேலோர். அன்றியும், ‘ஈசனை யன்றித் தேவர் கணத்திடை யாரேயோ’ என்றார் மேலோர்.
119-120. விழித்தருளைத் லாய்நின்றோன் :
(உரை) சகலமுந் தனது காருண்யமாய் விளங்காநின்ற பொற் பிரகாசமாய்ப் பொருந்தியிராநின்ற திருவடியிற் பொருந்தும்படி முன்னமே சத்யோநிருவாண தீடிக்ஷக்கிரமத்திலே ஆறத்துவா சோதித்துக் கலாசோதனை பண்ணும்போது அடியேனுடைய பொல்லாத கருக்குழிக்கும்பியில் குருஸ்வாமி நாடீசந்தான வழியாய் உள்புக்கு அவ்விடத்து ஞானசூரியனாகி எழுந்தருளியிருந்து அத்துவாவிற் கட்டுப்பட்டிருந்த சஞ்சித பிராரத்த கன்மத்தைத் தனது ஞானாக் கினியினாலே பசையற அருள்கூர்ந்து திருநோக்கம்பாலித்து அருட்சத்தியை நிலைக்கும்படி நிறுத்தி என்னையுந் தன்னையுங் காட்டி அடிமை படைக்கவும் மலங்களைப் போக்கவும் நாம் வயிரியென்றும் வீரகண்டாமணியையும் துவசக்கொடியையுங் கட்டியிருக்கிறோ மென்றும் ஆன்மாவைத் தனது திருவடிநீழலின்கீழ் இரண்டறப் புணர்ந்து பொருந்தும்படி செய்தான்.‘முத்தாந்தப் பாதமலர்க் கீழ்வைப்பன்’ (சித்தியார். 8.16) என்றும், ‘ஆரியனா மாசான்வந் தருளாற் றோன்ற அடிஞானம் ஆன்மாவில் தோன்றுந் தோன்றத், தூரியனாஞ் சிவன்தோன்றுந் தானுந் தோன்றும்’ (சித்தியார், 8.28) என்றார் மேலோர். அன்றியும், பரம்பரையாகையால் குருகொள்லீலை யுபரிசுரதலீலை சையோகஞ் சம்பிரதாய மென்றார். அன்றியும், ‘அன்னத்தின் மேலேறி யாடு மணிமயில்போ, லென்னத்த னென்னையு மாட்கொண்டான்’ என்றார் மேலோர். அன்றியும், அந்த அந்தரங்கத்தில் அடியேனுக்குத் சிந்தாமணி போலுஞ் சிரோரத்னம் போலும் உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போலும் கருவூலமாகப் போதனென்னும் ஒரு பிள்ளையைக் கட்டளையிட்டாராகையால் அடிமைக்குங் குருவுக்குஞ் சம்பந்த மென்பதற்கு ஓர் உத்தரம் வாய்திறந்து சொல்ல வேண்டுவதில்லை. அன்றியும் முனிவனென்னுங் கருத்து குரு அடியேனை அடிமை படைக்க எழுந்தருளி உள்ளபடி கட்டுப்பட்டிருந்த வினைகளை ஞானாக்கினியினாலே பசையற எறித்த தனாலென்றறிக. ‘கட்டறுத்தெனை யாண்டு’ (திருவாசகம், திருச்சதகம், 49) கொண்டானென்றார் மேலோர். ‘பூதவிருள் போமடியிற் பொருந்தமலம் போ’ மென்றார் மேலோர். அண்டங்கடந் தப்பாலாய் நின்றானென்பதற்கு அச்சமயிகள் அவரவர் கொண்ட கோட்பாட்டுக் கேற்ற பொருளாய் அவைகளுக்கும் வேறாய்க் குருகாட்டுங் குறியுடைத்தாய் வேதாகமங்க ளளவைப் பிரமாணங்களின் அளப்பரி தாய்க் குறியிறந்தறியும் அறிவினுள் அறிவாய் அப்பாலுக் கப்பாலாய் இருந்தான் குரு.
120-121. எந்தைபிரான் ஓலக்கம் :
(உரை) ஏகாந்தமாய்க் குருவிருந்த இடம் மனவாக்குக் காயங்களினாலே அளவு பிரமாணஞ் சொல்லி முடியாது. அந்த இடம், ‘அத்தன் பரதத்துவன்’ என்னுந் திருவிருத்தத்திற் கண்டுகொள்க. அன்றியும், ‘ஓங்கார மேநற் றிருவாசி’ (உண்மை விளக்கம், 35) என்றும், ‘உய்யவென் னுள்ளத்தி னோங்காரமாய்’ (திருவாசகம், சிவபுராணம், 33) என்றுமிருப்பது கண்டுகொள்க. குரு இருந்தகோலம் ‘ஓமெனு மோங்காரத்து’ ளென்றும், ‘ஓங்காரத்துட் பொருள்’ (திருவாசகம், அச்சோ. 7) என்றும், ‘துரிய மிறந்திடம்’ என்றும், ‘அத்துவிதப் பொரு’ ளென்றும், ‘முப்பாழும் பா’ ழென்றும், ‘அம்மானிருந்தது’ மென்றும், ‘தான்றான் றம்பிரா’ னென்றும், ‘ஆதாரத்தாலே நிராதாரத்தே சென்று, மீதானத்தே’ (திருவுந்தியார், 8) யென்றும், ‘குரவுவா ரளகி கணவகே ளொன்றுக்கொன்று குழிமார’ என்றும், ‘நின்றவை சாக்கிரத்துரிய’ மென்றும், ‘முற்றார்ந்த வீதி’ யென்றும், ‘உடையா ளுன்ற னடுவிருக்கும் முடியா முதலே’ (திருவாசகம், கோயில் மூத்த திருப்பதிகம், 1) யென்றும், பின்னும் ‘அளவிறந்த பொரு’ ளென்றும் மேலோர் சொல்லுவார்கள். ‘குருஇருந்த கோலங் கூறரி’ தென்றார் மேலோர். அந்த ரகசியமான இடத்தில் ;
121. எய்திஅடி போற்றியென :
(உரை) தங்கள் நாயகன் இருந்த இடத்துக்குச் செல்லுகிறதற்குத் தங்குதடை யிடையில்லையென்று நீ ஆன்மசத்தி வேகமாய்ப் போகாதே, கைகட்டி வாய்புதைத்து முந்தானை யொதுக்கிப் பையப் பையச்சென்று இடது பாகத்தில் ஓவியம்போல நில்லு, அந்த அவசரத்திற் சிற்பரன் திரும்பி நிரம்பிய கிருபையுடன் அருள்நோக்கம் பாலிக்க அந்தத் திரும்பின முகத்திற் சிற்சத்தி நிற்பள், அந்த அவதரத்தில் உள்ளும் புறம்பும் ஒருதன்மையாக அட்டாங்க பஞ்சாங்க திரிவிதாங்க த்விதாங்க ஏகாங்கமாக உன் உடையவிழ உடலவிழ உரையவிழ உயிரவிழ உணர்வவிழ உளமவிழ இந்த ஜடகாரியமும் அவிழும்படியாகத் தண்டனிட்டு, ‘என் கருத்து முடியும் வண்ணமுன்னின்று’ (திருவாசகம், கோயில் மூத்த திருப்பதிகம், 1) என்றும், ‘ஏகமாய் நின்றே யிணையடிகள்... உள்குவா ருள்கிற்றை, யுள்ளத்தாற் காணாவோ வுற்று’ (சிவஞானபோதம், 11.2) என்றும், ‘இரும்பைக் காந்தம் வலித்தாற் போல்’ (சித்தியார், 11.12) என்றும் திருவுள்ளத் துதிக்கும் அந்த அவதரத்தில் எக்காலமும் நிறைகுறைவில்லாமல் நீ இப்படியே வாழ்க வாழ்க அளவிறந்த அடிமைகளுக்கும் இனிமேலுந் திருவடிக்காளாய் வருகிற அடியார்களுக்கும் அடிமையாக்கி என்னைப் பாதுகாத்து ரக்ஷிக்க வேண்டுமென்று “இமைப்பொழுது மென்னெஞ்சில் நீங்காதான் தாள்வாழ்க”, (திருவாசகம், சிவபுராணம் 2) என்றார் மேலோர். திரிகரண சுத்தியாய்ச் சிரசின் பேரிற் கைகூப்பி அபிநயமாய் அடியேன் படும் இடர்களெல்லாம் விண்ணப்பஞ்செய.
121-122. ஆர்த்தகரி வீழ்வரோ :
(உரை) தாருகாவனத்து ருஷிகள் மஹாகோபத்துடன் அபிசார ஹோமஞ் செய்து அந்த ஹோமத்தில் வரப்பட்ட பெருமை பொருந்திய கன்னமதங் கபோலமதங் கோசமதம் மூன்றும் வெள்ளமாய்ப் பெருக வெகு ஆங்காரத்துடன் வருகின்ற வெறுமலையென்னும் யானையைக் கங்காள வேடமாய் வந்த ஸ்வாமியை விழுங்கும்படி யனுப்ப, அப்படியே யானை ஸ்வாமியை விழுங்க, அதுகண்டு உமையவள் அஞ்சி விநாயகனை முன் நடத்திக் கந்தனை யிடுக்கிக் கொண்டு த்வஜஸ்தம்ப மட்டும் போய்த் திரும்பிப் பார்க்க, ஸ்வாமி மான் மழு சூல கபாலங் கடகங் கேடயம் வரதம் அபயமுடைய அஷ்டபாணியாய் வீரட்டேசுர மூர்த்தமாய் யானை வீறிட்டலறும்படி தலைகீழாக மிதித்து அட்டகாசஞ்செய்து யானையைக் கிழித்துப் போர்வையாகத் தரித்துக் கொண்டு குருஸ்வாமி ஆனந்த நிருத்தஞ் செய்ததைக் கண்டு, உமையவள் ஸ்வாமி பக்கத்தில் வந்து திருவாய் மலர்ந்தருளினாள். ஆதலால் இரண்டாயிரந் தந்த பந்தியையுடைய ஐராவதத்தின்மேல் எழுந்தருளிப் பவனிவருகிற ஸ்வாமியைக் கண்டு தேவர்கள் பொன்மாரி புஷ்பமாரி பொழியத் தேவதுந்துபி முழங்க மூன்று லோகத்தாரும் அடியார்களுந் தோத்திரஞ் செய்து தொழுது பேரானந்தப் பெருவெள்ளத் தழுந்தித் தேக்கிட்டுப் பரவசராகி யிருந்தார்கள். தென்றல் தேராகவும், இரவு யானையாகவும், தத்தை குதிரையாகவும், பெண்கள் பதாதியாகவும், சந்திரன் குடையாகவும், சமுத்திரம் பேரியாகவும், ரதி தேவியாகவும், பூஞ்சோலை பாசறையாகவும், கரும்பு வில்லாகவும், வண்டு நாணாகவும், அரவிந்தம் சூதம் அசோகு முல்லை நீலோற்பலம் பாணமாகவும், இப்படி வெற்றி பொருந்தி மூன்று லோகத்தாரையுந் தனது வசப்படுத்த வல்லமையுடைய மன்மதன் மாய்கையில் வீழார்கள் உம்முடைய பவனி கண்ட பேர். ‘யானை யிரதம் பரியாளவை யில்லை, தானு மனங்கன் றனுக்கரும்பு தேனார், மலரம்பால் வென்று வடுப்படுத்தான் மாரன், உலகங்கள் மூன்று மொருங்கு’ என்றார் மேலோர். இப்படி நொய்யவனாகையால் ‘மதனம்புக் கிளையா’ ரென்றார் மேலோர்.
122-123. நின்றிடத்து புகுவரோ :
(உரை) பிரமவிஷ்ணுக்கள் தேவேந்திரன் முதலாகியார் செல்வமும் அதோமுக அடுக்குகளி லிருக்கப்பட்ட பேர்கள் செல்வமும் பெரிதென்று மனவாக்கு காயத்திலும் எண்ணுவதில்லை. ‘செல்வன் கழலேத்துஞ் செல்வஞ் செல்வமே’ (சம்பந்தர் 1.80.5) என்றார் மேலோர். அப்படி யெண்ணாமல் அவர்கள் செல்வத்துக் கவாவாகி நரக வேதனைப் பட்டுழலார்கள் உம்முடைய திருவடி கண்டபேர்.
123-124. பல்லோரும் திகைப்பரோ :
(உரை) சகல வேதாகம புராண கலைஞானம் சமைவாக்கு மற்றுமுள்ள சாத்திரங்கள் இவைகளனைத்தும் சைவ சித்தாந்த சமயமே சமயம் பரமசிவமே அதற்குக் காருண்யமான பொருளென்று சொல்லி முறையிடப் பதிபசு பாசத்தினுண்மையை விளங்கச் சொல்லும் மெய்கண்ட சந்தானமே சந்தானம் அதைப் பெரிதென் றெண்ணாமல் மனம் பலகாலுந் திகைத்துத் திரியார்கள். ‘தலைப்படு சால்பினுக்குந் தளரார்’ (திருக்கோவையார், 25) என்றார் மேலோர். அன்றியும் புறச்சமயிகள் மார்க்கத்திற் செல்லார்கள். ‘வாழ்வெனு மையல்விட்டு... போழிள மதியினானைப் போற்றுவா ரருள்பெற் றாரே’ (சித்தியார், 2.91) என்றார் மேலோர்.
124-125. முத்தம் வருவரோ :
(உரை) பேதைமுதற் பேரிளம் பெண்ணந்தஞ் சிறியன தந்த பந்திகளைக் கண்டு முல்லையரும்பும் மாதுளம் பழவித்தும் இகலி வெட்கி நாணும், பெண்கள் பாதாதி கேசமளவுங் கரும்புரசனை என்று அவர்களின்பங் கிஞ்சித இன்பம் அதைப் பெரிதென்றெண்ணி மயங்கித் திரியார்கள்.‘இறைவன் கழலேத்து மின்ப மின்பமே’ (சம்பந்தர் 1.80.4) என்றார் மேலோர்.
125-126. இருபொழுதும் குறிப்பரோ :
(உரை) இரவும் பகலும் இருபத்தேழு நக்ஷத்திரமும் நவக்கிரகமுங் கோள்களினாலே வரப்பட்ட நலந்தீங்குகளென்று குறியார்.
126-127. வேளை தையல் :
(உரை) முன்னஞ் சொல்லப்பட்ட வெற்றியையுடைய மன்மதனை யெரித்த பாலநேத்திரத்தினுடைய உண்மையை இவ்வளவென்று சொல்லி முடியாது. அது என்னெனில், ‘தூயநேத் திரத்தினாலே சுட சுடரொளி கொடுத்த பண்பாற், றேயமா ரொளிக ளெல்லாஞ் சிவனுருத் தேச’ தென்றார் (சித்தி. பர. 72) மேலோர். அந்த இடம் நிறைவு குறைவில்லாத இடம். அஃதெப்படியென்றால், அதனுடைய நுட்பம் ‘விண்ணுற வடுக்கிய விறகின் வெவ்வழ, லுண்ணிய புகிலவை யொன்று மில்லையாம்’ (அப்பர் 4.11.3) என்றார் மேலோர். சகல ஆன்மாக்களையும் இருவினையொப்பு மலபரிபாகம் வரும்படி எம்முடைய குரு கருணை கூர்ந்துவிட நேயத்தழுத்த லென்றும் பேரின்பவெள்ளத்து இன்ப மிருக்குமிடமிதுவென்று சுட்டிக் காண்பிக்கு மிடமாய்ப் ‘பிறவி வழக்கறுத் தானந்தவாரியி னேயத்தழுத்த’ லென்றார் மேலோர். அந்த இடம் தான் பெற வேணுமென்று தன் மதி மறந்து பேரானந்தப் பெருவெள்ளத்தின்பம் என்று கிடைக்குமோவென்று சகோர பக்ஷி சந்திர கிரணத்தைப் புசிக்கக் காத்திருந்தது போலும், தலையீற்றுக் கன்றானது கறவை எப்போது வருமென்று அமுதம் புசிக்கக் காத்திருந்தது போலும், பேதைமுதற் பேரிளம்பெண் பருவமட்டும் இந்தத் தையலாகிய பெண் முன்னங் குருபரன் செய்த சகாயத்தை மறந்தவ ளாகையாற் பார்த்துப் பார்த்து ஏங்கி யேங்கியிடருற்றாள்; அன்றியும், முன்னந் தீடிக்ஷயென்னும் இயற்கைப் பெயரையுடைய சிவசத்தியால் என்னை அநாதியிற் பசுத்துவத்தினால் அஞ்ஞானியா யிருக்கின்ற ஜனன மரணத்துக் கேதுவாகிய மலமாயா கன்மங்களோடு பொருந்தாம லிருக்க ஷடத்துவா சோதனைசெய் தெடுத்துச் சமனாந்தம் பாசக்கூட்டங் கூடாதவகை சின்மாத்திரஞ் சுத்தகேவலமாய் சேட்டிக்கப் பண்ணிய குருவுக்குந் தெரியும்படி சொல்.
127-128. வருத்தமெலாம் தாழ்ந்திறைஞ்சி :
(உரை) அடியேன்படுந் துயரமெல்லாந் தீர்க்கவேணுமென்று நீ குருபரனுக்குத் தெரியும்படி சொல்லிப் பொற்பிரகாசம் பொருந்தி ஆயிரத்தெட் டிதழையுடைய செங்கமலப் பூவினுஞ் சிறந்த திருத்தாளைத் தரவேணுமென்று சிரசின்பேரிற் கைகூப்பி மும்முறையே தண்டனிட்டுத் தொழுது தோத்திரஞ் செய்து மயிர்க்கூச் செறிய அந்தத் திருவடியினுடைய பெருமையின் நுட்பமும் யாவராலும் மட்டிட்டுச் சொல்லி முடியாதென்று மேலோர் சொல்லுவார்கள். என்னவெனில், ‘ஏகமாய் நின்றே யிணையடிகள்’ (சிவஞானபோதம், 11.2) என்றும், ‘மெய்ச்சுடருக்கெல்லா மொளிவந்த பூங்கழ’ லென்றும் ‘மின்னே ரனைய பூங்கழல்கள்’ (திருவாசகம், ஆனந்தமாலை, 1) என்றும், ‘போற்றி யருளுகநின் னாதியாம் பாதமலர்’ (திருவெம்பாவை, 20) என்றும் ஆதியெழு பருவமு மென்றும், ‘விரவியெனை யெடுத்தாண்ட செய்யதிருவடி’ யென்றும், ‘ஆனந்த வாரியி லான்மாவைத் தானழுத்தல், தானெந்தை யார்பரதந் தான்’ (உண்மைவிளக்கம், 37) என்றும், ‘உள்ளும் புறம்பு மொழிவின்றி நின்ற, வள்ளன்மை காட்டு மலரடி’ (இருபாவிருபது, 20) யென்றும், ‘ஆட வெடுத்திட்ட பாதமன் றோநமை யாட்கொண்டதே’ (அப்பர் 1.81.10) என்றும் இப்படிச் சொல்லப்பட்ட திருவடியைத் தரவேணுமென்று திருவடியிலே தாழ்ந்து தண்டம் பண்ணிக் கேள். ‘வேண்டுவார் வேண்டியது மெய் தருகுவா’ னென்றார் மேலோர்.
128-129. ஏராரும் இனி :
(உரை) அழகு பொருந்திய அருட்சத்தியாகிய சிவகந்தம் பரிமளிக்கவும் ஆன்மவர்க்கமாகிய மதுகரங்கள் தேன்களை யுண்டு தேக்கிட்டுச் சிவோகம் பாவிக்கப்பட்டவுமான கொன்றை மாலையை வாங்கும் படியாய்ப் புகழ்ந்து, இன்பத்தைச் செய்யும் நெஞ்சமே, மீட்டும் என்னுடன் பொருந்தும்படி இவ்விடத்து வந்து இனிச் சேருவாயாக.புகழ்வது என்னவென்றால், ‘வேண்டுக வேண்டுக மறவாமை’ யென்றும், ‘இந்நிலை யதனி னேழையேற் கிரங்கி’ (இருபாவிருபது, 12), ‘நின்னது கருணை சொல்லளவின்று’ (யூ14) என்றும், ‘உள்குவா ருள்கிற்றை, யுள்ளத்தாற் காணானோ வுற்று’ (சிவஞான போதம் 11.2) என்றும், ‘பெண்டான் சமைந்து பெரியவ ளாகுநாட கொண்டா னறிவான் குணாகுணத்தை’ யென்றும், ‘எழுதாத புத்தகத் தேட்டின் பயனைப்... பிறவாத வண்டு மணமுண்ட வாறே’ (திருமந்திரம், 2885) யென்றும், ‘பேரா தருளுதல் பெரியோர் கடனே’ (இருபாவிருபது, 16) யென்றும், ‘ஈய வேண்டுமென் னும்விதி யின்றாம்’ (யூ14) என்றும், ‘ஒன்றா காம லிரண்டாகாம, லொன்று மிரண்டு மின்றா காமல்’ (யூ20) என்றும், ‘மாலையா மாற்ற மதி’ (யூ5) என்றும், ‘உரையும் பொருளு முடலு முயிரும் ; விரையு மலரும் போல் விம்மிப் புரையின்றி’ (கைலைபாதி காளத்திபாதி யந்தாதி, 27) யென்றும், ‘மாலை வருகு’ தென்றும், ‘மாலாகினால் கொன்றை மாலைவரக் கண்டு மகிழ்ந்தா’ னென்றும், ‘தான்றான் றம்பிரா’ னென்றும் இங்ஙனஞ் சொல்லி வந்த காரணகாரியங்களெல்லாம் அடியேன் உனக்குச் சொன்ன காரணம் மறந்து மயங்கியிருக்கப் போகிறாயென்று உனக்குத் திடம்வரச் சொன்னது. அடியேன் செய்த பாக்கியம், குருபரனை நீ கண்டு, அவருடைய ‘திருவடியைக் கண்ட பேருக்குத் தீங்கில்லை’ யென்றார் மேலோர். ‘உன் கையிற் பிள்ளை யுனக்கே யடைக்கலம்’ (திருவெம்பாவை, 19) ‘வெஞ்சே லனைய கண்ணார்தம்...... பஞ்சே ரடியாள் பாகத் தொருவா பவளத் திருவாயால், அஞ்சே லென்ன ஆசைப்பட்டேன் கண்டா யம்மானே’ (திருவாசகம், ஆசைப்பத்து, 10) ‘அன்றே யென்ற னாவியுமுடலு முடைமை யெல்லாமுங், குன்றே யனையா யென்னை யாட் கொண்ட போதே கொண்டிலையோ, இன்றோ ரிடையூ றெமக் குண்டோ வெண்டோள் முக்க ணெம்மானே, நன்றே செய்வாய் பிழைசெய்வாய் நானோ விதற்கு நாயகமே’ (திருவாசகம், குழைத்த பத்து, 7), ‘கூசி மொழிந் தருண்ஞானக் குறியினின்று கும்பிட்டுத் தட்டமிட்டுக் கூத்தாடித் திரியே’ (சித்தியார், 12.2), ‘மாதாளும் பாகத் தெந்தை, யாவர்கோ னென்னையும்வந் தாண்டு கொண்டான் யாமார்க்குங் குடியல்லோ மியாது மஞ்சோ, மேவினோ மவனடியா ரடியா ரோடு மேன் மேலுங் குடைந்தாடி யாடு வோமே’ (திருவாசகம், திருச்சதகம், 30), ‘செங்கமலத் தாளிணைகள் சேரலொட்டாத் திரிமலங்க ளறுத்தீச னேசரோடுஞ் செறிந்திட், டங்கவர்தந் திருவேட மாலயங்க ளெல்லாம் அரனெனவே தொழுதிறைஞ்சி யாடிப்பாடி, யெங்குமியா மொருவர்க்கு மெளியோ மல்லோ மியாவர்க்கு மேலானோ மென்றிறுமாப் பெய்தித், திங்கண்முடி யாரடியா ரடியோ மென்று’ (சித்தியார், 12.1) இப்படியெல்லாம் மேலோர் திருவுளம் பற்றினார்கள். அன்றியும், ‘அருளி னருளே யருளாபே ரின்பப், பொருளின் பொருளாம் பொருளேகுருவாம், மருதத் தலைவர் கொன்றை மாலைதனை நெஞ்சே, தருகவெனக் கின்று தகும்’, ‘வாராது வாராது வள்ளிதழேய் பூங்கொன்றைத், தாரார் புயமருதச் சம்பந்தன் சீரார்ந்தே, எங்கிலுந் தான்சடசித் தாயிருந் தான்நெஞ்சே, இங்கினியு முண்டோ விடர்’ என்பன கண்டுகொள்க.

குறிப்புரை:

பிற மொழிகளில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

 • తెలుగు / தெலுங்கு
 • ಕನ್ನಡ / கன்னடம்
 • മലയാളം / மலையாளம்
 • චිඞංකළමං / சிங்களம்
 • Malay / மலாய்
 • हिन्दी / இந்தி
 • संस्कृत / வடமொழி
 • German/ யேர்மன்
 • français / பிரஞ்சு
 • Burmese/ பர்மியம்
 • Assamese/ அசாமியம்
 • English / ஆங்கிலம்
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction.

பிற மொழிகளில் பாடல் படிக்க / Transliteration


 • 𑀢𑀫𑀺𑀵𑀺 /
  தமிழி
 • গ্রন্থ লিপি /
  கிரந்தம்
 • வட்டெழுத்து
  /
 • Reformed Script /
  சீர்மை எழுத்து
 • देवनागरी /
  தேவநாகரி
 • ಕನ್ನಡ /
  கன்னடம்
 • తెలుగు /
  தெலுங்கு
 • සිංහල /
  சிங்களம்
 • മലയാളം /
  மலையாளம்
 • ภาษาไทย /
  சீயம்
 • မ္ရန္‌မာစာ /
  பர்மியம்
 • かたかな /
  யப்பான்
 • Chinese Pinyin /
  சீனம் பின்யின்
 • عربي /
  அரபி
 • International Phonetic Alphabets /
  ஞால ஒலி நெடுங்கணக்கு
 • Diacritic Roman /
  உரோமன்
 • Русский /
  உருசியன்
 • German/
  யேர்மன்
 • French /
  பிரெஞ்சு
 • Italian /
  இத்தாலியன்
 • Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
  BashaIndonesia / Pidgin / English
 • Assamese
  அசாமியம்
Font download - தமிழி எழுத்துரு இறக்கம்

𑀧𑀽𑀫𑁂𑀯𑀼𑀫𑁆 𑀉𑀦𑁆𑀢𑀺𑀧𑁆 𑀧𑀼𑀬𑀮𑁆𑀯𑀡𑁆𑀡𑀷𑁆 𑀧𑁄𑁆𑀶𑁆𑀧𑀢𑀼𑀫𑀢𑁆
𑀢𑀸𑀭𑁆𑀫𑁂𑀯𑀼𑀫𑁆 𑀫𑀸𑀭𑁆𑀧𑀷𑁆 𑀘𑀢𑀼𑀫𑀼𑀓𑀢𑁆𑀢𑁄𑀷𑁆 - 𑀢𑀸𑀫𑁆𑀫𑁂𑀯𑀺𑀧𑁆
𑀧𑀷𑁆𑀶𑀺𑀬𑀼𑀫𑁆 𑀅𑀷𑁆𑀷𑀫𑀼𑀫𑀸𑀬𑁆𑀧𑁆 𑀧𑀸𑀭𑀺𑀝𑀦𑁆𑀢𑀼𑀫𑁆 𑀯𑀸𑀷𑁆𑀧𑀶𑀦𑁆𑀢𑀼𑀫𑁆
𑀏𑁆𑀷𑁆𑀶𑀼𑀫𑁆 𑀅𑀶𑀺𑀬𑀸 𑀇𑀬𑀮𑁆𑀧𑀺𑀷𑀸𑀷𑁆 - 𑀅𑀷𑁆𑀶𑀺𑀬𑀼𑀫𑁆
𑀇𑀦𑁆𑀢𑀺𑀭𑀷𑀼𑀫𑁆 𑀯𑀸𑀷𑁄𑀭𑀼𑀫𑁆 𑀏𑀷𑁄𑀭𑀼𑀫𑁆 𑀏𑁆𑀧𑁆𑀧𑀼𑀯𑀺𑀬𑀼𑀫𑁆
𑀫𑀦𑁆𑀢𑀭 𑀯𑁂𑁆𑀶𑁆𑀧𑀼𑀫𑁆 𑀫𑀶𑀺𑀓𑀝𑀮𑀼𑀫𑁆 - 𑀫𑀦𑁆𑀢𑀺𑀭𑀫𑀼𑀫𑁆
𑀯𑁂𑀢𑀫𑀼𑀫𑁆 𑀯𑁂𑀢 *𑀫𑀼𑀝𑀺𑀯𑀺𑀷𑁆𑀯𑀺𑀴𑁃 𑀯𑀺𑀦𑁆𑀢𑀼𑀯𑀼𑀝𑀷𑁆
𑀦𑀸𑀢𑀫𑀼𑀗𑁆 𑀓𑀸𑀡𑀸 𑀦𑀮𑀢𑁆𑀢𑀺𑀷𑀸𑀷𑁆 - 𑀑𑀢
𑀅𑀭𑀺𑀬𑀸𑀷𑁆 𑀏𑁆𑀴𑀺𑀬𑀸𑀷𑁆 𑀅𑀴𑀯𑀺𑀶𑀦𑁆𑀢𑀼 𑀦𑀺𑀷𑁆𑀶 5
𑀧𑁂𑁆𑀭𑀺𑀬𑀸𑀷𑁆 𑀘𑀺𑀶𑀺𑀬𑀸𑀷𑁆𑀧𑁂𑁆𑀡𑁆 𑀧𑀸𑀓𑀷𑁆 - 𑀢𑁂𑁆𑀭𑀺𑀬𑀸
𑀅𑀭𑀼𑀯𑀸𑀷𑁆 𑀉𑀭𑀼𑀯𑀸𑀷𑁆 𑀅𑀭𑀼𑀯𑀼𑀭𑀼𑀯 𑀫𑀮𑁆𑀮𑀸𑀷𑁆
𑀫𑀭𑀺𑀬𑀸𑀷𑁆 𑀫𑀭𑀺𑀧𑁆𑀧𑀸𑀭𑁆 𑀫𑀷𑀢𑁆𑀢𑀸𑀷𑁆 - 𑀧𑀭𑀺𑀯𑀸𑀷
𑀫𑁂𑁆𑀬𑁆𑀬𑀭𑁆𑀓𑁆𑀓𑀼 𑀫𑁂𑁆𑀬𑁆𑀬𑀷𑁆 𑀯𑀺𑀷𑁃𑀓𑁆𑀓𑀼𑀯𑀺𑀷𑁃 𑀬𑀸𑀬𑀺𑀷𑀸𑀷𑁆
𑀧𑁄𑁆𑀬𑁆𑀬𑀭𑁆𑀓𑁆𑀓𑀼𑀧𑁆 𑀧𑁄𑁆𑀬𑁆𑀬𑀸𑀬 𑀧𑁄𑁆𑀬𑁆𑀬𑀺𑀷𑀸𑀷𑁆 - 𑀐𑀬𑀷𑁆
𑀧𑀝𑀦𑀸𑀓𑀫𑁆 𑀧𑀽𑀡𑁆𑀝 𑀧𑀭𑀫𑀷𑁆 𑀧𑀘𑀼𑀯𑀺
𑀷𑀺𑀝𑀫𑀸𑀬𑁆 𑀦𑀺𑀶𑁃𑀦𑁆𑀢 𑀇𑀶𑁃𑀯𑀷𑁆 - 𑀘𑀼𑀝𑀭𑁄𑁆𑀴𑀺𑀬𑀸𑀷𑁆
𑀏𑁆𑀷𑁆𑀶𑀼𑀫𑀼𑀴𑀷𑁆 𑀅𑀷𑁆𑀶𑀴𑀯𑀼𑀫𑁆 𑀬𑀸𑀷𑀼𑀫𑁆 𑀉𑀴𑀷𑀸𑀓𑀺
𑀦𑀺𑀷𑁆𑀶𑀦𑀺𑀮𑁃 𑀬𑀺𑀶𑁆𑀶𑀭𑀺𑀢𑁆𑀢𑀼 𑀦𑀺𑀮𑁆𑀮𑀸𑀫𑀶𑁆 - 𑀘𑁂𑁆𑀷𑁆𑀶𑀼𑀘𑁂𑁆𑀷𑁆𑀶𑀼
𑀢𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺𑀬𑀺𑀝𑀼𑀫𑁆 𑀅𑀡𑁆𑀝𑀘𑀜𑁆 𑀘𑀼𑀯𑁂𑀢𑀘𑀗𑁆𑀓𑀴𑁆 𑀧𑀸𑀭𑀺𑀷𑁆𑀫𑁂𑀶𑁆 10
𑀘𑀸𑀶𑁆𑀶𑀼𑀫𑁆𑀉𑀶𑁆 𑀧𑀻𑀘𑀜𑁆 𑀘𑀭𑀸𑀬𑀼𑀘𑀗𑁆𑀓𑀝𑁆 - 𑀓𑁂𑀶𑁆𑀶𑀧𑀺𑀶𑀧𑁆
𑀧𑁂𑁆𑀮𑁆𑀮𑀸𑀫𑁆 𑀧𑀺𑀶𑀦𑁆𑀢𑀼𑀫𑁆 𑀇𑀶𑀦𑁆𑀢𑀼𑀫𑁆 𑀇𑀭𑀼𑀯𑀺𑀷𑁃𑀬𑀺𑀷𑁆
𑀧𑁄𑁆𑀮𑁆𑀮𑀸𑀗𑁆𑀓𑀼 𑀢𑀼𑀬𑁆𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀧𑁄𑁆𑀶𑀺𑀬𑀺𑀮𑀺𑀬𑁂𑀷𑁆 - 𑀓𑀮𑁆𑀮𑀸
𑀉𑀡𑀭𑁆𑀯𑀺𑀷𑁆 𑀫𑀺𑀘𑁃𑀬𑁄 𑀝𑀼𑀮𑀓𑀸 𑀬𑀢𑀷𑁃𑀧𑁆
𑀧𑀼𑀡𑀭𑁆𑀯𑀢𑁄𑁆𑀭𑀼 𑀧𑀼𑀮𑁆𑀮𑀶𑀺𑀯𑀼 𑀧𑀽𑀡𑁆𑀝𑀼 - 𑀓𑀡𑁃𑀬𑀺𑀶𑁆
𑀓𑁄𑁆𑀝𑀺𑀢𑁂𑁆𑀷𑀯𑁂 𑀘𑁂𑁆𑀷𑁆𑀶𑀼 * 𑀓𑀼𑀝𑀺𑀧𑁆𑀧𑀵𑀺𑀬𑁂 𑀘𑁂𑁆𑀬𑁆𑀢𑀼
𑀓𑀝𑀺𑀬 𑀓𑁄𑁆𑀮𑁃𑀓𑀴𑀯𑀼 𑀓𑀸𑀫𑀫𑁆 - 𑀧𑀝𑀺𑀬𑀺𑀷𑁆𑀫𑀺𑀘𑁃𑀢𑁆
𑀢𑁂𑀝𑀺 𑀬𑀼𑀵𑀷𑁆𑀶𑀼 𑀢𑁂𑁆𑀭𑀺𑀯𑁃𑀢𑁆 𑀢𑁂𑁆𑀭𑀺𑀬𑀸𑀫𑀮𑁆
𑀯𑀸𑀝𑀺 𑀇𑀝𑁃𑀬𑀼𑀫𑁆 𑀫𑀷𑀦𑁆𑀢𑀷𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 - 𑀦𑀸𑀝𑀺𑀅𑀢𑀼
𑀧𑁄𑀷 𑀯𑀵𑀺𑀧𑁄𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀧𑀼𑀦𑁆𑀢𑀺𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀧𑀼𑀦𑁆𑀢𑀺𑀬𑀼𑀝𑀷𑁆 15
𑀆𑀷 𑀢𑀺𑀶𑀮𑀸𑀭𑁆 𑀅𑀓𑀦𑁆𑀢𑁃𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 - 𑀫𑁂𑀷𑀺
𑀅𑀬𑀭 𑀅𑀬𑀭 𑀅𑀵𑀺𑀬 𑀅𑀵𑀺𑀬𑀼𑀫𑁆
𑀉𑀬𑀺𑀭𑀺𑀷𑁆 𑀢𑀼𑀬𑀭𑀫𑁆 𑀉𑀭𑁃𑀬𑁂𑀷𑁆 - 𑀯𑀬𑀺𑀭𑀫𑁂
𑀓𑁄𑁆𑀡𑁆𑀝𑀢𑁄𑁆𑀭𑀼 𑀓𑀸𑀫𑀷𑀼𑀓𑁆𑀓𑀼𑀗𑁆 𑀓𑁄𑀧𑀷𑀼𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀫𑁄𑀓𑀷𑀼𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆
𑀫𑀡𑁆𑀝𑀼 𑀫𑀢𑀫𑀸𑀘𑁆 𑀘𑀭𑀺𑀬𑀷𑀼𑀓𑁆𑀓𑀼𑀦𑁆 - 𑀢𑀺𑀡𑁆𑀝𑀺𑀶𑀮𑁆𑀘𑁂𑀭𑁆
𑀇𑀦𑁆𑀢𑀺𑀭𑀺𑀬𑀫𑁆 𑀧𑀢𑁆𑀢𑀼𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀈𑀭𑁃𑀦𑁆𑀢𑀼 𑀫𑀸𑀢𑁆𑀢𑀺𑀭𑁃𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆
𑀅𑀦𑁆𑀢𑀫𑀺𑀮𑀸𑀧𑁆 𑀧𑀽𑀢𑀗𑁆𑀓𑀴𑁆 𑀐𑀦𑁆𑀢𑀼𑀓𑁆𑀓𑀼𑀜𑁆 𑀘𑀺𑀦𑁆𑀢𑁃𑀓𑀯𑀭𑁆
𑀫𑀽𑀷𑁆𑀶𑀼𑀓𑀼𑀶𑁆𑀶𑀫𑁆 𑀫𑀽𑀷𑁆𑀶𑀼𑀓𑀼𑀡𑀫𑁆 𑀫𑀽𑀷𑁆𑀶𑀼𑀫𑀮𑀫𑁆 𑀫𑀽𑀷𑁆𑀶𑀯𑀢𑁆𑀢𑁃
𑀏𑀷𑁆𑀶𑀼𑀦𑀺𑀷𑁆𑀶𑀼 𑀘𑁂𑁆𑀬𑁆𑀬𑀼𑀫𑁆 𑀇𑀭𑀼𑀯𑀺𑀷𑁃𑀓𑁆𑀓𑀼𑀦𑁆 - 𑀢𑁄𑀷𑁆𑀶𑀸𑀢
𑀯𑀸𑀬𑀼𑀑𑁆𑀭𑀼 𑀧𑀢𑁆𑀢𑀼𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀫𑀸𑀶𑀸𑀢 𑀯𑀮𑁆𑀯𑀺𑀷𑁃𑀬𑁂 20
𑀬𑀸𑀬 𑀓𑀺𑀴𑁃𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀅𑀭𑀼𑀦𑀺𑀢𑀺𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 - 𑀦𑁂𑀬𑀫𑀸𑀫𑁆
𑀇𑀘𑁆𑀘𑁃 𑀓𑀺𑀭𑀺𑀬𑁃 𑀬𑀺𑀯𑁃𑀢𑀭𑀺𑀢𑁆𑀢𑀗𑁆 𑀓𑁂𑁆𑀡𑁆𑀡𑀺𑀮𑀸
𑀅𑀘𑁆𑀘𑀗𑁆 𑀓𑁄𑁆𑀝𑀼𑀫𑁃 𑀬𑀯𑁃𑀧𑀽𑀡𑁆𑀝𑀼 - 𑀓𑀘𑁆𑀘𑀭𑀯𑀷𑁆
𑀘𑀻𑀭𑀺𑀮𑁆𑀦𑀺𑀮𑁃 𑀦𑀺𑀮𑁆𑀮𑀸𑀢𑀼 𑀢𑀺𑀡𑁆𑀝𑀸𑀝𑀼𑀫𑁆 𑀧𑀮𑁆𑀓𑀭𑀼𑀯𑀺
𑀯𑀸𑀭𑀺𑀮𑁆𑀅𑀓𑀧𑁆 𑀧𑀝𑁆𑀝𑀼 𑀫𑀬𑀗𑁆𑀓𑀺𑀷𑁂𑀷𑁆 - 𑀢𑁂𑀭𑀼𑀗𑁆𑀓𑀸𑀮𑁆
𑀉𑀷𑁆𑀷𑁃 𑀑𑁆𑀵𑀺𑀬 𑀉𑀶𑀯𑀺𑀮𑁆𑀮𑁃 𑀏𑁆𑀷𑁆𑀷𑀼𑀫𑀢𑀼
𑀢𑀷𑁆𑀷𑁃 𑀅𑀶𑀺𑀯𑁃 𑀢𑀷𑀺𑀬𑀶𑀺𑀯𑁃 - 𑀫𑀼𑀷𑁆𑀷𑀦𑁆
𑀢𑀮𑁃𑀧𑁆𑀧𑀝𑁆𑀝𑀸𑀭𑁆 𑀢𑀻𑀭𑀢𑁆 𑀢𑀼𑀶𑀦𑁆𑀢𑀸𑀭𑁆 𑀫𑀬𑀗𑁆𑀓𑀺
𑀯𑀮𑁃𑀧𑁆𑀧𑀝𑁆𑀝𑀸𑀭𑁆 𑀫𑀶𑁆𑀶𑁃𑀬𑀯 𑀭𑁂𑁆𑀷𑁆𑀶𑀼 - 𑀦𑀺𑀮𑁃𑀢𑁆𑀢𑀫𑀺𑀵𑀺𑀷𑁆
𑀢𑁂𑁆𑀬𑁆𑀯𑀧𑁆 𑀧𑀼𑀮𑀫𑁃𑀢𑁆 𑀢𑀺𑀭𑀼𑀯𑀴𑁆 𑀴𑀼𑀯𑀭𑁆𑀉𑀭𑁃𑀢𑁆𑀢 25
𑀫𑁂𑁆𑀬𑁆𑀯𑁃𑀢𑁆𑀢 𑀘𑁄𑁆𑀮𑁆𑀮𑁃 𑀯𑀺𑀭𑀼𑀫𑁆𑀧𑀸𑀫𑀮𑁆 - 𑀐𑀯𑀭𑁆𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆
𑀆𑀯𑀢𑀼𑀯𑁂 𑀘𑁂𑁆𑀬𑁆𑀢𑀗𑁆 𑀓𑀯𑀭𑁆𑀯𑀵𑀺𑀬𑁃𑀢𑁆 𑀢𑀧𑁆𑀧𑀸𑀫𑀶𑁆
𑀧𑀸𑀯𑀫𑁂𑁆𑀷𑀼𑀫𑁆 𑀧𑁅𑀯𑀧𑁆 𑀧𑀭𑀧𑁆𑀧𑀵𑀼𑀦𑁆𑀢𑀺𑀧𑁆 - 𑀧𑀽𑀯𑁃𑀬𑀭𑁆𑀢𑀫𑁆
𑀓𑀡𑁆𑀯𑀮𑁃𑀬𑀺𑀶𑁆 𑀧𑀝𑁆𑀝𑀼𑀓𑁆 𑀓𑀮𑀯𑀺𑀓𑁆 𑀓𑀮𑁃𑀧𑀬𑀺𑀷𑁆𑀶𑀗𑁆(𑀓𑀼)
𑀉𑀡𑁆𑀫𑁃 𑀦𑀺𑀮𑁃𑀬𑀼𑀡𑀭𑁆𑀘𑁆𑀘𑀺 𑀑𑀭𑀸𑀫𑀮𑁆 - 𑀢𑀺𑀡𑁆𑀫𑁃𑀬𑀺𑀷𑀸𑀮𑁆
𑀦𑀸𑀯𑀺𑀶𑁆 𑀓𑁄𑁆𑀝𑀼𑀫𑁃 𑀧𑀮𑀧𑀺𑀢𑀶𑁆𑀶𑀺 𑀦𑀸𑀝𑁄𑀶𑀼𑀜𑁆
𑀘𑀸𑀯𑀺𑀶𑁆 𑀧𑀺𑀶𑀧𑁆𑀧𑀺𑀮𑁆 𑀢𑀮𑁃𑀧𑁆𑀧𑀝𑁆𑀝𑀺𑀗𑁆 - 𑀓𑀸𑀯𑀺𑀦𑀺𑀮𑁃
𑀦𑀺𑀶𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆𑀯𑀓𑁃 𑀧𑀸𑀭𑀸𑀬𑁆 𑀦𑀺𑀮𑁃𑀬𑀸𑀷 𑀦𑁂𑁆𑀜𑁆𑀘𑀫𑁂
𑀧𑁄𑁆𑀶𑁆𑀧𑀺𑀷𑀼𑀝𑀷𑁆 𑀬𑀸𑀷𑁂 𑀧𑀼𑀓𑀮𑀓𑁆𑀓𑁂𑀴𑁆 - 𑀯𑁂𑁆𑀶𑁆𑀧𑀺𑀷𑁆𑀫𑀺𑀘𑁃
𑀯𑀦𑁆𑀢𑀺𑀭𑀼𑀓𑁆𑀓 𑀯𑀮𑁆𑀮𑀸𑀷𑁆 𑀫𑀢𑀺𑀬𑀸𑀢𑀸𑀭𑁆 𑀯𑀮𑁆𑀅𑀭𑀡𑀫𑁆 30
𑀘𑁂𑁆𑀦𑁆𑀢𑀵𑀮𑀺𑀮𑁆 𑀫𑀽𑀵𑁆𑀓𑀘𑁆 𑀘𑀺𑀭𑀺𑀢𑁆𑀢𑀧𑀺𑀭𑀸𑀷𑁆 - 𑀅𑀦𑁆𑀢𑀫𑀺𑀮𑀸
𑀯𑁂𑀢 𑀫𑀼𑀝𑀺𑀯𑀺𑀮𑁆 𑀯𑀺𑀴𑁃𑀯𑀺𑀮𑁆 𑀯𑀺𑀴𑁃𑀯𑀺𑀮𑁄𑁆𑀴𑀺
𑀆𑀢𑀺 𑀬𑀫𑀮𑀷𑁆 𑀦𑀺𑀫𑀮𑀷𑀭𑀼𑀝𑁆 - 𑀧𑁄𑀢
𑀅𑀶𑀺𑀯𑀺 𑀮𑀶𑀺𑀯𑁃 𑀅𑀶𑀺𑀬𑀼 𑀫𑀯𑀭𑁆𑀓𑀴𑁆
𑀓𑀼𑀶𑀺𑀬𑀼𑀴𑁆 𑀧𑀼𑀓𑀼𑀢𑀼𑀗𑁆 𑀓𑀼𑀡𑀯𑀷𑁆 - 𑀦𑁂𑁆𑀶𑀺𑀓𑁄𑁆𑀴𑁆
𑀯𑁂𑁆𑀴𑀺𑀬𑀺𑀮𑁆 𑀯𑁂𑁆𑀴𑀺𑀬𑀺𑀮𑁆 𑀯𑁂𑁆𑀴𑀺𑀬𑀷𑁆 𑀯𑁂𑁆𑀴𑀺𑀬𑀺𑀮𑁆
𑀑𑁆𑀴𑀺𑀬𑀺𑀮𑁆 𑀑𑁆𑀴𑀺𑀬𑀺𑀮𑁆 𑀑𑁆𑀴𑀺𑀬𑀷𑁆 - 𑀑𑁆𑀴𑀺𑀬𑀺𑀮𑁆
𑀅𑀴𑀺𑀬𑀺𑀮𑁆 𑀅𑀴𑀺𑀬𑀺𑀮𑁆 𑀅𑀴𑀺𑀬𑀷𑁆 𑀅𑀴𑀺𑀬𑀺𑀮𑁆
𑀅𑀴𑀯𑀺𑀮𑁆 𑀅𑀴𑀯𑀺𑀮𑁆 𑀅𑀴𑀯𑀷𑁆 - 𑀅𑀴𑀯𑀺𑀶𑀦𑁆𑀢𑀼
𑀦𑀺𑀷𑁆𑀶𑀸𑀷𑁆 𑀅𑀷𑁃𑀢𑁆𑀢𑀼𑀫𑁆 𑀦𑀺𑀶𑁃𑀦𑁆𑀢𑀸𑀷𑁆 𑀦𑀺𑀷𑁃𑀧𑁆𑀧𑀯𑀭𑁆𑀧𑀸𑀶𑁆 35
𑀘𑁂𑁆𑀷𑁆𑀶𑀸𑀷𑁆 𑀢𑁂𑁆𑀭𑀺𑀬𑀢𑁆 𑀢𑁂𑁆𑀭𑀺𑀬𑀸𑀢𑀸𑀷𑁆 - 𑀓𑀼𑀷𑁆𑀶𑀸
𑀯𑀺𑀴𑀓𑁆𑀓𑀸𑀬𑁆 𑀦𑀺𑀶𑁃𑀦𑁆𑀢 𑀯𑀺𑀭𑀺𑀘𑀼𑀝𑀭𑀸𑀷𑁆 𑀫𑀡𑁆𑀫𑁂𑀮𑁆
𑀢𑀼𑀴𑀓𑁆𑀓𑀸𑀫𑀮𑁆 𑀦𑀺𑀷𑁆𑀶𑀧𑁂𑁆𑀭𑀼𑀜𑁆 𑀘𑁄𑀢𑀺 - 𑀉𑀴𑀓𑁆𑀓𑀡𑁆𑀡𑀼𑀓𑁆
𑀓𑀮𑁆𑀮𑀸𑀢𑀼 𑀢𑁄𑀷𑁆𑀶𑀸 𑀅𑀫𑀮𑀷𑁆 𑀅𑀓𑀺𑀮𑀫𑁂𑁆𑀮𑀸𑀫𑁆
𑀦𑀺𑀮𑁆𑀮𑀸𑀫𑀮𑁆 𑀦𑀺𑀷𑁆𑀶 𑀦𑀺𑀮𑁃𑀬𑀺𑀷𑀸𑀷𑁆 - 𑀘𑁄𑁆𑀮𑁆𑀆𑀭𑀼𑀫𑁆
𑀈𑀘𑀷𑁆 𑀧𑁂𑁆𑀭𑀼𑀫𑁃 𑀇𑀭𑀼𑀯𑀺𑀷𑁃𑀬𑁂𑀷𑁆 𑀇𑀷𑁆𑀶𑀼𑀷𑀓𑁆𑀓𑀼𑀧𑁆
𑀧𑁂𑀘𑀼𑀦𑁆 𑀢𑀓𑁃𑀫𑁃𑀬𑁂𑁆𑀮𑀸𑀫𑁆 𑀧𑁂𑀡𑀺𑀓𑁆𑀓𑁂𑀴𑁆 - 𑀧𑀸𑀘𑀫𑁆
𑀧𑀮𑀯𑀼𑀗𑁆 𑀓𑀝𑀦𑁆𑀢𑀼 𑀧𑀭𑀺𑀦𑁆𑀢𑀭𑀼𑀴𑁆𑀘𑁂𑀭𑁆 𑀧𑀡𑁆𑀧𑀸𑀶𑁆
𑀓𑀼𑀮𑀯𑀺 𑀯𑀺𑀴𑀗𑁆𑀓𑀼𑀓𑀼𑀡𑀓𑁆 𑀓𑀼𑀷𑁆𑀶𑁄𑀷𑁆 - 𑀇𑀮𑀓𑀯𑁂
𑀘𑁂𑁆𑀬𑁆𑀬 𑀢𑀭𑀼𑀫𑀘𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀵𑀼𑀗𑁆𑀓𑀺𑀭𑀺𑀬𑀺𑀷𑁆 𑀫𑀻𑀢𑀺𑀵𑀺𑀦𑁆𑀢𑀼 40
𑀯𑁃𑀬𑀫𑁆 𑀧𑀭𑀯 𑀫𑀓𑀺𑀵𑁆𑀦𑁆𑀢𑁂𑁆𑀵𑀼𑀦𑁆𑀢𑀗𑁆 - 𑀓𑁃𑀬𑀗𑁆
𑀓𑀴𑀯𑀼𑀧𑀬𑀗𑁆 𑀓𑀸𑀫𑀗𑁆 𑀓𑁄𑁆𑀮𑁃𑀓𑁄𑀧𑀗𑁆 𑀓𑀸𑀢𑀺
𑀅𑀴𑀯𑀺𑀮𑁆𑀯𑀺𑀷𑁃 𑀬𑁂𑁆𑀮𑁆𑀮𑀸𑀫𑁆 𑀅𑀵𑀺𑀢𑁆𑀢𑀺𑀗𑁆 - 𑀓𑀼𑀴𑀫𑀓𑀺𑀵𑀢𑁆
𑀢𑁄𑁆𑀫𑁆𑀫𑁂𑁆𑀷𑀯𑁂 𑀏𑁆𑀗𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀫𑀼𑀵𑀗𑁆𑀓𑀺𑀘𑁆 𑀘𑀼𑀭𑀼𑀢𑀺𑀧𑀬𑀺𑀮𑁆
𑀘𑁂𑁆𑀫𑁆𑀫𑁃𑀢𑀭𑀼𑀫𑁆 𑀆𑀓𑀫𑀗𑁆𑀓𑀴𑁆 𑀘𑁂𑀭𑁆𑀦𑁆𑀢𑁄𑀝𑀺 - 𑀫𑀼𑀫𑁆𑀫𑀮𑀢𑁆𑀢𑀺𑀷𑁆
𑀓𑀸𑀝𑀝𑀗𑁆𑀓 𑀯𑁂𑀭𑁆𑀧𑀶𑀺𑀢𑁆𑀢𑀼𑀓𑁆 𑀓𑀮𑁆𑀯𑀺𑀓𑁆 𑀓𑀭𑁃𑀓𑀝𑀦𑁆𑀢𑀗𑁆(𑀓𑀼)
𑀑𑀝𑀼𑀧𑀮𑁆 𑀧𑀽𑀢𑀢𑁆 𑀢𑀼𑀡𑀭𑁆𑀯𑀵𑀺𑀢𑁆𑀢𑀼 - 𑀦𑀻𑀝𑀼𑀧𑀼𑀓𑀵𑁆
𑀫𑁂𑁆𑀬𑁆𑀯𑀸𑀬𑁆𑀓𑀡𑁆 𑀫𑀽𑀓𑁆𑀓𑀼𑀘𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀯𑀺𑀬𑁂𑁆𑀷𑁆𑀷𑀧𑁆 𑀧𑁂𑀭𑁆𑀧𑁂𑁆𑀶𑁆𑀶
𑀐𑀯𑀸𑀬 𑀯𑁂𑀝𑁆𑀓𑁃 𑀬𑀯𑀸𑀅𑀓𑀶𑁆𑀶𑀺 - 𑀦𑁃𑀬𑀼𑀫𑁆𑀇𑀬𑀮𑁆
𑀯𑀸𑀓𑁆𑀓𑀼𑀧𑁆𑀧𑀸 𑀢𑀫𑁆𑀧𑀸𑀡𑀺 𑀧𑀸𑀬𑀼𑀭𑀼𑀧𑀢𑁆 𑀢𑀫𑁆𑀧𑀮𑀯𑀼𑀫𑁆 45
𑀦𑀻𑀓𑁆𑀓𑀺𑀘𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀶𑀺𑀦𑁆𑀢𑀼 𑀦𑀺𑀶𑁃𑀦𑁆𑀢𑁄𑀝𑀺𑀧𑁆 - 𑀧𑁄𑀓𑁆𑀓𑀭𑀺𑀬
𑀧𑀦𑁆𑀢𑀫𑁂𑁆𑀷𑀼𑀜𑁆 𑀘𑁄𑀮𑁃 𑀧𑀶𑀺𑀢𑁆𑀢𑀼𑀧𑁆 𑀧𑀭𑀦𑁆𑀢𑀮𑁃𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆
𑀅𑀦𑁆𑀢𑀫𑀷𑀫𑁆 𑀧𑀼𑀢𑁆𑀢𑀺𑀬𑀼𑀝𑀷𑁆 𑀆𑀗𑁆𑀓𑀸𑀭𑀫𑁆 - 𑀘𑀺𑀦𑁆𑀢𑀺𑀯𑀺𑀵
𑀫𑁄𑀢𑀺 𑀅𑀭𑀼𑀡𑀻𑀭𑁆𑀫𑁃 𑀑𑀗𑁆𑀓𑀺𑀯𑀺𑀶𑀮𑁆 𑀫𑀼𑀓𑁆𑀓𑀼𑀡𑀫𑀼𑀗𑁆
𑀓𑀸𑀢𑀺 𑀉𑀭𑁄𑀫𑀫𑁂𑁆𑀮𑀸𑀗𑁆 𑀓𑁃𑀓𑀮𑀦𑁆𑀢𑀼 - 𑀘𑀻𑀢𑀧𑁆
𑀧𑀼𑀴𑀓𑀫𑁆 𑀅𑀭𑀼𑀫𑁆𑀧𑀧𑁆 𑀧𑀼𑀮𑀷𑁆𑀫𑀬𑀓𑁆𑀓𑀫𑁆 𑀧𑁄𑀓𑁆𑀓𑀺
𑀯𑀺𑀴𑁃𑀯𑀺𑀮𑁆 𑀧𑀼𑀮𑀷𑁆𑀫𑀼𑀝𑁆𑀝 𑀫𑁂𑀯𑀺𑀓𑁆 - 𑀓𑀴𑀧𑀢𑀷
𑀫𑀸𑀢𑀭𑁆 𑀫𑀬𑀓𑁆𑀓𑀫𑁆 𑀅𑀶𑀼𑀢𑁆𑀢𑀼𑀯𑀴𑀭𑁆 𑀫𑀡𑁆𑀝𑀮𑀢𑁆𑀢𑀼𑀘𑁆
𑀘𑁄𑀢𑀺𑀬𑁄𑁆𑀭𑀼 𑀫𑀽𑀷𑁆𑀶𑀺𑀷𑁃𑀬𑀼𑀜𑁆 𑀘𑁄𑀢𑀺𑀢𑁆𑀢𑀼 - 𑀦𑀻𑀢𑀺𑀬𑀺𑀷𑀸𑀮𑁆
𑀆𑀢𑀸𑀭𑀫𑁆 𑀆𑀶𑀺𑀷𑀼𑀜𑁆𑀘𑁂𑁆𑀷𑁆 𑀶𑀸𑀶𑀺𑀅𑀝𑀮𑁆 𑀯𑀸𑀬𑀼𑀓𑁆𑀓𑀴𑁆 50
𑀫𑀻𑀢𑀸𑀷 𑀧𑀢𑁆𑀢𑀼𑀫𑁆 𑀫𑀺𑀓𑀧𑁆𑀧𑀭𑀦𑁆𑀢𑀼 - 𑀓𑀸𑀢𑀺𑀧𑁆
𑀧𑀺𑀭𑀼𑀢𑀺𑀯𑀺𑀬𑀧𑁆 𑀧𑀼𑀢𑁆𑀢𑁂𑀬𑀼 𑀯𑀸𑀬𑀼𑀆 𑀓𑀸𑀬
𑀉𑀶𑀼𑀢𑀺 𑀦𑀺𑀮𑀫𑁃𑀦𑁆𑀢𑀼𑀫𑁆 𑀑𑀝𑀺 - 𑀫𑀶𑀼𑀯𑀺𑀮𑀸
𑀦𑀸𑀷𑁆𑀫𑀼𑀓𑀷𑁆𑀫𑀸𑀮𑁆 𑀈𑀘𑀷𑁆 𑀫𑀓𑁂𑀘𑀷𑁆 𑀦𑀮𑀜𑁆𑀘𑀺𑀶𑀦𑁆𑀢
𑀢𑀸𑀷𑁆𑀫𑀼𑀓𑀫𑁆 𑀐𑀦𑁆𑀢𑀸𑀜𑁆 𑀘𑀢𑀸𑀘𑀺𑀯𑀫𑀼𑀫𑁆 - 𑀆𑀷𑀢𑁄𑁆𑀭𑀼
𑀯𑀺𑀦𑁆𑀢𑀼𑀦𑀸 𑀢𑀗𑁆𑀓𑀝𑀦𑁆𑀢𑀼 𑀘𑀼𑀢𑁆𑀢 𑀯𑁂𑁆𑀶𑀼𑀯𑁂𑁆𑀴𑀺𑀬𑀺𑀮𑁆
𑀅𑀦𑁆𑀢𑀫𑀺𑀮𑀸𑀧𑁆 𑀧𑀸𑀵𑀝𑀗𑁆𑀓𑀢𑁆 𑀢𑁂𑀓𑁆𑀓𑀺𑀬𑀧𑀺𑀷𑁆 - 𑀫𑀼𑀦𑁆𑀢𑀺𑀯𑀭𑀼𑀫𑁆
𑀅𑀯𑁆𑀯𑀶𑀺𑀯𑀼𑀓𑁆 𑀓𑀧𑁆𑀧𑀸𑀮𑀼𑀜𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀷𑁆𑀶𑀓𑀡𑁆𑀝𑀫𑁆 𑀉𑀴𑁆𑀴𑀝𑀓𑁆𑀓𑀺𑀘𑁆
𑀘𑁂𑁆𑀯𑁆𑀯𑀶𑀺𑀯𑁂 𑀬𑀸𑀓𑀺𑀢𑁆 𑀢𑀺𑀓𑁃𑀧𑁆𑀧𑁄𑁆𑀵𑀺𑀦𑁆𑀢𑀺𑀝𑁆 - 𑀝𑁂𑁆𑀯𑁆𑀯𑀶𑀺𑀯𑀼𑀦𑁆
𑀢𑀸𑀷𑀸𑀬 𑀯𑀻𑀝𑀴𑀺𑀢𑁆𑀢𑀼𑀢𑁆 𑀢𑀷𑁆𑀷𑀺𑀶𑁆 𑀧𑀺𑀶𑀺𑀯𑀺𑀮𑀸 55
𑀊𑀷𑀸𑀓𑀺 𑀏𑁆𑀯𑁆𑀯𑀼𑀬𑀺𑀭𑁆𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀉𑀴𑁆𑀧𑀼𑀓𑀼𑀦𑁆𑀢𑀼 - 𑀫𑁂𑀷𑀺𑀬𑀺𑀮𑀸
𑀅𑀜𑁆𑀘𑀯𑀢𑁆𑀢𑁃 𑀬𑀼𑀗𑁆𑀓𑀝𑀦𑁆 𑀢𑀸𑀬𑀧𑁂𑁆𑀭𑀼𑀫𑁆 𑀧𑁂𑀭𑁄𑁆𑀴𑀺𑀓𑁆𑀓𑁂
𑀢𑀜𑁆𑀘𑀫𑁂𑁆𑀷𑀘𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀷𑁆𑀶𑀼 𑀢𑀮𑁃𑀧𑁆𑀧𑀝𑁆𑀝𑀼 - 𑀯𑀜𑁆𑀘𑀫𑀶𑀢𑁆
𑀢𑀸𑀷𑁆𑀅𑀦𑁆𑀢𑀫𑁆 𑀇𑀮𑁆𑀮𑀸𑀢 𑀢𑀡𑁆𑀡𑀴𑀺𑀬𑀸𑀮𑁆 𑀑𑀗𑁆𑀓𑀺𑀯𑀭𑀼𑀫𑁆
𑀆𑀷𑀦𑁆𑀢𑀫𑁆 𑀏𑁆𑀷𑁆𑀧𑀢𑁄𑀭𑁆 𑀆𑀶𑀼𑀝𑁃𑀬𑀸𑀷𑁆 - 𑀆𑀷𑀦𑁆𑀢𑀫𑁆
𑀧𑀡𑁆𑀡𑀼𑀫𑁆 𑀧𑀬𑀷𑁆𑀘𑀼𑀭𑀼𑀢𑀺 𑀆𑀓𑀫𑀗𑁆𑀓𑀴𑁆 𑀧𑀸𑀭𑁆𑀢𑁆𑀢𑀼𑀡𑀭𑁆𑀦𑁆𑀢𑀼
𑀦𑀡𑁆𑀡 𑀅𑀭𑀺𑀬𑀢𑁄𑁆𑀭𑀼 𑀦𑀸𑀝𑀼𑀝𑁃𑀬𑀸𑀷𑁆 - 𑀏𑁆𑀡𑁆𑀡𑁂𑁆𑀡𑁆
𑀓𑀮𑁃𑀬𑀸𑀮𑁆 𑀉𑀡𑀭𑁆𑀦𑁆𑀢𑀼 𑀓𑀭𑀼𑀢𑁆𑀢𑀵𑀺𑀦𑁆𑀢𑀼 𑀓𑀸𑀫
𑀦𑀺𑀮𑁃𑀬𑀸𑀷 𑀢𑁂𑁆𑀮𑁆𑀮𑀸𑀫𑀼𑀫𑁆 𑀦𑀻𑀢𑁆𑀢𑀗𑁆 - 𑀓𑀮𑁃𑀯𑀶𑀯𑁂
𑀢𑁂𑀝𑁆𑀝𑀶𑁆𑀶 𑀘𑀺𑀦𑁆𑀢𑁃 𑀘𑀺𑀯𑀜𑀸𑀷 𑀫𑁄𑀷𑀢𑁆𑀢𑀸𑀮𑁆 60
𑀑𑀝𑁆𑀝𑀶𑁆𑀶𑀼 𑀯𑀻𑀶𑁆𑀶𑀺𑀭𑀼𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀊𑀭𑀼𑀝𑁃𑀬𑀸𑀷𑁆 - 𑀦𑀸𑀝𑁆𑀝𑀢𑁆𑀢𑀸𑀮𑁆
𑀢𑁂𑁆𑀡𑁆𑀡𑀻 𑀭𑀭𑀼𑀯𑀺𑀯𑀺𑀵𑀘𑁆 𑀘𑀺𑀦𑁆𑀢𑁃𑀫𑀬𑀓𑁆 𑀓𑀦𑁆𑀢𑁂𑁆𑀴𑀺𑀦𑁆(𑀢𑀼)
𑀉𑀡𑁆𑀡𑀻𑀭𑁆𑀫𑁃 𑀬𑁂𑁆𑀬𑁆𑀢 𑀉𑀭𑁄𑀫𑀫𑁂𑁆𑀮𑀸𑀫𑁆 - 𑀦𑀡𑁆𑀡𑀼𑀫𑁆
𑀧𑀼𑀴𑀓𑀫𑁆 𑀧𑀼𑀷𑁃𑀫𑁂𑁆𑀬𑁆 𑀬𑀭𑁆𑀧𑁄𑁆𑀬𑁆 𑀬𑀺𑀶𑁆𑀓𑀽𑀝𑀸𑀫𑀮𑁆
𑀉𑀴𑀓𑀫𑁆𑀧𑀗𑁆 𑀓𑁄𑁆𑀡𑁆𑀝𑀼𑀴𑁆 𑀉𑀭𑀼𑀓𑀺 - 𑀅𑀴𑀯𑀺𑀮𑀸
𑀫𑀸𑀮𑀸 𑀬𑀺𑀭𑀼𑀓𑁆𑀓𑀼 𑀫𑀯𑀭𑁆𑀫𑀷𑀢𑁆𑀢𑁃 𑀯𑀸𑀗𑁆𑀓𑀅𑀭𑀼𑀴𑁆
𑀫𑁂𑀮𑀸𑀬𑁆 𑀯𑀺𑀴𑀗𑁆𑀓𑀮𑀗𑁆𑀓𑀮𑁆 𑀫𑁂𑁆𑀬𑁆𑀬𑀺𑀷𑀸𑀷𑁆 - 𑀢𑁄𑀮𑀸𑀢
𑀯𑀸𑀷𑀫𑁆 𑀧𑀼𑀯𑀷𑀫𑁆 𑀫𑀮𑁃𑀓𑀝𑀮𑁆𑀏𑀵𑁆 𑀧𑀸𑀢𑀸𑀴𑀫𑁆
𑀊𑀷𑁆𑀐𑀦𑁆𑀢𑀼 𑀧𑀽𑀢𑀢𑁆 𑀢𑀼𑀬𑀺𑀭𑀼𑀡𑀭𑁆𑀘𑁆𑀘𑀺 - 𑀜𑀸𑀷𑀫𑀸𑀬𑁆
𑀏𑁆𑀮𑁆𑀮𑀸𑀫𑀸𑀬𑁆 𑀅𑀮𑁆𑀮𑀯𑀸𑀬𑁆 𑀏𑁆𑀡𑁆𑀡𑀼𑀯𑀸𑀭𑁆 𑀏𑁆𑀡𑁆𑀡𑀢𑁆𑀢𑀼 65
𑀦𑀺𑀮𑁆𑀮𑀸𑀫𑀮𑁆 𑀦𑀺𑀶𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆𑀦𑀻𑀴𑁆 𑀯𑀸𑀘𑀺𑀬𑀸𑀷𑁆 - 𑀘𑁄𑁆𑀮𑁆𑀆𑀭𑀼𑀫𑁆
𑀧𑀸𑀢𑀸𑀴𑀫𑁆 𑀊𑀝𑀼𑀭𑀼𑀯𑀺𑀧𑁆 𑀧𑀸𑀭𑁂𑀵𑀼𑀫𑁆 𑀯𑀺𑀡𑁆𑀡𑁂𑀵𑀼𑀫𑁆
𑀆𑀢𑀸𑀭 𑀫𑀸𑀓𑀺 𑀅𑀓𑀡𑁆𑀝𑀫𑁆𑀦𑀺𑀶𑁃𑀦𑁆 - 𑀢𑁄𑀢
𑀅𑀭𑀺𑀢𑀸𑀬𑁆 𑀏𑁆𑀴𑀺𑀢𑀸𑀬𑁆 𑀅𑀭𑀼𑀫𑀶𑁃𑀬𑀸 𑀶𑀗𑁆𑀓𑀢𑁆
𑀢𑀼𑀭𑀼𑀯𑀸𑀬𑁆 𑀉𑀬𑀺𑀭𑀸𑀬𑁆 𑀉𑀡𑀭𑁆𑀯𑀸𑀬𑁆𑀧𑁆 - 𑀧𑁂𑁆𑀭𑀺𑀢𑀸𑀬
𑀯𑁂𑁆𑀬𑁆𑀬𑀢𑀼𑀬𑀭𑁆𑀧𑁆 𑀧𑀸𑀘𑀫𑀶 𑀯𑀻𑀘𑀺𑀬𑁂 𑀯𑁂𑁆𑀫𑁆𑀧𑀺𑀶𑀯𑀺𑀢𑁆
𑀢𑀼𑀬𑁆𑀬 𑀓𑀝𑀮𑁃𑀢𑁆 𑀢𑀼𑀓𑀴𑁂𑁆𑀵𑀼𑀧𑁆𑀧𑀺 - 𑀐𑀬𑀫𑀼𑀶𑀼𑀗𑁆
𑀓𑀸𑀫𑀓𑁆 * 𑀓𑀼𑀭𑁄𑀢𑀮𑁄𑀧 𑀫𑁄𑀓𑀫𑀢𑀗𑁆 𑀓𑀸𑀬𑁆𑀦𑁆𑀢𑀝𑀭𑁆𑀢𑁆𑀢𑀼𑀘𑁆
𑀘𑀸𑀫𑀢𑁆 𑀢𑁄𑁆𑀵𑀺𑀮𑀺𑀷𑁆 𑀢𑀮𑁃𑀫𑀺𑀢𑀺𑀢𑁆𑀢𑀼 - 𑀦𑀸𑀫𑀢𑁆𑀢𑀸𑀶𑁆
𑀓𑀢𑁆𑀢𑀼𑀜𑁆 𑀘𑀫𑀬𑀓𑁆 𑀓𑀡𑀓𑁆𑀓𑀺𑀷𑁆𑀯𑀺𑀶𑀶𑁆 𑀓𑀝𑁆𑀝𑀶𑀼𑀢𑁆𑀢𑀼𑀢𑁆 70
𑀢𑀢𑁆𑀢𑀫𑁆 𑀧𑀬𑀗𑁆𑀓𑁄𑁆𑀮𑁃𑀓𑀴𑁆 𑀆𑀗𑁆𑀓𑀵𑀺𑀢𑁆𑀢𑁂 - 𑀢𑀢𑁆𑀢𑀺𑀯𑀭𑀼𑀫𑁆
𑀧𑀸𑀘𑀓𑁆 𑀓𑀼𑀵𑀸𑀢𑁆𑀢𑁃𑀧𑁆 𑀧𑀝𑀅𑀝𑀺𑀢𑁆𑀢𑀼𑀧𑁆 𑀧𑀸𑀯𑁃𑀬𑀭𑁆𑀢𑀫𑁆
𑀆𑀘𑁃𑀓𑁆 𑀓𑀭𑀼𑀢𑁆𑀢𑁃 𑀅𑀶𑀯𑀻𑀘𑀺 - 𑀦𑁂𑀘𑀢𑁆𑀢𑀸𑀮𑁆
𑀆𑀷𑀯𑁂 𑀓𑀗𑁆𑀓𑁄𑁆𑀡𑁆 𑀝𑀭𑀼𑀴𑁆𑀫𑀼𑀫𑁆 𑀫𑀢𑀢𑁆𑀢𑀺𑀷𑀸𑀮𑁆
𑀊𑀷𑁃𑀬𑀸𑀭𑁆 𑀢𑀢𑁆𑀢𑀼𑀯𑀗𑁆𑀓 𑀴𑀼𑀴𑁆𑀧𑀼𑀓𑀼𑀦𑁆𑀢𑀼 - 𑀢𑁂𑀷𑁃𑀧𑁆
𑀧𑀭𑀼𑀓𑀺𑀓𑁆 𑀓𑀴𑀺𑀢𑁆𑀢𑀼𑀬𑀭𑁆𑀦𑁆𑀢𑀼 𑀧𑀷𑁆𑀫𑀶𑁃𑀦𑀸𑀶𑁆 𑀓𑁄𑀝𑁆𑀝𑀸𑀮𑁆
𑀫𑀭𑀼𑀯𑀺𑀢𑁆 𑀢𑀺𑀓𑀵𑁆𑀜𑀸𑀷 𑀆𑀷𑁃𑀬𑀸𑀷𑁆 - 𑀇𑀭𑀼𑀫𑀼𑀘𑁆
𑀘𑀫𑁃𑀬𑀗𑁆 𑀓𑀝𑀦𑁆𑀢𑀼 𑀢𑀷𑀓𑁆𑀓𑁄𑁆𑀧𑁆 𑀧𑀺𑀮𑀸𑀢𑀼
𑀘𑀼𑀫𑁃𑀢𑀼𑀷𑁆𑀧 𑀦𑀻𑀓𑁆𑀓𑀼𑀦𑁆 𑀢𑀼𑀯𑀘𑀷𑁆 - 𑀓𑀫𑁃𑀬𑁄𑁆𑀷𑁆𑀶𑀺𑀢𑁆
𑀢𑀫𑁆𑀫𑁃 𑀫𑀶𑀦𑁆𑀢𑀼 𑀢𑀵𑀮𑁄𑁆𑀴𑀺𑀬𑀼𑀴𑁆 𑀴𑁂𑀬𑀺𑀭𑀼𑀢𑁆𑀢𑀺 75
𑀇𑀫𑁆𑀫𑁃 𑀫𑀶𑀼𑀫𑁃 𑀇𑀭𑀡𑁆𑀝𑀓𑀶𑁆𑀶𑀺𑀘𑁆 - 𑀘𑁂𑁆𑀫𑁆𑀫𑁃𑀬𑁂
𑀯𑀸𑀬𑀼𑀯𑁃 𑀑𑀝𑀸 𑀯𑀓𑁃𑀦𑀺𑀶𑀼𑀢𑁆𑀢𑀺 𑀯𑀸𑀷𑀢𑁆𑀢𑀼
𑀯𑀸𑀬𑀼𑀯𑁃𑀬𑀼𑀫𑁆 𑀅𑀗𑁆𑀓𑁂 𑀬𑀼𑀶𑀅𑀫𑁃𑀢𑁆𑀢𑀼𑀢𑁆 - 𑀢𑁂𑀬𑀼𑀯𑀸𑀮𑁆
𑀏𑁆𑀷𑁆𑀶𑀼𑀫𑁆 𑀑𑁆𑀭𑀼 𑀢𑀓𑁃𑀫𑁃 𑀬𑀸𑀬𑀺𑀭𑀼𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀇𑀷𑁆𑀧𑀭𑀼𑀴𑁂
𑀦𑀺𑀷𑁆𑀶𑀼 𑀫𑀼𑀵𑀗𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀦𑁂𑁆𑀝𑀼𑀫𑀼𑀭𑀘𑁄𑀷𑁆 - 𑀅𑀷𑁆𑀶𑀺𑀬𑀼𑀫𑁆
𑀫𑀸𑀮𑀼𑀫𑁆 𑀅𑀬𑀷𑀼𑀫𑁆 𑀯𑀓𑀼𑀢𑁆𑀢𑀴𑀺𑀢𑁆𑀢 𑀯𑁃𑀬𑀫𑁂𑁆𑀮𑀸𑀜𑁆
𑀘𑀸𑀮𑀼𑀫𑁆𑀅𑀢𑀶𑁆 𑀓𑀧𑁆𑀧𑀸𑀮𑀼𑀫𑁆 𑀏𑁆𑀧𑁆𑀧𑀸𑀮𑀼𑀫𑁆 - 𑀫𑁂𑀮𑁃
𑀬𑀼𑀮𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀉𑀮𑀓𑀸𑀮𑁆 𑀉𑀡𑀭𑀯𑁄𑁆𑀡𑁆𑀡𑀸 𑀊𑀭𑀼𑀫𑁆
𑀇𑀮𑀓𑀺 𑀦𑀝𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆𑀏𑁆𑀵𑀺𑀮𑁆 𑀆𑀡𑁃𑀬𑀸𑀷𑁆 - 𑀅𑀮𑀓𑀺𑀶𑀦𑁆𑀢
𑀓𑀸𑀝𑁆𑀘𑀺𑀬𑀸𑀷𑁆 𑀓𑀸𑀝𑁆𑀘𑀺𑀓𑁆𑀓𑀼𑀗𑁆 𑀓𑀸𑀡𑀸𑀷𑁆 𑀓𑀮𑁃𑀜𑀸𑀷 80
𑀆𑀝𑁆𑀘𑀺𑀬𑀸𑀷𑁆 𑀆𑀝𑁆𑀘𑀺𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀆𑀬𑀺𑀷𑀸𑀷𑁆 - 𑀘𑀽𑀝𑁆𑀘𑀺𑀬𑀸𑀷𑁆
𑀧𑀸𑀭𑀼𑀦𑁆 𑀢𑀺𑀘𑁃𑀬𑀼𑀫𑁆 𑀧𑀝𑀭𑁄𑁆𑀴𑀺𑀬𑀸 𑀮𑁂𑀦𑀺𑀶𑁃𑀦𑁆𑀢𑀸𑀷𑁆
𑀢𑀽𑀭𑀼𑀦𑁆 𑀢𑀮𑁃𑀬𑀼𑀫𑀺𑀮𑀸𑀢𑁆 𑀢𑁄𑀷𑁆𑀶𑀮𑀸𑀷𑁆 - 𑀯𑁂𑀭𑀸𑀓𑀺
𑀯𑀺𑀢𑁆𑀢𑀸𑀓𑀺 𑀯𑀺𑀢𑁆𑀢𑀺𑀷𑁆 𑀯𑀺𑀴𑁃𑀯𑀸𑀓𑀺 𑀫𑁂𑀯𑀼𑀢𑀷𑀼𑀘𑁆
𑀘𑀢𑁆𑀢𑀸𑀢𑀺 𑀧𑀽𑀢𑀗𑁆𑀓𑀴𑁆 𑀢𑀸𑀷𑀸𑀓𑀺𑀘𑁆 - 𑀘𑀼𑀢𑁆𑀢
𑀯𑁂𑁆𑀶𑀼𑀯𑁂𑁆𑀴𑀺𑀬𑀸𑀬𑁆 𑀧𑀸𑀵𑀸𑀬𑁆 𑀯𑁂𑁆𑀶𑀼𑀫𑁆𑀧𑀸𑀵𑀼𑀓𑁆 𑀓𑀧𑁆𑀧𑀸𑀮𑁆
𑀉𑀶𑀼𑀧𑁄𑁆𑀭𑀼𑀴𑀸𑀬𑁆 𑀦𑀺𑀷𑁆𑀶 𑀑𑁆𑀭𑀼𑀯𑀷𑁆 - 𑀧𑁄𑁆𑀶𑀺𑀬𑀺𑀮𑀺𑀬𑁂𑀷𑁆
𑀯𑁂𑁆𑀫𑁆𑀧𑀼𑀫𑁆 𑀧𑀺𑀶𑀯𑀺𑀬𑀮𑁃 𑀯𑀻𑀵𑀸𑀫𑀮𑁆 𑀯𑀻𑀝𑀴𑀺𑀢𑁆𑀢
𑀘𑀫𑁆𑀧𑀦𑁆𑀢 𑀫𑀸𑀫𑀼𑀷𑀺𑀬𑁂𑁆𑀷𑁆 𑀢𑀫𑁆𑀧𑀺𑀭𑀸𑀷𑁆 - 𑀅𑀫𑁆𑀧𑀼𑀯𑀺𑀬𑁄𑀭𑁆
𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀼𑀦𑁆 𑀢𑀺𑀭𑀼𑀯𑀝𑀺𑀬𑁂𑁆𑀷𑁆 𑀧𑀼𑀷𑁆𑀢𑀮𑁃𑀫𑁂 𑀮𑁂𑀧𑁄𑁆𑀶𑀺𑀢𑁆𑀢𑁄𑀷𑁆 85
𑀏𑀶𑁆𑀶𑀺𑀷𑁆 𑀧𑀼𑀶𑀢𑁆𑀢𑀫𑁃𑀦𑁆𑀢 𑀏𑁆𑀗𑁆𑀓𑁄𑀫𑀸𑀷𑁆 - 𑀘𑀸𑀶𑁆𑀶𑀼𑀯𑀸𑀭𑁆
𑀘𑀸𑀶𑁆𑀶𑀼𑀫𑁆 𑀧𑁄𑁆𑀭𑀼𑀴𑀸𑀷𑁆 𑀢𑀷𑀺𑀫𑀼𑀢𑀮𑁆𑀯𑀷𑁆 𑀢𑀸𑀷𑀮𑁆𑀮𑀸𑀷𑁆
𑀯𑁂𑀶𑁆𑀶𑀺𑀷𑁆𑀧𑀫𑁆 𑀇𑀮𑁆𑀮𑀸 𑀯𑀺𑀴𑀗𑁆𑀓𑁄𑁆𑀴𑀺𑀬𑀸𑀷𑁆 - 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀼𑀗𑁆
𑀓𑀼𑀭𑀼𑀯𑁂𑀝 𑀫𑀸𑀓𑀺𑀓𑁆 𑀓𑀼𑀡𑀗𑁆𑀓𑀼𑀶𑀺𑀬𑁄𑁆𑀷𑁆 𑀶𑀺𑀮𑁆𑀮𑀸𑀧𑁆
𑀧𑁂𑁆𑀭𑀼𑀯𑁂𑀝 𑀫𑀸𑀬𑁆𑀦𑀺𑀶𑁃𑀦𑁆𑀢 𑀧𑁂𑁆𑀫𑁆𑀫𑀸𑀷𑁆 - 𑀓𑀭𑀼𑀯𑁂𑀝𑀗𑁆
𑀓𑀝𑁆𑀝𑀼𑀫𑀼𑀭𑀼𑀓𑁆 𑀓𑀝𑁆𑀝𑀶𑀼𑀢𑁆𑀢𑀸𑀷𑁆 𑀓𑀶𑁆𑀶𑀯𑀭𑁆𑀯𑀸𑀵𑁆 𑀢𑀺𑀮𑁆𑀮𑁃𑀬𑀸𑀷𑁆
𑀏𑁆𑀝𑁆𑀝𑀼𑀫𑀯𑀭𑁆𑀓𑁆 𑀓𑁂𑁆𑀝𑁆𑀝𑀸 𑀇𑀬𑀮𑁆𑀧𑀺𑀷𑀸𑀷𑁆 - 𑀫𑀝𑁆𑀝𑀯𑀺𑀵𑁆𑀢𑀸𑀭𑁆
𑀯𑀸𑀷𑁄𑀷𑁆 𑀧𑀯𑀷𑀺 𑀯𑀭𑀓𑁆𑀓𑀡𑁆𑀝𑀼 𑀯𑀮𑁆𑀯𑀺𑀷𑁃𑀬𑁂𑀷𑁆
𑀏𑀷𑁄𑀭𑀼𑀫𑁆 𑀏𑀢𑁆𑀢𑀼𑀢𑀮𑁆𑀓𑀡𑁆 𑀝𑁂𑀢𑁆𑀢𑀺𑀷𑁂𑀷𑁆 - 𑀢𑀸𑀷𑁆𑀏𑁆𑀷𑁆𑀷𑁃𑀧𑁆
𑀧𑀸𑀭𑁆𑀢𑁆𑀢𑀸𑀷𑁆 𑀧𑀵𑁃𑀬𑀯𑀺𑀷𑁃𑀧𑁆 𑀧𑀜𑁆𑀘𑀫𑀮𑀓𑁆 𑀓𑁄𑁆𑀢𑁆𑀢𑁃𑀬𑁂𑁆𑀮𑁆𑀮𑀸𑀫𑁆 90
𑀦𑀻𑀢𑁆𑀢𑀸𑀷𑁆 𑀦𑀺𑀷𑁃𑀯𑀼𑀯𑁂 𑀶𑀸𑀓𑁆𑀓𑀺𑀷𑀸𑀷𑁆 - 𑀏𑀢𑁆𑀢𑀭𑀺𑀬
𑀢𑁄𑁆𑀡𑁆𑀡𑀽𑀶𑁆 𑀶𑀶𑀼𑀯𑀭𑁆𑀧𑀬𑀺𑀮𑁆 𑀢𑁄𑁆𑀓𑁆𑀓𑀺𑀶𑁆 𑀶𑀼𑀯𑀓𑁆𑀓𑀶𑀼𑀢𑁆𑀢𑀸𑀷𑁆
𑀓𑀡𑁆𑀡𑀽𑀶𑀼 𑀢𑁂𑀷𑀫𑀼𑀢𑀗𑁆 𑀓𑀸𑀝𑁆𑀝𑀺𑀷𑀸𑀷𑁆 - 𑀯𑁂𑁆𑀡𑁆𑀡𑀻𑀶𑀼𑀫𑁆
𑀯𑁂𑀝𑀫𑀼𑀫𑁆 𑀧𑀽𑀘𑁃𑀬𑀼𑀫𑁂 𑀫𑁂𑁆𑀬𑁆𑀬𑁂𑁆𑀷𑁆𑀶𑀸𑀷𑁆 𑀧𑁄𑁆𑀬𑁆𑀬𑁂𑁆𑀷𑁆𑀶𑀸𑀷𑁆
𑀫𑀸𑀝𑁃𑀬𑀼𑀫𑁆 𑀯𑀸𑀵𑁆𑀓𑁆𑀓𑁃 𑀫𑀷𑁃𑀬𑀼𑀫𑁂 - 𑀦𑀸𑀝𑀭𑀺𑀬
𑀅𑀜𑁆𑀘𑁂𑁆𑀵𑀼𑀢𑁆𑀢𑀺𑀷𑁆 𑀉𑀴𑁆𑀴𑀻 𑀝𑀶𑀺𑀯𑀺𑀢𑁆𑀢𑀸𑀷𑁆 𑀅𑀜𑁆𑀘𑁂𑁆𑀵𑀼𑀢𑁆𑀢𑁃
𑀦𑁂𑁆𑀜𑁆𑀘𑀵𑀼𑀢𑁆𑀢𑀺 𑀦𑁂𑀬 𑀫𑀬𑀮𑀸𑀓𑁆𑀓𑀺 - 𑀅𑀜𑁆𑀘𑁂𑁆𑀵𑀼𑀢𑁆𑀢𑁃
𑀉𑀘𑁆𑀘𑀭𑀺𑀓𑁆𑀓𑀼𑀗𑁆 𑀓𑁂𑀡𑁆𑀫𑁃 𑀬𑀼𑀡𑀭𑁆𑀢𑁆𑀢𑀺 𑀅𑀢𑀷𑁆 𑀉𑀘𑁆𑀘𑀭𑀺𑀧𑁆𑀧𑀼
𑀯𑁃𑀘𑁆𑀘𑀺𑀭𑀼𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀅𑀦𑁆𑀢 𑀯𑀵𑀺𑀬𑀸𑀓𑁆𑀓𑀺 - 𑀅𑀘𑁆𑀘𑀫𑀶𑀘𑁆
𑀘𑁂𑁆𑀷𑁆𑀶𑀼 𑀯𑀺𑀴𑀓𑁆𑀓𑁃 𑀏𑁆𑀵𑀢𑁆𑀢𑀽𑀡𑁆𑀝𑀺𑀘𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀜𑁆𑀘𑀼𑀝𑀭𑀺𑀷𑁆 95
𑀑𑁆𑀷𑁆𑀶𑀺 𑀑𑁆𑀭𑀼𑀯𑀺𑀴𑀓𑁆𑀓𑀺𑀷𑁆 𑀉𑀴𑁆𑀴𑁄𑁆𑀴𑀺𑀬𑀸𑀬𑁆 - 𑀦𑀺𑀷𑁆𑀶
𑀧𑁂𑁆𑀭𑀼𑀯𑀺𑀴𑀓𑁆𑀓𑀺𑀷𑁆 𑀧𑁂𑀭𑁄𑁆𑀴𑀺𑀬𑀸𑀬𑁆 𑀉𑀴𑁆𑀴𑁂 𑀧𑀺𑀭𑀘𑀫𑁆
𑀫𑀭𑀼𑀯𑀼𑀫𑁆 𑀫𑀮𑀭𑁆𑀧𑁄𑀮𑁆 𑀫𑀢𑀺𑀢𑁆𑀢𑀗𑁆 - 𑀓𑀭𑀼𑀯𑀺𑀷𑀼𑀭𑀼𑀓𑁆
𑀓𑁄𑁆𑀴𑁆𑀴𑀸 𑀅𑀭𑀼𑀴𑁃𑀓𑁆 𑀓𑁄𑁆𑀴𑀼𑀢𑁆𑀢𑀺𑀓𑁆 𑀓𑀼𑀡𑀗𑁆𑀓𑀼𑀶𑀺𑀬𑁄𑁆𑀷𑁆
𑀶𑀺𑀮𑁆𑀮𑀸 𑀇𑀝𑀢𑁆𑀢𑁂 𑀇𑀴𑁃𑀧𑁆𑀧𑀸𑀶𑁆𑀶𑀺 - 𑀯𑀺𑀴𑁆𑀴𑀸𑀢
𑀉𑀴𑁆𑀴𑀫𑁆 𑀫𑀼𑀢𑀮𑀸𑀓 𑀉𑀴𑁆𑀴𑀢𑁂𑁆𑀮𑀸𑀫𑁆 𑀯𑀸𑀗𑁆𑀓𑀅𑀭𑀼𑀴𑁆
𑀯𑁂𑁆𑀴𑁆𑀴 𑀫𑀬𑀮𑀴𑀺𑀢𑁆𑀢𑀼 𑀫𑁂𑀯𑀺𑀷𑀸𑀷𑁆 - 𑀓𑀴𑁆𑀴𑀫𑁆
𑀫𑀶𑀧𑁆𑀧𑀺𑀢𑁆𑀢𑀸𑀷𑁆 𑀫𑁂𑁆𑀬𑁆𑀜𑁆𑀜𑀸𑀷 𑀫𑀸𑀓𑁆𑀓𑀺𑀫𑀷 𑀫𑁂𑁆𑀮𑁆𑀮𑀸𑀫𑁆
𑀇𑀶𑀧𑁆𑀧𑀺𑀢𑁆𑀢𑀸𑀷𑁆 𑀏𑁆𑀷𑁆𑀧𑀺𑀶𑀯𑀺 𑀈𑀭𑁆𑀢𑁆𑀢𑀸𑀷𑁆 - 𑀯𑀺𑀶𑀶𑁆𑀘𑁄𑁆𑀮𑁆𑀮𑀼𑀓𑁆
𑀓𑁂𑁆𑀝𑁆𑀝𑀸𑀷𑁃 𑀬𑀸𑀭𑁆𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀏𑁆𑀵𑀼𑀢𑀸 𑀇𑀬𑀶𑁆𑀓𑀼𑀡𑀗𑁆𑀓 100
𑀴𑁂𑁆𑀝𑁆𑀝𑀸𑀷𑁃 𑀆𑀶𑁆𑀶𑀸 𑀏𑁆𑀵𑀼𑀢𑁆𑀢𑀺𑀷𑀸𑀷𑁆 - 𑀫𑀝𑁆𑀝𑀸𑀭𑀼𑀫𑁆
𑀧𑀸𑀝𑀮𑀸𑀭𑁆 𑀆𑀝𑀮𑀸𑀭𑁆 𑀧𑀡𑁆𑀧𑀮𑀸𑀭𑁆 𑀦𑀡𑁆𑀧𑀮𑀸𑀭𑁆
𑀆𑀝𑀮𑀸 𑀭𑀸𑀝𑀮𑁆 𑀅𑀓𑀷𑁆𑀧𑀢𑀺𑀬𑀸𑀫𑁆 - 𑀓𑀽𑀝𑀮𑀸𑀭𑁆
𑀓𑀸𑀡𑀓𑁆 𑀓𑀺𑀝𑁃𑀬𑀸𑀢𑀸𑀷𑁆 𑀓𑀸𑀡𑁆𑀧𑀸𑀭𑁆𑀓𑁆𑀓𑀼𑀓𑁆 𑀓𑀸𑀝𑁆𑀘𑀺𑀬𑀸𑀷𑁆
𑀧𑀸𑀡𑀭𑁆𑀓𑁆 𑀓𑀺𑀮𑀓𑀼 𑀧𑀮𑀓𑁃𑀬𑀺𑀝𑁆𑀝𑀸𑀷𑁆 - 𑀘𑁂𑀡𑀺𑀶𑁆
𑀘𑀺𑀶𑀦𑁆𑀢 𑀉𑀭𑀼𑀯𑀸𑀷𑁆 𑀢𑀺𑀭𑀼𑀫𑀸𑀮𑀼𑀓𑁆 𑀓𑁂𑁆𑀝𑁆𑀝𑀸𑀷𑁆
𑀦𑀺𑀶𑁃𑀦𑁆𑀢 𑀢𑀺𑀭𑀼𑀯𑀼𑀭𑀼𑀯𑀺𑀮𑁆 𑀦𑀺𑀶𑁆𑀧𑁄𑀷𑁆 - 𑀓𑀶𑀗𑁆𑀓𑀼𑀝𑀷𑁂
𑀘𑀽𑀶𑁃𑀘𑀼𑀵𑀮𑁆 𑀯𑀡𑁆𑀝𑀼 𑀘𑀼𑀵𑀮𑁆𑀓𑁄𑁆𑀴𑁆𑀴𑀺 𑀯𑀝𑁆𑀝𑀫𑁂𑁆𑀷𑀼
𑀫𑀸𑀶𑀼 𑀓𑀭𑀼𑀡𑁃𑀬𑀺𑀷𑀸𑀮𑁆 𑀫𑀸𑀶𑁆𑀶𑀺𑀷𑀸𑀷𑁆 - 𑀦𑀻𑀶𑀡𑀺𑀦𑁆𑀢
𑀫𑁂𑁆𑀬𑁆𑀬𑀷𑁆 𑀦𑀺𑀫𑀮𑀷𑁆 𑀅𑀫𑀮𑀷𑁆𑀅𑀭𑀼𑀴𑁆 𑀯𑀻𑀝𑀴𑀺𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 105
𑀐𑀬𑀷𑁆 𑀅𑀶𑀺𑀯𑀼𑀓𑁆𑀓𑀶𑀺 𑀯𑀸𑀬𑀺𑀷𑀸𑀷𑁆 - 𑀧𑁄𑁆𑀬𑁆𑀬𑀭𑁆𑀧𑀸𑀶𑁆
𑀧𑁄𑁆𑀬𑁆𑀫𑁃𑀬𑀸𑀬𑁆 𑀦𑀺𑀷𑁆𑀶𑀸𑀷𑁆 𑀧𑀼𑀭𑀺𑀦𑁆𑀢𑀯𑀭𑁆𑀢𑀫𑁆 𑀦𑁂𑁆𑀜𑁆𑀘𑀢𑁆𑀢𑀼
𑀫𑁂𑁆𑀬𑁆𑀫𑁃𑀬𑀸𑀬𑁆 𑀦𑀺𑀷𑁆𑀶𑀼 𑀯𑀺𑀴𑀗𑁆𑀓𑀺𑀷𑀸𑀷𑁆 - 𑀓𑁃𑀫𑀵𑀼𑀯𑀷𑁆
𑀅𑀢𑁆𑀢𑀷𑁆𑀧𑀸𑀮𑁆 𑀦𑀻𑀘𑁂𑁆𑀷𑁆 𑀶𑀝𑁃𑀬𑀼𑀫𑁆 𑀇𑀝𑀢𑁆𑀢𑁃𑀬𑁂𑁆𑀮𑀸𑀜𑁆
𑀘𑀺𑀢𑁆𑀢𑀜𑁆𑀘𑁂𑀭𑁆 𑀦𑁂𑁆𑀜𑁆𑀘𑀫𑁂 𑀘𑁂𑁆𑀧𑁆𑀧𑀓𑁆𑀓𑁂𑀴𑁆 - 𑀦𑀺𑀢𑁆𑀢𑀮𑀼𑀫𑁂
𑀧𑀽𑀘𑀺𑀫𑀼𑀝𑀺𑀢𑁆 𑀢𑀼𑀡𑁆𑀝𑀼𑀝𑀼𑀢𑁆𑀢𑀼𑀧𑁆 𑀧𑀽𑀗𑁆𑀓𑀼𑀵𑀮𑀸𑀭𑁆 𑀢𑀗𑁆𑀓𑀮𑀯𑀺
𑀆𑀘𑁃𑀢𑀷𑀺𑀶𑁆 𑀧𑀝𑁆𑀝𑀺𑀷𑁆𑀧 𑀆𑀭𑁆𑀓𑀮𑀺𑀓𑁆𑀓𑀼𑀴𑁆 - 𑀦𑁂𑀘𑀫𑀼𑀶
𑀦𑀺𑀷𑁆𑀶𑀼 𑀢𑀺𑀴𑁃𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀇𑀢𑀼𑀫𑀼𑀢𑁆𑀢𑀺 𑀬𑀮𑁆𑀮𑀢𑀼𑀯𑁂
𑀶𑁄𑁆𑀷𑁆𑀶𑀼 𑀢𑀺𑀴𑁃𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀅𑀢𑀼𑀫𑀼𑀢𑁆𑀢𑀺 - 𑀬𑀷𑁆𑀶𑁂𑁆𑀷𑁆(𑀶𑀼)
𑀇𑀮𑀓𑀸 𑀇𑀭𑀼𑀴𑀮𑀓𑁃 𑀧𑁄𑀮𑁆𑀇𑀓𑀮𑁂 𑀧𑁂𑀘𑀼𑀫𑁆 110
𑀉𑀮𑀓𑀸 𑀬𑀢𑀷𑁆𑀧𑀸𑀮𑁆 𑀉𑀶𑀸𑀢𑁂 - 𑀧𑀮𑀓𑀸𑀮𑀼𑀫𑁆
𑀢𑀸𑀫𑁆𑀧𑀺𑀭𑀫𑀗𑁆 𑀓𑀡𑁆𑀝𑀯𑀭𑁆𑀧𑁄𑀮𑁆 𑀢𑀫𑁆𑀫𑁃𑀓𑁆𑀓𑀡𑁆 𑀝𑀸𑀗𑁆𑀓𑀢𑀼𑀯𑁂
𑀦𑀸𑀷𑁆𑀧𑀺𑀭𑀫𑀫𑁆 𑀏𑁆𑀷𑁆𑀧𑀯𑀭𑁆𑀧𑀸𑀮𑁆 𑀦𑀡𑁆𑀡𑀸𑀢𑁂 - 𑀊𑀷𑁆𑀢𑀷𑀓𑁆𑀓𑀼𑀓𑁆
𑀓𑁄𑁆𑀷𑁆𑀶𑀺𑀝𑀼𑀯 𑀢𑁂𑁆𑀮𑁆𑀮𑀸𑀗𑁆 𑀓𑁄𑁆𑀮𑁃𑀬𑀮𑁆𑀮 𑀏𑁆𑀷𑁆𑀶𑀼𑀓𑀼𑀶𑀺𑀢𑁆(𑀢𑀼)
𑀏𑁆𑀷𑁆𑀶𑀼𑀫𑁆𑀅𑀶 𑀫𑁂𑀢𑁂𑁆𑀬𑁆𑀯𑀫𑁆 𑀏𑁆𑀷𑁆𑀶𑁂𑁆𑀷𑁆𑀶𑀼 - 𑀯𑁂𑁆𑀷𑁆𑀶𑀺𑀧𑁆
𑀧𑁄𑁆𑀶𑁃𑀬𑁂 𑀬𑁂𑁆𑀷𑀼𑀫𑁆𑀧𑀼𑀢𑁆𑀢𑀷𑁆 𑀧𑁄𑁆𑀮𑁆𑀮𑀸𑀢 𑀧𑀼𑀷𑁆𑀘𑁄𑁆𑀮𑁆
𑀫𑀺𑀶𑁃𑀬𑁂 𑀯𑀺𑀭𑀼𑀫𑁆𑀧𑀺 𑀯𑀺𑀵𑀸𑀢𑁂 - 𑀦𑀺𑀶𑁃𑀫𑁂𑀯𑀺
𑀯𑀸𑀵𑁆𑀧𑀯𑀭𑁆𑀧𑁄𑀮𑁆 𑀫𑀷𑁆𑀷𑀼𑀝𑀫𑁆𑀧𑀺𑀮𑁆 𑀫𑀷𑁆𑀷𑀼𑀫𑁆𑀉𑀭𑁄 𑀫𑀫𑁆𑀧𑀶𑀺𑀢𑁆𑀢𑀼𑀢𑁆
𑀢𑀸𑀵𑁆𑀯𑀼𑀦𑀺𑀷𑁃 𑀬𑀸𑀢𑀼𑀢𑀼𑀓𑀺𑀮𑁆 𑀢𑀸𑀷𑁆𑀅𑀓𑀶𑁆𑀶𑀺 - 𑀆𑀵𑁆𑀯𑀺𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆
𑀅𑀜𑁆𑀘𑀼𑀫𑁆 𑀅𑀓𑀶𑁆𑀶𑀼𑀫𑁆 𑀅𑀢𑀼𑀫𑀼𑀢𑁆𑀢𑀺 𑀏𑁆𑀷𑁆𑀶𑀼𑀭𑁃𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 115
𑀯𑀜𑁆𑀘𑀫𑀡𑀷𑁆 𑀧𑀸𑀵𑀺 𑀫𑀭𑀼𑀯𑀸𑀢𑁂 - 𑀘𑁂𑁆𑀜𑁆𑀘𑁄𑁆𑀮𑁆𑀧𑀼𑀷𑁃
𑀆𑀢𑀺𑀫𑀶𑁃 𑀑𑀢𑀺 𑀅𑀢𑀷𑁆𑀧𑀬𑀷𑁆𑀑𑁆𑀷𑁆 𑀶𑀼𑀫𑁆𑀅𑀶𑀺𑀬𑀸
𑀯𑁂𑀢𑀺𑀬𑀭𑁆𑀘𑁄𑁆𑀮𑁆 𑀫𑁂𑁆𑀬𑁆𑀬𑁂𑁆𑀷𑁆𑀶𑀼 𑀫𑁂𑀯𑀸𑀢𑁂 - 𑀆𑀢𑀺𑀬𑀺𑀷𑁆𑀫𑁂𑀮𑁆
𑀉𑀶𑁆𑀶𑀢𑀺𑀭𑀼 𑀦𑀻𑀶𑀼𑀜𑁆 𑀘𑀺𑀯𑀸𑀮𑀬𑀫𑀼𑀫𑁆 𑀉𑀴𑁆𑀴𑀢𑁆𑀢𑀼𑀘𑁆
𑀘𑁂𑁆𑀶𑁆𑀶 𑀧𑀼𑀮𑁃𑀬𑀭𑁆𑀧𑀸𑀶𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀮𑁆𑀮𑀸𑀢𑁂 - 𑀦𑀶𑁆𑀶𑀯𑀜𑁆𑀘𑁂𑀭𑁆
𑀯𑁂𑀝𑀫𑀼𑀝𑀷𑁆 𑀧𑀽𑀘𑁃𑀅𑀭𑀼𑀴𑁆 𑀫𑁂𑁆𑀬𑁆𑀜𑁆𑀜𑀸𑀷 𑀫𑀺𑀮𑁆𑀮𑀸𑀢
𑀫𑀽𑀝𑀭𑀼𑀝𑀷𑁆 𑀓𑀽𑀝𑀺 𑀫𑀼𑀬𑀗𑁆𑀓𑀸𑀢𑁂 - 𑀦𑀻𑀝
𑀅𑀵𑀺𑀢𑁆𑀢𑀼𑀧𑁆 𑀧𑀺𑀶𑀧𑁆𑀧 𑀢𑀶𑀺𑀬𑀸 𑀢𑀭𑀷𑁃𑀧𑁆
𑀧𑀵𑀺𑀢𑁆𑀢𑀼𑀢𑁆 𑀢𑀺𑀭𑀺𑀧𑀯𑀭𑁃𑀧𑁆 𑀧𑀸𑀭𑀸𑀢𑁂 - 𑀯𑀺𑀵𑀺𑀢𑁆𑀢𑀭𑀼𑀴𑁃𑀢𑁆
𑀢𑀦𑁆𑀢𑁂𑁆𑀫𑁆𑀫𑁃 𑀆𑀡𑁆𑀝𑀭𑀼𑀴𑀼𑀜𑁆 𑀘𑀫𑁆𑀧𑀦𑁆𑀢 𑀫𑀸𑀫𑀼𑀷𑀺𑀯𑀷𑁆 120
𑀅𑀦𑁆𑀢𑀗𑁆 𑀓𑀝𑀦𑁆𑀢𑀧𑁆𑀧𑀸 𑀮𑀸𑀬𑁆𑀦𑀺𑀷𑁆𑀶𑁄𑀷𑁆 - 𑀏𑁆𑀦𑁆𑀢𑁃𑀧𑀺𑀭𑀸𑀷𑁆
𑀯𑀻𑀶𑁆𑀶𑀺𑀭𑀼𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀑𑀮𑀓𑁆𑀓𑀫𑁆 𑀏𑁆𑀬𑁆𑀢𑀺𑀅𑀝𑀺 𑀯𑀻𑀵𑁆𑀦𑁆𑀢𑀺𑀶𑁃𑀜𑁆𑀘𑀺𑀧𑁆
𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 𑀘𑀬𑀘𑀬 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺𑀬𑁂𑁆𑀷 - 𑀆𑀭𑁆𑀢𑁆𑀢𑀓𑀭𑀺
𑀅𑀷𑁆𑀶𑀼𑀭𑀺𑀢𑁆𑀢𑀸𑀬𑁆 𑀦𑀺𑀷𑁆𑀧𑀯𑀷𑀺 𑀆𑀢𑀭𑀺𑀢𑁆𑀢𑀸 𑀭𑁂𑁆𑀮𑁆𑀮𑀸𑀭𑀼𑀫𑁆
𑀯𑁂𑁆𑀷𑁆𑀶𑀺𑀫𑀢𑀷𑁆 𑀅𑀫𑁆𑀧𑀼𑀧𑀝 𑀯𑀻𑀵𑁆𑀯𑀭𑁄 - 𑀦𑀺𑀷𑁆𑀶𑀺𑀝𑀢𑁆𑀢𑀼
𑀦𑀺𑀮𑁆𑀮𑀸𑀢 𑀘𑁂𑁆𑀮𑁆𑀯𑀫𑁆 𑀦𑀺𑀮𑁃𑀬𑁂𑁆𑀷𑁆 𑀶𑀼𑀷𑁃𑀦𑀻𑀗𑁆𑀓𑀺𑀧𑁆
𑀧𑁄𑁆𑀮𑁆𑀮𑀸 𑀦𑀭𑀓𑀺𑀶𑁆 𑀧𑀼𑀓𑀼𑀯𑀭𑁄 - 𑀧𑀮𑁆𑀮𑁄𑀭𑀼𑀫𑁆
𑀓𑀢𑁆𑀢𑀼𑀜𑁆 𑀘𑀫𑀬𑀓𑁆 𑀓𑀡𑀓𑁆𑀓𑀺𑀶𑁆 𑀧𑀝𑀼𑀯𑀭𑁄
𑀘𑀺𑀢𑁆𑀢𑀫𑁆 𑀧𑀮𑀓𑀸𑀮𑁆 𑀢𑀺𑀓𑁃𑀧𑁆𑀧𑀭𑁄 - 𑀫𑀼𑀢𑁆𑀢𑀫𑁆
𑀧𑁄𑁆𑀭𑀼𑀢 𑀦𑀓𑁃𑀫𑀝𑀯𑀸𑀭𑁆 𑀧𑀼𑀷𑁆𑀓𑀮𑀯𑀺 𑀬𑀺𑀷𑁆𑀧𑀫𑁆 125
𑀫𑀭𑀼𑀯𑀺 𑀫𑀬𑀗𑁆𑀓𑀺 𑀯𑀭𑀼𑀯𑀭𑁄 - 𑀇𑀭𑀼𑀧𑁄𑁆𑀵𑀼𑀢𑀼𑀫𑁆
𑀦𑀸𑀴𑁆𑀇𑀭𑀼𑀧𑀢𑁆 𑀢𑁂𑀵𑀼𑀫𑁆 𑀦𑀯𑀓𑁆𑀓𑀺𑀭𑀓 𑀫𑀼𑀫𑁆𑀦𑀮𑀺𑀬𑀼𑀗𑁆
𑀓𑁄𑀴𑁆𑀇𑀢𑀼𑀯𑁂𑁆𑀷𑁆 𑀶𑁂𑁆𑀡𑁆𑀡𑀺𑀓𑁆 𑀓𑀼𑀶𑀺𑀧𑁆𑀧𑀭𑁄 - 𑀯𑁂𑀴𑁃
𑀏𑁆𑀭𑀺𑀢𑁆𑀢 𑀯𑀺𑀵𑀺𑀬𑀸𑀬𑁆𑀦𑀺𑀷𑁆 𑀇𑀷𑁆𑀧𑀓𑁆 𑀓𑀝𑀶𑁆𑀓𑁂
𑀢𑀭𑀺𑀢𑁆𑀢𑀼 𑀫𑀢𑀺𑀫𑀶𑀦𑁆𑀢 𑀢𑁃𑀬𑀮𑁆 - 𑀯𑀭𑀼𑀢𑁆𑀢𑀫𑁂𑁆𑀮𑀸𑀦𑁆
𑀢𑀻𑀭𑀸𑀬𑁆 𑀏𑁆𑀷𑀉𑀭𑁃𑀢𑁆𑀢𑀼𑀘𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀗𑁆𑀓𑀫𑀮𑀧𑁆 𑀧𑀽𑀦𑁆𑀢𑀺𑀭𑀼𑀢𑁆𑀢𑀸𑀴𑁆
𑀢𑀸𑀭𑀸𑀬𑁆 𑀏𑁆𑀷𑀧𑁆𑀧𑀮𑀓𑀸𑀮𑁆 𑀢𑀸𑀵𑁆𑀦𑁆𑀢𑀺𑀶𑁃𑀜𑁆𑀘𑀺 - 𑀏𑀭𑁆𑀆𑀭𑀼𑀫𑁆
𑀧𑀽𑀗𑁆𑀓𑁄𑁆𑀷𑁆𑀶𑁃 𑀯𑀸𑀗𑁆𑀓𑀺𑀧𑁆 𑀧𑀼𑀓𑀵𑁆𑀦𑁆𑀢𑀼𑀧𑀼𑀭𑀺 𑀦𑁂𑁆𑀜𑁆𑀘𑀫𑁂
𑀈𑀗𑁆𑀓𑁄𑁆𑀷𑁆𑀶 𑀯𑀸𑀭𑀸𑀬𑁆 𑀇𑀷𑀺


