ஏழாம் திருமுறை
100 பதிகங்கள், 1026 பாடல்கள், 84 கோயில்கள்
001 திருவெண்ணெய்நல்லூர்
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க


காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.

 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


பாடல் எண் : 1 பண் : இந்தளம்

பித்தாபிறை சூடீபெரு
    மானேயரு ளாளா
எத்தான்மற வாதேநினைக்
    கின்றேன்மனத் துன்னை
வைத்தாய்பெண்ணைத் தென்பால்வெண்ணெய்
    நல்லூரருட் டுறையுள்
அத்தாஉனக் காளாய்இனி
    அல்லேனென லாமே
.
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க
 

பொழிப்புரை:

பித்தனே, பிறையைக் கண்ணியாகச் சூடியவனே, பெருமை உடையவனே, பெண்ணையாற்றின் தென்பால் உள்ள திருவெண்ணெய்நல்லூரின்கண்ணதாகிய, `அருட்டுறை` என்னும் திருக்கோயிலின்கண் எழுந்தருளியிருக்கும் தலைவனே, எனது நெஞ்சத்துள் உன்னை அகலாது வைத்தருளினாய்; அதனால், எவ்வாற்றானும் உன்னை மறவாமலே நினைந்து, முன்பே உனக்கு அடியவனாகி, இப்பொழுது, `உனக்கு அடியவன் அல்லேன்` என எதிர்வழக்குப் பேசியது பொருந்துமோ!

குறிப்புரை:

