எட்டாம் திருமுறை
76 பதிகங்கள், 1058 பாடல்கள்
01 திருவாசகம்-சிவபுராணம்
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க


காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.

 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1


பாடல் எண் : 1

நமச்சிவாய வாஅழ்க நாதன்தாள் வாழ்க
இமைப்பொழுதும் என்நெஞ்சில் நீங்காதான் தாள்வாழ்க
கோகழி யாண்ட குருமணிதன் தாள்வாழ்க
ஆகம மாகிநின் றண்ணிப்பான் தாள்வாழ்க
ஏகன் அநேகன் இறைவ னடிவாழ்க 5
வேகங் கெடுத்தாண்ட வேந்தனடி வெல்க
பிறப்பறுக்கும் பிஞ்ஞகன்றன் பெய்கழல்கள் வெல்க
புறத்தார்க்குச் சேயோன்றன் பூங்கழல்கள் வெல்க
கரங்குவிவார் உள்மகிழுங் கோன்கழல்கள் வெல்க
சிரங்குவிவார் ஓங்குவிக்குஞ் சீரோன் கழல்வெல்க 10
ஈச னடிபோற்றி எந்தை யடிபோற்றி
தேச னடிபோற்றி சிவன்சே வடிபோற்றி
நேயத்தே நின்ற நிமல னடிபோற்றி
மாயப் பிறப்பறுக்கும் மன்ன னடிபோற்றி
சீரார் பெருந்துறைநம் தேவ னடிபோற்றி 15
ஆராத இன்பம் அருளுமலை போற்றி
சிவனவன்என் சிந்தையுள் நின்ற அதனால்
அவனரு ளாலே அவன்தாள் வணங்ங்கிச்
சிந்தை மகிழச் சிவபுரா ணந்தன்னை
முந்தை வினைமுழுதும் மோய உரைப்பன்யான் 20
கண்ணுதலான் தன்கருணைக் கண்காட்ட வந்தெய்தி
எண்ணுதற் கெட்டா எழிலார் கழலிறைஞ்சி
விண்ணிறைந்து மண்ணிறைந்து மிக்காய் விளங்கொளியாய்
எண்ணிறந் தெல்லை யிலாதானே நின்பெருஞ்சீர்
பொல்லா வினையேன் புகழுமா றொன்றறியேன் 25
புல்லாகிப் பூடாய்ப் புழுவாய் மரமாகிப்
பல்விருக மாகிப் பறவையாய்ப் பாம்பாகிக்
கல்லாய் மனிதராய்ப் பேயாய்க் கணங்களாய்
வல்லசுர ராகி முனிவராய்த் தேவராய்ச்
செல்லாஅ நின்றஇத் தாவர சங்கமத்துள் 30
எல்லாப் பிறப்பும் பிறந்திளைத்தேன் எம்பெருமான்
மெய்யேஉன் பொன்னடிகள் கண்டின்று வீடுற்றேன்
உய்யஎன் உள்ளத்துள் ஓங்கார மாய்நின்ற
மெய்யா விமலா விடைப்பாகா வேதங்கள்
ஐயா எனஓங்கி ஆழ்ந்தகன்ற நுண்ணியனே 35
வெய்யாய் தணியாய் இயமான னாம்விமலா
பொய்யா யினவெல்லாம் போயகல வந்தருளி
மெய்ஞ்ஞான மாகி மிளிர்கின்ற மெய்ச்சுடரே
எஞ்ஞானம் இல்லாதேன் இன்பப் பெருமானே
அஞ்ஞானம் தன்னை அகல்விக்கும் நல்லறிவே 40
ஆக்கம் அளவிறுதி இல்லாய் அனைத்துலகும்
ஆக்குவாய் காப்பாய் அழிப்பாய் அருள்தருவாய்
போக்குவாய் என்னைப் புகுவிப்பாய் நின்தொழும்பின்
நாற்றத்தின் நேரியாய் சேயாய் நணியானே
மாற்றம் மனங்கழிய நின்ற மறையோனே 45
கறந்தபால் கன்னலொடு நெய்கலந்தாற் போலச்
சிறந்தடியார் சிந்தனையுள் தேனூறி நின்று
பிறந்த பிறப்பறுக்கும் எங்கள் பெருமான்