Open the Thamizhi Section in a New Tab
Font download - கிரந்த எழுத்துரு இறக்கம்

পূমেৱুম্ উন্দিপ্ পুযল্ৱণ্ণন়্‌ পোর়্‌পদুমত্
তার্মেৱুম্ মার্বন়্‌ সদুমুহত্তোন়্‌ - তাম্মেৱিপ্
পণ্ড্রিযুম্ অন়্‌ন়মুমায্প্ পারিডন্দুম্ ৱান়্‌বর়ন্দুম্
এণ্ড্রুম্ অর়িযা ইযল্বিন়ান়্‌ - অণ্ড্রিযুম্
ইন্দিরন়ুম্ ৱান়োরুম্ এন়োরুম্ এপ্পুৱিযুম্
মন্দর ৱের়্‌পুম্ মর়িহডলুম্ - মন্দিরমুম্
ৱেদমুম্ ৱেদ *মুডিৱিন়্‌ৱিৰৈ ৱিন্দুৱুডন়্‌
নাদমুঙ্ কাণা নলত্তিন়ান়্‌ - ওদ
অরিযান়্‌ এৰিযান়্‌ অৰৱির়ন্দু নিণ্ড্র ৫
পেরিযান়্‌ সির়িযান়্‌বেণ্ পাহন়্‌ - তেরিযা
অরুৱান়্‌ উরুৱান়্‌ অরুৱুরুৱ মল্লান়্‌
মরিযান়্‌ মরিপ্পার্ মন়ত্তান়্‌ - পরিৱান়
মেয্যর্ক্কু মেয্যন়্‌ ৱিন়ৈক্কুৱিন়ৈ যাযিন়ান়্‌
পোয্যর্ক্কুপ্ পোয্যায পোয্যিন়ান়্‌ - ঐযন়্‌
পডনাহম্ পূণ্ড পরমন়্‌ পসুৱি
ন়িডমায্ নির়ৈন্দ ইর়ৈৱন়্‌ - সুডরোৰিযান়্‌
এণ্ড্রুমুৰন়্‌ অণ্ড্রৰৱুম্ যান়ুম্ উৰন়াহি
নিণ্ড্রনিলৈ যিট্ররিত্তু নিল্লামর়্‌ - সেণ্ড্রুসেণ্ড্রু
তোট্রিযিডুম্ অণ্ডসঞ্ সুৱেদসঙ্গৰ‍্ পারিন়্‌মের়্‌ ১০
সাট্রুম্উর়্‌ পীসঞ্ সরাযুসঙ্গট্ - কেট্রবির়প্
পেল্লাম্ পির়ন্দুম্ ইর়ন্দুম্ ইরুৱিন়ৈযিন়্‌
পোল্লাঙ্গু তুয্ক্কুম্ পোর়িযিলিযেন়্‌ - কল্লা
উণর্ৱিন়্‌ মিসৈযো টুলহা যদন়ৈপ্
পুণর্ৱদোরু পুল্লর়িৱু পূণ্ডু - কণৈযির়্‌
কোডিদেন়ৱে সেণ্ড্রু * কুডিপ্পৰ়িযে সেয্দু
কডিয কোলৈহৰৱু কামম্ - পডিযিন়্‌মিসৈত্
তেডি যুৰ়ণ্ড্রু তেরিৱৈত্ তেরিযামল্
ৱাডি ইডৈযুম্ মন়ন্দন়ক্কুম্ - নাডিঅদু
পোন় ৱৰ়িবোহুম্ পুন্দিক্কুম্ পুন্দিযুডন়্‌ ১৫
আন় তির়লার্ অহন্দৈক্কুম্ - মেন়ি
অযর অযর অৰ়িয অৰ়িযুম্
উযিরিন়্‌ তুযরম্ উরৈযেন়্‌ - ৱযিরমে
কোণ্ডদোরু কামন়ুক্কুঙ্ কোবন়ুক্কুম্ মোহন়ুক্কুম্
মণ্ডু মদমাচ্ চরিযন়ুক্কুন্ - তিণ্ডির়ল্সের্
ইন্দিরিযম্ পত্তুক্কুম্ ঈরৈন্দু মাত্তিরৈক্কুম্
অন্দমিলাপ্ পূদঙ্গৰ‍্ ঐন্দুক্কুঞ্ সিন্দৈহৱর্
মূণ্ড্রুহুট্রম্ মূণ্ড্রুহুণম্ মূণ্ড্রুমলম্ মূণ্ড্রৱত্তৈ
এণ্ড্রুনিণ্ড্রু সেয্যুম্ ইরুৱিন়ৈক্কুন্ - তোণ্ড্রাদ
ৱাযুওরু পত্তুক্কুম্ মার়াদ ৱল্ৱিন়ৈযে ২০
যায কিৰৈক্কুম্ অরুনিদিক্কুম্ - নেযমাম্
ইচ্চৈ কিরিযৈ যিৱৈদরিত্তঙ্ কেণ্ণিলা
অচ্চঙ্ কোডুমৈ যৱৈবূণ্ডু - কচ্চরৱন়্‌
সীরিল্নিলৈ নিল্লাদু তিণ্ডাডুম্ পল্গরুৱি
ৱারিল্অহপ্ পট্টু মযঙ্গিন়েন়্‌ - তেরুঙ্গাল্
উন়্‌ন়ৈ ওৰ়িয উর়ৱিল্লৈ এন়্‌ন়ুমদু
তন়্‌ন়ৈ অর়িৱৈ তন়িযর়িৱৈ - মুন়্‌ন়ন্
তলৈপ্পট্টার্ তীরত্ তুর়ন্দার্ মযঙ্গি
ৱলৈপ্পট্টার্ মট্রৈযৱ রেণ্ড্রু - নিলৈত্তমিৰ়িন়্‌
তেয্ৱপ্ পুলমৈত্ তিরুৱৰ‍্ ৰুৱর্উরৈত্ত ২৫
মেয্ৱৈত্ত সোল্লৈ ৱিরুম্বামল্ - ঐৱর্ক্কুম্
আৱদুৱে সেয্দঙ্ কৱর্ৱৰ়িযৈত্ তপ্পামর়্‌
পাৱমেন়ুম্ পৌৱপ্ পরপ্পৰ়ুন্দিপ্ - পূৱৈযর্দম্
কণ্ৱলৈযির়্‌ পট্টুক্ কলৱিক্ কলৈবযিণ্ড্রঙ্(কু)
উণ্মৈ নিলৈযুণর্চ্চি ওরামল্ - তিণ্মৈযিন়াল্
নাৱির়্‌ কোডুমৈ পলবিদট্রি নাডোর়ুঞ্
সাৱির়্‌ পির়প্পিল্ তলৈপ্পট্টিঙ্ - কাৱিনিলৈ
নির়্‌কুম্ৱহৈ পারায্ নিলৈযান় নেঞ্জমে
পোর়্‌পিন়ুডন়্‌ যান়ে পুহলক্কেৰ‍্ - ৱের়্‌পিন়্‌মিসৈ
ৱন্দিরুক্ক ৱল্লান়্‌ মদিযাদার্ ৱল্অরণম্ ৩০
সেন্দৰ়লিল্ মূৰ়্‌গচ্ চিরিত্তবিরান়্‌ - অন্দমিলা
ৱেদ মুডিৱিল্ ৱিৰৈৱিল্ ৱিৰৈৱিলোৰি
আদি যমলন়্‌ নিমলন়রুট্ - পোদ
অর়িৱি লর়িৱৈ অর়িযু মৱর্গৰ‍্
কুর়িযুৰ‍্ পুহুদুঙ্ কুণৱন়্‌ - নের়িহোৰ‍্
ৱেৰিযিল্ ৱেৰিযিল্ ৱেৰিযন়্‌ ৱেৰিযিল্
ওৰিযিল্ ওৰিযিল্ ওৰিযন়্‌ - ওৰিযিল্
অৰিযিল্ অৰিযিল্ অৰিযন়্‌ অৰিযিল্
অৰৱিল্ অৰৱিল্ অৰৱন়্‌ - অৰৱির়ন্দু
নিণ্ড্রান়্‌ অন়ৈত্তুম্ নির়ৈন্দান়্‌ নিন়ৈপ্পৱর্বার়্‌ ৩৫
সেণ্ড্রান়্‌ তেরিযত্ তেরিযাদান়্‌ - কুণ্ড্রা
ৱিৰক্কায্ নির়ৈন্দ ৱিরিসুডরান়্‌ মণ্মেল্
তুৰক্কামল্ নিণ্ড্রবেরুঞ্ সোদি - উৰক্কণ্ণুক্
কল্লাদু তোণ্ড্রা অমলন়্‌ অহিলমেলাম্
নিল্লামল্ নিণ্ড্র নিলৈযিন়ান়্‌ - সোল্আরুম্
ঈসন়্‌ পেরুমৈ ইরুৱিন়ৈযেন়্‌ ইণ্ড্রুন়ক্কুপ্
পেসুন্ দহৈমৈযেলাম্ পেণিক্কেৰ‍্ - পাসম্
পলৱুঙ্ কডন্দু পরিন্দরুৰ‍্সের্ পণ্বার়্‌
কুলৱি ৱিৰঙ্গুহুণক্ কুণ্ড্রোন়্‌ - ইলহৱে
সেয্য তরুমচ্ চেৰ়ুঙ্গিরিযিন়্‌ মীদিৰ়িন্দু ৪০
ৱৈযম্ পরৱ মহিৰ়্‌ন্দেৰ়ুন্দঙ্ - কৈযঙ্
কৰৱুবযঙ্ কামঙ্ কোলৈহোবঙ্ কাদি
অৰৱিল্ৱিন়ৈ যেল্লাম্ অৰ়িত্তিঙ্ - কুৰমহিৰ়ত্
তোম্মেন়ৱে এঙ্গুম্ মুৰ়ঙ্গিচ্ চুরুদিবযিল্
সেম্মৈদরুম্ আহমঙ্গৰ‍্ সের্ন্দোডি - মুম্মলত্তিন়্‌
কাডডঙ্গ ৱের্বর়িত্তুক্ কল্ৱিক্ করৈহডন্দঙ্(কু)
ওডুবল্ পূদত্ তুণর্ৱৰ়িত্তু - নীডুবুহৰ়্‌
মেয্ৱায্গণ্ মূক্কুচ্ চেৱিযেন়্‌ন়প্ পের্বেট্র
ঐৱায ৱেট্কৈ যৱাঅহট্রি - নৈযুম্ইযল্
ৱাক্কুপ্পা তম্বাণি পাযুরুবত্ তম্বলৱুম্ ৪৫
নীক্কিচ্ চের়িন্দু নির়ৈন্দোডিপ্ - পোক্করিয
পন্দমেন়ুঞ্ সোলৈ পর়িত্তুপ্ পরন্দলৈক্কুম্
অন্দমন়ম্ পুত্তিযুডন়্‌ আঙ্গারম্ - সিন্দিৱিৰ়
মোদি অরুণীর্মৈ ওঙ্গিৱির়ল্ মুক্কুণমুঙ্
কাদি উরোমমেলাঙ্ কৈহলন্দু - সীদপ্
পুৰহম্ অরুম্বপ্ পুলন়্‌মযক্কম্ পোক্কি
ৱিৰৈৱিল্ পুলন়্‌মুট্ট মেৱিক্ - কৰবদন়
মাদর্ মযক্কম্ অর়ুত্তুৱৰর্ মণ্ডলত্তুচ্
সোদিযোরু মূণ্ড্রিন়ৈযুঞ্ সোদিত্তু - নীদিযিন়াল্
আদারম্ আর়িন়ুঞ্জেণ্ড্রার়িঅডল্ ৱাযুক্কৰ‍্ ৫০
মীদান় পত্তুম্ মিহপ্পরন্দু - কাদিপ্
পিরুদিৱিযপ্ পুত্তেযু ৱাযুআ কায
উর়ুদি নিলমৈন্দুম্ ওডি - মর়ুৱিলা
নান়্‌মুহন়্‌মাল্ ঈসন়্‌ মহেসন়্‌ নলঞ্জির়ন্দ
তান়্‌মুহম্ ঐন্দাঞ্ সদাসিৱমুম্ - আন়দোরু
ৱিন্দুনা তঙ্গডন্দু সুত্ত ৱের়ুৱেৰিযিল্
অন্দমিলাপ্ পাৰ়ডঙ্গত্ তেক্কিযবিন়্‌ - মুন্দিৱরুম্
অৱ্ৱর়িৱুক্ কপ্পালুঞ্ সেণ্ড্রহণ্ডম্ উৰ‍্ৰডক্কিচ্
সেৱ্ৱর়িৱে যাহিত্ তিহৈপ্পোৰ়িন্দিট্ - টেৱ্ৱর়িৱুন্
তান়ায ৱীডৰিত্তুত্ তন়্‌ন়ির়্‌ পির়িৱিলা ৫৫
ঊন়াহি এৱ্ৱুযির্ক্কুম্ উৰ‍্বুহুন্দু - মেন়িযিলা
অঞ্জৱত্তৈ যুঙ্গডন্ দাযবেরুম্ পেরোৰিক্কে
তঞ্জমেন়চ্ চেণ্ড্রু তলৈপ্পট্টু - ৱঞ্জমর়ত্
তান়্‌অন্দম্ ইল্লাদ তণ্ণৰিযাল্ ওঙ্গিৱরুম্
আন়ন্দম্ এন়্‌বদোর্ আর়ুডৈযান়্‌ - আন়ন্দম্
পণ্ণুম্ পযন়্‌চুরুদি আহমঙ্গৰ‍্ পার্ত্তুণর্ন্দু
নণ্ণ অরিযদোরু নাডুডৈযান়্‌ - এণ্ণেণ্
কলৈযাল্ উণর্ন্দু করুত্তৰ়িন্দু কাম
নিলৈযান় তেল্লামুম্ নীত্তঙ্ - কলৈৱর়ৱে
তেট্টট্র সিন্দৈ সিৱঞান় মোন়ত্তাল্ ৬০
ওট্টট্রু ৱীট্রিরুক্কুম্ ঊরুডৈযান়্‌ - নাট্টত্তাল্
তেণ্ণী ররুৱিৱিৰ়চ্ চিন্দৈমযক্ কন্দেৰিন্(তু)
উণ্ণীর্মৈ যেয্দ উরোমমেলাম্ - নণ্ণুম্
পুৰহম্ পুন়ৈমেয্ যর্বোয্ যির়্‌কূডামল্
উৰহম্বঙ্ কোণ্ডুৰ‍্ উরুহি - অৰৱিলা
মালা যিরুক্কু মৱর্মন়ত্তৈ ৱাঙ্গঅরুৰ‍্
মেলায্ ৱিৰঙ্গলঙ্গল্ মেয্যিন়ান়্‌ - তোলাদ
ৱান়ম্ পুৱন়ম্ মলৈহডল্এৰ়্‌ পাদাৰম্
ঊন়্‌ঐন্দু পূদত্ তুযিরুণর্চ্চি - ঞান়মায্
এল্লামায্ অল্লৱায্ এণ্ণুৱার্ এণ্ণত্তু ৬৫
নিল্লামল্ নির়্‌কুম্নীৰ‍্ ৱাসিযান়্‌ - সোল্আরুম্
পাদাৰম্ ঊডুরুৱিপ্ পারেৰ়ুম্ ৱিণ্ণেৰ়ুম্
আদার মাহি অহণ্ডম্নির়ৈন্ - তোদ
অরিদায্ এৰিদায্ অরুমর়ৈযা র়ঙ্গত্
তুরুৱায্ উযিরায্ উণর্ৱায্প্ - পেরিদায
ৱেয্যদুযর্প্ পাসমর় ৱীসিযে ৱেম্বির়ৱিত্
তুয্য কডলৈত্ তুহৰেৰ়ুপ্পি - ঐযমুর়ুঙ্
কামক্ * কুরোদলোব মোহমদঙ্ কায্ন্দডর্ত্তুচ্
সামত্ তোৰ়িলিন়্‌ তলৈমিদিত্তু - নামত্তার়্‌
কত্তুঞ্ সমযক্ কণক্কিন়্‌ৱির়র়্‌ কট্টর়ুত্তুত্ ৭০
তত্তম্ পযঙ্গোলৈহৰ‍্ আঙ্গৰ়িত্তে - তত্তিৱরুম্
পাসক্ কুৰ়াত্তৈপ্ পডঅডিত্তুপ্ পাৱৈযর্দম্
আসৈক্ করুত্তৈ অর়ৱীসি - নেসত্তাল্
আন়ৱে কঙ্গোণ্ টরুৰ‍্মুম্ মদত্তিন়াল্
ঊন়ৈযার্ তত্তুৱঙ্গ ৰুৰ‍্বুহুন্দু - তেন়ৈপ্
পরুহিক্ কৰিত্তুযর্ন্দু পন়্‌মর়ৈনার়্‌ কোট্টাল্
মরুৱিত্ তিহৰ়্‌ঞান় আন়ৈযান়্‌ - ইরুমুচ্
সমৈযঙ্ কডন্দু তন়ক্কোপ্ পিলাদু
সুমৈদুন়্‌ব নীক্কুন্ দুৱসন়্‌ - কমৈযোণ্ড্রিত্
তম্মৈ মর়ন্দু তৰ়লোৰিযুৰ‍্ ৰেযিরুত্তি ৭৫
ইম্মৈ মর়ুমৈ ইরণ্ডহট্রিচ্ - সেম্মৈযে
ৱাযুৱৈ ওডা ৱহৈনির়ুত্তি ৱান়ত্তু
ৱাযুৱৈযুম্ অঙ্গে যুর়অমৈত্তুত্ - তেযুৱাল্
এণ্ড্রুম্ ওরু তহৈমৈ যাযিরুক্কুম্ ইন়্‌বরুৰে
নিণ্ড্রু মুৰ়ঙ্গুম্ নেডুমুরসোন়্‌ - অণ্ড্রিযুম্
মালুম্ অযন়ুম্ ৱহুত্তৰিত্ত ৱৈযমেলাঞ্
সালুম্অদর়্‌ কপ্পালুম্ এপ্পালুম্ - মেলৈ
যুলহুম্ উলহাল্ উণরৱোণ্ণা ঊরুম্
ইলহি নডক্কুম্এৰ়িল্ আণৈযান়্‌ - অলহির়ন্দ
কাট্চিযান়্‌ কাট্চিক্কুঙ্ কাণান়্‌ কলৈঞান় ৮০
আট্চিযান়্‌ আট্চিক্কুম্ আযিন়ান়্‌ - সূট্চিযান়্‌
পারুন্ দিসৈযুম্ পডরোৰিযা লেনির়ৈন্দান়্‌
তূরুন্ দলৈযুমিলাত্ তোণ্ড্রলান়্‌ - ৱেরাহি
ৱিত্তাহি ৱিত্তিন়্‌ ৱিৰৈৱাহি মেৱুদন়ুচ্
সত্তাদি পূদঙ্গৰ‍্ তান়াহিচ্ - সুত্ত
ৱের়ুৱেৰিযায্ পাৰ়ায্ ৱের়ুম্বাৰ়ুক্ কপ্পাল্
উর়ুবোরুৰায্ নিণ্ড্র ওরুৱন়্‌ - পোর়িযিলিযেন়্‌
ৱেম্বুম্ পির়ৱিযলৈ ৱীৰ়ামল্ ৱীডৰিত্ত
সম্বন্দ মামুন়িযেন়্‌ তম্বিরান়্‌ - অম্বুৱিযোর্
পোট্রুন্ দিরুৱডিযেন়্‌ পুন়্‌দলৈমে লেবোর়িত্তোন়্‌ ৮৫
এট্রিন়্‌ পুর়ত্তমৈন্দ এঙ্গোমান়্‌ - সাট্রুৱার্
সাট্রুম্ পোরুৰান়্‌ তন়িমুদল্ৱন়্‌ তান়ল্লান়্‌
ৱেট্রিন়্‌বম্ ইল্লা ৱিৰঙ্গোৰিযান়্‌ - পোট্রুঙ্
কুরুৱেড মাহিক্ কুণঙ্গুর়িযোণ্ড্রিল্লাপ্
পেরুৱেড মায্নির়ৈন্দ পেম্মান়্‌ - করুৱেডঙ্
কট্টুমুরুক্ কট্টর়ুত্তান়্‌ কট্রৱর্ৱাৰ়্‌ তিল্লৈযান়্‌
এট্টুমৱর্ক্ কেট্টা ইযল্বিন়ান়্‌ - মট্টৱিৰ়্‌দার্
ৱান়োন়্‌ পৱন়ি ৱরক্কণ্ডু ৱল্ৱিন়ৈযেন়্‌
এন়োরুম্ এত্তুদল্গণ্ টেত্তিন়েন়্‌ - তান়্‌এন়্‌ন়ৈপ্
পার্ত্তান়্‌ পৰ়ৈযৱিন়ৈপ্ পঞ্জমলক্ কোত্তৈযেল্লাম্ ৯০
নীত্তান়্‌ নিন়ৈৱুৱে র়াক্কিন়ান়্‌ - এত্তরিয
তোণ্ণূট্রর়ুৱর্বযিল্ তোক্কিট্রুৱক্কর়ুত্তান়্‌
কণ্ণূর়ু তেন়মুদঙ্ কাট্টিন়ান়্‌ - ৱেণ্ণীর়ুম্
ৱেডমুম্ পূসৈযুমে মেয্যেণ্ড্রান়্‌ পোয্যেণ্ড্রান়্‌
মাডৈযুম্ ৱাৰ়্‌ক্কৈ মন়ৈযুমে - নাডরিয
অঞ্জেৰ়ুত্তিন়্‌ উৰ‍্ৰী টর়িৱিত্তান়্‌ অঞ্জেৰ়ুত্তৈ
নেঞ্জৰ়ুত্তি নেয মযলাক্কি - অঞ্জেৰ়ুত্তৈ
উচ্চরিক্কুঙ্ কেণ্মৈ যুণর্ত্তি অদন়্‌ উচ্চরিপ্পু
ৱৈচ্চিরুক্কুম্ অন্দ ৱৰ়িযাক্কি - অচ্চমর়চ্
সেণ্ড্রু ৱিৰক্কৈ এৰ়ত্তূণ্ডিচ্ চেঞ্জুডরিন়্‌ ৯৫
ওণ্ড্রি ওরুৱিৰক্কিন়্‌ উৰ‍্ৰোৰিযায্ - নিণ্ড্র
পেরুৱিৰক্কিন়্‌ পেরোৰিযায্ উৰ‍্ৰে পিরসম্
মরুৱুম্ মলর্বোল্ মদিত্তঙ্ - করুৱিন়ুরুক্
কোৰ‍্ৰা অরুৰৈক্ কোৰুত্তিক্ কুণঙ্গুর়িযোন়্‌
র়িল্লা ইডত্তে ইৰৈপ্পাট্রি - ৱিৰ‍্ৰাদ
উৰ‍্ৰম্ মুদলাহ উৰ‍্ৰদেলাম্ ৱাঙ্গঅরুৰ‍্
ৱেৰ‍্ৰ মযলৰিত্তু মেৱিন়ান়্‌ - কৰ‍্ৰম্
মর়প্পিত্তান়্‌ মেয্ঞ্ঞান় মাক্কিমন় মেল্লাম্
ইর়প্পিত্তান়্‌ এন়্‌বির়ৱি ঈর্ত্তান়্‌ - ৱির়র়্‌চোল্লুক্
কেট্টান়ৈ যার্ক্কুম্ এৰ়ুদা ইযর়্‌কুণঙ্গ ১০০
ৰেট্টান়ৈ আট্রা এৰ়ুত্তিন়ান়্‌ - মট্টারুম্
পাডলার্ আডলার্ পণ্বলার্ নণ্বলার্
আডলা রাডল্ অহন়্‌বদিযাম্ - কূডলার্
কাণক্ কিডৈযাদান়্‌ কাণ্বার্ক্কুক্ কাট্চিযান়্‌
পাণর্ক্ কিলহু পলহৈযিট্টান়্‌ - সেণির়্‌
সির়ন্দ উরুৱান়্‌ তিরুমালুক্ কেট্টান়্‌
নির়ৈন্দ তিরুৱুরুৱিল্ নির়্‌পোন়্‌ - কর়ঙ্গুডন়ে
সূর়ৈসুৰ়ল্ ৱণ্ডু সুৰ়ল্গোৰ‍্ৰি ৱট্টমেন়ু
মার়ু করুণৈযিন়াল্ মাট্রিন়ান়্‌ - নীর়ণিন্দ
মেয্যন়্‌ নিমলন়্‌ অমলন়্‌অরুৰ‍্ ৱীডৰিক্কুম্ ১০৫
ঐযন়্‌ অর়িৱুক্কর়ি ৱাযিন়ান়্‌ - পোয্যর্বার়্‌
পোয্মৈযায্ নিণ্ড্রান়্‌ পুরিন্দৱর্দম্ নেঞ্জত্তু
মেয্মৈযায্ নিণ্ড্রু ৱিৰঙ্গিন়ান়্‌ - কৈমৰ়ুৱন়্‌
অত্তন়্‌বাল্ নীসেণ্ড্রডৈযুম্ ইডত্তৈযেলাঞ্
সিত্তঞ্জের্ নেঞ্জমে সেপ্পক্কেৰ‍্ - নিত্তলুমে
পূসিমুডিত্ তুণ্ডুডুত্তুপ্ পূঙ্গুৰ়লার্ তঙ্গলৱি
আসৈদন়ির়্‌ পট্টিন়্‌ব আর্গলিক্কুৰ‍্ - নেসমুর়
নিণ্ড্রু তিৰৈক্কুম্ ইদুমুত্তি যল্লদুৱে
র়োণ্ড্রু তিৰৈক্কুম্ অদুমুত্তি - যণ্ড্রেন়্‌(র়ু)
ইলহা ইরুৰলহৈ পোল্ইহলে পেসুম্ ১১০
উলহা যদন়্‌বাল্ উর়াদে - পলহালুম্
তাম্বিরমঙ্ কণ্ডৱর্বোল্ তম্মৈক্কণ্ টাঙ্গদুৱে
নান়্‌বিরমম্ এন়্‌বৱর্বাল্ নণ্ণাদে - ঊন়্‌দন়ক্কুক্
কোণ্ড্রিডুৱ তেল্লাঙ্ কোলৈযল্ল এণ্ড্রুহুর়িত্(তু)
এণ্ড্রুম্অর় মেদেয্ৱম্ এণ্ড্রেণ্ড্রু - ৱেণ্ড্রিপ্
পোর়ৈযে যেন়ুম্বুত্তন়্‌ পোল্লাদ পুন়্‌চোল্
মির়ৈযে ৱিরুম্বি ৱিৰ়াদে - নির়ৈমেৱি
ৱাৰ়্‌বৱর্বোল্ মন়্‌ন়ুডম্বিল্ মন়্‌ন়ুম্উরো মম্বর়িত্তুত্
তাৰ়্‌ৱুনিন়ৈ যাদুদুহিল্ তান়্‌অহট্রি - আৰ়্‌ৱিক্কুম্
অঞ্জুম্ অহট্রুম্ অদুমুত্তি এণ্ড্রুরৈক্কুম্ ১১৫
ৱঞ্জমণন়্‌ পাৰ়ি মরুৱাদে - সেঞ্জোল্বুন়ৈ
আদিমর়ৈ ওদি অদন়্‌বযন়্‌ওণ্ড্রুম্অর়িযা
ৱেদিযর্সোল্ মেয্যেণ্ড্রু মেৱাদে - আদিযিন়্‌মেল্
উট্রদিরু নীর়ুঞ্ সিৱালযমুম্ উৰ‍্ৰত্তুচ্
সেট্র পুলৈযর্বার়্‌ সেল্লাদে - নট্রৱঞ্জের্
ৱেডমুডন়্‌ পূসৈঅরুৰ‍্ মেয্ঞ্ঞান় মিল্লাদ
মূডরুডন়্‌ কূডি মুযঙ্গাদে - নীড
অৰ়িত্তুপ্ পির়প্প তর়িযা তরন়ৈপ্
পৰ়িত্তুত্ তিরিবৱরৈপ্ পারাদে - ৱিৰ়িত্তরুৰৈত্
তন্দেম্মৈ আণ্ডরুৰুঞ্ সম্বন্দ মামুন়িৱন়্‌ ১২০
অন্দঙ্ কডন্দপ্পা লায্নিণ্ড্রোন়্‌ - এন্দৈবিরান়্‌
ৱীট্রিরুক্কুম্ ওলক্কম্ এয্দিঅডি ৱীৰ়্‌ন্দির়ৈঞ্জিপ্
পোট্রি সযসয পোট্রিযেন় - আর্ত্তহরি
অণ্ড্রুরিত্তায্ নিন়্‌বৱন়ি আদরিত্তা রেল্লারুম্
ৱেণ্ড্রিমদন়্‌ অম্বুবড ৱীৰ়্‌ৱরো - নিণ্ড্রিডত্তু
নিল্লাদ সেল্ৱম্ নিলৈযেণ্ড্রুন়ৈনীঙ্গিপ্
পোল্লা নরহির়্‌ পুহুৱরো - পল্লোরুম্
কত্তুঞ্ সমযক্ কণক্কির়্‌ পডুৱরো
সিত্তম্ পলহাল্ তিহৈপ্পরো - মুত্তম্
পোরুদ নহৈমডৱার্ পুন়্‌গলৱি যিন়্‌বম্ ১২৫
মরুৱি মযঙ্গি ৱরুৱরো - ইরুবোৰ়ুদুম্
নাৰ‍্ইরুবত্ তেৰ়ুম্ নৱক্কিরহ মুম্নলিযুঙ্
কোৰ‍্ইদুৱেণ্ড্রেণ্ণিক্ কুর়িপ্পরো - ৱেৰৈ
এরিত্ত ৱিৰ়িযায্নিন়্‌ ইন়্‌বক্ কডর়্‌কে
তরিত্তু মদিমর়ন্দ তৈযল্ - ৱরুত্তমেলান্
তীরায্ এন়উরৈত্তুচ্ চেঙ্গমলপ্ পূন্দিরুত্তাৰ‍্
তারায্ এন়প্পলহাল্ তাৰ়্‌ন্দির়ৈঞ্জি - এর্আরুম্
পূঙ্গোণ্ড্রৈ ৱাঙ্গিপ্ পুহৰ়্‌ন্দুবুরি নেঞ্জমে
ঈঙ্গোণ্ড্র ৱারায্ ইন়ি


Open the Grantha Section in a New Tab
Font download - வட்டெழுத்து எழுத்துரு இறக்கம்

பூமேவும் உந்திப் புயல்வண்ணன் பொற்பதுமத்
தார்மேவும் மார்பன் சதுமுகத்தோன் - தாம்மேவிப்
பன்றியும் அன்னமுமாய்ப் பாரிடந்தும் வான்பறந்தும்
என்றும் அறியா இயல்பினான் - அன்றியும்
இந்திரனும் வானோரும் ஏனோரும் எப்புவியும்
மந்தர வெற்பும் மறிகடலும் - மந்திரமும்
வேதமும் வேத *முடிவின்விளை விந்துவுடன்
நாதமுங் காணா நலத்தினான் - ஓத
அரியான் எளியான் அளவிறந்து நின்ற 5
பெரியான் சிறியான்பெண் பாகன் - தெரியா
அருவான் உருவான் அருவுருவ மல்லான்
மரியான் மரிப்பார் மனத்தான் - பரிவான
மெய்யர்க்கு மெய்யன் வினைக்குவினை யாயினான்
பொய்யர்க்குப் பொய்யாய பொய்யினான் - ஐயன்
படநாகம் பூண்ட பரமன் பசுவி
னிடமாய் நிறைந்த இறைவன் - சுடரொளியான்
என்றுமுளன் அன்றளவும் யானும் உளனாகி
நின்றநிலை யிற்றரித்து நில்லாமற் - சென்றுசென்று
தோற்றியிடும் அண்டசஞ் சுவேதசங்கள் பாரின்மேற் 10
சாற்றும்உற் பீசஞ் சராயுசங்கட் - கேற்றபிறப்
பெல்லாம் பிறந்தும் இறந்தும் இருவினையின்
பொல்லாங்கு துய்க்கும் பொறியிலியேன் - கல்லா
உணர்வின் மிசையோ டுலகா யதனைப்
புணர்வதொரு புல்லறிவு பூண்டு - கணையிற்
கொடிதெனவே சென்று * குடிப்பழியே செய்து
கடிய கொலைகளவு காமம் - படியின்மிசைத்
தேடி யுழன்று தெரிவைத் தெரியாமல்
வாடி இடையும் மனந்தனக்கும் - நாடிஅது
போன வழிபோகும் புந்திக்கும் புந்தியுடன் 15
ஆன திறலார் அகந்தைக்கும் - மேனி
அயர அயர அழிய அழியும்
உயிரின் துயரம் உரையேன் - வயிரமே
கொண்டதொரு காமனுக்குங் கோபனுக்கும் மோகனுக்கும்
மண்டு மதமாச் சரியனுக்குந் - திண்டிறல்சேர்
இந்திரியம் பத்துக்கும் ஈரைந்து மாத்திரைக்கும்
அந்தமிலாப் பூதங்கள் ஐந்துக்குஞ் சிந்தைகவர்
மூன்றுகுற்றம் மூன்றுகுணம் மூன்றுமலம் மூன்றவத்தை
ஏன்றுநின்று செய்யும் இருவினைக்குந் - தோன்றாத
வாயுஒரு பத்துக்கும் மாறாத வல்வினையே 20
யாய கிளைக்கும் அருநிதிக்கும் - நேயமாம்
இச்சை கிரியை யிவைதரித்தங் கெண்ணிலா
அச்சங் கொடுமை யவைபூண்டு - கச்சரவன்
சீரில்நிலை நில்லாது திண்டாடும் பல்கருவி
வாரில்அகப் பட்டு மயங்கினேன் - தேருங்கால்
உன்னை ஒழிய உறவில்லை என்னுமது
தன்னை அறிவை தனியறிவை - முன்னந்
தலைப்பட்டார் தீரத் துறந்தார் மயங்கி
வலைப்பட்டார் மற்றையவ ரென்று - நிலைத்தமிழின்
தெய்வப் புலமைத் திருவள் ளுவர்உரைத்த 25
மெய்வைத்த சொல்லை விரும்பாமல் - ஐவர்க்கும்
ஆவதுவே செய்தங் கவர்வழியைத் தப்பாமற்
பாவமெனும் பௌவப் பரப்பழுந்திப் - பூவையர்தம்
கண்வலையிற் பட்டுக் கலவிக் கலைபயின்றங்(கு)
உண்மை நிலையுணர்ச்சி ஓராமல் - திண்மையினால்
நாவிற் கொடுமை பலபிதற்றி நாடோறுஞ்
சாவிற் பிறப்பில் தலைப்பட்டிங் - காவிநிலை
நிற்கும்வகை பாராய் நிலையான நெஞ்சமே
பொற்பினுடன் யானே புகலக்கேள் - வெற்பின்மிசை
வந்திருக்க வல்லான் மதியாதார் வல்அரணம் 30
செந்தழலில் மூழ்கச் சிரித்தபிரான் - அந்தமிலா
வேத முடிவில் விளைவில் விளைவிலொளி
ஆதி யமலன் நிமலனருட் - போத
அறிவி லறிவை அறியு மவர்கள்
குறியுள் புகுதுங் குணவன் - நெறிகொள்
வெளியில் வெளியில் வெளியன் வெளியில்
ஒளியில் ஒளியில் ஒளியன் - ஒளியில்
அளியில் அளியில் அளியன் அளியில்
அளவில் அளவில் அளவன் - அளவிறந்து
நின்றான் அனைத்தும் நிறைந்தான் நினைப்பவர்பாற் 35
சென்றான் தெரியத் தெரியாதான் - குன்றா
விளக்காய் நிறைந்த விரிசுடரான் மண்மேல்
துளக்காமல் நின்றபெருஞ் சோதி - உளக்கண்ணுக்
கல்லாது தோன்றா அமலன் அகிலமெலாம்
நில்லாமல் நின்ற நிலையினான் - சொல்ஆரும்
ஈசன் பெருமை இருவினையேன் இன்றுனக்குப்
பேசுந் தகைமையெலாம் பேணிக்கேள் - பாசம்
பலவுங் கடந்து பரிந்தருள்சேர் பண்பாற்
குலவி விளங்குகுணக் குன்றோன் - இலகவே
செய்ய தருமச் செழுங்கிரியின் மீதிழிந்து 40
வையம் பரவ மகிழ்ந்தெழுந்தங் - கையங்
களவுபயங் காமங் கொலைகோபங் காதி
அளவில்வினை யெல்லாம் அழித்திங் - குளமகிழத்
தொம்மெனவே எங்கும் முழங்கிச் சுருதிபயில்
செம்மைதரும் ஆகமங்கள் சேர்ந்தோடி - மும்மலத்தின்
காடடங்க வேர்பறித்துக் கல்விக் கரைகடந்தங்(கு)
ஓடுபல் பூதத் துணர்வழித்து - நீடுபுகழ்
மெய்வாய்கண் மூக்குச் செவியென்னப் பேர்பெற்ற
ஐவாய வேட்கை யவாஅகற்றி - நையும்இயல்
வாக்குப்பா தம்பாணி பாயுருபத் தம்பலவும் 45
நீக்கிச் செறிந்து நிறைந்தோடிப் - போக்கரிய
பந்தமெனுஞ் சோலை பறித்துப் பரந்தலைக்கும்
அந்தமனம் புத்தியுடன் ஆங்காரம் - சிந்திவிழ
மோதி அருணீர்மை ஓங்கிவிறல் முக்குணமுங்
காதி உரோமமெலாங் கைகலந்து - சீதப்
புளகம் அரும்பப் புலன்மயக்கம் போக்கி
விளைவில் புலன்முட்ட மேவிக் - களபதன
மாதர் மயக்கம் அறுத்துவளர் மண்டலத்துச்
சோதியொரு மூன்றினையுஞ் சோதித்து - நீதியினால்
ஆதாரம் ஆறினுஞ்சென் றாறிஅடல் வாயுக்கள் 50
மீதான பத்தும் மிகப்பரந்து - காதிப்
பிருதிவியப் புத்தேயு வாயுஆ காய
உறுதி நிலமைந்தும் ஓடி - மறுவிலா
நான்முகன்மால் ஈசன் மகேசன் நலஞ்சிறந்த
தான்முகம் ஐந்தாஞ் சதாசிவமும் - ஆனதொரு
விந்துநா தங்கடந்து சுத்த வெறுவெளியில்
அந்தமிலாப் பாழடங்கத் தேக்கியபின் - முந்திவரும்
அவ்வறிவுக் கப்பாலுஞ் சென்றகண்டம் உள்ளடக்கிச்
செவ்வறிவே யாகித் திகைப்பொழிந்திட் - டெவ்வறிவுந்
தானாய வீடளித்துத் தன்னிற் பிறிவிலா 55
ஊனாகி எவ்வுயிர்க்கும் உள்புகுந்து - மேனியிலா
அஞ்சவத்தை யுங்கடந் தாயபெரும் பேரொளிக்கே
தஞ்சமெனச் சென்று தலைப்பட்டு - வஞ்சமறத்
தான்அந்தம் இல்லாத தண்ணளியால் ஓங்கிவரும்
ஆனந்தம் என்பதோர் ஆறுடையான் - ஆனந்தம்
பண்ணும் பயன்சுருதி ஆகமங்கள் பார்த்துணர்ந்து
நண்ண அரியதொரு நாடுடையான் - எண்ணெண்
கலையால் உணர்ந்து கருத்தழிந்து காம
நிலையான தெல்லாமும் நீத்தங் - கலைவறவே
தேட்டற்ற சிந்தை சிவஞான மோனத்தால் 60
ஓட்டற்று வீற்றிருக்கும் ஊருடையான் - நாட்டத்தால்
தெண்ணீ ரருவிவிழச் சிந்தைமயக் கந்தெளிந்(து)
உண்ணீர்மை யெய்த உரோமமெலாம் - நண்ணும்
புளகம் புனைமெய் யர்பொய் யிற்கூடாமல்
உளகம்பங் கொண்டுள் உருகி - அளவிலா
மாலா யிருக்கு மவர்மனத்தை வாங்கஅருள்
மேலாய் விளங்கலங்கல் மெய்யினான் - தோலாத
வானம் புவனம் மலைகடல்ஏழ் பாதாளம்
ஊன்ஐந்து பூதத் துயிருணர்ச்சி - ஞானமாய்
எல்லாமாய் அல்லவாய் எண்ணுவார் எண்ணத்து 65
நில்லாமல் நிற்கும்நீள் வாசியான் - சொல்ஆரும்
பாதாளம் ஊடுருவிப் பாரேழும் விண்ணேழும்
ஆதார மாகி அகண்டம்நிறைந் - தோத
அரிதாய் எளிதாய் அருமறையா றங்கத்
துருவாய் உயிராய் உணர்வாய்ப் - பெரிதாய
வெய்யதுயர்ப் பாசமற வீசியே வெம்பிறவித்
துய்ய கடலைத் துகளெழுப்பி - ஐயமுறுங்
காமக் * குரோதலோப மோகமதங் காய்ந்தடர்த்துச்
சாமத் தொழிலின் தலைமிதித்து - நாமத்தாற்
கத்துஞ் சமயக் கணக்கின்விறற் கட்டறுத்துத் 70
தத்தம் பயங்கொலைகள் ஆங்கழித்தே - தத்திவரும்
பாசக் குழாத்தைப் படஅடித்துப் பாவையர்தம்
ஆசைக் கருத்தை அறவீசி - நேசத்தால்
ஆனவே கங்கொண் டருள்மும் மதத்தினால்
ஊனையார் தத்துவங்க ளுள்புகுந்து - தேனைப்
பருகிக் களித்துயர்ந்து பன்மறைநாற் கோட்டால்
மருவித் திகழ்ஞான ஆனையான் - இருமுச்
சமையங் கடந்து தனக்கொப் பிலாது
சுமைதுன்ப நீக்குந் துவசன் - கமையொன்றித்
தம்மை மறந்து தழலொளியுள் ளேயிருத்தி 75
இம்மை மறுமை இரண்டகற்றிச் - செம்மையே
வாயுவை ஓடா வகைநிறுத்தி வானத்து
வாயுவையும் அங்கே யுறஅமைத்துத் - தேயுவால்
என்றும் ஒரு தகைமை யாயிருக்கும் இன்பருளே
நின்று முழங்கும் நெடுமுரசோன் - அன்றியும்
மாலும் அயனும் வகுத்தளித்த வையமெலாஞ்
சாலும்அதற் கப்பாலும் எப்பாலும் - மேலை
யுலகும் உலகால் உணரவொண்ணா ஊரும்
இலகி நடக்கும்எழில் ஆணையான் - அலகிறந்த
காட்சியான் காட்சிக்குங் காணான் கலைஞான 80
ஆட்சியான் ஆட்சிக்கும் ஆயினான் - சூட்சியான்
பாருந் திசையும் படரொளியா லேநிறைந்தான்
தூருந் தலையுமிலாத் தோன்றலான் - வேராகி
வித்தாகி வித்தின் விளைவாகி மேவுதனுச்
சத்தாதி பூதங்கள் தானாகிச் - சுத்த
வெறுவெளியாய் பாழாய் வெறும்பாழுக் கப்பால்
உறுபொருளாய் நின்ற ஒருவன் - பொறியிலியேன்
வெம்பும் பிறவியலை வீழாமல் வீடளித்த
சம்பந்த மாமுனியென் தம்பிரான் - அம்புவியோர்
போற்றுந் திருவடியென் புன்தலைமே லேபொறித்தோன் 85
ஏற்றின் புறத்தமைந்த எங்கோமான் - சாற்றுவார்
சாற்றும் பொருளான் தனிமுதல்வன் தானல்லான்
வேற்றின்பம் இல்லா விளங்கொளியான் - போற்றுங்
குருவேட மாகிக் குணங்குறியொன் றில்லாப்
பெருவேட மாய்நிறைந்த பெம்மான் - கருவேடங்
கட்டுமுருக் கட்டறுத்தான் கற்றவர்வாழ் தில்லையான்
எட்டுமவர்க் கெட்டா இயல்பினான் - மட்டவிழ்தார்
வானோன் பவனி வரக்கண்டு வல்வினையேன்
ஏனோரும் ஏத்துதல்கண் டேத்தினேன் - தான்என்னைப்
பார்த்தான் பழையவினைப் பஞ்சமலக் கொத்தையெல்லாம் 90
நீத்தான் நினைவுவே றாக்கினான் - ஏத்தரிய
தொண்ணூற் றறுவர்பயில் தொக்கிற் றுவக்கறுத்தான்
கண்ணூறு தேனமுதங் காட்டினான் - வெண்ணீறும்
வேடமும் பூசையுமே மெய்யென்றான் பொய்யென்றான்
மாடையும் வாழ்க்கை மனையுமே - நாடரிய
அஞ்செழுத்தின் உள்ளீ டறிவித்தான் அஞ்செழுத்தை
நெஞ்சழுத்தி நேய மயலாக்கி - அஞ்செழுத்தை
உச்சரிக்குங் கேண்மை யுணர்த்தி அதன் உச்சரிப்பு
வைச்சிருக்கும் அந்த வழியாக்கி - அச்சமறச்
சென்று விளக்கை எழத்தூண்டிச் செஞ்சுடரின் 95
ஒன்றி ஒருவிளக்கின் உள்ளொளியாய் - நின்ற
பெருவிளக்கின் பேரொளியாய் உள்ளே பிரசம்
மருவும் மலர்போல் மதித்தங் - கருவினுருக்
கொள்ளா அருளைக் கொளுத்திக் குணங்குறியொன்
றில்லா இடத்தே இளைப்பாற்றி - விள்ளாத
உள்ளம் முதலாக உள்ளதெலாம் வாங்கஅருள்
வெள்ள மயலளித்து மேவினான் - கள்ளம்
மறப்பித்தான் மெய்ஞ்ஞான மாக்கிமன மெல்லாம்
இறப்பித்தான் என்பிறவி ஈர்த்தான் - விறற்சொல்லுக்
கெட்டானை யார்க்கும் எழுதா இயற்குணங்க 100
ளெட்டானை ஆற்றா எழுத்தினான் - மட்டாரும்
பாடலார் ஆடலார் பண்பலார் நண்பலார்
ஆடலா ராடல் அகன்பதியாம் - கூடலார்
காணக் கிடையாதான் காண்பார்க்குக் காட்சியான்
பாணர்க் கிலகு பலகையிட்டான் - சேணிற்
சிறந்த உருவான் திருமாலுக் கெட்டான்
நிறைந்த திருவுருவில் நிற்போன் - கறங்குடனே
சூறைசுழல் வண்டு சுழல்கொள்ளி வட்டமெனு
மாறு கருணையினால் மாற்றினான் - நீறணிந்த
மெய்யன் நிமலன் அமலன்அருள் வீடளிக்கும் 105
ஐயன் அறிவுக்கறி வாயினான் - பொய்யர்பாற்
பொய்மையாய் நின்றான் புரிந்தவர்தம் நெஞ்சத்து
மெய்மையாய் நின்று விளங்கினான் - கைமழுவன்
அத்தன்பால் நீசென் றடையும் இடத்தையெலாஞ்
சித்தஞ்சேர் நெஞ்சமே செப்பக்கேள் - நித்தலுமே
பூசிமுடித் துண்டுடுத்துப் பூங்குழலார் தங்கலவி
ஆசைதனிற் பட்டின்ப ஆர்கலிக்குள் - நேசமுற
நின்று திளைக்கும் இதுமுத்தி யல்லதுவே
றொன்று திளைக்கும் அதுமுத்தி - யன்றென்(று)
இலகா இருளலகை போல்இகலே பேசும் 110
உலகா யதன்பால் உறாதே - பலகாலும்
தாம்பிரமங் கண்டவர்போல் தம்மைக்கண் டாங்கதுவே
நான்பிரமம் என்பவர்பால் நண்ணாதே - ஊன்தனக்குக்
கொன்றிடுவ தெல்லாங் கொலையல்ல என்றுகுறித்(து)
என்றும்அற மேதெய்வம் என்றென்று - வென்றிப்
பொறையே யெனும்புத்தன் பொல்லாத புன்சொல்
மிறையே விரும்பி விழாதே - நிறைமேவி
வாழ்பவர்போல் மன்னுடம்பில் மன்னும்உரோ மம்பறித்துத்
தாழ்வுநினை யாதுதுகில் தான்அகற்றி - ஆழ்விக்கும்
அஞ்சும் அகற்றும் அதுமுத்தி என்றுரைக்கும் 115
வஞ்சமணன் பாழி மருவாதே - செஞ்சொல்புனை
ஆதிமறை ஓதி அதன்பயன்ஒன் றும்அறியா
வேதியர்சொல் மெய்யென்று மேவாதே - ஆதியின்மேல்
உற்றதிரு நீறுஞ் சிவாலயமும் உள்ளத்துச்
செற்ற புலையர்பாற் செல்லாதே - நற்றவஞ்சேர்
வேடமுடன் பூசைஅருள் மெய்ஞ்ஞான மில்லாத
மூடருடன் கூடி முயங்காதே - நீட
அழித்துப் பிறப்ப தறியா தரனைப்
பழித்துத் திரிபவரைப் பாராதே - விழித்தருளைத்
தந்தெம்மை ஆண்டருளுஞ் சம்பந்த மாமுனிவன் 120
அந்தங் கடந்தப்பா லாய்நின்றோன் - எந்தைபிரான்
வீற்றிருக்கும் ஓலக்கம் எய்திஅடி வீழ்ந்திறைஞ்சிப்
போற்றி சயசய போற்றியென - ஆர்த்தகரி
அன்றுரித்தாய் நின்பவனி ஆதரித்தா ரெல்லாரும்
வென்றிமதன் அம்புபட வீழ்வரோ - நின்றிடத்து
நில்லாத செல்வம் நிலையென் றுனைநீங்கிப்
பொல்லா நரகிற் புகுவரோ - பல்லோரும்
கத்துஞ் சமயக் கணக்கிற் படுவரோ
சித்தம் பலகால் திகைப்பரோ - முத்தம்
பொருத நகைமடவார் புன்கலவி யின்பம் 125
மருவி மயங்கி வருவரோ - இருபொழுதும்
நாள்இருபத் தேழும் நவக்கிரக மும்நலியுங்
கோள்இதுவென் றெண்ணிக் குறிப்பரோ - வேளை
எரித்த விழியாய்நின் இன்பக் கடற்கே
தரித்து மதிமறந்த தையல் - வருத்தமெலாந்
தீராய் எனஉரைத்துச் செங்கமலப் பூந்திருத்தாள்
தாராய் எனப்பலகால் தாழ்ந்திறைஞ்சி - ஏர்ஆரும்
பூங்கொன்றை வாங்கிப் புகழ்ந்துபுரி நெஞ்சமே
ஈங்கொன்ற வாராய் இனி