பொருளியைபுக்கேற்பத் திருப்பாடல்களுள் மொழிமாற்றி உரைக்கப்படுமாற்றை அறிந்துகொள்க. பித்தன் - பேரருள் உடையவன்; பேரருள் பித்தோடு ஒத்தலின், `பித்து` எனப்படும். எனவே, பேரருள் உடைய சிவபெருமானுக்கே, `பித்தன்` என்னும் பெயர் உரியதாயிற்று. இனி, `சிவபெருமான்` பிறர்வயம் இன்றித் தன்வயம் உடைமையாற் செய்யுஞ் செயல்கள் பிறரால் அறிதற்கு அரிய நெறியினவாய், ஒருநெறிப்படாத பித்தர் செயலோடு ஒத்தல் பற்றியும் அவன், `பித்தன்` எனப்படுவன் என்ப. அச்செயல்களாவன, `வேண்டப்படுவதனைச் செய்தல், செய்யாமை, வேறொன்று செய்தல்` என்பன. இவற்றை முறையே, `கர்த்திருத்துவம், அகர்த்திருத்துவம், அந்யதாகர்த்திருத்துவம்` என்பர். எனவே, `பித்தன்` என்றது, பின்வரும், `பெருமான் (பெருமை யுடையவன் - தலைவன்)` என்றதன் காரணத்தைக் குறிப்பால் உணர்த்தியவாறாயிற்று. `பிறைசூடி` என்றதும், `பித்தன்` என்றதனாற் பெறப்பட்ட பேரருளை ஆளுந்தன்மைக்குச் சான்றாய், பின்வரும், `அருளாளன்` என்பதன் காரணத்தை அங்ஙனம் உணர்த்தியதேயாம். தக்கனது சாபத்தால் இளைத்து வந்த சந்திரனை அவன் அழியாதவாறு காக்க அவனது ஒரு கலையைச் சிவபெருமான் தனது முடியிற் கண்ணியாகச் சூடிக்கொண்டமையால் அஃது அவனது பேரருளுக்குச் சான்றாயிற்று. அருட்டுறைப் பெருமான் சுவாமிகளை நோக்கி, `முன்பெனைப் பித்தன் என்றே மொழிந்தனை ஆதலாலே - என்பெயர் பித்தன் என்றே பாடுவாய்` (தி.12 பெ.புரா. தடுத்.73) என்று அருளினமையின், இத்திருப்பதிகத்தின் முதற்சொல்லாகிய, `பித்தா` என்பது, இறைவன் அளித்த சொல்லாதல் வெளிப்படை. இனி, `அச்சொல்லை இறைவன் முன்னை ஆசிரியரது திரு மொழியினின்றே எடுத்து அளித்தனன்` என்பது, அச்சொல்லை அடுத்து சுவாமிகளது பயிற்சி வாயிலாகத் தோற்றுவித்த, `பிறைசூடி` என்னும் தொடரால் பெறப்படும். அஃது எங்ஙனம் எனின், `பித்தா பிறைசூடீ` என்னும் தொடர், திருஞானசம்பந்த சுவாமிகளது திருப் பாடலிடத்து முன்பு தோன்றி விளங்குதலின் என்க. அத்தொடர் அமைந்த அவரது திருப்பாடல்: விண்ணோர் பெருமானே விகிர்தா விடையூர்தீ பெண்ணா ணலியாகும் பித்தா பிறைசூடீ எண்ணா ரெருக்கத்தம் புலியூ ருறைகின்ற அண்ணா எனவல்லார்க் கடையா வினைதானே (தி.1 ப.89 பா.3) வன்றொண்டப் பெருமானாரை இங்ஙனம் முன்னை ஆசிரியர் திருமொழிவழியே நின்று பாடுமாறு திருவருள் செய்தது, இவரை, முன்னை ஆசிரியர்களது பெருமையையும், அவர்களது திருமொழிப் பெருமையையும் இனிது விளக்கி அடியார்க்கு அடியாராம் வழிநிலை ஆசிரியராகுமாறு செய்யும் குறிப்பினைப் புலப்படுத்தவாறாம். முன்னை ஆசிரியராவார் திருஞானசம்பந்தரும், திருநாவுக்கரசரும். அதனை இவர், `நல்லிசை ஞானசம் பந்தனும் நாவினுக் கரசனும் பாடிய நற்றமிழ் மாலை சொல்லிய வேசொல்லி ஏத்துகப் பானை` (தி.7 ப.67 பா.5) என்று குறித்தருளுவார். அத் திருப்பாடலிற்றானே, ` தொண்ட னேன்அறி யாமை யறிந்து கல்லி யல்மனத் தைக்கசி வித்துக் கழலடி காட்டிஎன் களைகளை யறுக்கும் வல்லியல் வானவர் வணங்கநின் றானை` என்று, தம்மை இறைவன் வழிநிலை ஆசிரியராக்கினமையையும் குறிப்பால் அருளிச்செய்வர். அங்ஙனம் இவர் அருளிச்செய்வதற்கு ஏற்ப, இவரைத் திருவாரூரில் இறைவன் தன் அடியார்க்கு அடியராகச் செய்து, திருத்தொண்டத் தொகை பாடுவித்தமையையும், அது பற்றிப் பின்னரும் இவர், `நாவின்மிசை யரையன்னொடு தமிழ்ஞானசம் பந்தன் யாவர்சிவ னடியார்களுக் கடியானடித் தொண்டன்` (தி.7 ப.78 பா.10) எனத் தம்மைக் குறித்தருளினமையையுங் காண்க. ஞானசம்பந்தரும், நாவுக்கரசரும் ஆகிய அவ்விருவர்க்கு முன்னரும் ஆசிரியர் உளராயினும், ஓரிடத்தில் நில்லாது பலவிடத்தும் சென்று திருப்பதிகம் அருளிச்செய்து திருவருள் நெறியைப் பரப்பும் தொண்டினை அவ்விருவர் வாயிலாகவே நிகழச் செய்தமையால், பேராசிரியப் பெருந்தன்மையை அவ்விருவரிடத்தே இறைவன் வைத்தானாவன். அதனைத் திட்பமுற உணர்ந்தே சேக்கிழார் நாயனார், அவ் விருவரையே, `பொருட்சமய முதற்சைவ நெறிதான் பெற்ற புண்ணியக் கண் ணிரண்டு` (தி.12 பெ.புரா.திருநாவு. 185) என வரையறுத்து அருளிச் செய்தார். அவ்வாசிரியர்வழி நிற்பிக்கப்பட்ட இச்சுவாமிகளை இறைவன் முதற்கண், `மண்மேல் நம்மைச் சொற்றமிழ் பாடுக` என்றும், பின்னரும், `இன்னும் பல்லாறுலகினில் நம்புகழ் பாடு` என்றும், (தி.12 பெ. புரா. தடுத். 70,76) ஓரிடத்தில் நில்லாது பலவிடத்தும் சென்று பாடப் பணித்தமையால், ஞானசம்பந்தரும், நாவுக்கரசரும் பேராசிரியராயது எவ்வாறு என்பது இனிது விளங்கும். இனி, செல்லும் இடங்களில் எல்லாம் ஞானசம்பந்தரைச் சிவிகை, சின்னம் முதலியவைகளுடன் செல்லச் செய்தமையால், அவ்விருவருள்ளும் தலைமைத் தன்மையை இறைவன் ஞானசம்பந்தரிடத்து வைத்தமை புலனாகும். இவற்றானே, நால்வர் ஆசிரியருள் ஞானசம்பந்தர் முதலிய மூவரையும் முதற்கண் வேறு வைத்து, `மூவர் முதலிகள்` என வழங்குமாறும் இனிது என்பது பெறப்பட்டது. இனி, பலவிடத்தன்றிச் சிலவிடத்துச் சென்று இறைவன் பொருள்சேர் புகழை மிகப்பாடிய அருளாசிரியர் திருவாதவூரடிகளே யாதலின், அவர் நான்காம் ஆசிரியர் ஆயினார் என்க. அன்றியும், மூவர் தமிழும் இசைத் தமிழாயும், அடிகள் தமிழ் இயற்றமிழாயும் இருத்தல் கருதத்தக்கது. உளங் குளிர்ந்த போதெலாம் உகந்துகந்து பாடி அன்பு மீதூர்ந்து இன்புறும் அன்புப் பாடல்களுக்கு இயற்றமிழினும், இசைத்தமிழே சிறந்து நிற்பது என்பது, `கோழைமிட றாககவி கோளும்இல வாகஇசை கூடும்வகையால் ஏழையடி யாரவர்கள் யாவைசொன சொன்மகிழும் ஈசன்` (தி.3 ப.71 பா.1) எனவும், `கீதம்வந்த வாய்மையாற் கிளர்தருக்கி னார்க்கலால் ஓதிவந்த வாய்மையால் உணர்ந்துரைக்க லாகுமே` (தி.3 ப.52 பா.7) எனவும், `அளப்பில கீதம்சொன்னார்க் கடிகள்தாம் அருளுமாறே` (தி.4 ப.77 பா.3) எனவும் போந்த ஆசிரியத் திருமொழிகளால் பெறப்படும். இத்துணையும் இத்திருப்பதிகத்தின் தொடக்கத்தால் அறியற் பாலவாயின என்க. `எதனால்` என்பது, `எத்தால்` என மருவிற்று. `எத்தாலும்` என்னும் முற்றும்மை தொகுத்தலாயிற்று. `வைத்தாய்` என்பதன்பின், `அதனால்` என்னும் சொல்லெச்சம் வருவிக்க. வைத்தது தவங் காரணமாக என்க. `திருவெண்ணெய்நல்லூர்` என்பது தலத்தின் பெயர்; `அருட்டுறை` என்பது கோயிலின் பெயர். `இப்பொழுது அல்லேன் எனல் ஆமே` என்றதனால், `ஆளாயது முன்பே` என்பது போந்தது. `முன்பு` என்றது, திருக்கயிலையில் இருந்த காலத்தை. `ஆமே` என்ற ஏகார வினா, `ஆகாது` என எதிர்மறைப் பொருள்தந்து நின்றது. வன்புற வரூஉம் வினாவுடை வினைச்சொல் எதிர்மறுத் துணர்த்துதற் குரிமையு முடைத்தே (தொல். சொல். 246) என்பது இலக்கணமாதலின் இத்திருப்பாடல், சுவாமிகள் தம் முன்னை நிலையை நினைந்து அருளிச்செய்தது.

