மூன்றாம் திருமுறை
126 பதிகங்கள், 1358 பாடல்கள், 85 கோயில்கள்
001 கோயில்
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க


காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.

 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


பாடல் எண் : 1 பண் : காந்தார பஞ்சமம்

ஆடி னாய்நறு நெய்யொடு பால்தயிர் அந்த ணர்பிரி யாதசிற் றம்பலம்
நாடி னாய்இட மாநறுங் கொன்றை நயந்தவனே
பாடி னாய்மறை யோடுபல் கீதமும் பல்ச டைப்பனி கால்கதிர் வெண்டிங்கள்
சூடி னாய்அரு ளாய்சுருங்கஎம தொல்வினையே.
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க
 

பொழிப்புரை:

நறுமணம் உடைய நெய்யும், பாலும், தயிரும் ஆட்டப் பெற்றவனே! தில்லைவாழந்தணர் எல்லோரும் எப்பொழுதும் அகத்தும் புறத்தும் பிரியாது வழிபடும் திருச்சிற்றம்பலத்தைத் திருக்கூத்தாடும் ஞானவெளியாகக் கொண்டு வாழ்பவனே! நறிய கொன்றைப் பூமாலையை நயந்து (விரும்பிச்) சூடியவனே! நான்மறையுள் சாமகானத்துடன் பல கீதங்களையும் பாடியவனே! பலவாகிய சடைமேல், குளிர் பனியைச் சொரிகின்ற வெண்ணிலவை யுடைய இளம் பிறையைச் சூடியவனே! எம் தொல்லை வினை இல்லையாம்படி திருவருள் செய்க.

குறிப்புரை:

எல்லாத் தலங்களுள்ளும் ஓர் ஆண்டிற்குள் ஆறு நாள் அபிடேக விசேடமுடைய தலம் சிதம்பரமேயாதலின் ` ஆடினாய் ` என்பது திருநடனத்தையும் கருதிய தொடக்கம் உடையதாகி நின்றது. தில்லைவாழ் அந்தணருள் நடராசப் பிரானாரும் ஒருவராதலின், பிரியாமை பிரியாதுள்ளது. சிற்றம்பலம் - ஞானாகாசம், பூதாகாசத்தைப் பிரித்தல் ஒல்லும், கடத்தற்குரிய தத்துவங்களுள் ஒன்று அது, ஞானாகாசத்தைப் பிரிதல் என்றும் எவ்வுயிர்க்கும் இல்லை. நாடுதல் - சங்கற்பம். நயத்தல் - விரும்புதல். மறை - சாமவேதம், பிறவும் கொள்ளப்படும். கீதம் - இசைப்பாடல். திங்கள் சூடிய கருணைத் திறம், தொல்வினைச் சுருக்கம் வேண்டுங்கால் குறித்தற்பாலது, பல் சடை எனப்பன்மையும், புன் சடை எனக் குறுமையும், நீள் சடை என நெடுமையும் பொன் சடை என நிறமும், விரி சடை எனப் பரப்பும், நிமிர் சடை என உயர்ச்சியும் பிறவும் திருமுறையுட் காணப்படும். பொன் சடையைப் புன் சடை எனலும் உண்டு. ` அந்தணர்தம் சிந்தையானை ` ( தி.6 ப.1 பா.1) ` அரியானை என்று எடுத்தே அடியவருக்கு எளியானை, அவர் தம் சிந்தை பிரியாத பெரிய திருத்தாண்டகச் செந்தமிழ் பாடிப் பிறங்கு சோதி விரியா நின்று எவ்வுலகும் விளங்கிய பொன்னம்பலத்துமேவி ஆடல் புரியா நின்றவர் தம்மைப் பணிந்து தமிழாற் பின்னும் போற்றல் செய்வார் ` ( பெரியபுராணம் திருநாவு. பா - 175) என்பவற்றால் சிந்தையும் சிவபிரானும் பிரியா வினைக்கு முதலாதல் விளங்கும். ` நின்று சபையில் ஆனந்த நிர்த்தமிடுவோர்க்கு ஆளாயின் வென்ற பொறியார்க்கு ஆனந்த வெள்ளம் பெருக வுய்ப்பர் ` ( பேரூர்ப் புராணம். நாவலன் வழிபடு படலம். பா - 23) என்னும் உண்மையைத் தெளிவிக்க ஆடினாய் என்றெடுத்தார் . ஆடினாய் நறுநெய்யொடு பால் ` பாதமலர் சூடுகின்றிலை சூட்டுகின்றதுமிலை ` என்னுந் திருவாசகத்தில் ( பா.35) பாதமலர் என்னும் தொடர் இயைவது போல மீளவும் நெய், பால், தயிர் ஆடினாய் என்று இயைவது உணர்க. சிவ வழிபாட்டிற்கு, கூறப்படும் உபசாரங்கள் பலவற்றினும், அபிடேகமே சிறந்தது ஆதலின், அதனை எடுத்துக் கூறினார். அதனை, ` சிவதருமம் பல. அவற்றுட் சிறந்தது பூசனை. அதனுள், அவமில் பல உபசாரத்தைந்து சிறந்தன.` ` ஆங்கவை தாம் அபிடேகம் அரிய விரை, விளக்கு, மனுத்தாங்கும் அருச்சனை, நிவேதனம் ஆகும் ` என்னும் கச்சியப்ப முனிவர் வாக்கால் அறிக. ( பேரூர்ப் புராணம் மருதவரைப் படலம். 29) ` தேன், நெய், பால், தயிர் ஆட்டுகந்தானே ` முதலியவற்றையும் நோக்குக. அந்தணர் - தில்லைவாழந்தணர். எவ்வுயிர்க்கும் கருணைக் கடலென்பார், வேதியர் மறையோர் என்னாது அந்தணர் என்று அருளினார். மெய்ஞ்ஞானிகள், அவனருளே கண்ணாகக் கண்டு திளைக்க, ஆனந்தக் கூத்தாடும் பரஞானவெளி ஆதலின், ஊன் அடைந்த உடம்பின் பிறவி, தான் அடைந்த உறுதியைச் சார, ஆதியும் நடுவும் முடிவும் இல்லாத அற்புதத் தனிக் கூத்தாடும் இடம் சிதம்பரம், ஞானாகாசம் எனப்பெற்றது. ` சிற்பரவியோமம் ஆகும் திருச்சிற்றம்பலத்துள் நின்று பொற்புடன் நடஞ் செய்கின்ற பூங்கழல் போற்றி போற்றி ` என்றருளிய சேக்கிழார் திருவாக்கினாலும் ( பெரியபுராணம் தில்லைவாழ்அந்தணர் பா.2) உணர்க. நறும் - நறுமணம் உள்ள, கொன்றை - மந்திரங்களிற் சிறந்ததாகிய பிரணவ மந்திரத்துக்குரிய தெய்வம், தாமே எனத் தெளியச்செய்ய, கொன்றை மாலை யணிந்தனர். அம்மலர், உருவிலும் பிரணவ வடிவாயிருத்தலின் பிரணவ புட்பம் எனப்படும். ` துன்றுவார் பொழில் தோணிபுரவர்தம், கொன்றைசூடும் குறிப்பது வாகுமே ` ( தி.5 ப.45 பா.7) என்னும் திருக்குறுந்தொகையாலும் ` ஓரெழுத்திற்குரிய பொருள் உயர்நெடு மாலயன் என்பார் நீரெழுத்து நிகர் மொழி நின்னில விதழிமுன் என்னாம் ` என்னும் வாட்போக்கிக் கலம்பகப் பாட்டாலும் அறிக. பனிகால் கதிர் - குளிர்ச்சியை வீசும் ஒளியையுடைய, வெண் திங்கள் சூடினாய் என்றது, ` உற்றார் இலாதார்க்குறுதுணையாவன ` சிவபிரான் திருவடியே என்பதைக் குறிக்கும். தொல்வினை என்றது சஞ்சித கருமத்தை. பல்சடை - பூணூல் அபரஞானத்தையும், சடை பரஞானத்தையும் குறிக்கும் என்ப. அதனாலும், சிவசின்னங்களில் சடையே சிறந்ததாயிருத்தல் புகழ்ச்சோழ நாயனார் வரலாற்றாலும், விடந்தீர்க்க வேண்டித் திருமருகற் பெருமானை இரத்தற்கண் ` சடை யாய் எனுமால் ` என்றெடுத் தருளினமையானும் அறியப்படும்.