Open the Thamizhi Section in a New Tab
பூமேவும் உந்திப் புயல்வண்ணன் பொற்பதுமத்
தார்மேவும் மார்பன் சதுமுகத்தோன் - தாம்மேவிப்
பன்றியும் அன்னமுமாய்ப் பாரிடந்தும் வான்பறந்தும்
என்றும் அறியா இயல்பினான் - அன்றியும்
இந்திரனும் வானோரும் ஏனோரும் எப்புவியும்
மந்தர வெற்பும் மறிகடலும் - மந்திரமும்
வேதமும் வேத *முடிவின்விளை விந்துவுடன்
நாதமுங் காணா நலத்தினான் - ஓத
அரியான் எளியான் அளவிறந்து நின்ற 5
பெரியான் சிறியான்பெண் பாகன் - தெரியா
அருவான் உருவான் அருவுருவ மல்லான்
மரியான் மரிப்பார் மனத்தான் - பரிவான
மெய்யர்க்கு மெய்யன் வினைக்குவினை யாயினான்
பொய்யர்க்குப் பொய்யாய பொய்யினான் - ஐயன்
படநாகம் பூண்ட பரமன் பசுவி
னிடமாய் நிறைந்த இறைவன் - சுடரொளியான்
என்றுமுளன் அன்றளவும் யானும் உளனாகி
நின்றநிலை யிற்றரித்து நில்லாமற் - சென்றுசென்று
தோற்றியிடும் அண்டசஞ் சுவேதசங்கள் பாரின்மேற் 10
சாற்றும்உற் பீசஞ் சராயுசங்கட் - கேற்றபிறப்
பெல்லாம் பிறந்தும் இறந்தும் இருவினையின்
பொல்லாங்கு துய்க்கும் பொறியிலியேன் - கல்லா
உணர்வின் மிசையோ டுலகா யதனைப்
புணர்வதொரு புல்லறிவு பூண்டு - கணையிற்
கொடிதெனவே சென்று * குடிப்பழியே செய்து
கடிய கொலைகளவு காமம் - படியின்மிசைத்
தேடி யுழன்று தெரிவைத் தெரியாமல்
வாடி இடையும் மனந்தனக்கும் - நாடிஅது
போன வழிபோகும் புந்திக்கும் புந்தியுடன் 15
ஆன திறலார் அகந்தைக்கும் - மேனி
அயர அயர அழிய அழியும்
உயிரின் துயரம் உரையேன் - வயிரமே
கொண்டதொரு காமனுக்குங் கோபனுக்கும் மோகனுக்கும்
மண்டு மதமாச் சரியனுக்குந் - திண்டிறல்சேர்
இந்திரியம் பத்துக்கும் ஈரைந்து மாத்திரைக்கும்
அந்தமிலாப் பூதங்கள் ஐந்துக்குஞ் சிந்தைகவர்
மூன்றுகுற்றம் மூன்றுகுணம் மூன்றுமலம் மூன்றவத்தை
ஏன்றுநின்று செய்யும் இருவினைக்குந் - தோன்றாத
வாயுஒரு பத்துக்கும் மாறாத வல்வினையே 20
யாய கிளைக்கும் அருநிதிக்கும் - நேயமாம்
இச்சை கிரியை யிவைதரித்தங் கெண்ணிலா
அச்சங் கொடுமை யவைபூண்டு - கச்சரவன்
சீரில்நிலை நில்லாது திண்டாடும் பல்கருவி
வாரில்அகப் பட்டு மயங்கினேன் - தேருங்கால்
உன்னை ஒழிய உறவில்லை என்னுமது
தன்னை அறிவை தனியறிவை - முன்னந்
தலைப்பட்டார் தீரத் துறந்தார் மயங்கி
வலைப்பட்டார் மற்றையவ ரென்று - நிலைத்தமிழின்
தெய்வப் புலமைத் திருவள் ளுவர்உரைத்த 25
மெய்வைத்த சொல்லை விரும்பாமல் - ஐவர்க்கும்
ஆவதுவே செய்தங் கவர்வழியைத் தப்பாமற்
பாவமெனும் பௌவப் பரப்பழுந்திப் - பூவையர்தம்
கண்வலையிற் பட்டுக் கலவிக் கலைபயின்றங்(கு)
உண்மை நிலையுணர்ச்சி ஓராமல் - திண்மையினால்
நாவிற் கொடுமை பலபிதற்றி நாடோறுஞ்
சாவிற் பிறப்பில் தலைப்பட்டிங் - காவிநிலை
நிற்கும்வகை பாராய் நிலையான நெஞ்சமே
பொற்பினுடன் யானே புகலக்கேள் - வெற்பின்மிசை
வந்திருக்க வல்லான் மதியாதார் வல்அரணம் 30
செந்தழலில் மூழ்கச் சிரித்தபிரான் - அந்தமிலா
வேத முடிவில் விளைவில் விளைவிலொளி
ஆதி யமலன் நிமலனருட் - போத
அறிவி லறிவை அறியு மவர்கள்
குறியுள் புகுதுங் குணவன் - நெறிகொள்
வெளியில் வெளியில் வெளியன் வெளியில்
ஒளியில் ஒளியில் ஒளியன் - ஒளியில்
அளியில் அளியில் அளியன் அளியில்
அளவில் அளவில் அளவன் - அளவிறந்து
நின்றான் அனைத்தும் நிறைந்தான் நினைப்பவர்பாற் 35
சென்றான் தெரியத் தெரியாதான் - குன்றா
விளக்காய் நிறைந்த விரிசுடரான் மண்மேல்
துளக்காமல் நின்றபெருஞ் சோதி - உளக்கண்ணுக்
கல்லாது தோன்றா அமலன் அகிலமெலாம்
நில்லாமல் நின்ற நிலையினான் - சொல்ஆரும்
ஈசன் பெருமை இருவினையேன் இன்றுனக்குப்
பேசுந் தகைமையெலாம் பேணிக்கேள் - பாசம்
பலவுங் கடந்து பரிந்தருள்சேர் பண்பாற்
குலவி விளங்குகுணக் குன்றோன் - இலகவே
செய்ய தருமச் செழுங்கிரியின் மீதிழிந்து 40
வையம் பரவ மகிழ்ந்தெழுந்தங் - கையங்
களவுபயங் காமங் கொலைகோபங் காதி
அளவில்வினை யெல்லாம் அழித்திங் - குளமகிழத்
தொம்மெனவே எங்கும் முழங்கிச் சுருதிபயில்
செம்மைதரும் ஆகமங்கள் சேர்ந்தோடி - மும்மலத்தின்
காடடங்க வேர்பறித்துக் கல்விக் கரைகடந்தங்(கு)
ஓடுபல் பூதத் துணர்வழித்து - நீடுபுகழ்
மெய்வாய்கண் மூக்குச் செவியென்னப் பேர்பெற்ற
ஐவாய வேட்கை யவாஅகற்றி - நையும்இயல்
வாக்குப்பா தம்பாணி பாயுருபத் தம்பலவும் 45
நீக்கிச் செறிந்து நிறைந்தோடிப் - போக்கரிய
பந்தமெனுஞ் சோலை பறித்துப் பரந்தலைக்கும்
அந்தமனம் புத்தியுடன் ஆங்காரம் - சிந்திவிழ
மோதி அருணீர்மை ஓங்கிவிறல் முக்குணமுங்
காதி உரோமமெலாங் கைகலந்து - சீதப்
புளகம் அரும்பப் புலன்மயக்கம் போக்கி
விளைவில் புலன்முட்ட மேவிக் - களபதன
மாதர் மயக்கம் அறுத்துவளர் மண்டலத்துச்
சோதியொரு மூன்றினையுஞ் சோதித்து - நீதியினால்
ஆதாரம் ஆறினுஞ்சென் றாறிஅடல் வாயுக்கள் 50
மீதான பத்தும் மிகப்பரந்து - காதிப்
பிருதிவியப் புத்தேயு வாயுஆ காய
உறுதி நிலமைந்தும் ஓடி - மறுவிலா
நான்முகன்மால் ஈசன் மகேசன் நலஞ்சிறந்த
தான்முகம் ஐந்தாஞ் சதாசிவமும் - ஆனதொரு
விந்துநா தங்கடந்து சுத்த வெறுவெளியில்
அந்தமிலாப் பாழடங்கத் தேக்கியபின் - முந்திவரும்
அவ்வறிவுக் கப்பாலுஞ் சென்றகண்டம் உள்ளடக்கிச்
செவ்வறிவே யாகித் திகைப்பொழிந்திட் - டெவ்வறிவுந்
தானாய வீடளித்துத் தன்னிற் பிறிவிலா 55
ஊனாகி எவ்வுயிர்க்கும் உள்புகுந்து - மேனியிலா
அஞ்சவத்தை யுங்கடந் தாயபெரும் பேரொளிக்கே
தஞ்சமெனச் சென்று தலைப்பட்டு - வஞ்சமறத்
தான்அந்தம் இல்லாத தண்ணளியால் ஓங்கிவரும்
ஆனந்தம் என்பதோர் ஆறுடையான் - ஆனந்தம்
பண்ணும் பயன்சுருதி ஆகமங்கள் பார்த்துணர்ந்து
நண்ண அரியதொரு நாடுடையான் - எண்ணெண்
கலையால் உணர்ந்து கருத்தழிந்து காம
நிலையான தெல்லாமும் நீத்தங் - கலைவறவே
தேட்டற்ற சிந்தை சிவஞான மோனத்தால் 60
ஓட்டற்று வீற்றிருக்கும் ஊருடையான் - நாட்டத்தால்
தெண்ணீ ரருவிவிழச் சிந்தைமயக் கந்தெளிந்(து)
உண்ணீர்மை யெய்த உரோமமெலாம் - நண்ணும்
புளகம் புனைமெய் யர்பொய் யிற்கூடாமல்
உளகம்பங் கொண்டுள் உருகி - அளவிலா
மாலா யிருக்கு மவர்மனத்தை வாங்கஅருள்
மேலாய் விளங்கலங்கல் மெய்யினான் - தோலாத
வானம் புவனம் மலைகடல்ஏழ் பாதாளம்
ஊன்ஐந்து பூதத் துயிருணர்ச்சி - ஞானமாய்
எல்லாமாய் அல்லவாய் எண்ணுவார் எண்ணத்து 65
நில்லாமல் நிற்கும்நீள் வாசியான் - சொல்ஆரும்
பாதாளம் ஊடுருவிப் பாரேழும் விண்ணேழும்
ஆதார மாகி அகண்டம்நிறைந் - தோத
அரிதாய் எளிதாய் அருமறையா றங்கத்
துருவாய் உயிராய் உணர்வாய்ப் - பெரிதாய
வெய்யதுயர்ப் பாசமற வீசியே வெம்பிறவித்
துய்ய கடலைத் துகளெழுப்பி - ஐயமுறுங்
காமக் * குரோதலோப மோகமதங் காய்ந்தடர்த்துச்
சாமத் தொழிலின் தலைமிதித்து - நாமத்தாற்
கத்துஞ் சமயக் கணக்கின்விறற் கட்டறுத்துத் 70
தத்தம் பயங்கொலைகள் ஆங்கழித்தே - தத்திவரும்
பாசக் குழாத்தைப் படஅடித்துப் பாவையர்தம்
ஆசைக் கருத்தை அறவீசி - நேசத்தால்
ஆனவே கங்கொண் டருள்மும் மதத்தினால்
ஊனையார் தத்துவங்க ளுள்புகுந்து - தேனைப்
பருகிக் களித்துயர்ந்து பன்மறைநாற் கோட்டால்
மருவித் திகழ்ஞான ஆனையான் - இருமுச்
சமையங் கடந்து தனக்கொப் பிலாது
சுமைதுன்ப நீக்குந் துவசன் - கமையொன்றித்
தம்மை மறந்து தழலொளியுள் ளேயிருத்தி 75
இம்மை மறுமை இரண்டகற்றிச் - செம்மையே
வாயுவை ஓடா வகைநிறுத்தி வானத்து
வாயுவையும் அங்கே யுறஅமைத்துத் - தேயுவால்
என்றும் ஒரு தகைமை யாயிருக்கும் இன்பருளே
நின்று முழங்கும் நெடுமுரசோன் - அன்றியும்
மாலும் அயனும் வகுத்தளித்த வையமெலாஞ்
சாலும்அதற் கப்பாலும் எப்பாலும் - மேலை
யுலகும் உலகால் உணரவொண்ணா ஊரும்
இலகி நடக்கும்எழில் ஆணையான் - அலகிறந்த
காட்சியான் காட்சிக்குங் காணான் கலைஞான 80
ஆட்சியான் ஆட்சிக்கும் ஆயினான் - சூட்சியான்
பாருந் திசையும் படரொளியா லேநிறைந்தான்
தூருந் தலையுமிலாத் தோன்றலான் - வேராகி
வித்தாகி வித்தின் விளைவாகி மேவுதனுச்
சத்தாதி பூதங்கள் தானாகிச் - சுத்த
வெறுவெளியாய் பாழாய் வெறும்பாழுக் கப்பால்
உறுபொருளாய் நின்ற ஒருவன் - பொறியிலியேன்
வெம்பும் பிறவியலை வீழாமல் வீடளித்த
சம்பந்த மாமுனியென் தம்பிரான் - அம்புவியோர்
போற்றுந் திருவடியென் புன்தலைமே லேபொறித்தோன் 85
ஏற்றின் புறத்தமைந்த எங்கோமான் - சாற்றுவார்
சாற்றும் பொருளான் தனிமுதல்வன் தானல்லான்
வேற்றின்பம் இல்லா விளங்கொளியான் - போற்றுங்
குருவேட மாகிக் குணங்குறியொன் றில்லாப்
பெருவேட மாய்நிறைந்த பெம்மான் - கருவேடங்
கட்டுமுருக் கட்டறுத்தான் கற்றவர்வாழ் தில்லையான்
எட்டுமவர்க் கெட்டா இயல்பினான் - மட்டவிழ்தார்
வானோன் பவனி வரக்கண்டு வல்வினையேன்
ஏனோரும் ஏத்துதல்கண் டேத்தினேன் - தான்என்னைப்
பார்த்தான் பழையவினைப் பஞ்சமலக் கொத்தையெல்லாம் 90
நீத்தான் நினைவுவே றாக்கினான் - ஏத்தரிய
தொண்ணூற் றறுவர்பயில் தொக்கிற் றுவக்கறுத்தான்
கண்ணூறு தேனமுதங் காட்டினான் - வெண்ணீறும்
வேடமும் பூசையுமே மெய்யென்றான் பொய்யென்றான்
மாடையும் வாழ்க்கை மனையுமே - நாடரிய
அஞ்செழுத்தின் உள்ளீ டறிவித்தான் அஞ்செழுத்தை
நெஞ்சழுத்தி நேய மயலாக்கி - அஞ்செழுத்தை
உச்சரிக்குங் கேண்மை யுணர்த்தி அதன் உச்சரிப்பு
வைச்சிருக்கும் அந்த வழியாக்கி - அச்சமறச்
சென்று விளக்கை எழத்தூண்டிச் செஞ்சுடரின் 95
ஒன்றி ஒருவிளக்கின் உள்ளொளியாய் - நின்ற
பெருவிளக்கின் பேரொளியாய் உள்ளே பிரசம்
மருவும் மலர்போல் மதித்தங் - கருவினுருக்
கொள்ளா அருளைக் கொளுத்திக் குணங்குறியொன்
றில்லா இடத்தே இளைப்பாற்றி - விள்ளாத
உள்ளம் முதலாக உள்ளதெலாம் வாங்கஅருள்
வெள்ள மயலளித்து மேவினான் - கள்ளம்
மறப்பித்தான் மெய்ஞ்ஞான மாக்கிமன மெல்லாம்
இறப்பித்தான் என்பிறவி ஈர்த்தான் - விறற்சொல்லுக்
கெட்டானை யார்க்கும் எழுதா இயற்குணங்க 100
ளெட்டானை ஆற்றா எழுத்தினான் - மட்டாரும்
பாடலார் ஆடலார் பண்பலார் நண்பலார்
ஆடலா ராடல் அகன்பதியாம் - கூடலார்
காணக் கிடையாதான் காண்பார்க்குக் காட்சியான்
பாணர்க் கிலகு பலகையிட்டான் - சேணிற்
சிறந்த உருவான் திருமாலுக் கெட்டான்
நிறைந்த திருவுருவில் நிற்போன் - கறங்குடனே
சூறைசுழல் வண்டு சுழல்கொள்ளி வட்டமெனு
மாறு கருணையினால் மாற்றினான் - நீறணிந்த
மெய்யன் நிமலன் அமலன்அருள் வீடளிக்கும் 105
ஐயன் அறிவுக்கறி வாயினான் - பொய்யர்பாற்
பொய்மையாய் நின்றான் புரிந்தவர்தம் நெஞ்சத்து
மெய்மையாய் நின்று விளங்கினான் - கைமழுவன்
அத்தன்பால் நீசென் றடையும் இடத்தையெலாஞ்
சித்தஞ்சேர் நெஞ்சமே செப்பக்கேள் - நித்தலுமே
பூசிமுடித் துண்டுடுத்துப் பூங்குழலார் தங்கலவி
ஆசைதனிற் பட்டின்ப ஆர்கலிக்குள் - நேசமுற
நின்று திளைக்கும் இதுமுத்தி யல்லதுவே
றொன்று திளைக்கும் அதுமுத்தி - யன்றென்(று)
இலகா இருளலகை போல்இகலே பேசும் 110
உலகா யதன்பால் உறாதே - பலகாலும்
தாம்பிரமங் கண்டவர்போல் தம்மைக்கண் டாங்கதுவே
நான்பிரமம் என்பவர்பால் நண்ணாதே - ஊன்தனக்குக்
கொன்றிடுவ தெல்லாங் கொலையல்ல என்றுகுறித்(து)
என்றும்அற மேதெய்வம் என்றென்று - வென்றிப்
பொறையே யெனும்புத்தன் பொல்லாத புன்சொல்
மிறையே விரும்பி விழாதே - நிறைமேவி
வாழ்பவர்போல் மன்னுடம்பில் மன்னும்உரோ மம்பறித்துத்
தாழ்வுநினை யாதுதுகில் தான்அகற்றி - ஆழ்விக்கும்
அஞ்சும் அகற்றும் அதுமுத்தி என்றுரைக்கும் 115
வஞ்சமணன் பாழி மருவாதே - செஞ்சொல்புனை
ஆதிமறை ஓதி அதன்பயன்ஒன் றும்அறியா
வேதியர்சொல் மெய்யென்று மேவாதே - ஆதியின்மேல்
உற்றதிரு நீறுஞ் சிவாலயமும் உள்ளத்துச்
செற்ற புலையர்பாற் செல்லாதே - நற்றவஞ்சேர்
வேடமுடன் பூசைஅருள் மெய்ஞ்ஞான மில்லாத
மூடருடன் கூடி முயங்காதே - நீட
அழித்துப் பிறப்ப தறியா தரனைப்
பழித்துத் திரிபவரைப் பாராதே - விழித்தருளைத்
தந்தெம்மை ஆண்டருளுஞ் சம்பந்த மாமுனிவன் 120
அந்தங் கடந்தப்பா லாய்நின்றோன் - எந்தைபிரான்
வீற்றிருக்கும் ஓலக்கம் எய்திஅடி வீழ்ந்திறைஞ்சிப்
போற்றி சயசய போற்றியென - ஆர்த்தகரி
அன்றுரித்தாய் நின்பவனி ஆதரித்தா ரெல்லாரும்
வென்றிமதன் அம்புபட வீழ்வரோ - நின்றிடத்து
நில்லாத செல்வம் நிலையென் றுனைநீங்கிப்
பொல்லா நரகிற் புகுவரோ - பல்லோரும்
கத்துஞ் சமயக் கணக்கிற் படுவரோ
சித்தம் பலகால் திகைப்பரோ - முத்தம்
பொருத நகைமடவார் புன்கலவி யின்பம் 125
மருவி மயங்கி வருவரோ - இருபொழுதும்
நாள்இருபத் தேழும் நவக்கிரக மும்நலியுங்
கோள்இதுவென் றெண்ணிக் குறிப்பரோ - வேளை
எரித்த விழியாய்நின் இன்பக் கடற்கே
தரித்து மதிமறந்த தையல் - வருத்தமெலாந்
தீராய் எனஉரைத்துச் செங்கமலப் பூந்திருத்தாள்
தாராய் எனப்பலகால் தாழ்ந்திறைஞ்சி - ஏர்ஆரும்
பூங்கொன்றை வாங்கிப் புகழ்ந்துபுரி நெஞ்சமே
ஈங்கொன்ற வாராய் இனி

Open the Reformed Script Section in a New Tab
पूमेवुम् उन्दिप् पुयल्वण्णऩ् पॊऱ्पदुमत्
तार्मेवुम् मार्बऩ् सदुमुहत्तोऩ् - ताम्मेविप्
पण्ड्रियुम् अऩ्ऩमुमाय्प् पारिडन्दुम् वाऩ्बऱन्दुम्
ऎण्ड्रुम् अऱिया इयल्बिऩाऩ् - अण्ड्रियुम्
इन्दिरऩुम् वाऩोरुम् एऩोरुम् ऎप्पुवियुम्
मन्दर वॆऱ्पुम् मऱिहडलुम् - मन्दिरमुम्
वेदमुम् वेद *मुडिविऩ्विळै विन्दुवुडऩ्
नादमुङ् काणा नलत्तिऩाऩ् - ओद
अरियाऩ् ऎळियाऩ् अळविऱन्दु निण्ड्र ५
पॆरियाऩ् सिऱियाऩ्बॆण् पाहऩ् - तॆरिया
अरुवाऩ् उरुवाऩ् अरुवुरुव मल्लाऩ्
मरियाऩ् मरिप्पार् मऩत्ताऩ् - परिवाऩ
मॆय्यर्क्कु मॆय्यऩ् विऩैक्कुविऩै यायिऩाऩ्
पॊय्यर्क्कुप् पॊय्याय पॊय्यिऩाऩ् - ऐयऩ्
पडनाहम् पूण्ड परमऩ् पसुवि
ऩिडमाय् निऱैन्द इऱैवऩ् - सुडरॊळियाऩ्
ऎण्ड्रुमुळऩ् अण्ड्रळवुम् याऩुम् उळऩाहि
निण्ड्रनिलै यिट्ररित्तु निल्लामऱ् - सॆण्ड्रुसॆण्ड्रु
तोट्रियिडुम् अण्डसञ् सुवेदसङ्गळ् पारिऩ्मेऱ् १०
साट्रुम्उऱ् पीसञ् सरायुसङ्गट् - केट्रबिऱप्
पॆल्लाम् पिऱन्दुम् इऱन्दुम् इरुविऩैयिऩ्
पॊल्लाङ्गु तुय्क्कुम् पॊऱियिलियेऩ् - कल्ला
उणर्विऩ् मिसैयो टुलहा यदऩैप्
पुणर्वदॊरु पुल्लऱिवु पूण्डु - कणैयिऱ्
कॊडिदॆऩवे सॆण्ड्रु * कुडिप्पऴिये सॆय्दु
कडिय कॊलैहळवु कामम् - पडियिऩ्मिसैत्
तेडि युऴण्ड्रु तॆरिवैत् तॆरियामल्
वाडि इडैयुम् मऩन्दऩक्कुम् - नाडिअदु
पोऩ वऴिबोहुम् पुन्दिक्कुम् पुन्दियुडऩ् १५
आऩ तिऱलार् अहन्दैक्कुम् - मेऩि
अयर अयर अऴिय अऴियुम्
उयिरिऩ् तुयरम् उरैयेऩ् - वयिरमे
कॊण्डदॊरु कामऩुक्कुङ् कोबऩुक्कुम् मोहऩुक्कुम्
मण्डु मदमाच् चरियऩुक्कुन् - तिण्डिऱल्सेर्
इन्दिरियम् पत्तुक्कुम् ईरैन्दु मात्तिरैक्कुम्
अन्दमिलाप् पूदङ्गळ् ऐन्दुक्कुञ् सिन्दैहवर्
मूण्ड्रुहुट्रम् मूण्ड्रुहुणम् मूण्ड्रुमलम् मूण्ड्रवत्तै
एण्ड्रुनिण्ड्रु सॆय्युम् इरुविऩैक्कुन् - तोण्ड्राद
वायुऒरु पत्तुक्कुम् माऱाद वल्विऩैये २०
याय किळैक्कुम् अरुनिदिक्कुम् - नेयमाम्
इच्चै किरियै यिवैदरित्तङ् कॆण्णिला
अच्चङ् कॊडुमै यवैबूण्डु - कच्चरवऩ्
सीरिल्निलै निल्लादु तिण्डाडुम् पल्गरुवि
वारिल्अहप् पट्टु मयङ्गिऩेऩ् - तेरुङ्गाल्
उऩ्ऩै ऒऴिय उऱविल्लै ऎऩ्ऩुमदु
तऩ्ऩै अऱिवै तऩियऱिवै - मुऩ्ऩन्
तलैप्पट्टार् तीरत् तुऱन्दार् मयङ्गि
वलैप्पट्टार् मट्रैयव रॆण्ड्रु - निलैत्तमिऴिऩ्
तॆय्वप् पुलमैत् तिरुवळ् ळुवर्उरैत्त २५
मॆय्वैत्त सॊल्लै विरुम्बामल् - ऐवर्क्कुम्
आवदुवे सॆय्दङ् कवर्वऴियैत् तप्पामऱ्
पावमॆऩुम् पौवप् परप्पऴुन्दिप् - पूवैयर्दम्
कण्वलैयिऱ् पट्टुक् कलविक् कलैबयिण्ड्रङ्(कु)
उण्मै निलैयुणर्च्चि ओरामल् - तिण्मैयिऩाल्
नाविऱ् कॊडुमै पलबिदट्रि नाडोऱुञ्
साविऱ् पिऱप्पिल् तलैप्पट्टिङ् - काविनिलै
निऱ्कुम्वहै पाराय् निलैयाऩ नॆञ्जमे
पॊऱ्पिऩुडऩ् याऩे पुहलक्केळ् - वॆऱ्पिऩ्मिसै
वन्दिरुक्क वल्लाऩ् मदियादार् वल्अरणम् ३०
सॆन्दऴलिल् मूऴ्गच् चिरित्तबिराऩ् - अन्दमिला
वेद मुडिविल् विळैविल् विळैविलॊळि
आदि यमलऩ् निमलऩरुट् - पोद
अऱिवि लऱिवै अऱियु मवर्गळ्
कुऱियुळ् पुहुदुङ् कुणवऩ् - नॆऱिहॊळ्
वॆळियिल् वॆळियिल् वॆळियऩ् वॆळियिल्
ऒळियिल् ऒळियिल् ऒळियऩ् - ऒळियिल्
अळियिल् अळियिल् अळियऩ् अळियिल्
अळविल् अळविल् अळवऩ् - अळविऱन्दु
निण्ड्राऩ् अऩैत्तुम् निऱैन्दाऩ् निऩैप्पवर्बाऱ् ३५
सॆण्ड्राऩ् तॆरियत् तॆरियादाऩ् - कुण्ड्रा
विळक्काय् निऱैन्द विरिसुडराऩ् मण्मेल्
तुळक्कामल् निण्ड्रबॆरुञ् सोदि - उळक्कण्णुक्
कल्लादु तोण्ड्रा अमलऩ् अहिलमॆलाम्
निल्लामल् निण्ड्र निलैयिऩाऩ् - सॊल्आरुम्
ईसऩ् पॆरुमै इरुविऩैयेऩ् इण्ड्रुऩक्कुप्
पेसुन् दहैमैयॆलाम् पेणिक्केळ् - पासम्
पलवुङ् कडन्दु परिन्दरुळ्सेर् पण्बाऱ्
कुलवि विळङ्गुहुणक् कुण्ड्रोऩ् - इलहवे
सॆय्य तरुमच् चॆऴुङ्गिरियिऩ् मीदिऴिन्दु ४०
वैयम् परव महिऴ्न्दॆऴुन्दङ् - कैयङ्
कळवुबयङ् कामङ् कॊलैहोबङ् कादि
अळविल्विऩै यॆल्लाम् अऴित्तिङ् - कुळमहिऴत्
तॊम्मॆऩवे ऎङ्गुम् मुऴङ्गिच् चुरुदिबयिल्
सॆम्मैदरुम् आहमङ्गळ् सेर्न्दोडि - मुम्मलत्तिऩ्
काडडङ्ग वेर्बऱित्तुक् कल्विक् करैहडन्दङ्(कु)
ओडुबल् पूदत् तुणर्वऴित्तु - नीडुबुहऴ्
मॆय्वाय्गण् मूक्कुच् चॆवियॆऩ्ऩप् पेर्बॆट्र
ऐवाय वेट्कै यवाअहट्रि - नैयुम्इयल्
वाक्कुप्पा तम्बाणि पायुरुबत् तम्बलवुम् ४५
नीक्किच् चॆऱिन्दु निऱैन्दोडिप् - पोक्करिय
पन्दमॆऩुञ् सोलै पऱित्तुप् परन्दलैक्कुम्
अन्दमऩम् पुत्तियुडऩ् आङ्गारम् - सिन्दिविऴ
मोदि अरुणीर्मै ओङ्गिविऱल् मुक्कुणमुङ्
कादि उरोममॆलाङ् कैहलन्दु - सीदप्
पुळहम् अरुम्बप् पुलऩ्मयक्कम् पोक्कि
विळैविल् पुलऩ्मुट्ट मेविक् - कळबदऩ
मादर् मयक्कम् अऱुत्तुवळर् मण्डलत्तुच्
सोदियॊरु मूण्ड्रिऩैयुञ् सोदित्तु - नीदियिऩाल्
आदारम् आऱिऩुञ्जॆण्ड्राऱिअडल् वायुक्कळ् ५०
मीदाऩ पत्तुम् मिहप्परन्दु - कादिप्
पिरुदिवियप् पुत्तेयु वायुआ काय
उऱुदि निलमैन्दुम् ओडि - मऱुविला
नाऩ्मुहऩ्माल् ईसऩ् महेसऩ् नलञ्जिऱन्द
ताऩ्मुहम् ऐन्दाञ् सदासिवमुम् - आऩदॊरु
विन्दुना तङ्गडन्दु सुत्त वॆऱुवॆळियिल्
अन्दमिलाप् पाऴडङ्गत् तेक्कियबिऩ् - मुन्दिवरुम्
अव्वऱिवुक् कप्पालुञ् सॆण्ड्रहण्डम् उळ्ळडक्किच्
सॆव्वऱिवे याहित् तिहैप्पॊऴिन्दिट् - टॆव्वऱिवुन्
ताऩाय वीडळित्तुत् तऩ्ऩिऱ् पिऱिविला ५५
ऊऩाहि ऎव्वुयिर्क्कुम् उळ्बुहुन्दु - मेऩियिला
अञ्जवत्तै युङ्गडन् दायबॆरुम् पेरॊळिक्के
तञ्जमॆऩच् चॆण्ड्रु तलैप्पट्टु - वञ्जमऱत्
ताऩ्अन्दम् इल्लाद तण्णळियाल् ओङ्गिवरुम्
आऩन्दम् ऎऩ्बदोर् आऱुडैयाऩ् - आऩन्दम्
पण्णुम् पयऩ्चुरुदि आहमङ्गळ् पार्त्तुणर्न्दु
नण्ण अरियदॊरु नाडुडैयाऩ् - ऎण्णॆण्
कलैयाल् उणर्न्दु करुत्तऴिन्दु काम
निलैयाऩ तॆल्लामुम् नीत्तङ् - कलैवऱवे
तेट्टट्र सिन्दै सिवञाऩ मोऩत्ताल् ६०
ओट्टट्रु वीट्रिरुक्कुम् ऊरुडैयाऩ् - नाट्टत्ताल्
तॆण्णी ररुविविऴच् चिन्दैमयक् कन्दॆळिन्(तु)
उण्णीर्मै यॆय्द उरोममॆलाम् - नण्णुम्
पुळहम् पुऩैमॆय् यर्बॊय् यिऱ्कूडामल्
उळहम्बङ् कॊण्डुळ् उरुहि - अळविला
माला यिरुक्कु मवर्मऩत्तै वाङ्गअरुळ्
मेलाय् विळङ्गलङ्गल् मॆय्यिऩाऩ् - तोलाद
वाऩम् पुवऩम् मलैहडल्एऴ् पादाळम्
ऊऩ्ऐन्दु पूदत् तुयिरुणर्च्चि - ञाऩमाय्
ऎल्लामाय् अल्लवाय् ऎण्णुवार् ऎण्णत्तु ६५
निल्लामल् निऱ्कुम्नीळ् वासियाऩ् - सॊल्आरुम्
पादाळम् ऊडुरुविप् पारेऴुम् विण्णेऴुम्
आदार माहि अहण्डम्निऱैन् - तोद
अरिदाय् ऎळिदाय् अरुमऱैया ऱङ्गत्
तुरुवाय् उयिराय् उणर्वाय्प् - पॆरिदाय
वॆय्यदुयर्प् पासमऱ वीसिये वॆम्बिऱवित्
तुय्य कडलैत् तुहळॆऴुप्पि - ऐयमुऱुङ्
कामक् * कुरोदलोब मोहमदङ् काय्न्दडर्त्तुच्
सामत् तॊऴिलिऩ् तलैमिदित्तु - नामत्ताऱ्
कत्तुञ् समयक् कणक्किऩ्विऱऱ् कट्टऱुत्तुत् ७०
तत्तम् पयङ्गॊलैहळ् आङ्गऴित्ते - तत्तिवरुम्
पासक् कुऴात्तैप् पडअडित्तुप् पावैयर्दम्
आसैक् करुत्तै अऱवीसि - नेसत्ताल्
आऩवे कङ्गॊण् टरुळ्मुम् मदत्तिऩाल्
ऊऩैयार् तत्तुवङ्ग ळुळ्बुहुन्दु - तेऩैप्
परुहिक् कळित्तुयर्न्दु पऩ्मऱैनाऱ् कोट्टाल्
मरुवित् तिहऴ्ञाऩ आऩैयाऩ् - इरुमुच्
समैयङ् कडन्दु तऩक्कॊप् पिलादु
सुमैदुऩ्ब नीक्कुन् दुवसऩ् - कमैयॊण्ड्रित्
तम्मै मऱन्दु तऴलॊळियुळ् ळेयिरुत्ति ७५
इम्मै मऱुमै इरण्डहट्रिच् - सॆम्मैये
वायुवै ओडा वहैनिऱुत्ति वाऩत्तु
वायुवैयुम् अङ्गे युऱअमैत्तुत् - तेयुवाल्
ऎण्ड्रुम् ऒरु तहैमै यायिरुक्कुम् इऩ्बरुळे
निण्ड्रु मुऴङ्गुम् नॆडुमुरसोऩ् - अण्ड्रियुम्
मालुम् अयऩुम् वहुत्तळित्त वैयमॆलाञ्
सालुम्अदऱ् कप्पालुम् ऎप्पालुम् - मेलै
युलहुम् उलहाल् उणरवॊण्णा ऊरुम्
इलहि नडक्कुम्ऎऴिल् आणैयाऩ् - अलहिऱन्द
काट्चियाऩ् काट्चिक्कुङ् काणाऩ् कलैञाऩ ८०
आट्चियाऩ् आट्चिक्कुम् आयिऩाऩ् - सूट्चियाऩ्
पारुन् दिसैयुम् पडरॊळिया लेनिऱैन्दाऩ्
तूरुन् दलैयुमिलात् तोण्ड्रलाऩ् - वेराहि
वित्ताहि वित्तिऩ् विळैवाहि मेवुदऩुच्
सत्तादि पूदङ्गळ् ताऩाहिच् - सुत्त
वॆऱुवॆळियाय् पाऴाय् वॆऱुम्बाऴुक् कप्पाल्
उऱुबॊरुळाय् निण्ड्र ऒरुवऩ् - पॊऱियिलियेऩ्
वॆम्बुम् पिऱवियलै वीऴामल् वीडळित्त
सम्बन्द मामुऩियॆऩ् तम्बिराऩ् - अम्बुवियोर्
पोट्रुन् दिरुवडियॆऩ् पुऩ्दलैमे लेबॊऱित्तोऩ् ८५
एट्रिऩ् पुऱत्तमैन्द ऎङ्गोमाऩ् - साट्रुवार्
साट्रुम् पॊरुळाऩ् तऩिमुदल्वऩ् ताऩल्लाऩ्
वेट्रिऩ्बम् इल्ला विळङ्गॊळियाऩ् - पोट्रुङ्
कुरुवेड माहिक् कुणङ्गुऱियॊण्ड्रिल्लाप्
पॆरुवेड माय्निऱैन्द पॆम्माऩ् - करुवेडङ्
कट्टुमुरुक् कट्टऱुत्ताऩ् कट्रवर्वाऴ् तिल्लैयाऩ्
ऎट्टुमवर्क् कॆट्टा इयल्बिऩाऩ् - मट्टविऴ्दार्
वाऩोऩ् पवऩि वरक्कण्डु वल्विऩैयेऩ्
एऩोरुम् एत्तुदल्गण् टेत्तिऩेऩ् - ताऩ्ऎऩ्ऩैप्
पार्त्ताऩ् पऴैयविऩैप् पञ्जमलक् कॊत्तैयॆल्लाम् ९०
नीत्ताऩ् निऩैवुवे ऱाक्किऩाऩ् - एत्तरिय
तॊण्णूट्रऱुवर्बयिल् तॊक्किट्रुवक्कऱुत्ताऩ्
कण्णूऱु तेऩमुदङ् काट्टिऩाऩ् - वॆण्णीऱुम्
वेडमुम् पूसैयुमे मॆय्यॆण्ड्राऩ् पॊय्यॆण्ड्राऩ्
माडैयुम् वाऴ्क्कै मऩैयुमे - नाडरिय
अञ्जॆऴुत्तिऩ् उळ्ळी टऱिवित्ताऩ् अञ्जॆऴुत्तै
नॆञ्जऴुत्ति नेय मयलाक्कि - अञ्जॆऴुत्तै
उच्चरिक्कुङ् केण्मै युणर्त्ति अदऩ् उच्चरिप्पु
वैच्चिरुक्कुम् अन्द वऴियाक्कि - अच्चमऱच्
सॆण्ड्रु विळक्कै ऎऴत्तूण्डिच् चॆञ्जुडरिऩ् ९५
ऒण्ड्रि ऒरुविळक्किऩ् उळ्ळॊळियाय् - निण्ड्र
पॆरुविळक्किऩ् पेरॊळियाय् उळ्ळे पिरसम्
मरुवुम् मलर्बोल् मदित्तङ् - करुविऩुरुक्
कॊळ्ळा अरुळैक् कॊळुत्तिक् कुणङ्गुऱियॊऩ्
ऱिल्ला इडत्ते इळैप्पाट्रि - विळ्ळाद
उळ्ळम् मुदलाह उळ्ळदॆलाम् वाङ्गअरुळ्
वॆळ्ळ मयलळित्तु मेविऩाऩ् - कळ्ळम्
मऱप्पित्ताऩ् मॆय्ञ्ञाऩ माक्किमऩ मॆल्लाम्
इऱप्पित्ताऩ् ऎऩ्बिऱवि ईर्त्ताऩ् - विऱऱ्चॊल्लुक्
कॆट्टाऩै यार्क्कुम् ऎऴुदा इयऱ्कुणङ्ग १००
ळॆट्टाऩै आट्रा ऎऴुत्तिऩाऩ् - मट्टारुम्
पाडलार् आडलार् पण्बलार् नण्बलार्
आडला राडल् अहऩ्बदियाम् - कूडलार्
काणक् किडैयादाऩ् काण्बार्क्कुक् काट्चियाऩ्
पाणर्क् किलहु पलहैयिट्टाऩ् - सेणिऱ्
सिऱन्द उरुवाऩ् तिरुमालुक् कॆट्टाऩ्
निऱैन्द तिरुवुरुविल् निऱ्पोऩ् - कऱङ्गुडऩे
सूऱैसुऴल् वण्डु सुऴल्गॊळ्ळि वट्टमॆऩु
माऱु करुणैयिऩाल् माट्रिऩाऩ् - नीऱणिन्द
मॆय्यऩ् निमलऩ् अमलऩ्अरुळ् वीडळिक्कुम् १०५
ऐयऩ् अऱिवुक्कऱि वायिऩाऩ् - पॊय्यर्बाऱ्
पॊय्मैयाय् निण्ड्राऩ् पुरिन्दवर्दम् नॆञ्जत्तु
मॆय्मैयाय् निण्ड्रु विळङ्गिऩाऩ् - कैमऴुवऩ्
अत्तऩ्बाल् नीसॆण्ड्रडैयुम् इडत्तैयॆलाञ्
सित्तञ्जेर् नॆञ्जमे सॆप्पक्केळ् - नित्तलुमे
पूसिमुडित् तुण्डुडुत्तुप् पूङ्गुऴलार् तङ्गलवि
आसैदऩिऱ् पट्टिऩ्ब आर्गलिक्कुळ् - नेसमुऱ
निण्ड्रु तिळैक्कुम् इदुमुत्ति यल्लदुवे
ऱॊण्ड्रु तिळैक्कुम् अदुमुत्ति - यण्ड्रॆऩ्(ऱु)
इलहा इरुळलहै पोल्इहले पेसुम् ११०
उलहा यदऩ्बाल् उऱादे - पलहालुम्
ताम्बिरमङ् कण्डवर्बोल् तम्मैक्कण् टाङ्गदुवे
नाऩ्बिरमम् ऎऩ्बवर्बाल् नण्णादे - ऊऩ्दऩक्कुक्
कॊण्ड्रिडुव तॆल्लाङ् कॊलैयल्ल ऎण्ड्रुहुऱित्(तु)
ऎण्ड्रुम्अऱ मेदॆय्वम् ऎण्ड्रॆण्ड्रु - वॆण्ड्रिप्
पॊऱैये यॆऩुम्बुत्तऩ् पॊल्लाद पुऩ्चॊल्
मिऱैये विरुम्बि विऴादे - निऱैमेवि
वाऴ्बवर्बोल् मऩ्ऩुडम्बिल् मऩ्ऩुम्उरो मम्बऱित्तुत्
ताऴ्वुनिऩै यादुदुहिल् ताऩ्अहट्रि - आऴ्विक्कुम्
अञ्जुम् अहट्रुम् अदुमुत्ति ऎण्ड्रुरैक्कुम् ११५
वञ्जमणऩ् पाऴि मरुवादे - सॆञ्जॊल्बुऩै
आदिमऱै ओदि अदऩ्बयऩ्ऒण्ड्रुम्अऱिया
वेदियर्सॊल् मॆय्यॆण्ड्रु मेवादे - आदियिऩ्मेल्
उट्रदिरु नीऱुञ् सिवालयमुम् उळ्ळत्तुच्
सॆट्र पुलैयर्बाऱ् सॆल्लादे - नट्रवञ्जेर्
वेडमुडऩ् पूसैअरुळ् मॆय्ञ्ञाऩ मिल्लाद
मूडरुडऩ् कूडि मुयङ्गादे - नीड
अऴित्तुप् पिऱप्प तऱिया तरऩैप्
पऴित्तुत् तिरिबवरैप् पारादे - विऴित्तरुळैत्
तन्दॆम्मै आण्डरुळुञ् सम्बन्द मामुऩिवऩ् १२०
अन्दङ् कडन्दप्पा लाय्निण्ड्रोऩ् - ऎन्दैबिराऩ्
वीट्रिरुक्कुम् ओलक्कम् ऎय्दिअडि वीऴ्न्दिऱैञ्जिप्
पोट्रि सयसय पोट्रियॆऩ - आर्त्तहरि
अण्ड्रुरित्ताय् निऩ्बवऩि आदरित्ता रॆल्लारुम्
वॆण्ड्रिमदऩ् अम्बुबड वीऴ्वरो - निण्ड्रिडत्तु
निल्लाद सॆल्वम् निलैयॆण्ड्रुऩैनीङ्गिप्
पॊल्ला नरहिऱ् पुहुवरो - पल्लोरुम्
कत्तुञ् समयक् कणक्किऱ् पडुवरो
सित्तम् पलहाल् तिहैप्परो - मुत्तम्
पॊरुद नहैमडवार् पुऩ्गलवि यिऩ्बम् १२५
मरुवि मयङ्गि वरुवरो - इरुबॊऴुदुम्
नाळ्इरुबत् तेऴुम् नवक्किरह मुम्नलियुङ्
कोळ्इदुवॆण्ड्रॆण्णिक् कुऱिप्परो - वेळै
ऎरित्त विऴियाय्निऩ् इऩ्बक् कडऱ्के
तरित्तु मदिमऱन्द तैयल् - वरुत्तमॆलान्
तीराय् ऎऩउरैत्तुच् चॆङ्गमलप् पून्दिरुत्ताळ्
ताराय् ऎऩप्पलहाल् ताऴ्न्दिऱैञ्जि - एर्आरुम्
पूङ्गॊण्ड्रै वाङ्गिप् पुहऴ्न्दुबुरि नॆञ्जमे
ईङ्गॊण्ड्र वाराय् इऩि
Open the Devanagari Section in a New Tab
ಪೂಮೇವುಂ ಉಂದಿಪ್ ಪುಯಲ್ವಣ್ಣನ್ ಪೊಱ್ಪದುಮತ್
ತಾರ್ಮೇವುಂ ಮಾರ್ಬನ್ ಸದುಮುಹತ್ತೋನ್ - ತಾಮ್ಮೇವಿಪ್
ಪಂಡ್ರಿಯುಂ ಅನ್ನಮುಮಾಯ್ಪ್ ಪಾರಿಡಂದುಂ ವಾನ್ಬಱಂದುಂ
ಎಂಡ್ರುಂ ಅಱಿಯಾ ಇಯಲ್ಬಿನಾನ್ - ಅಂಡ್ರಿಯುಂ
ಇಂದಿರನುಂ ವಾನೋರುಂ ಏನೋರುಂ ಎಪ್ಪುವಿಯುಂ
ಮಂದರ ವೆಱ್ಪುಂ ಮಱಿಹಡಲುಂ - ಮಂದಿರಮುಂ
ವೇದಮುಂ ವೇದ *ಮುಡಿವಿನ್ವಿಳೈ ವಿಂದುವುಡನ್
ನಾದಮುಙ್ ಕಾಣಾ ನಲತ್ತಿನಾನ್ - ಓದ
ಅರಿಯಾನ್ ಎಳಿಯಾನ್ ಅಳವಿಱಂದು ನಿಂಡ್ರ ೫
ಪೆರಿಯಾನ್ ಸಿಱಿಯಾನ್ಬೆಣ್ ಪಾಹನ್ - ತೆರಿಯಾ
ಅರುವಾನ್ ಉರುವಾನ್ ಅರುವುರುವ ಮಲ್ಲಾನ್
ಮರಿಯಾನ್ ಮರಿಪ್ಪಾರ್ ಮನತ್ತಾನ್ - ಪರಿವಾನ
ಮೆಯ್ಯರ್ಕ್ಕು ಮೆಯ್ಯನ್ ವಿನೈಕ್ಕುವಿನೈ ಯಾಯಿನಾನ್
ಪೊಯ್ಯರ್ಕ್ಕುಪ್ ಪೊಯ್ಯಾಯ ಪೊಯ್ಯಿನಾನ್ - ಐಯನ್
ಪಡನಾಹಂ ಪೂಂಡ ಪರಮನ್ ಪಸುವಿ
ನಿಡಮಾಯ್ ನಿಱೈಂದ ಇಱೈವನ್ - ಸುಡರೊಳಿಯಾನ್
ಎಂಡ್ರುಮುಳನ್ ಅಂಡ್ರಳವುಂ ಯಾನುಂ ಉಳನಾಹಿ
ನಿಂಡ್ರನಿಲೈ ಯಿಟ್ರರಿತ್ತು ನಿಲ್ಲಾಮಱ್ - ಸೆಂಡ್ರುಸೆಂಡ್ರು
ತೋಟ್ರಿಯಿಡುಂ ಅಂಡಸಞ್ ಸುವೇದಸಂಗಳ್ ಪಾರಿನ್ಮೇಱ್ ೧೦
ಸಾಟ್ರುಮ್ಉಱ್ ಪೀಸಞ್ ಸರಾಯುಸಂಗಟ್ - ಕೇಟ್ರಬಿಱಪ್
ಪೆಲ್ಲಾಂ ಪಿಱಂದುಂ ಇಱಂದುಂ ಇರುವಿನೈಯಿನ್
ಪೊಲ್ಲಾಂಗು ತುಯ್ಕ್ಕುಂ ಪೊಱಿಯಿಲಿಯೇನ್ - ಕಲ್ಲಾ
ಉಣರ್ವಿನ್ ಮಿಸೈಯೋ ಟುಲಹಾ ಯದನೈಪ್
ಪುಣರ್ವದೊರು ಪುಲ್ಲಱಿವು ಪೂಂಡು - ಕಣೈಯಿಱ್
ಕೊಡಿದೆನವೇ ಸೆಂಡ್ರು * ಕುಡಿಪ್ಪೞಿಯೇ ಸೆಯ್ದು
ಕಡಿಯ ಕೊಲೈಹಳವು ಕಾಮಂ - ಪಡಿಯಿನ್ಮಿಸೈತ್
ತೇಡಿ ಯುೞಂಡ್ರು ತೆರಿವೈತ್ ತೆರಿಯಾಮಲ್
ವಾಡಿ ಇಡೈಯುಂ ಮನಂದನಕ್ಕುಂ - ನಾಡಿಅದು
ಪೋನ ವೞಿಬೋಹುಂ ಪುಂದಿಕ್ಕುಂ ಪುಂದಿಯುಡನ್ ೧೫
ಆನ ತಿಱಲಾರ್ ಅಹಂದೈಕ್ಕುಂ - ಮೇನಿ
ಅಯರ ಅಯರ ಅೞಿಯ ಅೞಿಯುಂ
ಉಯಿರಿನ್ ತುಯರಂ ಉರೈಯೇನ್ - ವಯಿರಮೇ
ಕೊಂಡದೊರು ಕಾಮನುಕ್ಕುಙ್ ಕೋಬನುಕ್ಕುಂ ಮೋಹನುಕ್ಕುಂ
ಮಂಡು ಮದಮಾಚ್ ಚರಿಯನುಕ್ಕುನ್ - ತಿಂಡಿಱಲ್ಸೇರ್
ಇಂದಿರಿಯಂ ಪತ್ತುಕ್ಕುಂ ಈರೈಂದು ಮಾತ್ತಿರೈಕ್ಕುಂ
ಅಂದಮಿಲಾಪ್ ಪೂದಂಗಳ್ ಐಂದುಕ್ಕುಞ್ ಸಿಂದೈಹವರ್
ಮೂಂಡ್ರುಹುಟ್ರಂ ಮೂಂಡ್ರುಹುಣಂ ಮೂಂಡ್ರುಮಲಂ ಮೂಂಡ್ರವತ್ತೈ
ಏಂಡ್ರುನಿಂಡ್ರು ಸೆಯ್ಯುಂ ಇರುವಿನೈಕ್ಕುನ್ - ತೋಂಡ್ರಾದ
ವಾಯುಒರು ಪತ್ತುಕ್ಕುಂ ಮಾಱಾದ ವಲ್ವಿನೈಯೇ ೨೦
ಯಾಯ ಕಿಳೈಕ್ಕುಂ ಅರುನಿದಿಕ್ಕುಂ - ನೇಯಮಾಂ
ಇಚ್ಚೈ ಕಿರಿಯೈ ಯಿವೈದರಿತ್ತಙ್ ಕೆಣ್ಣಿಲಾ
ಅಚ್ಚಙ್ ಕೊಡುಮೈ ಯವೈಬೂಂಡು - ಕಚ್ಚರವನ್
ಸೀರಿಲ್ನಿಲೈ ನಿಲ್ಲಾದು ತಿಂಡಾಡುಂ ಪಲ್ಗರುವಿ
ವಾರಿಲ್ಅಹಪ್ ಪಟ್ಟು ಮಯಂಗಿನೇನ್ - ತೇರುಂಗಾಲ್
ಉನ್ನೈ ಒೞಿಯ ಉಱವಿಲ್ಲೈ ಎನ್ನುಮದು
ತನ್ನೈ ಅಱಿವೈ ತನಿಯಱಿವೈ - ಮುನ್ನನ್
ತಲೈಪ್ಪಟ್ಟಾರ್ ತೀರತ್ ತುಱಂದಾರ್ ಮಯಂಗಿ
ವಲೈಪ್ಪಟ್ಟಾರ್ ಮಟ್ರೈಯವ ರೆಂಡ್ರು - ನಿಲೈತ್ತಮಿೞಿನ್
ತೆಯ್ವಪ್ ಪುಲಮೈತ್ ತಿರುವಳ್ ಳುವರ್ಉರೈತ್ತ ೨೫
ಮೆಯ್ವೈತ್ತ ಸೊಲ್ಲೈ ವಿರುಂಬಾಮಲ್ - ಐವರ್ಕ್ಕುಂ
ಆವದುವೇ ಸೆಯ್ದಙ್ ಕವರ್ವೞಿಯೈತ್ ತಪ್ಪಾಮಱ್
ಪಾವಮೆನುಂ ಪೌವಪ್ ಪರಪ್ಪೞುಂದಿಪ್ - ಪೂವೈಯರ್ದಂ
ಕಣ್ವಲೈಯಿಱ್ ಪಟ್ಟುಕ್ ಕಲವಿಕ್ ಕಲೈಬಯಿಂಡ್ರಙ್(ಕು)
ಉಣ್ಮೈ ನಿಲೈಯುಣರ್ಚ್ಚಿ ಓರಾಮಲ್ - ತಿಣ್ಮೈಯಿನಾಲ್
ನಾವಿಱ್ ಕೊಡುಮೈ ಪಲಬಿದಟ್ರಿ ನಾಡೋಱುಞ್
ಸಾವಿಱ್ ಪಿಱಪ್ಪಿಲ್ ತಲೈಪ್ಪಟ್ಟಿಙ್ - ಕಾವಿನಿಲೈ
ನಿಱ್ಕುಮ್ವಹೈ ಪಾರಾಯ್ ನಿಲೈಯಾನ ನೆಂಜಮೇ
ಪೊಱ್ಪಿನುಡನ್ ಯಾನೇ ಪುಹಲಕ್ಕೇಳ್ - ವೆಱ್ಪಿನ್ಮಿಸೈ
ವಂದಿರುಕ್ಕ ವಲ್ಲಾನ್ ಮದಿಯಾದಾರ್ ವಲ್ಅರಣಂ ೩೦
ಸೆಂದೞಲಿಲ್ ಮೂೞ್ಗಚ್ ಚಿರಿತ್ತಬಿರಾನ್ - ಅಂದಮಿಲಾ
ವೇದ ಮುಡಿವಿಲ್ ವಿಳೈವಿಲ್ ವಿಳೈವಿಲೊಳಿ
ಆದಿ ಯಮಲನ್ ನಿಮಲನರುಟ್ - ಪೋದ
ಅಱಿವಿ ಲಱಿವೈ ಅಱಿಯು ಮವರ್ಗಳ್
ಕುಱಿಯುಳ್ ಪುಹುದುಙ್ ಕುಣವನ್ - ನೆಱಿಹೊಳ್
ವೆಳಿಯಿಲ್ ವೆಳಿಯಿಲ್ ವೆಳಿಯನ್ ವೆಳಿಯಿಲ್
ಒಳಿಯಿಲ್ ಒಳಿಯಿಲ್ ಒಳಿಯನ್ - ಒಳಿಯಿಲ್
ಅಳಿಯಿಲ್ ಅಳಿಯಿಲ್ ಅಳಿಯನ್ ಅಳಿಯಿಲ್
ಅಳವಿಲ್ ಅಳವಿಲ್ ಅಳವನ್ - ಅಳವಿಱಂದು
ನಿಂಡ್ರಾನ್ ಅನೈತ್ತುಂ ನಿಱೈಂದಾನ್ ನಿನೈಪ್ಪವರ್ಬಾಱ್ ೩೫
ಸೆಂಡ್ರಾನ್ ತೆರಿಯತ್ ತೆರಿಯಾದಾನ್ - ಕುಂಡ್ರಾ
ವಿಳಕ್ಕಾಯ್ ನಿಱೈಂದ ವಿರಿಸುಡರಾನ್ ಮಣ್ಮೇಲ್
ತುಳಕ್ಕಾಮಲ್ ನಿಂಡ್ರಬೆರುಞ್ ಸೋದಿ - ಉಳಕ್ಕಣ್ಣುಕ್
ಕಲ್ಲಾದು ತೋಂಡ್ರಾ ಅಮಲನ್ ಅಹಿಲಮೆಲಾಂ
ನಿಲ್ಲಾಮಲ್ ನಿಂಡ್ರ ನಿಲೈಯಿನಾನ್ - ಸೊಲ್ಆರುಂ
ಈಸನ್ ಪೆರುಮೈ ಇರುವಿನೈಯೇನ್ ಇಂಡ್ರುನಕ್ಕುಪ್
ಪೇಸುನ್ ದಹೈಮೈಯೆಲಾಂ ಪೇಣಿಕ್ಕೇಳ್ - ಪಾಸಂ
ಪಲವುಙ್ ಕಡಂದು ಪರಿಂದರುಳ್ಸೇರ್ ಪಣ್ಬಾಱ್
ಕುಲವಿ ವಿಳಂಗುಹುಣಕ್ ಕುಂಡ್ರೋನ್ - ಇಲಹವೇ
ಸೆಯ್ಯ ತರುಮಚ್ ಚೆೞುಂಗಿರಿಯಿನ್ ಮೀದಿೞಿಂದು ೪೦
ವೈಯಂ ಪರವ ಮಹಿೞ್ಂದೆೞುಂದಙ್ - ಕೈಯಙ್
ಕಳವುಬಯಙ್ ಕಾಮಙ್ ಕೊಲೈಹೋಬಙ್ ಕಾದಿ
ಅಳವಿಲ್ವಿನೈ ಯೆಲ್ಲಾಂ ಅೞಿತ್ತಿಙ್ - ಕುಳಮಹಿೞತ್
ತೊಮ್ಮೆನವೇ ಎಂಗುಂ ಮುೞಂಗಿಚ್ ಚುರುದಿಬಯಿಲ್
ಸೆಮ್ಮೈದರುಂ ಆಹಮಂಗಳ್ ಸೇರ್ಂದೋಡಿ - ಮುಮ್ಮಲತ್ತಿನ್
ಕಾಡಡಂಗ ವೇರ್ಬಱಿತ್ತುಕ್ ಕಲ್ವಿಕ್ ಕರೈಹಡಂದಙ್(ಕು)
ಓಡುಬಲ್ ಪೂದತ್ ತುಣರ್ವೞಿತ್ತು - ನೀಡುಬುಹೞ್
ಮೆಯ್ವಾಯ್ಗಣ್ ಮೂಕ್ಕುಚ್ ಚೆವಿಯೆನ್ನಪ್ ಪೇರ್ಬೆಟ್ರ
ಐವಾಯ ವೇಟ್ಕೈ ಯವಾಅಹಟ್ರಿ - ನೈಯುಮ್ಇಯಲ್
ವಾಕ್ಕುಪ್ಪಾ ತಂಬಾಣಿ ಪಾಯುರುಬತ್ ತಂಬಲವುಂ ೪೫
ನೀಕ್ಕಿಚ್ ಚೆಱಿಂದು ನಿಱೈಂದೋಡಿಪ್ - ಪೋಕ್ಕರಿಯ
ಪಂದಮೆನುಞ್ ಸೋಲೈ ಪಱಿತ್ತುಪ್ ಪರಂದಲೈಕ್ಕುಂ
ಅಂದಮನಂ ಪುತ್ತಿಯುಡನ್ ಆಂಗಾರಂ - ಸಿಂದಿವಿೞ
ಮೋದಿ ಅರುಣೀರ್ಮೈ ಓಂಗಿವಿಱಲ್ ಮುಕ್ಕುಣಮುಙ್
ಕಾದಿ ಉರೋಮಮೆಲಾಙ್ ಕೈಹಲಂದು - ಸೀದಪ್
ಪುಳಹಂ ಅರುಂಬಪ್ ಪುಲನ್ಮಯಕ್ಕಂ ಪೋಕ್ಕಿ
ವಿಳೈವಿಲ್ ಪುಲನ್ಮುಟ್ಟ ಮೇವಿಕ್ - ಕಳಬದನ
ಮಾದರ್ ಮಯಕ್ಕಂ ಅಱುತ್ತುವಳರ್ ಮಂಡಲತ್ತುಚ್
ಸೋದಿಯೊರು ಮೂಂಡ್ರಿನೈಯುಞ್ ಸೋದಿತ್ತು - ನೀದಿಯಿನಾಲ್
ಆದಾರಂ ಆಱಿನುಂಜೆಂಡ್ರಾಱಿಅಡಲ್ ವಾಯುಕ್ಕಳ್ ೫೦
ಮೀದಾನ ಪತ್ತುಂ ಮಿಹಪ್ಪರಂದು - ಕಾದಿಪ್
ಪಿರುದಿವಿಯಪ್ ಪುತ್ತೇಯು ವಾಯುಆ ಕಾಯ
ಉಱುದಿ ನಿಲಮೈಂದುಂ ಓಡಿ - ಮಱುವಿಲಾ
ನಾನ್ಮುಹನ್ಮಾಲ್ ಈಸನ್ ಮಹೇಸನ್ ನಲಂಜಿಱಂದ
ತಾನ್ಮುಹಂ ಐಂದಾಞ್ ಸದಾಸಿವಮುಂ - ಆನದೊರು
ವಿಂದುನಾ ತಂಗಡಂದು ಸುತ್ತ ವೆಱುವೆಳಿಯಿಲ್
ಅಂದಮಿಲಾಪ್ ಪಾೞಡಂಗತ್ ತೇಕ್ಕಿಯಬಿನ್ - ಮುಂದಿವರುಂ
ಅವ್ವಱಿವುಕ್ ಕಪ್ಪಾಲುಞ್ ಸೆಂಡ್ರಹಂಡಂ ಉಳ್ಳಡಕ್ಕಿಚ್
ಸೆವ್ವಱಿವೇ ಯಾಹಿತ್ ತಿಹೈಪ್ಪೊೞಿಂದಿಟ್ - ಟೆವ್ವಱಿವುನ್
ತಾನಾಯ ವೀಡಳಿತ್ತುತ್ ತನ್ನಿಱ್ ಪಿಱಿವಿಲಾ ೫೫
ಊನಾಹಿ ಎವ್ವುಯಿರ್ಕ್ಕುಂ ಉಳ್ಬುಹುಂದು - ಮೇನಿಯಿಲಾ
ಅಂಜವತ್ತೈ ಯುಂಗಡನ್ ದಾಯಬೆರುಂ ಪೇರೊಳಿಕ್ಕೇ
ತಂಜಮೆನಚ್ ಚೆಂಡ್ರು ತಲೈಪ್ಪಟ್ಟು - ವಂಜಮಱತ್
ತಾನ್ಅಂದಂ ಇಲ್ಲಾದ ತಣ್ಣಳಿಯಾಲ್ ಓಂಗಿವರುಂ
ಆನಂದಂ ಎನ್ಬದೋರ್ ಆಱುಡೈಯಾನ್ - ಆನಂದಂ
ಪಣ್ಣುಂ ಪಯನ್ಚುರುದಿ ಆಹಮಂಗಳ್ ಪಾರ್ತ್ತುಣರ್ಂದು
ನಣ್ಣ ಅರಿಯದೊರು ನಾಡುಡೈಯಾನ್ - ಎಣ್ಣೆಣ್
ಕಲೈಯಾಲ್ ಉಣರ್ಂದು ಕರುತ್ತೞಿಂದು ಕಾಮ
ನಿಲೈಯಾನ ತೆಲ್ಲಾಮುಂ ನೀತ್ತಙ್ - ಕಲೈವಱವೇ
ತೇಟ್ಟಟ್ರ ಸಿಂದೈ ಸಿವಞಾನ ಮೋನತ್ತಾಲ್ ೬೦
ಓಟ್ಟಟ್ರು ವೀಟ್ರಿರುಕ್ಕುಂ ಊರುಡೈಯಾನ್ - ನಾಟ್ಟತ್ತಾಲ್
ತೆಣ್ಣೀ ರರುವಿವಿೞಚ್ ಚಿಂದೈಮಯಕ್ ಕಂದೆಳಿನ್(ತು)
ಉಣ್ಣೀರ್ಮೈ ಯೆಯ್ದ ಉರೋಮಮೆಲಾಂ - ನಣ್ಣುಂ
ಪುಳಹಂ ಪುನೈಮೆಯ್ ಯರ್ಬೊಯ್ ಯಿಱ್ಕೂಡಾಮಲ್
ಉಳಹಂಬಙ್ ಕೊಂಡುಳ್ ಉರುಹಿ - ಅಳವಿಲಾ
ಮಾಲಾ ಯಿರುಕ್ಕು ಮವರ್ಮನತ್ತೈ ವಾಂಗಅರುಳ್
ಮೇಲಾಯ್ ವಿಳಂಗಲಂಗಲ್ ಮೆಯ್ಯಿನಾನ್ - ತೋಲಾದ
ವಾನಂ ಪುವನಂ ಮಲೈಹಡಲ್ಏೞ್ ಪಾದಾಳಂ
ಊನ್ಐಂದು ಪೂದತ್ ತುಯಿರುಣರ್ಚ್ಚಿ - ಞಾನಮಾಯ್
ಎಲ್ಲಾಮಾಯ್ ಅಲ್ಲವಾಯ್ ಎಣ್ಣುವಾರ್ ಎಣ್ಣತ್ತು ೬೫
ನಿಲ್ಲಾಮಲ್ ನಿಱ್ಕುಮ್ನೀಳ್ ವಾಸಿಯಾನ್ - ಸೊಲ್ಆರುಂ
ಪಾದಾಳಂ ಊಡುರುವಿಪ್ ಪಾರೇೞುಂ ವಿಣ್ಣೇೞುಂ
ಆದಾರ ಮಾಹಿ ಅಹಂಡಮ್ನಿಱೈನ್ - ತೋದ
ಅರಿದಾಯ್ ಎಳಿದಾಯ್ ಅರುಮಱೈಯಾ ಱಂಗತ್
ತುರುವಾಯ್ ಉಯಿರಾಯ್ ಉಣರ್ವಾಯ್ಪ್ - ಪೆರಿದಾಯ
ವೆಯ್ಯದುಯರ್ಪ್ ಪಾಸಮಱ ವೀಸಿಯೇ ವೆಂಬಿಱವಿತ್
ತುಯ್ಯ ಕಡಲೈತ್ ತುಹಳೆೞುಪ್ಪಿ - ಐಯಮುಱುಙ್
ಕಾಮಕ್ * ಕುರೋದಲೋಬ ಮೋಹಮದಙ್ ಕಾಯ್ಂದಡರ್ತ್ತುಚ್
ಸಾಮತ್ ತೊೞಿಲಿನ್ ತಲೈಮಿದಿತ್ತು - ನಾಮತ್ತಾಱ್
ಕತ್ತುಞ್ ಸಮಯಕ್ ಕಣಕ್ಕಿನ್ವಿಱಱ್ ಕಟ್ಟಱುತ್ತುತ್ ೭೦
ತತ್ತಂ ಪಯಂಗೊಲೈಹಳ್ ಆಂಗೞಿತ್ತೇ - ತತ್ತಿವರುಂ
ಪಾಸಕ್ ಕುೞಾತ್ತೈಪ್ ಪಡಅಡಿತ್ತುಪ್ ಪಾವೈಯರ್ದಂ
ಆಸೈಕ್ ಕರುತ್ತೈ ಅಱವೀಸಿ - ನೇಸತ್ತಾಲ್
ಆನವೇ ಕಂಗೊಣ್ ಟರುಳ್ಮುಂ ಮದತ್ತಿನಾಲ್
ಊನೈಯಾರ್ ತತ್ತುವಂಗ ಳುಳ್ಬುಹುಂದು - ತೇನೈಪ್
ಪರುಹಿಕ್ ಕಳಿತ್ತುಯರ್ಂದು ಪನ್ಮಱೈನಾಱ್ ಕೋಟ್ಟಾಲ್
ಮರುವಿತ್ ತಿಹೞ್ಞಾನ ಆನೈಯಾನ್ - ಇರುಮುಚ್
ಸಮೈಯಙ್ ಕಡಂದು ತನಕ್ಕೊಪ್ ಪಿಲಾದು
ಸುಮೈದುನ್ಬ ನೀಕ್ಕುನ್ ದುವಸನ್ - ಕಮೈಯೊಂಡ್ರಿತ್
ತಮ್ಮೈ ಮಱಂದು ತೞಲೊಳಿಯುಳ್ ಳೇಯಿರುತ್ತಿ ೭೫
ಇಮ್ಮೈ ಮಱುಮೈ ಇರಂಡಹಟ್ರಿಚ್ - ಸೆಮ್ಮೈಯೇ
ವಾಯುವೈ ಓಡಾ ವಹೈನಿಱುತ್ತಿ ವಾನತ್ತು
ವಾಯುವೈಯುಂ ಅಂಗೇ ಯುಱಅಮೈತ್ತುತ್ - ತೇಯುವಾಲ್
ಎಂಡ್ರುಂ ಒರು ತಹೈಮೈ ಯಾಯಿರುಕ್ಕುಂ ಇನ್ಬರುಳೇ
ನಿಂಡ್ರು ಮುೞಂಗುಂ ನೆಡುಮುರಸೋನ್ - ಅಂಡ್ರಿಯುಂ
ಮಾಲುಂ ಅಯನುಂ ವಹುತ್ತಳಿತ್ತ ವೈಯಮೆಲಾಞ್
ಸಾಲುಮ್ಅದಱ್ ಕಪ್ಪಾಲುಂ ಎಪ್ಪಾಲುಂ - ಮೇಲೈ
ಯುಲಹುಂ ಉಲಹಾಲ್ ಉಣರವೊಣ್ಣಾ ಊರುಂ
ಇಲಹಿ ನಡಕ್ಕುಮ್ಎೞಿಲ್ ಆಣೈಯಾನ್ - ಅಲಹಿಱಂದ
ಕಾಟ್ಚಿಯಾನ್ ಕಾಟ್ಚಿಕ್ಕುಙ್ ಕಾಣಾನ್ ಕಲೈಞಾನ ೮೦
ಆಟ್ಚಿಯಾನ್ ಆಟ್ಚಿಕ್ಕುಂ ಆಯಿನಾನ್ - ಸೂಟ್ಚಿಯಾನ್
ಪಾರುನ್ ದಿಸೈಯುಂ ಪಡರೊಳಿಯಾ ಲೇನಿಱೈಂದಾನ್
ತೂರುನ್ ದಲೈಯುಮಿಲಾತ್ ತೋಂಡ್ರಲಾನ್ - ವೇರಾಹಿ
ವಿತ್ತಾಹಿ ವಿತ್ತಿನ್ ವಿಳೈವಾಹಿ ಮೇವುದನುಚ್
ಸತ್ತಾದಿ ಪೂದಂಗಳ್ ತಾನಾಹಿಚ್ - ಸುತ್ತ
ವೆಱುವೆಳಿಯಾಯ್ ಪಾೞಾಯ್ ವೆಱುಂಬಾೞುಕ್ ಕಪ್ಪಾಲ್
ಉಱುಬೊರುಳಾಯ್ ನಿಂಡ್ರ ಒರುವನ್ - ಪೊಱಿಯಿಲಿಯೇನ್
ವೆಂಬುಂ ಪಿಱವಿಯಲೈ ವೀೞಾಮಲ್ ವೀಡಳಿತ್ತ
ಸಂಬಂದ ಮಾಮುನಿಯೆನ್ ತಂಬಿರಾನ್ - ಅಂಬುವಿಯೋರ್
ಪೋಟ್ರುನ್ ದಿರುವಡಿಯೆನ್ ಪುನ್ದಲೈಮೇ ಲೇಬೊಱಿತ್ತೋನ್ ೮೫
ಏಟ್ರಿನ್ ಪುಱತ್ತಮೈಂದ ಎಂಗೋಮಾನ್ - ಸಾಟ್ರುವಾರ್
ಸಾಟ್ರುಂ ಪೊರುಳಾನ್ ತನಿಮುದಲ್ವನ್ ತಾನಲ್ಲಾನ್
ವೇಟ್ರಿನ್ಬಂ ಇಲ್ಲಾ ವಿಳಂಗೊಳಿಯಾನ್ - ಪೋಟ್ರುಙ್
ಕುರುವೇಡ ಮಾಹಿಕ್ ಕುಣಂಗುಱಿಯೊಂಡ್ರಿಲ್ಲಾಪ್
ಪೆರುವೇಡ ಮಾಯ್ನಿಱೈಂದ ಪೆಮ್ಮಾನ್ - ಕರುವೇಡಙ್
ಕಟ್ಟುಮುರುಕ್ ಕಟ್ಟಱುತ್ತಾನ್ ಕಟ್ರವರ್ವಾೞ್ ತಿಲ್ಲೈಯಾನ್
ಎಟ್ಟುಮವರ್ಕ್ ಕೆಟ್ಟಾ ಇಯಲ್ಬಿನಾನ್ - ಮಟ್ಟವಿೞ್ದಾರ್
ವಾನೋನ್ ಪವನಿ ವರಕ್ಕಂಡು ವಲ್ವಿನೈಯೇನ್
ಏನೋರುಂ ಏತ್ತುದಲ್ಗಣ್ ಟೇತ್ತಿನೇನ್ - ತಾನ್ಎನ್ನೈಪ್
ಪಾರ್ತ್ತಾನ್ ಪೞೈಯವಿನೈಪ್ ಪಂಜಮಲಕ್ ಕೊತ್ತೈಯೆಲ್ಲಾಂ ೯೦
ನೀತ್ತಾನ್ ನಿನೈವುವೇ ಱಾಕ್ಕಿನಾನ್ - ಏತ್ತರಿಯ
ತೊಣ್ಣೂಟ್ರಱುವರ್ಬಯಿಲ್ ತೊಕ್ಕಿಟ್ರುವಕ್ಕಱುತ್ತಾನ್
ಕಣ್ಣೂಱು ತೇನಮುದಙ್ ಕಾಟ್ಟಿನಾನ್ - ವೆಣ್ಣೀಱುಂ
ವೇಡಮುಂ ಪೂಸೈಯುಮೇ ಮೆಯ್ಯೆಂಡ್ರಾನ್ ಪೊಯ್ಯೆಂಡ್ರಾನ್
ಮಾಡೈಯುಂ ವಾೞ್ಕ್ಕೈ ಮನೈಯುಮೇ - ನಾಡರಿಯ
ಅಂಜೆೞುತ್ತಿನ್ ಉಳ್ಳೀ ಟಱಿವಿತ್ತಾನ್ ಅಂಜೆೞುತ್ತೈ
ನೆಂಜೞುತ್ತಿ ನೇಯ ಮಯಲಾಕ್ಕಿ - ಅಂಜೆೞುತ್ತೈ
ಉಚ್ಚರಿಕ್ಕುಙ್ ಕೇಣ್ಮೈ ಯುಣರ್ತ್ತಿ ಅದನ್ ಉಚ್ಚರಿಪ್ಪು
ವೈಚ್ಚಿರುಕ್ಕುಂ ಅಂದ ವೞಿಯಾಕ್ಕಿ - ಅಚ್ಚಮಱಚ್
ಸೆಂಡ್ರು ವಿಳಕ್ಕೈ ಎೞತ್ತೂಂಡಿಚ್ ಚೆಂಜುಡರಿನ್ ೯೫
ಒಂಡ್ರಿ ಒರುವಿಳಕ್ಕಿನ್ ಉಳ್ಳೊಳಿಯಾಯ್ - ನಿಂಡ್ರ
ಪೆರುವಿಳಕ್ಕಿನ್ ಪೇರೊಳಿಯಾಯ್ ಉಳ್ಳೇ ಪಿರಸಂ
ಮರುವುಂ ಮಲರ್ಬೋಲ್ ಮದಿತ್ತಙ್ - ಕರುವಿನುರುಕ್
ಕೊಳ್ಳಾ ಅರುಳೈಕ್ ಕೊಳುತ್ತಿಕ್ ಕುಣಂಗುಱಿಯೊನ್
ಱಿಲ್ಲಾ ಇಡತ್ತೇ ಇಳೈಪ್ಪಾಟ್ರಿ - ವಿಳ್ಳಾದ
ಉಳ್ಳಂ ಮುದಲಾಹ ಉಳ್ಳದೆಲಾಂ ವಾಂಗಅರುಳ್
ವೆಳ್ಳ ಮಯಲಳಿತ್ತು ಮೇವಿನಾನ್ - ಕಳ್ಳಂ
ಮಱಪ್ಪಿತ್ತಾನ್ ಮೆಯ್ಞ್ಞಾನ ಮಾಕ್ಕಿಮನ ಮೆಲ್ಲಾಂ
ಇಱಪ್ಪಿತ್ತಾನ್ ಎನ್ಬಿಱವಿ ಈರ್ತ್ತಾನ್ - ವಿಱಱ್ಚೊಲ್ಲುಕ್
ಕೆಟ್ಟಾನೈ ಯಾರ್ಕ್ಕುಂ ಎೞುದಾ ಇಯಱ್ಕುಣಂಗ ೧೦೦
ಳೆಟ್ಟಾನೈ ಆಟ್ರಾ ಎೞುತ್ತಿನಾನ್ - ಮಟ್ಟಾರುಂ
ಪಾಡಲಾರ್ ಆಡಲಾರ್ ಪಣ್ಬಲಾರ್ ನಣ್ಬಲಾರ್
ಆಡಲಾ ರಾಡಲ್ ಅಹನ್ಬದಿಯಾಂ - ಕೂಡಲಾರ್
ಕಾಣಕ್ ಕಿಡೈಯಾದಾನ್ ಕಾಣ್ಬಾರ್ಕ್ಕುಕ್ ಕಾಟ್ಚಿಯಾನ್
ಪಾಣರ್ಕ್ ಕಿಲಹು ಪಲಹೈಯಿಟ್ಟಾನ್ - ಸೇಣಿಱ್
ಸಿಱಂದ ಉರುವಾನ್ ತಿರುಮಾಲುಕ್ ಕೆಟ್ಟಾನ್
ನಿಱೈಂದ ತಿರುವುರುವಿಲ್ ನಿಱ್ಪೋನ್ - ಕಱಂಗುಡನೇ
ಸೂಱೈಸುೞಲ್ ವಂಡು ಸುೞಲ್ಗೊಳ್ಳಿ ವಟ್ಟಮೆನು
ಮಾಱು ಕರುಣೈಯಿನಾಲ್ ಮಾಟ್ರಿನಾನ್ - ನೀಱಣಿಂದ
ಮೆಯ್ಯನ್ ನಿಮಲನ್ ಅಮಲನ್ಅರುಳ್ ವೀಡಳಿಕ್ಕುಂ ೧೦೫
ಐಯನ್ ಅಱಿವುಕ್ಕಱಿ ವಾಯಿನಾನ್ - ಪೊಯ್ಯರ್ಬಾಱ್
ಪೊಯ್ಮೈಯಾಯ್ ನಿಂಡ್ರಾನ್ ಪುರಿಂದವರ್ದಂ ನೆಂಜತ್ತು
ಮೆಯ್ಮೈಯಾಯ್ ನಿಂಡ್ರು ವಿಳಂಗಿನಾನ್ - ಕೈಮೞುವನ್
ಅತ್ತನ್ಬಾಲ್ ನೀಸೆಂಡ್ರಡೈಯುಂ ಇಡತ್ತೈಯೆಲಾಞ್
ಸಿತ್ತಂಜೇರ್ ನೆಂಜಮೇ ಸೆಪ್ಪಕ್ಕೇಳ್ - ನಿತ್ತಲುಮೇ
ಪೂಸಿಮುಡಿತ್ ತುಂಡುಡುತ್ತುಪ್ ಪೂಂಗುೞಲಾರ್ ತಂಗಲವಿ
ಆಸೈದನಿಱ್ ಪಟ್ಟಿನ್ಬ ಆರ್ಗಲಿಕ್ಕುಳ್ - ನೇಸಮುಱ
ನಿಂಡ್ರು ತಿಳೈಕ್ಕುಂ ಇದುಮುತ್ತಿ ಯಲ್ಲದುವೇ
ಱೊಂಡ್ರು ತಿಳೈಕ್ಕುಂ ಅದುಮುತ್ತಿ - ಯಂಡ್ರೆನ್(ಱು)
ಇಲಹಾ ಇರುಳಲಹೈ ಪೋಲ್ಇಹಲೇ ಪೇಸುಂ ೧೧೦
ಉಲಹಾ ಯದನ್ಬಾಲ್ ಉಱಾದೇ - ಪಲಹಾಲುಂ
ತಾಂಬಿರಮಙ್ ಕಂಡವರ್ಬೋಲ್ ತಮ್ಮೈಕ್ಕಣ್ ಟಾಂಗದುವೇ
ನಾನ್ಬಿರಮಂ ಎನ್ಬವರ್ಬಾಲ್ ನಣ್ಣಾದೇ - ಊನ್ದನಕ್ಕುಕ್
ಕೊಂಡ್ರಿಡುವ ತೆಲ್ಲಾಙ್ ಕೊಲೈಯಲ್ಲ ಎಂಡ್ರುಹುಱಿತ್(ತು)
ಎಂಡ್ರುಮ್ಅಱ ಮೇದೆಯ್ವಂ ಎಂಡ್ರೆಂಡ್ರು - ವೆಂಡ್ರಿಪ್
ಪೊಱೈಯೇ ಯೆನುಂಬುತ್ತನ್ ಪೊಲ್ಲಾದ ಪುನ್ಚೊಲ್
ಮಿಱೈಯೇ ವಿರುಂಬಿ ವಿೞಾದೇ - ನಿಱೈಮೇವಿ
ವಾೞ್ಬವರ್ಬೋಲ್ ಮನ್ನುಡಂಬಿಲ್ ಮನ್ನುಮ್ಉರೋ ಮಂಬಱಿತ್ತುತ್
ತಾೞ್ವುನಿನೈ ಯಾದುದುಹಿಲ್ ತಾನ್ಅಹಟ್ರಿ - ಆೞ್ವಿಕ್ಕುಂ
ಅಂಜುಂ ಅಹಟ್ರುಂ ಅದುಮುತ್ತಿ ಎಂಡ್ರುರೈಕ್ಕುಂ ೧೧೫
ವಂಜಮಣನ್ ಪಾೞಿ ಮರುವಾದೇ - ಸೆಂಜೊಲ್ಬುನೈ
ಆದಿಮಱೈ ಓದಿ ಅದನ್ಬಯನ್ಒಂಡ್ರುಮ್ಅಱಿಯಾ
ವೇದಿಯರ್ಸೊಲ್ ಮೆಯ್ಯೆಂಡ್ರು ಮೇವಾದೇ - ಆದಿಯಿನ್ಮೇಲ್
ಉಟ್ರದಿರು ನೀಱುಞ್ ಸಿವಾಲಯಮುಂ ಉಳ್ಳತ್ತುಚ್
ಸೆಟ್ರ ಪುಲೈಯರ್ಬಾಱ್ ಸೆಲ್ಲಾದೇ - ನಟ್ರವಂಜೇರ್
ವೇಡಮುಡನ್ ಪೂಸೈಅರುಳ್ ಮೆಯ್ಞ್ಞಾನ ಮಿಲ್ಲಾದ
ಮೂಡರುಡನ್ ಕೂಡಿ ಮುಯಂಗಾದೇ - ನೀಡ
ಅೞಿತ್ತುಪ್ ಪಿಱಪ್ಪ ತಱಿಯಾ ತರನೈಪ್
ಪೞಿತ್ತುತ್ ತಿರಿಬವರೈಪ್ ಪಾರಾದೇ - ವಿೞಿತ್ತರುಳೈತ್
ತಂದೆಮ್ಮೈ ಆಂಡರುಳುಞ್ ಸಂಬಂದ ಮಾಮುನಿವನ್ ೧೨೦
ಅಂದಙ್ ಕಡಂದಪ್ಪಾ ಲಾಯ್ನಿಂಡ್ರೋನ್ - ಎಂದೈಬಿರಾನ್
ವೀಟ್ರಿರುಕ್ಕುಂ ಓಲಕ್ಕಂ ಎಯ್ದಿಅಡಿ ವೀೞ್ಂದಿಱೈಂಜಿಪ್
ಪೋಟ್ರಿ ಸಯಸಯ ಪೋಟ್ರಿಯೆನ - ಆರ್ತ್ತಹರಿ
ಅಂಡ್ರುರಿತ್ತಾಯ್ ನಿನ್ಬವನಿ ಆದರಿತ್ತಾ ರೆಲ್ಲಾರುಂ
ವೆಂಡ್ರಿಮದನ್ ಅಂಬುಬಡ ವೀೞ್ವರೋ - ನಿಂಡ್ರಿಡತ್ತು
ನಿಲ್ಲಾದ ಸೆಲ್ವಂ ನಿಲೈಯೆಂಡ್ರುನೈನೀಂಗಿಪ್
ಪೊಲ್ಲಾ ನರಹಿಱ್ ಪುಹುವರೋ - ಪಲ್ಲೋರುಂ
ಕತ್ತುಞ್ ಸಮಯಕ್ ಕಣಕ್ಕಿಱ್ ಪಡುವರೋ
ಸಿತ್ತಂ ಪಲಹಾಲ್ ತಿಹೈಪ್ಪರೋ - ಮುತ್ತಂ
ಪೊರುದ ನಹೈಮಡವಾರ್ ಪುನ್ಗಲವಿ ಯಿನ್ಬಂ ೧೨೫
ಮರುವಿ ಮಯಂಗಿ ವರುವರೋ - ಇರುಬೊೞುದುಂ
ನಾಳ್ಇರುಬತ್ ತೇೞುಂ ನವಕ್ಕಿರಹ ಮುಮ್ನಲಿಯುಙ್
ಕೋಳ್ಇದುವೆಂಡ್ರೆಣ್ಣಿಕ್ ಕುಱಿಪ್ಪರೋ - ವೇಳೈ
ಎರಿತ್ತ ವಿೞಿಯಾಯ್ನಿನ್ ಇನ್ಬಕ್ ಕಡಱ್ಕೇ
ತರಿತ್ತು ಮದಿಮಱಂದ ತೈಯಲ್ - ವರುತ್ತಮೆಲಾನ್
ತೀರಾಯ್ ಎನಉರೈತ್ತುಚ್ ಚೆಂಗಮಲಪ್ ಪೂಂದಿರುತ್ತಾಳ್
ತಾರಾಯ್ ಎನಪ್ಪಲಹಾಲ್ ತಾೞ್ಂದಿಱೈಂಜಿ - ಏರ್ಆರುಂ
ಪೂಂಗೊಂಡ್ರೈ ವಾಂಗಿಪ್ ಪುಹೞ್ಂದುಬುರಿ ನೆಂಜಮೇ
ಈಂಗೊಂಡ್ರ ವಾರಾಯ್ ಇನಿ
Open the Kannada Section in a New Tab
పూమేవుం ఉందిప్ పుయల్వణ్ణన్ పొఱ్పదుమత్
తార్మేవుం మార్బన్ సదుముహత్తోన్ - తామ్మేవిప్
పండ్రియుం అన్నముమాయ్ప్ పారిడందుం వాన్బఱందుం
ఎండ్రుం అఱియా ఇయల్బినాన్ - అండ్రియుం
ఇందిరనుం వానోరుం ఏనోరుం ఎప్పువియుం
మందర వెఱ్పుం మఱిహడలుం - మందిరముం
వేదముం వేద *ముడివిన్విళై విందువుడన్
నాదముఙ్ కాణా నలత్తినాన్ - ఓద
అరియాన్ ఎళియాన్ అళవిఱందు నిండ్ర 5
పెరియాన్ సిఱియాన్బెణ్ పాహన్ - తెరియా
అరువాన్ ఉరువాన్ అరువురువ మల్లాన్
మరియాన్ మరిప్పార్ మనత్తాన్ - పరివాన
మెయ్యర్క్కు మెయ్యన్ వినైక్కువినై యాయినాన్
పొయ్యర్క్కుప్ పొయ్యాయ పొయ్యినాన్ - ఐయన్
పడనాహం పూండ పరమన్ పసువి
నిడమాయ్ నిఱైంద ఇఱైవన్ - సుడరొళియాన్
ఎండ్రుముళన్ అండ్రళవుం యానుం ఉళనాహి
నిండ్రనిలై యిట్రరిత్తు నిల్లామఱ్ - సెండ్రుసెండ్రు
తోట్రియిడుం అండసఞ్ సువేదసంగళ్ పారిన్మేఱ్ 10
సాట్రుమ్ఉఱ్ పీసఞ్ సరాయుసంగట్ - కేట్రబిఱప్
పెల్లాం పిఱందుం ఇఱందుం ఇరువినైయిన్
పొల్లాంగు తుయ్క్కుం పొఱియిలియేన్ - కల్లా
ఉణర్విన్ మిసైయో టులహా యదనైప్
పుణర్వదొరు పుల్లఱివు పూండు - కణైయిఱ్
కొడిదెనవే సెండ్రు * కుడిప్పళియే సెయ్దు
కడియ కొలైహళవు కామం - పడియిన్మిసైత్
తేడి యుళండ్రు తెరివైత్ తెరియామల్
వాడి ఇడైయుం మనందనక్కుం - నాడిఅదు
పోన వళిబోహుం పుందిక్కుం పుందియుడన్ 15
ఆన తిఱలార్ అహందైక్కుం - మేని
అయర అయర అళియ అళియుం
ఉయిరిన్ తుయరం ఉరైయేన్ - వయిరమే
కొండదొరు కామనుక్కుఙ్ కోబనుక్కుం మోహనుక్కుం
మండు మదమాచ్ చరియనుక్కున్ - తిండిఱల్సేర్
ఇందిరియం పత్తుక్కుం ఈరైందు మాత్తిరైక్కుం
అందమిలాప్ పూదంగళ్ ఐందుక్కుఞ్ సిందైహవర్
మూండ్రుహుట్రం మూండ్రుహుణం మూండ్రుమలం మూండ్రవత్తై
ఏండ్రునిండ్రు సెయ్యుం ఇరువినైక్కున్ - తోండ్రాద
వాయుఒరు పత్తుక్కుం మాఱాద వల్వినైయే 20
యాయ కిళైక్కుం అరునిదిక్కుం - నేయమాం
ఇచ్చై కిరియై యివైదరిత్తఙ్ కెణ్ణిలా
అచ్చఙ్ కొడుమై యవైబూండు - కచ్చరవన్
సీరిల్నిలై నిల్లాదు తిండాడుం పల్గరువి
వారిల్అహప్ పట్టు మయంగినేన్ - తేరుంగాల్
ఉన్నై ఒళియ ఉఱవిల్లై ఎన్నుమదు
తన్నై అఱివై తనియఱివై - మున్నన్
తలైప్పట్టార్ తీరత్ తుఱందార్ మయంగి
వలైప్పట్టార్ మట్రైయవ రెండ్రు - నిలైత్తమిళిన్
తెయ్వప్ పులమైత్ తిరువళ్ ళువర్ఉరైత్త 25
మెయ్వైత్త సొల్లై విరుంబామల్ - ఐవర్క్కుం
ఆవదువే సెయ్దఙ్ కవర్వళియైత్ తప్పామఱ్
పావమెనుం పౌవప్ పరప్పళుందిప్ - పూవైయర్దం
కణ్వలైయిఱ్ పట్టుక్ కలవిక్ కలైబయిండ్రఙ్(కు)
ఉణ్మై నిలైయుణర్చ్చి ఓరామల్ - తిణ్మైయినాల్
నావిఱ్ కొడుమై పలబిదట్రి నాడోఱుఞ్
సావిఱ్ పిఱప్పిల్ తలైప్పట్టిఙ్ - కావినిలై
నిఱ్కుమ్వహై పారాయ్ నిలైయాన నెంజమే
పొఱ్పినుడన్ యానే పుహలక్కేళ్ - వెఱ్పిన్మిసై
వందిరుక్క వల్లాన్ మదియాదార్ వల్అరణం 30
సెందళలిల్ మూళ్గచ్ చిరిత్తబిరాన్ - అందమిలా
వేద ముడివిల్ విళైవిల్ విళైవిలొళి
ఆది యమలన్ నిమలనరుట్ - పోద
అఱివి లఱివై అఱియు మవర్గళ్
కుఱియుళ్ పుహుదుఙ్ కుణవన్ - నెఱిహొళ్
వెళియిల్ వెళియిల్ వెళియన్ వెళియిల్
ఒళియిల్ ఒళియిల్ ఒళియన్ - ఒళియిల్
అళియిల్ అళియిల్ అళియన్ అళియిల్
అళవిల్ అళవిల్ అళవన్ - అళవిఱందు
నిండ్రాన్ అనైత్తుం నిఱైందాన్ నినైప్పవర్బాఱ్ 35
సెండ్రాన్ తెరియత్ తెరియాదాన్ - కుండ్రా
విళక్కాయ్ నిఱైంద విరిసుడరాన్ మణ్మేల్
తుళక్కామల్ నిండ్రబెరుఞ్ సోది - ఉళక్కణ్ణుక్
కల్లాదు తోండ్రా అమలన్ అహిలమెలాం
నిల్లామల్ నిండ్ర నిలైయినాన్ - సొల్ఆరుం
ఈసన్ పెరుమై ఇరువినైయేన్ ఇండ్రునక్కుప్
పేసున్ దహైమైయెలాం పేణిక్కేళ్ - పాసం
పలవుఙ్ కడందు పరిందరుళ్సేర్ పణ్బాఱ్
కులవి విళంగుహుణక్ కుండ్రోన్ - ఇలహవే
సెయ్య తరుమచ్ చెళుంగిరియిన్ మీదిళిందు 40
వైయం పరవ మహిళ్ందెళుందఙ్ - కైయఙ్
కళవుబయఙ్ కామఙ్ కొలైహోబఙ్ కాది
అళవిల్వినై యెల్లాం అళిత్తిఙ్ - కుళమహిళత్
తొమ్మెనవే ఎంగుం ముళంగిచ్ చురుదిబయిల్
సెమ్మైదరుం ఆహమంగళ్ సేర్ందోడి - ముమ్మలత్తిన్
కాడడంగ వేర్బఱిత్తుక్ కల్విక్ కరైహడందఙ్(కు)
ఓడుబల్ పూదత్ తుణర్వళిత్తు - నీడుబుహళ్
మెయ్వాయ్గణ్ మూక్కుచ్ చెవియెన్నప్ పేర్బెట్ర
ఐవాయ వేట్కై యవాఅహట్రి - నైయుమ్ఇయల్
వాక్కుప్పా తంబాణి పాయురుబత్ తంబలవుం 45
నీక్కిచ్ చెఱిందు నిఱైందోడిప్ - పోక్కరియ
పందమెనుఞ్ సోలై పఱిత్తుప్ పరందలైక్కుం
అందమనం పుత్తియుడన్ ఆంగారం - సిందివిళ
మోది అరుణీర్మై ఓంగివిఱల్ ముక్కుణముఙ్
కాది ఉరోమమెలాఙ్ కైహలందు - సీదప్
పుళహం అరుంబప్ పులన్మయక్కం పోక్కి
విళైవిల్ పులన్ముట్ట మేవిక్ - కళబదన
మాదర్ మయక్కం అఱుత్తువళర్ మండలత్తుచ్
సోదియొరు మూండ్రినైయుఞ్ సోదిత్తు - నీదియినాల్
ఆదారం ఆఱినుంజెండ్రాఱిఅడల్ వాయుక్కళ్ 50
మీదాన పత్తుం మిహప్పరందు - కాదిప్
పిరుదివియప్ పుత్తేయు వాయుఆ కాయ
ఉఱుది నిలమైందుం ఓడి - మఱువిలా
నాన్ముహన్మాల్ ఈసన్ మహేసన్ నలంజిఱంద
తాన్ముహం ఐందాఞ్ సదాసివముం - ఆనదొరు
విందునా తంగడందు సుత్త వెఱువెళియిల్
అందమిలాప్ పాళడంగత్ తేక్కియబిన్ - ముందివరుం
అవ్వఱివుక్ కప్పాలుఞ్ సెండ్రహండం ఉళ్ళడక్కిచ్
సెవ్వఱివే యాహిత్ తిహైప్పొళిందిట్ - టెవ్వఱివున్
తానాయ వీడళిత్తుత్ తన్నిఱ్ పిఱివిలా 55
ఊనాహి ఎవ్వుయిర్క్కుం ఉళ్బుహుందు - మేనియిలా
అంజవత్తై యుంగడన్ దాయబెరుం పేరొళిక్కే
తంజమెనచ్ చెండ్రు తలైప్పట్టు - వంజమఱత్
తాన్అందం ఇల్లాద తణ్ణళియాల్ ఓంగివరుం
ఆనందం ఎన్బదోర్ ఆఱుడైయాన్ - ఆనందం
పణ్ణుం పయన్చురుది ఆహమంగళ్ పార్త్తుణర్ందు
నణ్ణ అరియదొరు నాడుడైయాన్ - ఎణ్ణెణ్
కలైయాల్ ఉణర్ందు కరుత్తళిందు కామ
నిలైయాన తెల్లాముం నీత్తఙ్ - కలైవఱవే
తేట్టట్ర సిందై సివఞాన మోనత్తాల్ 60
ఓట్టట్రు వీట్రిరుక్కుం ఊరుడైయాన్ - నాట్టత్తాల్
తెణ్ణీ రరువివిళచ్ చిందైమయక్ కందెళిన్(తు)
ఉణ్ణీర్మై యెయ్ద ఉరోమమెలాం - నణ్ణుం
పుళహం పునైమెయ్ యర్బొయ్ యిఱ్కూడామల్
ఉళహంబఙ్ కొండుళ్ ఉరుహి - అళవిలా
మాలా యిరుక్కు మవర్మనత్తై వాంగఅరుళ్
మేలాయ్ విళంగలంగల్ మెయ్యినాన్ - తోలాద
వానం పువనం మలైహడల్ఏళ్ పాదాళం
ఊన్ఐందు పూదత్ తుయిరుణర్చ్చి - ఞానమాయ్
ఎల్లామాయ్ అల్లవాయ్ ఎణ్ణువార్ ఎణ్ణత్తు 65
నిల్లామల్ నిఱ్కుమ్నీళ్ వాసియాన్ - సొల్ఆరుం
పాదాళం ఊడురువిప్ పారేళుం విణ్ణేళుం
ఆదార మాహి అహండమ్నిఱైన్ - తోద
అరిదాయ్ ఎళిదాయ్ అరుమఱైయా ఱంగత్
తురువాయ్ ఉయిరాయ్ ఉణర్వాయ్ప్ - పెరిదాయ
వెయ్యదుయర్ప్ పాసమఱ వీసియే వెంబిఱవిత్
తుయ్య కడలైత్ తుహళెళుప్పి - ఐయముఱుఙ్
కామక్ * కురోదలోబ మోహమదఙ్ కాయ్ందడర్త్తుచ్
సామత్ తొళిలిన్ తలైమిదిత్తు - నామత్తాఱ్
కత్తుఞ్ సమయక్ కణక్కిన్విఱఱ్ కట్టఱుత్తుత్ 70
తత్తం పయంగొలైహళ్ ఆంగళిత్తే - తత్తివరుం
పాసక్ కుళాత్తైప్ పడఅడిత్తుప్ పావైయర్దం
ఆసైక్ కరుత్తై అఱవీసి - నేసత్తాల్
ఆనవే కంగొణ్ టరుళ్ముం మదత్తినాల్
ఊనైయార్ తత్తువంగ ళుళ్బుహుందు - తేనైప్
పరుహిక్ కళిత్తుయర్ందు పన్మఱైనాఱ్ కోట్టాల్
మరువిత్ తిహళ్ఞాన ఆనైయాన్ - ఇరుముచ్
సమైయఙ్ కడందు తనక్కొప్ పిలాదు
సుమైదున్బ నీక్కున్ దువసన్ - కమైయొండ్రిత్
తమ్మై మఱందు తళలొళియుళ్ ళేయిరుత్తి 75
ఇమ్మై మఱుమై ఇరండహట్రిచ్ - సెమ్మైయే
వాయువై ఓడా వహైనిఱుత్తి వానత్తు
వాయువైయుం అంగే యుఱఅమైత్తుత్ - తేయువాల్
ఎండ్రుం ఒరు తహైమై యాయిరుక్కుం ఇన్బరుళే
నిండ్రు ముళంగుం నెడుమురసోన్ - అండ్రియుం
మాలుం అయనుం వహుత్తళిత్త వైయమెలాఞ్
సాలుమ్అదఱ్ కప్పాలుం ఎప్పాలుం - మేలై
యులహుం ఉలహాల్ ఉణరవొణ్ణా ఊరుం
ఇలహి నడక్కుమ్ఎళిల్ ఆణైయాన్ - అలహిఱంద
కాట్చియాన్ కాట్చిక్కుఙ్ కాణాన్ కలైఞాన 80
ఆట్చియాన్ ఆట్చిక్కుం ఆయినాన్ - సూట్చియాన్
పారున్ దిసైయుం పడరొళియా లేనిఱైందాన్
తూరున్ దలైయుమిలాత్ తోండ్రలాన్ - వేరాహి
విత్తాహి విత్తిన్ విళైవాహి మేవుదనుచ్
సత్తాది పూదంగళ్ తానాహిచ్ - సుత్త
వెఱువెళియాయ్ పాళాయ్ వెఱుంబాళుక్ కప్పాల్
ఉఱుబొరుళాయ్ నిండ్ర ఒరువన్ - పొఱియిలియేన్
వెంబుం పిఱవియలై వీళామల్ వీడళిత్త
సంబంద మామునియెన్ తంబిరాన్ - అంబువియోర్
పోట్రున్ దిరువడియెన్ పున్దలైమే లేబొఱిత్తోన్ 85
ఏట్రిన్ పుఱత్తమైంద ఎంగోమాన్ - సాట్రువార్
సాట్రుం పొరుళాన్ తనిముదల్వన్ తానల్లాన్
వేట్రిన్బం ఇల్లా విళంగొళియాన్ - పోట్రుఙ్
కురువేడ మాహిక్ కుణంగుఱియొండ్రిల్లాప్
పెరువేడ మాయ్నిఱైంద పెమ్మాన్ - కరువేడఙ్
కట్టుమురుక్ కట్టఱుత్తాన్ కట్రవర్వాళ్ తిల్లైయాన్
ఎట్టుమవర్క్ కెట్టా ఇయల్బినాన్ - మట్టవిళ్దార్
వానోన్ పవని వరక్కండు వల్వినైయేన్
ఏనోరుం ఏత్తుదల్గణ్ టేత్తినేన్ - తాన్ఎన్నైప్
పార్త్తాన్ పళైయవినైప్ పంజమలక్ కొత్తైయెల్లాం 90
నీత్తాన్ నినైవువే ఱాక్కినాన్ - ఏత్తరియ
తొణ్ణూట్రఱువర్బయిల్ తొక్కిట్రువక్కఱుత్తాన్
కణ్ణూఱు తేనముదఙ్ కాట్టినాన్ - వెణ్ణీఱుం
వేడముం పూసైయుమే మెయ్యెండ్రాన్ పొయ్యెండ్రాన్
మాడైయుం వాళ్క్కై మనైయుమే - నాడరియ
అంజెళుత్తిన్ ఉళ్ళీ టఱివిత్తాన్ అంజెళుత్తై
నెంజళుత్తి నేయ మయలాక్కి - అంజెళుత్తై
ఉచ్చరిక్కుఙ్ కేణ్మై యుణర్త్తి అదన్ ఉచ్చరిప్పు
వైచ్చిరుక్కుం అంద వళియాక్కి - అచ్చమఱచ్
సెండ్రు విళక్కై ఎళత్తూండిచ్ చెంజుడరిన్ 95
ఒండ్రి ఒరువిళక్కిన్ ఉళ్ళొళియాయ్ - నిండ్ర
పెరువిళక్కిన్ పేరొళియాయ్ ఉళ్ళే పిరసం
మరువుం మలర్బోల్ మదిత్తఙ్ - కరువినురుక్
కొళ్ళా అరుళైక్ కొళుత్తిక్ కుణంగుఱియొన్
ఱిల్లా ఇడత్తే ఇళైప్పాట్రి - విళ్ళాద
ఉళ్ళం ముదలాహ ఉళ్ళదెలాం వాంగఅరుళ్
వెళ్ళ మయలళిత్తు మేవినాన్ - కళ్ళం
మఱప్పిత్తాన్ మెయ్ఞ్ఞాన మాక్కిమన మెల్లాం
ఇఱప్పిత్తాన్ ఎన్బిఱవి ఈర్త్తాన్ - విఱఱ్చొల్లుక్
కెట్టానై యార్క్కుం ఎళుదా ఇయఱ్కుణంగ 100
ళెట్టానై ఆట్రా ఎళుత్తినాన్ - మట్టారుం
పాడలార్ ఆడలార్ పణ్బలార్ నణ్బలార్
ఆడలా రాడల్ అహన్బదియాం - కూడలార్
కాణక్ కిడైయాదాన్ కాణ్బార్క్కుక్ కాట్చియాన్
పాణర్క్ కిలహు పలహైయిట్టాన్ - సేణిఱ్
సిఱంద ఉరువాన్ తిరుమాలుక్ కెట్టాన్
నిఱైంద తిరువురువిల్ నిఱ్పోన్ - కఱంగుడనే
సూఱైసుళల్ వండు సుళల్గొళ్ళి వట్టమెను
మాఱు కరుణైయినాల్ మాట్రినాన్ - నీఱణింద
మెయ్యన్ నిమలన్ అమలన్అరుళ్ వీడళిక్కుం 105
ఐయన్ అఱివుక్కఱి వాయినాన్ - పొయ్యర్బాఱ్
పొయ్మైయాయ్ నిండ్రాన్ పురిందవర్దం నెంజత్తు
మెయ్మైయాయ్ నిండ్రు విళంగినాన్ - కైమళువన్
అత్తన్బాల్ నీసెండ్రడైయుం ఇడత్తైయెలాఞ్
సిత్తంజేర్ నెంజమే సెప్పక్కేళ్ - నిత్తలుమే
పూసిముడిత్ తుండుడుత్తుప్ పూంగుళలార్ తంగలవి
ఆసైదనిఱ్ పట్టిన్బ ఆర్గలిక్కుళ్ - నేసముఱ
నిండ్రు తిళైక్కుం ఇదుముత్తి యల్లదువే
ఱొండ్రు తిళైక్కుం అదుముత్తి - యండ్రెన్(ఱు)
ఇలహా ఇరుళలహై పోల్ఇహలే పేసుం 110
ఉలహా యదన్బాల్ ఉఱాదే - పలహాలుం
తాంబిరమఙ్ కండవర్బోల్ తమ్మైక్కణ్ టాంగదువే
నాన్బిరమం ఎన్బవర్బాల్ నణ్ణాదే - ఊన్దనక్కుక్
కొండ్రిడువ తెల్లాఙ్ కొలైయల్ల ఎండ్రుహుఱిత్(తు)
ఎండ్రుమ్అఱ మేదెయ్వం ఎండ్రెండ్రు - వెండ్రిప్
పొఱైయే యెనుంబుత్తన్ పొల్లాద పున్చొల్
మిఱైయే విరుంబి విళాదే - నిఱైమేవి
వాళ్బవర్బోల్ మన్నుడంబిల్ మన్నుమ్ఉరో మంబఱిత్తుత్
తాళ్వునినై యాదుదుహిల్ తాన్అహట్రి - ఆళ్విక్కుం
అంజుం అహట్రుం అదుముత్తి ఎండ్రురైక్కుం 115
వంజమణన్ పాళి మరువాదే - సెంజొల్బునై
ఆదిమఱై ఓది అదన్బయన్ఒండ్రుమ్అఱియా
వేదియర్సొల్ మెయ్యెండ్రు మేవాదే - ఆదియిన్మేల్
ఉట్రదిరు నీఱుఞ్ సివాలయముం ఉళ్ళత్తుచ్
సెట్ర పులైయర్బాఱ్ సెల్లాదే - నట్రవంజేర్
వేడముడన్ పూసైఅరుళ్ మెయ్ఞ్ఞాన మిల్లాద
మూడరుడన్ కూడి ముయంగాదే - నీడ
అళిత్తుప్ పిఱప్ప తఱియా తరనైప్
పళిత్తుత్ తిరిబవరైప్ పారాదే - విళిత్తరుళైత్
తందెమ్మై ఆండరుళుఞ్ సంబంద మామునివన్ 120
అందఙ్ కడందప్పా లాయ్నిండ్రోన్ - ఎందైబిరాన్
వీట్రిరుక్కుం ఓలక్కం ఎయ్దిఅడి వీళ్ందిఱైంజిప్
పోట్రి సయసయ పోట్రియెన - ఆర్త్తహరి
అండ్రురిత్తాయ్ నిన్బవని ఆదరిత్తా రెల్లారుం
వెండ్రిమదన్ అంబుబడ వీళ్వరో - నిండ్రిడత్తు
నిల్లాద సెల్వం నిలైయెండ్రునైనీంగిప్
పొల్లా నరహిఱ్ పుహువరో - పల్లోరుం
కత్తుఞ్ సమయక్ కణక్కిఱ్ పడువరో
సిత్తం పలహాల్ తిహైప్పరో - ముత్తం
పొరుద నహైమడవార్ పున్గలవి యిన్బం 125
మరువి మయంగి వరువరో - ఇరుబొళుదుం
నాళ్ఇరుబత్ తేళుం నవక్కిరహ ముమ్నలియుఙ్
కోళ్ఇదువెండ్రెణ్ణిక్ కుఱిప్పరో - వేళై
ఎరిత్త విళియాయ్నిన్ ఇన్బక్ కడఱ్కే
తరిత్తు మదిమఱంద తైయల్ - వరుత్తమెలాన్
తీరాయ్ ఎనఉరైత్తుచ్ చెంగమలప్ పూందిరుత్తాళ్
తారాయ్ ఎనప్పలహాల్ తాళ్ందిఱైంజి - ఏర్ఆరుం
పూంగొండ్రై వాంగిప్ పుహళ్ందుబురి నెంజమే
ఈంగొండ్ర వారాయ్ ఇని
Open the Telugu Section in a New Tab
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