நிறங்களோ ரைந்துடையாய் விண்ணோர்க ளேத்த
மறைந்திருந்தாய் எம்பெருமான் வல்வினையேன் தன்னை 50
மறைந்திட மூடிய மாய இருளை
அறம்பாவம் என்னும் அருங்கயிற்றாற் கட்டிப்
புறந்தோல்போர்த் தெங்கும் புழுவழுக்கு மூடி
மலஞ்சோரும் ஒன்பது வாயிற் குடிலை
மலங்கப் புலனைந்தும் வஞ்சனையைச் செய்ய 55
விலங்கு மனத்தால் விமலா உனக்குக்
கலந்தஅன் பாகிக் கசிந்துள் ளுருகும்
நலந்தான் இலாத சிறியேற்கு நல்கி
நிலந்தன்மேல் வந்தருளி நீள்கழல்கள் காஅட்டி
நாயிற் கடையாய்க் கிடந்த அடியேற்குத் 60
தாயிற் சிறந்த தயாவான தத்துவனே
மாசற்ற சோதி மலர்ந்த மலர்ச்சுடரே
தேசனே தேனா ரமுதே சிவபுரனே
பாசமாம் பற்றறுத்துப் பாரிக்கும் ஆரியனே
நேச அருள்புரிந்து நெஞ்சில்வஞ் சங்கெடப் 65
பேராது நின்ற பெருங்கருணைப் பேராறே
ஆரா அமுதே அளவிலாப் பெம்மானே
ஓராதார் உள்ளத் தொளிக்கும் ஒளியானே
நீராய் உருக்கியென் ஆருயிராய் நின்றானே
இன்பமுந் துன்பமும் இல்லானே உள்ளானே 70
அன்பருக் கன்பனே யாவையுமாய் அல்லையுமாஞ்
சோதியனே துன்னிருளே தோன்றாப் பெருமையனே
ஆதியனே அந்தம் நடுவாகி அல்லானே
ஈர்த்தென்னை யாட்கொண்ட எந்தை பெருமானே
கூர்த்தமெய்ஞ் ஞானத்தாற் கொண்டுணர்வார் தங்கருத்தின் 75
நோக்கரிய நோக்கே நுணுக்கரிய நுண்ணுணர்வே
போக்கும் வரவும் புணர்வுமிலாப் புண்ணியனே
காக்குமெங் காவலனே காண்பரிய பேரொளியே
ஆற்றின்ப வெள்ளமே அத்தாமிக் காய்நின்ற
தோற்றச் சுடரொளியாய்ச் சொல்லாத நுண்ணுணர்வாய்80
மாற்றமாம் வையகத்தின் வெவ்வேறே வந்தறிவாம்
தேற்றனே தேற்றத் தெளிவேஎன் சிந்தனையுள்
ஊற்றான உண்ணா ரமுதே உடையானே
வேற்று விகார விடக்குடம்பி னுட்கிடப்ப
ஆற்றேன்எம் ஐயா அரனேஓ என்றென்று 85
போற்றிப் புகழ்ந்திருந்து பொய்கெட்டு மெய்ஆனார்
மீட்டிங்கு வந்து வினைப்பிறவி சாராமே
கள்ளப் புலக்குரம்பை கட்டழிக்க வல்லானே
நள்ளிருளில் நட்டம் பயின்றாடும் நாதனே
தில்லையுட் கூத்தனே தென்பாண்டி நாட்டானே 90
அல்லற் பிறவி அறுப்பானே ஓஎன்று
சொல்லற் கரியானைச் சொல்லித் திருவடிக்கீழ்ச்
சொல்லிய பாட்டின் பொருளுணர்ந்து சொல்லுவார்
செல்வர் சிவபுரத்தின் உள்ளார் சிவனடிக்கீழ்ப்
பல்லோரும் ஏத்தப் பணிந்து 95
.
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க
முதலாவது குரலிசை: தருமபுரம் ப. சுவாமிநாதன்,
உரிமை: வாணி பதிவகம், கால்வாய் சாலை, திருவான்மியூர், சென்னை 600041
www.vanirec.com

இரண்டாவது குரலிசை: திருத்தணி சுவாமிநாதன்,
உரிமை: வர்த்தமானன், சென்னை 600017
 

பொழிப்புரை:

திருவைந்தெழுத்து மந்திரம் வாழ்க! திருவைந் தெழுத்தின் வடிவாக விளங்கும் இறைவனது திருவடி வாழ்க! இமைக்கும் நேரமும் கூட என் மனத்தினின்றும் நீங்காதவனது திருவடி வாழ்க! திருப்பெருந்துறையில் என்னை ஆட்கொண்ட குருமூர்த்தி யினது திருவடி வாழ்க! ஆகம வடிவாக நின்று இனிமையைத் தருபவனாகிய இறைவனது திருவடி வாழ்க! ஒன்றாயும் பலவாயும் உள்ள இறைவனது திருவடி வாழ்க! மன ஓட்டத்தைத் தொலைத்து என்னை அடிமை கொண்ட முழுமுதற் கடவுளது திருவடி வெற்றி பெறுக! பிறவித் தளையை அறுக்கின்ற இறைவனது வீரக் கழலணிந்த திருவடிகள் வெற்றி பெறுக! தன்னை வணங்காத அயலார்க்கு எட்டாத வனாயிருப்பவனது தாமரை மலர்போலும் திருவடிகள் வெற்றி பெறுக! கைகூம்பப் பெற்றவர்க்கு மனம் மகிழ்ந்து அருளுகின்ற இறைவன் திருவடிகள் வெற்றி பெறுக! கைகள் தலைமேல் கூம்பப் பெற்றவரை உயரச் செய்கிற சிறப்புடையவனது திருவடி வெற்றி பெறுக!
ஈசனது திருவடிக்கு வணக்கம். எம் தந்தையினது திருவடிக்கு வணக்கம். ஒளியுருவை உடையவனது திருவடிக்கு வணக்கம். சிவ பிரானது திருவடிக்கு வணக்கம். அடியாரது அன்பின்கண் நிலைத்து நின்ற மாசற்றவனது திருவடிக்கு வணக்கம். நிலையாமையுடைய பிறவியை ஒழிக்கின்ற அரசனது திருவடிக்கு வணக்கம். சிறப்புப் பொருந்திய திருப்பெருந்துறையின்கண் எழுந்தருளிய நம்முடைய கடவுளது திருவடிக்கு வணக்கம். தெவிட்டாத இன்பத்தைக் கொடுக் கின்ற மலைபோலும் கருணையையுடையவனுக்கு வணக்கம். நெற்றிக்கண்ணுடைய சிவபெருமான் தனது அருட்கண் காட்ட, அதனால் அவன் திருமுன்பு வந்து அடைந்து, நினைத்தற்குக் கூடாத அழகு வாய்ந்த அவனது திருவடியை வணங்கியபின், சிவபெரு மானாகிய அவன் என் மனத்தில் நிலை பெற்றிருந்ததனால், அவ னுடைய திருவருளாலே அவனுடைய திருவடியை வணங்கி மனம் மகிழும்படியும், முன்னைய வினைமுழுமையும் கெடவும், சிவனது அநாதி முறைமையான பழமையை யான் சொல்லுவேன்.
வானமாகி நிறைந்தும் மண்ணாகி நிறைந்தும் மேலானவனே! இயல்பாய் விளங்குகின்ற ஒளிப்பிழம்பாகி மனத்தைக் கடந்து அளவின்றி நிற்பவனே! உன்னுடைய மிக்க சிறப்பை, கொடிய வினையை உடையவனாகிய யான், புகழுகின்ற விதம் சிறிதும் அறி கிலேன். புல்லாகியும், பூண்டாகியும், புழுவாகியும், மரமாகியும் பல மிருகங்களாகியும், பறவையாகியும், பாம்பாகியும், கல்லாகியும், மனிதராகியும், பேயாகியும், பூதகணங்களாகியும், வலிய அசுரராகி யும், முனிவராகியும், தேவராகியும் இயங்குகின்ற இந்த நிலையியற் பொருள் இயங்கியற் பொருள் என்னும் இருவகைப் பொருள் களுள்ளே எல்லாப் பிறவிகளிலும் பிறந்து, யான் மெலிவடைந்தேன். எம் பெருமானே! இப்பொழுது உண்மையாகவே, உன் அழகிய திருவடிகளைக் கண்டு வீடு பெற்றேன்.