பிற மொழிகளில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

 • తెలుగు / தெலுங்கு
 • ಕನ್ನಡ / கன்னடம்
 • മലയാളം / மலையாளம்
 • චිඞංකළමං / சிங்களம்
 • Malay / மலாய்
 • हिन्दी / இந்தி
 • संस्कृत / வடமொழி
 • German/ யேர்மன்
 • français / பிரஞ்சு
 • Burmese/ பர்மியம்
 • Assamese/ அசாமியம்
 • English / ஆங்கிலம்
పిత్తననే పేరుగల శివుడు! నెలవంకను శిరస్సున ధరించినవాడు! అతడే దేవుడనే శివుడు!
అనుగ్రహ స్వరూపుడైన అతడుపెణ్ణానది దక్షిణతీరం లో వెణ్ణెయ్నల్లూర్ అరుళ్తురై కోవిలలో వసించే పరమాత్మ.
నా మనస్సున పదిలంగా ఉన్న నిన్ను మరవకుండా నిన్నేట్లా నేను తలపుకుతెచ్చుకోను.
కాబట్టే మరిచి పోకుండా నిన్ను అన్ని విధాల ధ్యానిస్తూనే ఉంటాను! గతంనుండి నీ సేవకుడిని అయిపోయిన నేను నీ సేవకున్ని కాదని ఇప్పుడు వాదించడం నాకు సరికాదు గదా!