පූමේවුම් උන්දිප් පුයල්වණ්ණන් පොර්පදුමත්
තාර්මේවුම් මාර්බන් සදුමුහත්තෝන් - තාම්මේවිප්
පන්‍රියුම් අන්නමුමාය්ප් පාරිඩන්දුම් වාන්බරන්දුම්
එන්‍රුම් අරියා ඉයල්බිනාන් - අන්‍රියුම්
ඉන්දිරනුම් වානෝරුම් ඒනෝරුම් එප්පුවියුම්
මන්දර වෙර්පුම් මරිහඩලුම් - මන්දිරමුම්
වේදමුම් වේද *මුඩිවින්විළෛ වින්දුවුඩන්
නාදමුඞ් කාණා නලත්තිනාන් - ඕද
අරියාන් එළියාන් අළවිරන්දු නින්‍ර 5
පෙරියාන් සිරියාන්බෙණ් පාහන් - තෙරියා
අරුවාන් උරුවාන් අරුවුරුව මල්ලාන්
මරියාන් මරිප්පාර් මනත්තාන් - පරිවාන
මෙය්‍යර්ක්කු මෙය්‍යන් විනෛක්කුවිනෛ යායිනාන්
පොය්‍යර්ක්කුප් පොය්‍යාය පොය්‍යිනාන් - ඓයන්
පඩනාහම් පූණ්ඩ පරමන් පසුවි
නිඩමාය් නිරෛන්ද ඉරෛවන් - සුඩරොළියාන්
එන්‍රුමුළන් අන්‍රළවුම් යානුම් උළනාහි
නින්‍රනිලෛ යිට්‍රරිත්තු නිල්ලාමර් - සෙන්‍රුසෙන්‍රු
තෝට්‍රියිඩුම් අණ්ඩසඥ් සුවේදසංගළ් පාරින්මේර් 10
සාට්‍රුම්උර් පීසඥ් සරායුසංගට් - කේට්‍රබිරප්
පෙල්ලාම් පිරන්දුම් ඉරන්දුම් ඉරුවිනෛයින්
පොල්ලාංගු තුය්ක්කුම් පොරියිලියේන් - කල්ලා
උණර්වින් මිසෛයෝ ටුලහා යදනෛප්
පුණර්වදොරු පුල්ලරිවු පූණ්ඩු - කණෛයිර්
කොඩිදෙනවේ සෙන්‍රු * කුඩිප්පළියේ සෙය්දු
කඩිය කොලෛහළවු කාමම් - පඩියින්මිසෛත්
තේඩි යුළන්‍රු තෙරිවෛත් තෙරියාමල්
වාඩි ඉඩෛයුම් මනන්දනක්කුම් - නාඩිඅදු
පෝන වළිබෝහුම් පුන්දික්කුම් පුන්දියුඩන් 15
ආන තිරලාර් අහන්දෛක්කුම් - මේනි
අයර අයර අළිය අළියුම්
උයිරින් තුයරම් උරෛයේන් - වයිරමේ
කොණ්ඩදොරු කාමනුක්කුඞ් කෝබනුක්කුම් මෝහනුක්කුම්
මණ්ඩු මදමාච් චරියනුක්කුන් - තිණ්ඩිරල්සේර්
ඉන්දිරියම් පත්තුක්කුම් ඊරෛන්දු මාත්තිරෛක්කුම්
අන්දමිලාප් පූදංගළ් ඓන්දුක්කුඥ් සින්දෛහවර්
මූන්‍රුහුට්‍රම් මූන්‍රුහුණම් මූන්‍රුමලම් මූන්‍රවත්තෛ
ඒන්‍රුනින්‍රු සෙය්‍යුම් ඉරුවිනෛක්කුන් - තෝන්‍රාද
වායුඔරු පත්තුක්කුම් මාරාද වල්විනෛයේ 20
යාය කිළෛක්කුම් අරුනිදික්කුම් - නේයමාම්
ඉච්චෛ කිරියෛ යිවෛදරිත්තඞ් කෙණ්ණිලා
අච්චඞ් කොඩුමෛ යවෛබූණ්ඩු - කච්චරවන්
සීරිල්නිලෛ නිල්ලාදු තිණ්ඩාඩුම් පල්හරුවි
වාරිල්අහප් පට්ටු මයංගිනේන් - තේරුංගාල්
උන්නෛ ඔළිය උරවිල්ලෛ එන්නුමදු
තන්නෛ අරිවෛ තනියරිවෛ - මුන්නන්
තලෛප්පට්ටාර් තීරත් තුරන්දාර් මයංගි
වලෛප්පට්ටාර් මට්‍රෛයව රෙන්‍රු - නිලෛත්තමිළින්
තෙය්වප් පුලමෛත් තිරුවළ් ළුවර්උරෛත්ත 25
මෙය්වෛත්ත සොල්ලෛ විරුම්බාමල් - ඓවර්ක්කුම්
ආවදුවේ සෙය්දඞ් කවර්වළියෛත් තප්පාමර්
පාවමෙනුම් පෞවප් පරප්පළුන්දිප් - පූවෛයර්දම්
කණ්වලෛයිර් පට්ටුක් කලවික් කලෛබයින්‍රඞ්(කු)
උණ්මෛ නිලෛයුණර්ච්චි ඕරාමල් - තිණ්මෛයිනාල්
නාවිර් කොඩුමෛ පලබිදට්‍රි නාඩෝරුඥ්
සාවිර් පිරප්පිල් තලෛප්පට්ටිඞ් - කාවිනිලෛ
නිර්කුම්වහෛ පාරාය් නිලෛයාන නෙඥ්ජමේ
පොර්පිනුඩන් යානේ පුහලක්කේළ් - වෙර්පින්මිසෛ
වන්දිරුක්ක වල්ලාන් මදියාදාර් වල්අරණම් 30
සෙන්දළලිල් මූළ්හච් චිරිත්තබිරාන් - අන්දමිලා
වේද මුඩිවිල් විළෛවිල් විළෛවිලොළි
ආදි යමලන් නිමලනරුට් - පෝද
අරිවි ලරිවෛ අරියු මවර්හළ්
කුරියුළ් පුහුදුඞ් කුණවන් - නෙරිහොළ්
වෙළියිල් වෙළියිල් වෙළියන් වෙළියිල්
ඔළියිල් ඔළියිල් ඔළියන් - ඔළියිල්
අළියිල් අළියිල් අළියන් අළියිල්
අළවිල් අළවිල් අළවන් - අළවිරන්දු
නින්‍රාන් අනෛත්තුම් නිරෛන්දාන් නිනෛප්පවර්බාර් 35
සෙන්‍රාන් තෙරියත් තෙරියාදාන් - කුන්‍රා
විළක්කාය් නිරෛන්ද විරිසුඩරාන් මණ්මේල්
තුළක්කාමල් නින්‍රබෙරුඥ් සෝදි - උළක්කණ්ණුක්
කල්ලාදු තෝන්‍රා අමලන් අහිලමෙලාම්
නිල්ලාමල් නින්‍ර නිලෛයිනාන් - සොල්ආරුම්
ඊසන් පෙරුමෛ ඉරුවිනෛයේන් ඉන්‍රුනක්කුප්
පේසුන් දහෛමෛයෙලාම් පේණික්කේළ් - පාසම්
පලවුඞ් කඩන්දු පරින්දරුළ්සේර් පණ්බාර්
කුලවි විළංගුහුණක් කුන්‍රෝන් - ඉලහවේ
සෙය්‍ය තරුමච් චෙළුංගිරියින් මීදිළින්දු 40
වෛයම් පරව මහිළ්න්දෙළුන්දඞ් - කෛයඞ්
කළවුබයඞ් කාමඞ් කොලෛහෝබඞ් කාදි
අළවිල්විනෛ යෙල්ලාම් අළිත්තිඞ් - කුළමහිළත්
තොම්මෙනවේ එංගුම් මුළංගිච් චුරුදිබයිල්
සෙම්මෛදරුම් ආහමංගළ් සේර්න්දෝඩි - මුම්මලත්තින්
කාඩඩංග වේර්බරිත්තුක් කල්වික් කරෛහඩන්දඞ්(කු)
ඕඩුබල් පූදත් තුණර්වළිත්තු - නීඩුබුහළ්
මෙය්වාය්හණ් මූක්කුච් චෙවියෙන්නප් පේර්බෙට්‍ර
ඓවාය වේට්කෛ යවාඅහට්‍රි - නෛයුම්ඉයල්
වාක්කුප්පා තම්බාණි පායුරුබත් තම්බලවුම් 45
නීක්කිච් චෙරින්දු නිරෛන්දෝඩිප් - පෝක්කරිය
පන්දමෙනුඥ් සෝලෛ පරිත්තුප් පරන්දලෛක්කුම්
අන්දමනම් පුත්තියුඩන් ආංගාරම් - සින්දිවිළ
මෝදි අරුණීර්මෛ ඕංගිවිරල් මුක්කුණමුඞ්
කාදි උරෝමමෙලාඞ් කෛහලන්දු - සීදප්
පුළහම් අරුම්බප් පුලන්මයක්කම් පෝක්කි
විළෛවිල් පුලන්මුට්ට මේවික් - කළබදන
මාදර් මයක්කම් අරුත්තුවළර් මණ්ඩලත්තුච්
සෝදියොරු මූන්‍රිනෛයුඥ් සෝදිත්තු - නීදියිනාල්
ආදාරම් ආරිනුඥ්ජෙන්‍රාරිඅඩල් වායුක්කළ් 50
මීදාන පත්තුම් මිහප්පරන්දු - කාදිප්
පිරුදිවියප් පුත්තේයු වායුආ කාය
උරුදි නිලමෛන්දුම් ඕඩි - මරුවිලා
නාන්මුහන්මාල් ඊසන් මහේසන් නලඥ්ජිරන්ද
තාන්මුහම් ඓන්දාඥ් සදාසිවමුම් - ආනදොරු
වින්දුනා තංගඩන්දු සුත්ත වෙරුවෙළියිල්
අන්දමිලාප් පාළඩංගත් තේක්කියබින් - මුන්දිවරුම්
අව්වරිවුක් කප්පාලුඥ් සෙන්‍රහණ්ඩම් උළ්ළඩක්කිච්
සෙව්වරිවේ යාහිත් තිහෛප්පොළින්දිට් - ටෙව්වරිවුන්
තානාය වීඩළිත්තුත් තන්නිර් පිරිවිලා 55
ඌනාහි එව්වුයිර්ක්කුම් උළ්බුහුන්දු - මේනියිලා
අඥ්ජවත්තෛ යුංගඩන් දායබෙරුම් පේරොළික්කේ
තඥ්ජමෙනච් චෙන්‍රු තලෛප්පට්ටු - වඥ්ජමරත්
තාන්අන්දම් ඉල්ලාද තණ්ණළියාල් ඕංගිවරුම්
ආනන්දම් එන්බදෝර් ආරුඩෛයාන් - ආනන්දම්
පණ්ණුම් පයන්චුරුදි ආහමංගළ් පාර්ත්තුණර්න්දු
නණ්ණ අරියදොරු නාඩුඩෛයාන් - එණ්ණෙණ්
කලෛයාල් උණර්න්දු කරුත්තළින්දු කාම
නිලෛයාන තෙල්ලාමුම් නීත්තඞ් - කලෛවරවේ
තේට්ටට්‍ර සින්දෛ සිවඥාන මෝනත්තාල් 60
ඕට්ටට්‍රු වීට්‍රිරුක්කුම් ඌරුඩෛයාන් - නාට්ටත්තාල්
තෙණ්ණී රරුවිවිළච් චින්දෛමයක් කන්දෙළින්(තු)
උණ්ණීර්මෛ යෙය්ද උරෝමමෙලාම් - නණ්ණුම්
පුළහම් පුනෛමෙය් යර්බොය් යිර්කූඩාමල්
උළහම්බඞ් කොණ්ඩුළ් උරුහි - අළවිලා
මාලා යිරුක්කු මවර්මනත්තෛ වාංගඅරුළ්
මේලාය් විළංගලංගල් මෙය්‍යිනාන් - තෝලාද
වානම් පුවනම් මලෛහඩල්ඒළ් පාදාළම්
ඌන්ඓන්දු පූදත් තුයිරුණර්ච්චි - ඥානමාය්
එල්ලාමාය් අල්ලවාය් එණ්ණුවාර් එණ්ණත්තු 65
නිල්ලාමල් නිර්කුම්නීළ් වාසියාන් - සොල්ආරුම්
පාදාළම් ඌඩුරුවිප් පාරේළුම් විණ්ණේළුම්
ආදාර මාහි අහණ්ඩම්නිරෛන් - තෝද
අරිදාය් එළිදාය් අරුමරෛයා රංගත්
තුරුවාය් උයිරාය් උණර්වාය්ප් - පෙරිදාය
වෙය්‍යදුයර්ප් පාසමර වීසියේ වෙම්බිරවිත්
තුය්‍ය කඩලෛත් තුහළෙළුප්පි - ඓයමුරුඞ්
කාමක් * කුරෝදලෝබ මෝහමදඞ් කාය්න්දඩර්ත්තුච්
සාමත් තොළිලින් තලෛමිදිත්තු - නාමත්තාර්
කත්තුඥ් සමයක් කණක්කින්විරර් කට්ටරුත්තුත් 70
තත්තම් පයංගොලෛහළ් ආංගළිත්තේ - තත්තිවරුම්
පාසක් කුළාත්තෛප් පඩඅඩිත්තුප් පාවෛයර්දම්
ආසෛක් කරුත්තෛ අරවීසි - නේසත්තාල්
ආනවේ කංගොණ් ටරුළ්මුම් මදත්තිනාල්
ඌනෛයාර් තත්තුවංග ළුළ්බුහුන්දු - තේනෛප්
පරුහික් කළිත්තුයර්න්දු පන්මරෛනාර් කෝට්ටාල්
මරුවිත් තිහළ්ඥාන ආනෛයාන් - ඉරුමුච්
සමෛයඞ් කඩන්දු තනක්කොප් පිලාදු
සුමෛදුන්බ නීක්කුන් දුවසන් - කමෛයොන්‍රිත්
තම්මෛ මරන්දු තළලොළියුළ් ළේයිරුත්ති 75
ඉම්මෛ මරුමෛ ඉරණ්ඩහට්‍රිච් - සෙම්මෛයේ
වායුවෛ ඕඩා වහෛනිරුත්ති වානත්තු
වායුවෛයුම් අංගේ යුරඅමෛත්තුත් - තේයුවාල්
එන්‍රුම් ඔරු තහෛමෛ යායිරුක්කුම් ඉන්බරුළේ
නින්‍රු මුළංගුම් නෙඩුමුරසෝන් - අන්‍රියුම්
මාලුම් අයනුම් වහුත්තළිත්ත වෛයමෙලාඥ්
සාලුම්අදර් කප්පාලුම් එප්පාලුම් - මේලෛ
යුලහුම් උලහාල් උණරවොණ්ණා ඌරුම්
ඉලහි නඩක්කුම්එළිල් ආණෛයාන් - අලහිරන්ද
කාට්චියාන් කාට්චික්කුඞ් කාණාන් කලෛඥාන 80
ආට්චියාන් ආට්චික්කුම් ආයිනාන් - සූට්චියාන්
පාරුන් දිසෛයුම් පඩරොළියා ලේනිරෛන්දාන්
තූරුන් දලෛයුමිලාත් තෝන්‍රලාන් - වේරාහි
විත්තාහි විත්තින් විළෛවාහි මේවුදනුච්
සත්තාදි පූදංගළ් තානාහිච් - සුත්ත
වෙරුවෙළියාය් පාළාය් වෙරුම්බාළුක් කප්පාල්
උරුබොරුළාය් නින්‍ර ඔරුවන් - පොරියිලියේන්
වෙම්බුම් පිරවියලෛ වීළාමල් වීඩළිත්ත
සම්බන්ද මාමුනියෙන් තම්බිරාන් - අම්බුවියෝර්
පෝට්‍රුන් දිරුවඩියෙන් පුන්දලෛමේ ලේබොරිත්තෝන් 85
ඒට්‍රින් පුරත්තමෛන්ද එංගෝමාන් - සාට්‍රුවාර්
සාට්‍රුම් පොරුළාන් තනිමුදල්වන් තානල්ලාන්
වේට්‍රින්බම් ඉල්ලා විළංගොළියාන් - පෝට්‍රුඞ්
කුරුවේඩ මාහික් කුණංගුරියොන්‍රිල්ලාප්
පෙරුවේඩ මාය්නිරෛන්ද පෙම්මාන් - කරුවේඩඞ්
කට්ටුමුරුක් කට්ටරුත්තාන් කට්‍රවර්වාළ් තිල්ලෛයාන්
එට්ටුමවර්ක් කෙට්ටා ඉයල්බිනාන් - මට්ටවිළ්දාර්
වානෝන් පවනි වරක්කණ්ඩු වල්විනෛයේන්
ඒනෝරුම් ඒත්තුදල්හණ් ටේත්තිනේන් - තාන්එන්නෛප්
පාර්ත්තාන් පළෛයවිනෛප් පඥ්ජමලක් කොත්තෛයෙල්ලාම් 90
නීත්තාන් නිනෛවුවේ රාක්කිනාන් - ඒත්තරිය
තොණ්ණූට්‍රරුවර්බයිල් තොක්කිට්‍රුවක්කරුත්තාන්
කණ්ණූරු තේනමුදඞ් කාට්ටිනාන් - වෙණ්ණීරුම්
වේඩමුම් පූසෛයුමේ මෙය්‍යෙන්‍රාන් පොය්‍යෙන්‍රාන්
මාඩෛයුම් වාළ්ක්කෛ මනෛයුමේ - නාඩරිය
අඥ්ජෙළුත්තින් උළ්ළී ටරිවිත්තාන් අඥ්ජෙළුත්තෛ
නෙඥ්ජළුත්ති නේය මයලාක්කි - අඥ්ජෙළුත්තෛ
උච්චරික්කුඞ් කේණ්මෛ යුණර්ත්ති අදන් උච්චරිප්පු
වෛච්චිරුක්කුම් අන්ද වළියාක්කි - අච්චමරච්
සෙන්‍රු විළක්කෛ එළත්තූණ්ඩිච් චෙඥ්ජුඩරින් 95
ඔන්‍රි ඔරුවිළක්කින් උළ්ළොළියාය් - නින්‍ර
පෙරුවිළක්කින් පේරොළියාය් උළ්ළේ පිරසම්
මරුවුම් මලර්බෝල් මදිත්තඞ් - කරුවිනුරුක්
කොළ්ළා අරුළෛක් කොළුත්තික් කුණංගුරියොන්
රිල්ලා ඉඩත්තේ ඉළෛප්පාට්‍රි - විළ්ළාද
උළ්ළම් මුදලාහ උළ්ළදෙලාම් වාංගඅරුළ්
වෙළ්ළ මයලළිත්තු මේවිනාන් - කළ්ළම්
මරප්පිත්තාන් මෙය්ඥ්ඥාන මාක්කිමන මෙල්ලාම්
ඉරප්පිත්තාන් එන්බිරවි ඊර්ත්තාන් - විරර්චොල්ලුක්
කෙට්ටානෛ යාර්ක්කුම් එළුදා ඉයර්කුණංග 100
ළෙට්ටානෛ ආට්‍රා එළුත්තිනාන් - මට්ටාරුම්
පාඩලාර් ආඩලාර් පණ්බලාර් නණ්බලාර්
ආඩලා රාඩල් අහන්බදියාම් - කූඩලාර්
කාණක් කිඩෛයාදාන් කාණ්බාර්ක්කුක් කාට්චියාන්
පාණර්ක් කිලහු පලහෛයිට්ටාන් - සේණිර්
සිරන්ද උරුවාන් තිරුමාලුක් කෙට්ටාන්
නිරෛන්ද තිරුවුරුවිල් නිර්පෝන් - කරංගුඩනේ
සූරෛසුළල් වණ්ඩු සුළල්හොළ්ළි වට්ටමෙනු
මාරු කරුණෛයිනාල් මාට්‍රිනාන් - නීරණින්ද
මෙය්‍යන් නිමලන් අමලන්අරුළ් වීඩළික්කුම් 105
ඓයන් අරිවුක්කරි වායිනාන් - පොය්‍යර්බාර්
පොය්මෛයාය් නින්‍රාන් පුරින්දවර්දම් නෙඥ්ජත්තු
මෙය්මෛයාය් නින්‍රු විළංගිනාන් - කෛමළුවන්
අත්තන්බාල් නීසෙන්‍රඩෛයුම් ඉඩත්තෛයෙලාඥ්
සිත්තඥ්ජේර් නෙඥ්ජමේ සෙප්පක්කේළ් - නිත්තලුමේ
පූසිමුඩිත් තුණ්ඩුඩුත්තුප් පූංගුළලාර් තංගලවි
ආසෛදනිර් පට්ටින්බ ආර්හලික්කුළ් - නේසමුර
නින්‍රු තිළෛක්කුම් ඉදුමුත්ති යල්ලදුවේ
රොන්‍රු තිළෛක්කුම් අදුමුත්ති - යන්‍රෙන්(රු)
ඉලහා ඉරුළලහෛ පෝල්ඉහලේ පේසුම් 110
උලහා යදන්බාල් උරාදේ - පලහාලුම්
තාම්බිරමඞ් කණ්ඩවර්බෝල් තම්මෛක්කණ් ටාංගදුවේ
නාන්බිරමම් එන්බවර්බාල් නණ්ණාදේ - ඌන්දනක්කුක්
කොන්‍රිඩුව තෙල්ලාඞ් කොලෛයල්ල එන්‍රුහුරිත්(තු)
එන්‍රුම්අර මේදෙය්වම් එන්‍රෙන්‍රු - වෙන්‍රිප්
පොරෛයේ යෙනුම්බුත්තන් පොල්ලාද පුන්චොල්
මිරෛයේ විරුම්බි විළාදේ - නිරෛමේවි
වාළ්බවර්බෝල් මන්නුඩම්බිල් මන්නුම්උරෝ මම්බරිත්තුත්
තාළ්වුනිනෛ යාදුදුහිල් තාන්අහට්‍රි - ආළ්වික්කුම්
අඥ්ජුම් අහට්‍රුම් අදුමුත්ති එන්‍රුරෛක්කුම් 115
වඥ්ජමණන් පාළි මරුවාදේ - සෙඥ්ජොල්බුනෛ
ආදිමරෛ ඕදි අදන්බයන්ඔන්‍රුම්අරියා
වේදියර්සොල් මෙය්‍යෙන්‍රු මේවාදේ - ආදියින්මේල්
උට්‍රදිරු නීරුඥ් සිවාලයමුම් උළ්ළත්තුච්
සෙට්‍ර පුලෛයර්බාර් සෙල්ලාදේ - නට්‍රවඥ්ජේර්
වේඩමුඩන් පූසෛඅරුළ් මෙය්ඥ්ඥාන මිල්ලාද
මූඩරුඩන් කූඩි මුයංගාදේ - නීඩ
අළිත්තුප් පිරප්ප තරියා තරනෛප්
පළිත්තුත් තිරිබවරෛප් පාරාදේ - විළිත්තරුළෛත්
තන්දෙම්මෛ ආණ්ඩරුළුඥ් සම්බන්ද මාමුනිවන් 120
අන්දඞ් කඩන්දප්පා ලාය්නින්‍රෝන් - එන්දෛබිරාන්
වීට්‍රිරුක්කුම් ඕලක්කම් එය්දිඅඩි වීළ්න්දිරෛඥ්ජිප්
පෝට්‍රි සයසය පෝට්‍රියෙන - ආර්ත්තහරි
අන්‍රුරිත්තාය් නින්බවනි ආදරිත්තා රෙල්ලාරුම්
වෙන්‍රිමදන් අම්බුබඩ වීළ්වරෝ - නින්‍රිඩත්තු
නිල්ලාද සෙල්වම් නිලෛයෙන්‍රුනෛනීංගිප්
පොල්ලා නරහිර් පුහුවරෝ - පල්ලෝරුම්
කත්තුඥ් සමයක් කණක්කිර් පඩුවරෝ
සිත්තම් පලහාල් තිහෛප්පරෝ - මුත්තම්
පොරුද නහෛමඩවාර් පුන්හලවි යින්බම් 125
මරුවි මයංගි වරුවරෝ - ඉරුබොළුදුම්
නාළ්ඉරුබත් තේළුම් නවක්කිරහ මුම්නලියුඞ්
කෝළ්ඉදුවෙන්‍රෙණ්ණික් කුරිප්පරෝ - වේළෛ
එරිත්ත විළියාය්නින් ඉන්බක් කඩර්කේ
තරිත්තු මදිමරන්ද තෛයල් - වරුත්තමෙලාන්
තීරාය් එනඋරෛත්තුච් චෙංගමලප් පූන්දිරුත්තාළ්
තාරාය් එනප්පලහාල් තාළ්න්දිරෛඥ්ජි - ඒර්ආරුම්
පූංගොන්‍රෛ වාංගිප් පුහළ්න්දුබුරි නෙඥ්ජමේ
ඊංගොන්‍ර වාරාය් ඉනි