பிற மொழிகளில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

 • తెలుగు / தெலுங்கு
 • ಕನ್ನಡ / கன்னடம்
 • മലയാളം / மலையாளம்
 • චිඞංකළමං / சிங்களம்
 • Malay / மலாய்
 • हिन्दी / இந்தி
 • संस्कृत / வடமொழி
 • German/ யேர்மன்
 • français / பிரஞ்சு
 • Burmese/ பர்மியம்
 • Assamese/ அசாமியம்
 • English / ஆங்கிலம்
ఆడితివి స్నానమును సుగంధభరిత మధుర క్షీర, దధి, ఆర్ఘ్యములందు చల్లగ,
ధరించితివి శిరస్సుపై పరిమళభరిత కొండ్రైపుష్పములను మనోహరముగ,
చూపితివి దివ్యనటనమును తిల్లైనగరమందు [రేయింబవళ్ళూ] జనులు విడువక కీర్తించ రమ్యముగ,
పాడితివి సంగీతభరితమై వేదములలో ప్రసిద్ధ సామవేదగీతములను రాగయుక్తముగ,
చుట్టితివి శిరస్సుపై చల్లటి కిరణములను వెదజల్లు వెన్నెలభరిత నెలవంకను కడు అందముగ,
తొలగించితివి ఎనలేని మా పాపకర్మములను ఎడతెగని దయగల కరుణామయునిగ!

[అనువాదము: సశికళ దివాకర్, 2013]
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
සුවඳ කිරෙන් ද‚ දී කිරෙන්ද‚ ගිතෙලින් ද නැහැවුණු සමිඳේ‚ බමුණු දනන් ඔබෙන් වෙන් නොවන සිත්තම්බලම පිය කළේ රැඟුම් රඟන්නට‍‚ සුවඳ ඇසල මල් මාලා සිරස පළඳනා සමිඳ‚ සදහම දසත පැතිරෙන සේ ගැයූවේ ඉමිහිරි ගී‚ බැති සවන් පිනවා විසිතුරු සිකාව මත පිනි බිඳු වෑහෙන ළසඳ පළඳා ගත්තේ‚ අප පෙළනා කම් දොස් නසාලන්නට ආසිරි වගුරනු මැන! -1

පරිවර්තනය: ආර්. වඩිවේල් (විශ්රාමලත් උපගුරු), ඩී. ජී. ලින්ටන්, (විශ්රාමලත් විදුහල්පති), 2024
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
you bathed in sweet-smelling ghee, milk and curd.
you chose as your abode the ciṟṟampalam from where the brahmins three-thousand in number never part one who desired adorning himself with fragrant koṉṟai flower indian laburnam.
you sang many songs in addition to maṟai vētam: especially, cāmam you adorned your head with the crescent of rays which shed coolness.
Bestow your grace on us so that our actions committed from time immemorial, may decrease.
Translation: V.M.Subramanya Aiyar–Courtesy: French Institute of Pondichery / EFEO (2006)

பிற மொழிகளில் பாடல் படிக்க / Transliteration


 • 𑀢𑀫𑀺𑀵𑀺 /
  தமிழி
 • গ্রন্থ লিপি /
  கிரந்தம்
 • வட்டெழுத்து
  /
 • Reformed Script /
  சீர்மை எழுத்து
 • देवनागरी /
  தேவநாகரி
 • ಕನ್ನಡ /
  கன்னடம்
 • తెలుగు /
  தெலுங்கு
 • සිංහල /
  சிங்களம்
 • മലയാളം /
  மலையாளம்
 • ภาษาไทย /
  சீயம்
 • မ္ရန္‌မာစာ /
  பர்மியம்
 • かたかな /
  யப்பான்
 • Chinese Pinyin /
  சீனம் பின்யின்
 • عربي /
  அரபி
 • International Phonetic Alphabets /
  ஞால ஒலி நெடுங்கணக்கு
 • Diacritic Roman /
  உரோமன்
 • Русский /
  உருசியன்
 • German/
  யேர்மன்
 • French /
  பிரெஞ்சு
 • Italian /
  இத்தாலியன்
 • Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
  BashaIndonesia / Pidgin / English
 • Assamese
  அசாமியம்
Font download - தமிழி எழுத்துரு இறக்கம்