అనువాదము: పేరా. మునైవర్ వైవియెసెచెన్ మూర్త్తి, పేరా. మునైవర్ వి మునిరత్తినం నాయుడు (2013)
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
උමතුවාණෙනි‚ නව සඳ පැළඳි
මිහිපතිය අනුහස් පිරි
ඔබ අමතක නොකර කිසිදා
ම’ සිත් තුළ රඳවමි‚ නිති සමිඳේ
පෙන්නෛ ගං ඉවුරු දකුණු දෙස තිරුවෙණ්ණෙයි
නල්ලූර් සිව දෙවොලේ වැඩ සිටින
සමිඳුනේ පෙර බවයේ ඔබ ගැතිව සිටි
මා එසේ නොවේ යැයි දැන් පවසනු කෙසේ.

පරිවර්තනය: ආර්. වඩිවේල් (විශ්රාමලත් උපගුරු), ඩී. ජී. ලින්ටන්, (විශ්රාමලත් විදුහල්පති), 2020
Under construction. Contributions welcome.
1. तिरुवेण्णैनल्लूर
(पौराणिक कथाओं में यह जनश्रुति प्रसिद्ध है कि भक्त आलाल सुन्दरर् अपने आराध्यदेव शिव की सेवा में कैलाश पर्वत पर रहते थे। वह आराध्यदेव की पूजा के निमित्त पुष्प लेने के लिए नन्दनवन गए। वहाँ उस समय पार्वती की दो सेविकाएँ-अनिंदितै और कमलिनी पुष्प चयन के लिए आई थीं। आलाल सुन्दरर् उन सुन्दरियों पर मोहित हो गए। उनकी प्रेमानुभूति से शिव प्रसन्न हुए और उन्हें आदेश दिया कि तुम तीनों भूलोक में जन्म लेकर, कामनाओं की तृप्ति के उपरान्त पुनः यहाँ आ सकते हो।
इस घटना के फलस्वरूप उन तीनों ने तमिलनाडु के तिरुनावलूर नामक स्थान में जन्म लिया। पिता चडैयनार और माता इसैज्ञानिचार ने पुत्रा का नाम नम्बि आरूरर रखा। विवाह योग्य होने पर उनका विवाह निश्चित किया गया। विवाह-मण्डप में एक वृद्ध ब्राह्मण आए। सबके समक्ष उन्होंने यह घोषणा की कि यह नम्बि आरूरर मेरा दास है। इसको मेरी दास-वृत्ति करनी चाहिए। सुन्दरर् की समझ में कुछ भी नहीं आया। उन्होंने गुस्से में आकर कहा, एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण का दास हो ही नहीं सकता। क्या आप ‘उन्मत्त’ हैं? ब्राह्मण ने प्रमाण के रूप में ताड़-पत्रा दिखाया। गुस्से में आकर सुन्दरर् ने ताड़-पत्रा फाड़कर फेंक दिया। तब आगन्तुक ब्राह्मण ने पुनः एक-एक ताड़-पत्रा सबको दिखाया। उसमें लिखा था-‘‘हमारी संतति इस वृद्ध की दासता स्वीकार करेगी।’’ आगन्तुक के निवास स्थान का पता लगाने पर वृद्ध ने कहा-‘‘मेरा निवास स्थान कोई नहीं जानता। मेरा अनुगमन कीजिए। आइए।’’ यह कहते हुए वृद्ध ब्राह्मण मन्दिर की ओर बढ़े। वहाँ से अन्तर्धान हो गए। सबने अनुभव किया कि आगन्तुक वृद्ध कोई और नहीं, स्वयं शिव थे। सुन्दरर् पश्चात्ताप की आग में झुलसने लगे, तब आकाशवाणी सुनाई पड़ी- ‘‘तुमने बड़ी कुशलता के साथ हमसे वाद-विवाद किया पर उग्रता का व्यवहार किया। तुम आज से ‘वन् तोण्डन’ (उग्र सेवक) कहलाओगे। मुझे केवल स्तुति गीत पसन्द हैं। तुम मेरा स्तुति गान करो। तुमने मुझे ‘उन्मत्त’ कहकर संबोधित किया। उसी उपालम्भ से स्तुति गीत प्रारम्भ करो।’’ शिव के आदेशानुसार ‘पिता पिरैसूड़ि’-उन्मत्त प्रभु चन्द्रकलाधारी से सुन्दरर् ने स्तुति गीत प्रारम्भ किया।
प्रस्तुत दशक ‘इन्दकम्’ राग में विरचित है। यह दशक ‘तिरुवेण्णैनल्लूर’ स्थान में स्थित तिरुअरुट्तुरै मन्दिर में गाया गया है। यह पेण्णार (पिणाकिनी) नदी तट पर स्थित है।)