Open the Sinhala Section in a New Tab
പൂമേവും ഉന്തിപ് പുയല്വണ്ണന്‍ പൊറ്പതുമത്
താര്‍മേവും മാര്‍പന്‍ ചതുമുകത്തോന്‍ - താമ്മേവിപ്
പന്‍റിയും അന്‍നമുമായ്പ് പാരിടന്തും വാന്‍പറന്തും
എന്‍റും അറിയാ ഇയല്‍പിനാന്‍ - അന്‍റിയും
ഇന്തിരനും വാനോരും ഏനോരും എപ്പുവിയും
മന്തര വെറ്പും മറികടലും - മന്തിരമും
വേതമും വേത *മുടിവിന്‍വിളൈ വിന്തുവുടന്‍
നാതമുങ് കാണാ നലത്തിനാന്‍ - ഓത
അരിയാന്‍ എളിയാന്‍ അളവിറന്തു നിന്‍റ 5
പെരിയാന്‍ ചിറിയാന്‍പെണ്‍ പാകന്‍ - തെരിയാ
അരുവാന്‍ ഉരുവാന്‍ അരുവുരുവ മല്ലാന്‍
മരിയാന്‍ മരിപ്പാര്‍ മനത്താന്‍ - പരിവാന
മെയ്യര്‍ക്കു മെയ്യന്‍ വിനൈക്കുവിനൈ യായിനാന്‍
പൊയ്യര്‍ക്കുപ് പൊയ്യായ പൊയ്യിനാന്‍ - ഐയന്‍
പടനാകം പൂണ്ട പരമന്‍ പചുവി
നിടമായ് നിറൈന്ത ഇറൈവന്‍ - ചുടരൊളിയാന്‍
എന്‍റുമുളന്‍ അന്‍റളവും യാനും ഉളനാകി
നിന്‍റനിലൈ യിറ്റരിത്തു നില്ലാമറ് - ചെന്‍റുചെന്‍റു
തോറ്റിയിടും അണ്ടചഞ് ചുവേതചങ്കള്‍ പാരിന്‍മേറ് 10
ചാറ്റുമ്ഉറ് പീചഞ് ചരായുചങ്കട് - കേറ്റപിറപ്
പെല്ലാം പിറന്തും ഇറന്തും ഇരുവിനൈയിന്‍
പൊല്ലാങ്കു തുയ്ക്കും പൊറിയിലിയേന്‍ - കല്ലാ
ഉണര്‍വിന്‍ മിചൈയോ ടുലകാ യതനൈപ്
പുണര്‍വതൊരു പുല്ലറിവു പൂണ്ടു - കണൈയിറ്
കൊടിതെനവേ ചെന്‍റു * കുടിപ്പഴിയേ ചെയ്തു
കടിയ കൊലൈകളവു കാമം - പടിയിന്‍മിചൈത്
തേടി യുഴന്‍റു തെരിവൈത് തെരിയാമല്‍
വാടി ഇടൈയും മനന്തനക്കും - നാടിഅതു
പോന വഴിപോകും പുന്തിക്കും പുന്തിയുടന്‍ 15
ആന തിറലാര്‍ അകന്തൈക്കും - മേനി
അയര അയര അഴിയ അഴിയും
ഉയിരിന്‍ തുയരം ഉരൈയേന്‍ - വയിരമേ
കൊണ്ടതൊരു കാമനുക്കുങ് കോപനുക്കും മോകനുക്കും
മണ്ടു മതമാച് ചരിയനുക്കുന്‍ - തിണ്ടിറല്‍ചേര്‍
ഇന്തിരിയം പത്തുക്കും ഈരൈന്തു മാത്തിരൈക്കും
അന്തമിലാപ് പൂതങ്കള്‍ ഐന്തുക്കുഞ് ചിന്തൈകവര്‍
മൂന്‍റുകുറ്റം മൂന്‍റുകുണം മൂന്‍റുമലം മൂന്‍റവത്തൈ
ഏന്‍റുനിന്‍റു ചെയ്യും ഇരുവിനൈക്കുന്‍ - തോന്‍റാത
വായുഒരു പത്തുക്കും മാറാത വല്വിനൈയേ 20
യായ കിളൈക്കും അരുനിതിക്കും - നേയമാം
ഇച്ചൈ കിരിയൈ യിവൈതരിത്തങ് കെണ്ണിലാ
അച്ചങ് കൊടുമൈ യവൈപൂണ്ടു - കച്ചരവന്‍
ചീരില്‍നിലൈ നില്ലാതു തിണ്ടാടും പല്‍കരുവി
വാരില്‍അകപ് പട്ടു മയങ്കിനേന്‍ - തേരുങ്കാല്‍
ഉന്‍നൈ ഒഴിയ ഉറവില്ലൈ എന്‍നുമതു
തന്‍നൈ അറിവൈ തനിയറിവൈ - മുന്‍നന്‍
തലൈപ്പട്ടാര്‍ തീരത് തുറന്താര്‍ മയങ്കി
വലൈപ്പട്ടാര്‍ മറ്റൈയവ രെന്‍റു - നിലൈത്തമിഴിന്‍
തെയ്വപ് പുലമൈത് തിരുവള്‍ ളുവര്‍ഉരൈത്ത 25
മെയ്വൈത്ത ചൊല്ലൈ വിരുംപാമല്‍ - ഐവര്‍ക്കും
ആവതുവേ ചെയ്തങ് കവര്‍വഴിയൈത് തപ്പാമറ്
പാവമെനും പൗവപ് പരപ്പഴുന്തിപ് - പൂവൈയര്‍തം
കണ്വലൈയിറ് പട്ടുക് കലവിക് കലൈപയിന്‍റങ്(കു)
ഉണ്മൈ നിലൈയുണര്‍ച്ചി ഓരാമല്‍ - തിണ്മൈയിനാല്‍
നാവിറ് കൊടുമൈ പലപിതറ്റി നാടോറുഞ്
ചാവിറ് പിറപ്പില്‍ തലൈപ്പട്ടിങ് - കാവിനിലൈ
നിറ്കുമ്വകൈ പാരായ് നിലൈയാന നെഞ്ചമേ
പൊറ്പിനുടന്‍ യാനേ പുകലക്കേള്‍ - വെറ്പിന്‍മിചൈ
വന്തിരുക്ക വല്ലാന്‍ മതിയാതാര്‍ വല്‍അരണം 30
ചെന്തഴലില്‍ മൂഴ്കച് ചിരിത്തപിരാന്‍ - അന്തമിലാ
വേത മുടിവില്‍ വിളൈവില്‍ വിളൈവിലൊളി
ആതി യമലന്‍ നിമലനരുട് - പോത
അറിവി ലറിവൈ അറിയു മവര്‍കള്‍
കുറിയുള്‍ പുകുതുങ് കുണവന്‍ - നെറികൊള്‍
വെളിയില്‍ വെളിയില്‍ വെളിയന്‍ വെളിയില്‍
ഒളിയില്‍ ഒളിയില്‍ ഒളിയന്‍ - ഒളിയില്‍
അളിയില്‍ അളിയില്‍ അളിയന്‍ അളിയില്‍
അളവില്‍ അളവില്‍ അളവന്‍ - അളവിറന്തു
നിന്‍റാന്‍ അനൈത്തും നിറൈന്താന്‍ നിനൈപ്പവര്‍പാറ് 35
ചെന്‍റാന്‍ തെരിയത് തെരിയാതാന്‍ - കുന്‍റാ
വിളക്കായ് നിറൈന്ത വിരിചുടരാന്‍ മണ്മേല്‍
തുളക്കാമല്‍ നിന്‍റപെരുഞ് ചോതി - ഉളക്കണ്ണുക്
കല്ലാതു തോന്‍റാ അമലന്‍ അകിലമെലാം
നില്ലാമല്‍ നിന്‍റ നിലൈയിനാന്‍ - ചൊല്‍ആരും
ഈചന്‍ പെരുമൈ ഇരുവിനൈയേന്‍ ഇന്‍റുനക്കുപ്
പേചുന്‍ തകൈമൈയെലാം പേണിക്കേള്‍ - പാചം
പലവുങ് കടന്തു പരിന്തരുള്‍ചേര്‍ പണ്‍പാറ്
കുലവി വിളങ്കുകുണക് കുന്‍റോന്‍ - ഇലകവേ
ചെയ്യ തരുമച് ചെഴുങ്കിരിയിന്‍ മീതിഴിന്തു 40
വൈയം പരവ മകിഴ്ന്തെഴുന്തങ് - കൈയങ്
കളവുപയങ് കാമങ് കൊലൈകോപങ് കാതി
അളവില്വിനൈ യെല്ലാം അഴിത്തിങ് - കുളമകിഴത്
തൊമ്മെനവേ എങ്കും മുഴങ്കിച് ചുരുതിപയില്‍
ചെമ്മൈതരും ആകമങ്കള്‍ ചേര്‍ന്തോടി - മുമ്മലത്തിന്‍
കാടടങ്ക വേര്‍പറിത്തുക് കല്വിക് കരൈകടന്തങ്(കു)
ഓടുപല്‍ പൂതത് തുണര്‍വഴിത്തു - നീടുപുകഴ്
മെയ്വായ്കണ്‍ മൂക്കുച് ചെവിയെന്‍നപ് പേര്‍പെറ്റ
ഐവായ വേട്കൈ യവാഅകറ്റി - നൈയുമ്ഇയല്‍
വാക്കുപ്പാ തംപാണി പായുരുപത് തംപലവും 45
നീക്കിച് ചെറിന്തു നിറൈന്തോടിപ് - പോക്കരിയ
പന്തമെനുഞ് ചോലൈ പറിത്തുപ് പരന്തലൈക്കും
അന്തമനം പുത്തിയുടന്‍ ആങ്കാരം - ചിന്തിവിഴ
മോതി അരുണീര്‍മൈ ഓങ്കിവിറല്‍ മുക്കുണമുങ്
കാതി ഉരോമമെലാങ് കൈകലന്തു - ചീതപ്
പുളകം അരുംപപ് പുലന്‍മയക്കം പോക്കി
വിളൈവില്‍ പുലന്‍മുട്ട മേവിക് - കളപതന
മാതര്‍ മയക്കം അറുത്തുവളര്‍ മണ്ടലത്തുച്
ചോതിയൊരു മൂന്‍റിനൈയുഞ് ചോതിത്തു - നീതിയിനാല്‍
ആതാരം ആറിനുഞ്ചെന്‍ റാറിഅടല്‍ വായുക്കള്‍ 50
മീതാന പത്തും മികപ്പരന്തു - കാതിപ്
പിരുതിവിയപ് പുത്തേയു വായുആ കായ
ഉറുതി നിലമൈന്തും ഓടി - മറുവിലാ
നാന്‍മുകന്‍മാല്‍ ഈചന്‍ മകേചന്‍ നലഞ്ചിറന്ത
താന്‍മുകം ഐന്താഞ് ചതാചിവമും - ആനതൊരു
വിന്തുനാ തങ്കടന്തു ചുത്ത വെറുവെളിയില്‍
അന്തമിലാപ് പാഴടങ്കത് തേക്കിയപിന്‍ - മുന്തിവരും
അവ്വറിവുക് കപ്പാലുഞ് ചെന്‍റകണ്ടം ഉള്ളടക്കിച്
ചെവ്വറിവേ യാകിത് തികൈപ്പൊഴിന്തിട് - ടെവ്വറിവുന്‍
താനായ വീടളിത്തുത് തന്‍നിറ് പിറിവിലാ 55
ഊനാകി എവ്വുയിര്‍ക്കും ഉള്‍പുകുന്തു - മേനിയിലാ
അഞ്ചവത്തൈ യുങ്കടന്‍ തായപെരും പേരൊളിക്കേ
തഞ്ചമെനച് ചെന്‍റു തലൈപ്പട്ടു - വഞ്ചമറത്
താന്‍അന്തം ഇല്ലാത തണ്ണളിയാല്‍ ഓങ്കിവരും
ആനന്തം എന്‍പതോര്‍ ആറുടൈയാന്‍ - ആനന്തം
പണ്ണും പയന്‍ചുരുതി ആകമങ്കള്‍ പാര്‍ത്തുണര്‍ന്തു
നണ്ണ അരിയതൊരു നാടുടൈയാന്‍ - എണ്ണെണ്‍
കലൈയാല്‍ ഉണര്‍ന്തു കരുത്തഴിന്തു കാമ
നിലൈയാന തെല്ലാമും നീത്തങ് - കലൈവറവേ
തേട്ടറ്റ ചിന്തൈ ചിവഞാന മോനത്താല്‍ 60
ഓട്ടറ്റു വീറ്റിരുക്കും ഊരുടൈയാന്‍ - നാട്ടത്താല്‍
തെണ്ണീ രരുവിവിഴച് ചിന്തൈമയക് കന്തെളിന്‍(തു)
ഉണ്ണീര്‍മൈ യെയ്ത ഉരോമമെലാം - നണ്ണും
പുളകം പുനൈമെയ് യര്‍പൊയ് യിറ്കൂടാമല്‍
ഉളകംപങ് കൊണ്ടുള്‍ ഉരുകി - അളവിലാ
മാലാ യിരുക്കു മവര്‍മനത്തൈ വാങ്കഅരുള്‍
മേലായ് വിളങ്കലങ്കല്‍ മെയ്യിനാന്‍ - തോലാത
വാനം പുവനം മലൈകടല്‍ഏഴ് പാതാളം
ഊന്‍ഐന്തു പൂതത് തുയിരുണര്‍ച്ചി - ഞാനമായ്
എല്ലാമായ് അല്ലവായ് എണ്ണുവാര്‍ എണ്ണത്തു 65
നില്ലാമല്‍ നിറ്കുമ്നീള്‍ വാചിയാന്‍ - ചൊല്‍ആരും
പാതാളം ഊടുരുവിപ് പാരേഴും വിണ്ണേഴും
ആതാര മാകി അകണ്ടമ്നിറൈന്‍ - തോത
അരിതായ് എളിതായ് അരുമറൈയാ റങ്കത്
തുരുവായ് ഉയിരായ് ഉണര്‍വായ്പ് - പെരിതായ
വെയ്യതുയര്‍പ് പാചമറ വീചിയേ വെംപിറവിത്
തുയ്യ കടലൈത് തുകളെഴുപ്പി - ഐയമുറുങ്
കാമക് * കുരോതലോപ മോകമതങ് കായ്ന്തടര്‍ത്തുച്
ചാമത് തൊഴിലിന്‍ തലൈമിതിത്തു - നാമത്താറ്
കത്തുഞ് ചമയക് കണക്കിന്‍വിററ് കട്ടറുത്തുത് 70
തത്തം പയങ്കൊലൈകള്‍ ആങ്കഴിത്തേ - തത്തിവരും
പാചക് കുഴാത്തൈപ് പടഅടിത്തുപ് പാവൈയര്‍തം
ആചൈക് കരുത്തൈ അറവീചി - നേചത്താല്‍
ആനവേ കങ്കൊണ്‍ ടരുള്‍മും മതത്തിനാല്‍
ഊനൈയാര്‍ തത്തുവങ്ക ളുള്‍പുകുന്തു - തേനൈപ്
പരുകിക് കളിത്തുയര്‍ന്തു പന്‍മറൈനാറ് കോട്ടാല്‍
മരുവിത് തികഴ്ഞാന ആനൈയാന്‍ - ഇരുമുച്
ചമൈയങ് കടന്തു തനക്കൊപ് പിലാതു
ചുമൈതുന്‍പ നീക്കുന്‍ തുവചന്‍ - കമൈയൊന്‍റിത്
തമ്മൈ മറന്തു തഴലൊളിയുള്‍ ളേയിരുത്തി 75
ഇമ്മൈ മറുമൈ ഇരണ്ടകറ്റിച് - ചെമ്മൈയേ
വായുവൈ ഓടാ വകൈനിറുത്തി വാനത്തു
വായുവൈയും അങ്കേ യുറഅമൈത്തുത് - തേയുവാല്‍
എന്‍റും ഒരു തകൈമൈ യായിരുക്കും ഇന്‍പരുളേ
നിന്‍റു മുഴങ്കും നെടുമുരചോന്‍ - അന്‍റിയും
മാലും അയനും വകുത്തളിത്ത വൈയമെലാഞ്
ചാലുമ്അതറ് കപ്പാലും എപ്പാലും - മേലൈ
യുലകും ഉലകാല്‍ ഉണരവൊണ്ണാ ഊരും
ഇലകി നടക്കുമ്എഴില്‍ ആണൈയാന്‍ - അലകിറന്ത
കാട്ചിയാന്‍ കാട്ചിക്കുങ് കാണാന്‍ കലൈഞാന 80
ആട്ചിയാന്‍ ആട്ചിക്കും ആയിനാന്‍ - ചൂട്ചിയാന്‍
പാരുന്‍ തിചൈയും പടരൊളിയാ ലേനിറൈന്താന്‍
തൂരുന്‍ തലൈയുമിലാത് തോന്‍റലാന്‍ - വേരാകി
വിത്താകി വിത്തിന്‍ വിളൈവാകി മേവുതനുച്
ചത്താതി പൂതങ്കള്‍ താനാകിച് - ചുത്ത
വെറുവെളിയായ് പാഴായ് വെറുംപാഴുക് കപ്പാല്‍
ഉറുപൊരുളായ് നിന്‍റ ഒരുവന്‍ - പൊറിയിലിയേന്‍
വെംപും പിറവിയലൈ വീഴാമല്‍ വീടളിത്ത
ചംപന്ത മാമുനിയെന്‍ തംപിരാന്‍ - അംപുവിയോര്‍
പോറ്റുന്‍ തിരുവടിയെന്‍ പുന്‍തലൈമേ ലേപൊറിത്തോന്‍ 85
ഏറ്റിന്‍ പുറത്തമൈന്ത എങ്കോമാന്‍ - ചാറ്റുവാര്‍
ചാറ്റും പൊരുളാന്‍ തനിമുതല്വന്‍ താനല്ലാന്‍
വേറ്റിന്‍പം ഇല്ലാ വിളങ്കൊളിയാന്‍ - പോറ്റുങ്
കുരുവേട മാകിക് കുണങ്കുറിയൊന്‍ റില്ലാപ്
പെരുവേട മായ്നിറൈന്ത പെമ്മാന്‍ - കരുവേടങ്
കട്ടുമുരുക് കട്ടറുത്താന്‍ കറ്റവര്‍വാഴ് തില്ലൈയാന്‍
എട്ടുമവര്‍ക് കെട്ടാ ഇയല്‍പിനാന്‍ - മട്ടവിഴ്താര്‍
വാനോന്‍ പവനി വരക്കണ്ടു വല്വിനൈയേന്‍
ഏനോരും ഏത്തുതല്‍കണ്‍ ടേത്തിനേന്‍ - താന്‍എന്‍നൈപ്
പാര്‍ത്താന്‍ പഴൈയവിനൈപ് പഞ്ചമലക് കൊത്തൈയെല്ലാം 90
നീത്താന്‍ നിനൈവുവേ റാക്കിനാന്‍ - ഏത്തരിയ
തൊണ്ണൂറ് ററുവര്‍പയില്‍ തൊക്കിറ് റുവക്കറുത്താന്‍
കണ്ണൂറു തേനമുതങ് കാട്ടിനാന്‍ - വെണ്ണീറും
വേടമും പൂചൈയുമേ മെയ്യെന്‍റാന്‍ പൊയ്യെന്‍റാന്‍
മാടൈയും വാഴ്ക്കൈ മനൈയുമേ - നാടരിയ
അഞ്ചെഴുത്തിന്‍ ഉള്ളീ ടറിവിത്താന്‍ അഞ്ചെഴുത്തൈ
നെഞ്ചഴുത്തി നേയ മയലാക്കി - അഞ്ചെഴുത്തൈ
ഉച്ചരിക്കുങ് കേണ്മൈ യുണര്‍ത്തി അതന്‍ ഉച്ചരിപ്പു
വൈച്ചിരുക്കും അന്ത വഴിയാക്കി - അച്ചമറച്
ചെന്‍റു വിളക്കൈ എഴത്തൂണ്ടിച് ചെഞ്ചുടരിന്‍ 95
ഒന്‍റി ഒരുവിളക്കിന്‍ ഉള്ളൊളിയായ് - നിന്‍റ
പെരുവിളക്കിന്‍ പേരൊളിയായ് ഉള്ളേ പിരചം
മരുവും മലര്‍പോല്‍ മതിത്തങ് - കരുവിനുരുക്
കൊള്ളാ അരുളൈക് കൊളുത്തിക് കുണങ്കുറിയൊന്‍
റില്ലാ ഇടത്തേ ഇളൈപ്പാറ്റി - വിള്ളാത
ഉള്ളം മുതലാക ഉള്ളതെലാം വാങ്കഅരുള്‍
വെള്ള മയലളിത്തു മേവിനാന്‍ - കള്ളം
മറപ്പിത്താന്‍ മെയ്ഞ്ഞാന മാക്കിമന മെല്ലാം
ഇറപ്പിത്താന്‍ എന്‍പിറവി ഈര്‍ത്താന്‍ - വിററ്ചൊല്ലുക്
കെട്ടാനൈ യാര്‍ക്കും എഴുതാ ഇയറ്കുണങ്ക 100
ളെട്ടാനൈ ആറ്റാ എഴുത്തിനാന്‍ - മട്ടാരും
പാടലാര്‍ ആടലാര്‍ പണ്‍പലാര്‍ നണ്‍പലാര്‍
ആടലാ രാടല്‍ അകന്‍പതിയാം - കൂടലാര്‍
കാണക് കിടൈയാതാന്‍ കാണ്‍പാര്‍ക്കുക് കാട്ചിയാന്‍
പാണര്‍ക് കിലകു പലകൈയിട്ടാന്‍ - ചേണിറ്
ചിറന്ത ഉരുവാന്‍ തിരുമാലുക് കെട്ടാന്‍
നിറൈന്ത തിരുവുരുവില്‍ നിറ്പോന്‍ - കറങ്കുടനേ
ചൂറൈചുഴല്‍ വണ്ടു ചുഴല്‍കൊള്ളി വട്ടമെനു
മാറു കരുണൈയിനാല്‍ മാറ്റിനാന്‍ - നീറണിന്ത
മെയ്യന്‍ നിമലന്‍ അമലന്‍അരുള്‍ വീടളിക്കും 105
ഐയന്‍ അറിവുക്കറി വായിനാന്‍ - പൊയ്യര്‍പാറ്
പൊയ്മൈയായ് നിന്‍റാന്‍ പുരിന്തവര്‍തം നെഞ്ചത്തു
മെയ്മൈയായ് നിന്‍റു വിളങ്കിനാന്‍ - കൈമഴുവന്‍
അത്തന്‍പാല്‍ നീചെന്‍ റടൈയും ഇടത്തൈയെലാഞ്
ചിത്തഞ്ചേര്‍ നെഞ്ചമേ ചെപ്പക്കേള്‍ - നിത്തലുമേ
പൂചിമുടിത് തുണ്ടുടുത്തുപ് പൂങ്കുഴലാര്‍ തങ്കലവി
ആചൈതനിറ് പട്ടിന്‍പ ആര്‍കലിക്കുള്‍ - നേചമുറ
നിന്‍റു തിളൈക്കും ഇതുമുത്തി യല്ലതുവേ
റൊന്‍റു തിളൈക്കും അതുമുത്തി - യന്‍റെന്‍(റു)
ഇലകാ ഇരുളലകൈ പോല്‍ഇകലേ പേചും 110
ഉലകാ യതന്‍പാല്‍ ഉറാതേ - പലകാലും
താംപിരമങ് കണ്ടവര്‍പോല്‍ തമ്മൈക്കണ്‍ ടാങ്കതുവേ
നാന്‍പിരമം എന്‍പവര്‍പാല്‍ നണ്ണാതേ - ഊന്‍തനക്കുക്
കൊന്‍റിടുവ തെല്ലാങ് കൊലൈയല്ല എന്‍റുകുറിത്(തു)
എന്‍റുമ്അറ മേതെയ്വം എന്‍റെന്‍റു - വെന്‍റിപ്
പൊറൈയേ യെനുംപുത്തന്‍ പൊല്ലാത പുന്‍ചൊല്‍
മിറൈയേ വിരുംപി വിഴാതേ - നിറൈമേവി
വാഴ്പവര്‍പോല്‍ മന്‍നുടംപില്‍ മന്‍നുമ്ഉരോ മംപറിത്തുത്
താഴ്വുനിനൈ യാതുതുകില്‍ താന്‍അകറ്റി - ആഴ്വിക്കും
അഞ്ചും അകറ്റും അതുമുത്തി എന്‍റുരൈക്കും 115
വഞ്ചമണന്‍ പാഴി മരുവാതേ - ചെഞ്ചൊല്‍പുനൈ
ആതിമറൈ ഓതി അതന്‍പയന്‍ഒന്‍ റുമ്അറിയാ
വേതിയര്‍ചൊല്‍ മെയ്യെന്‍റു മേവാതേ - ആതിയിന്‍മേല്‍
ഉറ്റതിരു നീറുഞ് ചിവാലയമും ഉള്ളത്തുച്
ചെറ്റ പുലൈയര്‍പാറ് ചെല്ലാതേ - നറ്റവഞ്ചേര്‍
വേടമുടന്‍ പൂചൈഅരുള്‍ മെയ്ഞ്ഞാന മില്ലാത
മൂടരുടന്‍ കൂടി മുയങ്കാതേ - നീട
അഴിത്തുപ് പിറപ്പ തറിയാ തരനൈപ്
പഴിത്തുത് തിരിപവരൈപ് പാരാതേ - വിഴിത്തരുളൈത്
തന്തെമ്മൈ ആണ്ടരുളുഞ് ചംപന്ത മാമുനിവന്‍ 120
അന്തങ് കടന്തപ്പാ ലായ്നിന്‍റോന്‍ - എന്തൈപിരാന്‍
വീറ്റിരുക്കും ഓലക്കം എയ്തിഅടി വീഴ്ന്തിറൈഞ്ചിപ്
പോറ്റി ചയചയ പോറ്റിയെന - ആര്‍ത്തകരി
അന്‍റുരിത്തായ് നിന്‍പവനി ആതരിത്താ രെല്ലാരും
വെന്‍റിമതന്‍ അംപുപട വീഴ്വരോ - നിന്‍റിടത്തു
നില്ലാത ചെല്വം നിലൈയെന്‍ റുനൈനീങ്കിപ്
പൊല്ലാ നരകിറ് പുകുവരോ - പല്ലോരും
കത്തുഞ് ചമയക് കണക്കിറ് പടുവരോ
ചിത്തം പലകാല്‍ തികൈപ്പരോ - മുത്തം
പൊരുത നകൈമടവാര്‍ പുന്‍കലവി യിന്‍പം 125
മരുവി മയങ്കി വരുവരോ - ഇരുപൊഴുതും
നാള്‍ഇരുപത് തേഴും നവക്കിരക മുമ്നലിയുങ്
കോള്‍ഇതുവെന്‍ റെണ്ണിക് കുറിപ്പരോ - വേളൈ
എരിത്ത വിഴിയായ്നിന്‍ ഇന്‍പക് കടറ്കേ
തരിത്തു മതിമറന്ത തൈയല്‍ - വരുത്തമെലാന്‍
തീരായ് എനഉരൈത്തുച് ചെങ്കമലപ് പൂന്തിരുത്താള്‍
താരായ് എനപ്പലകാല്‍ താഴ്ന്തിറൈഞ്ചി - ഏര്‍ആരും
പൂങ്കൊന്‍റൈ വാങ്കിപ് പുകഴ്ന്തുപുരി നെഞ്ചമേ
ഈങ്കൊന്‍റ വാരായ് ഇനി
Open the Malayalam Section in a New Tab
ปูเมวุม อุนถิป ปุยะลวะณณะณ โปะรปะถุมะถ
ถารเมวุม มารปะณ จะถุมุกะถโถณ - ถามเมวิป
ปะณริยุม อณณะมุมายป ปาริดะนถุม วาณปะระนถุม
เอะณรุม อริยา อิยะลปิณาณ - อณริยุม
อินถิระณุม วาโณรุม เอโณรุม เอะปปุวิยุม
มะนถะระ เวะรปุม มะริกะดะลุม - มะนถิระมุม
เวถะมุม เวถะ *มุดิวิณวิลาย วินถุวุดะณ
นาถะมุง กาณา นะละถถิณาณ - โอถะ
อริยาณ เอะลิยาณ อละวิระนถุ นิณระ 5
เปะริยาณ จิริยาณเปะณ ปากะณ - เถะริยา
อรุวาณ อุรุวาณ อรุวุรุวะ มะลลาณ
มะริยาณ มะริปปาร มะณะถถาณ - ปะริวาณะ
เมะยยะรกกุ เมะยยะณ วิณายกกุวิณาย ยายิณาณ
โปะยยะรกกุป โปะยยายะ โปะยยิณาณ - อายยะณ
ปะดะนากะม ปูณดะ ปะระมะณ ปะจุวิ
ณิดะมาย นิรายนถะ อิรายวะณ - จุดะโระลิยาณ
เอะณรุมุละณ อณระละวุม ยาณุม อุละณากิ
นิณระนิลาย ยิรระริถถุ นิลลามะร - เจะณรุเจะณรุ
โถรริยิดุม อณดะจะญ จุเวถะจะงกะล ปาริณเมร 10
จารรุมอุร ปีจะญ จะรายุจะงกะด - เกรระปิระป
เปะลลาม ปิระนถุม อิระนถุม อิรุวิณายยิณ
โปะลลางกุ ถุยกกุม โปะริยิลิเยณ - กะลลา
อุณะรวิณ มิจายโย ดุละกา ยะถะณายป
ปุณะรวะโถะรุ ปุลละริวุ ปูณดุ - กะณายยิร
โกะดิเถะณะเว เจะณรุ * กุดิปปะฬิเย เจะยถุ
กะดิยะ โกะลายกะละวุ กามะม - ปะดิยิณมิจายถ
เถดิ ยุฬะณรุ เถะริวายถ เถะริยามะล
วาดิ อิดายยุม มะณะนถะณะกกุม - นาดิอถุ
โปณะ วะฬิโปกุม ปุนถิกกุม ปุนถิยุดะณ 15
อาณะ ถิระลาร อกะนถายกกุม - เมณิ
อยะระ อยะระ อฬิยะ อฬิยุม
อุยิริณ ถุยะระม อุรายเยณ - วะยิระเม
โกะณดะโถะรุ กามะณุกกุง โกปะณุกกุม โมกะณุกกุม
มะณดุ มะถะมาจ จะริยะณุกกุน - ถิณดิระลเจร
อินถิริยะม ปะถถุกกุม อีรายนถุ มาถถิรายกกุม
อนถะมิลาป ปูถะงกะล อายนถุกกุญ จินถายกะวะร
มูณรุกุรระม มูณรุกุณะม มูณรุมะละม มูณระวะถถาย
เอณรุนิณรุ เจะยยุม อิรุวิณายกกุน - โถณราถะ
วายุโอะรุ ปะถถุกกุม มาราถะ วะลวิณายเย 20
ยายะ กิลายกกุม อรุนิถิกกุม - เนยะมาม
อิจจาย กิริยาย ยิวายถะริถถะง เกะณณิลา
อจจะง โกะดุมาย ยะวายปูณดุ - กะจจะระวะณ
จีริลนิลาย นิลลาถุ ถิณดาดุม ปะลกะรุวิ
วาริลอกะป ปะดดุ มะยะงกิเณณ - เถรุงกาล
อุณณาย โอะฬิยะ อุระวิลลาย เอะณณุมะถุ
ถะณณาย อริวาย ถะณิยะริวาย - มุณณะน
ถะลายปปะดดาร ถีระถ ถุระนถาร มะยะงกิ
วะลายปปะดดาร มะรรายยะวะ เระณรุ - นิลายถถะมิฬิณ
เถะยวะป ปุละมายถ ถิรุวะล ลุวะรอุรายถถะ 25
เมะยวายถถะ โจะลลาย วิรุมปามะล - อายวะรกกุม
อาวะถุเว เจะยถะง กะวะรวะฬิยายถ ถะปปามะร
ปาวะเมะณุม ปาววะป ปะระปปะฬุนถิป - ปูวายยะรถะม
กะณวะลายยิร ปะดดุก กะละวิก กะลายปะยิณระง(กุ)
อุณมาย นิลายยุณะรจจิ โอรามะล - ถิณมายยิณาล
นาวิร โกะดุมาย ปะละปิถะรริ นาโดรุญ
จาวิร ปิระปปิล ถะลายปปะดดิง - กาวินิลาย
นิรกุมวะกาย ปาราย นิลายยาณะ เนะญจะเม
โปะรปิณุดะณ ยาเณ ปุกะละกเกล - เวะรปิณมิจาย
วะนถิรุกกะ วะลลาณ มะถิยาถาร วะลอระณะม 30
เจะนถะฬะลิล มูฬกะจ จิริถถะปิราณ - อนถะมิลา
เวถะ มุดิวิล วิลายวิล วิลายวิโละลิ
อาถิ ยะมะละณ นิมะละณะรุด - โปถะ
อริวิ ละริวาย อริยุ มะวะรกะล
กุริยุล ปุกุถุง กุณะวะณ - เนะริโกะล
เวะลิยิล เวะลิยิล เวะลิยะณ เวะลิยิล
โอะลิยิล โอะลิยิล โอะลิยะณ - โอะลิยิล
อลิยิล อลิยิล อลิยะณ อลิยิล
อละวิล อละวิล อละวะณ - อละวิระนถุ
นิณราณ อณายถถุม นิรายนถาณ นิณายปปะวะรปาร 35
เจะณราณ เถะริยะถ เถะริยาถาณ - กุณรา
วิละกกาย นิรายนถะ วิริจุดะราณ มะณเมล
ถุละกกามะล นิณระเปะรุญ โจถิ - อุละกกะณณุก
กะลลาถุ โถณรา อมะละณ อกิละเมะลาม
นิลลามะล นิณระ นิลายยิณาณ - โจะลอารุม
อีจะณ เปะรุมาย อิรุวิณายเยณ อิณรุณะกกุป
เปจุน ถะกายมายเยะลาม เปณิกเกล - ปาจะม
ปะละวุง กะดะนถุ ปะรินถะรุลเจร ปะณปาร
กุละวิ วิละงกุกุณะก กุณโรณ - อิละกะเว
เจะยยะ ถะรุมะจ เจะฬุงกิริยิณ มีถิฬินถุ 40
วายยะม ปะระวะ มะกิฬนเถะฬุนถะง - กายยะง
กะละวุปะยะง กามะง โกะลายโกปะง กาถิ
อละวิลวิณาย เยะลลาม อฬิถถิง - กุละมะกิฬะถ
โถะมเมะณะเว เอะงกุม มุฬะงกิจ จุรุถิปะยิล
เจะมมายถะรุม อากะมะงกะล เจรนโถดิ - มุมมะละถถิณ
กาดะดะงกะ เวรปะริถถุก กะลวิก กะรายกะดะนถะง(กุ)
โอดุปะล ปูถะถ ถุณะรวะฬิถถุ - นีดุปุกะฬ
เมะยวายกะณ มูกกุจ เจะวิเยะณณะป เปรเปะรระ
อายวายะ เวดกาย ยะวาอกะรริ - นายยุมอิยะล
วากกุปปา ถะมปาณิ ปายุรุปะถ ถะมปะละวุม 45
นีกกิจ เจะรินถุ นิรายนโถดิป - โปกกะริยะ
ปะนถะเมะณุญ โจลาย ปะริถถุป ปะระนถะลายกกุม
อนถะมะณะม ปุถถิยุดะณ อางการะม - จินถิวิฬะ
โมถิ อรุณีรมาย โองกิวิระล มุกกุณะมุง
กาถิ อุโรมะเมะลาง กายกะละนถุ - จีถะป
ปุละกะม อรุมปะป ปุละณมะยะกกะม โปกกิ
วิลายวิล ปุละณมุดดะ เมวิก - กะละปะถะณะ
มาถะร มะยะกกะม อรุถถุวะละร มะณดะละถถุจ
โจถิโยะรุ มูณริณายยุญ โจถิถถุ - นีถิยิณาล
อาถาระม อาริณุญเจะณ ราริอดะล วายุกกะล 50
มีถาณะ ปะถถุม มิกะปปะระนถุ - กาถิป
ปิรุถิวิยะป ปุถเถยุ วายุอา กายะ
อุรุถิ นิละมายนถุม โอดิ - มะรุวิลา
นาณมุกะณมาล อีจะณ มะเกจะณ นะละญจิระนถะ
ถาณมุกะม อายนถาญ จะถาจิวะมุม - อาณะโถะรุ
วินถุนา ถะงกะดะนถุ จุถถะ เวะรุเวะลิยิล
อนถะมิลาป ปาฬะดะงกะถ เถกกิยะปิณ - มุนถิวะรุม
อววะริวุก กะปปาลุญ เจะณระกะณดะม อุลละดะกกิจ
เจะววะริเว ยากิถ ถิกายปโปะฬินถิด - เดะววะริวุน
ถาณายะ วีดะลิถถุถ ถะณณิร ปิริวิลา 55
อูณากิ เอะววุยิรกกุม อุลปุกุนถุ - เมณิยิลา
อญจะวะถถาย ยุงกะดะน ถายะเปะรุม เปโระลิกเก
ถะญจะเมะณะจ เจะณรุ ถะลายปปะดดุ - วะญจะมะระถ
ถาณอนถะม อิลลาถะ ถะณณะลิยาล โองกิวะรุม
อาณะนถะม เอะณปะโถร อารุดายยาณ - อาณะนถะม
ปะณณุม ปะยะณจุรุถิ อากะมะงกะล ปารถถุณะรนถุ
นะณณะ อริยะโถะรุ นาดุดายยาณ - เอะณเณะณ
กะลายยาล อุณะรนถุ กะรุถถะฬินถุ กามะ
นิลายยาณะ เถะลลามุม นีถถะง - กะลายวะระเว
เถดดะรระ จินถาย จิวะญาณะ โมณะถถาล 60
โอดดะรรุ วีรริรุกกุม อูรุดายยาณ - นาดดะถถาล
เถะณณี ระรุวิวิฬะจ จินถายมะยะก กะนเถะลิน(ถุ)
อุณณีรมาย เยะยถะ อุโรมะเมะลาม - นะณณุม
ปุละกะม ปุณายเมะย ยะรโปะย ยิรกูดามะล
อุละกะมปะง โกะณดุล อุรุกิ - อละวิลา
มาลา ยิรุกกุ มะวะรมะณะถถาย วางกะอรุล
เมลาย วิละงกะละงกะล เมะยยิณาณ - โถลาถะ
วาณะม ปุวะณะม มะลายกะดะลเอฬ ปาถาละม
อูณอายนถุ ปูถะถ ถุยิรุณะรจจิ - ญาณะมาย
เอะลลามาย อลละวาย เอะณณุวาร เอะณณะถถุ 65
นิลลามะล นิรกุมนีล วาจิยาณ - โจะลอารุม
ปาถาละม อูดุรุวิป ปาเรฬุม วิณเณฬุม
อาถาระ มากิ อกะณดะมนิรายน - โถถะ
อริถาย เอะลิถาย อรุมะรายยา ระงกะถ
ถุรุวาย อุยิราย อุณะรวายป - เปะริถายะ
เวะยยะถุยะรป ปาจะมะระ วีจิเย เวะมปิระวิถ
ถุยยะ กะดะลายถ ถุกะเละฬุปปิ - อายยะมุรุง
กามะก * กุโรถะโลปะ โมกะมะถะง กายนถะดะรถถุจ
จามะถ โถะฬิลิณ ถะลายมิถิถถุ - นามะถถาร
กะถถุญ จะมะยะก กะณะกกิณวิระร กะดดะรุถถุถ 70
ถะถถะม ปะยะงโกะลายกะล อางกะฬิถเถ - ถะถถิวะรุม
ปาจะก กุฬาถถายป ปะดะอดิถถุป ปาวายยะรถะม
อาจายก กะรุถถาย อระวีจิ - เนจะถถาล
อาณะเว กะงโกะณ ดะรุลมุม มะถะถถิณาล
อูณายยาร ถะถถุวะงกะ ลุลปุกุนถุ - เถณายป
ปะรุกิก กะลิถถุยะรนถุ ปะณมะรายนาร โกดดาล
มะรุวิถ ถิกะฬญาณะ อาณายยาณ - อิรุมุจ
จะมายยะง กะดะนถุ ถะณะกโกะป ปิลาถุ
จุมายถุณปะ นีกกุน ถุวะจะณ - กะมายโยะณริถ
ถะมมาย มะระนถุ ถะฬะโละลิยุล เลยิรุถถิ 75
อิมมาย มะรุมาย อิระณดะกะรริจ - เจะมมายเย
วายุวาย โอดา วะกายนิรุถถิ วาณะถถุ
วายุวายยุม องเก ยุระอมายถถุถ - เถยุวาล
เอะณรุม โอะรุ ถะกายมาย ยายิรุกกุม อิณปะรุเล
นิณรุ มุฬะงกุม เนะดุมุระโจณ - อณริยุม
มาลุม อยะณุม วะกุถถะลิถถะ วายยะเมะลาญ
จาลุมอถะร กะปปาลุม เอะปปาลุม - เมลาย
ยุละกุม อุละกาล อุณะระโวะณณา อูรุม
อิละกิ นะดะกกุมเอะฬิล อาณายยาณ - อละกิระนถะ
กาดจิยาณ กาดจิกกุง กาณาณ กะลายญาณะ 80
อาดจิยาณ อาดจิกกุม อายิณาณ - จูดจิยาณ
ปารุน ถิจายยุม ปะดะโระลิยา เลนิรายนถาณ
ถูรุน ถะลายยุมิลาถ โถณระลาณ - เวรากิ
วิถถากิ วิถถิณ วิลายวากิ เมวุถะณุจ
จะถถาถิ ปูถะงกะล ถาณากิจ - จุถถะ
เวะรุเวะลิยาย ปาฬาย เวะรุมปาฬุก กะปปาล
อุรุโปะรุลาย นิณระ โอะรุวะณ - โปะริยิลิเยณ
เวะมปุม ปิระวิยะลาย วีฬามะล วีดะลิถถะ
จะมปะนถะ มามุณิเยะณ ถะมปิราณ - อมปุวิโยร
โปรรุน ถิรุวะดิเยะณ ปุณถะลายเม เลโปะริถโถณ 85
เอรริณ ปุระถถะมายนถะ เอะงโกมาณ - จารรุวาร
จารรุม โปะรุลาณ ถะณิมุถะลวะณ ถาณะลลาณ
เวรริณปะม อิลลา วิละงโกะลิยาณ - โปรรุง
กุรุเวดะ มากิก กุณะงกุริโยะณ ริลลาป
เปะรุเวดะ มายนิรายนถะ เปะมมาณ - กะรุเวดะง
กะดดุมุรุก กะดดะรุถถาณ กะรระวะรวาฬ ถิลลายยาณ
เอะดดุมะวะรก เกะดดา อิยะลปิณาณ - มะดดะวิฬถาร
วาโณณ ปะวะณิ วะระกกะณดุ วะลวิณายเยณ
เอโณรุม เอถถุถะลกะณ เดถถิเณณ - ถาณเอะณณายป
ปารถถาณ ปะฬายยะวิณายป ปะญจะมะละก โกะถถายเยะลลาม 90
นีถถาณ นิณายวุเว รากกิณาณ - เอถถะริยะ
โถะณณูร ระรุวะรปะยิล โถะกกิร รุวะกกะรุถถาณ
กะณณูรุ เถณะมุถะง กาดดิณาณ - เวะณณีรุม
เวดะมุม ปูจายยุเม เมะยเยะณราณ โปะยเยะณราณ
มาดายยุม วาฬกกาย มะณายยุเม - นาดะริยะ
อญเจะฬุถถิณ อุลลี ดะริวิถถาณ อญเจะฬุถถาย
เนะญจะฬุถถิ เนยะ มะยะลากกิ - อญเจะฬุถถาย
อุจจะริกกุง เกณมาย ยุณะรถถิ อถะณ อุจจะริปปุ
วายจจิรุกกุม อนถะ วะฬิยากกิ - อจจะมะระจ
เจะณรุ วิละกกาย เอะฬะถถูณดิจ เจะญจุดะริณ 95
โอะณริ โอะรุวิละกกิณ อุลโละลิยาย - นิณระ
เปะรุวิละกกิณ เปโระลิยาย อุลเล ปิระจะม
มะรุวุม มะละรโปล มะถิถถะง - กะรุวิณุรุก
โกะลลา อรุลายก โกะลุถถิก กุณะงกุริโยะณ
ริลลา อิดะถเถ อิลายปปารริ - วิลลาถะ
อุลละม มุถะลากะ อุลละเถะลาม วางกะอรุล
เวะลละ มะยะละลิถถุ เมวิณาณ - กะลละม
มะระปปิถถาณ เมะยญญาณะ มากกิมะณะ เมะลลาม
อิระปปิถถาณ เอะณปิระวิ อีรถถาณ - วิระรโจะลลุก
เกะดดาณาย ยารกกุม เอะฬุถา อิยะรกุณะงกะ 100
เละดดาณาย อารรา เอะฬุถถิณาณ - มะดดารุม
ปาดะลาร อาดะลาร ปะณปะลาร นะณปะลาร
อาดะลา ราดะล อกะณปะถิยาม - กูดะลาร
กาณะก กิดายยาถาณ กาณปารกกุก กาดจิยาณ
ปาณะรก กิละกุ ปะละกายยิดดาณ - เจณิร
จิระนถะ อุรุวาณ ถิรุมาลุก เกะดดาณ
นิรายนถะ ถิรุวุรุวิล นิรโปณ - กะระงกุดะเณ
จูรายจุฬะล วะณดุ จุฬะลโกะลลิ วะดดะเมะณุ
มารุ กะรุณายยิณาล มารริณาณ - นีระณินถะ
เมะยยะณ นิมะละณ อมะละณอรุล วีดะลิกกุม 105
อายยะณ อริวุกกะริ วายิณาณ - โปะยยะรปาร
โปะยมายยาย นิณราณ ปุรินถะวะรถะม เนะญจะถถุ
เมะยมายยาย นิณรุ วิละงกิณาณ - กายมะฬุวะณ
อถถะณปาล นีเจะณ ระดายยุม อิดะถถายเยะลาญ
จิถถะญเจร เนะญจะเม เจะปปะกเกล - นิถถะลุเม
ปูจิมุดิถ ถุณดุดุถถุป ปูงกุฬะลาร ถะงกะละวิ
อาจายถะณิร ปะดดิณปะ อารกะลิกกุล - เนจะมุระ
นิณรุ ถิลายกกุม อิถุมุถถิ ยะลละถุเว
โระณรุ ถิลายกกุม อถุมุถถิ - ยะณเระณ(รุ)
อิละกา อิรุละละกาย โปลอิกะเล เปจุม 110
อุละกา ยะถะณปาล อุราเถ - ปะละกาลุม
ถามปิระมะง กะณดะวะรโปล ถะมมายกกะณ ดางกะถุเว
นาณปิระมะม เอะณปะวะรปาล นะณณาเถ - อูณถะณะกกุก
โกะณริดุวะ เถะลลาง โกะลายยะลละ เอะณรุกุริถ(ถุ)
เอะณรุมอระ เมเถะยวะม เอะณเระณรุ - เวะณริป
โปะรายเย เยะณุมปุถถะณ โปะลลาถะ ปุณโจะล
มิรายเย วิรุมปิ วิฬาเถ - นิรายเมวิ
วาฬปะวะรโปล มะณณุดะมปิล มะณณุมอุโร มะมปะริถถุถ
ถาฬวุนิณาย ยาถุถุกิล ถาณอกะรริ - อาฬวิกกุม
อญจุม อกะรรุม อถุมุถถิ เอะณรุรายกกุม 115
วะญจะมะณะณ ปาฬิ มะรุวาเถ - เจะญโจะลปุณาย
อาถิมะราย โอถิ อถะณปะยะณโอะณ รุมอริยา
เวถิยะรโจะล เมะยเยะณรุ เมวาเถ - อาถิยิณเมล
อุรระถิรุ นีรุญ จิวาละยะมุม อุลละถถุจ
เจะรระ ปุลายยะรปาร เจะลลาเถ - นะรระวะญเจร
เวดะมุดะณ ปูจายอรุล เมะยญญาณะ มิลลาถะ
มูดะรุดะณ กูดิ มุยะงกาเถ - นีดะ
อฬิถถุป ปิระปปะ ถะริยา ถะระณายป
ปะฬิถถุถ ถิริปะวะรายป ปาราเถ - วิฬิถถะรุลายถ
ถะนเถะมมาย อาณดะรุลุญ จะมปะนถะ มามุณิวะณ 120
อนถะง กะดะนถะปปา ลายนิณโรณ - เอะนถายปิราณ
วีรริรุกกุม โอละกกะม เอะยถิอดิ วีฬนถิรายญจิป
โปรริ จะยะจะยะ โปรริเยะณะ - อารถถะกะริ
อณรุริถถาย นิณปะวะณิ อาถะริถถา เระลลารุม
เวะณริมะถะณ อมปุปะดะ วีฬวะโร - นิณริดะถถุ
นิลลาถะ เจะลวะม นิลายเยะณ รุณายนีงกิป
โปะลลา นะระกิร ปุกุวะโร - ปะลโลรุม
กะถถุญ จะมะยะก กะณะกกิร ปะดุวะโร
จิถถะม ปะละกาล ถิกายปปะโร - มุถถะม
โปะรุถะ นะกายมะดะวาร ปุณกะละวิ ยิณปะม 125
มะรุวิ มะยะงกิ วะรุวะโร - อิรุโปะฬุถุม
นาลอิรุปะถ เถฬุม นะวะกกิระกะ มุมนะลิยุง
โกลอิถุเวะณ เระณณิก กุริปปะโร - เวลาย
เอะริถถะ วิฬิยายนิณ อิณปะก กะดะรเก
ถะริถถุ มะถิมะระนถะ ถายยะล - วะรุถถะเมะลาน
ถีราย เอะณะอุรายถถุจ เจะงกะมะละป ปูนถิรุถถาล
ถาราย เอะณะปปะละกาล ถาฬนถิรายญจิ - เอรอารุม
ปูงโกะณราย วางกิป ปุกะฬนถุปุริ เนะญจะเม
อีงโกะณระ วาราย อิณิ
Open the Thai Section in a New Tab
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

ပူေမဝုမ္ အုန္ထိပ္ ပုယလ္ဝန္နန္ ေပာ့ရ္ပထုမထ္
ထာရ္ေမဝုမ္ မာရ္ပန္ စထုမုကထ္ေထာန္ - ထာမ္ေမဝိပ္
ပန္ရိယုမ္ အန္နမုမာယ္ပ္ ပာရိတန္ထုမ္ ဝာန္ပရန္ထုမ္
ေအ့န္ရုမ္ အရိယာ အိယလ္ပိနာန္ - အန္ရိယုမ္
အိန္ထိရနုမ္ ဝာေနာရုမ္ ေအေနာရုမ္ ေအ့ပ္ပုဝိယုမ္
မန္ထရ ေဝ့ရ္ပုမ္ မရိကတလုမ္ - မန္ထိရမုမ္
ေဝထမုမ္ ေဝထ *မုတိဝိန္ဝိလဲ ဝိန္ထုဝုတန္
နာထမုင္ ကာနာ နလထ္ထိနာန္ - ေအာထ
အရိယာန္ ေအ့လိယာန္ အလဝိရန္ထု နိန္ရ 5
ေပ့ရိယာန္ စိရိယာန္ေပ့န္ ပာကန္ - ေထ့ရိယာ
အရုဝာန္ အုရုဝာန္ အရုဝုရုဝ မလ္လာန္
မရိယာန္ မရိပ္ပာရ္ မနထ္ထာန္ - ပရိဝာန
ေမ့ယ္ယရ္က္ကု ေမ့ယ္ယန္ ဝိနဲက္ကုဝိနဲ ယာယိနာန္
ေပာ့ယ္ယရ္က္ကုပ္ ေပာ့ယ္ယာယ ေပာ့ယ္ယိနာန္ - အဲယန္
ပတနာကမ္ ပူန္တ ပရမန္ ပစုဝိ
နိတမာယ္ နိရဲန္ထ အိရဲဝန္ - စုတေရာ့လိယာန္
ေအ့န္ရုမုလန္ အန္ရလဝုမ္ ယာနုမ္ အုလနာကိ
နိန္ရနိလဲ ယိရ္ရရိထ္ထု နိလ္လာမရ္ - ေစ့န္ရုေစ့န္ရု
ေထာရ္ရိယိတုမ္ အန္တစည္ စုေဝထစင္ကလ္ ပာရိန္ေမရ္ 10
စာရ္ရုမ္အုရ္ ပီစည္ စရာယုစင္ကတ္ - ေကရ္ရပိရပ္
ေပ့လ္လာမ္ ပိရန္ထုမ္ အိရန္ထုမ္ အိရုဝိနဲယိန္
ေပာ့လ္လာင္ကု ထုယ္က္ကုမ္ ေပာ့ရိယိလိေယန္ - ကလ္လာ
အုနရ္ဝိန္ မိစဲေယာ တုလကာ ယထနဲပ္
ပုနရ္ဝေထာ့ရု ပုလ္လရိဝု ပူန္တု - ကနဲယိရ္
ေကာ့တိေထ့နေဝ ေစ့န္ရု * ကုတိပ္ပလိေယ ေစ့ယ္ထု
ကတိယ ေကာ့လဲကလဝု ကာမမ္ - ပတိယိန္မိစဲထ္
ေထတိ ယုလန္ရု ေထ့ရိဝဲထ္ ေထ့ရိယာမလ္
ဝာတိ အိတဲယုမ္ မနန္ထနက္ကုမ္ - နာတိအထု
ေပာန ဝလိေပာကုမ္ ပုန္ထိက္ကုမ္ ပုန္ထိယုတန္ 15
အာန ထိရလာရ္ အကန္ထဲက္ကုမ္ - ေမနိ
အယရ အယရ အလိယ အလိယုမ္
အုယိရိန္ ထုယရမ္ အုရဲေယန္ - ဝယိရေမ
ေကာ့န္တေထာ့ရု ကာမနုက္ကုင္ ေကာပနုက္ကုမ္ ေမာကနုက္ကုမ္
မန္တု မထမာစ္ စရိယနုက္ကုန္ - ထိန္တိရလ္ေစရ္
အိန္ထိရိယမ္ ပထ္ထုက္ကုမ္ အီရဲန္ထု မာထ္ထိရဲက္ကုမ္
အန္ထမိလာပ္ ပူထင္ကလ္ အဲန္ထုက္ကုည္ စိန္ထဲကဝရ္
မူန္ရုကုရ္ရမ္ မူန္ရုကုနမ္ မူန္ရုမလမ္ မူန္ရဝထ္ထဲ
ေအန္ရုနိန္ရု ေစ့ယ္ယုမ္ အိရုဝိနဲက္ကုန္ - ေထာန္ရာထ
ဝာယုေအာ့ရု ပထ္ထုက္ကုမ္ မာရာထ ဝလ္ဝိနဲေယ 20
ယာယ ကိလဲက္ကုမ္ အရုနိထိက္ကုမ္ - ေနယမာမ္
အိစ္စဲ ကိရိယဲ ယိဝဲထရိထ္ထင္ ေက့န္နိလာ
အစ္စင္ ေကာ့တုမဲ ယဝဲပူန္တု - ကစ္စရဝန္
စီရိလ္နိလဲ နိလ္လာထု ထိန္တာတုမ္ ပလ္ကရုဝိ
ဝာရိလ္အကပ္ ပတ္တု မယင္ကိေနန္ - ေထရုင္ကာလ္
အုန္နဲ ေအာ့လိယ အုရဝိလ္လဲ ေအ့န္နုမထု
ထန္နဲ အရိဝဲ ထနိယရိဝဲ - မုန္နန္
ထလဲပ္ပတ္တာရ္ ထီရထ္ ထုရန္ထာရ္ မယင္ကိ
ဝလဲပ္ပတ္တာရ္ မရ္ရဲယဝ ေရ့န္ရု - နိလဲထ္ထမိလိန္
ေထ့ယ္ဝပ္ ပုလမဲထ္ ထိရုဝလ္ လုဝရ္အုရဲထ္ထ 25
ေမ့ယ္ဝဲထ္ထ ေစာ့လ္လဲ ဝိရုမ္ပာမလ္ - အဲဝရ္က္ကုမ္
အာဝထုေဝ ေစ့ယ္ထင္ ကဝရ္ဝလိယဲထ္ ထပ္ပာမရ္
ပာဝေမ့နုမ္ ပဝ္ဝပ္ ပရပ္ပလုန္ထိပ္ - ပူဝဲယရ္ထမ္
ကန္ဝလဲယိရ္ ပတ္တုက္ ကလဝိက္ ကလဲပယိန္ရင္(ကု)
အုန္မဲ နိလဲယုနရ္စ္စိ ေအာရာမလ္ - ထိန္မဲယိနာလ္
နာဝိရ္ ေကာ့တုမဲ ပလပိထရ္ရိ နာေတာရုည္
စာဝိရ္ ပိရပ္ပိလ္ ထလဲပ္ပတ္တိင္ - ကာဝိနိလဲ
နိရ္ကုမ္ဝကဲ ပာရာယ္ နိလဲယာန ေန့ည္စေမ
ေပာ့ရ္ပိနုတန္ ယာေန ပုကလက္ေကလ္ - ေဝ့ရ္ပိန္မိစဲ
ဝန္ထိရုက္က ဝလ္လာန္ မထိယာထာရ္ ဝလ္အရနမ္ 30
ေစ့န္ထလလိလ္ မူလ္ကစ္ စိရိထ္ထပိရာန္ - အန္ထမိလာ
ေဝထ မုတိဝိလ္ ဝိလဲဝိလ္ ဝိလဲဝိေလာ့လိ
အာထိ ယမလန္ နိမလနရုတ္ - ေပာထ
အရိဝိ လရိဝဲ အရိယု မဝရ္ကလ္
ကုရိယုလ္ ပုကုထုင္ ကုနဝန္ - ေန့ရိေကာ့လ္
ေဝ့လိယိလ္ ေဝ့လိယိလ္ ေဝ့လိယန္ ေဝ့လိယိလ္
ေအာ့လိယိလ္ ေအာ့လိယိလ္ ေအာ့လိယန္ - ေအာ့လိယိလ္
အလိယိလ္ အလိယိလ္ အလိယန္ အလိယိလ္
အလဝိလ္ အလဝိလ္ အလဝန္ - အလဝိရန္ထု
နိန္ရာန္ အနဲထ္ထုမ္ နိရဲန္ထာန္ နိနဲပ္ပဝရ္ပာရ္ 35
ေစ့န္ရာန္ ေထ့ရိယထ္ ေထ့ရိယာထာန္ - ကုန္ရာ
ဝိလက္ကာယ္ နိရဲန္ထ ဝိရိစုတရာန္ မန္ေမလ္
ထုလက္ကာမလ္ နိန္ရေပ့ရုည္ ေစာထိ - အုလက္ကန္နုက္
ကလ္လာထု ေထာန္ရာ အမလန္ အကိလေမ့လာမ္
နိလ္လာမလ္ နိန္ရ နိလဲယိနာန္ - ေစာ့လ္အာရုမ္
အီစန္ ေပ့ရုမဲ အိရုဝိနဲေယန္ အိန္ရုနက္ကုပ္
ေပစုန္ ထကဲမဲေယ့လာမ္ ေပနိက္ေကလ္ - ပာစမ္
ပလဝုင္ ကတန္ထု ပရိန္ထရုလ္ေစရ္ ပန္ပာရ္
ကုလဝိ ဝိလင္ကုကုနက္ ကုန္ေရာန္ - အိလကေဝ
ေစ့ယ္ယ ထရုမစ္ ေစ့လုင္ကိရိယိန္ မီထိလိန္ထု 40
ဝဲယမ္ ပရဝ မကိလ္န္ေထ့လုန္ထင္ - ကဲယင္
ကလဝုပယင္ ကာမင္ ေကာ့လဲေကာပင္ ကာထိ
အလဝိလ္ဝိနဲ ေယ့လ္လာမ္ အလိထ္ထိင္ - ကုလမကိလထ္
ေထာ့မ္ေမ့နေဝ ေအ့င္ကုမ္ မုလင္ကိစ္ စုရုထိပယိလ္
ေစ့မ္မဲထရုမ္ အာကမင္ကလ္ ေစရ္န္ေထာတိ - မုမ္မလထ္ထိန္
ကာတတင္က ေဝရ္ပရိထ္ထုက္ ကလ္ဝိက္ ကရဲကတန္ထင္(ကု)
ေအာတုပလ္ ပူထထ္ ထုနရ္ဝလိထ္ထု - နီတုပုကလ္
ေမ့ယ္ဝာယ္ကန္ မူက္ကုစ္ ေစ့ဝိေယ့န္နပ္ ေပရ္ေပ့ရ္ရ
အဲဝာယ ေဝတ္ကဲ ယဝာအကရ္ရိ - နဲယုမ္အိယလ္
ဝာက္ကုပ္ပာ ထမ္ပာနိ ပာယုရုပထ္ ထမ္ပလဝုမ္ 45
နီက္ကိစ္ ေစ့ရိန္ထု နိရဲန္ေထာတိပ္ - ေပာက္ကရိယ
ပန္ထေမ့နုည္ ေစာလဲ ပရိထ္ထုပ္ ပရန္ထလဲက္ကုမ္
အန္ထမနမ္ ပုထ္ထိယုတန္ အာင္ကာရမ္ - စိန္ထိဝိလ
ေမာထိ အရုနီရ္မဲ ေအာင္ကိဝိရလ္ မုက္ကုနမုင္
ကာထိ အုေရာမေမ့လာင္ ကဲကလန္ထု - စီထပ္
ပုလကမ္ အရုမ္ပပ္ ပုလန္မယက္ကမ္ ေပာက္ကိ
ဝိလဲဝိလ္ ပုလန္မုတ္တ ေမဝိက္ - ကလပထန
မာထရ္ မယက္ကမ္ အရုထ္ထုဝလရ္ မန္တလထ္ထုစ္
ေစာထိေယာ့ရု မူန္ရိနဲယုည္ ေစာထိထ္ထု - နီထိယိနာလ္
အာထာရမ္ အာရိနုည္ေစ့န္ ရာရိအတလ္ ဝာယုက္ကလ္ 50
မီထာန ပထ္ထုမ္ မိကပ္ပရန္ထု - ကာထိပ္
ပိရုထိဝိယပ္ ပုထ္ေထယု ဝာယုအာ ကာယ
အုရုထိ နိလမဲန္ထုမ္ ေအာတိ - မရုဝိလာ
နာန္မုကန္မာလ္ အီစန္ မေကစန္ နလည္စိရန္ထ
ထာန္မုကမ္ အဲန္ထာည္ စထာစိဝမုမ္ - အာနေထာ့ရု
ဝိန္ထုနာ ထင္ကတန္ထု စုထ္ထ ေဝ့ရုေဝ့လိယိလ္
အန္ထမိလာပ္ ပာလတင္ကထ္ ေထက္ကိယပိန္ - မုန္ထိဝရုမ္
အဝ္ဝရိဝုက္ ကပ္ပာလုည္ ေစ့န္ရကန္တမ္ အုလ္လတက္ကိစ္
ေစ့ဝ္ဝရိေဝ ယာကိထ္ ထိကဲပ္ေပာ့လိန္ထိတ္ - ေတ့ဝ္ဝရိဝုန္
ထာနာယ ဝီတလိထ္ထုထ္ ထန္နိရ္ ပိရိဝိလာ 55
အူနာကိ ေအ့ဝ္ဝုယိရ္က္ကုမ္ အုလ္ပုကုန္ထု - ေမနိယိလာ
အည္စဝထ္ထဲ ယုင္ကတန္ ထာယေပ့ရုမ္ ေပေရာ့လိက္ေက
ထည္စေမ့နစ္ ေစ့န္ရု ထလဲပ္ပတ္တု - ဝည္စမရထ္
ထာန္အန္ထမ္ အိလ္လာထ ထန္နလိယာလ္ ေအာင္ကိဝရုမ္
အာနန္ထမ္ ေအ့န္ပေထာရ္ အာရုတဲယာန္ - အာနန္ထမ္
ပန္နုမ္ ပယန္စုရုထိ အာကမင္ကလ္ ပာရ္ထ္ထုနရ္န္ထု
နန္န အရိယေထာ့ရု နာတုတဲယာန္ - ေအ့န္ေန့န္
ကလဲယာလ္ အုနရ္န္ထု ကရုထ္ထလိန္ထု ကာမ
နိလဲယာန ေထ့လ္လာမုမ္ နီထ္ထင္ - ကလဲဝရေဝ
ေထတ္တရ္ရ စိန္ထဲ စိဝညာန ေမာနထ္ထာလ္ 60
ေအာတ္တရ္ရု ဝီရ္ရိရုက္ကုမ္ အူရုတဲယာန္ - နာတ္တထ္ထာလ္
ေထ့န္နီ ရရုဝိဝိလစ္ စိန္ထဲမယက္ ကန္ေထ့လိန္(ထု)
အုန္နီရ္မဲ ေယ့ယ္ထ အုေရာမေမ့လာမ္ - နန္နုမ္
ပုလကမ္ ပုနဲေမ့ယ္ ယရ္ေပာ့ယ္ ယိရ္ကူတာမလ္
အုလကမ္ပင္ ေကာ့န္တုလ္ အုရုကိ - အလဝိလာ
မာလာ ယိရုက္ကု မဝရ္မနထ္ထဲ ဝာင္ကအရုလ္
ေမလာယ္ ဝိလင္ကလင္ကလ္ ေမ့ယ္ယိနာန္ - ေထာလာထ
ဝာနမ္ ပုဝနမ္ မလဲကတလ္ေအလ္ ပာထာလမ္
အူန္အဲန္ထု ပူထထ္ ထုယိရုနရ္စ္စိ - ညာနမာယ္
ေအ့လ္လာမာယ္ အလ္လဝာယ္ ေအ့န္နုဝာရ္ ေအ့န္နထ္ထု 65
နိလ္လာမလ္ နိရ္ကုမ္နီလ္ ဝာစိယာန္ - ေစာ့လ္အာရုမ္
ပာထာလမ္ အူတုရုဝိပ္ ပာေရလုမ္ ဝိန္ေနလုမ္
အာထာရ မာကိ အကန္တမ္နိရဲန္ - ေထာထ
အရိထာယ္ ေအ့လိထာယ္ အရုမရဲယာ ရင္ကထ္
ထုရုဝာယ္ အုယိရာယ္ အုနရ္ဝာယ္ပ္ - ေပ့ရိထာယ
ေဝ့ယ္ယထုယရ္ပ္ ပာစမရ ဝီစိေယ ေဝ့မ္ပိရဝိထ္
ထုယ္ယ ကတလဲထ္ ထုကေလ့လုပ္ပိ - အဲယမုရုင္
ကာမက္ * ကုေရာထေလာပ ေမာကမထင္ ကာယ္န္ထတရ္ထ္ထုစ္
စာမထ္ ေထာ့လိလိန္ ထလဲမိထိထ္ထု - နာမထ္ထာရ္
ကထ္ထုည္ စမယက္ ကနက္ကိန္ဝိရရ္ ကတ္တရုထ္ထုထ္ 70
ထထ္ထမ္ ပယင္ေကာ့လဲကလ္ အာင္ကလိထ္ေထ - ထထ္ထိဝရုမ္
ပာစက္ ကုလာထ္ထဲပ္ ပတအတိထ္ထုပ္ ပာဝဲယရ္ထမ္
အာစဲက္ ကရုထ္ထဲ အရဝီစိ - ေနစထ္ထာလ္
အာနေဝ ကင္ေကာ့န္ တရုလ္မုမ္ မထထ္ထိနာလ္
အူနဲယာရ္ ထထ္ထုဝင္က လုလ္ပုကုန္ထု - ေထနဲပ္
ပရုကိက္ ကလိထ္ထုယရ္န္ထု ပန္မရဲနာရ္ ေကာတ္တာလ္
မရုဝိထ္ ထိကလ္ညာန အာနဲယာန္ - အိရုမုစ္
စမဲယင္ ကတန္ထု ထနက္ေကာ့ပ္ ပိလာထု
စုမဲထုန္ပ နီက္ကုန္ ထုဝစန္ - ကမဲေယာ့န္ရိထ္
ထမ္မဲ မရန္ထု ထလေလာ့လိယုလ္ ေလယိရုထ္ထိ 75
အိမ္မဲ မရုမဲ အိရန္တကရ္ရိစ္ - ေစ့မ္မဲေယ
ဝာယုဝဲ ေအာတာ ဝကဲနိရုထ္ထိ ဝာနထ္ထု
ဝာယုဝဲယုမ္ အင္ေက ယုရအမဲထ္ထုထ္ - ေထယုဝာလ္
ေအ့န္ရုမ္ ေအာ့ရု ထကဲမဲ ယာယိရုက္ကုမ္ အိန္ပရုေလ
နိန္ရု မုလင္ကုမ္ ေန့တုမုရေစာန္ - အန္ရိယုမ္
မာလုမ္ အယနုမ္ ဝကုထ္ထလိထ္ထ ဝဲယေမ့လာည္
စာလုမ္အထရ္ ကပ္ပာလုမ္ ေအ့ပ္ပာလုမ္ - ေမလဲ
ယုလကုမ္ အုလကာလ္ အုနရေဝာ့န္နာ အူရုမ္
အိလကိ နတက္ကုမ္ေအ့လိလ္ အာနဲယာန္ - အလကိရန္ထ
ကာတ္စိယာန္ ကာတ္စိက္ကုင္ ကာနာန္ ကလဲညာန 80
အာတ္စိယာန္ အာတ္စိက္ကုမ္ အာယိနာန္ - စူတ္စိယာန္
ပာရုန္ ထိစဲယုမ္ ပတေရာ့လိယာ ေလနိရဲန္ထာန္
ထူရုန္ ထလဲယုမိလာထ္ ေထာန္ရလာန္ - ေဝရာကိ
ဝိထ္ထာကိ ဝိထ္ထိန္ ဝိလဲဝာကိ ေမဝုထနုစ္
စထ္ထာထိ ပူထင္ကလ္ ထာနာကိစ္ - စုထ္ထ
ေဝ့ရုေဝ့လိယာယ္ ပာလာယ္ ေဝ့ရုမ္ပာလုက္ ကပ္ပာလ္
အုရုေပာ့ရုလာယ္ နိန္ရ ေအာ့ရုဝန္ - ေပာ့ရိယိလိေယန္
ေဝ့မ္ပုမ္ ပိရဝိယလဲ ဝီလာမလ္ ဝီတလိထ္ထ
စမ္ပန္ထ မာမုနိေယ့န္ ထမ္ပိရာန္ - အမ္ပုဝိေယာရ္
ေပာရ္ရုန္ ထိရုဝတိေယ့န္ ပုန္ထလဲေမ ေလေပာ့ရိထ္ေထာန္ 85
ေအရ္ရိန္ ပုရထ္ထမဲန္ထ ေအ့င္ေကာမာန္ - စာရ္ရုဝာရ္
စာရ္ရုမ္ ေပာ့ရုလာန္ ထနိမုထလ္ဝန္ ထာနလ္လာန္
ေဝရ္ရိန္ပမ္ အိလ္လာ ဝိလင္ေကာ့လိယာန္ - ေပာရ္ရုင္
ကုရုေဝတ မာကိက္ ကုနင္ကုရိေယာ့န္ ရိလ္လာပ္
ေပ့ရုေဝတ မာယ္နိရဲန္ထ ေပ့မ္မာန္ - ကရုေဝတင္
ကတ္တုမုရုက္ ကတ္တရုထ္ထာန္ ကရ္ရဝရ္ဝာလ္ ထိလ္လဲယာန္
ေအ့တ္တုမဝရ္က္ ေက့တ္တာ အိယလ္ပိနာန္ - မတ္တဝိလ္ထာရ္
ဝာေနာန္ ပဝနိ ဝရက္ကန္တု ဝလ္ဝိနဲေယန္
ေအေနာရုမ္ ေအထ္ထုထလ္ကန္ ေတထ္ထိေနန္ - ထာန္ေအ့န္နဲပ္
ပာရ္ထ္ထာန္ ပလဲယဝိနဲပ္ ပည္စမလက္ ေကာ့ထ္ထဲေယ့လ္လာမ္ 90
နီထ္ထာန္ နိနဲဝုေဝ ရာက္ကိနာန္ - ေအထ္ထရိယ
ေထာ့န္နူရ္ ရရုဝရ္ပယိလ္ ေထာ့က္ကိရ္ ရုဝက္ကရုထ္ထာန္
ကန္နူရု ေထနမုထင္ ကာတ္တိနာန္ - ေဝ့န္နီရုမ္
ေဝတမုမ္ ပူစဲယုေမ ေမ့ယ္ေယ့န္ရာန္ ေပာ့ယ္ေယ့န္ရာန္
မာတဲယုမ္ ဝာလ္က္ကဲ မနဲယုေမ - နာတရိယ
အည္ေစ့လုထ္ထိန္ အုလ္လီ တရိဝိထ္ထာန္ အည္ေစ့လုထ္ထဲ
ေန့ည္စလုထ္ထိ ေနယ မယလာက္ကိ - အည္ေစ့လုထ္ထဲ
အုစ္စရိက္ကုင္ ေကန္မဲ ယုနရ္ထ္ထိ အထန္ အုစ္စရိပ္ပု
ဝဲစ္စိရုက္ကုမ္ အန္ထ ဝလိယာက္ကိ - အစ္စမရစ္
ေစ့န္ရု ဝိလက္ကဲ ေအ့လထ္ထူန္တိစ္ ေစ့ည္စုတရိန္ 95
ေအာ့န္ရိ ေအာ့ရုဝိလက္ကိန္ အုလ္ေလာ့လိယာယ္ - နိန္ရ
ေပ့ရုဝိလက္ကိန္ ေပေရာ့လိယာယ္ အုလ္ေလ ပိရစမ္
မရုဝုမ္ မလရ္ေပာလ္ မထိထ္ထင္ - ကရုဝိနုရုက္
ေကာ့လ္လာ အရုလဲက္ ေကာ့လုထ္ထိက္ ကုနင္ကုရိေယာ့န္
ရိလ္လာ အိတထ္ေထ အိလဲပ္ပာရ္ရိ - ဝိလ္လာထ
အုလ္လမ္ မုထလာက အုလ္လေထ့လာမ္ ဝာင္ကအရုလ္
ေဝ့လ္လ မယလလိထ္ထု ေမဝိနာန္ - ကလ္လမ္
မရပ္ပိထ္ထာန္ ေမ့ယ္ည္ညာန မာက္ကိမန ေမ့လ္လာမ္
အိရပ္ပိထ္ထာန္ ေအ့န္ပိရဝိ အီရ္ထ္ထာန္ - ဝိရရ္ေစာ့လ္လုက္
ေက့တ္တာနဲ ယာရ္က္ကုမ္ ေအ့လုထာ အိယရ္ကုနင္က 100
ေလ့တ္တာနဲ အာရ္ရာ ေအ့လုထ္ထိနာန္ - မတ္တာရုမ္
ပာတလာရ္ အာတလာရ္ ပန္ပလာရ္ နန္ပလာရ္
အာတလာ ရာတလ္ အကန္ပထိယာမ္ - ကူတလာရ္
ကာနက္ ကိတဲယာထာန္ ကာန္ပာရ္က္ကုက္ ကာတ္စိယာန္
ပာနရ္က္ ကိလကု ပလကဲယိတ္တာန္ - ေစနိရ္
စိရန္ထ အုရုဝာန္ ထိရုမာလုက္ ေက့တ္တာန္
နိရဲန္ထ ထိရုဝုရုဝိလ္ နိရ္ေပာန္ - ကရင္ကုတေန
စူရဲစုလလ္ ဝန္တု စုလလ္ေကာ့လ္လိ ဝတ္တေမ့နု
မာရု ကရုနဲယိနာလ္ မာရ္ရိနာန္ - နီရနိန္ထ
ေမ့ယ္ယန္ နိမလန္ အမလန္အရုလ္ ဝီတလိက္ကုမ္ 105
အဲယန္ အရိဝုက္ကရိ ဝာယိနာန္ - ေပာ့ယ္ယရ္ပာရ္
ေပာ့ယ္မဲယာယ္ နိန္ရာန္ ပုရိန္ထဝရ္ထမ္ ေန့ည္စထ္ထု
ေမ့ယ္မဲယာယ္ နိန္ရု ဝိလင္ကိနာန္ - ကဲမလုဝန္
အထ္ထန္ပာလ္ နီေစ့န္ ရတဲယုမ္ အိတထ္ထဲေယ့လာည္
စိထ္ထည္ေစရ္ ေန့ည္စေမ ေစ့ပ္ပက္ေကလ္ - နိထ္ထလုေမ
ပူစိမုတိထ္ ထုန္တုတုထ္ထုပ္ ပူင္ကုလလာရ္ ထင္ကလဝိ
အာစဲထနိရ္ ပတ္တိန္ပ အာရ္ကလိက္ကုလ္ - ေနစမုရ
နိန္ရု ထိလဲက္ကုမ္ အိထုမုထ္ထိ ယလ္လထုေဝ
ေရာ့န္ရု ထိလဲက္ကုမ္ အထုမုထ္ထိ - ယန္ေရ့န္(ရု)
အိလကာ အိရုလလကဲ ေပာလ္အိကေလ ေပစုမ္ 110
အုလကာ ယထန္ပာလ္ အုရာေထ - ပလကာလုမ္
ထာမ္ပိရမင္ ကန္တဝရ္ေပာလ္ ထမ္မဲက္ကန္ တာင္ကထုေဝ
နာန္ပိရမမ္ ေအ့န္ပဝရ္ပာလ္ နန္နာေထ - အူန္ထနက္ကုက္
ေကာ့န္ရိတုဝ ေထ့လ္လာင္ ေကာ့လဲယလ္လ ေအ့န္ရုကုရိထ္(ထု)
ေအ့န္ရုမ္အရ ေမေထ့ယ္ဝမ္ ေအ့န္ေရ့န္ရု - ေဝ့န္ရိပ္
ေပာ့ရဲေယ ေယ့နုမ္ပုထ္ထန္ ေပာ့လ္လာထ ပုန္ေစာ့လ္
မိရဲေယ ဝိရုမ္ပိ ဝိလာေထ - နိရဲေမဝိ
ဝာလ္ပဝရ္ေပာလ္ မန္နုတမ္ပိလ္ မန္နုမ္အုေရာ မမ္ပရိထ္ထုထ္
ထာလ္ဝုနိနဲ ယာထုထုကိလ္ ထာန္အကရ္ရိ - အာလ္ဝိက္ကုမ္
အည္စုမ္ အကရ္ရုမ္ အထုမုထ္ထိ ေအ့န္ရုရဲက္ကုမ္ 115
ဝည္စမနန္ ပာလိ မရုဝာေထ - ေစ့ည္ေစာ့လ္ပုနဲ
အာထိမရဲ ေအာထိ အထန္ပယန္ေအာ့န္ ရုမ္အရိယာ
ေဝထိယရ္ေစာ့လ္ ေမ့ယ္ေယ့န္ရု ေမဝာေထ - အာထိယိန္ေမလ္
အုရ္ရထိရု နီရုည္ စိဝာလယမုမ္ အုလ္လထ္ထုစ္
ေစ့ရ္ရ ပုလဲယရ္ပာရ္ ေစ့လ္လာေထ - နရ္ရဝည္ေစရ္
ေဝတမုတန္ ပူစဲအရုလ္ ေမ့ယ္ည္ညာန မိလ္လာထ
မူတရုတန္ ကူတိ မုယင္ကာေထ - နီတ
အလိထ္ထုပ္ ပိရပ္ပ ထရိယာ ထရနဲပ္
ပလိထ္ထုထ္ ထိရိပဝရဲပ္ ပာရာေထ - ဝိလိထ္ထရုလဲထ္
ထန္ေထ့မ္မဲ အာန္တရုလုည္ စမ္ပန္ထ မာမုနိဝန္ 120
အန္ထင္ ကတန္ထပ္ပာ လာယ္နိန္ေရာန္ - ေအ့န္ထဲပိရာန္
ဝီရ္ရိရုက္ကုမ္ ေအာလက္ကမ္ ေအ့ယ္ထိအတိ ဝီလ္န္ထိရဲည္စိပ္
ေပာရ္ရိ စယစယ ေပာရ္ရိေယ့န - အာရ္ထ္ထကရိ
အန္ရုရိထ္ထာယ္ နိန္ပဝနိ အာထရိထ္ထာ ေရ့လ္လာရုမ္
ေဝ့န္ရိမထန္ အမ္ပုပတ ဝီလ္ဝေရာ - နိန္ရိတထ္ထု
နိလ္လာထ ေစ့လ္ဝမ္ နိလဲေယ့န္ ရုနဲနီင္ကိပ္
ေပာ့လ္လာ နရကိရ္ ပုကုဝေရာ - ပလ္ေလာရုမ္
ကထ္ထုည္ စမယက္ ကနက္ကိရ္ ပတုဝေရာ
စိထ္ထမ္ ပလကာလ္ ထိကဲပ္ပေရာ - မုထ္ထမ္
ေပာ့ရုထ နကဲမတဝာရ္ ပုန္ကလဝိ ယိန္ပမ္ 125
မရုဝိ မယင္ကိ ဝရုဝေရာ - အိရုေပာ့လုထုမ္
နာလ္အိရုပထ္ ေထလုမ္ နဝက္ကိရက မုမ္နလိယုင္
ေကာလ္အိထုေဝ့န္ ေရ့န္နိက္ ကုရိပ္ပေရာ - ေဝလဲ
ေအ့ရိထ္ထ ဝိလိယာယ္နိန္ အိန္ပက္ ကတရ္ေက
ထရိထ္ထု မထိမရန္ထ ထဲယလ္ - ဝရုထ္ထေမ့လာန္
ထီရာယ္ ေအ့နအုရဲထ္ထုစ္ ေစ့င္ကမလပ္ ပူန္ထိရုထ္ထာလ္
ထာရာယ္ ေအ့နပ္ပလကာလ္ ထာလ္န္ထိရဲည္စိ - ေအရ္အာရုမ္
ပူင္ေကာ့န္ရဲ ဝာင္ကိပ္ ပုကလ္န္ထုပုရိ ေန့ည္စေမ
အီင္ေကာ့န္ရ ဝာရာယ္ အိနိ