𑀆𑀝𑀺 𑀷𑀸𑀬𑁆𑀦𑀶𑀼 𑀦𑁂𑁆𑀬𑁆𑀬𑁄𑁆𑀝𑀼 𑀧𑀸𑀮𑁆𑀢𑀬𑀺𑀭𑁆 𑀅𑀦𑁆𑀢 𑀡𑀭𑁆𑀧𑀺𑀭𑀺 𑀬𑀸𑀢𑀘𑀺𑀶𑁆 𑀶𑀫𑁆𑀧𑀮𑀫𑁆
𑀦𑀸𑀝𑀺 𑀷𑀸𑀬𑁆𑀇𑀝 𑀫𑀸𑀦𑀶𑀼𑀗𑁆 𑀓𑁄𑁆𑀷𑁆𑀶𑁃 𑀦𑀬𑀦𑁆𑀢𑀯𑀷𑁂
𑀧𑀸𑀝𑀺 𑀷𑀸𑀬𑁆𑀫𑀶𑁃 𑀬𑁄𑀝𑀼𑀧𑀮𑁆 𑀓𑀻𑀢𑀫𑀼𑀫𑁆 𑀧𑀮𑁆𑀘 𑀝𑁃𑀧𑁆𑀧𑀷𑀺 𑀓𑀸𑀮𑁆𑀓𑀢𑀺𑀭𑁆 𑀯𑁂𑁆𑀡𑁆𑀝𑀺𑀗𑁆𑀓𑀴𑁆
𑀘𑀽𑀝𑀺 𑀷𑀸𑀬𑁆𑀅𑀭𑀼 𑀴𑀸𑀬𑁆𑀘𑀼𑀭𑀼𑀗𑁆𑀓𑀏𑁆𑀫 𑀢𑁄𑁆𑀮𑁆𑀯𑀺𑀷𑁃𑀬𑁂


Open the Thamizhi Section in a New Tab
Font download - கிரந்த எழுத்துரு இறக்கம்

আডি ন়ায্নর়ু নেয্যোডু পাল্দযির্ অন্দ ণর্বিরি যাদসিট্রম্বলম্
নাডি ন়ায্ইড মানর়ুঙ্ কোণ্ড্রৈ নযন্দৱন়ে
পাডি ন়ায্মর়ৈ যোডুবল্ কীদমুম্ পল্স টৈপ্পন়ি কাল্গদির্ ৱেণ্ডিঙ্গৰ‍্
সূডি ন়ায্অরু ৰায্সুরুঙ্গএম তোল্ৱিন়ৈযে


Open the Grantha Section in a New Tab
Font download - வட்டெழுத்து எழுத்துரு இறக்கம்

ஆடி னாய்நறு நெய்யொடு பால்தயிர் அந்த ணர்பிரி யாதசிற் றம்பலம்
நாடி னாய்இட மாநறுங் கொன்றை நயந்தவனே
பாடி னாய்மறை யோடுபல் கீதமும் பல்ச டைப்பனி கால்கதிர் வெண்டிங்கள்
சூடி னாய்அரு ளாய்சுருங்கஎம தொல்வினையே


Open the Thamizhi Section in a New Tab
ஆடி னாய்நறு நெய்யொடு பால்தயிர் அந்த ணர்பிரி யாதசிற் றம்பலம்
நாடி னாய்இட மாநறுங் கொன்றை நயந்தவனே
பாடி னாய்மறை யோடுபல் கீதமும் பல்ச டைப்பனி கால்கதிர் வெண்டிங்கள்
சூடி னாய்அரு ளாய்சுருங்கஎம தொல்வினையே

Open the Reformed Script Section in a New Tab
आडि ऩाय्नऱु नॆय्यॊडु पाल्दयिर् अन्द णर्बिरि यादसिट्रम्बलम्
नाडि ऩाय्इड मानऱुङ् कॊण्ड्रै नयन्दवऩे
पाडि ऩाय्मऱै योडुबल् कीदमुम् पल्स टैप्पऩि काल्गदिर् वॆण्डिङ्गळ्
सूडि ऩाय्अरु ळाय्सुरुङ्गऎम तॊल्विऩैये
Open the Devanagari Section in a New Tab
ಆಡಿ ನಾಯ್ನಱು ನೆಯ್ಯೊಡು ಪಾಲ್ದಯಿರ್ ಅಂದ ಣರ್ಬಿರಿ ಯಾದಸಿಟ್ರಂಬಲಂ
ನಾಡಿ ನಾಯ್ಇಡ ಮಾನಱುಙ್ ಕೊಂಡ್ರೈ ನಯಂದವನೇ
ಪಾಡಿ ನಾಯ್ಮಱೈ ಯೋಡುಬಲ್ ಕೀದಮುಂ ಪಲ್ಸ ಟೈಪ್ಪನಿ ಕಾಲ್ಗದಿರ್ ವೆಂಡಿಂಗಳ್
ಸೂಡಿ ನಾಯ್ಅರು ಳಾಯ್ಸುರುಂಗಎಮ ತೊಲ್ವಿನೈಯೇ
Open the Kannada Section in a New Tab
ఆడి నాయ్నఱు నెయ్యొడు పాల్దయిర్ అంద ణర్బిరి యాదసిట్రంబలం
నాడి నాయ్ఇడ మానఱుఙ్ కొండ్రై నయందవనే
పాడి నాయ్మఱై యోడుబల్ కీదముం పల్స టైప్పని కాల్గదిర్ వెండింగళ్
సూడి నాయ్అరు ళాయ్సురుంగఎమ తొల్వినైయే
Open the Telugu Section in a New Tab
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