उन्मत्त प्रभु! चन्द्रकलाधर! करुणानिधि!
तिरुवेण्णैनल्लूर के पेण्णार नदी तट पर स्थित,
तिरुअरुट्तुरै देवालय में प्रतिष्ठित प्रभु!
मेरे हृदय में तुमने अमिट स्थान बना लिया है।
मैं आपको कभी विस्मृत न करके;
सदा अपने हृदय में स्मरण करता हूँ।
मैं पहले से ही आपका सेवक बन गया हूँ।
अब यह कहना कदापि उचित नहीं कि-
मैं आपका सेवक नहीं हूँ।

रूपान्तरकार डॉ.एन.सुन्दरम, 2007
हे पित्त! मदोन्मत्त! चन्द्रकलाधर! महामहिमशालिन्! पिनाकिनीनदीतीरस्थ `तिरुवेण्णैनल्लूर्` इत्यत्र देशविशेषे वर्तमान `अरुट्टुरै` इत्याख्ये देवायतने विराजमान! हे मे नाथ!मम हृदये स्वयमेव सुप्रतिष्ठित! अतएव कथञ्चिदपि त्वामहं विस्मर्तुम् अपारयन् पूर्वमेव(कैलाशे एव) तव दासतामङ्गीकृतवानस्मि, अथापि अधुना नाहं तव दास: इति ब्रुवन् अहं त्वां कथङ्कारम् उपेक्षितुमर्हामि? अत: अहं सर्वदा तव विषये कृतस्य उपेक्षा हेतो: क्षन्तव्योऽस्मि॥

अनुवादक: शङ्करन् वेणुगोपालन् (2011)
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Civaṉ who has the name of pittaṉ!
who wears a crescent on the head!
God as Civaṉ!
one who is full of grace!
the father who dwells in the temple Aruḷtuṟai in Veṇṇainallūr on the southern bank of the river Peṇṇai!
how do I think of you without forgetting.
you placed you in my mind that is the reason.
therefore by all means I think of you without forgetting.
having become your slave even before.
is it proper on my part to argue now that I am not your slave?
Translation: V.M.Subramanya Aiyar–Courtesy: French Institute of Pondichery / EFEO (2006)


O, Mad ONE! (Taker of Plenty), Wearer of Three-phase crescent moon,
Lord renowned granting Grace!
My heart you haunt, me meditating you, by means whatever, already your slave
I have been, put in place!
Far in the South of River Pennai\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'s in Vennainalloor, O, Father, entempled
through descent of Grace in Arutturai\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'s!
How deny can I or lie, how for ever and now your slave negate,
I am no slave none of yours in guise?