Open the Burmese Section in a New Tab
プーメーヴミ・ ウニ・ティピ・ プヤリ・ヴァニ・ナニ・ ポリ・パトゥマタ・
ターリ・メーヴミ・ マーリ・パニ・ サトゥムカタ・トーニ・ - ターミ・メーヴィピ・
パニ・リユミ・ アニ・ナムマーヤ・ピ・ パーリタニ・トゥミ・ ヴァーニ・パラニ・トゥミ・
エニ・ルミ・ アリヤー イヤリ・ピナーニ・ - アニ・リユミ・
イニ・ティラヌミ・ ヴァーノールミ・ エーノールミ・ エピ・プヴィユミ・
マニ・タラ ヴェリ・プミ・ マリカタルミ・ - マニ・ティラムミ・
ヴェータムミ・ ヴェータ *ムティヴィニ・ヴィリイ ヴィニ・トゥヴタニ・
ナータムニ・ カーナー ナラタ・ティナーニ・ - オータ
アリヤーニ・ エリヤーニ・ アラヴィラニ・トゥ ニニ・ラ 5
ペリヤーニ・ チリヤーニ・ペニ・ パーカニ・ - テリヤー
アルヴァーニ・ ウルヴァーニ・ アルヴルヴァ マリ・ラーニ・
マリヤーニ・ マリピ・パーリ・ マナタ・ターニ・ - パリヴァーナ
メヤ・ヤリ・ク・ク メヤ・ヤニ・ ヴィニイク・クヴィニイ ヤーヤナーニ・
ポヤ・ヤリ・ク・クピ・ ポヤ・ヤーヤ ポヤ・ヤナーニ・ - アヤ・ヤニ・
パタナーカミ・ プーニ・タ パラマニ・ パチュヴィ
ニタマーヤ・ ニリイニ・タ イリイヴァニ・ - チュタロリヤーニ・
エニ・ルムラニ・ アニ・ララヴミ・ ヤーヌミ・ ウラナーキ
ニニ・ラニリイ ヤリ・ラリタ・トゥ ニリ・ラーマリ・ - セニ・ルセニ・ル
トーリ・リヤトゥミ・ アニ・タサニ・ チュヴェータサニ・カリ・ パーリニ・メーリ・ 10
チャリ・ルミ・ウリ・ ピーサニ・ サラーユサニ・カタ・ - ケーリ・ラピラピ・
ペリ・ラーミ・ ピラニ・トゥミ・ イラニ・トゥミ・ イルヴィニイヤニ・
ポリ・ラーニ・ク トゥヤ・ク・クミ・ ポリヤリヤエニ・ - カリ・ラー
ウナリ・ヴィニ・ ミサイョー トゥラカー ヤタニイピ・
プナリ・ヴァトル プリ・ラリヴ プーニ・トゥ - カナイヤリ・
コティテナヴェー セニ・ル * クティピ・パリヤエ セヤ・トゥ
カティヤ コリイカラヴ カーマミ・ - パティヤニ・ミサイタ・
テーティ ユラニ・ル テリヴイタ・ テリヤーマリ・
ヴァーティ イタイユミ・ マナニ・タナク・クミ・ - ナーティアトゥ
ポーナ ヴァリポークミ・ プニ・ティク・クミ・ プニ・ティユタニ・ 15
アーナ ティララーリ・ アカニ・タイク・クミ・ - メーニ
アヤラ アヤラ アリヤ アリユミ・
ウヤリニ・ トゥヤラミ・ ウリイヤエニ・ - ヴァヤラメー
コニ・タトル カーマヌク・クニ・ コーパヌク・クミ・ モーカヌク・クミ・
マニ・トゥ マタマーシ・ サリヤヌク・クニ・ - ティニ・ティラリ・セーリ・
イニ・ティリヤミ・ パタ・トゥク・クミ・ イーリイニ・トゥ マータ・ティリイク・クミ・
アニ・タミラーピ・ プータニ・カリ・ アヤ・ニ・トゥク・クニ・ チニ・タイカヴァリ・
ムーニ・ルクリ・ラミ・ ムーニ・ルクナミ・ ムーニ・ルマラミ・ ムーニ・ラヴァタ・タイ
エーニ・ルニニ・ル セヤ・ユミ・ イルヴィニイク・クニ・ - トーニ・ラータ
ヴァーユオル パタ・トゥク・クミ・ マーラータ ヴァリ・ヴィニイヤエ 20
ヤーヤ キリイク・クミ・ アルニティク・クミ・ - ネーヤマーミ・
イシ・サイ キリヤイ ヤヴイタリタ・タニ・ ケニ・ニラー
アシ・サニ・ コトゥマイ ヤヴイプーニ・トゥ - カシ・サラヴァニ・
チーリリ・ニリイ ニリ・ラートゥ ティニ・タートゥミ・ パリ・カルヴィ
ヴァーリリ・アカピ・ パタ・トゥ マヤニ・キネーニ・ - テールニ・カーリ・
ウニ・ニイ オリヤ ウラヴィリ・リイ エニ・ヌマトゥ
タニ・ニイ アリヴイ タニヤリヴイ - ムニ・ナニ・
タリイピ・パタ・ターリ・ ティーラタ・ トゥラニ・ターリ・ マヤニ・キ
ヴァリイピ・パタ・ターリ・ マリ・リイヤヴァ レニ・ル - ニリイタ・タミリニ・
テヤ・ヴァピ・ プラマイタ・ ティルヴァリ・ ルヴァリ・ウリイタ・タ 25
メヤ・ヴイタ・タ チョリ・リイ ヴィルミ・パーマリ・ - アヤ・ヴァリ・ク・クミ・
アーヴァトゥヴェー セヤ・タニ・ カヴァリ・ヴァリヤイタ・ タピ・パーマリ・
パーヴァメヌミ・ ピヴ・ヴァピ・ パラピ・パルニ・ティピ・ - プーヴイヤリ・タミ・
カニ・ヴァリイヤリ・ パタ・トゥク・ カラヴィク・ カリイパヤニ・ラニ・(ク)
ウニ・マイ ニリイユナリ・シ・チ オーラーマリ・ - ティニ・マイヤナーリ・
ナーヴィリ・ コトゥマイ パラピタリ・リ ナートールニ・
チャヴィリ・ ピラピ・ピリ・ タリイピ・パタ・ティニ・ - カーヴィニリイ
ニリ・クミ・ヴァカイ パーラーヤ・ ニリイヤーナ ネニ・サメー
ポリ・ピヌタニ・ ヤーネー プカラク・ケーリ・ - ヴェリ・ピニ・ミサイ
ヴァニ・ティルク・カ ヴァリ・ラーニ・ マティヤーターリ・ ヴァリ・アラナミ・ 30
セニ・タラリリ・ ムーリ・カシ・ チリタ・タピラーニ・ - アニ・タミラー
ヴェータ ムティヴィリ・ ヴィリイヴィリ・ ヴィリイヴィロリ
アーティ ヤマラニ・ ニマラナルタ・ - ポータ
アリヴィ ラリヴイ アリユ マヴァリ・カリ・
クリユリ・ プクトゥニ・ クナヴァニ・ - ネリコリ・
ヴェリヤリ・ ヴェリヤリ・ ヴェリヤニ・ ヴェリヤリ・
オリヤリ・ オリヤリ・ オリヤニ・ - オリヤリ・
アリヤリ・ アリヤリ・ アリヤニ・ アリヤリ・
アラヴィリ・ アラヴィリ・ アラヴァニ・ - アラヴィラニ・トゥ
ニニ・ラーニ・ アニイタ・トゥミ・ ニリイニ・ターニ・ ニニイピ・パヴァリ・パーリ・ 35
セニ・ラーニ・ テリヤタ・ テリヤーターニ・ - クニ・ラー
ヴィラク・カーヤ・ ニリイニ・タ ヴィリチュタラーニ・ マニ・メーリ・
トゥラク・カーマリ・ ニニ・ラペルニ・ チョーティ - ウラク・カニ・ヌク・
カリ・ラートゥ トーニ・ラー アマラニ・ アキラメラーミ・
ニリ・ラーマリ・ ニニ・ラ ニリイヤナーニ・ - チョリ・アールミ・
イーサニ・ ペルマイ イルヴィニイヤエニ・ イニ・ルナク・クピ・
ペーチュニ・ タカイマイイェラーミ・ ペーニク・ケーリ・ - パーサミ・
パラヴニ・ カタニ・トゥ パリニ・タルリ・セーリ・ パニ・パーリ・
クラヴィ ヴィラニ・ククナク・ クニ・ロー.ニ・ - イラカヴェー
セヤ・ヤ タルマシ・ セルニ・キリヤニ・ ミーティリニ・トゥ 40
ヴイヤミ・ パラヴァ マキリ・ニ・テルニ・タニ・ - カイヤニ・
カラヴパヤニ・ カーマニ・ コリイコーパニ・ カーティ
アラヴィリ・ヴィニイ イェリ・ラーミ・ アリタ・ティニ・ - クラマキラタ・
トミ・メナヴェー エニ・クミ・ ムラニ・キシ・ チュルティパヤリ・
セミ・マイタルミ・ アーカマニ・カリ・ セーリ・ニ・トーティ - ムミ・マラタ・ティニ・
カータタニ・カ ヴェーリ・パリタ・トゥク・ カリ・ヴィク・ カリイカタニ・タニ・(ク)
オートゥパリ・ プータタ・ トゥナリ・ヴァリタ・トゥ - ニートゥプカリ・
メヤ・ヴァーヤ・カニ・ ムーク・クシ・ セヴィイェニ・ナピ・ ペーリ・ペリ・ラ
アヤ・ヴァーヤ ヴェータ・カイ ヤヴァーアカリ・リ - ナイユミ・イヤリ・
ヴァーク・クピ・パー タミ・パーニ パーユルパタ・ タミ・パラヴミ・ 45
ニーク・キシ・ セリニ・トゥ ニリイニ・トーティピ・ - ポーク・カリヤ
パニ・タメヌニ・ チョーリイ パリタ・トゥピ・ パラニ・タリイク・クミ・
アニ・タマナミ・ プタ・ティユタニ・ アーニ・カーラミ・ - チニ・ティヴィラ
モーティ アルニーリ・マイ オーニ・キヴィラリ・ ムク・クナムニ・
カーティ ウローマメラーニ・ カイカラニ・トゥ - チータピ・
プラカミ・ アルミ・パピ・ プラニ・マヤク・カミ・ ポーク・キ
ヴィリイヴィリ・ プラニ・ムタ・タ メーヴィク・ - カラパタナ
マータリ・ マヤク・カミ・ アルタ・トゥヴァラリ・ マニ・タラタ・トゥシ・
チョーティヨル ムーニ・リニイユニ・ チョーティタ・トゥ - ニーティヤナーリ・
アーターラミ・ アーリヌニ・セニ・ ラーリアタリ・ ヴァーユク・カリ・ 50
ミーターナ パタ・トゥミ・ ミカピ・パラニ・トゥ - カーティピ・
ピルティヴィヤピ・ プタ・テーユ ヴァーユアー カーヤ
ウルティ ニラマイニ・トゥミ・ オーティ - マルヴィラー
ナーニ・ムカニ・マーリ・ イーサニ・ マケーサニ・ ナラニ・チラニ・タ
ターニ・ムカミ・ アヤ・ニ・ターニ・ サターチヴァムミ・ - アーナトル
ヴィニ・トゥナー タニ・カタニ・トゥ チュタ・タ ヴェルヴェリヤリ・
アニ・タミラーピ・ パーラタニ・カタ・ テーク・キヤピニ・ - ムニ・ティヴァルミ・
アヴ・ヴァリヴク・ カピ・パールニ・ セニ・ラカニ・タミ・ ウリ・ラタク・キシ・
セヴ・ヴァリヴェー ヤーキタ・ ティカイピ・ポリニ・ティタ・ - テヴ・ヴァリヴニ・
ターナーヤ ヴィータリタ・トゥタ・ タニ・ニリ・ ピリヴィラー 55
ウーナーキ エヴ・ヴヤリ・ク・クミ・ ウリ・プクニ・トゥ - メーニヤラー
アニ・サヴァタ・タイ ユニ・カタニ・ ターヤペルミ・ ペーロリク・ケー
タニ・サメナシ・ セニ・ル タリイピ・パタ・トゥ - ヴァニ・サマラタ・
ターニ・アニ・タミ・ イリ・ラータ タニ・ナリヤーリ・ オーニ・キヴァルミ・
アーナニ・タミ・ エニ・パトーリ・ アールタイヤーニ・ - アーナニ・タミ・
パニ・ヌミ・ パヤニ・チュルティ アーカマニ・カリ・ パーリ・タ・トゥナリ・ニ・トゥ
ナニ・ナ アリヤトル ナートゥタイヤーニ・ - エニ・ネニ・
カリイヤーリ・ ウナリ・ニ・トゥ カルタ・タリニ・トゥ カーマ
ニリイヤーナ テリ・ラームミ・ ニータ・タニ・ - カリイヴァラヴェー
テータ・タリ・ラ チニ・タイ チヴァニャーナ モーナタ・ターリ・ 60
オータ・タリ・ル ヴィーリ・リルク・クミ・ ウールタイヤーニ・ - ナータ・タタ・ターリ・
テニ・ニー ラルヴィヴィラシ・ チニ・タイマヤク・ カニ・テリニ・(トゥ)
ウニ・ニーリ・マイ イェヤ・タ ウローマメラーミ・ - ナニ・ヌミ・
プラカミ・ プニイメヤ・ ヤリ・ポヤ・ ヤリ・クーターマリ・
ウラカミ・パニ・ コニ・トゥリ・ ウルキ - アラヴィラー
マーラー ヤルク・ク マヴァリ・マナタ・タイ ヴァーニ・カアルリ・
メーラーヤ・ ヴィラニ・カラニ・カリ・ メヤ・ヤナーニ・ - トーラータ
ヴァーナミ・ プヴァナミ・ マリイカタリ・エーリ・ パーターラミ・
ウーニ・アヤ・ニ・トゥ プータタ・ トゥヤルナリ・シ・チ - ニャーナマーヤ・
エリ・ラーマーヤ・ アリ・ラヴァーヤ・ エニ・ヌヴァーリ・ エニ・ナタ・トゥ 65
ニリ・ラーマリ・ ニリ・クミ・ニーリ・ ヴァーチヤーニ・ - チョリ・アールミ・
パーターラミ・ ウートゥルヴィピ・ パーレールミ・ ヴィニ・ネールミ・
アーターラ マーキ アカニ・タミ・ニリイニ・ - トータ
アリターヤ・ エリターヤ・ アルマリイヤー ラニ・カタ・
トゥルヴァーヤ・ ウヤラーヤ・ ウナリ・ヴァーヤ・ピ・ - ペリターヤ
ヴェヤ・ヤトゥヤリ・ピ・ パーサマラ ヴィーチヤエ ヴェミ・ピラヴィタ・
トゥヤ・ヤ カタリイタ・ トゥカレルピ・ピ - アヤ・ヤムルニ・
カーマク・ * クロータローパ モーカマタニ・ カーヤ・ニ・タタリ・タ・トゥシ・
チャマタ・ トリリニ・ タリイミティタ・トゥ - ナーマタ・ターリ・
カタ・トゥニ・ サマヤク・ カナク・キニ・ヴィラリ・ カタ・タルタ・トゥタ・ 70
タタ・タミ・ パヤニ・コリイカリ・ アーニ・カリタ・テー - タタ・ティヴァルミ・
パーサク・ クラータ・タイピ・ パタアティタ・トゥピ・ パーヴイヤリ・タミ・
アーサイク・ カルタ・タイ アラヴィーチ - ネーサタ・ターリ・
アーナヴェー カニ・コニ・ タルリ・ムミ・ マタタ・ティナーリ・
ウーニイヤーリ・ タタ・トゥヴァニ・カ ルリ・プクニ・トゥ - テーニイピ・
パルキク・ カリタ・トゥヤリ・ニ・トゥ パニ・マリイナーリ・ コータ・ターリ・
マルヴィタ・ ティカリ・ニャーナ アーニイヤーニ・ - イルムシ・
サマイヤニ・ カタニ・トゥ タナク・コピ・ ピラートゥ
チュマイトゥニ・パ ニーク・クニ・ トゥヴァサニ・ - カマイヨニ・リタ・
タミ・マイ マラニ・トゥ タラロリユリ・ レーヤルタ・ティ 75
イミ・マイ マルマイ イラニ・タカリ・リシ・ - セミ・マイヤエ
ヴァーユヴイ オーター ヴァカイニルタ・ティ ヴァーナタ・トゥ
ヴァーユヴイユミ・ アニ・ケー ユラアマイタ・トゥタ・ - テーユヴァーリ・
エニ・ルミ・ オル タカイマイ ヤーヤルク・クミ・ イニ・パルレー
ニニ・ル ムラニ・クミ・ ネトゥムラチョーニ・ - アニ・リユミ・
マールミ・ アヤヌミ・ ヴァクタ・タリタ・タ ヴイヤメラーニ・
チャルミ・アタリ・ カピ・パールミ・ エピ・パールミ・ - メーリイ
ユラクミ・ ウラカーリ・ ウナラヴォニ・ナー ウールミ・
イラキ ナタク・クミ・エリリ・ アーナイヤーニ・ - アラキラニ・タ
カータ・チヤーニ・ カータ・チク・クニ・ カーナーニ・ カリイニャーナ 80
アータ・チヤーニ・ アータ・チク・クミ・ アーヤナーニ・ - チュータ・チヤーニ・
パールニ・ ティサイユミ・ パタロリヤー レーニリイニ・ターニ・
トゥールニ・ タリイユミラータ・ トーニ・ララーニ・ - ヴェーラーキ
ヴィタ・ターキ ヴィタ・ティニ・ ヴィリイヴァーキ メーヴタヌシ・
サタ・ターティ プータニ・カリ・ ターナーキシ・ - チュタ・タ
ヴェルヴェリヤーヤ・ パーラーヤ・ ヴェルミ・パールク・ カピ・パーリ・
ウルポルラアヤ・ ニニ・ラ オルヴァニ・ - ポリヤリヤエニ・
ヴェミ・プミ・ ピラヴィヤリイ ヴィーラーマリ・ ヴィータリタ・タ
サミ・パニ・タ マームニイェニ・ タミ・ピラーニ・ - アミ・プヴィョーリ・
ポーリ・ルニ・ ティルヴァティイェニ・ プニ・タリイメー レーポリタ・トーニ・ 85
エーリ・リニ・ プラタ・タマイニ・タ エニ・コーマーニ・ - チャリ・ルヴァーリ・
チャリ・ルミ・ ポルラアニ・ タニムタリ・ヴァニ・ ターナリ・ラーニ・
ヴェーリ・リニ・パミ・ イリ・ラー ヴィラニ・コリヤーニ・ - ポーリ・ルニ・
クルヴェータ マーキク・ クナニ・クリヨニ・ リリ・ラーピ・
ペルヴェータ マーヤ・ニリイニ・タ ペミ・マーニ・ - カルヴェータニ・
カタ・トゥムルク・ カタ・タルタ・ターニ・ カリ・ラヴァリ・ヴァーリ・ ティリ・リイヤーニ・
エタ・トゥマヴァリ・ク・ ケタ・ター イヤリ・ピナーニ・ - マタ・タヴィリ・ターリ・
ヴァーノーニ・ パヴァニ ヴァラク・カニ・トゥ ヴァリ・ヴィニイヤエニ・
エーノールミ・ エータ・トゥタリ・カニ・ テータ・ティネーニ・ - ターニ・エニ・ニイピ・
パーリ・タ・ターニ・ パリイヤヴィニイピ・ パニ・サマラク・ コタ・タイイェリ・ラーミ・ 90
ニータ・ターニ・ ニニイヴヴェー ラーク・キナーニ・ - エータ・タリヤ
トニ・ヌーリ・ ラルヴァリ・パヤリ・ トク・キリ・ ルヴァク・カルタ・ターニ・
カニ・ヌール テーナムタニ・ カータ・ティナーニ・ - ヴェニ・ニールミ・
ヴェータムミ・ プーサイユメー メヤ・イェニ・ラーニ・ ポヤ・イェニ・ラーニ・
マータイユミ・ ヴァーリ・ク・カイ マニイユメー - ナータリヤ
アニ・セルタ・ティニ・ ウリ・リー タリヴィタ・ターニ・ アニ・セルタ・タイ
ネニ・サルタ・ティ ネーヤ マヤラーク・キ - アニ・セルタ・タイ
ウシ・サリク・クニ・ ケーニ・マイ ユナリ・タ・ティ アタニ・ ウシ・サリピ・プ
ヴイシ・チルク・クミ・ アニ・タ ヴァリヤーク・キ - アシ・サマラシ・
セニ・ル ヴィラク・カイ エラタ・トゥーニ・ティシ・ セニ・チュタリニ・ 95
オニ・リ オルヴィラク・キニ・ ウリ・ロリヤーヤ・ - ニニ・ラ
ペルヴィラク・キニ・ ペーロリヤーヤ・ ウリ・レー ピラサミ・
マルヴミ・ マラリ・ポーリ・ マティタ・タニ・ - カルヴィヌルク・
コリ・ラア アルリイク・ コルタ・ティク・ クナニ・クリヨニ・
リリ・ラー イタタ・テー イリイピ・パーリ・リ - ヴィリ・ラアタ
ウリ・ラミ・ ムタラーカ ウリ・ラテラーミ・ ヴァーニ・カアルリ・
ヴェリ・ラ マヤラリタ・トゥ メーヴィナーニ・ - カリ・ラミ・
マラピ・ピタ・ターニ・ メヤ・ニ・ニャーナ マーク・キマナ メリ・ラーミ・
イラピ・ピタ・ターニ・ エニ・ピラヴィ イーリ・タ・ターニ・ - ヴィラリ・チョリ・ルク・
ケタ・ターニイ ヤーリ・ク・クミ・ エルター イヤリ・クナニ・カ 100
レタ・ターニイ アーリ・ラー エルタ・ティナーニ・ - マタ・タールミ・
パータラーリ・ アータラーリ・ パニ・パラーリ・ ナニ・パラーリ・
アータラー ラータリ・ アカニ・パティヤーミ・ - クータラーリ・
カーナク・ キタイヤーターニ・ カーニ・パーリ・ク・クク・ カータ・チヤーニ・
パーナリ・ク・ キラク パラカイヤタ・ターニ・ - セーニリ・
チラニ・タ ウルヴァーニ・ ティルマールク・ ケタ・ターニ・
ニリイニ・タ ティルヴルヴィリ・ ニリ・ポーニ・ - カラニ・クタネー
チューリイチュラリ・ ヴァニ・トゥ チュラリ・コリ・リ ヴァタ・タメヌ
マール カルナイヤナーリ・ マーリ・リナーニ・ - ニーラニニ・タ
メヤ・ヤニ・ ニマラニ・ アマラニ・アルリ・ ヴィータリク・クミ・ 105
アヤ・ヤニ・ アリヴク・カリ ヴァーヤナーニ・ - ポヤ・ヤリ・パーリ・
ポヤ・マイヤーヤ・ ニニ・ラーニ・ プリニ・タヴァリ・タミ・ ネニ・サタ・トゥ
メヤ・マイヤーヤ・ ニニ・ル ヴィラニ・キナーニ・ - カイマルヴァニ・
アタ・タニ・パーリ・ ニーセニ・ ラタイユミ・ イタタ・タイイェラーニ・
チタ・タニ・セーリ・ ネニ・サメー セピ・パク・ケーリ・ - ニタ・タルメー
プーチムティタ・ トゥニ・トゥトゥタ・トゥピ・ プーニ・クララーリ・ タニ・カラヴィ
アーサイタニリ・ パタ・ティニ・パ アーリ・カリク・クリ・ - ネーサムラ
ニニ・ル ティリイク・クミ・ イトゥムタ・ティ ヤリ・ラトゥヴェー
ロニ・ル ティリイク・クミ・ アトゥムタ・ティ - ヤニ・レニ・(ル)
イラカー イルララカイ ポーリ・イカレー ペーチュミ・ 110
ウラカー ヤタニ・パーリ・ ウラーテー - パラカールミ・
ターミ・ピラマニ・ カニ・タヴァリ・ポーリ・ タミ・マイク・カニ・ ターニ・カトゥヴェー
ナーニ・ピラマミ・ エニ・パヴァリ・パーリ・ ナニ・ナーテー - ウーニ・タナク・クク・
コニ・リトゥヴァ テリ・ラーニ・ コリイヤリ・ラ エニ・ルクリタ・(トゥ)
エニ・ルミ・アラ メーテヤ・ヴァミ・ エニ・レニ・ル - ヴェニ・リピ・
ポリイヤエ イェヌミ・プタ・タニ・ ポリ・ラータ プニ・チョリ・
ミリイヤエ ヴィルミ・ピ ヴィラーテー - ニリイメーヴィ
ヴァーリ・パヴァリ・ポーリ・ マニ・ヌタミ・ピリ・ マニ・ヌミ・ウロー マミ・パリタ・トゥタ・
ターリ・ヴニニイ ヤートゥトゥキリ・ ターニ・アカリ・リ - アーリ・ヴィク・クミ・
アニ・チュミ・ アカリ・ルミ・ アトゥムタ・ティ エニ・ルリイク・クミ・ 115
ヴァニ・サマナニ・ パーリ マルヴァーテー - セニ・チョリ・プニイ
アーティマリイ オーティ アタニ・パヤニ・オニ・ ルミ・アリヤー
ヴェーティヤリ・チョリ・ メヤ・イェニ・ル メーヴァーテー - アーティヤニ・メーリ・
ウリ・ラティル ニールニ・ チヴァーラヤムミ・ ウリ・ラタ・トゥシ・
セリ・ラ プリイヤリ・パーリ・ セリ・ラーテー - ナリ・ラヴァニ・セーリ・
ヴェータムタニ・ プーサイアルリ・ メヤ・ニ・ニャーナ ミリ・ラータ
ムータルタニ・ クーティ ムヤニ・カーテー - ニータ
アリタ・トゥピ・ ピラピ・パ タリヤー タラニイピ・
パリタ・トゥタ・ ティリパヴァリイピ・ パーラーテー - ヴィリタ・タルリイタ・
タニ・テミ・マイ アーニ・タルルニ・ サミ・パニ・タ マームニヴァニ・ 120
アニ・タニ・ カタニ・タピ・パー ラーヤ・ニニ・ロー.ニ・ - エニ・タイピラーニ・
ヴィーリ・リルク・クミ・ オーラク・カミ・ エヤ・ティアティ ヴィーリ・ニ・ティリイニ・チピ・
ポーリ・リ サヤサヤ ポーリ・リイェナ - アーリ・タ・タカリ
アニ・ルリタ・ターヤ・ ニニ・パヴァニ アータリタ・ター レリ・ラールミ・
ヴェニ・リマタニ・ アミ・プパタ ヴィーリ・ヴァロー - ニニ・リタタ・トゥ
ニリ・ラータ セリ・ヴァミ・ ニリイイェニ・ ルニイニーニ・キピ・
ポリ・ラー ナラキリ・ プクヴァロー - パリ・ロールミ・
カタ・トゥニ・ サマヤク・ カナク・キリ・ パトゥヴァロー
チタ・タミ・ パラカーリ・ ティカイピ・パロー - ムタ・タミ・
ポルタ ナカイマタヴァーリ・ プニ・カラヴィ ヤニ・パミ・ 125
マルヴィ マヤニ・キ ヴァルヴァロー - イルポルトゥミ・
ナーリ・イルパタ・ テールミ・ ナヴァク・キラカ ムミ・ナリユニ・
コーリ・イトゥヴェニ・ レニ・ニク・ クリピ・パロー - ヴェーリイ
エリタ・タ ヴィリヤーヤ・ニニ・ イニ・パク・ カタリ・ケー
タリタ・トゥ マティマラニ・タ タイヤリ・ - ヴァルタ・タメラーニ・
ティーラーヤ・ エナウリイタ・トゥシ・ セニ・カマラピ・ プーニ・ティルタ・ターリ・
ターラーヤ・ エナピ・パラカーリ・ ターリ・ニ・ティリイニ・チ - エーリ・アールミ・
プーニ・コニ・リイ ヴァーニ・キピ・ プカリ・ニ・トゥプリ ネニ・サメー
イーニ・コニ・ラ ヴァーラーヤ・ イニ
Open the Japanese Section in a New Tab
bumefuM undib buyalfannan borbadumad
darmefuM marban sadumuhaddon - dammefib
bandriyuM annamumayb baridanduM fanbaranduM
endruM ariya iyalbinan - andriyuM
indiranuM fanoruM enoruM ebbufiyuM
mandara ferbuM marihadaluM - mandiramuM
fedamuM feda *mudifinfilai findufudan
nadamung gana naladdinan - oda
ariyan eliyan alafirandu nindra 5
beriyan siriyanben bahan - deriya
arufan urufan arufurufa mallan
mariyan maribbar manaddan - barifana
meyyarggu meyyan finaiggufinai yayinan
boyyarggub boyyaya boyyinan - aiyan
badanahaM bunda baraman basufi
nidamay nirainda iraifan - sudaroliyan
endrumulan andralafuM yanuM ulanahi
nindranilai yidrariddu nillamar - sendrusendru
dodriyiduM andasan sufedasanggal barinmer 10
sadrumur bisan sarayusanggad - gedrabirab
bellaM biranduM iranduM irufinaiyin
bollanggu duygguM boriyiliyen - galla
unarfin misaiyo dulaha yadanaib
bunarfadoru bullarifu bundu - ganaiyir
godidenafe sendru * gudibbaliye seydu
gadiya golaihalafu gamaM - badiyinmisaid
dedi yulandru derifaid deriyamal
fadi idaiyuM manandanagguM - nadiadu
bona falibohuM bundigguM bundiyudan 15
ana diralar ahandaigguM - meni
ayara ayara aliya aliyuM
uyirin duyaraM uraiyen - fayirame
gondadoru gamanuggung gobanugguM mohanugguM
mandu madamad dariyanuggun - dindiralser
indiriyaM baddugguM iraindu maddiraigguM
andamilab budanggal ainduggun sindaihafar
mundruhudraM mundruhunaM mundrumalaM mundrafaddai
endrunindru seyyuM irufinaiggun - dondrada
fayuoru baddugguM marada falfinaiye 20
yaya gilaigguM arunidigguM - neyamaM
iddai giriyai yifaidariddang gennila
addang godumai yafaibundu - gaddarafan
sirilnilai nilladu dindaduM balgarufi
farilahab baddu mayangginen - derunggal
unnai oliya urafillai ennumadu
dannai arifai daniyarifai - munnan
dalaibbaddar dirad durandar mayanggi
falaibbaddar madraiyafa rendru - nilaiddamilin
deyfab bulamaid dirufal lufaruraidda 25
meyfaidda sollai firuMbamal - aifargguM
afadufe seydang gafarfaliyaid dabbamar
bafamenuM baofab barabbalundib - bufaiyardaM
ganfalaiyir baddug galafig galaibayindrang(gu)
unmai nilaiyunarddi oramal - dinmaiyinal
nafir godumai balabidadri nadorun
safir birabbil dalaibbadding - gafinilai
nirgumfahai baray nilaiyana nendame
borbinudan yane buhalaggel - ferbinmisai
fandirugga fallan madiyadar falaranaM 30
sendalalil mulgad diriddabiran - andamila
feda mudifil filaifil filaifiloli
adi yamalan nimalanarud - boda
arifi larifai ariyu mafargal
guriyul buhudung gunafan - nerihol
feliyil feliyil feliyan feliyil
oliyil oliyil oliyan - oliyil
aliyil aliyil aliyan aliyil
alafil alafil alafan - alafirandu
nindran anaidduM niraindan ninaibbafarbar 35
sendran deriyad deriyadan - gundra
filaggay nirainda firisudaran manmel
dulaggamal nindraberun sodi - ulaggannug
galladu dondra amalan ahilamelaM
nillamal nindra nilaiyinan - solaruM
isan berumai irufinaiyen indrunaggub
besun dahaimaiyelaM beniggel - basaM
balafung gadandu barindarulser banbar
gulafi filangguhunag gundron - ilahafe
seyya darumad delunggiriyin midilindu 40
faiyaM barafa mahilndelundang - gaiyang
galafubayang gamang golaihobang gadi
alafilfinai yellaM alidding - gulamahilad
dommenafe engguM mulanggid durudibayil
semmaidaruM ahamanggal serndodi - mummaladdin
gadadangga ferbariddug galfig garaihadandang(gu)
odubal budad dunarfaliddu - nidubuhal
meyfaygan muggud defiyennab berbedra
aifaya fedgai yafaahadri - naiyumiyal
faggubba daMbani bayurubad daMbalafuM 45
niggid derindu niraindodib - boggariya
bandamenun solai bariddub barandalaigguM
andamanaM buddiyudan anggaraM - sindifila
modi arunirmai onggifiral muggunamung
gadi uromamelang gaihalandu - sidab
bulahaM aruMbab bulanmayaggaM boggi
filaifil bulanmudda mefig - galabadana
madar mayaggaM aruddufalar mandaladdud
sodiyoru mundrinaiyun sodiddu - nidiyinal
adaraM arinundendrariadal fayuggal 50
midana badduM mihabbarandu - gadib
birudifiyab buddeyu fayua gaya
urudi nilamainduM odi - marufila
nanmuhanmal isan mahesan nalandiranda
danmuhaM aindan sadasifamuM - anadoru
finduna danggadandu sudda ferufeliyil
andamilab baladanggad deggiyabin - mundifaruM
affarifug gabbalun sendrahandaM ulladaggid
seffarife yahid dihaibbolindid - deffarifun
danaya fidaliddud dannir birifila 55
unahi effuyirgguM ulbuhundu - meniyila
andafaddai yunggadan dayaberuM beroligge
dandamenad dendru dalaibbaddu - fandamarad
danandaM illada dannaliyal onggifaruM
anandaM enbador arudaiyan - anandaM
bannuM bayandurudi ahamanggal barddunarndu
nanna ariyadoru nadudaiyan - ennen
galaiyal unarndu garuddalindu gama
nilaiyana dellamuM niddang - galaifarafe
deddadra sindai sifanana monaddal 60
oddadru fidrirugguM urudaiyan - naddaddal
denni rarufifilad dindaimayag gandelin(du)
unnirmai yeyda uromamelaM - nannuM
bulahaM bunaimey yarboy yirgudamal
ulahaMbang gondul uruhi - alafila
mala yiruggu mafarmanaddai fanggaarul
melay filanggalanggal meyyinan - dolada
fanaM bufanaM malaihadalel badalaM
unaindu budad duyirunarddi - nanamay
ellamay allafay ennufar ennaddu 65
nillamal nirgumnil fasiyan - solaruM
badalaM udurufib bareluM finneluM
adara mahi ahandamnirain - doda
ariday eliday arumaraiya ranggad
durufay uyiray unarfayb - beridaya
feyyaduyarb basamara fisiye feMbirafid
duyya gadalaid duhalelubbi - aiyamurung
gamag * gurodaloba mohamadang gayndadarddud
samad dolilin dalaimididdu - namaddar
gaddun samayag ganagginfirar gaddaruddud 70
daddaM bayanggolaihal anggalidde - daddifaruM
basag guladdaib badaadiddub bafaiyardaM
asaig garuddai arafisi - nesaddal
anafe ganggon darulmuM madaddinal
unaiyar daddufangga lulbuhundu - denaib
baruhig galidduyarndu banmarainar goddal
marufid dihalnana anaiyan - irumud
samaiyang gadandu danaggob biladu
sumaidunba niggun dufasan - gamaiyondrid
dammai marandu dalaloliyul leyiruddi 75
immai marumai irandahadrid - semmaiye
fayufai oda fahainiruddi fanaddu
fayufaiyuM angge yuraamaiddud - deyufal
endruM oru dahaimai yayirugguM inbarule
nindru mulangguM nedumurason - andriyuM
maluM ayanuM fahuddalidda faiyamelan
salumadar gabbaluM ebbaluM - melai
yulahuM ulahal unarafonna uruM
ilahi nadaggumelil anaiyan - alahiranda
gaddiyan gaddiggung ganan galainana 80
addiyan addigguM ayinan - suddiyan
barun disaiyuM badaroliya leniraindan
durun dalaiyumilad dondralan - ferahi
fiddahi fiddin filaifahi mefudanud
saddadi budanggal danahid - sudda
ferufeliyay balay feruMbalug gabbal
uruborulay nindra orufan - boriyiliyen
feMbuM birafiyalai filamal fidalidda
saMbanda mamuniyen daMbiran - aMbufiyor
bodrun dirufadiyen bundalaime leboriddon 85
edrin buraddamainda enggoman - sadrufar
sadruM borulan danimudalfan danallan
fedrinbaM illa filanggoliyan - bodrung
gurufeda mahig gunangguriyondrillab
berufeda maynirainda bemman - garufedang
gaddumurug gaddaruddan gadrafarfal dillaiyan
eddumafarg gedda iyalbinan - maddafildar
fanon bafani faraggandu falfinaiyen
enoruM eddudalgan deddinen - danennaib
barddan balaiyafinaib bandamalag goddaiyellaM 90
niddan ninaifufe ragginan - eddariya
donnudrarufarbayil doggidrufaggaruddan
gannuru denamudang gaddinan - fenniruM
fedamuM busaiyume meyyendran boyyendran
madaiyuM falggai manaiyume - nadariya
andeluddin ulli darifiddan andeluddai
nendaluddi neya mayalaggi - andeluddai
uddariggung genmai yunarddi adan uddaribbu
faiddirugguM anda faliyaggi - addamarad
sendru filaggai eladdundid dendudarin 95
ondri orufilaggin ulloliyay - nindra
berufilaggin beroliyay ulle birasaM
marufuM malarbol madiddang - garufinurug
golla arulaig goluddig gunangguriyon
rilla idadde ilaibbadri - fillada
ullaM mudalaha ulladelaM fanggaarul
fella mayalaliddu mefinan - gallaM
marabbiddan meynnana maggimana mellaM
irabbiddan enbirafi irddan - firardollug
geddanai yargguM eluda iyargunangga 100
leddanai adra eluddinan - maddaruM
badalar adalar banbalar nanbalar
adala radal ahanbadiyaM - gudalar
ganag gidaiyadan ganbarggug gaddiyan
banarg gilahu balahaiyiddan - senir
siranda urufan dirumalug geddan
nirainda dirufurufil nirbon - garanggudane
suraisulal fandu sulalgolli faddamenu
maru garunaiyinal madrinan - niraninda
meyyan nimalan amalanarul fidaligguM 105
aiyan arifuggari fayinan - boyyarbar
boymaiyay nindran burindafardaM nendaddu
meymaiyay nindru filangginan - gaimalufan
addanbal nisendradaiyuM idaddaiyelan
siddander nendame sebbaggel - niddalume
busimudid dundududdub bunggulalar danggalafi
asaidanir baddinba argaliggul - nesamura
nindru dilaigguM idumuddi yalladufe
rondru dilaigguM adumuddi - yandren(ru)
ilaha irulalahai bolihale besuM 110
ulaha yadanbal urade - balahaluM
daMbiramang gandafarbol dammaiggan danggadufe
nanbiramaM enbafarbal nannade - undanaggug
gondridufa dellang golaiyalla endruhurid(du)
endrumara medeyfaM endrendru - fendrib
boraiye yenuMbuddan bollada bundol
miraiye firuMbi filade - niraimefi
falbafarbol mannudaMbil mannumuro maMbariddud
dalfuninai yaduduhil danahadri - alfigguM
anduM ahadruM adumuddi endruraigguM 115
fandamanan bali marufade - sendolbunai
adimarai odi adanbayanondrumariya
fediyarsol meyyendru mefade - adiyinmel
udradiru nirun sifalayamuM ulladdud
sedra bulaiyarbar sellade - nadrafander
fedamudan busaiarul meynnana millada
mudarudan gudi muyanggade - nida
aliddub birabba dariya daranaib
baliddud diribafaraib barade - filiddarulaid
dandemmai andarulun saMbanda mamunifan 120
andang gadandabba laynindron - endaibiran
fidrirugguM olaggaM eydiadi filndiraindib
bodri sayasaya bodriyena - arddahari
andruridday ninbafani adaridda rellaruM
fendrimadan aMbubada filfaro - nindridaddu
nillada selfaM nilaiyendrunaininggib
bolla narahir buhufaro - balloruM
gaddun samayag ganaggir badufaro
siddaM balahal dihaibbaro - muddaM
boruda nahaimadafar bungalafi yinbaM 125
marufi mayanggi farufaro - iruboluduM
nalirubad deluM nafaggiraha mumnaliyung
golidufendrennig guribbaro - felai
eridda filiyaynin inbag gadarge
dariddu madimaranda daiyal - faruddamelan
diray enauraiddud denggamalab bundiruddal
daray enabbalahal dalndiraindi - eraruM
bunggondrai fanggib buhalnduburi nendame
inggondra faray ini
Open the Pinyin Section in a New Tab
بُوميَۤوُن اُنْدِبْ بُیَلْوَنَّنْ بُورْبَدُمَتْ
تارْميَۤوُن مارْبَنْ سَدُمُحَتُّوۤنْ - تامّيَۤوِبْ
بَنْدْرِیُن اَنَّْمُمایْبْ بارِدَنْدُن وَانْبَرَنْدُن
يَنْدْرُن اَرِیا اِیَلْبِنانْ - اَنْدْرِیُن
اِنْدِرَنُن وَانُوۤرُن يَۤنُوۤرُن يَبُّوِیُن
مَنْدَرَ وٕرْبُن مَرِحَدَلُن - مَنْدِرَمُن
وٕۤدَمُن وٕۤدَ *مُدِوِنْوِضَيْ وِنْدُوُدَنْ
نادَمُنغْ كانا نَلَتِّنانْ - اُوۤدَ
اَرِیانْ يَضِیانْ اَضَوِرَنْدُ نِنْدْرَ ۵
بيَرِیانْ سِرِیانْبيَنْ باحَنْ - تيَرِیا
اَرُوَانْ اُرُوَانْ اَرُوُرُوَ مَلّانْ
مَرِیانْ مَرِبّارْ مَنَتّانْ - بَرِوَانَ
ميَیَّرْكُّ ميَیَّنْ وِنَيْكُّوِنَيْ یایِنانْ
بُویَّرْكُّبْ بُویّایَ بُویِّنانْ - اَيْیَنْ
بَدَناحَن بُونْدَ بَرَمَنْ بَسُوِ
نِدَمایْ نِرَيْنْدَ اِرَيْوَنْ - سُدَرُوضِیانْ
يَنْدْرُمُضَنْ اَنْدْرَضَوُن یانُن اُضَناحِ
نِنْدْرَنِلَيْ یِتْرَرِتُّ نِلّامَرْ - سيَنْدْرُسيَنْدْرُ
تُوۤتْرِیِدُن اَنْدَسَنعْ سُوٕۤدَسَنغْغَضْ بارِنْميَۤرْ ۱۰
ساتْرُمْاُرْ بِيسَنعْ سَرایُسَنغْغَتْ - كيَۤتْرَبِرَبْ
بيَلّان بِرَنْدُن اِرَنْدُن اِرُوِنَيْیِنْ
بُولّانغْغُ تُیْكُّن بُورِیِلِیيَۤنْ - كَلّا
اُنَرْوِنْ مِسَيْیُوۤ تُلَحا یَدَنَيْبْ
بُنَرْوَدُورُ بُلَّرِوُ بُونْدُ - كَنَيْیِرْ
كُودِديَنَوٕۤ سيَنْدْرُ * كُدِبَّظِیيَۤ سيَیْدُ
كَدِیَ كُولَيْحَضَوُ كامَن - بَدِیِنْمِسَيْتْ
تيَۤدِ یُظَنْدْرُ تيَرِوَيْتْ تيَرِیامَلْ
وَادِ اِدَيْیُن مَنَنْدَنَكُّن - نادِاَدُ
بُوۤنَ وَظِبُوۤحُن بُنْدِكُّن بُنْدِیُدَنْ ۱۵
آنَ تِرَلارْ اَحَنْدَيْكُّن - ميَۤنِ
اَیَرَ اَیَرَ اَظِیَ اَظِیُن
اُیِرِنْ تُیَرَن اُرَيْیيَۤنْ - وَیِرَميَۤ
كُونْدَدُورُ كامَنُكُّنغْ كُوۤبَنُكُّن مُوۤحَنُكُّن
مَنْدُ مَدَماتشْ تشَرِیَنُكُّنْ - تِنْدِرَلْسيَۤرْ
اِنْدِرِیَن بَتُّكُّن اِيرَيْنْدُ ماتِّرَيْكُّن
اَنْدَمِلابْ بُودَنغْغَضْ اَيْنْدُكُّنعْ سِنْدَيْحَوَرْ
مُونْدْرُحُتْرَن مُونْدْرُحُنَن مُونْدْرُمَلَن مُونْدْرَوَتَّيْ
يَۤنْدْرُنِنْدْرُ سيَیُّن اِرُوِنَيْكُّنْ - تُوۤنْدْرادَ
وَایُاُورُ بَتُّكُّن مارادَ وَلْوِنَيْیيَۤ ۲۰
یایَ كِضَيْكُّن اَرُنِدِكُّن - نيَۤیَمان
اِتشَّيْ كِرِیَيْ یِوَيْدَرِتَّنغْ كيَنِّلا
اَتشَّنغْ كُودُمَيْ یَوَيْبُونْدُ - كَتشَّرَوَنْ
سِيرِلْنِلَيْ نِلّادُ تِنْدادُن بَلْغَرُوِ
وَارِلْاَحَبْ بَتُّ مَیَنغْغِنيَۤنْ - تيَۤرُنغْغالْ
اُنَّْيْ اُوظِیَ اُرَوِلَّيْ يَنُّْمَدُ
تَنَّْيْ اَرِوَيْ تَنِیَرِوَيْ - مُنَّْنْ
تَلَيْبَّتّارْ تِيرَتْ تُرَنْدارْ مَیَنغْغِ
وَلَيْبَّتّارْ مَتْرَيْیَوَ ريَنْدْرُ - نِلَيْتَّمِظِنْ
تيَیْوَبْ بُلَمَيْتْ تِرُوَضْ ضُوَرْاُرَيْتَّ ۲۵
ميَیْوَيْتَّ سُولَّيْ وِرُنبامَلْ - اَيْوَرْكُّن
آوَدُوٕۤ سيَیْدَنغْ كَوَرْوَظِیَيْتْ تَبّامَرْ
باوَميَنُن بَوْوَبْ بَرَبَّظُنْدِبْ - بُووَيْیَرْدَن
كَنْوَلَيْیِرْ بَتُّكْ كَلَوِكْ كَلَيْبَیِنْدْرَنغْ(كُ)
اُنْمَيْ نِلَيْیُنَرْتشِّ اُوۤرامَلْ - تِنْمَيْیِنالْ
ناوِرْ كُودُمَيْ بَلَبِدَتْرِ نادُوۤرُنعْ
ساوِرْ بِرَبِّلْ تَلَيْبَّتِّنغْ - كاوِنِلَيْ
نِرْكُمْوَحَيْ بارایْ نِلَيْیانَ نيَنعْجَميَۤ
بُورْبِنُدَنْ یانيَۤ بُحَلَكّيَۤضْ - وٕرْبِنْمِسَيْ
وَنْدِرُكَّ وَلّانْ مَدِیادارْ وَلْاَرَنَن ۳۰
سيَنْدَظَلِلْ مُوظْغَتشْ تشِرِتَّبِرانْ - اَنْدَمِلا
وٕۤدَ مُدِوِلْ وِضَيْوِلْ وِضَيْوِلُوضِ
آدِ یَمَلَنْ نِمَلَنَرُتْ - بُوۤدَ
اَرِوِ لَرِوَيْ اَرِیُ مَوَرْغَضْ
كُرِیُضْ بُحُدُنغْ كُنَوَنْ - نيَرِحُوضْ
وٕضِیِلْ وٕضِیِلْ وٕضِیَنْ وٕضِیِلْ
اُوضِیِلْ اُوضِیِلْ اُوضِیَنْ - اُوضِیِلْ
اَضِیِلْ اَضِیِلْ اَضِیَنْ اَضِیِلْ
اَضَوِلْ اَضَوِلْ اَضَوَنْ - اَضَوِرَنْدُ
نِنْدْرانْ اَنَيْتُّن نِرَيْنْدانْ نِنَيْبَّوَرْبارْ ۳۵
سيَنْدْرانْ تيَرِیَتْ تيَرِیادانْ - كُنْدْرا
وِضَكّایْ نِرَيْنْدَ وِرِسُدَرانْ مَنْميَۤلْ
تُضَكّامَلْ نِنْدْرَبيَرُنعْ سُوۤدِ - اُضَكَّنُّكْ
كَلّادُ تُوۤنْدْرا اَمَلَنْ اَحِلَميَلان
نِلّامَلْ نِنْدْرَ نِلَيْیِنانْ - سُولْآرُن
اِيسَنْ بيَرُمَيْ اِرُوِنَيْیيَۤنْ اِنْدْرُنَكُّبْ
بيَۤسُنْ دَحَيْمَيْیيَلان بيَۤنِكّيَۤضْ - باسَن
بَلَوُنغْ كَدَنْدُ بَرِنْدَرُضْسيَۤرْ بَنْبارْ
كُلَوِ وِضَنغْغُحُنَكْ كُنْدْرُوۤنْ - اِلَحَوٕۤ
سيَیَّ تَرُمَتشْ تشيَظُنغْغِرِیِنْ مِيدِظِنْدُ ۴۰
وَيْیَن بَرَوَ مَحِظْنْديَظُنْدَنغْ - كَيْیَنغْ
كَضَوُبَیَنغْ كامَنغْ كُولَيْحُوۤبَنغْ كادِ
اَضَوِلْوِنَيْ یيَلّان اَظِتِّنغْ - كُضَمَحِظَتْ
تُومّيَنَوٕۤ يَنغْغُن مُظَنغْغِتشْ تشُرُدِبَیِلْ
سيَمَّيْدَرُن آحَمَنغْغَضْ سيَۤرْنْدُوۤدِ - مُمَّلَتِّنْ
كادَدَنغْغَ وٕۤرْبَرِتُّكْ كَلْوِكْ كَرَيْحَدَنْدَنغْ(كُ)
اُوۤدُبَلْ بُودَتْ تُنَرْوَظِتُّ - نِيدُبُحَظْ
ميَیْوَایْغَنْ مُوكُّتشْ تشيَوِیيَنَّْبْ بيَۤرْبيَتْرَ
اَيْوَایَ وٕۤتْكَيْ یَوَااَحَتْرِ - نَيْیُمْاِیَلْ
وَاكُّبّا تَنبانِ بایُرُبَتْ تَنبَلَوُن ۴۵
نِيكِّتشْ تشيَرِنْدُ نِرَيْنْدُوۤدِبْ - بُوۤكَّرِیَ
بَنْدَميَنُنعْ سُوۤلَيْ بَرِتُّبْ بَرَنْدَلَيْكُّن
اَنْدَمَنَن بُتِّیُدَنْ آنغْغارَن - سِنْدِوِظَ
مُوۤدِ اَرُنِيرْمَيْ اُوۤنغْغِوِرَلْ مُكُّنَمُنغْ
كادِ اُرُوۤمَميَلانغْ كَيْحَلَنْدُ - سِيدَبْ
بُضَحَن اَرُنبَبْ بُلَنْمَیَكَّن بُوۤكِّ
وِضَيْوِلْ بُلَنْمُتَّ ميَۤوِكْ - كَضَبَدَنَ
مادَرْ مَیَكَّن اَرُتُّوَضَرْ مَنْدَلَتُّتشْ
سُوۤدِیُورُ مُونْدْرِنَيْیُنعْ سُوۤدِتُّ - نِيدِیِنالْ
آدارَن آرِنُنعْجيَنْدْرارِاَدَلْ وَایُكَّضْ ۵۰
مِيدانَ بَتُّن مِحَبَّرَنْدُ - كادِبْ
بِرُدِوِیَبْ بُتّيَۤیُ وَایُآ كایَ
اُرُدِ نِلَمَيْنْدُن اُوۤدِ - مَرُوِلا
نانْمُحَنْمالْ اِيسَنْ مَحيَۤسَنْ نَلَنعْجِرَنْدَ
تانْمُحَن اَيْنْدانعْ سَداسِوَمُن - آنَدُورُ
وِنْدُنا تَنغْغَدَنْدُ سُتَّ وٕرُوٕضِیِلْ
اَنْدَمِلابْ باظَدَنغْغَتْ تيَۤكِّیَبِنْ - مُنْدِوَرُن
اَوَّرِوُكْ كَبّالُنعْ سيَنْدْرَحَنْدَن اُضَّدَكِّتشْ
سيَوَّرِوٕۤ یاحِتْ تِحَيْبُّوظِنْدِتْ - تيَوَّرِوُنْ
تانایَ وِيدَضِتُّتْ تَنِّْرْ بِرِوِلا ۵۵
اُوناحِ يَوُّیِرْكُّن اُضْبُحُنْدُ - ميَۤنِیِلا
اَنعْجَوَتَّيْ یُنغْغَدَنْ دایَبيَرُن بيَۤرُوضِكّيَۤ
تَنعْجَميَنَتشْ تشيَنْدْرُ تَلَيْبَّتُّ - وَنعْجَمَرَتْ
تانْاَنْدَن اِلّادَ تَنَّضِیالْ اُوۤنغْغِوَرُن
آنَنْدَن يَنْبَدُوۤرْ آرُدَيْیانْ - آنَنْدَن
بَنُّن بَیَنْتشُرُدِ آحَمَنغْغَضْ بارْتُّنَرْنْدُ
نَنَّ اَرِیَدُورُ نادُدَيْیانْ - يَنّيَنْ
كَلَيْیالْ اُنَرْنْدُ كَرُتَّظِنْدُ كامَ
نِلَيْیانَ تيَلّامُن نِيتَّنغْ - كَلَيْوَرَوٕۤ
تيَۤتَّتْرَ سِنْدَيْ سِوَنعانَ مُوۤنَتّالْ ۶۰
اُوۤتَّتْرُ وِيتْرِرُكُّن اُورُدَيْیانْ - ناتَّتّالْ
تيَنِّي رَرُوِوِظَتشْ تشِنْدَيْمَیَكْ كَنْديَضِنْ(تُ)
اُنِّيرْمَيْ یيَیْدَ اُرُوۤمَميَلان - نَنُّن
بُضَحَن بُنَيْميَیْ یَرْبُویْ یِرْكُودامَلْ
اُضَحَنبَنغْ كُونْدُضْ اُرُحِ - اَضَوِلا
مالا یِرُكُّ مَوَرْمَنَتَّيْ وَانغْغَاَرُضْ
ميَۤلایْ وِضَنغْغَلَنغْغَلْ ميَیِّنانْ - تُوۤلادَ
وَانَن بُوَنَن مَلَيْحَدَلْيَۤظْ باداضَن
اُونْاَيْنْدُ بُودَتْ تُیِرُنَرْتشِّ - نعانَمایْ
يَلّامایْ اَلَّوَایْ يَنُّوَارْ يَنَّتُّ ۶۵
نِلّامَلْ نِرْكُمْنِيضْ وَاسِیانْ - سُولْآرُن
باداضَن اُودُرُوِبْ باريَۤظُن وِنّيَۤظُن
آدارَ ماحِ اَحَنْدَمْنِرَيْنْ - تُوۤدَ
اَرِدایْ يَضِدایْ اَرُمَرَيْیا رَنغْغَتْ
تُرُوَایْ اُیِرایْ اُنَرْوَایْبْ - بيَرِدایَ
وٕیَّدُیَرْبْ باسَمَرَ وِيسِیيَۤ وٕنبِرَوِتْ
تُیَّ كَدَلَيْتْ تُحَضيَظُبِّ - اَيْیَمُرُنغْ
كامَكْ * كُرُوۤدَلُوۤبَ مُوۤحَمَدَنغْ كایْنْدَدَرْتُّتشْ
سامَتْ تُوظِلِنْ تَلَيْمِدِتُّ - نامَتّارْ
كَتُّنعْ سَمَیَكْ كَنَكِّنْوِرَرْ كَتَّرُتُّتْ ۷۰
تَتَّن بَیَنغْغُولَيْحَضْ آنغْغَظِتّيَۤ - تَتِّوَرُن
باسَكْ كُظاتَّيْبْ بَدَاَدِتُّبْ باوَيْیَرْدَن
آسَيْكْ كَرُتَّيْ اَرَوِيسِ - نيَۤسَتّالْ
آنَوٕۤ كَنغْغُونْ تَرُضْمُن مَدَتِّنالْ
اُونَيْیارْ تَتُّوَنغْغَ ضُضْبُحُنْدُ - تيَۤنَيْبْ
بَرُحِكْ كَضِتُّیَرْنْدُ بَنْمَرَيْنارْ كُوۤتّالْ
مَرُوِتْ تِحَظْنعانَ آنَيْیانْ - اِرُمُتشْ
سَمَيْیَنغْ كَدَنْدُ تَنَكُّوبْ بِلادُ
سُمَيْدُنْبَ نِيكُّنْ دُوَسَنْ - كَمَيْیُونْدْرِتْ
تَمَّيْ مَرَنْدُ تَظَلُوضِیُضْ ضيَۤیِرُتِّ ۷۵
اِمَّيْ مَرُمَيْ اِرَنْدَحَتْرِتشْ - سيَمَّيْیيَۤ
وَایُوَيْ اُوۤدا وَحَيْنِرُتِّ وَانَتُّ
وَایُوَيْیُن اَنغْغيَۤ یُرَاَمَيْتُّتْ - تيَۤیُوَالْ
يَنْدْرُن اُورُ تَحَيْمَيْ یایِرُكُّن اِنْبَرُضيَۤ
نِنْدْرُ مُظَنغْغُن نيَدُمُرَسُوۤنْ - اَنْدْرِیُن
مالُن اَیَنُن وَحُتَّضِتَّ وَيْیَميَلانعْ
سالُمْاَدَرْ كَبّالُن يَبّالُن - ميَۤلَيْ
یُلَحُن اُلَحالْ اُنَرَوُونّا اُورُن
اِلَحِ نَدَكُّمْيَظِلْ آنَيْیانْ - اَلَحِرَنْدَ
كاتْتشِیانْ كاتْتشِكُّنغْ كانانْ كَلَيْنعانَ ۸۰
آتْتشِیانْ آتْتشِكُّن آیِنانْ - سُوتْتشِیانْ
بارُنْ دِسَيْیُن بَدَرُوضِیا ليَۤنِرَيْنْدانْ
تُورُنْ دَلَيْیُمِلاتْ تُوۤنْدْرَلانْ - وٕۤراحِ
وِتّاحِ وِتِّنْ وِضَيْوَاحِ ميَۤوُدَنُتشْ
سَتّادِ بُودَنغْغَضْ تاناحِتشْ - سُتَّ
وٕرُوٕضِیایْ باظایْ وٕرُنباظُكْ كَبّالْ
اُرُبُورُضایْ نِنْدْرَ اُورُوَنْ - بُورِیِلِیيَۤنْ
وٕنبُن بِرَوِیَلَيْ وِيظامَلْ وِيدَضِتَّ
سَنبَنْدَ مامُنِیيَنْ تَنبِرانْ - اَنبُوِیُوۤرْ
بُوۤتْرُنْ دِرُوَدِیيَنْ بُنْدَلَيْميَۤ ليَۤبُورِتُّوۤنْ ۸۵
يَۤتْرِنْ بُرَتَّمَيْنْدَ يَنغْغُوۤمانْ - ساتْرُوَارْ
ساتْرُن بُورُضانْ تَنِمُدَلْوَنْ تانَلّانْ
وٕۤتْرِنْبَن اِلّا وِضَنغْغُوضِیانْ - بُوۤتْرُنغْ
كُرُوٕۤدَ ماحِكْ كُنَنغْغُرِیُونْدْرِلّابْ
بيَرُوٕۤدَ مایْنِرَيْنْدَ بيَمّانْ - كَرُوٕۤدَنغْ
كَتُّمُرُكْ كَتَّرُتّانْ كَتْرَوَرْوَاظْ تِلَّيْیانْ
يَتُّمَوَرْكْ كيَتّا اِیَلْبِنانْ - مَتَّوِظْدارْ
وَانُوۤنْ بَوَنِ وَرَكَّنْدُ وَلْوِنَيْیيَۤنْ
يَۤنُوۤرُن يَۤتُّدَلْغَنْ تيَۤتِّنيَۤنْ - تانْيَنَّْيْبْ
بارْتّانْ بَظَيْیَوِنَيْبْ بَنعْجَمَلَكْ كُوتَّيْیيَلّان ۹۰
نِيتّانْ نِنَيْوُوٕۤ راكِّنانْ - يَۤتَّرِیَ
تُونُّوتْرَرُوَرْبَیِلْ تُوكِّتْرُوَكَّرُتّانْ
كَنُّورُ تيَۤنَمُدَنغْ كاتِّنانْ - وٕنِّيرُن
وٕۤدَمُن بُوسَيْیُميَۤ ميَیّيَنْدْرانْ بُویّيَنْدْرانْ
مادَيْیُن وَاظْكَّيْ مَنَيْیُميَۤ - نادَرِیَ
اَنعْجيَظُتِّنْ اُضِّي تَرِوِتّانْ اَنعْجيَظُتَّيْ
نيَنعْجَظُتِّ نيَۤیَ مَیَلاكِّ - اَنعْجيَظُتَّيْ
اُتشَّرِكُّنغْ كيَۤنْمَيْ یُنَرْتِّ اَدَنْ اُتشَّرِبُّ
وَيْتشِّرُكُّن اَنْدَ وَظِیاكِّ - اَتشَّمَرَتشْ
سيَنْدْرُ وِضَكَّيْ يَظَتُّونْدِتشْ تشيَنعْجُدَرِنْ ۹۵
اُونْدْرِ اُورُوِضَكِّنْ اُضُّوضِیایْ - نِنْدْرَ
بيَرُوِضَكِّنْ بيَۤرُوضِیایْ اُضّيَۤ بِرَسَن
مَرُوُن مَلَرْبُوۤلْ مَدِتَّنغْ - كَرُوِنُرُكْ
كُوضّا اَرُضَيْكْ كُوضُتِّكْ كُنَنغْغُرِیُونْ
رِلّا اِدَتّيَۤ اِضَيْبّاتْرِ - وِضّادَ
اُضَّن مُدَلاحَ اُضَّديَلان وَانغْغَاَرُضْ
وٕضَّ مَیَلَضِتُّ ميَۤوِنانْ - كَضَّن
مَرَبِّتّانْ ميَیْنعّانَ ماكِّمَنَ ميَلّان
اِرَبِّتّانْ يَنْبِرَوِ اِيرْتّانْ - وِرَرْتشُولُّكْ
كيَتّانَيْ یارْكُّن يَظُدا اِیَرْكُنَنغْغَ ۱۰۰
ضيَتّانَيْ آتْرا يَظُتِّنانْ - مَتّارُن
بادَلارْ آدَلارْ بَنْبَلارْ نَنْبَلارْ
آدَلا رادَلْ اَحَنْبَدِیان - كُودَلارْ
كانَكْ كِدَيْیادانْ كانْبارْكُّكْ كاتْتشِیانْ
بانَرْكْ كِلَحُ بَلَحَيْیِتّانْ - سيَۤنِرْ
سِرَنْدَ اُرُوَانْ تِرُمالُكْ كيَتّانْ
نِرَيْنْدَ تِرُوُرُوِلْ نِرْبُوۤنْ - كَرَنغْغُدَنيَۤ
سُورَيْسُظَلْ وَنْدُ سُظَلْغُوضِّ وَتَّميَنُ
مارُ كَرُنَيْیِنالْ ماتْرِنانْ - نِيرَنِنْدَ
ميَیَّنْ نِمَلَنْ اَمَلَنْاَرُضْ وِيدَضِكُّن ۱۰۵
اَيْیَنْ اَرِوُكَّرِ وَایِنانْ - بُویَّرْبارْ
بُویْمَيْیایْ نِنْدْرانْ بُرِنْدَوَرْدَن نيَنعْجَتُّ
ميَیْمَيْیایْ نِنْدْرُ وِضَنغْغِنانْ - كَيْمَظُوَنْ
اَتَّنْبالْ نِيسيَنْدْرَدَيْیُن اِدَتَّيْیيَلانعْ
سِتَّنعْجيَۤرْ نيَنعْجَميَۤ سيَبَّكّيَۤضْ - نِتَّلُميَۤ
بُوسِمُدِتْ تُنْدُدُتُّبْ بُونغْغُظَلارْ تَنغْغَلَوِ
آسَيْدَنِرْ بَتِّنْبَ آرْغَلِكُّضْ - نيَۤسَمُرَ
نِنْدْرُ تِضَيْكُّن اِدُمُتِّ یَلَّدُوٕۤ
رُونْدْرُ تِضَيْكُّن اَدُمُتِّ - یَنْدْريَنْ(رُ)
اِلَحا اِرُضَلَحَيْ بُوۤلْاِحَليَۤ بيَۤسُن ۱۱۰
اُلَحا یَدَنْبالْ اُراديَۤ - بَلَحالُن
تانبِرَمَنغْ كَنْدَوَرْبُوۤلْ تَمَّيْكَّنْ تانغْغَدُوٕۤ
نانْبِرَمَن يَنْبَوَرْبالْ نَنّاديَۤ - اُونْدَنَكُّكْ
كُونْدْرِدُوَ تيَلّانغْ كُولَيْیَلَّ يَنْدْرُحُرِتْ(تُ)
يَنْدْرُمْاَرَ ميَۤديَیْوَن يَنْدْريَنْدْرُ - وٕنْدْرِبْ
بُورَيْیيَۤ یيَنُنبُتَّنْ بُولّادَ بُنْتشُولْ
مِرَيْیيَۤ وِرُنبِ وِظاديَۤ - نِرَيْميَۤوِ
وَاظْبَوَرْبُوۤلْ مَنُّْدَنبِلْ مَنُّْمْاُرُوۤ مَنبَرِتُّتْ
تاظْوُنِنَيْ یادُدُحِلْ تانْاَحَتْرِ - آظْوِكُّن
اَنعْجُن اَحَتْرُن اَدُمُتِّ يَنْدْرُرَيْكُّن ۱۱۵
وَنعْجَمَنَنْ باظِ مَرُوَاديَۤ - سيَنعْجُولْبُنَيْ
آدِمَرَيْ اُوۤدِ اَدَنْبَیَنْاُونْدْرُمْاَرِیا
وٕۤدِیَرْسُولْ ميَیّيَنْدْرُ ميَۤوَاديَۤ - آدِیِنْميَۤلْ
اُتْرَدِرُ نِيرُنعْ سِوَالَیَمُن اُضَّتُّتشْ
سيَتْرَ بُلَيْیَرْبارْ سيَلّاديَۤ - نَتْرَوَنعْجيَۤرْ
وٕۤدَمُدَنْ بُوسَيْاَرُضْ ميَیْنعّانَ مِلّادَ
مُودَرُدَنْ كُودِ مُیَنغْغاديَۤ - نِيدَ
اَظِتُّبْ بِرَبَّ تَرِیا تَرَنَيْبْ
بَظِتُّتْ تِرِبَوَرَيْبْ باراديَۤ - وِظِتَّرُضَيْتْ
تَنْديَمَّيْ آنْدَرُضُنعْ سَنبَنْدَ مامُنِوَنْ ۱۲۰
اَنْدَنغْ كَدَنْدَبّا لایْنِنْدْرُوۤنْ - يَنْدَيْبِرانْ
وِيتْرِرُكُّن اُوۤلَكَّن يَیْدِاَدِ وِيظْنْدِرَيْنعْجِبْ
بُوۤتْرِ سَیَسَیَ بُوۤتْرِیيَنَ - آرْتَّحَرِ
اَنْدْرُرِتّایْ نِنْبَوَنِ آدَرِتّا ريَلّارُن
وٕنْدْرِمَدَنْ اَنبُبَدَ وِيظْوَرُوۤ - نِنْدْرِدَتُّ
نِلّادَ سيَلْوَن نِلَيْیيَنْدْرُنَيْنِينغْغِبْ
بُولّا نَرَحِرْ بُحُوَرُوۤ - بَلُّوۤرُن
كَتُّنعْ سَمَیَكْ كَنَكِّرْ بَدُوَرُوۤ
سِتَّن بَلَحالْ تِحَيْبَّرُوۤ - مُتَّن
بُورُدَ نَحَيْمَدَوَارْ بُنْغَلَوِ یِنْبَن ۱۲۵
مَرُوِ مَیَنغْغِ وَرُوَرُوۤ - اِرُبُوظُدُن
ناضْاِرُبَتْ تيَۤظُن نَوَكِّرَحَ مُمْنَلِیُنغْ
كُوۤضْاِدُوٕنْدْريَنِّكْ كُرِبَّرُوۤ - وٕۤضَيْ
يَرِتَّ وِظِیایْنِنْ اِنْبَكْ كَدَرْكيَۤ
تَرِتُّ مَدِمَرَنْدَ تَيْیَلْ - وَرُتَّميَلانْ
تِيرایْ يَنَاُرَيْتُّتشْ تشيَنغْغَمَلَبْ بُونْدِرُتّاضْ
تارایْ يَنَبَّلَحالْ تاظْنْدِرَيْنعْجِ - يَۤرْآرُن
بُونغْغُونْدْرَيْ وَانغْغِبْ بُحَظْنْدُبُرِ نيَنعْجَميَۤ
اِينغْغُونْدْرَ وَارایْ اِنِ