ආඩි නාය්නරු නෙය්‍යොඩු පාල්දයිර් අන්ද ණර්බිරි යාදසිට්‍රම්බලම්
නාඩි නාය්ඉඩ මානරුඞ් කොන්‍රෛ නයන්දවනේ
පාඩි නාය්මරෛ යෝඩුබල් කීදමුම් පල්ස ටෛප්පනි කාල්හදිර් වෙණ්ඩිංගළ්
සූඩි නාය්අරු ළාය්සුරුංගඑම තොල්විනෛයේ


Open the Sinhala Section in a New Tab
ആടി നായ്നറു നെയ്യൊടു പാല്‍തയിര്‍ അന്ത ണര്‍പിരി യാതചിറ് റംപലം
നാടി നായ്ഇട മാനറുങ് കൊന്‍റൈ നയന്തവനേ
പാടി നായ്മറൈ യോടുപല്‍ കീതമും പല്‍ച ടൈപ്പനി കാല്‍കതിര്‍ വെണ്ടിങ്കള്‍
ചൂടി നായ്അരു ളായ്ചുരുങ്കഎമ തൊല്വിനൈയേ
Open the Malayalam Section in a New Tab
อาดิ ณายนะรุ เนะยโยะดุ ปาลถะยิร อนถะ ณะรปิริ ยาถะจิร ระมปะละม
นาดิ ณายอิดะ มานะรุง โกะณราย นะยะนถะวะเณ
ปาดิ ณายมะราย โยดุปะล กีถะมุม ปะลจะ ดายปปะณิ กาลกะถิร เวะณดิงกะล
จูดิ ณายอรุ ลายจุรุงกะเอะมะ โถะลวิณายเย
Open the Thai Section in a New Tab
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

အာတိ နာယ္နရု ေန့ယ္ေယာ့တု ပာလ္ထယိရ္ အန္ထ နရ္ပိရိ ယာထစိရ္ ရမ္ပလမ္
နာတိ နာယ္အိတ မာနရုင္ ေကာ့န္ရဲ နယန္ထဝေန
ပာတိ နာယ္မရဲ ေယာတုပလ္ ကီထမုမ္ ပလ္စ တဲပ္ပနိ ကာလ္ကထိရ္ ေဝ့န္တိင္ကလ္
စူတိ နာယ္အရု လာယ္စုရုင္ကေအ့မ ေထာ့လ္ဝိနဲေယ


Open the Burmese Section in a New Tab
アーティ ナーヤ・ナル ネヤ・ヨトゥ パーリ・タヤリ・ アニ・タ ナリ・ピリ ヤータチリ・ ラミ・パラミ・
ナーティ ナーヤ・イタ マーナルニ・ コニ・リイ ナヤニ・タヴァネー
パーティ ナーヤ・マリイ ョートゥパリ・ キータムミ・ パリ・サ タイピ・パニ カーリ・カティリ・ ヴェニ・ティニ・カリ・
チューティ ナーヤ・アル ラアヤ・チュルニ・カエマ トリ・ヴィニイヤエ
Open the Japanese Section in a New Tab
adi naynaru neyyodu baldayir anda narbiri yadasidraMbalaM
nadi nayida manarung gondrai nayandafane
badi naymarai yodubal gidamuM balsa daibbani galgadir fendinggal
sudi nayaru laysurunggaema dolfinaiye
Open the Pinyin Section in a New Tab
آدِ نایْنَرُ نيَیُّودُ بالْدَیِرْ اَنْدَ نَرْبِرِ یادَسِتْرَنبَلَن
نادِ نایْاِدَ مانَرُنغْ كُونْدْرَيْ نَیَنْدَوَنيَۤ
بادِ نایْمَرَيْ یُوۤدُبَلْ كِيدَمُن بَلْسَ تَيْبَّنِ كالْغَدِرْ وٕنْدِنغْغَضْ
سُودِ نایْاَرُ ضایْسُرُنغْغَيَمَ تُولْوِنَيْیيَۤ