Translation: S. A. Sankaranarayanan, Kumbakonam, 2016

பிற மொழிகளில் பாடல் படிக்க / Transliteration


 • 𑀢𑀫𑀺𑀵𑀺 /
  தமிழி
 • গ্রন্থ লিপি /
  கிரந்தம்
 • வட்டெழுத்து
  /
 • Reformed Script /
  சீர்மை எழுத்து
 • देवनागरी /
  தேவநாகரி
 • ಕನ್ನಡ /
  கன்னடம்
 • తెలుగు /
  தெலுங்கு
 • සිංහල /
  சிங்களம்
 • മലയാളം /
  மலையாளம்
 • ภาษาไทย /
  சீயம்
 • မ္ရန္‌မာစာ /
  பர்மியம்
 • かたかな /
  யப்பான்
 • Chinese Pinyin /
  சீனம் பின்யின்
 • عربي /
  அரபி
 • International Phonetic Alphabets /
  ஞால ஒலி நெடுங்கணக்கு
 • Diacritic Roman /
  உரோமன்
 • Русский /
  உருசியன்
 • German/
  யேர்மன்
 • French /
  பிரெஞ்சு
 • Italian /
  இத்தாலியன்
 • Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
  BashaIndonesia / Pidgin / English
 • Assamese
  அசாமியம்
Font download - தமிழி எழுத்துரு இறக்கம்

𑀧𑀺𑀢𑁆𑀢𑀸𑀧𑀺𑀶𑁃 𑀘𑀽𑀝𑀻𑀧𑁂𑁆𑀭𑀼
𑀫𑀸𑀷𑁂𑀬𑀭𑀼 𑀴𑀸𑀴𑀸
𑀏𑁆𑀢𑁆𑀢𑀸𑀷𑁆𑀫𑀶 𑀯𑀸𑀢𑁂𑀦𑀺𑀷𑁃𑀓𑁆
𑀓𑀺𑀷𑁆𑀶𑁂𑀷𑁆𑀫𑀷𑀢𑁆 𑀢𑀼𑀷𑁆𑀷𑁃
𑀯𑁃𑀢𑁆𑀢𑀸𑀬𑁆𑀧𑁂𑁆𑀡𑁆𑀡𑁃𑀢𑁆 𑀢𑁂𑁆𑀷𑁆𑀧𑀸𑀮𑁆𑀯𑁂𑁆𑀡𑁆𑀡𑁂𑁆𑀬𑁆
𑀦𑀮𑁆𑀮𑀽𑀭𑀭𑀼𑀝𑁆 𑀝𑀼𑀶𑁃𑀬𑀼𑀴𑁆
𑀅𑀢𑁆𑀢𑀸𑀉𑀷𑀓𑁆 𑀓𑀸𑀴𑀸𑀬𑁆𑀇𑀷𑀺
𑀅𑀮𑁆𑀮𑁂𑀷𑁂𑁆𑀷 𑀮𑀸𑀫𑁂


Open the Thamizhi Section in a New Tab
Font download - கிரந்த எழுத்துரு இறக்கம்

পিত্তাবির়ৈ সূডীবেরু
মান়েযরু ৰাৰা
এত্তান়্‌মর় ৱাদেনিন়ৈক্
কিণ্ড্রেন়্‌মন়ত্ তুন়্‌ন়ৈ
ৱৈত্তায্বেণ্ণৈত্ তেন়্‌বাল্ৱেণ্ণেয্
নল্লূররুট্ টুর়ৈযুৰ‍্
অত্তাউন়ক্ কাৰায্ইন়ি
অল্লেন়েন় লামে


Open the Grantha Section in a New Tab
Font download - வட்டெழுத்து எழுத்துரு இறக்கம்

பித்தாபிறை சூடீபெரு
மானேயரு ளாளா
எத்தான்மற வாதேநினைக்
கின்றேன்மனத் துன்னை
வைத்தாய்பெண்ணைத் தென்பால்வெண்ணெய்
நல்லூரருட் டுறையுள்
அத்தாஉனக் காளாய்இனி
அல்லேனென லாமே


Open the Thamizhi Section in a New Tab
பித்தாபிறை சூடீபெரு
மானேயரு ளாளா
எத்தான்மற வாதேநினைக்
கின்றேன்மனத் துன்னை
வைத்தாய்பெண்ணைத் தென்பால்வெண்ணெய்
நல்லூரருட் டுறையுள்
அத்தாஉனக் காளாய்இனி
அல்லேனென லாமே