Open the Arabic Section in a New Tab
pu:me:ʋʉ̩m ʷʊn̪d̪ɪp pʊɪ̯ʌlʋʌ˞ɳɳʌn̺ po̞rpʌðɨmʌt̪
t̪ɑ:rme:ʋʉ̩m mɑ:rβʌn̺ sʌðɨmʉ̩xʌt̪t̪o:n̺ - t̪ɑ:mme:ʋɪp
pʌn̺d̺ʳɪɪ̯ɨm ˀʌn̺n̺ʌmʉ̩mɑ:ɪ̯p pɑ:ɾɪ˞ɽʌn̪d̪ɨm ʋɑ:n̺bʌɾʌn̪d̪ɨm
ʲɛ̝n̺d̺ʳɨm ˀʌɾɪɪ̯ɑ: ʲɪɪ̯ʌlβɪn̺ɑ:n̺ - ˀʌn̺d̺ʳɪɪ̯ɨm
ʲɪn̪d̪ɪɾʌn̺ɨm ʋɑ:n̺o:ɾɨm ʲe:n̺o:ɾɨm ʲɛ̝ppʉ̩ʋɪɪ̯ɨm
mʌn̪d̪ʌɾə ʋɛ̝rpʉ̩m mʌɾɪxʌ˞ɽʌlɨm - mʌn̪d̪ɪɾʌmʉ̩m
ʋe:ðʌmʉ̩m ʋe:ðə *mʉ̩˞ɽɪʋɪn̺ʋɪ˞ɭʼʌɪ̯ ʋɪn̪d̪ɨʋʉ̩˞ɽʌn̺
n̺ɑ:ðʌmʉ̩ŋ kɑ˞:ɳʼɑ: n̺ʌlʌt̪t̪ɪn̺ɑ:n̺ - ʷo:ðʌ
ˀʌɾɪɪ̯ɑ:n̺ ʲɛ̝˞ɭʼɪɪ̯ɑ:n̺ ˀʌ˞ɭʼʌʋɪɾʌn̪d̪ɨ n̺ɪn̺d̺ʳə 5
pɛ̝ɾɪɪ̯ɑ:n̺ sɪɾɪɪ̯ɑ:n̺bɛ̝˞ɳ pɑ:xʌn̺ - t̪ɛ̝ɾɪɪ̯ɑ:
ˀʌɾɨʋɑ:n̺ ʷʊɾʊʋɑ:n̺ ˀʌɾɨʋʉ̩ɾɨʋə mʌllɑ:n̺
mʌɾɪɪ̯ɑ:n̺ mʌɾɪppɑ:r mʌn̺ʌt̪t̪ɑ:n̺ - pʌɾɪʋɑ:n̺ʌ
mɛ̝jɪ̯ʌrkkɨ mɛ̝jɪ̯ʌn̺ ʋɪn̺ʌjccɨʋɪn̺ʌɪ̯ ɪ̯ɑ:ɪ̯ɪn̺ɑ:n̺
po̞jɪ̯ʌrkkɨp po̞jɪ̯ɑ:ɪ̯ə po̞jɪ̯ɪn̺ɑ:n̺ - ˀʌjɪ̯ʌn̺
pʌ˞ɽʌn̺ɑ:xʌm pu˞:ɳɖə pʌɾʌmʌn̺ pʌsɨʋɪ
n̺ɪ˞ɽʌmɑ:ɪ̯ n̺ɪɾʌɪ̯n̪d̪ə ʲɪɾʌɪ̯ʋʌn̺ - sʊ˞ɽʌɾo̞˞ɭʼɪɪ̯ɑ:n̺
ʲɛ̝n̺d̺ʳɨmʉ̩˞ɭʼʌn̺ ˀʌn̺d̺ʳʌ˞ɭʼʌʋʉ̩m ɪ̯ɑ:n̺ɨm ʷʊ˞ɭʼʌn̺ɑ:çɪ
n̺ɪn̺d̺ʳʌn̺ɪlʌɪ̯ ɪ̯ɪt̺t̺ʳʌɾɪt̪t̪ɨ n̺ɪllɑ:mʌr - sɛ̝n̺d̺ʳɨsɛ̝n̺d̺ʳɨ
t̪o:t̺t̺ʳɪɪ̯ɪ˞ɽɨm ˀʌ˞ɳɖʌsʌɲ sʊʋe:ðʌsʌŋgʌ˞ɭ pɑ:ɾɪn̺me:r 10
sɑ:t̺t̺ʳɨmʉ̩r pi:sʌɲ sʌɾɑ:ɪ̯ɨsʌŋgʌ˞ʈ - ke:t̺t̺ʳʌβɪɾʌp
pɛ̝llɑ:m pɪɾʌn̪d̪ɨm ʲɪɾʌn̪d̪ɨm ʲɪɾɨʋɪn̺ʌjɪ̯ɪn̺
po̞llɑ:ŋgɨ t̪ɨjccɨm po̞ɾɪɪ̯ɪlɪɪ̯e:n̺ - kʌllɑ:
ʷʊ˞ɳʼʌrʋɪn̺ mɪsʌjɪ̯o· ʈɨlʌxɑ: ɪ̯ʌðʌn̺ʌɪ̯β
pʊ˞ɳʼʌrʋʌðo̞ɾɨ pʊllʌɾɪʋʉ̩ pu˞:ɳɖɨ - kʌ˞ɳʼʌjɪ̯ɪr
ko̞˞ɽɪðɛ̝n̺ʌʋe· sɛ̝n̺d̺ʳɨ * kʊ˞ɽɪppʌ˞ɻɪɪ̯e· sɛ̝ɪ̯ðɨ
kʌ˞ɽɪɪ̯ə ko̞lʌɪ̯xʌ˞ɭʼʌʋʉ̩ kɑ:mʌm - pʌ˞ɽɪɪ̯ɪn̺mɪsʌɪ̯t̪
t̪e˞:ɽɪ· ɪ̯ɨ˞ɻʌn̺d̺ʳɨ t̪ɛ̝ɾɪʋʌɪ̯t̪ t̪ɛ̝ɾɪɪ̯ɑ:mʌl
ʋɑ˞:ɽɪ· ʲɪ˞ɽʌjɪ̯ɨm mʌn̺ʌn̪d̪ʌn̺ʌkkɨm - n̺ɑ˞:ɽɪˀʌðɨ
po:n̺ə ʋʌ˞ɻɪβo:xɨm pʊn̪d̪ɪkkɨm pʊn̪d̪ɪɪ̯ɨ˞ɽʌn̺ 15
ˀɑ:n̺ə t̪ɪɾʌlɑ:r ˀʌxʌn̪d̪ʌjccɨm - me:n̺ɪ
ˀʌɪ̯ʌɾə ˀʌɪ̯ʌɾə ˀʌ˞ɻɪɪ̯ə ˀʌ˞ɻɪɪ̯ɨm
ʷʊɪ̯ɪɾɪn̺ t̪ɨɪ̯ʌɾʌm ʷʊɾʌjɪ̯e:n̺ - ʋʌɪ̯ɪɾʌme:
ko̞˞ɳɖʌðo̞ɾɨ kɑ:mʌn̺ɨkkɨŋ ko:βʌn̺ɨkkɨm mo:xʌn̺ɨkkɨm
mʌ˞ɳɖɨ mʌðʌmɑ:ʧ ʧʌɾɪɪ̯ʌn̺ɨkkɨn̺ - t̪ɪ˞ɳɖɪɾʌlse:r
ʲɪn̪d̪ɪɾɪɪ̯ʌm pʌt̪t̪ɨkkɨm ʲi:ɾʌɪ̯n̪d̪ɨ mɑ:t̪t̪ɪɾʌjccɨm
ˀʌn̪d̪ʌmɪlɑ:p pu:ðʌŋgʌ˞ɭ ˀʌɪ̯n̪d̪ɨkkɨɲ sɪn̪d̪ʌɪ̯xʌʋʌr
mu:n̺d̺ʳɨxut̺t̺ʳʌm mu:n̺d̺ʳɨxuɳʼʌm mu:n̺d̺ʳɨmʌlʌm mu:n̺d̺ʳʌʋʌt̪t̪ʌɪ̯
ʲe:n̺d̺ʳɨn̺ɪn̺d̺ʳɨ sɛ̝jɪ̯ɨm ʲɪɾɨʋɪn̺ʌjccɨn̺ - t̪o:n̺d̺ʳɑ:ðʌ
ʋɑ:ɪ̯ɨʷo̞ɾɨ pʌt̪t̪ɨkkɨm mɑ:ɾɑ:ðə ʋʌlʋɪn̺ʌjɪ̯e· 20
ɪ̯ɑ:ɪ̯ə kɪ˞ɭʼʌjccɨm ˀʌɾɨn̺ɪðɪkkɨm - n̺e:ɪ̯ʌmɑ:m
ʲɪʧʧʌɪ̯ kɪɾɪɪ̯ʌɪ̯ ɪ̯ɪʋʌɪ̯ðʌɾɪt̪t̪ʌŋ kɛ̝˞ɳɳɪlɑ:
ˀʌʧʧʌŋ ko̞˞ɽɨmʌɪ̯ ɪ̯ʌʋʌɪ̯βu˞:ɳɖɨ - kʌʧʧʌɾʌʋʌn̺
si:ɾɪln̺ɪlʌɪ̯ n̺ɪllɑ:ðɨ t̪ɪ˞ɳɖɑ˞:ɽɨm pʌlxʌɾɨʋɪ
ʋɑ:ɾɪlʌxʌp pʌ˞ʈʈɨ mʌɪ̯ʌŋʲgʲɪn̺e:n̺ - t̪e:ɾɨŋgɑ:l
ʷʊn̺n̺ʌɪ̯ ʷo̞˞ɻɪɪ̯ə ʷʊɾʌʋɪllʌɪ̯ ʲɛ̝n̺n̺ɨmʌðɨ
t̪ʌn̺n̺ʌɪ̯ ˀʌɾɪʋʌɪ̯ t̪ʌn̺ɪɪ̯ʌɾɪʋʌɪ̯ - mʊn̺n̺ʌn̺
t̪ʌlʌɪ̯ppʌ˞ʈʈɑ:r t̪i:ɾʌt̪ t̪ɨɾʌn̪d̪ɑ:r mʌɪ̯ʌŋʲgʲɪ
ʋʌlʌɪ̯ppʌ˞ʈʈɑ:r mʌt̺t̺ʳʌjɪ̯ʌʋə rɛ̝n̺d̺ʳɨ - n̺ɪlʌɪ̯t̪t̪ʌmɪ˞ɻɪn̺
t̪ɛ̝ɪ̯ʋʌp pʊlʌmʌɪ̯t̪ t̪ɪɾɨʋʌ˞ɭ ɭɨʋʌɾɨɾʌɪ̯t̪t̪ə 25
mɛ̝ɪ̯ʋʌɪ̯t̪t̪ə so̞llʌɪ̯ ʋɪɾɨmbɑ:mʌl - ˀʌɪ̯ʋʌrkkɨm
ˀɑ:ʋʌðɨʋe· sɛ̝ɪ̯ðʌŋ kʌʋʌrʋʌ˞ɻɪɪ̯ʌɪ̯t̪ t̪ʌppɑ:mʌr
pɑ:ʋʌmɛ̝n̺ɨm pʌʊ̯ʋʌp pʌɾʌppʌ˞ɻɨn̪d̪ɪp - pu:ʋʌjɪ̯ʌrðʌm
kʌ˞ɳʋʌlʌjɪ̯ɪr pʌ˞ʈʈɨk kʌlʌʋɪk kʌlʌɪ̯βʌɪ̯ɪn̺d̺ʳʌŋ(kɨ)
ʷʊ˞ɳmʌɪ̯ n̺ɪlʌjɪ̯ɨ˞ɳʼʌrʧʧɪ· ʷo:ɾɑ:mʌl - t̪ɪ˞ɳmʌjɪ̯ɪn̺ɑ:l
n̺ɑ:ʋɪr ko̞˞ɽɨmʌɪ̯ pʌlʌβɪðʌt̺t̺ʳɪ· n̺ɑ˞:ɽo:ɾɨɲ
sɑ:ʋɪr pɪɾʌppɪl t̪ʌlʌɪ̯ppʌ˞ʈʈɪŋ - kɑ:ʋɪn̺ɪlʌɪ̯
n̺ɪrkɨmʋʌxʌɪ̯ pɑ:ɾɑ:ɪ̯ n̺ɪlʌjɪ̯ɑ:n̺ə n̺ɛ̝ɲʤʌme:
po̞rpɪn̺ɨ˞ɽʌn̺ ɪ̯ɑ:n̺e· pʊxʌlʌkke˞:ɭ - ʋɛ̝rpɪn̺mɪsʌɪ̯
ʋʌn̪d̪ɪɾɨkkə ʋʌllɑ:n̺ mʌðɪɪ̯ɑ:ðɑ:r ʋʌlʌɾʌ˞ɳʼʌm 30
sɛ̝n̪d̪ʌ˞ɻʌlɪl mu˞:ɻxʌʧ ʧɪɾɪt̪t̪ʌβɪɾɑ:n̺ - ˀʌn̪d̪ʌmɪlɑ:
ʋe:ðə mʊ˞ɽɪʋɪl ʋɪ˞ɭʼʌɪ̯ʋɪl ʋɪ˞ɭʼʌɪ̯ʋɪlo̞˞ɭʼɪ
ˀɑ:ðɪ· ɪ̯ʌmʌlʌn̺ n̺ɪmʌlʌn̺ʌɾɨ˞ʈ - po:ðʌ
ˀʌɾɪʋɪ· lʌɾɪʋʌɪ̯ ˀʌɾɪɪ̯ɨ mʌʋʌrɣʌ˞ɭ
kʊɾɪɪ̯ɨ˞ɭ pʊxuðɨŋ kʊ˞ɳʼʌʋʌn̺ - n̺ɛ̝ɾɪxo̞˞ɭ
ʋɛ̝˞ɭʼɪɪ̯ɪl ʋɛ̝˞ɭʼɪɪ̯ɪl ʋɛ̝˞ɭʼɪɪ̯ʌn̺ ʋɛ̝˞ɭʼɪɪ̯ɪl
ʷo̞˞ɭʼɪɪ̯ɪl ʷo̞˞ɭʼɪɪ̯ɪl ʷo̞˞ɭʼɪɪ̯ʌn̺ - ʷo̞˞ɭʼɪɪ̯ɪl
ˀʌ˞ɭʼɪɪ̯ɪl ˀʌ˞ɭʼɪɪ̯ɪl ˀʌ˞ɭʼɪɪ̯ʌn̺ ˀʌ˞ɭʼɪɪ̯ɪl
ˀʌ˞ɭʼʌʋɪl ˀʌ˞ɭʼʌʋɪl ˀʌ˞ɭʼʌʋʌn̺ - ˀʌ˞ɭʼʌʋɪɾʌn̪d̪ɨ
n̺ɪn̺d̺ʳɑ:n̺ ˀʌn̺ʌɪ̯t̪t̪ɨm n̺ɪɾʌɪ̯n̪d̪ɑ:n̺ n̺ɪn̺ʌɪ̯ppʌʋʌrβɑ:r 35
sɛ̝n̺d̺ʳɑ:n̺ t̪ɛ̝ɾɪɪ̯ʌt̪ t̪ɛ̝ɾɪɪ̯ɑ:ðɑ:n̺ - kʊn̺d̺ʳɑ:
ʋɪ˞ɭʼʌkkɑ:ɪ̯ n̺ɪɾʌɪ̯n̪d̪ə ʋɪɾɪsɨ˞ɽʌɾɑ:n̺ mʌ˞ɳme:l
t̪ɨ˞ɭʼʌkkɑ:mʌl n̺ɪn̺d̺ʳʌβɛ̝ɾɨɲ so:ðɪ· - ʷʊ˞ɭʼʌkkʌ˞ɳɳɨk
kʌllɑ:ðɨ t̪o:n̺d̺ʳɑ: ˀʌmʌlʌn̺ ˀʌçɪlʌmɛ̝lɑ:m
n̺ɪllɑ:mʌl n̺ɪn̺d̺ʳə n̺ɪlʌjɪ̯ɪn̺ɑ:n̺ - so̞lɑ:ɾɨm
ʲi:sʌn̺ pɛ̝ɾɨmʌɪ̯ ʲɪɾɨʋɪn̺ʌjɪ̯e:n̺ ʲɪn̺d̺ʳɨn̺ʌkkɨp
pe:sɨn̺ t̪ʌxʌɪ̯mʌjɪ̯ɛ̝lɑ:m pe˞:ɳʼɪkke˞:ɭ - pɑ:sʌm
pʌlʌʋʉ̩ŋ kʌ˞ɽʌn̪d̪ɨ pʌɾɪn̪d̪ʌɾɨ˞ɭʧe:r pʌ˞ɳbɑ:r
kʊlʌʋɪ· ʋɪ˞ɭʼʌŋgɨxuɳʼʌk kʊn̺d̺ʳo:n̺ - ʲɪlʌxʌʋe:
sɛ̝jɪ̯ə t̪ʌɾɨmʌʧ ʧɛ̝˞ɻɨŋʲgʲɪɾɪɪ̯ɪn̺ mi:ðɪ˞ɻɪn̪d̪ɨ 40
ʋʌjɪ̯ʌm pʌɾʌʋə mʌçɪ˞ɻn̪d̪ɛ̝˞ɻɨn̪d̪ʌŋ - kʌjɪ̯ʌŋ
kʌ˞ɭʼʌʋʉ̩βʌɪ̯ʌŋ kɑ:mʌŋ ko̞lʌɪ̯xo:βʌŋ kɑ:ðɪ
ˀʌ˞ɭʼʌʋɪlʋɪn̺ʌɪ̯ ɪ̯ɛ̝llɑ:m ˀʌ˞ɻɪt̪t̪ɪŋ - kʊ˞ɭʼʌmʌçɪ˞ɻʌt̪
t̪o̞mmɛ̝n̺ʌʋe· ʲɛ̝ŋgɨm mʊ˞ɻʌŋʲgʲɪʧ ʧɨɾɨðɪβʌɪ̯ɪl
sɛ̝mmʌɪ̯ðʌɾɨm ˀɑ:xʌmʌŋgʌ˞ɭ se:rn̪d̪o˞:ɽɪ· - mʊmmʌlʌt̪t̪ɪn̺
kɑ˞:ɽʌ˞ɽʌŋgə ʋe:rβʌɾɪt̪t̪ɨk kʌlʋɪk kʌɾʌɪ̯xʌ˞ɽʌn̪d̪ʌŋ(kɨ)
ʷo˞:ɽɨβʌl pu:ðʌt̪ t̪ɨ˞ɳʼʌrʋʌ˞ɻɪt̪t̪ɨ - n̺i˞:ɽɨβʉ̩xʌ˞ɻ
mɛ̝ɪ̯ʋɑ:ɪ̯xʌ˞ɳ mu:kkʊʧ ʧɛ̝ʋɪɪ̯ɛ̝n̺n̺ʌp pe:rβɛ̝t̺t̺ʳʌ
ˀʌɪ̯ʋɑ:ɪ̯ə ʋe˞:ʈkʌɪ̯ ɪ̯ʌʋɑ:ˀʌxʌt̺t̺ʳɪ· - n̺ʌjɪ̯ɨmɪɪ̯ʌl
ʋɑ:kkɨppɑ: t̪ʌmbɑ˞:ɳʼɪ· pɑ:ɪ̯ɨɾɨβʌt̪ t̪ʌmbʌlʌʋʉ̩m 45
n̺i:kkʲɪʧ ʧɛ̝ɾɪn̪d̪ɨ n̺ɪɾʌɪ̯n̪d̪o˞:ɽɪp - po:kkʌɾɪɪ̯ʌ
pʌn̪d̪ʌmɛ̝n̺ɨɲ so:lʌɪ̯ pʌɾɪt̪t̪ɨp pʌɾʌn̪d̪ʌlʌjccɨm
ˀʌn̪d̪ʌmʌn̺ʌm pʊt̪t̪ɪɪ̯ɨ˞ɽʌn̺ ˀɑ:ŋgɑ:ɾʌm - sɪn̪d̪ɪʋɪ˞ɻʌ
mo:ðɪ· ˀʌɾɨ˞ɳʼi:rmʌɪ̯ ʷo:ŋʲgʲɪʋɪɾʌl mʊkkʊ˞ɳʼʌmʉ̩ŋ
kɑ:ðɪ· ʷʊɾo:mʌmɛ̝lɑ:ŋ kʌɪ̯xʌlʌn̪d̪ɨ - si:ðʌp
pʊ˞ɭʼʌxʌm ˀʌɾɨmbʌp pʊlʌn̺mʌɪ̯ʌkkʌm po:kkʲɪ
ʋɪ˞ɭʼʌɪ̯ʋɪl pʊlʌn̺mʉ̩˞ʈʈə me:ʋɪk - kʌ˞ɭʼʌβʌðʌn̺ʌ
mɑ:ðʌr mʌɪ̯ʌkkʌm ˀʌɾɨt̪t̪ɨʋʌ˞ɭʼʌr mʌ˞ɳɖʌlʌt̪t̪ɨʧ
so:ðɪɪ̯o̞ɾɨ mu:n̺d̺ʳɪn̺ʌjɪ̯ɨɲ so:ðɪt̪t̪ɨ - n̺i:ðɪɪ̯ɪn̺ɑ:l
ˀɑ:ðɑ:ɾʌm ˀɑ:ɾɪn̺ɨɲʤɛ̝n̺ rɑ:ɾɪˀʌ˞ɽʌl ʋɑ:ɪ̯ɨkkʌ˞ɭ 50
mi:ðɑ:n̺ə pʌt̪t̪ɨm mɪxʌppʌɾʌn̪d̪ɨ - kɑ:ðɪp
pɪɾɨðɪʋɪɪ̯ʌp pʊt̪t̪e:ɪ̯ɨ ʋɑ:ɪ̯ɨˀɑ: kɑ:ɪ̯ʌ
ʷʊɾʊðɪ· n̺ɪlʌmʌɪ̯n̪d̪ɨm ʷo˞:ɽɪ· - mʌɾɨʋɪlɑ:
n̺ɑ:n̺mʉ̩xʌn̺mɑ:l ʲi:sʌn̺ mʌxe:sʌn̺ n̺ʌlʌɲʤɪɾʌn̪d̪ʌ
t̪ɑ:n̺mʉ̩xʌm ˀʌɪ̯n̪d̪ɑ:ɲ sʌðɑ:sɪʋʌmʉ̩m - ˀɑ:n̺ʌðo̞ɾɨ
ʋɪn̪d̪ɨn̺ɑ: t̪ʌŋgʌ˞ɽʌn̪d̪ɨ sʊt̪t̪ə ʋɛ̝ɾɨʋɛ̝˞ɭʼɪɪ̯ɪl
ˀʌn̪d̪ʌmɪlɑ:p pɑ˞:ɻʌ˞ɽʌŋgʌt̪ t̪e:kkʲɪɪ̯ʌβɪn̺ - mʊn̪d̪ɪʋʌɾɨm
ˀʌʊ̯ʋʌɾɪʋʉ̩k kʌppɑ:lɨɲ sɛ̝n̺d̺ʳʌxʌ˞ɳɖʌm ʷʊ˞ɭɭʌ˞ɽʌkkʲɪʧ
sɛ̝ʊ̯ʋʌɾɪʋe· ɪ̯ɑ:çɪt̪ t̪ɪxʌɪ̯ppo̞˞ɻɪn̪d̪ɪ˞ʈ - ʈɛ̝ʊ̯ʋʌɾɪʋʉ̩n̺
t̪ɑ:n̺ɑ:ɪ̯ə ʋi˞:ɽʌ˞ɭʼɪt̪t̪ɨt̪ t̪ʌn̺n̺ɪr pɪɾɪʋɪlɑ: 55
ʷu:n̺ɑ:çɪ· ʲɛ̝ʊ̯ʋʉ̩ɪ̯ɪrkkɨm ʷʊ˞ɭβʉ̩xun̪d̪ɨ - me:n̺ɪɪ̯ɪlɑ:
ˀʌɲʤʌʋʌt̪t̪ʌɪ̯ ɪ̯ɨŋgʌ˞ɽʌn̺ t̪ɑ:ɪ̯ʌβɛ̝ɾɨm pe:ɾo̞˞ɭʼɪkke:
t̪ʌɲʤʌmɛ̝n̺ʌʧ ʧɛ̝n̺d̺ʳɨ t̪ʌlʌɪ̯ppʌ˞ʈʈɨ - ʋʌɲʤʌmʌɾʌt̪
t̪ɑ:n̺ʌn̪d̪ʌm ʲɪllɑ:ðə t̪ʌ˞ɳɳʌ˞ɭʼɪɪ̯ɑ:l ʷo:ŋʲgʲɪʋʌɾɨm
ˀɑ:n̺ʌn̪d̪ʌm ʲɛ̝n̺bʌðo:r ˀɑ:ɾɨ˞ɽʌjɪ̯ɑ:n̺ - ˀɑ:n̺ʌn̪d̪ʌm
pʌ˞ɳɳɨm pʌɪ̯ʌn̺ʧɨɾɨðɪ· ˀɑ:xʌmʌŋgʌ˞ɭ pɑ:rt̪t̪ɨ˞ɳʼʌrn̪d̪ɨ
n̺ʌ˞ɳɳə ˀʌɾɪɪ̯ʌðo̞ɾɨ n̺ɑ˞:ɽɨ˞ɽʌjɪ̯ɑ:n̺ - ʲɛ̝˞ɳɳɛ̝˞ɳ
kʌlʌjɪ̯ɑ:l ʷʊ˞ɳʼʌrn̪d̪ɨ kʌɾɨt̪t̪ʌ˞ɻɪn̪d̪ɨ kɑ:mʌ
n̺ɪlʌjɪ̯ɑ:n̺ə t̪ɛ̝llɑ:mʉ̩m n̺i:t̪t̪ʌŋ - kʌlʌɪ̯ʋʌɾʌʋe:
t̪e˞:ʈʈʌt̺t̺ʳə sɪn̪d̪ʌɪ̯ sɪʋʌɲɑ:n̺ə mo:n̺ʌt̪t̪ɑ:l 60
ʷo˞:ʈʈʌt̺t̺ʳɨ ʋi:t̺t̺ʳɪɾɨkkɨm ʷu:ɾʊ˞ɽʌjɪ̯ɑ:n̺ - n̺ɑ˞:ʈʈʌt̪t̪ɑ:l
t̪ɛ̝˞ɳɳi· rʌɾɨʋɪʋɪ˞ɻʌʧ ʧɪn̪d̪ʌɪ̯mʌɪ̯ʌk kʌn̪d̪ɛ̝˞ɭʼɪn̺(t̪ɨ)
ʷʊ˞ɳɳi:rmʌɪ̯ ɪ̯ɛ̝ɪ̯ðə ʷʊɾo:mʌmɛ̝lɑ:m - n̺ʌ˞ɳɳɨm
pʊ˞ɭʼʌxʌm pʊn̺ʌɪ̯mɛ̝ɪ̯ ɪ̯ʌrβo̞ɪ̯ ɪ̯ɪrku˞:ɽɑ:mʌl
ʷʊ˞ɭʼʌxʌmbʌŋ ko̞˞ɳɖɨ˞ɭ ʷʊɾʊçɪ· - ˀʌ˞ɭʼʌʋɪlɑ:
mɑ:lɑ: ɪ̯ɪɾɨkkɨ mʌʋʌrmʌn̺ʌt̪t̪ʌɪ̯ ʋɑ:ŋgʌˀʌɾɨ˞ɭ
me:lɑ:ɪ̯ ʋɪ˞ɭʼʌŋgʌlʌŋgʌl mɛ̝jɪ̯ɪn̺ɑ:n̺ - t̪o:lɑ:ðʌ
ʋɑ:n̺ʌm pʊʋʌn̺ʌm mʌlʌɪ̯xʌ˞ɽʌle˞:ɻ pɑ:ðɑ˞:ɭʼʌm
ʷu:n̺ʌɪ̯n̪d̪ɨ pu:ðʌt̪ t̪ɨɪ̯ɪɾɨ˞ɳʼʌrʧʧɪ· - ɲɑ:n̺ʌmɑ:ɪ̯
ʲɛ̝llɑ:mɑ:ɪ̯ ˀʌllʌʋɑ:ɪ̯ ʲɛ̝˞ɳɳɨʋɑ:r ʲɛ̝˞ɳɳʌt̪t̪ɨ 65
n̺ɪllɑ:mʌl n̺ɪrkɨmn̺i˞:ɭ ʋɑ:sɪɪ̯ɑ:n̺ - so̞lɑ:ɾɨm
pɑ:ðɑ˞:ɭʼʌm ʷu˞:ɽʊɾʊʋɪp pɑ:ɾe˞:ɻɨm ʋɪ˞ɳɳe˞:ɻɨm
ˀɑ:ðɑ:ɾə mɑ:çɪ· ˀʌxʌ˞ɳɖʌmn̺ɪɾʌɪ̯n̺ - t̪o:ðʌ
ˀʌɾɪðɑ:ɪ̯ ʲɛ̝˞ɭʼɪðɑ:ɪ̯ ˀʌɾɨmʌɾʌjɪ̯ɑ: rʌŋgʌt̪
t̪ɨɾɨʋɑ:ɪ̯ ʷʊɪ̯ɪɾɑ:ɪ̯ ʷʊ˞ɳʼʌrʋɑ:ɪ̯p - pɛ̝ɾɪðɑ:ɪ̯ʌ
ʋɛ̝jɪ̯ʌðɨɪ̯ʌrp pɑ:sʌmʌɾə ʋi:sɪɪ̯e· ʋɛ̝mbɪɾʌʋɪt̪
t̪ɨjɪ̯ə kʌ˞ɽʌlʌɪ̯t̪ t̪ɨxʌ˞ɭʼɛ̝˞ɻɨppɪ· - ˀʌjɪ̯ʌmʉ̩ɾɨŋ
kɑ:mʌk * kʊɾo:ðʌlo:βə mo:xʌmʌðʌŋ kɑ:ɪ̯n̪d̪ʌ˞ɽʌrt̪t̪ɨʧ
sɑ:mʌt̪ t̪o̞˞ɻɪlɪn̺ t̪ʌlʌɪ̯mɪðɪt̪t̪ɨ - n̺ɑ:mʌt̪t̪ɑ:r
kʌt̪t̪ɨɲ sʌmʌɪ̯ʌk kʌ˞ɳʼʌkkʲɪn̺ʋɪɾʌr kʌ˞ʈʈʌɾɨt̪t̪ɨt̪ 70
t̪ʌt̪t̪ʌm pʌɪ̯ʌŋgo̞lʌɪ̯xʌ˞ɭ ˀɑ:ŋgʌ˞ɻɪt̪t̪e· - t̪ʌt̪t̪ɪʋʌɾɨm
pɑ:sʌk kʊ˞ɻɑ:t̪t̪ʌɪ̯p pʌ˞ɽʌˀʌ˞ɽɪt̪t̪ɨp pɑ:ʋʌjɪ̯ʌrðʌm
ˀɑ:sʌɪ̯k kʌɾɨt̪t̪ʌɪ̯ ˀʌɾʌʋi:sɪ· - n̺e:sʌt̪t̪ɑ:l
ˀɑ:n̺ʌʋe· kʌŋgo̞˞ɳ ʈʌɾɨ˞ɭmʉ̩m mʌðʌt̪t̪ɪn̺ɑ:l
ʷu:n̺ʌjɪ̯ɑ:r t̪ʌt̪t̪ɨʋʌŋgə ɭɨ˞ɭβʉ̩xun̪d̪ɨ - t̪e:n̺ʌɪ̯β
pʌɾɨçɪk kʌ˞ɭʼɪt̪t̪ɨɪ̯ʌrn̪d̪ɨ pʌn̺mʌɾʌɪ̯n̺ɑ:r ko˞:ʈʈɑ:l
mʌɾɨʋɪt̪ t̪ɪxʌ˞ɻɲɑ:n̺ə ˀɑ:n̺ʌjɪ̯ɑ:n̺ - ʲɪɾɨmʉ̩ʧ
sʌmʌjɪ̯ʌŋ kʌ˞ɽʌn̪d̪ɨ t̪ʌn̺ʌkko̞p pɪlɑ:ðɨ
sʊmʌɪ̯ðɨn̺bə n̺i:kkɨn̺ t̪ɨʋʌsʌn̺ - kʌmʌjɪ̯o̞n̺d̺ʳɪt̪
t̪ʌmmʌɪ̯ mʌɾʌn̪d̪ɨ t̪ʌ˞ɻʌlo̞˞ɭʼɪɪ̯ɨ˞ɭ ɭe:ɪ̯ɪɾɨt̪t̪ɪ· 75
ʲɪmmʌɪ̯ mʌɾɨmʌɪ̯ ʲɪɾʌ˞ɳɖʌxʌt̺t̺ʳɪʧ - sɛ̝mmʌjɪ̯e:
ʋɑ:ɪ̯ɨʋʌɪ̯ ʷo˞:ɽɑ: ʋʌxʌɪ̯n̺ɪɾɨt̪t̪ɪ· ʋɑ:n̺ʌt̪t̪ɨ
ʋɑ:ɪ̯ɨʋʌjɪ̯ɨm ˀʌŋge· ɪ̯ɨɾʌˀʌmʌɪ̯t̪t̪ɨt̪ - t̪e:ɪ̯ɨʋɑ:l
ʲɛ̝n̺d̺ʳɨm ʷo̞ɾɨ t̪ʌxʌɪ̯mʌɪ̯ ɪ̯ɑ:ɪ̯ɪɾɨkkɨm ʲɪn̺bʌɾɨ˞ɭʼe:
n̺ɪn̺d̺ʳɨ mʊ˞ɻʌŋgɨm n̺ɛ̝˞ɽɨmʉ̩ɾʌso:n̺ - ˀʌn̺d̺ʳɪɪ̯ɨm
mɑ:lɨm ˀʌɪ̯ʌn̺ɨm ʋʌxɨt̪t̪ʌ˞ɭʼɪt̪t̪ə ʋʌjɪ̯ʌmɛ̝lɑ:ɲ
sɑ:lɨmʌðʌr kʌppɑ:lɨm ʲɛ̝ppɑ:lɨm - me:lʌɪ̯
ɪ̯ɨlʌxɨm ʷʊlʌxɑ:l ʷʊ˞ɳʼʌɾʌʋo̞˞ɳɳɑ: ʷu:ɾʊm
ʲɪlʌçɪ· n̺ʌ˞ɽʌkkɨmɛ̝˞ɻɪl ˀɑ˞:ɳʼʌjɪ̯ɑ:n̺ - ˀʌlʌçɪɾʌn̪d̪ʌ
kɑ˞:ʈʧɪɪ̯ɑ:n̺ kɑ˞:ʈʧɪkkɨŋ kɑ˞:ɳʼɑ:n̺ kʌlʌɪ̯ɲɑ:n̺ə 80
ˀɑ˞:ʈʧɪɪ̯ɑ:n̺ ˀɑ˞:ʈʧɪkkɨm ˀɑ:ɪ̯ɪn̺ɑ:n̺ - su˞:ʈʧɪɪ̯ɑ:n̺
pɑ:ɾɨn̺ t̪ɪsʌjɪ̯ɨm pʌ˞ɽʌɾo̞˞ɭʼɪɪ̯ɑ: le:n̺ɪɾʌɪ̯n̪d̪ɑ:n̺
t̪u:ɾʊn̺ t̪ʌlʌjɪ̯ɨmɪlɑ:t̪ t̪o:n̺d̺ʳʌlɑ:n̺ - ʋe:ɾɑ:çɪ
ʋɪt̪t̪ɑ:çɪ· ʋɪt̪t̪ɪn̺ ʋɪ˞ɭʼʌɪ̯ʋɑ:çɪ· me:ʋʉ̩ðʌn̺ɨʧ
sʌt̪t̪ɑ:ðɪ· pu:ðʌŋgʌ˞ɭ t̪ɑ:n̺ɑ:çɪʧ - sʊt̪t̪ʌ
ʋɛ̝ɾɨʋɛ̝˞ɭʼɪɪ̯ɑ:ɪ̯ pɑ˞:ɻɑ:ɪ̯ ʋɛ̝ɾɨmbɑ˞:ɻɨk kʌppɑ:l
ʷʊɾʊβo̞ɾɨ˞ɭʼɑ:ɪ̯ n̺ɪn̺d̺ʳə ʷo̞ɾɨʋʌn̺ - po̞ɾɪɪ̯ɪlɪɪ̯e:n̺
ʋɛ̝mbʉ̩m pɪɾʌʋɪɪ̯ʌlʌɪ̯ ʋi˞:ɻɑ:mʌl ʋi˞:ɽʌ˞ɭʼɪt̪t̪ʌ
sʌmbʌn̪d̪ə mɑ:mʉ̩n̺ɪɪ̯ɛ̝n̺ t̪ʌmbɪɾɑ:n̺ - ˀʌmbʉ̩ʋɪɪ̯o:r
po:t̺t̺ʳɨn̺ t̪ɪɾɨʋʌ˞ɽɪɪ̯ɛ̝n̺ pʊn̪d̪ʌlʌɪ̯me· le:βo̞ɾɪt̪t̪o:n̺ 85
ʲe:t̺t̺ʳɪn̺ pʊɾʌt̪t̪ʌmʌɪ̯n̪d̪ə ʲɛ̝ŋgo:mɑ:n̺ - sɑ:t̺t̺ʳɨʋɑ:r
sɑ:t̺t̺ʳɨm po̞ɾɨ˞ɭʼɑ:n̺ t̪ʌn̺ɪmʉ̩ðʌlʋʌn̺ t̪ɑ:n̺ʌllɑ:n̺
ʋe:t̺t̺ʳɪn̺bʌm ʲɪllɑ: ʋɪ˞ɭʼʌŋgo̞˞ɭʼɪɪ̯ɑ:n̺ - po:t̺t̺ʳɨŋ
kʊɾʊʋe˞:ɽə mɑ:çɪk kʊ˞ɳʼʌŋgɨɾɪɪ̯o̞n̺ rɪllɑ:p
pɛ̝ɾɨʋe˞:ɽə mɑ:ɪ̯n̺ɪɾʌɪ̯n̪d̪ə pɛ̝mmɑ:n̺ - kʌɾɨʋe˞:ɽʌŋ
kʌ˞ʈʈɨmʉ̩ɾɨk kʌ˞ʈʈʌɾɨt̪t̪ɑ:n̺ kʌt̺t̺ʳʌʋʌrʋɑ˞:ɻ t̪ɪllʌjɪ̯ɑ:n̺
ʲɛ̝˞ʈʈɨmʌʋʌrk kɛ̝˞ʈʈɑ: ʲɪɪ̯ʌlβɪn̺ɑ:n̺ - mʌ˞ʈʈʌʋɪ˞ɻðɑ:r
ʋɑ:n̺o:n̺ pʌʋʌn̺ɪ· ʋʌɾʌkkʌ˞ɳɖɨ ʋʌlʋɪn̺ʌjɪ̯e:n̺
ʲe:n̺o:ɾɨm ʲe:t̪t̪ɨðʌlxʌ˞ɳ ʈe:t̪t̪ɪn̺e:n̺ - t̪ɑ:n̺ɛ̝n̺n̺ʌɪ̯β
pɑ:rt̪t̪ɑ:n̺ pʌ˞ɻʌjɪ̯ʌʋɪn̺ʌɪ̯p pʌɲʤʌmʌlʌk ko̞t̪t̪ʌjɪ̯ɛ̝llɑ:m 90
n̺i:t̪t̪ɑ:n̺ n̺ɪn̺ʌɪ̯ʋʉ̩ʋe· rɑ:kkʲɪn̺ɑ:n̺ - ʲe:t̪t̪ʌɾɪɪ̯ʌ
t̪o̞˞ɳɳu:r rʌɾɨʋʌrβʌɪ̯ɪl t̪o̞kkʲɪr rʊʋʌkkʌɾɨt̪t̪ɑ:n̺
kʌ˞ɳɳu:ɾɨ t̪e:n̺ʌmʉ̩ðʌŋ kɑ˞:ʈʈɪn̺ɑ:n̺ - ʋɛ̝˞ɳɳi:ɾɨm
ʋe˞:ɽʌmʉ̩m pu:sʌjɪ̯ɨme· mɛ̝jɪ̯ɛ̝n̺d̺ʳɑ:n̺ po̞jɪ̯ɛ̝n̺d̺ʳɑ:n̺
mɑ˞:ɽʌjɪ̯ɨm ʋɑ˞:ɻkkʌɪ̯ mʌn̺ʌjɪ̯ɨme· - n̺ɑ˞:ɽʌɾɪɪ̯ʌ
ˀʌɲʤɛ̝˞ɻɨt̪t̪ɪn̺ ʷʊ˞ɭɭi· ʈʌɾɪʋɪt̪t̪ɑ:n̺ ˀʌɲʤɛ̝˞ɻɨt̪t̪ʌɪ̯
n̺ɛ̝ɲʤʌ˞ɻɨt̪t̪ɪ· n̺e:ɪ̯ə mʌɪ̯ʌlɑ:kkʲɪ· - ˀʌɲʤɛ̝˞ɻɨt̪t̪ʌɪ̯
ʷʊʧʧʌɾɪkkɨŋ ke˞:ɳmʌɪ̯ ɪ̯ɨ˞ɳʼʌrt̪t̪ɪ· ˀʌðʌn̺ ʷʊʧʧʌɾɪppʉ̩
ʋʌɪ̯ʧʧɪɾɨkkɨm ˀʌn̪d̪ə ʋʌ˞ɻɪɪ̯ɑ:kkʲɪ· - ˀʌʧʧʌmʌɾʌʧ
sɛ̝n̺d̺ʳɨ ʋɪ˞ɭʼʌkkʌɪ̯ ʲɛ̝˞ɻʌt̪t̪u˞:ɳɖɪʧ ʧɛ̝ɲʤɨ˞ɽʌɾɪn̺ 95
ʷo̞n̺d̺ʳɪ· ʷo̞ɾɨʋɪ˞ɭʼʌkkʲɪn̺ ʷʊ˞ɭɭo̞˞ɭʼɪɪ̯ɑ:ɪ̯ - n̺ɪn̺d̺ʳʌ
pɛ̝ɾɨʋɪ˞ɭʼʌkkʲɪn̺ pe:ɾo̞˞ɭʼɪɪ̯ɑ:ɪ̯ ʷʊ˞ɭɭe· pɪɾʌsʌm
mʌɾɨʋʉ̩m mʌlʌrβo:l mʌðɪt̪t̪ʌŋ - kʌɾɨʋɪn̺ɨɾɨk
ko̞˞ɭɭɑ: ˀʌɾɨ˞ɭʼʌɪ̯k ko̞˞ɭʼɨt̪t̪ɪk kʊ˞ɳʼʌŋgɨɾɪɪ̯o̞n̺
rɪllɑ: ʲɪ˞ɽʌt̪t̪e· ʲɪ˞ɭʼʌɪ̯ppɑ:t̺t̺ʳɪ· - ʋɪ˞ɭɭɑ:ðʌ
ʷʊ˞ɭɭʌm mʊðʌlɑ:xə ʷʊ˞ɭɭʌðɛ̝lɑ:m ʋɑ:ŋgʌˀʌɾɨ˞ɭ
ʋɛ̝˞ɭɭə mʌɪ̯ʌlʌ˞ɭʼɪt̪t̪ɨ me:ʋɪn̺ɑ:n̺ - kʌ˞ɭɭʌm
mʌɾʌppɪt̪t̪ɑ:n̺ mɛ̝ɪ̯ɲɲɑ:n̺ə mɑ:kkʲɪmʌn̺ə mɛ̝llɑ:m
ʲɪɾʌppɪt̪t̪ɑ:n̺ ʲɛ̝n̺bɪɾʌʋɪ· ʲi:rt̪t̪ɑ:n̺ - ʋɪɾʌrʧo̞llɨk
kɛ̝˞ʈʈɑ:n̺ʌɪ̯ ɪ̯ɑ:rkkɨm ʲɛ̝˞ɻɨðɑ: ʲɪɪ̯ʌrkɨ˞ɳʼʌŋgə 100
ɭɛ̝˞ʈʈɑ:n̺ʌɪ̯ ˀɑ:t̺t̺ʳɑ: ʲɛ̝˞ɻɨt̪t̪ɪn̺ɑ:n̺ - mʌ˞ʈʈɑ:ɾɨm
pɑ˞:ɽʌlɑ:r ˀɑ˞:ɽʌlɑ:r pʌ˞ɳbʌlɑ:r n̺ʌ˞ɳbʌlɑ:r
ˀɑ˞:ɽʌlɑ: rɑ˞:ɽʌl ˀʌxʌn̺bʌðɪɪ̯ɑ:m - ku˞:ɽʌlɑ:r
kɑ˞:ɳʼʌk kɪ˞ɽʌjɪ̯ɑ:ðɑ:n̺ kɑ˞:ɳbɑ:rkkɨk kɑ˞:ʈʧɪɪ̯ɑ:n̺
pɑ˞:ɳʼʌrk kɪlʌxɨ pʌlʌxʌjɪ̯ɪ˞ʈʈɑ:n̺ - se˞:ɳʼɪr
sɪɾʌn̪d̪ə ʷʊɾʊʋɑ:n̺ t̪ɪɾɨmɑ:lɨk kɛ̝˞ʈʈɑ:n̺
n̺ɪɾʌɪ̯n̪d̪ə t̪ɪɾɨʋʉ̩ɾɨʋɪl n̺ɪrpo:n̺ - kʌɾʌŋgɨ˞ɽʌn̺e:
su:ɾʌɪ̯ʧɨ˞ɻʌl ʋʌ˞ɳɖɨ sʊ˞ɻʌlxo̞˞ɭɭɪ· ʋʌ˞ʈʈʌmɛ̝n̺ɨ
mɑ:ɾɨ kʌɾɨ˞ɳʼʌjɪ̯ɪn̺ɑ:l mɑ:t̺t̺ʳɪn̺ɑ:n̺ - n̺i:ɾʌ˞ɳʼɪn̪d̪ʌ
mɛ̝jɪ̯ʌn̺ n̺ɪmʌlʌn̺ ˀʌmʌlʌn̺ʌɾɨ˞ɭ ʋi˞:ɽʌ˞ɭʼɪkkɨm 105
ˀʌjɪ̯ʌn̺ ˀʌɾɪʋʉ̩kkʌɾɪ· ʋɑ:ɪ̯ɪn̺ɑ:n̺ - po̞jɪ̯ʌrβɑ:r
po̞ɪ̯mʌjɪ̯ɑ:ɪ̯ n̺ɪn̺d̺ʳɑ:n̺ pʊɾɪn̪d̪ʌʋʌrðʌm n̺ɛ̝ɲʤʌt̪t̪ɨ
mɛ̝ɪ̯mʌjɪ̯ɑ:ɪ̯ n̺ɪn̺d̺ʳɨ ʋɪ˞ɭʼʌŋʲgʲɪn̺ɑ:n̺ - kʌɪ̯mʌ˞ɻɨʋʌn̺
ˀʌt̪t̪ʌn̺bɑ:l n̺i:sɛ̝n̺ rʌ˞ɽʌjɪ̯ɨm ʲɪ˞ɽʌt̪t̪ʌjɪ̯ɛ̝lɑ:ɲ
sɪt̪t̪ʌɲʤe:r n̺ɛ̝ɲʤʌme· sɛ̝ppʌkke˞:ɭ - n̺ɪt̪t̪ʌlɨme:
pu:sɪmʉ̩˞ɽɪt̪ t̪ɨ˞ɳɖɨ˞ɽɨt̪t̪ɨp pu:ŋgɨ˞ɻʌlɑ:r t̪ʌŋgʌlʌʋɪ
ˀɑ:sʌɪ̯ðʌn̺ɪr pʌ˞ʈʈɪn̺bə ˀɑ:rɣʌlɪkkɨ˞ɭ - n̺e:sʌmʉ̩ɾʌ
n̺ɪn̺d̺ʳɨ t̪ɪ˞ɭʼʌjccɨm ʲɪðɨmʉ̩t̪t̪ɪ· ɪ̯ʌllʌðɨʋe:
ro̞n̺d̺ʳɨ t̪ɪ˞ɭʼʌjccɨm ˀʌðɨmʉ̩t̪t̪ɪ· - ɪ̯ʌn̺d̺ʳɛ̝n̺(rɨ)
ʲɪlʌxɑ: ʲɪɾɨ˞ɭʼʌlʌxʌɪ̯ po:lɪxʌle· pe:sɨm 110
ʷʊlʌxɑ: ɪ̯ʌðʌn̺bɑ:l ʷʊɾɑ:ðe· - pʌlʌxɑ:lɨm
t̪ɑ:mbɪɾʌmʌŋ kʌ˞ɳɖʌʋʌrβo:l t̪ʌmmʌjccʌ˞ɳ ʈɑ:ŋgʌðɨʋe:
n̺ɑ:n̺bɪɾʌmʌm ʲɛ̝n̺bʌʋʌrβɑ:l n̺ʌ˞ɳɳɑ:ðe· - ʷu:n̪d̪ʌn̺ʌkkɨk
ko̞n̺d̺ʳɪ˞ɽɨʋə t̪ɛ̝llɑ:ŋ ko̞lʌjɪ̯ʌllə ʲɛ̝n̺d̺ʳɨxuɾɪt̪(t̪ɨ)
ʲɛ̝n̺d̺ʳɨmʌɾə me:ðɛ̝ɪ̯ʋʌm ʲɛ̝n̺d̺ʳɛ̝n̺d̺ʳɨ - ʋɛ̝n̺d̺ʳɪp
po̞ɾʌjɪ̯e· ɪ̯ɛ̝n̺ɨmbʉ̩t̪t̪ʌn̺ po̞llɑ:ðə pʊn̺ʧo̞l
mɪɾʌjɪ̯e· ʋɪɾɨmbɪ· ʋɪ˞ɻɑ:ðe· - n̺ɪɾʌɪ̯me:ʋɪ
ʋɑ˞:ɻβʌʋʌrβo:l mʌn̺n̺ɨ˞ɽʌmbɪl mʌn̺n̺ɨmʉ̩ɾo· mʌmbʌɾɪt̪t̪ɨt̪
t̪ɑ˞:ɻʋʉ̩n̺ɪn̺ʌɪ̯ ɪ̯ɑ:ðɨðɨçɪl t̪ɑ:n̺ʌxʌt̺t̺ʳɪ· - ˀɑ˞:ɻʋɪkkɨm
ˀʌɲʤɨm ˀʌxʌt̺t̺ʳɨm ˀʌðɨmʉ̩t̪t̪ɪ· ʲɛ̝n̺d̺ʳɨɾʌjccɨm 115
ʋʌɲʤʌmʌ˞ɳʼʌn̺ pɑ˞:ɻɪ· mʌɾɨʋɑ:ðe· - sɛ̝ɲʤo̞lβʉ̩n̺ʌɪ̯
ˀɑ:ðɪmʌɾʌɪ̯ ʷo:ðɪ· ˀʌðʌn̺bʌɪ̯ʌn̺o̞n̺ rʊmʌɾɪɪ̯ɑ:
ʋe:ðɪɪ̯ʌrʧo̞l mɛ̝jɪ̯ɛ̝n̺d̺ʳɨ me:ʋɑ:ðe· - ˀɑ:ðɪɪ̯ɪn̺me:l
ʷʊt̺t̺ʳʌðɪɾɨ n̺i:ɾɨɲ sɪʋɑ:lʌɪ̯ʌmʉ̩m ʷʊ˞ɭɭʌt̪t̪ɨʧ
sɛ̝t̺t̺ʳə pʊlʌjɪ̯ʌrβɑ:r sɛ̝llɑ:ðe· - n̺ʌt̺t̺ʳʌʋʌɲʤe:r
ʋe˞:ɽʌmʉ̩˞ɽʌn̺ pu:sʌɪ̯ʌɾɨ˞ɭ mɛ̝ɪ̯ɲɲɑ:n̺ə mɪllɑ:ðʌ
mu˞:ɽʌɾɨ˞ɽʌn̺ ku˞:ɽɪ· mʊɪ̯ʌŋgɑ:ðe· - n̺i˞:ɽʌ
ˀʌ˞ɻɪt̪t̪ɨp pɪɾʌppə t̪ʌɾɪɪ̯ɑ: t̪ʌɾʌn̺ʌɪ̯β
pʌ˞ɻɪt̪t̪ɨt̪ t̪ɪɾɪβʌʋʌɾʌɪ̯p pɑ:ɾɑ:ðe· - ʋɪ˞ɻɪt̪t̪ʌɾɨ˞ɭʼʌɪ̯t̪
t̪ʌn̪d̪ɛ̝mmʌɪ̯ ˀɑ˞:ɳɖʌɾɨ˞ɭʼɨɲ sʌmbʌn̪d̪ə mɑ:mʉ̩n̺ɪʋʌn̺ 120
ˀʌn̪d̪ʌŋ kʌ˞ɽʌn̪d̪ʌppɑ: lɑ:ɪ̯n̺ɪn̺d̺ʳo:n̺ - ʲɛ̝n̪d̪ʌɪ̯βɪɾɑ:n̺
ʋi:t̺t̺ʳɪɾɨkkɨm ʷo:lʌkkʌm ʲɛ̝ɪ̯ðɪˀʌ˞ɽɪ· ʋi˞:ɻn̪d̪ɪɾʌɪ̯ɲʤɪp
po:t̺t̺ʳɪ· sʌɪ̯ʌsʌɪ̯ə po:t̺t̺ʳɪɪ̯ɛ̝n̺ə - ˀɑ:rt̪t̪ʌxʌɾɪ
ˀʌn̺d̺ʳɨɾɪt̪t̪ɑ:ɪ̯ n̺ɪn̺bʌʋʌn̺ɪ· ˀɑ:ðʌɾɪt̪t̪ɑ: rɛ̝llɑ:ɾɨm
ʋɛ̝n̺d̺ʳɪmʌðʌn̺ ˀʌmbʉ̩βʌ˞ɽə ʋi˞:ɻʋʌɾo· - n̺ɪn̺d̺ʳɪ˞ɽʌt̪t̪ɨ
n̺ɪllɑ:ðə sɛ̝lʋʌm n̺ɪlʌjɪ̯ɛ̝n̺ rʊn̺ʌɪ̯n̺i:ŋʲgʲɪp
po̞llɑ: n̺ʌɾʌçɪr pʊxuʋʌɾo· - pʌllo:ɾɨm
kʌt̪t̪ɨɲ sʌmʌɪ̯ʌk kʌ˞ɳʼʌkkʲɪr pʌ˞ɽɨʋʌɾo:
sɪt̪t̪ʌm pʌlʌxɑ:l t̪ɪxʌɪ̯ppʌɾo· - mʊt̪t̪ʌm
po̞ɾɨðə n̺ʌxʌɪ̯mʌ˞ɽʌʋɑ:r pʊn̺gʌlʌʋɪ· ɪ̯ɪn̺bʌm 125
mʌɾɨʋɪ· mʌɪ̯ʌŋʲgʲɪ· ʋʌɾɨʋʌɾo· - ʲɪɾɨβo̞˞ɻɨðɨm
n̺ɑ˞:ɭʼɪɾɨβʌt̪ t̪e˞:ɻɨm n̺ʌʋʌkkʲɪɾʌxə mʊmn̺ʌlɪɪ̯ɨŋ
ko˞:ɭʼɪðɨʋɛ̝n̺ rɛ̝˞ɳɳɪk kʊɾɪppʌɾo· - ʋe˞:ɭʼʌɪ̯
ʲɛ̝ɾɪt̪t̪ə ʋɪ˞ɻɪɪ̯ɑ:ɪ̯n̺ɪn̺ ʲɪn̺bʌk kʌ˞ɽʌrke:
t̪ʌɾɪt̪t̪ɨ mʌðɪmʌɾʌn̪d̪ə t̪ʌjɪ̯ʌl - ʋʌɾɨt̪t̪ʌmɛ̝lɑ:n̺
t̪i:ɾɑ:ɪ̯ ʲɛ̝n̺ʌ_ɨɾʌɪ̯t̪t̪ɨʧ ʧɛ̝ŋgʌmʌlʌp pu:n̪d̪ɪɾɨt̪t̪ɑ˞:ɭ
t̪ɑ:ɾɑ:ɪ̯ ʲɛ̝n̺ʌppʌlʌxɑ:l t̪ɑ˞:ɻn̪d̪ɪɾʌɪ̯ɲʤɪ· - ʲe:ɾɑ:ɾɨm
pu:ŋgo̞n̺d̺ʳʌɪ̯ ʋɑ:ŋʲgʲɪp pʊxʌ˞ɻn̪d̪ɨβʉ̩ɾɪ· n̺ɛ̝ɲʤʌme:
ʲi:ŋgo̞n̺d̺ʳə ʋɑ:ɾɑ:ɪ̯ ʲɪn̺ɪ·
Open the IPA Section in a New Tab
pūmēvum untip puyalvaṇṇaṉ poṟpatumat
tārmēvum mārpaṉ catumukattōṉ - tāmmēvip
paṉṟiyum aṉṉamumāyp pāriṭantum vāṉpaṟantum
eṉṟum aṟiyā iyalpiṉāṉ - aṉṟiyum
intiraṉum vāṉōrum ēṉōrum eppuviyum
mantara veṟpum maṟikaṭalum - mantiramum
vētamum vēta *muṭiviṉviḷai vintuvuṭaṉ
nātamuṅ kāṇā nalattiṉāṉ - ōta
ariyāṉ eḷiyāṉ aḷaviṟantu niṉṟa 5
periyāṉ ciṟiyāṉpeṇ pākaṉ - teriyā
aruvāṉ uruvāṉ aruvuruva mallāṉ
mariyāṉ marippār maṉattāṉ - parivāṉa
meyyarkku meyyaṉ viṉaikkuviṉai yāyiṉāṉ
poyyarkkup poyyāya poyyiṉāṉ - aiyaṉ
paṭanākam pūṇṭa paramaṉ pacuvi
ṉiṭamāy niṟainta iṟaivaṉ - cuṭaroḷiyāṉ
eṉṟumuḷaṉ aṉṟaḷavum yāṉum uḷaṉāki
niṉṟanilai yiṟṟarittu nillāmaṟ - ceṉṟuceṉṟu
tōṟṟiyiṭum aṇṭacañ cuvētacaṅkaḷ pāriṉmēṟ 10
cāṟṟumuṟ pīcañ carāyucaṅkaṭ - kēṟṟapiṟap
pellām piṟantum iṟantum iruviṉaiyiṉ
pollāṅku tuykkum poṟiyiliyēṉ - kallā
uṇarviṉ micaiyō ṭulakā yataṉaip
puṇarvatoru pullaṟivu pūṇṭu - kaṇaiyiṟ
koṭiteṉavē ceṉṟu * kuṭippaḻiyē ceytu
kaṭiya kolaikaḷavu kāmam - paṭiyiṉmicait
tēṭi yuḻaṉṟu terivait teriyāmal
vāṭi iṭaiyum maṉantaṉakkum - nāṭiatu
pōṉa vaḻipōkum puntikkum puntiyuṭaṉ 15
āṉa tiṟalār akantaikkum - mēṉi
ayara ayara aḻiya aḻiyum
uyiriṉ tuyaram uraiyēṉ - vayiramē
koṇṭatoru kāmaṉukkuṅ kōpaṉukkum mōkaṉukkum
maṇṭu matamāc cariyaṉukkun - tiṇṭiṟalcēr
intiriyam pattukkum īraintu māttiraikkum
antamilāp pūtaṅkaḷ aintukkuñ cintaikavar
mūṉṟukuṟṟam mūṉṟukuṇam mūṉṟumalam mūṉṟavattai
ēṉṟuniṉṟu ceyyum iruviṉaikkun - tōṉṟāta
vāyuoru pattukkum māṟāta valviṉaiyē 20
yāya kiḷaikkum arunitikkum - nēyamām
iccai kiriyai yivaitarittaṅ keṇṇilā
accaṅ koṭumai yavaipūṇṭu - kaccaravaṉ
cīrilnilai nillātu tiṇṭāṭum palkaruvi
vārilakap paṭṭu mayaṅkiṉēṉ - tēruṅkāl
uṉṉai oḻiya uṟavillai eṉṉumatu
taṉṉai aṟivai taṉiyaṟivai - muṉṉan
talaippaṭṭār tīrat tuṟantār mayaṅki
valaippaṭṭār maṟṟaiyava reṉṟu - nilaittamiḻiṉ
teyvap pulamait tiruvaḷ ḷuvaruraitta 25
meyvaitta collai virumpāmal - aivarkkum
āvatuvē ceytaṅ kavarvaḻiyait tappāmaṟ
pāvameṉum pauvap parappaḻuntip - pūvaiyartam
kaṇvalaiyiṟ paṭṭuk kalavik kalaipayiṉṟaṅ(ku)
uṇmai nilaiyuṇarcci ōrāmal - tiṇmaiyiṉāl
nāviṟ koṭumai palapitaṟṟi nāṭōṟuñ
cāviṟ piṟappil talaippaṭṭiṅ - kāvinilai
niṟkumvakai pārāy nilaiyāṉa neñcamē
poṟpiṉuṭaṉ yāṉē pukalakkēḷ - veṟpiṉmicai
vantirukka vallāṉ matiyātār valaraṇam 30
centaḻalil mūḻkac cirittapirāṉ - antamilā
vēta muṭivil viḷaivil viḷaiviloḷi
āti yamalaṉ nimalaṉaruṭ - pōta
aṟivi laṟivai aṟiyu mavarkaḷ
kuṟiyuḷ pukutuṅ kuṇavaṉ - neṟikoḷ
veḷiyil veḷiyil veḷiyaṉ veḷiyil
oḷiyil oḷiyil oḷiyaṉ - oḷiyil
aḷiyil aḷiyil aḷiyaṉ aḷiyil
aḷavil aḷavil aḷavaṉ - aḷaviṟantu
niṉṟāṉ aṉaittum niṟaintāṉ niṉaippavarpāṟ 35
ceṉṟāṉ teriyat teriyātāṉ - kuṉṟā
viḷakkāy niṟainta viricuṭarāṉ maṇmēl
tuḷakkāmal niṉṟaperuñ cōti - uḷakkaṇṇuk
kallātu tōṉṟā amalaṉ akilamelām
nillāmal niṉṟa nilaiyiṉāṉ - colārum
īcaṉ perumai iruviṉaiyēṉ iṉṟuṉakkup
pēcun takaimaiyelām pēṇikkēḷ - pācam
palavuṅ kaṭantu parintaruḷcēr paṇpāṟ
kulavi viḷaṅkukuṇak kuṉṟōṉ - ilakavē
ceyya tarumac ceḻuṅkiriyiṉ mītiḻintu 40
vaiyam parava makiḻnteḻuntaṅ - kaiyaṅ
kaḷavupayaṅ kāmaṅ kolaikōpaṅ kāti
aḷavilviṉai yellām aḻittiṅ - kuḷamakiḻat
tommeṉavē eṅkum muḻaṅkic curutipayil
cemmaitarum ākamaṅkaḷ cērntōṭi - mummalattiṉ
kāṭaṭaṅka vērpaṟittuk kalvik karaikaṭantaṅ(ku)
ōṭupal pūtat tuṇarvaḻittu - nīṭupukaḻ
meyvāykaṇ mūkkuc ceviyeṉṉap pērpeṟṟa
aivāya vēṭkai yavāakaṟṟi - naiyumiyal
vākkuppā tampāṇi pāyurupat tampalavum 45
nīkkic ceṟintu niṟaintōṭip - pōkkariya
pantameṉuñ cōlai paṟittup parantalaikkum
antamaṉam puttiyuṭaṉ āṅkāram - cintiviḻa
mōti aruṇīrmai ōṅkiviṟal mukkuṇamuṅ
kāti urōmamelāṅ kaikalantu - cītap
puḷakam arumpap pulaṉmayakkam pōkki
viḷaivil pulaṉmuṭṭa mēvik - kaḷapataṉa
mātar mayakkam aṟuttuvaḷar maṇṭalattuc
cōtiyoru mūṉṟiṉaiyuñ cōtittu - nītiyiṉāl
ātāram āṟiṉuñceṉ ṟāṟiaṭal vāyukkaḷ 50
mītāṉa pattum mikapparantu - kātip
pirutiviyap puttēyu vāyuā kāya
uṟuti nilamaintum ōṭi - maṟuvilā
nāṉmukaṉmāl īcaṉ makēcaṉ nalañciṟanta
tāṉmukam aintāñ catācivamum - āṉatoru
vintunā taṅkaṭantu cutta veṟuveḷiyil
antamilāp pāḻaṭaṅkat tēkkiyapiṉ - muntivarum
avvaṟivuk kappāluñ ceṉṟakaṇṭam uḷḷaṭakkic
cevvaṟivē yākit tikaippoḻintiṭ - ṭevvaṟivun
tāṉāya vīṭaḷittut taṉṉiṟ piṟivilā 55
ūṉāki evvuyirkkum uḷpukuntu - mēṉiyilā
añcavattai yuṅkaṭan tāyaperum pēroḷikkē
tañcameṉac ceṉṟu talaippaṭṭu - vañcamaṟat
tāṉantam illāta taṇṇaḷiyāl ōṅkivarum
āṉantam eṉpatōr āṟuṭaiyāṉ - āṉantam
paṇṇum payaṉcuruti ākamaṅkaḷ pārttuṇarntu
naṇṇa ariyatoru nāṭuṭaiyāṉ - eṇṇeṇ
kalaiyāl uṇarntu karuttaḻintu kāma
nilaiyāṉa tellāmum nīttaṅ - kalaivaṟavē
tēṭṭaṟṟa cintai civañāṉa mōṉattāl 60
ōṭṭaṟṟu vīṟṟirukkum ūruṭaiyāṉ - nāṭṭattāl
teṇṇī raruviviḻac cintaimayak kanteḷin(tu)
uṇṇīrmai yeyta urōmamelām - naṇṇum
puḷakam puṉaimey yarpoy yiṟkūṭāmal
uḷakampaṅ koṇṭuḷ uruki - aḷavilā
mālā yirukku mavarmaṉattai vāṅkaaruḷ
mēlāy viḷaṅkalaṅkal meyyiṉāṉ - tōlāta
vāṉam puvaṉam malaikaṭalēḻ pātāḷam
ūṉaintu pūtat tuyiruṇarcci - ñāṉamāy
ellāmāy allavāy eṇṇuvār eṇṇattu 65
nillāmal niṟkumnīḷ vāciyāṉ - colārum
pātāḷam ūṭuruvip pārēḻum viṇṇēḻum
ātāra māki akaṇṭamniṟain - tōta
aritāy eḷitāy arumaṟaiyā ṟaṅkat
turuvāy uyirāy uṇarvāyp - peritāya
veyyatuyarp pācamaṟa vīciyē vempiṟavit
tuyya kaṭalait tukaḷeḻuppi - aiyamuṟuṅ
kāmak * kurōtalōpa mōkamataṅ kāyntaṭarttuc
cāmat toḻiliṉ talaimitittu - nāmattāṟ
kattuñ camayak kaṇakkiṉviṟaṟ kaṭṭaṟuttut 70
tattam payaṅkolaikaḷ āṅkaḻittē - tattivarum
pācak kuḻāttaip paṭaaṭittup pāvaiyartam
ācaik karuttai aṟavīci - nēcattāl
āṉavē kaṅkoṇ ṭaruḷmum matattiṉāl
ūṉaiyār tattuvaṅka ḷuḷpukuntu - tēṉaip
parukik kaḷittuyarntu paṉmaṟaināṟ kōṭṭāl
maruvit tikaḻñāṉa āṉaiyāṉ - irumuc
camaiyaṅ kaṭantu taṉakkop pilātu
cumaituṉpa nīkkun tuvacaṉ - kamaiyoṉṟit
tammai maṟantu taḻaloḷiyuḷ ḷēyirutti 75
immai maṟumai iraṇṭakaṟṟic - cemmaiyē
vāyuvai ōṭā vakainiṟutti vāṉattu
vāyuvaiyum aṅkē yuṟaamaittut - tēyuvāl
eṉṟum oru takaimai yāyirukkum iṉparuḷē
niṉṟu muḻaṅkum neṭumuracōṉ - aṉṟiyum
mālum ayaṉum vakuttaḷitta vaiyamelāñ
cālumataṟ kappālum eppālum - mēlai
yulakum ulakāl uṇaravoṇṇā ūrum
ilaki naṭakkumeḻil āṇaiyāṉ - alakiṟanta
kāṭciyāṉ kāṭcikkuṅ kāṇāṉ kalaiñāṉa 80
āṭciyāṉ āṭcikkum āyiṉāṉ - cūṭciyāṉ
pārun ticaiyum paṭaroḷiyā lēniṟaintāṉ
tūrun talaiyumilāt tōṉṟalāṉ - vērāki
vittāki vittiṉ viḷaivāki mēvutaṉuc
cattāti pūtaṅkaḷ tāṉākic - cutta
veṟuveḷiyāy pāḻāy veṟumpāḻuk kappāl
uṟuporuḷāy niṉṟa oruvaṉ - poṟiyiliyēṉ
vempum piṟaviyalai vīḻāmal vīṭaḷitta
campanta māmuṉiyeṉ tampirāṉ - ampuviyōr
pōṟṟun tiruvaṭiyeṉ puṉtalaimē lēpoṟittōṉ 85
ēṟṟiṉ puṟattamainta eṅkōmāṉ - cāṟṟuvār
cāṟṟum poruḷāṉ taṉimutalvaṉ tāṉallāṉ
vēṟṟiṉpam illā viḷaṅkoḷiyāṉ - pōṟṟuṅ
kuruvēṭa mākik kuṇaṅkuṟiyoṉ ṟillāp
peruvēṭa māyniṟainta pemmāṉ - karuvēṭaṅ
kaṭṭumuruk kaṭṭaṟuttāṉ kaṟṟavarvāḻ tillaiyāṉ
eṭṭumavark keṭṭā iyalpiṉāṉ - maṭṭaviḻtār
vāṉōṉ pavaṉi varakkaṇṭu valviṉaiyēṉ
ēṉōrum ēttutalkaṇ ṭēttiṉēṉ - tāṉeṉṉaip
pārttāṉ paḻaiyaviṉaip pañcamalak kottaiyellām 90
nīttāṉ niṉaivuvē ṟākkiṉāṉ - ēttariya
toṇṇūṟ ṟaṟuvarpayil tokkiṟ ṟuvakkaṟuttāṉ
kaṇṇūṟu tēṉamutaṅ kāṭṭiṉāṉ - veṇṇīṟum
vēṭamum pūcaiyumē meyyeṉṟāṉ poyyeṉṟāṉ
māṭaiyum vāḻkkai maṉaiyumē - nāṭariya
añceḻuttiṉ uḷḷī ṭaṟivittāṉ añceḻuttai
neñcaḻutti nēya mayalākki - añceḻuttai
uccarikkuṅ kēṇmai yuṇartti ataṉ uccarippu
vaiccirukkum anta vaḻiyākki - accamaṟac
ceṉṟu viḷakkai eḻattūṇṭic ceñcuṭariṉ 95
oṉṟi oruviḷakkiṉ uḷḷoḷiyāy - niṉṟa
peruviḷakkiṉ pēroḷiyāy uḷḷē piracam
maruvum malarpōl matittaṅ - karuviṉuruk
koḷḷā aruḷaik koḷuttik kuṇaṅkuṟiyoṉ
ṟillā iṭattē iḷaippāṟṟi - viḷḷāta
uḷḷam mutalāka uḷḷatelām vāṅkaaruḷ
veḷḷa mayalaḷittu mēviṉāṉ - kaḷḷam
maṟappittāṉ meyññāṉa mākkimaṉa mellām
iṟappittāṉ eṉpiṟavi īrttāṉ - viṟaṟcolluk
keṭṭāṉai yārkkum eḻutā iyaṟkuṇaṅka 100
ḷeṭṭāṉai āṟṟā eḻuttiṉāṉ - maṭṭārum
pāṭalār āṭalār paṇpalār naṇpalār
āṭalā rāṭal akaṉpatiyām - kūṭalār
kāṇak kiṭaiyātāṉ kāṇpārkkuk kāṭciyāṉ
pāṇark kilaku palakaiyiṭṭāṉ - cēṇiṟ
ciṟanta uruvāṉ tirumāluk keṭṭāṉ
niṟainta tiruvuruvil niṟpōṉ - kaṟaṅkuṭaṉē
cūṟaicuḻal vaṇṭu cuḻalkoḷḷi vaṭṭameṉu
māṟu karuṇaiyiṉāl māṟṟiṉāṉ - nīṟaṇinta
meyyaṉ nimalaṉ amalaṉaruḷ vīṭaḷikkum 105
aiyaṉ aṟivukkaṟi vāyiṉāṉ - poyyarpāṟ
poymaiyāy niṉṟāṉ purintavartam neñcattu
meymaiyāy niṉṟu viḷaṅkiṉāṉ - kaimaḻuvaṉ
attaṉpāl nīceṉ ṟaṭaiyum iṭattaiyelāñ
cittañcēr neñcamē ceppakkēḷ - nittalumē
pūcimuṭit tuṇṭuṭuttup pūṅkuḻalār taṅkalavi
ācaitaṉiṟ paṭṭiṉpa ārkalikkuḷ - nēcamuṟa
niṉṟu tiḷaikkum itumutti yallatuvē
ṟoṉṟu tiḷaikkum atumutti - yaṉṟeṉ(ṟu)
ilakā iruḷalakai pōlikalē pēcum 110
ulakā yataṉpāl uṟātē - palakālum
tāmpiramaṅ kaṇṭavarpōl tammaikkaṇ ṭāṅkatuvē
nāṉpiramam eṉpavarpāl naṇṇātē - ūṉtaṉakkuk
koṉṟiṭuva tellāṅ kolaiyalla eṉṟukuṟit(tu)
eṉṟumaṟa mēteyvam eṉṟeṉṟu - veṉṟip
poṟaiyē yeṉumputtaṉ pollāta puṉcol
miṟaiyē virumpi viḻātē - niṟaimēvi
vāḻpavarpōl maṉṉuṭampil maṉṉumurō mampaṟittut
tāḻvuniṉai yātutukil tāṉakaṟṟi - āḻvikkum
añcum akaṟṟum atumutti eṉṟuraikkum 115
vañcamaṇaṉ pāḻi maruvātē - ceñcolpuṉai
ātimaṟai ōti ataṉpayaṉoṉ ṟumaṟiyā
vētiyarcol meyyeṉṟu mēvātē - ātiyiṉmēl
uṟṟatiru nīṟuñ civālayamum uḷḷattuc
ceṟṟa pulaiyarpāṟ cellātē - naṟṟavañcēr
vēṭamuṭaṉ pūcaiaruḷ meyññāṉa millāta
mūṭaruṭaṉ kūṭi muyaṅkātē - nīṭa
aḻittup piṟappa taṟiyā taraṉaip
paḻittut tiripavaraip pārātē - viḻittaruḷait
tantemmai āṇṭaruḷuñ campanta māmuṉivaṉ 120
antaṅ kaṭantappā lāyniṉṟōṉ - entaipirāṉ
vīṟṟirukkum ōlakkam eytiaṭi vīḻntiṟaiñcip
pōṟṟi cayacaya pōṟṟiyeṉa - ārttakari
aṉṟurittāy niṉpavaṉi ātarittā rellārum
veṉṟimataṉ ampupaṭa vīḻvarō - niṉṟiṭattu
nillāta celvam nilaiyeṉ ṟuṉainīṅkip
pollā narakiṟ pukuvarō - pallōrum
kattuñ camayak kaṇakkiṟ paṭuvarō
cittam palakāl tikaipparō - muttam
poruta nakaimaṭavār puṉkalavi yiṉpam 125
maruvi mayaṅki varuvarō - irupoḻutum
nāḷirupat tēḻum navakkiraka mumnaliyuṅ
kōḷituveṉ ṟeṇṇik kuṟipparō - vēḷai
eritta viḻiyāyniṉ iṉpak kaṭaṟkē
tarittu matimaṟanta taiyal - varuttamelān
tīrāy eṉauraittuc ceṅkamalap pūntiruttāḷ
tārāy eṉappalakāl tāḻntiṟaiñci - ērārum
pūṅkoṉṟai vāṅkip pukaḻntupuri neñcamē
īṅkoṉṟa vārāy iṉi
Open the Diacritic Section in a New Tab
пумэaвюм юнтып пюялвaннaн потпaтюмaт
таармэaвюм маарпaн сaтюмюкаттоон - тааммэaвып
пaнрыём аннaмюмаайп паарытaнтюм ваанпaрaнтюм
энрюм арыяa ыялпынаан - анрыём
ынтырaнюм вааноорюм эaноорюм эппювыём
мaнтaрa вэтпюм мaрыкатaлюм - мaнтырaмюм
вэaтaмюм вэaтa *мютывынвылaы вынтювютaн
наатaмюнг кaнаа нaлaттынаан - оотa
арыяaн элыяaн алaвырaнтю нынрa 5
пэрыяaн сырыяaнпэн паакан - тэрыяa
арюваан юрюваан арювюрювa мaллаан
мaрыяaн мaрыппаар мaнaттаан - пaрываанa
мэйярккю мэйян вынaыккювынaы яaйынаан
пойярккюп пойяaя поййынаан - aыян
пaтaнаакам пунтa пaрaмaн пaсювы
нытaмаай нырaынтa ырaывaн - сютaролыяaн
энрюмюлaн анрaлaвюм яaнюм юлaнаакы
нынрaнылaы йытрaрыттю ныллаамaт - сэнрюсэнрю
тоотрыйытюм антaсaгн сювэaтaсaнгкал паарынмэaт 10
сaaтрюмют писaгн сaрааёсaнгкат - кэaтрaпырaп
пэллаам пырaнтюм ырaнтюм ырювынaыйын
поллаангкю тюйккюм порыйылыеaн - каллаа
юнaрвын мысaыйоо тюлaкa ятaнaып
пюнaрвaторю пюллaрывю пунтю - канaыйыт
котытэнaвэa сэнрю * кютыппaлзыеa сэйтю
катыя колaыкалaвю кaмaм - пaтыйынмысaыт
тэaты ёлзaнрю тэрывaыт тэрыяaмaл
вааты ытaыём мaнaнтaнaккюм - наатыатю
поонa вaлзыпоокюм пюнтыккюм пюнтыётaн 15
аанa тырaлаар акантaыккюм - мэaны
аярa аярa алзыя алзыём
юйырын тюярaм юрaыеaн - вaйырaмэa
контaторю кaмaнюккюнг коопaнюккюм мооканюккюм
мaнтю мaтaмаач сaрыянюккюн - тынтырaлсэaр
ынтырыям пaттюккюм ирaынтю мааттырaыккюм
антaмылаап путaнгкал aынтюккюгн сынтaыкавaр
мунрюкютрaм мунрюкюнaм мунрюмaлaм мунрaвaттaы
эaнрюнынрю сэйём ырювынaыккюн - тоонраатa
вааёорю пaттюккюм маараатa вaлвынaыеa 20
яaя кылaыккюм арюнытыккюм - нэaямаам
ычсaы кырыйaы йывaытaрыттaнг кэннылаа
ачсaнг котюмaы явaыпунтю - качсaрaвaн
сирылнылaы ныллаатю тынтаатюм пaлкарювы
ваарылакап пaттю мaянгкынэaн - тэaрюнгкaл
юннaы олзыя юрaвыллaы эннюмaтю
тaннaы арывaы тaныярывaы - мюннaн
тaлaыппaттаар тирaт тюрaнтаар мaянгкы
вaлaыппaттаар мaтрaыявa рэнрю - нылaыттaмылзын
тэйвaп пюлaмaыт тырювaл лювaрюрaыттa 25
мэйвaыттa соллaы вырюмпаамaл - aывaрккюм
аавaтювэa сэйтaнг кавaрвaлзыйaыт тaппаамaт
паавaмэнюм пaювaп пaрaппaлзюнтып - пувaыяртaм
канвaлaыйыт пaттюк калaвык калaыпaйынрaнг(кю)
юнмaы нылaыёнaрчсы оораамaл - тынмaыйынаал
наавыт котюмaы пaлaпытaтры наатоорюгн
сaaвыт пырaппыл тaлaыппaттынг - кaвынылaы
ныткюмвaкaы паараай нылaыяaнa нэгнсaмэa
потпынютaн яaнэa пюкалaккэaл - вэтпынмысaы
вaнтырюкка вaллаан мaтыяaтаар вaларaнaм 30
сэнтaлзaлыл мулзкач сырыттaпыраан - антaмылаа
вэaтa мютывыл вылaывыл вылaывылолы
ааты ямaлaн нымaлaнaрют - поотa
арывы лaрывaы арыё мaвaркал
кюрыёл пюкютюнг кюнaвaн - нэрыкол
вэлыйыл вэлыйыл вэлыян вэлыйыл
олыйыл олыйыл олыян - олыйыл
алыйыл алыйыл алыян алыйыл
алaвыл алaвыл алaвaн - алaвырaнтю
нынраан анaыттюм нырaынтаан нынaыппaвaрпаат 35
сэнраан тэрыят тэрыяaтаан - кюнраа
вылaккaй нырaынтa вырысютaраан мaнмэaл
тюлaккaмaл нынрaпэрюгн сооты - юлaкканнюк
каллаатю тоонраа амaлaн акылaмэлаам
ныллаамaл нынрa нылaыйынаан - солаарюм
исaн пэрюмaы ырювынaыеaн ынрюнaккюп
пэaсюн тaкaымaыелаам пэaныккэaл - паасaм
пaлaвюнг катaнтю пaрынтaрюлсэaр пaнпаат
кюлaвы вылaнгкюкюнaк кюнроон - ылaкавэa
сэйя тaрюмaч сэлзюнгкырыйын митылзынтю 40
вaыям пaрaвa мaкылзнтэлзюнтaнг - кaыянг
калaвюпaянг кaмaнг колaыкоопaнг кaты
алaвылвынaы еллаам алзыттынг - кюлaмaкылзaт
томмэнaвэa энгкюм мюлзaнгкыч сюрютыпaйыл
сэммaытaрюм аакамaнгкал сэaрнтооты - мюммaлaттын
кaтaтaнгка вэaрпaрыттюк калвык карaыкатaнтaнг(кю)
оотюпaл путaт тюнaрвaлзыттю - нитюпюкалз
мэйваайкан муккюч сэвыеннaп пэaрпэтрa
aываая вэaткaы явааакатры - нaыёмыял
вааккюппаа тaмпааны пааёрюпaт тaмпaлaвюм 45
никкыч сэрынтю нырaынтоотып - пооккарыя
пaнтaмэнюгн соолaы пaрыттюп пaрaнтaлaыккюм
антaмaнaм пюттыётaн аангкaрaм - сынтывылзa
мооты арюнирмaы оонгкывырaл мюккюнaмюнг
кaты юроомaмэлаанг кaыкалaнтю - ситaп
пюлaкам арюмпaп пюлaнмaяккам пооккы
вылaывыл пюлaнмюттa мэaвык - калaпaтaнa
маатaр мaяккам арюттювaлaр мaнтaлaттюч
соотыйорю мунрынaыёгн соотыттю - нитыйынаал
аатаарaм аарынюгнсэн раарыатaл вааёккал 50
митаанa пaттюм мыкаппaрaнтю - кaтып
пырютывыяп пюттэaё вааёаа кaя
юрюты нылaмaынтюм ооты - мaрювылаа
наанмюканмаал исaн мaкэaсaн нaлaгнсырaнтa
таанмюкам aынтаагн сaтаасывaмюм - аанaторю
вынтюнаа тaнгкатaнтю сюттa вэрювэлыйыл
антaмылаап паалзaтaнгкат тэaккыяпын - мюнтывaрюм
аввaрывюк каппаалюгн сэнрaкантaм юллaтaккыч
сэввaрывэa яaкыт тыкaыпползынтыт - тэввaрывюн
таанаая витaлыттют тaнныт пырывылаа 55
унаакы эввюйырккюм юлпюкюнтю - мэaныйылаа
агнсaвaттaы ёнгкатaн тааяпэрюм пэaролыккэa
тaгнсaмэнaч сэнрю тaлaыппaттю - вaгнсaмaрaт
таанантaм ыллаатa тaннaлыяaл оонгкывaрюм
аанaнтaм энпaтоор аарютaыяaн - аанaнтaм
пaннюм пaянсюрюты аакамaнгкал паарттюнaрнтю
нaннa арыяторю наатютaыяaн - эннэн
калaыяaл юнaрнтю карюттaлзынтю кaмa
нылaыяaнa тэллаамюм ниттaнг - калaывaрaвэa
тэaттaтрa сынтaы сывaгнaaнa моонaттаал 60
ооттaтрю витрырюккюм урютaыяaн - нааттaттаал
тэнни рaрювывылзaч сынтaымaяк кантэлын(тю)
юннирмaы ейтa юроомaмэлаам - нaннюм
пюлaкам пюнaымэй ярпой йыткутаамaл
юлaкампaнг контюл юрюкы - алaвылаа
маалаа йырюккю мaвaрмaнaттaы ваангкаарюл
мэaлаай вылaнгкалaнгкал мэййынаан - тоолаатa
ваанaм пювaнaм мaлaыкатaлэaлз паатаалaм
унaынтю путaт тюйырюнaрчсы - гнaaнaмаай
эллаамаай аллaваай эннюваар эннaттю 65
ныллаамaл ныткюмнил ваасыяaн - солаарюм
паатаалaм утюрювып паарэaлзюм выннэaлзюм
аатаарa маакы акантaмнырaын - тоотa
арытаай элытаай арюмaрaыяa рaнгкат
тюрюваай юйыраай юнaрваайп - пэрытаая
вэйятюярп паасaмaрa висыеa вэмпырaвыт
тюйя катaлaыт тюкалэлзюппы - aыямюрюнг
кaмaк * кюроотaлоопa моокамaтaнг кaйнтaтaрттюч
сaaмaт толзылын тaлaымытыттю - наамaттаат
каттюгн сaмaяк канaккынвырaт каттaрюттют 70
тaттaм пaянгколaыкал аангкалзыттэa - тaттывaрюм
паасaк кюлзааттaып пaтaатыттюп паавaыяртaм
аасaык карюттaы арaвисы - нэaсaттаал
аанaвэa кангкон тaрюлмюм мaтaттынаал
унaыяaр тaттювaнгка люлпюкюнтю - тэaнaып
пaрюкык калыттюярнтю пaнмaрaынаат кооттаал
мaрювыт тыкалзгнaaнa аанaыяaн - ырюмюч
сaмaыянг катaнтю тaнaккоп пылаатю
сюмaытюнпa никкюн тювaсaн - камaыйонрыт
тaммaы мaрaнтю тaлзaлолыёл лэaйырютты 75
ыммaы мaрюмaы ырaнтaкатрыч - сэммaыеa
вааёвaы оотаа вaкaынырютты ваанaттю
вааёвaыём ангкэa ёрaамaыттют - тэaёваал
энрюм орю тaкaымaы яaйырюккюм ынпaрюлэa
нынрю мюлзaнгкюм нэтюмюрaсоон - анрыём
маалюм аянюм вaкюттaлыттa вaыямэлаагн
сaaлюматaт каппаалюм эппаалюм - мэaлaы
ёлaкюм юлaкaл юнaрaвоннаа урюм
ылaкы нaтaккюмэлзыл аанaыяaн - алaкырaнтa
кaтсыяaн кaтсыккюнг кaнаан калaыгнaaнa 80
аатсыяaн аатсыккюм аайынаан - сутсыяaн
паарюн тысaыём пaтaролыяa лэaнырaынтаан
турюн тaлaыёмылаат тоонрaлаан - вэaраакы
выттаакы выттын вылaываакы мэaвютaнюч
сaттааты путaнгкал таанаакыч - сюттa
вэрювэлыяaй паалзаай вэрюмпаалзюк каппаал
юрюпорюлаай нынрa орювaн - порыйылыеaн
вэмпюм пырaвыялaы вилзаамaл витaлыттa
сaмпaнтa маамюныен тaмпыраан - ампювыйоор
поотрюн тырювaтыен пюнтaлaымэa лэaпорыттоон 85
эaтрын пюрaттaмaынтa энгкоомаан - сaaтрюваар
сaaтрюм порюлаан тaнымютaлвaн таанaллаан
вэaтрынпaм ыллаа вылaнгколыяaн - поотрюнг
кюрювэaтa маакык кюнaнгкюрыйон рыллаап
пэрювэaтa маайнырaынтa пэммаан - карювэaтaнг
каттюмюрюк каттaрюттаан катрaвaрваалз тыллaыяaн
эттюмaвaрк кэттаа ыялпынаан - мaттaвылзтаар
вааноон пaвaны вaрaккантю вaлвынaыеaн
эaноорюм эaттютaлкан тэaттынэaн - таанэннaып
паарттаан пaлзaыявынaып пaгнсaмaлaк коттaыеллаам 90
ниттаан нынaывювэa рааккынаан - эaттaрыя
тоннут рaрювaрпaйыл токкыт рювaккарюттаан
каннурю тэaнaмютaнг кaттынаан - вэннирюм
вэaтaмюм пусaыёмэa мэйенраан пойенраан
маатaыём ваалзккaы мaнaыёмэa - наатaрыя
агнсэлзюттын юлли тaрывыттаан агнсэлзюттaы
нэгнсaлзютты нэaя мaялааккы - агнсэлзюттaы
ючсaрыккюнг кэaнмaы ёнaртты атaн ючсaрыппю
вaычсырюккюм антa вaлзыяaккы - ачсaмaрaч
сэнрю вылaккaы элзaттунтыч сэгнсютaрын 95
онры орювылaккын юллолыяaй - нынрa
пэрювылaккын пэaролыяaй юллэa пырaсaм
мaрювюм мaлaрпоол мaтыттaнг - карювынюрюк
коллаа арюлaык колюттык кюнaнгкюрыйон
рыллаа ытaттэa ылaыппаатры - выллаатa
юллaм мютaлаака юллaтэлаам ваангкаарюл
вэллa мaялaлыттю мэaвынаан - каллaм
мaрaппыттаан мэйгнгнaaнa мааккымaнa мэллаам
ырaппыттаан энпырaвы ирттаан - вырaтсоллюк
кэттаанaы яaрккюм элзютаа ыяткюнaнгка 100
лэттаанaы аатраа элзюттынаан - мaттаарюм
паатaлаар аатaлаар пaнпaлаар нaнпaлаар
аатaлаа раатaл аканпaтыяaм - кутaлаар
кaнaк кытaыяaтаан кaнпаарккюк кaтсыяaн
паанaрк кылaкю пaлaкaыйыттаан - сэaныт
сырaнтa юрюваан тырюмаалюк кэттаан
нырaынтa тырювюрювыл нытпоон - карaнгкютaнэa
сурaысюлзaл вaнтю сюлзaлколлы вaттaмэню
маарю карюнaыйынаал маатрынаан - нирaнынтa
мэйян нымaлaн амaлaнарюл витaлыккюм 105
aыян арывюккары ваайынаан - пойярпаат
поймaыяaй нынраан пюрынтaвaртaм нэгнсaттю
мэймaыяaй нынрю вылaнгкынаан - кaымaлзювaн
аттaнпаал нисэн рaтaыём ытaттaыелаагн
сыттaгнсэaр нэгнсaмэa сэппaккэaл - ныттaлюмэa
пусымютыт тюнтютюттюп пунгкюлзaлаар тaнгкалaвы
аасaытaныт пaттынпa ааркалыккюл - нэaсaмюрa
нынрю тылaыккюм ытюмютты яллaтювэa
ронрю тылaыккюм атюмютты - янрэн(рю)
ылaкa ырюлaлaкaы поолыкалэa пэaсюм 110
юлaкa ятaнпаал юраатэa - пaлaкaлюм
таампырaмaнг кантaвaрпоол тaммaыккан таангкатювэa
наанпырaмaм энпaвaрпаал нaннаатэa - унтaнaккюк
конрытювa тэллаанг колaыяллa энрюкюрыт(тю)
энрюмарa мэaтэйвaм энрэнрю - вэнрып
порaыеa енюмпюттaн поллаатa пюнсол
мырaыеa вырюмпы вылзаатэa - нырaымэaвы
ваалзпaвaрпоол мaннютaмпыл мaннюмюроо мaмпaрыттют
таалзвюнынaы яaтютюкыл таанакатры - аалзвыккюм
агнсюм акатрюм атюмютты энрюрaыккюм 115
вaгнсaмaнaн паалзы мaрюваатэa - сэгнсолпюнaы
аатымaрaы ооты атaнпaянон рюмарыяa
вэaтыярсол мэйенрю мэaваатэa - аатыйынмэaл
ютрaтырю нирюгн сываалaямюм юллaттюч
сэтрa пюлaыярпаат сэллаатэa - нaтрaвaгнсэaр
вэaтaмютaн пусaыарюл мэйгнгнaaнa мыллаатa
мутaрютaн куты мюянгкaтэa - нитa
алзыттюп пырaппa тaрыяa тaрaнaып
пaлзыттют тырыпaвaрaып паараатэa - вылзыттaрюлaыт
тaнтэммaы аантaрюлюгн сaмпaнтa маамюнывaн 120
антaнг катaнтaппаа лаайнынроон - энтaыпыраан
витрырюккюм оолaккам эйтыаты вилзнтырaыгнсып
поотры сaясaя поотрыенa - аарттaкары
анрюрыттаай нынпaвaны аатaрыттаа рэллаарюм
вэнрымaтaн ампюпaтa вилзвaроо - нынрытaттю
ныллаатa сэлвaм нылaыен рюнaынингкып
поллаа нaрaкыт пюкювaроо - пaллоорюм
каттюгн сaмaяк канaккыт пaтювaроо
сыттaм пaлaкaл тыкaыппaроо - мюттaм
порютa нaкaымaтaваар пюнкалaвы йынпaм 125
мaрювы мaянгкы вaрювaроо - ырюползютюм
наалырюпaт тэaлзюм нaвaккырaка мюмнaлыёнг
коолытювэн рэннык кюрыппaроо - вэaлaы
эрыттa вылзыяaйнын ынпaк катaткэa
тaрыттю мaтымaрaнтa тaыял - вaрюттaмэлаан
тираай энaюрaыттюч сэнгкамaлaп пунтырюттаал
таараай энaппaлaкaл таалзнтырaыгнсы - эaраарюм
пунгконрaы ваангкып пюкалзнтюпюры нэгнсaмэa
ингконрa ваараай ыны
Open the Russian Section in a New Tab
puhmehwum u:nthip pujalwa'n'nan porpathumath
thah'rmehwum mah'rpan zathumukaththohn - thahmmehwip
panrijum annamumahjp pah'rida:nthum wahnpara:nthum
enrum arijah ijalpinahn - anrijum
i:nthi'ranum wahnoh'rum ehnoh'rum eppuwijum
ma:ntha'ra werpum marikadalum - ma:nthi'ramum
wehthamum wehtha *mudiwinwi'lä wi:nthuwudan
:nahthamung kah'nah :nalaththinahn - ohtha
a'rijahn e'lijahn a'lawira:nthu :ninra 5
pe'rijahn zirijahnpe'n pahkan - the'rijah
a'ruwahn u'ruwahn a'ruwu'ruwa mallahn
ma'rijahn ma'rippah'r manaththahn - pa'riwahna
mejja'rkku mejjan winäkkuwinä jahjinahn
pojja'rkkup pojjahja pojjinahn - äjan
pada:nahkam puh'nda pa'raman pazuwi
nidamahj :nirä:ntha iräwan - zuda'ro'lijahn
enrumu'lan anra'lawum jahnum u'lanahki
:ninra:nilä jirra'riththu :nillahmar - zenruzenru
thohrrijidum a'ndazang zuwehthazangka'l pah'rinmehr 10
zahrrumur pihzang za'rahjuzangkad - kehrrapirap
pellahm pira:nthum ira:nthum i'ruwinäjin
pollahngku thujkkum porijilijehn - kallah
u'na'rwin mizäjoh dulakah jathanäp
pu'na'rwatho'ru pullariwu puh'ndu - ka'näjir
kodithenaweh zenru * kudippashijeh zejthu
kadija koläka'lawu kahmam - padijinmizäth
thehdi jushanru the'riwäth the'rijahmal
wahdi idäjum mana:nthanakkum - :nahdiathu
pohna washipohkum pu:nthikkum pu:nthijudan 15
ahna thiralah'r aka:nthäkkum - mehni
aja'ra aja'ra ashija ashijum
uji'rin thuja'ram u'räjehn - waji'rameh
ko'ndatho'ru kahmanukkung kohpanukkum mohkanukkum
ma'ndu mathamahch za'rijanukku:n - thi'ndiralzeh'r
i:nthi'rijam paththukkum ih'rä:nthu mahththi'räkkum
a:nthamilahp puhthangka'l ä:nthukkung zi:nthäkawa'r
muhnrukurram muhnruku'nam muhnrumalam muhnrawaththä
ehnru:ninru zejjum i'ruwinäkku:n - thohnrahtha
wahjuo'ru paththukkum mahrahtha walwinäjeh 20
jahja ki'läkkum a'ru:nithikkum - :nehjamahm
ichzä ki'rijä jiwätha'riththang ke'n'nilah
achzang kodumä jawäpuh'ndu - kachza'rawan
sih'ril:nilä :nillahthu thi'ndahdum palka'ruwi
wah'rilakap paddu majangkinehn - theh'rungkahl
unnä oshija urawillä ennumathu
thannä ariwä thanijariwä - munna:n
thaläppaddah'r thih'rath thura:nthah'r majangki
waläppaddah'r marräjawa 'renru - :niläththamishin
thejwap pulamäth thi'ruwa'l 'luwa'ru'räththa 25
mejwäththa zollä wi'rumpahmal - äwa'rkkum
ahwathuweh zejthang kawa'rwashijäth thappahmar
pahwamenum pauwap pa'rappashu:nthip - puhwäja'rtham
ka'nwaläjir padduk kalawik kaläpajinrang(ku)
u'nmä :niläju'na'rchzi oh'rahmal - thi'nmäjinahl
:nahwir kodumä palapitharri :nahdohrung
zahwir pirappil thaläppadding - kahwi:nilä
:nirkumwakä pah'rahj :niläjahna :nengzameh
porpinudan jahneh pukalakkeh'l - werpinmizä
wa:nthi'rukka wallahn mathijahthah'r wala'ra'nam 30
ze:nthashalil muhshkach zi'riththapi'rahn - a:nthamilah
wehtha mudiwil wi'läwil wi'läwilo'li
ahthi jamalan :nimalana'rud - pohtha
ariwi lariwä ariju mawa'rka'l
kuriju'l pukuthung ku'nawan - :neriko'l
we'lijil we'lijil we'lijan we'lijil
o'lijil o'lijil o'lijan - o'lijil
a'lijil a'lijil a'lijan a'lijil
a'lawil a'lawil a'lawan - a'lawira:nthu
:ninrahn anäththum :nirä:nthahn :ninäppawa'rpahr 35
zenrahn the'rijath the'rijahthahn - kunrah
wi'lakkahj :nirä:ntha wi'rizuda'rahn ma'nmehl
thu'lakkahmal :ninrape'rung zohthi - u'lakka'n'nuk
kallahthu thohnrah amalan akilamelahm
:nillahmal :ninra :niläjinahn - zolah'rum
ihzan pe'rumä i'ruwinäjehn inrunakkup
pehzu:n thakämäjelahm peh'nikkeh'l - pahzam
palawung kada:nthu pa'ri:ntha'ru'lzeh'r pa'npahr
kulawi wi'langkuku'nak kunrohn - ilakaweh
zejja tha'rumach zeshungki'rijin mihthishi:nthu 40
wäjam pa'rawa makish:ntheshu:nthang - käjang
ka'lawupajang kahmang koläkohpang kahthi
a'lawilwinä jellahm ashiththing - ku'lamakishath
thommenaweh engkum mushangkich zu'ruthipajil
zemmätha'rum ahkamangka'l zeh'r:nthohdi - mummalaththin
kahdadangka weh'rpariththuk kalwik ka'räkada:nthang(ku)
ohdupal puhthath thu'na'rwashiththu - :nihdupukash
mejwahjka'n muhkkuch zewijennap peh'rperra
äwahja wehdkä jawahakarri - :näjumijal
wahkkuppah thampah'ni pahju'rupath thampalawum 45
:nihkkich zeri:nthu :nirä:nthohdip - pohkka'rija
pa:nthamenung zohlä pariththup pa'ra:nthaläkkum
a:nthamanam puththijudan ahngkah'ram - zi:nthiwisha
mohthi a'ru'nih'rmä ohngkiwiral mukku'namung
kahthi u'rohmamelahng käkala:nthu - sihthap
pu'lakam a'rumpap pulanmajakkam pohkki
wi'läwil pulanmudda mehwik - ka'lapathana
mahtha'r majakkam aruththuwa'la'r ma'ndalaththuch
zohthijo'ru muhnrinäjung zohthiththu - :nihthijinahl
ahthah'ram ahrinungzen rahriadal wahjukka'l 50
mihthahna paththum mikappa'ra:nthu - kahthip
pi'ruthiwijap puththehju wahjuah kahja
uruthi :nilamä:nthum ohdi - maruwilah
:nahnmukanmahl ihzan makehzan :nalangzira:ntha
thahnmukam ä:nthahng zathahziwamum - ahnatho'ru
wi:nthu:nah thangkada:nthu zuththa weruwe'lijil
a:nthamilahp pahshadangkath thehkkijapin - mu:nthiwa'rum
awwariwuk kappahlung zenraka'ndam u'l'ladakkich
zewwariweh jahkith thikäpposhi:nthid - dewwariwu:n
thahnahja wihda'liththuth thannir piriwilah 55
uhnahki ewwuji'rkkum u'lpuku:nthu - mehnijilah
angzawaththä jungkada:n thahjape'rum peh'ro'likkeh
thangzamenach zenru thaläppaddu - wangzamarath
thahna:ntham illahtha tha'n'na'lijahl ohngkiwa'rum
ahna:ntham enpathoh'r ahrudäjahn - ahna:ntham
pa'n'num pajanzu'ruthi ahkamangka'l pah'rththu'na'r:nthu
:na'n'na a'rijatho'ru :nahdudäjahn - e'n'ne'n
kaläjahl u'na'r:nthu ka'ruththashi:nthu kahma
:niläjahna thellahmum :nihththang - kaläwaraweh
thehddarra zi:nthä ziwagnahna mohnaththahl 60
ohddarru wihrri'rukkum uh'rudäjahn - :nahddaththahl
the'n'nih 'ra'ruwiwishach zi:nthämajak ka:nthe'li:n(thu)
u'n'nih'rmä jejtha u'rohmamelahm - :na'n'num
pu'lakam punämej ja'rpoj jirkuhdahmal
u'lakampang ko'ndu'l u'ruki - a'lawilah
mahlah ji'rukku mawa'rmanaththä wahngkaa'ru'l
mehlahj wi'langkalangkal mejjinahn - thohlahtha
wahnam puwanam maläkadalehsh pahthah'lam
uhnä:nthu puhthath thuji'ru'na'rchzi - gnahnamahj
ellahmahj allawahj e'n'nuwah'r e'n'naththu 65
:nillahmal :nirkum:nih'l wahzijahn - zolah'rum
pahthah'lam uhdu'ruwip pah'rehshum wi'n'nehshum
ahthah'ra mahki aka'ndam:nirä:n - thohtha
a'rithahj e'lithahj a'rumaräjah rangkath
thu'ruwahj uji'rahj u'na'rwahjp - pe'rithahja
wejjathuja'rp pahzamara wihzijeh wempirawith
thujja kadaläth thuka'leshuppi - äjamurung
kahmak * ku'rohthalohpa mohkamathang kahj:nthada'rththuch
zahmath thoshilin thalämithiththu - :nahmaththahr
kaththung zamajak ka'nakkinwirar kaddaruththuth 70
thaththam pajangkoläka'l ahngkashiththeh - thaththiwa'rum
pahzak kushahththäp padaadiththup pahwäja'rtham
ahzäk ka'ruththä arawihzi - :nehzaththahl
ahnaweh kangko'n da'ru'lmum mathaththinahl
uhnäjah'r thaththuwangka 'lu'lpuku:nthu - thehnäp
pa'rukik ka'liththuja'r:nthu panmarä:nahr kohddahl
ma'ruwith thikashgnahna ahnäjahn - i'rumuch
zamäjang kada:nthu thanakkop pilahthu
zumäthunpa :nihkku:n thuwazan - kamäjonrith
thammä mara:nthu thashalo'liju'l 'lehji'ruththi 75
immä marumä i'ra'ndakarrich - zemmäjeh
wahjuwä ohdah wakä:niruththi wahnaththu
wahjuwäjum angkeh juraamäththuth - thehjuwahl
enrum o'ru thakämä jahji'rukkum inpa'ru'leh
:ninru mushangkum :nedumu'razohn - anrijum
mahlum ajanum wakuththa'liththa wäjamelahng
zahlumathar kappahlum eppahlum - mehlä
julakum ulakahl u'na'rawo'n'nah uh'rum
ilaki :nadakkumeshil ah'näjahn - alakira:ntha
kahdzijahn kahdzikkung kah'nahn kalägnahna 80
ahdzijahn ahdzikkum ahjinahn - zuhdzijahn
pah'ru:n thizäjum pada'ro'lijah leh:nirä:nthahn
thuh'ru:n thaläjumilahth thohnralahn - weh'rahki
withthahki withthin wi'läwahki mehwuthanuch
zaththahthi puhthangka'l thahnahkich - zuththa
weruwe'lijahj pahshahj werumpahshuk kappahl
urupo'ru'lahj :ninra o'ruwan - porijilijehn
wempum pirawijalä wihshahmal wihda'liththa
zampa:ntha mahmunijen thampi'rahn - ampuwijoh'r
pohrru:n thi'ruwadijen punthalämeh lehporiththohn 85
ehrrin puraththamä:ntha engkohmahn - zahrruwah'r
zahrrum po'ru'lahn thanimuthalwan thahnallahn
wehrrinpam illah wi'langko'lijahn - pohrrung
ku'ruwehda mahkik ku'nangkurijon rillahp
pe'ruwehda mahj:nirä:ntha pemmahn - ka'ruwehdang
kaddumu'ruk kaddaruththahn karrawa'rwahsh thilläjahn
eddumawa'rk keddah ijalpinahn - maddawishthah'r
wahnohn pawani wa'rakka'ndu walwinäjehn
ehnoh'rum ehththuthalka'n dehththinehn - thahnennäp
pah'rththahn pashäjawinäp pangzamalak koththäjellahm 90
:nihththahn :ninäwuweh rahkkinahn - ehththa'rija
tho'n'nuhr raruwa'rpajil thokkir ruwakkaruththahn
ka'n'nuhru thehnamuthang kahddinahn - we'n'nihrum
wehdamum puhzäjumeh mejjenrahn pojjenrahn
mahdäjum wahshkkä manäjumeh - :nahda'rija
angzeshuththin u'l'lih dariwiththahn angzeshuththä
:nengzashuththi :nehja majalahkki - angzeshuththä
uchza'rikkung keh'nmä ju'na'rththi athan uchza'rippu
wächzi'rukkum a:ntha washijahkki - achzamarach
zenru wi'lakkä eshaththuh'ndich zengzuda'rin 95
onri o'ruwi'lakkin u'l'lo'lijahj - :ninra
pe'ruwi'lakkin peh'ro'lijahj u'l'leh pi'razam
ma'ruwum mala'rpohl mathiththang - ka'ruwinu'ruk
ko'l'lah a'ru'läk ko'luththik ku'nangkurijon
rillah idaththeh i'läppahrri - wi'l'lahtha
u'l'lam muthalahka u'l'lathelahm wahngkaa'ru'l
we'l'la majala'liththu mehwinahn - ka'l'lam
marappiththahn mejnggnahna mahkkimana mellahm
irappiththahn enpirawi ih'rththahn - wirarzolluk
keddahnä jah'rkkum eshuthah ijarku'nangka 100
'leddahnä ahrrah eshuththinahn - maddah'rum
pahdalah'r ahdalah'r pa'npalah'r :na'npalah'r
ahdalah 'rahdal akanpathijahm - kuhdalah'r
kah'nak kidäjahthahn kah'npah'rkkuk kahdzijahn
pah'na'rk kilaku palakäjiddahn - zeh'nir
zira:ntha u'ruwahn thi'rumahluk keddahn
:nirä:ntha thi'ruwu'ruwil :nirpohn - karangkudaneh
zuhräzushal wa'ndu zushalko'l'li waddamenu
mahru ka'ru'näjinahl mahrrinahn - :nihra'ni:ntha
mejjan :nimalan amalana'ru'l wihda'likkum 105
äjan ariwukkari wahjinahn - pojja'rpahr
pojmäjahj :ninrahn pu'ri:nthawa'rtham :nengzaththu
mejmäjahj :ninru wi'langkinahn - kämashuwan
aththanpahl :nihzen radäjum idaththäjelahng
ziththangzeh'r :nengzameh zeppakkeh'l - :niththalumeh
puhzimudith thu'nduduththup puhngkushalah'r thangkalawi
ahzäthanir paddinpa ah'rkalikku'l - :nehzamura
:ninru thi'läkkum ithumuththi jallathuweh
ronru thi'läkkum athumuththi - janren(ru)
ilakah i'ru'lalakä pohlikaleh pehzum 110
ulakah jathanpahl urahtheh - palakahlum
thahmpi'ramang ka'ndawa'rpohl thammäkka'n dahngkathuweh
:nahnpi'ramam enpawa'rpahl :na'n'nahtheh - uhnthanakkuk
konriduwa thellahng koläjalla enrukurith(thu)
enrumara mehthejwam enrenru - wenrip
poräjeh jenumpuththan pollahtha punzol
miräjeh wi'rumpi wishahtheh - :nirämehwi
wahshpawa'rpohl mannudampil mannumu'roh mampariththuth
thahshwu:ninä jahthuthukil thahnakarri - ahshwikkum
angzum akarrum athumuththi enru'räkkum 115
wangzama'nan pahshi ma'ruwahtheh - zengzolpunä
ahthimarä ohthi athanpajanon rumarijah
wehthija'rzol mejjenru mehwahtheh - ahthijinmehl
urrathi'ru :nihrung ziwahlajamum u'l'laththuch
zerra puläja'rpahr zellahtheh - :narrawangzeh'r
wehdamudan puhzäa'ru'l mejnggnahna millahtha
muhda'rudan kuhdi mujangkahtheh - :nihda
ashiththup pirappa tharijah tha'ranäp
pashiththuth thi'ripawa'räp pah'rahtheh - wishiththa'ru'läth
tha:nthemmä ah'nda'ru'lung zampa:ntha mahmuniwan 120
a:nthang kada:nthappah lahj:ninrohn - e:nthäpi'rahn
wihrri'rukkum ohlakkam ejthiadi wihsh:nthirängzip
pohrri zajazaja pohrrijena - ah'rththaka'ri
anru'riththahj :ninpawani ahtha'riththah 'rellah'rum
wenrimathan ampupada wihshwa'roh - :ninridaththu
:nillahtha zelwam :niläjen runä:nihngkip
pollah :na'rakir pukuwa'roh - palloh'rum
kaththung zamajak ka'nakkir paduwa'roh
ziththam palakahl thikäppa'roh - muththam
po'rutha :nakämadawah'r punkalawi jinpam 125
ma'ruwi majangki wa'ruwa'roh - i'ruposhuthum
:nah'li'rupath thehshum :nawakki'raka mum:nalijung
koh'lithuwen re'n'nik kurippa'roh - weh'lä
e'riththa wishijahj:nin inpak kadarkeh
tha'riththu mathimara:ntha thäjal - wa'ruththamelah:n
thih'rahj enau'räththuch zengkamalap puh:nthi'ruththah'l
thah'rahj enappalakahl thahsh:nthirängzi - eh'rah'rum
puhngkonrä wahngkip pukash:nthupu'ri :nengzameh
ihngkonra wah'rahj ini
Open the German Section in a New Tab
pömèèvòm ònthip pòyalvanhnhan porhpathòmath
thaarmèèvòm maarpan çathòmòkaththoon - thaammèèvip
panrhiyòm annamòmaaiyp paaridanthòm vaanparhanthòm
ènrhòm arhiyaa iyalpinaan - anrhiyòm
inthiranòm vaanooròm èènooròm èppòviyòm
manthara vèrhpòm marhikadalòm - manthiramòm
vèèthamòm vèètha *mòdivinvilâi vinthòvòdan
naathamòng kaanhaa nalaththinaan - ootha
ariyaan èlhiyaan alhavirhanthò ninrha 5
pèriyaan çirhiyaanpènh paakan - thèriyaa
aròvaan òròvaan aròvòròva mallaan
mariyaan marippaar manaththaan - parivaana
mèiyyarkkò mèiyyan vinâikkòvinâi yaayeinaan
poiyyarkkòp poiyyaaya poiyyeinaan - âiyan
padanaakam pönhda paraman paçòvi