Open the Arabic Section in a New Tab
ˀɑ˞:ɽɪ· n̺ɑ:ɪ̯n̺ʌɾɨ n̺ɛ̝jɪ̯o̞˞ɽɨ pɑ:lðʌɪ̯ɪr ˀʌn̪d̪ə ɳʌrβɪɾɪ· ɪ̯ɑ:ðʌsɪr rʌmbʌlʌm
n̺ɑ˞:ɽɪ· n̺ɑ:ɪ̯ɪ˞ɽə mɑ:n̺ʌɾɨŋ ko̞n̺d̺ʳʌɪ̯ n̺ʌɪ̯ʌn̪d̪ʌʋʌn̺e:
pɑ˞:ɽɪ· n̺ɑ:ɪ̯mʌɾʌɪ̯ ɪ̯o˞:ɽɨβʌl ki:ðʌmʉ̩m pʌlsə ʈʌɪ̯ppʌn̺ɪ· kɑ:lxʌðɪr ʋɛ̝˞ɳɖɪŋgʌ˞ɭ
su˞:ɽɪ· n̺ɑ:ɪ̯ʌɾɨ ɭɑ:ɪ̯ʧɨɾɨŋgʌʲɛ̝mə t̪o̞lʋɪn̺ʌjɪ̯e·
Open the IPA Section in a New Tab
āṭi ṉāynaṟu neyyoṭu pāltayir anta ṇarpiri yātaciṟ ṟampalam
nāṭi ṉāyiṭa mānaṟuṅ koṉṟai nayantavaṉē
pāṭi ṉāymaṟai yōṭupal kītamum palca ṭaippaṉi kālkatir veṇṭiṅkaḷ
cūṭi ṉāyaru ḷāycuruṅkaema tolviṉaiyē
Open the Diacritic Section in a New Tab
ааты наайнaрю нэййотю паалтaйыр антa нaрпыры яaтaсыт рaмпaлaм
нааты наайытa маанaрюнг конрaы нaянтaвaнэa
пааты нааймaрaы йоотюпaл китaмюм пaлсa тaыппaны кaлкатыр вэнтынгкал
суты наайарю лаайсюрюнгкаэмa толвынaыеa
Open the Russian Section in a New Tab
ahdi nahj:naru :nejjodu pahlthaji'r a:ntha 'na'rpi'ri jahthazir rampalam
:nahdi nahjida mah:narung konrä :naja:nthawaneh
pahdi nahjmarä johdupal kihthamum palza däppani kahlkathi'r we'ndingka'l
zuhdi nahja'ru 'lahjzu'rungkaema tholwinäjeh
Open the German Section in a New Tab
aadi naaiynarhò nèiyyodò paalthayeir antha nharpiri yaathaçirh rhampalam
naadi naaiyida maanarhòng konrhâi nayanthavanèè
paadi naaiymarhâi yoodòpal kiithamòm palça tâippani kaalkathir vènhdingkalh
çödi naaiyarò lhaaiyçòròngkaèma tholvinâiyèè
aati naayinarhu neyiyiotu paalthayiir aintha nharpiri iyaathaceirh rhampalam
naati naayiita maanarhung conrhai nayainthavanee
paati naayimarhai yootupal ciithamum palcea taippani caalcathir veinhtingcalh
chuoti naayiaru lhaayisurungcaema tholvinaiyiee
aadi naay:na'ru :neyyodu paalthayir a:ntha 'narpiri yaathasi'r 'rampalam
:naadi naayida maa:na'rung kon'rai :naya:nthavanae
paadi naayma'rai yoadupal keethamum palsa daippani kaalkathir ve'ndingka'l
soodi naayaru 'laaysurungkaema tholvinaiyae
Open the English Section in a New Tab
আটি নায়্ণৰূ ণেয়্য়ʼটু পাল্তয়িৰ্ অণ্ত ণৰ্পিৰি য়াতচিৰ্ ৰম্পলম্
ণাটি নায়্ইত মাণৰূঙ কোন্ৰৈ ণয়ণ্তৱনে
পাটি নায়্মৰৈ য়োটুপল্ কিতমুম্ পল্চ টৈপ্পনি কাল্কতিৰ্ ৱেণ্টিঙকল্
চূটি নায়্অৰু লায়্চুৰুঙকএম তোল্ৱিনৈয়ে
 
 

Copyright © 2018 Thevaaram.org. All rights reserved.