Open the Reformed Script Section in a New Tab
पित्ताबिऱै सूडीबॆरु
माऩेयरु ळाळा
ऎत्ताऩ्मऱ वादेनिऩैक्
किण्ड्रेऩ्मऩत् तुऩ्ऩै
वैत्ताय्बॆण्णैत् तॆऩ्बाल्वॆण्णॆय्
नल्लूररुट् टुऱैयुळ्
अत्ताउऩक् काळाय्इऩि
अल्लेऩॆऩ लामे
Open the Devanagari Section in a New Tab
ಪಿತ್ತಾಬಿಱೈ ಸೂಡೀಬೆರು
ಮಾನೇಯರು ಳಾಳಾ
ಎತ್ತಾನ್ಮಱ ವಾದೇನಿನೈಕ್
ಕಿಂಡ್ರೇನ್ಮನತ್ ತುನ್ನೈ
ವೈತ್ತಾಯ್ಬೆಣ್ಣೈತ್ ತೆನ್ಬಾಲ್ವೆಣ್ಣೆಯ್
ನಲ್ಲೂರರುಟ್ ಟುಱೈಯುಳ್
ಅತ್ತಾಉನಕ್ ಕಾಳಾಯ್ಇನಿ
ಅಲ್ಲೇನೆನ ಲಾಮೇ
Open the Kannada Section in a New Tab
పిత్తాబిఱై సూడీబెరు
మానేయరు ళాళా
ఎత్తాన్మఱ వాదేనినైక్
కిండ్రేన్మనత్ తున్నై
వైత్తాయ్బెణ్ణైత్ తెన్బాల్వెణ్ణెయ్
నల్లూరరుట్ టుఱైయుళ్
అత్తాఉనక్ కాళాయ్ఇని
అల్లేనెన లామే
Open the Telugu Section in a New Tab
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

පිත්තාබිරෛ සූඩීබෙරු
මානේයරු ළාළා
එත්තාන්මර වාදේනිනෛක්
කින්‍රේන්මනත් තුන්නෛ
වෛත්තාය්බෙණ්ණෛත් තෙන්බාල්වෙණ්ණෙය්
නල්ලූරරුට් ටුරෛයුළ්
අත්තාඋනක් කාළාය්ඉනි
අල්ලේනෙන ලාමේ


Open the Sinhala Section in a New Tab
പിത്താപിറൈ ചൂടീപെരു
മാനേയരു ളാളാ
എത്താന്‍മറ വാതേനിനൈക്
കിന്‍റേന്‍മനത് തുന്‍നൈ
വൈത്തായ്പെണ്ണൈത് തെന്‍പാല്വെണ്ണെയ്
നല്ലൂരരുട് ടുറൈയുള്‍
അത്താഉനക് കാളായ്ഇനി
അല്ലേനെന ലാമേ
Open the Malayalam Section in a New Tab
ปิถถาปิราย จูดีเปะรุ
มาเณยะรุ ลาลา
เอะถถาณมะระ วาเถนิณายก
กิณเรณมะณะถ ถุณณาย
วายถถายเปะณณายถ เถะณปาลเวะณเณะย
นะลลูระรุด ดุรายยุล
อถถาอุณะก กาลายอิณิ
อลเลเณะณะ ลาเม
Open the Thai Section in a New Tab
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

ပိထ္ထာပိရဲ စူတီေပ့ရု
မာေနယရု လာလာ
ေအ့ထ္ထာန္မရ ဝာေထနိနဲက္
ကိန္ေရန္မနထ္ ထုန္နဲ
ဝဲထ္ထာယ္ေပ့န္နဲထ္ ေထ့န္ပာလ္ေဝ့န္ေန့ယ္
နလ္လူရရုတ္ တုရဲယုလ္
အထ္ထာအုနက္ ကာလာယ္အိနိ
အလ္ေလေန့န လာေမ


Open the Burmese Section in a New Tab
ピタ・ターピリイ チューティーペル
マーネーヤル ラアラア
エタ・ターニ・マラ ヴァーテーニニイク・
キニ・レーニ・マナタ・ トゥニ・ニイ
ヴイタ・ターヤ・ペニ・ナイタ・ テニ・パーリ・ヴェニ・ネヤ・
ナリ・ルーラルタ・ トゥリイユリ・
アタ・ターウナク・ カーラアヤ・イニ
アリ・レーネナ ラーメー
Open the Japanese Section in a New Tab
biddabirai sudiberu
maneyaru lala
eddanmara fadeninaig
gindrenmanad dunnai
faiddaybennaid denbalfenney
nallurarud duraiyul
addaunag galayini
allenena lame
Open the Pinyin Section in a New Tab
بِتّابِرَيْ سُودِيبيَرُ
مانيَۤیَرُ ضاضا
يَتّانْمَرَ وَاديَۤنِنَيْكْ
كِنْدْريَۤنْمَنَتْ تُنَّْيْ
وَيْتّایْبيَنَّيْتْ تيَنْبالْوٕنّيَیْ
نَلُّورَرُتْ تُرَيْیُضْ
اَتّااُنَكْ كاضایْاِنِ
اَلّيَۤنيَنَ لاميَۤ