nidamaaiy nirhâintha irhâivan - çòdarolhiyaan
ènrhòmòlhan anrhalhavòm yaanòm òlhanaaki
ninrhanilâi yeirhrhariththò nillaamarh - çènrhòçènrhò
thoorhrhiyeidòm anhdaçagn çòvèèthaçangkalh paarinmèèrh 10
çharhrhòmòrh piiçagn çaraayòçangkat - kèèrhrhapirhap
pèllaam pirhanthòm irhanthòm iròvinâiyein
pollaangkò thòiykkòm porhiyeiliyèèn - kallaa
ònharvin miçâiyoo dòlakaa yathanâip
pònharvathorò pòllarhivò pönhdò - kanhâiyeirh
kodithènavèè çènrhò * kòdippa1ziyèè çèiythò
kadiya kolâikalhavò kaamam - padiyeinmiçâith
thèèdi yòlzanrhò thèrivâith thèriyaamal
vaadi itâiyòm mananthanakkòm - naadiathò
poona va1zipookòm pònthikkòm pònthiyòdan 15
aana thirhalaar akanthâikkòm - mèèni
ayara ayara a1ziya a1ziyòm
òyeirin thòyaram òrâiyèèn - vayeiramèè
konhdathorò kaamanòkkòng koopanòkkòm mookanòkkòm
manhdò mathamaaçh çariyanòkkòn - thinhdirhalçèèr
inthiriyam paththòkkòm iirâinthò maaththirâikkòm
anthamilaap pöthangkalh âinthòkkògn çinthâikavar
mönrhòkòrhrham mönrhòkònham mönrhòmalam mönrhavaththâi
èènrhòninrhò çèiyyòm iròvinâikkòn - thoonrhaatha
vaayòorò paththòkkòm maarhaatha valvinâiyèè 20
yaaya kilâikkòm arònithikkòm - nèèyamaam
içhçâi kiriyâi yeivâithariththang kènhnhilaa
açhçang kodòmâi yavâipönhdò - kaçhçaravan
çiirilnilâi nillaathò thinhdaadòm palkaròvi
vaarilakap patdò mayangkinèèn - thèèròngkaal
ònnâi o1ziya òrhavillâi ènnòmathò
thannâi arhivâi thaniyarhivâi - mònnan
thalâippatdaar thiirath thòrhanthaar mayangki
valâippatdaar marhrhâiyava rènrhò - nilâiththami1zin
thèiyvap pòlamâith thiròvalh lhòvaròrâiththa 25
mèiyvâiththa çollâi viròmpaamal - âivarkkòm
aavathòvèè çèiythang kavarva1ziyâith thappaamarh
paavamènòm pâòvap parappalzònthip - pövâiyartham
kanhvalâiyeirh patdòk kalavik kalâipayeinrhang(kò)
ònhmâi nilâiyònharçhçi ooraamal - thinhmâiyeinaal
naavirh kodòmâi palapitharhrhi naatoorhògn
çhavirh pirhappil thalâippatding - kaavinilâi
nirhkòmvakâi paaraaiy nilâiyaana nègnçamèè
porhpinòdan yaanèè pòkalakkèèlh - vèrhpinmiçâi
vanthiròkka vallaan mathiyaathaar valaranham 30
çènthalzalil mölzkaçh çiriththapiraan - anthamilaa
vèètha mòdivil vilâivil vilâivilolhi
aathi yamalan nimalanaròt - pootha
arhivi larhivâi arhiyò mavarkalh
kòrhiyòlh pòkòthòng kònhavan - nèrhikolh
vèlhiyeil vèlhiyeil vèlhiyan vèlhiyeil
olhiyeil olhiyeil olhiyan - olhiyeil
alhiyeil alhiyeil alhiyan alhiyeil
alhavil alhavil alhavan - alhavirhanthò
ninrhaan anâiththòm nirhâinthaan ninâippavarpaarh 35
çènrhaan thèriyath thèriyaathaan - kònrhaa
vilhakkaaiy nirhâintha viriçòdaraan manhmèèl
thòlhakkaamal ninrhapèrògn çoothi - òlhakkanhnhòk
kallaathò thoonrhaa amalan akilamèlaam
nillaamal ninrha nilâiyeinaan - çolaaròm
iiçan pèròmâi iròvinâiyèèn inrhònakkòp
pèèçòn thakâimâiyèlaam pèènhikkèèlh - paaçam
palavòng kadanthò parintharòlhçèèr panhpaarh
kòlavi vilhangkòkònhak kònrhoon - ilakavèè
çèiyya tharòmaçh çèlzòngkiriyein miithi1zinthò 40
vâiyam parava makilznthèlzònthang - kâiyang
kalhavòpayang kaamang kolâikoopang kaathi
alhavilvinâi yèllaam a1ziththing - kòlhamakilzath
thommènavèè èngkòm mòlzangkiçh çòròthipayeil
çèmmâitharòm aakamangkalh çèèrnthoodi - mòmmalaththin
kaadadangka vèèrparhiththòk kalvik karâikadanthang(kò)
oodòpal pöthath thònharva1ziththò - niidòpòkalz
mèiyvaaiykanh mökkòçh çèviyènnap pèèrpèrhrha
âivaaya vèètkâi yavaaakarhrhi - nâiyòmiyal
vaakkòppaa thampaanhi paayòròpath thampalavòm 45
niikkiçh çèrhinthò nirhâinthoodip - pookkariya
panthamènògn çoolâi parhiththòp paranthalâikkòm
anthamanam pòththiyòdan aangkaaram - çinthivilza
moothi arònhiirmâi oongkivirhal mòkkònhamòng
kaathi òroomamèlaang kâikalanthò - çiithap
pòlhakam aròmpap pòlanmayakkam pookki
vilâivil pòlanmòtda mèèvik - kalhapathana
maathar mayakkam arhòththòvalhar manhdalaththòçh
çoothiyorò mönrhinâiyògn çoothiththò - niithiyeinaal
aathaaram aarhinògnçèn rhaarhiadal vaayòkkalh 50
miithaana paththòm mikapparanthò - kaathip
piròthiviyap pòththèèyò vaayòaa kaaya
òrhòthi nilamâinthòm oodi - marhòvilaa
naanmòkanmaal iiçan makèèçan nalagnçirhantha
thaanmòkam âinthaagn çathaaçivamòm - aanathorò
vinthònaa thangkadanthò çòththa vèrhòvèlhiyeil
anthamilaap paalzadangkath thèèkkiyapin - mònthivaròm
avvarhivòk kappaalògn çènrhakanhdam òlhlhadakkiçh
çèvvarhivèè yaakith thikâippo1zinthit - tèvvarhivòn
thaanaaya viidalhiththòth thannirh pirhivilaa 55
önaaki èvvòyeirkkòm òlhpòkònthò - mèèniyeilaa
agnçavaththâi yòngkadan thaayapèròm pèèrolhikkèè
thagnçamènaçh çènrhò thalâippatdò - vagnçamarhath
thaanantham illaatha thanhnhalhiyaal oongkivaròm
aanantham ènpathoor aarhòtâiyaan - aanantham
panhnhòm payançòròthi aakamangkalh paarththònharnthò
nanhnha ariyathorò naadòtâiyaan - ènhnhènh
kalâiyaal ònharnthò karòththa1zinthò kaama
nilâiyaana thèllaamòm niiththang - kalâivarhavèè
thèètdarhrha çinthâi çivagnaana moonaththaal 60
ootdarhrhò viirhrhiròkkòm öròtâiyaan - naatdaththaal
thènhnhii raròvivilzaçh çinthâimayak kanthèlhin(thò)
ònhnhiirmâi yèiytha òroomamèlaam - nanhnhòm
pòlhakam pònâimèiy yarpoiy yeirhködaamal
òlhakampang konhdòlh òròki - alhavilaa
maalaa yeiròkkò mavarmanaththâi vaangkaaròlh
mèèlaaiy vilhangkalangkal mèiyyeinaan - thoolaatha
vaanam pòvanam malâikadalèèlz paathaalham
önâinthò pöthath thòyeirònharçhçi - gnaanamaaiy
èllaamaaiy allavaaiy ènhnhòvaar ènhnhaththò 65
nillaamal nirhkòmniilh vaaçiyaan - çolaaròm
paathaalham ödòròvip paarèèlzòm vinhnhèèlzòm
aathaara maaki akanhdamnirhâin - thootha
arithaaiy èlhithaaiy aròmarhâiyaa rhangkath
thòròvaaiy òyeiraaiy ònharvaaiyp - pèrithaaya
vèiyyathòyarp paaçamarha viiçiyèè vèmpirhavith
thòiyya kadalâith thòkalhèlzòppi - âiyamòrhòng
kaamak * kòroothaloopa mookamathang kaaiynthadarththòçh
çhamath tho1zilin thalâimithiththò - naamaththaarh
kaththògn çamayak kanhakkinvirharh katdarhòththòth 70
thaththam payangkolâikalh aangka1ziththèè - thaththivaròm
paaçak kòlzaaththâip padaadiththòp paavâiyartham
aaçâik karòththâi arhaviiçi - nèèçaththaal
aanavèè kangkonh daròlhmòm mathaththinaal
önâiyaar thaththòvangka lhòlhpòkònthò - thèènâip
paròkik kalhiththòyarnthò panmarhâinaarh kootdaal
maròvith thikalzgnaana aanâiyaan - iròmòçh
çamâiyang kadanthò thanakkop pilaathò
çòmâithònpa niikkòn thòvaçan - kamâiyonrhith
thammâi marhanthò thalzalolhiyòlh lhèèyeiròththi 75
immâi marhòmâi iranhdakarhrhiçh - çèmmâiyèè
vaayòvâi oodaa vakâinirhòththi vaanaththò
vaayòvâiyòm angkèè yòrhaamâiththòth - thèèyòvaal
ènrhòm orò thakâimâi yaayeiròkkòm inparòlhèè
ninrhò mòlzangkòm nèdòmòraçoon - anrhiyòm
maalòm ayanòm vakòththalhiththa vâiyamèlaagn
çhalòmatharh kappaalòm èppaalòm - mèèlâi
yòlakòm òlakaal ònharavonhnhaa öròm
ilaki nadakkòmè1zil aanhâiyaan - alakirhantha
kaatçiyaan kaatçikkòng kaanhaan kalâignaana 80
aatçiyaan aatçikkòm aayeinaan - çötçiyaan
paaròn thiçâiyòm padarolhiyaa lèènirhâinthaan
thöròn thalâiyòmilaath thoonrhalaan - vèèraaki
viththaaki viththin vilâivaaki mèèvòthanòçh
çaththaathi pöthangkalh thaanaakiçh - çòththa
vèrhòvèlhiyaaiy paalzaaiy vèrhòmpaalzòk kappaal
òrhòporòlhaaiy ninrha oròvan - porhiyeiliyèèn
vèmpòm pirhaviyalâi viilzaamal viidalhiththa
çampantha maamòniyèn thampiraan - ampòviyoor
poorhrhòn thiròvadiyèn pònthalâimèè lèèporhiththoon 85
èèrhrhin pòrhaththamâintha èngkoomaan - çharhrhòvaar
çharhrhòm poròlhaan thanimòthalvan thaanallaan
vèèrhrhinpam illaa vilhangkolhiyaan - poorhrhòng
kòròvèèda maakik kònhangkòrhiyon rhillaap
pèròvèèda maaiynirhâintha pèmmaan - karòvèèdang
katdòmòròk katdarhòththaan karhrhavarvaalz thillâiyaan
ètdòmavark kètdaa iyalpinaan - matdavilzthaar
vaanoon pavani varakkanhdò valvinâiyèèn
èènooròm èèththòthalkanh dèèththinèèn - thaanènnâip
paarththaan palzâiyavinâip pagnçamalak koththâiyèllaam 90
niiththaan ninâivòvèè rhaakkinaan - èèththariya
thonhnhörh rharhòvarpayeil thokkirh rhòvakkarhòththaan
kanhnhörhò thèènamòthang kaatdinaan - vènhnhiirhòm
vèèdamòm pöçâiyòmèè mèiyyènrhaan poiyyènrhaan
maatâiyòm vaalzkkâi manâiyòmèè - naadariya
agnçèlzòththin òlhlhii darhiviththaan agnçèlzòththâi
nègnçalzòththi nèèya mayalaakki - agnçèlzòththâi
òçhçarikkòng kèènhmâi yònharththi athan òçhçarippò
vâiçhçiròkkòm antha va1ziyaakki - açhçamarhaçh
çènrhò vilhakkâi èlzaththönhdiçh çègnçòdarin 95
onrhi oròvilhakkin òlhlholhiyaaiy - ninrha
pèròvilhakkin pèèrolhiyaaiy òlhlhèè piraçam
maròvòm malarpool mathiththang - karòvinòròk
kolhlhaa aròlâik kolhòththik kònhangkòrhiyon
rhillaa idaththèè ilâippaarhrhi - vilhlhaatha
òlhlham mòthalaaka òlhlhathèlaam vaangkaaròlh
vèlhlha mayalalhiththò mèèvinaan - kalhlham
marhappiththaan mèiygngnaana maakkimana mèllaam
irhappiththaan ènpirhavi iirththaan - virharhçollòk
kètdaanâi yaarkkòm èlzòthaa iyarhkònhangka 100
lhètdaanâi aarhrhaa èlzòththinaan - matdaaròm
paadalaar aadalaar panhpalaar nanhpalaar
aadalaa raadal akanpathiyaam - ködalaar
kaanhak kitâiyaathaan kaanhpaarkkòk kaatçiyaan
paanhark kilakò palakâiyeitdaan - çèènhirh
çirhantha òròvaan thiròmaalòk kètdaan
nirhâintha thiròvòròvil nirhpoon - karhangkòdanèè
çörhâiçòlzal vanhdò çòlzalkolhlhi vatdamènò
maarhò karònhâiyeinaal maarhrhinaan - niirhanhintha
mèiyyan nimalan amalanaròlh viidalhikkòm 105
âiyan arhivòkkarhi vaayeinaan - poiyyarpaarh
poiymâiyaaiy ninrhaan pòrinthavartham nègnçaththò
mèiymâiyaaiy ninrhò vilhangkinaan - kâimalzòvan
aththanpaal niiçèn rhatâiyòm idaththâiyèlaagn
çiththagnçèèr nègnçamèè çèppakkèèlh - niththalòmèè
pöçimòdith thònhdòdòththòp pöngkòlzalaar thangkalavi
aaçâithanirh patdinpa aarkalikkòlh - nèèçamòrha
ninrhò thilâikkòm ithòmòththi yallathòvèè
rhonrhò thilâikkòm athòmòththi - yanrhèn(rhò)
ilakaa iròlhalakâi poolikalèè pèèçòm 110
òlakaa yathanpaal òrhaathèè - palakaalòm
thaampiramang kanhdavarpool thammâikkanh daangkathòvèè
naanpiramam ènpavarpaal nanhnhaathèè - önthanakkòk
konrhidòva thèllaang kolâiyalla ènrhòkòrhith(thò)
ènrhòmarha mèèthèiyvam ènrhènrhò - vènrhip
porhâiyèè yènòmpòththan pollaatha pònçol
mirhâiyèè viròmpi vilzaathèè - nirhâimèèvi
vaalzpavarpool mannòdampil mannòmòroo mamparhiththòth
thaalzvòninâi yaathòthòkil thaanakarhrhi - aalzvikkòm
agnçòm akarhrhòm athòmòththi ènrhòrâikkòm 115
vagnçamanhan paa1zi maròvaathèè - çègnçolpònâi
aathimarhâi oothi athanpayanon rhòmarhiyaa
vèèthiyarçol mèiyyènrhò mèèvaathèè - aathiyeinmèèl
òrhrhathirò niirhògn çivaalayamòm òlhlhaththòçh
çèrhrha pòlâiyarpaarh çèllaathèè - narhrhavagnçèèr
vèèdamòdan pöçâiaròlh mèiygngnaana millaatha
mödaròdan ködi mòyangkaathèè - niida
a1ziththòp pirhappa tharhiyaa tharanâip
pa1ziththòth thiripavarâip paaraathèè - vi1ziththaròlâith
thanthèmmâi aanhdaròlhògn çampantha maamònivan 120
anthang kadanthappaa laaiyninrhoon - ènthâipiraan
viirhrhiròkkòm oolakkam èiythiadi viilznthirhâignçip
poorhrhi çayaçaya poorhrhiyèna - aarththakari
anrhòriththaaiy ninpavani aathariththaa rèllaaròm
vènrhimathan ampòpada viilzvaroo - ninrhidaththò
nillaatha çèlvam nilâiyèn rhònâiniingkip
pollaa narakirh pòkòvaroo - pallooròm
kaththògn çamayak kanhakkirh padòvaroo
çiththam palakaal thikâipparoo - mòththam
poròtha nakâimadavaar pònkalavi yeinpam 125
maròvi mayangki varòvaroo - iròpolzòthòm
naalhiròpath thèèlzòm navakkiraka mòmnaliyòng
koolhithòvèn rhènhnhik kòrhipparoo - vèèlâi
èriththa vi1ziyaaiynin inpak kadarhkèè
thariththò mathimarhantha thâiyal - varòththamèlaan
thiiraaiy ènaòrâiththòçh çèngkamalap pönthiròththaalh
thaaraaiy ènappalakaal thaalznthirhâignçi - èèraaròm
pöngkonrhâi vaangkip pòkalznthòpòri nègnçamèè
iingkonrha vaaraaiy ini
puumeevum uinthip puyalvainhnhan porhpathumaith
thaarmeevum maarpan ceathumucaiththoon - thaammeevip
panrhiyum annamumaayip paaritainthum vanparhainthum
enrhum arhiiyaa iyalpinaan - anrhiyum
iinthiranum vanoorum eenoorum eppuviyum
mainthara verhpum marhicatalum - mainthiramum
veethamum veetha *mutivinvilhai viinthuvutan
naathamung caanhaa nalaiththinaan - ootha
ariiyaan elhiiyaan alhavirhainthu ninrha 5
periiyaan ceirhiiyaanpeinh paacan - theriiyaa
aruvan uruvan aruvuruva mallaan
mariiyaan marippaar manaiththaan - parivana
meyiyariccu meyiyan vinaiiccuvinai iyaayiinaan
poyiyariccup poyiiyaaya poyiyiinaan - aiyan
patanaacam puuinhta paraman pasuvi
nitamaayi nirhaiintha irhaivan - sutarolhiiyaan
enrhumulhan anrhalhavum iyaanum ulhanaaci
ninrhanilai yiirhrhariiththu nillaamarh - cenrhucenrhu
thoorhrhiyiitum ainhtaceaign suveethaceangcalh paarinmeerh 10
saarhrhumurh piiceaign cearaayuceangcait - keerhrhapirhap
pellaam pirhainthum irhainthum iruvinaiyiin
pollaangcu thuyiiccum porhiyiiliyieen - callaa
unharvin miceaiyoo tulacaa yathanaip
punharvathoru pullarhivu puuinhtu - canhaiyiirh
cotithenavee cenrhu * cutippalziyiee ceyithu
catiya colaicalhavu caamam - patiyiinmiceaiith
theeti yulzanrhu therivaiith theriiyaamal
vati itaiyum manainthanaiccum - naatiathu
poona valzipoocum puinthiiccum puinthiyutan 15
aana thirhalaar acainthaiiccum - meeni
ayara ayara alziya alziyum
uyiirin thuyaram uraiyieen - vayiiramee
coinhtathoru caamanuiccung coopanuiccum moocanuiccum
mainhtu mathamaac ceariyanuiccuin - thiinhtirhalceer
iinthiriyam paiththuiccum iiraiinthu maaiththiraiiccum
ainthamilaap puuthangcalh aiinthuiccuign ceiinthaicavar
muunrhucurhrham muunrhucunham muunrhumalam muunrhavaiththai
eenrhuninrhu ceyiyum iruvinaiiccuin - thoonrhaatha
vayuoru paiththuiccum maarhaatha valvinaiyiee 20
iyaaya cilhaiiccum arunithiiccum - neeyamaam
icceai ciriyiai yiivaithariiththang keinhnhilaa
acceang cotumai yavaipuuinhtu - caccearavan
ceiirilnilai nillaathu thiinhtaatum palcaruvi
varilacap paittu mayangcineen - theerungcaal
unnai olziya urhavillai ennumathu
thannai arhivai thaniyarhivai - munnain
thalaippaittaar thiiraith thurhainthaar mayangci
valaippaittaar marhrhaiyava renrhu - nilaiiththamilzin
theyivap pulamaiith thiruvalh lhuvaruraiiththa 25
meyivaiiththa ciollai virumpaamal - aivariccum
aavathuvee ceyithang cavarvalziyiaiith thappaamarh
paavamenum pauvap parappalzuinthip - puuvaiyartham
cainhvalaiyiirh paittuic calaviic calaipayiinrhang(cu)
uinhmai nilaiyunharccei ooraamal - thiinhmaiyiinaal
naavirh cotumai palapitharhrhi naatoorhuign
saavirh pirhappil thalaippaitting - caavinilai
nirhcumvakai paaraayi nilaiiyaana neignceamee
porhpinutan iyaanee pucalaickeelh - verhpinmiceai
vainthiruicca vallaan mathiiyaathaar valaranham 30
ceinthalzalil muulzcac ceiriiththapiraan - ainthamilaa
veetha mutivil vilhaivil vilhaivilolhi
aathi yamalan nimalanaruit - pootha
arhivi larhivai arhiyu mavarcalh
curhiyulh pucuthung cunhavan - nerhicolh
velhiyiil velhiyiil velhiyan velhiyiil
olhiyiil olhiyiil olhiyan - olhiyiil
alhiyiil alhiyiil alhiyan alhiyiil
alhavil alhavil alhavan - alhavirhainthu
ninrhaan anaiiththum nirhaiinthaan ninaippavarpaarh 35
cenrhaan theriyaith theriiyaathaan - cunrhaa
vilhaiccaayi nirhaiintha virisutaraan mainhmeel
thulhaiccaamal ninrhaperuign cioothi - ulhaiccainhṇhuic
callaathu thoonrhaa amalan acilamelaam
nillaamal ninrha nilaiyiinaan - ciolaarum
iicean perumai iruvinaiyieen inrhunaiccup
peesuin thakaimaiyielaam peenhiickeelh - paaceam
palavung catainthu pariintharulhceer painhpaarh
culavi vilhangcucunhaic cunrhoon - ilacavee
ceyiya tharumac celzungciriyiin miithilziinthu 40
vaiyam parava macilzinthelzuinthang - kaiyang
calhavupayang caamang colaicoopang caathi
alhavilvinai yiellaam alziiththing - culhamacilzaith
thommenavee engcum mulzangcic suruthipayiil
cemmaitharum aacamangcalh ceerinthooti - mummalaiththin
caatatangca veerparhiiththuic calviic caraicatainthang(cu)
ootupal puuthaith thunharvalziiththu - niitupucalz
meyivayicainh muuiccuc ceviyiennap peerperhrha
aivaya veeitkai yavaacarhrhi - naiyumiyal
vaiccuppaa thampaanhi paayurupaith thampalavum 45
niiiccic cerhiinthu nirhaiinthootip - pooiccariya
painthamenuign cioolai parhiiththup parainthalaiiccum
ainthamanam puiththiyutan aangcaaram - ceiinthivilza
moothi arunhiirmai oongcivirhal muiccunhamung
caathi uroomamelaang kaicalainthu - ceiithap
pulhacam arumpap pulanmayaiccam pooicci
vilhaivil pulanmuitta meeviic - calhapathana
maathar mayaiccam arhuiththuvalhar mainhtalaiththuc
cioothiyioru muunrhinaiyuign cioothiiththu - niithiyiinaal
aathaaram aarhinuigncen rhaarhiatal vayuiccalh 50
miithaana paiththum micapparainthu - caathip
piruthiviyap puiththeeyu vayuaa caaya
urhuthi nilamaiinthum ooti - marhuvilaa
naanmucanmaal iicean makeecean nalaignceirhaintha
thaanmucam aiinthaaign ceathaaceivamum - aanathoru
viinthunaa thangcatainthu suiththa verhuvelhiyiil
ainthamilaap paalzatangcaith theeicciyapin - muinthivarum
avvarhivuic cappaaluign cenrhacainhtam ulhlhataiccic
cevvarhivee iyaaciith thikaippolziinthiit - tevvarhivuin
thaanaaya viitalhiiththuith thannirh pirhivilaa 55
uunaaci evvuyiiriccum ulhpucuinthu - meeniyiilaa
aignceavaiththai yungcatain thaayaperum peerolhiickee
thaignceamenac cenrhu thalaippaittu - vaignceamarhaith
thaanaintham illaatha thainhnhalhiiyaal oongcivarum
aanaintham enpathoor aarhutaiiyaan - aanaintham
painhṇhum payansuruthi aacamangcalh paariththunharinthu
nainhnha ariyathoru naatutaiiyaan - einhnheinh
calaiiyaal unharinthu caruiththalziinthu caama
nilaiiyaana thellaamum niiiththang - calaivarhavee
theeittarhrha ceiinthai ceivagnaana moonaiththaal 60
ooittarhrhu viirhrhiruiccum uurutaiiyaan - naaittaiththaal
theinhnhii raruvivilzac ceiinthaimayaic cainthelhiin(thu)
uinhnhiirmai yieyitha uroomamelaam - nainhṇhum
pulhacam punaimeyi yarpoyi yiirhcuutaamal
ulhacampang coinhtulh uruci - alhavilaa
maalaa yiiruiccu mavarmanaiththai vangcaarulh
meelaayi vilhangcalangcal meyiyiinaan - thoolaatha
vanam puvanam malaicataleelz paathaalham
uunaiinthu puuthaith thuyiirunharccei - gnaanamaayi
ellaamaayi allavayi einhṇhuvar einhnhaiththu 65
nillaamal nirhcumniilh vaceiiyaan - ciolaarum
paathaalham uuturuvip paareelzum viinhnheelzum
aathaara maaci acainhtamnirhaiin - thootha
arithaayi elhithaayi arumarhaiiyaa rhangcaith
thuruvayi uyiiraayi unharvayip - perithaaya
veyiyathuyarp paaceamarha viiceiyiee vempirhaviith
thuyiya catalaiith thucalhelzuppi - aiyamurhung
caamaic * curoothaloopa moocamathang caayiinthatariththuc
saamaith tholzilin thalaimithiiththu - naamaiththaarh
caiththuign ceamayaic canhaiccinvirharh caittarhuiththuith 70
thaiththam payangcolaicalh aangcalziiththee - thaiththivarum
paaceaic culzaaiththaip pataatiiththup paavaiyartham
aaceaiic caruiththai arhaviicei - neeceaiththaal
aanavee cangcoinh tarulhmum mathaiththinaal
uunaiiyaar thaiththuvangca lhulhpucuinthu - theenaip
paruciic calhiiththuyarinthu panmarhainaarh cooittaal
maruviith thicalzgnaana aanaiiyaan - irumuc
ceamaiyang catainthu thanaiccop pilaathu
sumaithunpa niiiccuin thuvacean - camaiyionrhiith
thammai marhainthu thalzalolhiyulh lheeyiiruiththi 75
immai marhumai irainhtacarhrhic - cemmaiyiee
vayuvai ootaa vakainirhuiththi vanaiththu
vayuvaiyum angkee yurhaamaiiththuith - theeyuval
enrhum oru thakaimai iyaayiiruiccum inparulhee
ninrhu mulzangcum netumuracioon - anrhiyum
maalum ayanum vacuiththalhiiththa vaiyamelaaign
saalumatharh cappaalum eppaalum - meelai
yulacum ulacaal unharavoinhnhaa uurum
ilaci nataiccumelzil aanhaiiyaan - alacirhaintha
caaitceiiyaan caaitceiiccung caanhaan calaignaana 80
aaitceiiyaan aaitceiiccum aayiinaan - chuoitceiiyaan
paaruin thiceaiyum patarolhiiyaa leenirhaiinthaan
thuuruin thalaiyumilaaith thoonrhalaan - veeraaci
viiththaaci viiththin vilhaivaci meevuthanuc
ceaiththaathi puuthangcalh thaanaacic - suiththa
verhuvelhiiyaayi paalzaayi verhumpaalzuic cappaal
urhuporulhaayi ninrha oruvan - porhiyiiliyieen
vempum pirhaviyalai viilzaamal viitalhiiththa
ceampaintha maamuniyien thampiraan - ampuviyoor
poorhrhuin thiruvatiyien punthalaimee leeporhiiththoon 85
eerhrhin purhaiththamaiintha engcoomaan - saarhrhuvar
saarhrhum porulhaan thanimuthalvan thaanallaan
veerhrhinpam illaa vilhangcolhiiyaan - poorhrhung
curuveeta maaciic cunhangcurhiyion rhillaap
peruveeta maayinirhaiintha pemmaan - caruveetang
caittumuruic caittarhuiththaan carhrhavarvalz thillaiiyaan
eittumavaric keittaa iyalpinaan - maittavilzthaar
vanoon pavani varaiccainhtu valvinaiyieen
eenoorum eeiththuthalcainh teeiththineen - thaanennaip
paariththaan palzaiyavinaip paignceamalaic coiththaiyiellaam 90
niiiththaan ninaivuvee rhaaiccinaan - eeiththariya
thoinhnhuurh rharhuvarpayiil thoiccirh rhuvaiccarhuiththaan
cainhnhuurhu theenamuthang caaittinaan - veinhnhiirhum
veetamum puuceaiyumee meyiyienrhaan poyiyienrhaan
maataiyum valzickai manaiyumee - naatariya
aigncelzuiththin ulhlhii tarhiviiththaan aigncelzuiththai
neigncealzuiththi neeya mayalaaicci - aigncelzuiththai
ucceariiccung keeinhmai yunhariththi athan uccearippu
vaicceiruiccum aintha valziiyaaicci - acceamarhac
cenrhu vilhaickai elzaiththuuinhtic ceignsutarin 95
onrhi oruvilhaiccin ulhlholhiiyaayi - ninrha
peruvilhaiccin peerolhiiyaayi ulhlhee piraceam
maruvum malarpool mathiiththang - caruvinuruic
colhlhaa arulhaiic colhuiththiic cunhangcurhiyion
rhillaa itaiththee ilhaippaarhrhi - vilhlhaatha
ulhlham muthalaaca ulhlhathelaam vangcaarulh
velhlha mayalalhiiththu meevinaan - calhlham
marhappiiththaan meyiigngnaana maaiccimana mellaam
irhappiiththaan enpirhavi iiriththaan - virharhciolluic
keittaanai iyaariccum elzuthaa iyarhcunhangca 100
lheittaanai aarhrhaa elzuiththinaan - maittaarum
paatalaar aatalaar painhpalaar nainhpalaar
aatalaa raatal acanpathiiyaam - cuutalaar
caanhaic citaiiyaathaan caainhpaariccuic caaitceiiyaan
paanharic cilacu palakaiyiiittaan - ceenhirh
ceirhaintha uruvan thirumaaluic keittaan
nirhaiintha thiruvuruvil nirhpoon - carhangcutanee
chuorhaisulzal vainhtu sulzalcolhlhi vaittamenu
maarhu carunhaiyiinaal maarhrhinaan - niirhanhiintha
meyiyan nimalan amalanarulh viitalhiiccum 105
aiyan arhivuiccarhi vayiinaan - poyiyarpaarh
poyimaiiyaayi ninrhaan puriinthavartham neignceaiththu
meyimaiiyaayi ninrhu vilhangcinaan - kaimalzuvan
aiththanpaal niicen rhataiyum itaiththaiyielaaign
ceiiththaignceer neignceamee ceppaickeelh - niiththalumee
puuceimutiith thuinhtutuiththup puungculzalaar thangcalavi
aaceaithanirh paittinpa aarcaliicculh - neeceamurha
ninrhu thilhaiiccum ithumuiththi yallathuvee
rhonrhu thilhaiiccum athumuiththi - yanrhen(rhu)
ilacaa irulhalakai poolicalee peesum 110
ulacaa yathanpaal urhaathee - palacaalum
thaampiramang cainhtavarpool thammaiiccainh taangcathuvee
naanpiramam enpavarpaal nainhnhaathee - uunthanaiccuic
conrhituva thellaang colaiyalla enrhucurhiith(thu)
enrhumarha meetheyivam enrhenrhu - venrhip
porhaiyiee yienumpuiththan pollaatha punciol
mirhaiyiee virumpi vilzaathee - nirhaimeevi
valzpavarpool mannutampil mannumuroo mamparhiiththuith
thaalzvuninai iyaathuthucil thaanacarhrhi - aalzviiccum
aignsum acarhrhum athumuiththi enrhuraiiccum 115
vaignceamanhan paalzi maruvathee - ceignciolpunai
aathimarhai oothi athanpayanon rhumarhiiyaa
veethiyarciol meyiyienrhu meevathee - aathiyiinmeel
urhrhathiru niirhuign ceivalayamum ulhlhaiththuc
cerhrha pulaiyarpaarh cellaathee - narhrhavaignceer
veetamutan puuceaiarulh meyiigngnaana millaatha
muutarutan cuuti muyangcaathee - niita
alziiththup pirhappa tharhiiyaa tharanaip
palziiththuith thiripavaraip paaraathee - vilziiththarulhaiith
thainthemmai aainhtarulhuign ceampaintha maamunivan 120
ainthang catainthappaa laayininrhoon - einthaipiraan
viirhrhiruiccum oolaiccam eyithiati viilzinthirhaiignceip
poorhrhi ceayaceaya poorhrhiyiena - aariththacari
anrhuriiththaayi ninpavani aathariiththaa rellaarum
venrhimathan ampupata viilzvaroo - ninrhitaiththu
nillaatha celvam nilaiyien rhunainiingcip
pollaa naracirh pucuvaroo - palloorum
caiththuign ceamayaic canhaiccirh patuvaroo
ceiiththam palacaal thikaipparoo - muiththam
porutha nakaimatavar puncalavi yiinpam 125
maruvi mayangci varuvaroo - irupolzuthum
naalhirupaith theelzum navaicciraca mumnaliyung
coolhithuven rheinhnhiic curhipparoo - veelhai
eriiththa vilziiyaayinin inpaic catarhkee
thariiththu mathimarhaintha thaiyal - varuiththamelaain
thiiraayi enauraiiththuc cengcamalap puuinthiruiththaalh
thaaraayi enappalacaal thaalzinthirhaiigncei - eeraarum
puungconrhai vangcip pucalzinthupuri neignceamee
iingconrha varaayi ini
poomaevum u:nthip puyalva'n'nan po'rpathumath
thaarmaevum maarpan sathumukaththoan - thaammaevip
pan'riyum annamumaayp paarida:nthum vaanpa'ra:nthum
en'rum a'riyaa iyalpinaan - an'riyum
i:nthiranum vaanoarum aenoarum eppuviyum
ma:nthara ve'rpum ma'rikadalum - ma:nthiramum
vaethamum vaetha *mudivinvi'lai vi:nthuvudan
:naathamung kaa'naa :nalaththinaan - oatha
ariyaan e'liyaan a'lavi'ra:nthu :nin'ra 5
periyaan si'riyaanpe'n paakan - theriyaa
aruvaan uruvaan aruvuruva mallaan
mariyaan marippaar manaththaan - parivaana
meyyarkku meyyan vinaikkuvinai yaayinaan
poyyarkkup poyyaaya poyyinaan - aiyan
pada:naakam poo'nda paraman pasuvi
nidamaay :ni'rai:ntha i'raivan - sudaro'liyaan
en'rumu'lan an'ra'lavum yaanum u'lanaaki
:nin'ra:nilai yi'r'rariththu :nillaama'r - sen'rusen'ru
thoa'r'riyidum a'ndasanj suvaethasangka'l paarinmae'r 10
saa'r'rumu'r peesanj saraayusangkad - kae'r'rapi'rap
pellaam pi'ra:nthum i'ra:nthum iruvinaiyin
pollaangku thuykkum po'riyiliyaen - kallaa
u'narvin misaiyoa dulakaa yathanaip
pu'narvathoru pulla'rivu poo'ndu - ka'naiyi'r
kodithenavae sen'ru * kudippazhiyae seythu
kadiya kolaika'lavu kaamam - padiyinmisaith
thaedi yuzhan'ru therivaith theriyaamal
vaadi idaiyum mana:nthanakkum - :naadiathu
poana vazhipoakum pu:nthikkum pu:nthiyudan 15
aana thi'ralaar aka:nthaikkum - maeni
ayara ayara azhiya azhiyum
uyirin thuyaram uraiyaen - vayiramae
ko'ndathoru kaamanukkung koapanukkum moakanukkum
ma'ndu mathamaach sariyanukku:n - thi'ndi'ralsaer
i:nthiriyam paththukkum eerai:nthu maaththiraikkum
a:nthamilaap poothangka'l ai:nthukkunj si:nthaikavar
moon'ruku'r'ram moon'ruku'nam moon'rumalam moon'ravaththai
aen'ru:nin'ru seyyum iruvinaikku:n - thoan'raatha
vaayuoru paththukkum maa'raatha valvinaiyae 20
yaaya ki'laikkum aru:nithikkum - :naeyamaam
ichchai kiriyai yivaithariththang ke'n'nilaa
achchang kodumai yavaipoo'ndu - kachcharavan
seeril:nilai :nillaathu thi'ndaadum palkaruvi
vaarilakap paddu mayangkinaen - thaerungkaal
unnai ozhiya u'ravillai ennumathu
thannai a'rivai thaniya'rivai - munna:n
thalaippaddaar theerath thu'ra:nthaar mayangki
valaippaddaar ma'r'raiyava ren'ru - :nilaiththamizhin
theyvap pulamaith thiruva'l 'luvaruraiththa 25
meyvaiththa sollai virumpaamal - aivarkkum
aavathuvae seythang kavarvazhiyaith thappaama'r
paavamenum pauvap parappazhu:nthip - poovaiyartham
ka'nvalaiyi'r padduk kalavik kalaipayin'rang(ku)
u'nmai :nilaiyu'narchchi oaraamal - thi'nmaiyinaal
:naavi'r kodumai palapitha'r'ri :naadoa'runj
saavi'r pi'rappil thalaippadding - kaavi:nilai
:ni'rkumvakai paaraay :nilaiyaana :nenjsamae
po'rpinudan yaanae pukalakkae'l - ve'rpinmisai
va:nthirukka vallaan mathiyaathaar valara'nam 30
se:nthazhalil moozhkach siriththapiraan - a:nthamilaa
vaetha mudivil vi'laivil vi'laivilo'li
aathi yamalan :nimalanarud - poatha
a'rivi la'rivai a'riyu mavarka'l
ku'riyu'l pukuthung ku'navan - :ne'riko'l
ve'liyil ve'liyil ve'liyan ve'liyil
o'liyil o'liyil o'liyan - o'liyil
a'liyil a'liyil a'liyan a'liyil
a'lavil a'lavil a'lavan - a'lavi'ra:nthu
:nin'raan anaiththum :ni'rai:nthaan :ninaippavarpaa'r 35
sen'raan theriyath theriyaathaan - kun'raa
vi'lakkaay :ni'rai:ntha virisudaraan ma'nmael
thu'lakkaamal :nin'raperunj soathi - u'lakka'n'nuk
kallaathu thoan'raa amalan akilamelaam
:nillaamal :nin'ra :nilaiyinaan - solaarum
eesan perumai iruvinaiyaen in'runakkup
paesu:n thakaimaiyelaam pae'nikkae'l - paasam
palavung kada:nthu pari:ntharu'lsaer pa'npaa'r
kulavi vi'langkuku'nak kun'roan - ilakavae
seyya tharumach sezhungkiriyin meethizhi:nthu 40
vaiyam parava makizh:nthezhu:nthang - kaiyang
ka'lavupayang kaamang kolaikoapang kaathi
a'lavilvinai yellaam azhiththing - ku'lamakizhath
thommenavae engkum muzhangkich suruthipayil
semmaitharum aakamangka'l saer:nthoadi - mummalaththin
kaadadangka vaerpa'riththuk kalvik karaikada:nthang(ku)
oadupal poothath thu'narvazhiththu - :needupukazh
meyvaayka'n mookkuch seviyennap paerpe'r'ra
aivaaya vaedkai yavaaaka'r'ri - :naiyumiyal
vaakkuppaa thampaa'ni paayurupath thampalavum 45
:neekkich se'ri:nthu :ni'rai:nthoadip - poakkariya
pa:nthamenunj soalai pa'riththup para:nthalaikkum
a:nthamanam puththiyudan aangkaaram - si:nthivizha
moathi aru'neermai oangkivi'ral mukku'namung
kaathi uroamamelaang kaikala:nthu - seethap
pu'lakam arumpap pulanmayakkam poakki
vi'laivil pulanmudda maevik - ka'lapathana
maathar mayakkam a'ruththuva'lar ma'ndalaththuch
soathiyoru moon'rinaiyunj soathiththu - :neethiyinaal
aathaaram aa'rinunjsen 'raa'riadal vaayukka'l 50
meethaana paththum mikappara:nthu - kaathip
piruthiviyap puththaeyu vaayuaa kaaya
u'ruthi :nilamai:nthum oadi - ma'ruvilaa
:naanmukanmaal eesan makaesan :nalanjsi'ra:ntha
thaanmukam ai:nthaanj sathaasivamum - aanathoru
vi:nthu:naa thangkada:nthu suththa ve'ruve'liyil
a:nthamilaap paazhadangkath thaekkiyapin - mu:nthivarum
avva'rivuk kappaalunj sen'raka'ndam u'l'ladakkich
sevva'rivae yaakith thikaippozhi:nthid - devva'rivu:n
thaanaaya veeda'liththuth thanni'r pi'rivilaa 55
oonaaki evvuyirkkum u'lpuku:nthu - maeniyilaa
anjsavaththai yungkada:n thaayaperum paero'likkae
thanjsamenach sen'ru thalaippaddu - vanjsama'rath
thaana:ntham illaatha tha'n'na'liyaal oangkivarum
aana:ntham enpathoar aa'rudaiyaan - aana:ntham
pa'n'num payansuruthi aakamangka'l paarththu'nar:nthu
:na'n'na ariyathoru :naadudaiyaan - e'n'ne'n
kalaiyaal u'nar:nthu karuththazhi:nthu kaama
:nilaiyaana thellaamum :neeththang - kalaiva'ravae
thaedda'r'ra si:nthai sivagnaana moanaththaal 60
oadda'r'ru vee'r'rirukkum oorudaiyaan - :naaddaththaal
the'n'nee raruvivizhach si:nthaimayak ka:nthe'li:n(thu)
u'n'neermai yeytha uroamamelaam - :na'n'num
pu'lakam punaimey yarpoy yi'rkoodaamal
u'lakampang ko'ndu'l uruki - a'lavilaa
maalaa yirukku mavarmanaththai vaangkaaru'l
maelaay vi'langkalangkal meyyinaan - thoalaatha
vaanam puvanam malaikadalaezh paathaa'lam
oonai:nthu poothath thuyiru'narchchi - gnaanamaay
ellaamaay allavaay e'n'nuvaar e'n'naththu 65
:nillaamal :ni'rkum:nee'l vaasiyaan - solaarum
paathaa'lam ooduruvip paaraezhum vi'n'naezhum
aathaara maaki aka'ndam:ni'rai:n - thoatha
arithaay e'lithaay aruma'raiyaa 'rangkath
thuruvaay uyiraay u'narvaayp - perithaaya
veyyathuyarp paasama'ra veesiyae vempi'ravith
thuyya kadalaith thuka'lezhuppi - aiyamu'rung
kaamak * kuroathaloapa moakamathang kaay:nthadarththuch
saamath thozhilin thalaimithiththu - :naamaththaa'r
kaththunj samayak ka'nakkinvi'ra'r kadda'ruththuth 70
thaththam payangkolaika'l aangkazhiththae - thaththivarum
paasak kuzhaaththaip padaadiththup paavaiyartham
aasaik karuththai a'raveesi - :naesaththaal
aanavae kangko'n daru'lmum mathaththinaal
oonaiyaar thaththuvangka 'lu'lpuku:nthu - thaenaip
parukik ka'liththuyar:nthu panma'rai:naa'r koaddaal
maruvith thikazhgnaana aanaiyaan - irumuch
samaiyang kada:nthu thanakkop pilaathu
sumaithunpa :neekku:n thuvasan - kamaiyon'rith
thammai ma'ra:nthu thazhalo'liyu'l 'laeyiruththi 75
immai ma'rumai ira'ndaka'r'rich - semmaiyae
vaayuvai oadaa vakai:ni'ruththi vaanaththu
vaayuvaiyum angkae yu'raamaiththuth - thaeyuvaal
en'rum oru thakaimai yaayirukkum inparu'lae
:nin'ru muzhangkum :nedumurasoan - an'riyum
maalum ayanum vakuththa'liththa vaiyamelaanj
saalumatha'r kappaalum eppaalum - maelai
yulakum ulakaal u'naravo'n'naa oorum
ilaki :nadakkumezhil aa'naiyaan - alaki'ra:ntha
kaadchiyaan kaadchikkung kaa'naan kalaignaana 80
aadchiyaan aadchikkum aayinaan - soodchiyaan
paaru:n thisaiyum padaro'liyaa lae:ni'rai:nthaan
thooru:n thalaiyumilaath thoan'ralaan - vaeraaki
viththaaki viththin vi'laivaaki maevuthanuch
saththaathi poothangka'l thaanaakich - suththa
ve'ruve'liyaay paazhaay ve'rumpaazhuk kappaal
u'ruporu'laay :nin'ra oruvan - po'riyiliyaen
vempum pi'raviyalai veezhaamal veeda'liththa
sampa:ntha maamuniyen thampiraan - ampuviyoar
poa'r'ru:n thiruvadiyen punthalaimae laepo'riththoan 85
ae'r'rin pu'raththamai:ntha engkoamaan - saa'r'ruvaar
saa'r'rum poru'laan thanimuthalvan thaanallaan
vae'r'rinpam illaa vi'langko'liyaan - poa'r'rung
kuruvaeda maakik ku'nangku'riyon 'rillaap
peruvaeda maay:ni'rai:ntha pemmaan - karuvaedang
kaddumuruk kadda'ruththaan ka'r'ravarvaazh thillaiyaan
eddumavark keddaa iyalpinaan - maddavizhthaar
vaanoan pavani varakka'ndu valvinaiyaen
aenoarum aeththuthalka'n daeththinaen - thaanennaip
paarththaan pazhaiyavinaip panjsamalak koththaiyellaam 90
:neeththaan :ninaivuvae 'raakkinaan - aeththariya
tho'n'noo'r 'ra'ruvarpayil thokki'r 'ruvakka'ruththaan
ka'n'noo'ru thaenamuthang kaaddinaan - ve'n'nee'rum
vaedamum poosaiyumae meyyen'raan poyyen'raan
maadaiyum vaazhkkai manaiyumae - :naadariya
anjsezhuththin u'l'lee da'riviththaan anjsezhuththai
:nenjsazhuththi :naeya mayalaakki - anjsezhuththai
uchcharikkung kae'nmai yu'narththi athan uchcharippu
vaichchirukkum a:ntha vazhiyaakki - achchama'rach
sen'ru vi'lakkai ezhaththoo'ndich senjsudarin 95
on'ri oruvi'lakkin u'l'lo'liyaay - :nin'ra
peruvi'lakkin paero'liyaay u'l'lae pirasam
maruvum malarpoal mathiththang - karuvinuruk
ko'l'laa aru'laik ko'luththik ku'nangku'riyon
'rillaa idaththae i'laippaa'r'ri - vi'l'laatha
u'l'lam muthalaaka u'l'lathelaam vaangkaaru'l
ve'l'la mayala'liththu maevinaan - ka'l'lam
ma'rappiththaan meynjgnaana maakkimana mellaam
i'rappiththaan enpi'ravi eerththaan - vi'ra'rsolluk
keddaanai yaarkkum ezhuthaa iya'rku'nangka 100
'leddaanai aa'r'raa ezhuththinaan - maddaarum
paadalaar aadalaar pa'npalaar :na'npalaar
aadalaa raadal akanpathiyaam - koodalaar
kaa'nak kidaiyaathaan kaa'npaarkkuk kaadchiyaan
paa'nark kilaku palakaiyiddaan - sae'ni'r
si'ra:ntha uruvaan thirumaaluk keddaan
:ni'rai:ntha thiruvuruvil :ni'rpoan - ka'rangkudanae
soo'raisuzhal va'ndu suzhalko'l'li vaddamenu
maa'ru karu'naiyinaal maa'r'rinaan - :nee'ra'ni:ntha
meyyan :nimalan amalanaru'l veeda'likkum 105
aiyan a'rivukka'ri vaayinaan - poyyarpaa'r
poymaiyaay :nin'raan puri:nthavartham :nenjsaththu
meymaiyaay :nin'ru vi'langkinaan - kaimazhuvan
aththanpaal :neesen 'radaiyum idaththaiyelaanj
siththanjsaer :nenjsamae seppakkae'l - :niththalumae
poosimudith thu'nduduththup poongkuzhalaar thangkalavi
aasaithani'r paddinpa aarkalikku'l - :naesamu'ra
:nin'ru thi'laikkum ithumuththi yallathuvae
'ron'ru thi'laikkum athumuththi - yan'ren('ru)
ilakaa iru'lalakai poalikalae paesum 110
ulakaa yathanpaal u'raathae - palakaalum
thaampiramang ka'ndavarpoal thammaikka'n daangkathuvae
:naanpiramam enpavarpaal :na'n'naathae - oonthanakkuk
kon'riduva thellaang kolaiyalla en'ruku'rith(thu)
en'ruma'ra maetheyvam en'ren'ru - ven'rip
po'raiyae yenumpuththan pollaatha punsol
mi'raiyae virumpi vizhaathae - :ni'raimaevi
vaazhpavarpoal mannudampil mannumuroa mampa'riththuth
thaazhvu:ninai yaathuthukil thaanaka'r'ri - aazhvikkum
anjsum aka'r'rum athumuththi en'ruraikkum 115
vanjsama'nan paazhi maruvaathae - senjsolpunai
aathima'rai oathi athanpayanon 'ruma'riyaa
vaethiyarsol meyyen'ru maevaathae - aathiyinmael
u'r'rathiru :nee'runj sivaalayamum u'l'laththuch
se'r'ra pulaiyarpaa'r sellaathae - :na'r'ravanjsaer
vaedamudan poosaiaru'l meynjgnaana millaatha
moodarudan koodi muyangkaathae - :needa
azhiththup pi'rappa tha'riyaa tharanaip
pazhiththuth thiripavaraip paaraathae - vizhiththaru'laith
tha:nthemmai aa'ndaru'lunj sampa:ntha maamunivan 120
a:nthang kada:nthappaa laay:nin'roan - e:nthaipiraan
vee'r'rirukkum oalakkam eythiadi veezh:nthi'rainjsip
poa'r'ri sayasaya poa'r'riyena - aarththakari
an'ruriththaay :ninpavani aathariththaa rellaarum
ven'rimathan ampupada veezhvaroa - :nin'ridaththu
:nillaatha selvam :nilaiyen 'runai:neengkip
pollaa :naraki'r pukuvaroa - palloarum
kaththunj samayak ka'nakki'r paduvaroa
siththam palakaal thikaipparoa - muththam
porutha :nakaimadavaar punkalavi yinpam 125
maruvi mayangki varuvaroa - irupozhuthum
:naa'lirupath thaezhum :navakkiraka mum:naliyung
koa'lithuven 're'n'nik ku'ripparoa - vae'lai
eriththa vizhiyaay:nin inpak kada'rkae
thariththu mathima'ra:ntha thaiyal - varuththamelaa:n
theeraay enauraiththuch sengkamalap poo:nthiruththaa'l
thaaraay enappalakaal thaazh:nthi'rainjsi - aeraarum
poongkon'rai vaangkip pukazh:nthupuri :nenjsamae
eengkon'ra vaaraay ini
Open the English Section in a New Tab
পূমেৱুম্ উণ্তিপ্ পুয়ল্ৱণ্ণন্ পোৰ্পতুমত্
তাৰ্মেৱুম্ মাৰ্পন্ চতুমুকত্তোন্ - তাম্মেৱিপ্
পন্ৰিয়ুম্ অন্নমুমায়্প্ পাৰিতণ্তুম্ ৱান্পৰণ্তুম্
এন্ৰূম্ অৰিয়া ইয়ল্পিনান্ - অন্ৰিয়ুম্
ইণ্তিৰনূম্ ৱানোৰুম্ এনোৰুম্ এপ্পুৱিয়ুম্
মণ্তৰ ৱেৰ্পুম্ মৰিকতলুম্ - মণ্তিৰমুম্
ৱেতমুম্ ৱেত *মুটিৱিন্ৱিলৈ ৱিণ্তুৱুতন্
ণাতমুঙ কানা ণলত্তিনান্ - ওত
অৰিয়ান্ এলিয়ান্ অলৱিৰণ্তু ণিন্ৰ 5
পেৰিয়ান্ চিৰিয়ান্পেণ্ পাকন্ - তেৰিয়া
অৰুৱান্ উৰুৱান্ অৰুৱুৰুৱ মল্লান্
মৰিয়ান্ মৰিপ্পাৰ্ মনত্তান্ - পৰিৱান
মেয়্য়ৰ্ক্কু মেয়্য়ন্ ৱিনৈক্কুৱিনৈ য়ায়িনান্
পোয়্য়ৰ্ক্কুপ্ পোয়্য়ায় পোয়্য়িনান্ - ঈয়ন্
পতণাকম্ পূণ্ত পৰমন্ পচুৱি
নিতমায়্ ণিৰৈণ্ত ইৰৈৱন্ - চুতৰোলিয়ান্
এন্ৰূমুলন্ অন্ৰলৱুম্ য়ানূম্ উলনাকি
ণিন্ৰণিলৈ য়িৰ্ৰৰিত্তু ণিল্লামৰ্ - চেন্ৰূচেন্ৰূ
তোৰ্ৰিয়িটুম্ অণ্তচঞ্ চুৱেতচঙকল্ পাৰিন্মেৰ্ 10
চাৰ্ৰূম্উৰ্ পীচঞ্ চৰায়ুচঙকইট - কেৰ্ৰপিৰপ্
পেল্লাম্ পিৰণ্তুম্ ইৰণ্তুম্ ইৰুৱিনৈয়িন্
পোল্লাঙকু তুয়্ক্কুম্ পোৰিয়িলিয়েন্ - কল্লা
উণৰ্ৱিন্ মিচৈয়ো টুলকা য়তনৈপ্
পুণৰ্ৱতোৰু পুল্লৰিৱু পূণ্টু - কণৈয়িৰ্
কোটিতেনৱে চেন্ৰূ * কুটিপ্পলীয়ে চেয়্তু
কটিয় কোলৈকলৱু কামম্ - পটিয়িন্মিচৈত্
তেটি য়ুলন্ৰূ তেৰিৱৈত্ তেৰিয়ামল্
ৱাটি ইটৈয়ুম্ মনণ্তনক্কুম্ - ণাটিঅতু
পোন ৱলীপোকুম্ পুণ্তিক্কুম্ পুণ্তিয়ুতন্ 15
আন তিৰলাৰ্ অকণ্তৈক্কুম্ - মেনি
অয়ৰ অয়ৰ অলীয় অলীয়ুম্
উয়িৰিন্ তুয়ৰম্ উৰৈয়েন্ - ৱয়িৰমে
কোণ্ততোৰু কামনূক্কুঙ কোপনূক্কুম্ মোকনূক্কুম্
মণ্টু মতমাচ্ চৰিয়নূক্কুণ্ - তিণ্টিৰল্চেৰ্
ইণ্তিৰিয়ম্ পত্তুক্কুম্ পীৰৈণ্তু মাত্তিৰৈক্কুম্
অণ্তমিলাপ্ পূতঙকল্ ঈণ্তুক্কুঞ্ চিণ্তৈকৱৰ্
মূন্ৰূকুৰ্ৰম্ মূন্ৰূকুণম্ মূন্ৰূমলম্ মূন্ৰৱত্তৈ
এন্ৰূণিন্ৰূ চেয়্য়ুম্ ইৰুৱিনৈক্কুণ্ - তোন্ৰাত
ৱায়ুওৰু পত্তুক্কুম্ মাৰাত ৱল্ৱিনৈয়ে 20
য়ায় কিলৈক্কুম্ অৰুণিতিক্কুম্ - নেয়মাম্
ইচ্চৈ কিৰিয়ৈ য়িৱৈতৰিত্তঙ কেণ্ণালা
অচ্চঙ কোটুমৈ য়ৱৈপূণ্টু - কচ্চৰৱন্
চীৰিল্ণিলৈ ণিল্লাতু তিণ্টাটুম্ পল্কৰুৱি
ৱাৰিল্অকপ্ পইটটু ময়ঙকিনেন্ - তেৰুঙকাল্
উন্নৈ ওলীয় উৰৱিল্লৈ এন্নূমতু
তন্নৈ অৰিৱৈ তনিয়ৰিৱৈ - মুন্নণ্
তলৈপ্পইটটাৰ্ তীৰত্ তুৰণ্তাৰ্ ময়ঙকি
ৱলৈপ্পইটটাৰ্ মৰ্ৰৈয়ৱ ৰেন্ৰূ - ণিলৈত্তমিলীন্
তেয়্ৱপ্ পুলমৈত্ তিৰুৱল্ লুৱৰ্উৰৈত্ত 25
মেয়্ৱৈত্ত চোল্লৈ ৱিৰুম্পামল্ - ঈৱৰ্ক্কুম্
আৱতুৱে চেয়্তঙ কৱৰ্ৱলীয়ৈত্ তপ্পামৰ্
পাৱমেনূম্ পৌৱপ্ পৰপ্পলুণ্তিপ্ - পূৱৈয়ৰ্তম্
কণ্ৱলৈয়িৰ্ পইটটুক্ কলৱিক্ কলৈপয়িন্ৰঙ(কু)
উণ্মৈ ণিলৈয়ুণৰ্চ্চি ওৰামল্ - তিণ্মৈয়িনাল্
ণাৱিৰ্ কোটুমৈ পলপিতৰ্ৰি ণাটোৰূঞ্
চাৱিৰ্ পিৰপ্পিল্ তলৈপ্পইটটিঙ - কাৱিণিলৈ
ণিৰ্কুম্ৱকৈ পাৰায়্ ণিলৈয়ান ণেঞ্চমে
পোৰ্পিনূতন্ য়ানে পুকলক্কেল্ - ৱেৰ্পিন্মিচৈ
ৱণ্তিৰুক্ক ৱল্লান্ মতিয়াতাৰ্ ৱল্অৰণম্ 30
চেণ্তললিল্ মূইলকচ্ চিৰিত্তপিৰান্ - অণ্তমিলা
ৱেত মুটিৱিল্ ৱিলৈৱিল্ ৱিলৈৱিলোলি
আতি য়মলন্ ণিমলনৰুইট - পোত
অৰিৱি লৰিৱৈ অৰিয়ু মৱৰ্কল্
কুৰিয়ুল্ পুকুতুঙ কুণৱন্ - ণেৰিকোল্
ৱেলিয়িল্ ৱেলিয়িল্ ৱেলিয়ন্ ৱেলিয়িল্
ওলিয়িল্ ওলিয়িল্ ওলিয়ন্ - ওলিয়িল্
অলিয়িল্ অলিয়িল্ অলিয়ন্ অলিয়িল্
অলৱিল্ অলৱিল্ অলৱন্ - অলৱিৰণ্তু
ণিন্ৰান্ অনৈত্তুম্ ণিৰৈণ্তান্ ণিনৈপ্পৱৰ্পাৰ্ 35
চেন্ৰান্ তেৰিয়ত্ তেৰিয়াতান্ - কুন্ৰা
ৱিলক্কায়্ ণিৰৈণ্ত ৱিৰিচুতৰান্ মণ্মেল্
তুলক্কামল্ ণিন্ৰপেৰুঞ্ চোতি - উলক্কণ্ণুক্
কল্লাতু তোন্ৰা অমলন্ অকিলমেলাম্
ণিল্লামল্ ণিন্ৰ ণিলৈয়িনান্ - চোল্আৰুম্
পীচন্ পেৰুমৈ ইৰুৱিনৈয়েন্ ইন্ৰূনক্কুপ্
পেচুণ্ তকৈমৈয়েলাম্ পেণাক্কেল্ - পাচম্
পলৱুঙ কতণ্তু পৰিণ্তৰুল্চেৰ্ পণ্পাৰ্
কুলৱি ৱিলঙকুকুণক্ কুন্ৰোন্ - ইলকৱে
চেয়্য় তৰুমচ্ চেলুঙকিৰিয়িন্ মীতিলীণ্তু 40
ৱৈয়ম্ পৰৱ মকিইলণ্তেলুণ্তঙ - কৈয়ঙ
কলৱুপয়ঙ কামঙ কোলৈকোপঙ কাতি
অলৱিল্ৱিনৈ য়েল্লাম্ অলীত্তিঙ - কুলমকিলত্
তোম্মেনৱে এঙকুম্ মুলঙকিচ্ চুৰুতিপয়িল্
চেম্মৈতৰুম্ আকমঙকল্ চেৰ্ণ্তোটি - মুম্মলত্তিন্
কাততঙক ৱেৰ্পৰিত্তুক্ কল্ৱিক্ কৰৈকতণ্তঙ(কু)
ওটুপল্ পূতত্ তুণৰ্ৱলীত্তু - ণীটুপুকইল
মেয়্ৱায়্কণ্ মূক্কুচ্ চেৱিয়েন্নপ্ পেৰ্পেৰ্ৰ
ঈৱায় ৱেইটকৈ য়ৱাঅকৰ্ৰি - ণৈয়ুম্ইয়ল্
ৱাক্কুপ্পা তম্পাণা পায়ুৰুপত্ তম্পলৱুম্ 45
ণীক্কিচ্ চেৰিণ্তু ণিৰৈণ্তোটিপ্ - পোক্কৰিয়
পণ্তমেনূঞ্ চোলৈ পৰিত্তুপ্ পৰণ্তলৈক্কুম্
অণ্তমনম্ পুত্তিয়ুতন্ আঙকাৰম্ - চিণ্তিৱিল
মোতি অৰুণীৰ্মৈ ওঙকিৱিৰল্ মুক্কুণমুঙ
কাতি উৰোমমেলাঙ কৈকলণ্তু - চীতপ্
পুলকম্ অৰুম্পপ্ পুলন্ময়ক্কম্ পোক্কি
ৱিলৈৱিল্ পুলন্মুইটত মেৱিক্ - কলপতন
মাতৰ্ ময়ক্কম্ অৰূত্তুৱলৰ্ মণ্তলত্তুচ্
চোতিয়ʼৰু মূন্ৰিনৈয়ুঞ্ চোতিত্তু - ণীতিয়িনাল্
আতাৰম্ আৰিনূঞ্চেন্ ৰাৰিঅতল্ ৱায়ুক্কল্ 50
মীতান পত্তুম্ মিকপ্পৰণ্তু - কাতিপ্
পিৰুতিৱিয়প্ পুত্তেয়ু ৱায়ুআ কায়
উৰূতি ণিলমৈণ্তুম্ ওটি - মৰূৱিলা
ণান্মুকন্মাল্ পীচন্ মকেচন্ ণলঞ্চিৰণ্ত
তান্মুকম্ ঈণ্তাঞ্ চতাচিৱমুম্ - আনতোৰু
ৱিণ্তুণা তঙকতণ্তু চুত্ত ৱেৰূৱেলিয়িল্
অণ্তমিলাপ্ পালতঙকত্ তেক্কিয়পিন্ - মুণ্তিৱৰুম্
অৱ্ৱৰিৱুক্ কপ্পালুঞ্ চেন্ৰকণ্তম্ উল্লতক্কিচ্
চেৱ্ৱৰিৱে য়াকিত্ তিকৈপ্পোলীণ্তিইট - টেৱ্ৱৰিৱুণ্
তানায় ৱীতলিত্তুত্ তন্নিৰ্ পিৰিৱিলা 55
ঊনাকি এৱ্ৱুয়িৰ্ক্কুম্ উল্পুকুণ্তু - মেনিয়িলা
অঞ্চৱত্তৈ য়ুঙকতণ্ তায়পেৰুম্ পেৰোলিক্কে
তঞ্চমেনচ্ চেন্ৰূ তলৈপ্পইটটু - ৱঞ্চমৰত্
তান্অণ্তম্ ইল্লাত তণ্ণলিয়াল্ ওঙকিৱৰুম্
আনণ্তম্ এন্পতোৰ্ আৰূটৈয়ান্ - আনণ্তম্
পণ্ণুম্ পয়ন্চুৰুতি আকমঙকল্ পাৰ্ত্তুণৰ্ণ্তু
ণণ্ণ অৰিয়তোৰু ণাটুটৈয়ান্ - এণ্ণেণ্
কলৈয়াল্ উণৰ্ণ্তু কৰুত্তলীণ্তু কাম
ণিলৈয়ান তেল্লামুম্ ণীত্তঙ - কলৈৱৰৱে
তেইটতৰ্ৰ চিণ্তৈ চিৱঞান মোনত্তাল্ 60
ওইটতৰ্ৰূ ৱীৰ্ৰিৰুক্কুম্ ঊৰুটৈয়ান্ - ণাইটতত্তাল্
তেণ্ণী ৰৰুৱিৱিলচ্ চিণ্তৈময়ক্ কণ্তেলিণ্(তু)
উণ্ণীৰ্মৈ য়েয়্ত উৰোমমেলাম্ - ণণ্ণুম্
পুলকম্ পুনৈমেয়্ য়ৰ্পোয়্ য়িৰ্কূটামল্
উলকম্পঙ কোণ্টুল্ উৰুকি - অলৱিলা
মালা য়িৰুক্কু মৱৰ্মনত্তৈ ৱাঙকঅৰুল্
মেলায়্ ৱিলঙকলঙকল্ মেয়্য়িনান্ - তোলাত
ৱানম্ পুৱনম্ মলৈকতল্এইল পাতালম্
ঊন্ঈণ্তু পূতত্ তুয়িৰুণৰ্চ্চি - ঞানমায়্
এল্লামায়্ অল্লৱায়্ এণ্ণুৱাৰ্ এণ্ণত্তু 65
ণিল্লামল্ ণিৰ্কুম্ণীল্ ৱাচিয়ান্ - চোল্আৰুম্
পাতালম্ ঊটুৰুৱিপ্ পাৰেলুম্ ৱিণ্ণেলুম্
আতাৰ মাকি অকণ্তম্ণিৰৈণ্ - তোত
অৰিতায়্ এলিতায়্ অৰুমৰৈয়া ৰঙকত্
তুৰুৱায়্ উয়িৰায়্ উণৰ্ৱায়্প্ - পেৰিতায়
ৱেয়্য়তুয়ৰ্প্ পাচমৰ ৱীচিয়ে ৱেম্পিৰৱিত্
তুয়্য় কতলৈত্ তুকলেলুপ্পি - ঈয়মুৰূঙ
কামক্ * কুৰোতলোপ মোকমতঙ কায়্ণ্ততৰ্ত্তুচ্
চামত্ তোলীলিন্ তলৈমিতিত্তু - ণামত্তাৰ্
কত্তুঞ্ চময়ক্ কণক্কিন্ৱিৰৰ্ কইটতৰূত্তুত্ 70
তত্তম্ পয়ঙকোলৈকল্ আঙকলীত্তে - তত্তিৱৰুম্
পাচক্ কুলাত্তৈপ্ পতঅটিত্তুপ্ পাৱৈয়ৰ্তম্
আচৈক্ কৰুত্তৈ অৰৱীচি - নেচত্তাল্
আনৱে কঙকোণ্ তৰুল্মুম্ মতত্তিনাল্
ঊনৈয়াৰ্ তত্তুৱঙক লুল্পুকুণ্তু - তেনৈপ্
পৰুকিক্ কলিত্তুয়ৰ্ণ্তু পন্মৰৈণাৰ্ কোইটটাল্
মৰুৱিত্ তিকইলঞান আনৈয়ান্ - ইৰুমুচ্
চমৈয়ঙ কতণ্তু তনক্কোপ্ পিলাতু
চুমৈতুন্প ণীক্কুণ্ তুৱচন্ - কমৈয়ʼন্ৰিত্
তম্মৈ মৰণ্তু তললোলিয়ুল্ লেয়িৰুত্তি 75
ইম্মৈ মৰূমৈ ইৰণ্তকৰ্ৰিচ্ - চেম্মৈয়ে
ৱায়ুৱৈ ওটা ৱকৈণিৰূত্তি ৱানত্তু
ৱায়ুৱৈয়ুম্ অঙকে য়ুৰঅমৈত্তুত্ - তেয়ুৱাল্
এন্ৰূম্ ওৰু তকৈমৈ য়ায়িৰুক্কুম্ ইন্পৰুলে
ণিন্ৰূ মুলঙকুম্ ণেটুমুৰচোন্ - অন্ৰিয়ুম্
মালুম্ অয়নূম্ ৱকুত্তলিত্ত ৱৈয়মেলাঞ্
চালুম্অতৰ্ কপ্পালুম্ এপ্পালুম্ - মেলৈ
য়ুলকুম্ উলকাল্ উণৰৱোণ্না ঊৰুম্
ইলকি ণতক্কুম্এলীল্ আণৈয়ান্ - অলকিৰণ্ত
কাইটচিয়ান্ কাইটচিক্কুঙ কানান্ কলৈঞান 80
আইটচিয়ান্ আইটচিক্কুম্ আয়িনান্ - চূইটচিয়ান্
পাৰুণ্ তিচৈয়ুম্ পতৰোলিয়া লেণিৰৈণ্তান্
তূৰুণ্ তলৈয়ুমিলাত্ তোন্ৰলান্ - ৱেৰাকি
ৱিত্তাকি ৱিত্তিন্ ৱিলৈৱাকি মেৱুতনূচ্
চত্তাতি পূতঙকল্ তানাকিচ্ - চুত্ত
ৱেৰূৱেলিয়ায়্ পালায়্ ৱেৰূম্পালুক্ কপ্পাল্
উৰূপোৰুলায়্ ণিন্ৰ ওৰুৱন্ - পোৰিয়িলিয়েন্
ৱেম্পুম্ পিৰৱিয়লৈ ৱীলামল্ ৱীতলিত্ত
চম্পণ্ত মামুনিয়েন্ তম্পিৰান্ - অম্পুৱিয়োৰ্
পোৰ্ৰূণ্ তিৰুৱটিয়েন্ পুন্তলৈমে লেপোৰিত্তোন্ 85
এৰ্ৰিন্ পুৰত্তমৈণ্ত এঙকোমান্ - চাৰ্ৰূৱাৰ্
চাৰ্ৰূম্ পোৰুলান্ তনিমুতল্ৱন্ তানল্লান্
ৱেৰ্ৰিন্পম্ ইল্লা ৱিলঙকোলিয়ান্ - পোৰ্ৰূঙ
কুৰুৱেত মাকিক্ কুণঙকুৰিয়ʼন্ ৰিল্লাপ্
পেৰুৱেত মায়্ণিৰৈণ্ত পেম্মান্ - কৰুৱেতঙ
কইটটুমুৰুক্ কইটতৰূত্তান্ কৰ্ৰৱৰ্ৱাইল তিল্লৈয়ান্
এইটটুমৱৰ্ক্ কেইটটা ইয়ল্পিনান্ - মইটতৱিইলতাৰ্
ৱানোন্ পৱনি ৱৰক্কণ্টু ৱল্ৱিনৈয়েন্
এনোৰুম্ এত্তুতল্কণ্ টেত্তিনেন্ - তান্এন্নৈপ্
পাৰ্ত্তান্ পলৈয়ৱিনৈপ্ পঞ্চমলক্ কোত্তৈয়েল্লাম্ 90
ণীত্তান্ ণিনৈৱুৱে ৰাক্কিনান্ - এত্তৰিয়
তোণ্ণূৰ্ ৰৰূৱৰ্পয়িল্ তোক্কিৰ্ ৰূৱক্কৰূত্তান্
কণ্ণূৰূ তেনমুতঙ কাইটটিনান্ - ৱেণ্ণীৰূম্
ৱেতমুম্ পূচৈয়ুমে মেয়্য়েন্ৰান্ পোয়্য়েন্ৰান্
মাটৈয়ুম্ ৱাইলক্কৈ মনৈয়ুমে - ণাতৰিয়
অঞ্চেলুত্তিন্ উল্লী তৰিৱিত্তান্ অঞ্চেলুত্তৈ
ণেঞ্চলুত্তি নেয় ময়লাক্কি - অঞ্চেলুত্তৈ
উচ্চৰিক্কুঙ কেণ্মৈ য়ুণৰ্ত্তি অতন্ উচ্চৰিপ্পু
ৱৈচ্চিৰুক্কুম্ অণ্ত ৱলীয়াক্কি - অচ্চমৰচ্
চেন্ৰূ ৱিলক্কৈ এলত্তূণ্টিচ্ চেঞ্চুতৰিন্ 95
ওন্ৰি ওৰুৱিলক্কিন্ উল্লৌʼলিয়ায়্ - ণিন্ৰ
পেৰুৱিলক্কিন্ পেৰোলিয়ায়্ উল্লে পিৰচম্
মৰুৱুম্ মলৰ্পোল্ মতিত্তঙ - কৰুৱিনূৰুক্
কোল্লা অৰুলৈক্ কোলুত্তিক্ কুণঙকুৰিয়ʼন্
ৰিল্লা ইতত্তে ইলৈপ্পাৰ্ৰি - ৱিল্লাত
উল্লম্ মুতলাক উল্লতেলাম্ ৱাঙকঅৰুল্
ৱেল্ল ময়ললিত্তু মেৱিনান্ - কল্লম্
মৰপ্পিত্তান্ মেয়্ঞ্ঞান মাক্কিমন মেল্লাম্
ইৰপ্পিত্তান্ এন্পিৰৱি পীৰ্ত্তান্ - ৱিৰৰ্চোল্লুক্
কেইটটানৈ য়াৰ্ক্কুম্ এলুতা ইয়ৰ্কুণঙক 100
লেইটটানৈ আৰ্ৰা এলুত্তিনান্ - মইটটাৰুম্
পাতলাৰ্ আতলাৰ্ পণ্পলাৰ্ ণণ্পলাৰ্
আতলা ৰাতল্ অকন্পতিয়াম্ - কূতলাৰ্
কাণক্ কিটৈয়াতান্ কাণ্পাৰ্ক্কুক্ কাইটচিয়ান্
পাণৰ্ক্ কিলকু পলকৈয়িইটটান্ - চেণাৰ্
চিৰণ্ত উৰুৱান্ তিৰুমালুক্ কেইটটান্
ণিৰৈণ্ত তিৰুৱুৰুৱিল্ ণিৰ্পোন্ - কৰঙকুতনে
চূৰৈচুলল্ ৱণ্টু চুলল্কোল্লি ৱইটতমেনূ
মাৰূ কৰুণৈয়িনাল্ মাৰ্ৰিনান্ - ণীৰণাণ্ত
মেয়্য়ন্ ণিমলন্ অমলন্অৰুল্ ৱীতলিক্কুম্ 105
ঈয়ন্ অৰিৱুক্কৰি ৱায়িনান্ - পোয়্য়ৰ্পাৰ্
পোয়্মৈয়ায়্ ণিন্ৰান্ পুৰিণ্তৱৰ্তম্ ণেঞ্চত্তু
মেয়্মৈয়ায়্ ণিন্ৰূ ৱিলঙকিনান্ - কৈমলুৱন্
অত্তন্পাল্ ণীচেন্ ৰটৈয়ুম্ ইতত্তৈয়েলাঞ্
চিত্তঞ্চেৰ্ ণেঞ্চমে চেপ্পক্কেল্ - ণিত্তলুমে
পূচিমুটিত্ তুণ্টুটুত্তুপ্ পূঙকুললাৰ্ তঙকলৱি
আচৈতনিৰ্ পইটটিন্প আৰ্কলিক্কুল্ - নেচমুৰ
ণিন্ৰূ তিলৈক্কুম্ ইতুমুত্তি য়ল্লতুৱে
ৰোন্ৰূ তিলৈক্কুম্ অতুমুত্তি - য়ন্ৰেন্(ৰূ)
ইলকা ইৰুললকৈ পোল্ইকলে পেচুম্ 110
উলকা য়তন্পাল্ উৰাতে - পলকালুম্
তাম্পিৰমঙ কণ্তৱৰ্পোল্ তম্মৈক্কণ্ টাঙকতুৱে
ণান্পিৰমম্ এন্পৱৰ্পাল্ ণণ্নাতে - ঊন্তনক্কুক্
কোন্ৰিটুৱ তেল্লাঙ কোলৈয়ল্ল এন্ৰূকুৰিত্(তু)
এন্ৰূম্অৰ মেতেয়্ৱম্ এন্ৰেন্ৰূ - ৱেন্ৰিপ্
পোৰৈয়ে য়েনূম্পুত্তন্ পোল্লাত পুন্চোল্
মিৰৈয়ে ৱিৰুম্পি ৱিলাতে - ণিৰৈমেৱি
ৱাইলপৱৰ্পোল্ মন্নূতম্পিল্ মন্নূম্উৰো মম্পৰিত্তুত্
তাইলৱুণিনৈ য়াতুতুকিল্ তান্অকৰ্ৰি - আইলৱিক্কুম্
অঞ্চুম্ অকৰ্ৰূম্ অতুমুত্তি এন্ৰূৰৈক্কুম্ 115
ৱঞ্চমণন্ পালী মৰুৱাতে - চেঞ্চোল্পুনৈ
আতিমৰৈ ওতি অতন্পয়ন্ওন্ ৰূম্অৰিয়া
ৱেতিয়ৰ্চোল্ মেয়্য়েন্ৰূ মেৱাতে - আতিয়িন্মেল্
উৰ্ৰতিৰু ণীৰূঞ্ চিৱালয়মুম্ উল্লত্তুচ্
চেৰ্ৰ পুলৈয়ৰ্পাৰ্ চেল্লাতে - ণৰ্ৰৱঞ্চেৰ্
ৱেতমুতন্ পূচৈঅৰুল্ মেয়্ঞ্ঞান মিল্লাত
মূতৰুতন্ কূটি মুয়ঙকাতে - ণীত
অলীত্তুপ্ পিৰপ্প তৰিয়া তৰনৈপ্
পলীত্তুত্ তিৰিপৱৰৈপ্ পাৰাতে - ৱিলীত্তৰুলৈত্
তণ্তেম্মৈ আণ্তৰুলুঞ্ চম্পণ্ত মামুনিৱন্ 120
অণ্তঙ কতণ্তপ্পা লায়্ণিন্ৰোন্ - এণ্তৈপিৰান্
ৱীৰ্ৰিৰুক্কুম্ ওলক্কম্ এয়্তিঅটি ৱীইলণ্তিৰৈঞ্চিপ্
পোৰ্ৰি চয়চয় পোৰ্ৰিয়েন - আৰ্ত্তকৰি
অন্ৰূৰিত্তায়্ ণিন্পৱনি আতৰিত্তা ৰেল্লাৰুম্
ৱেন্ৰিমতন্ অম্পুপত ৱীইলৱৰো - ণিন্ৰিতত্তু
ণিল্লাত চেল্ৱম্ ণিলৈয়েন্ ৰূনৈণীঙকিপ্
পোল্লা ণৰকিৰ্ পুকুৱৰো - পল্লোৰুম্
কত্তুঞ্ চময়ক্ কণক্কিৰ্ পটুৱৰো
চিত্তম্ পলকাল্ তিকৈপ্পৰো - মুত্তম্
পোৰুত ণকৈমতৱাৰ্ পুন্কলৱি য়িন্পম্ 125
মৰুৱি ময়ঙকি ৱৰুৱৰো - ইৰুপোলুতুম্
ণাল্ইৰুপত্ তেলুম্ ণৱক্কিৰক মুম্ণলিয়ুঙ
কোল্ইতুৱেন্ ৰেণ্ণাক্ কুৰিপ্পৰো - ৱেলৈ
এৰিত্ত ৱিলীয়ায়্ণিন্ ইন্পক্ কতৰ্কে
তৰিত্তু মতিমৰণ্ত তৈয়ল্ - ৱৰুত্তমেলাণ্
তীৰায়্ এনউৰৈত্তুচ্ চেঙকমলপ্ পূণ্তিৰুত্তাল্
তাৰায়্ এনপ্পলকাল্ তাইলণ্তিৰৈঞ্চি - এৰ্আৰুম্
পূঙকোন্ৰৈ ৱাঙকিপ্ পুকইলণ্তুপুৰি ণেঞ্চমে
পীঙকোন্ৰ ৱাৰায়্ ইনি
 
 

Copyright © 2018 Thevaaram.org. All rights reserved.