Open the Arabic Section in a New Tab
pɪt̪t̪ɑ:βɪɾʌɪ̯ su˞:ɽi:βɛ̝ɾɨ
mɑ:n̺e:ɪ̯ʌɾɨ ɭɑ˞:ɭʼɑ:
ʲɛ̝t̪t̪ɑ:n̺mʌɾə ʋɑ:ðe:n̺ɪn̺ʌɪ̯k
kɪn̺d̺ʳe:n̺mʌn̺ʌt̪ t̪ɨn̺n̺ʌɪ̯
ʋʌɪ̯t̪t̪ɑ:ɪ̯βɛ̝˞ɳɳʌɪ̯t̪ t̪ɛ̝n̺bɑ:lʋɛ̝˞ɳɳɛ̝ɪ̯
n̺ʌllu:ɾʌɾɨ˞ʈ ʈɨɾʌjɪ̯ɨ˞ɭ
ˀʌt̪t̪ɑ:_ɨn̺ʌk kɑ˞:ɭʼɑ:ɪ̯ɪn̺ɪ·
ˀʌlle:n̺ɛ̝n̺ə lɑ:me·
Open the IPA Section in a New Tab
pittāpiṟai cūṭīperu
māṉēyaru ḷāḷā
ettāṉmaṟa vātēniṉaik
kiṉṟēṉmaṉat tuṉṉai
vaittāypeṇṇait teṉpālveṇṇey
nallūraruṭ ṭuṟaiyuḷ
attāuṉak kāḷāyiṉi
allēṉeṉa lāmē
Open the Diacritic Section in a New Tab
пыттаапырaы сутипэрю
маанэaярю лаалаа
эттаанмaрa ваатэaнынaык
кынрэaнмaнaт тюннaы
вaыттаайпэннaыт тэнпаалвэннэй
нaллурaрют тюрaыёл
аттааюнaк кaлаайыны
аллэaнэнa лаамэa
Open the Russian Section in a New Tab
piththahpirä zuhdihpe'ru
mahnehja'ru 'lah'lah
eththahnmara wahtheh:ninäk
kinrehnmanath thunnä
wäththahjpe'n'näth thenpahlwe'n'nej
:nalluh'ra'rud duräju'l
aththahunak kah'lahjini
allehnena lahmeh
Open the German Section in a New Tab
piththaapirhâi çötiipèrò
maanèèyarò lhaalhaa
èththaanmarha vaathèèninâik
kinrhèènmanath thònnâi
vâiththaaiypènhnhâith thènpaalvènhnhèiy
nallöraròt dòrhâiyòlh
aththaaònak kaalhaaiyini
allèènèna laamèè
piiththaapirhai chuotiiperu
maaneeyaru lhaalhaa
eiththaanmarha vatheeninaiic
cinrheenmanaith thunnai
vaiiththaayipeinhnhaiith thenpaalveinhnheyi
nalluuraruit turhaiyulh
aiththaaunaic caalhaayiini
alleenena laamee
piththaapi'rai soodeeperu
maanaeyaru 'laa'laa
eththaanma'ra vaathae:ninaik
kin'raenmanath thunnai
vaiththaaype'n'naith thenpaalve'n'ney
:nalloorarud du'raiyu'l
aththaaunak kaa'laayini
allaenena laamae
Open the English Section in a New Tab
পিত্তাপিৰৈ চূটীপেৰু
মানেয়ৰু লালা
এত্তান্মৰ ৱাতেণিনৈক্
কিন্ৰেন্মনত্ তুন্নৈ
ৱৈত্তায়্পেণ্ণৈত্ তেন্পাল্ৱেণ্ণেয়্
ণল্লূৰৰুইট টুৰৈয়ুল্
অত্তাউনক্ কালায়্ইনি
অল্লেনেন লামে
 
 

Copyright © 2018 Thevaaram.org. All rights reserved.