நான் உய்யும்படி என் மனத்தில் பிரணவ உருவாய் நின்ற மெய்யனே! மாசற்றவனே! இடபவாகனனே! மறைகள், ஐயனே என்று துதிக்க உயர்ந்து ஆழ்ந்து பரந்த நுண் பொருளானவனே! வெம்மை யானவனே! தண்ணியனே! ஆன்மாவாய் நின்ற விமலனே! நிலையாத பொருள்கள் யாவும் என்னை விட்டு ஒழிய, குருவாய் எழுந்தருளி மெய்யுணர்வு வடிவமாய், விளங்குகின்ற உண்மை ஒளியே! எவ் வகை யான அறிவும் இல்லாத எனக்கு இன்பத்தைத் தந்த இறைவனே! அஞ்ஞானத்தின் வாதனையை நீக்குகின்ற நல்ல ஞானமயமானவனே! தோற்றம், நிலை, முடிவு என்பவை இல்லாதவனே! எல்லா உலகங்களையும் படைப்பாய்; நிலை பெறுத்துவாய்; ஒடுக்குவாய்; அருள் செய்வாய்; அடியேனைப் பிறவியிற் செலுத்துவாய்; உன் தொண்டில் புகப் பண்ணுவாய்; பூவின் மணம் போல நுட்பமாய் இருப்பவனே! தொலைவில் இருப்பவனே! அண்மையில் இருப்பவனே! சொல்லும் மனமும் கடந்து நின்ற வேதப் பொருளாய் உள்ளவனே! சிறந்த அன்பரது மனத்துள் கறந்த பாலும் சருக்கரையும் நெய்யும் கூடின போல இன்பம் மிகுந்து நின்று, எடுத்த பிறப்பை ஒழிக்கின்ற எம் பெருமானே!
ஐந்து நிறங்களை உடையவனே! தேவர்கள் துதிக்க அவர்களுக்கு ஒளித்து இருந்தவனே! எம் பெருமானே! வலிய வினையையுடையவனாகிய என்னை, மறையும்படி மூடியுள்ள அறியாமையாகிய ஆணவம் கெடுதற்பொருட்டு, புண்ணிய பாவங்கள் என்கின்ற அருங்கயிற்றால் கட்டப்பெற்று, வெளியே தோலால் மூடி, எங்கும் புழுக்கள் நெளிகின்ற அழுக்கை மறைத்து ஆக்கிய, மலம் ஒழுகுகின்ற, ஒன்பது வாயிலையுடைய உடம்பாகிய குடிசை குலையும்படி, ஐம்புலன்களும் வஞ்சனை பண்ணுதலால் உன்னை விட்டு நீங்கும் மனத்தினாலே மாசற்றவனே! உன்பொருட்டுப் பொருந்தின அன்பை உடையேனாய், மனம் கசிந்து உருகுகின்ற நன்மையில்லாத சிறியேனுக்குக் கருணைபுரிந்து பூமியின்மேல் எழுந்தருளி நீண்ட திருவடிகளைக் காட்டி, நாயினும் கடையனாய்க் கிடந்த அடியேனுக்குத் தாயினும் மேலாகிய அருள் வடிவான உண்மைப் பொருளே!
களங்கமற்ற சோதியாகிய மரத்தில் பூத்த, பூப்போன்ற சுடரே! அளவிலாப் பேரொளியனே! தேனே! அரிய அமுதே! சிவபுரத்தை யுடையானே! பாசமாகிய தொடர்பையறுத்துக் காக்கின்ற ஆசிரியனே! அன்போடு கூடிய அருளைச் செய்து என் மனத்தில் உள்ள வஞ்சம் அழிய, பெயராமல் நின்ற பெருங்கருணையாகிய பெரிய நதியே! தெவிட்டாத அமிர்தமே! எல்லையில்லாத பெருமானே! ஆராயாதார் மனத்தில் மறைகின்ற ஒளியை யுடையானே! என் மனத்தை நீர் போல உருகச் செய்து என் அரிய உயிராய் நின்றவனே! சுகமும் துக்கமும் இயற்கையில் இல்லாதவனே! அன்பர் பொருட்டு அவைகளை உடையவனே! அன்பர்களிடத்து அன்புடைவனே! கலப்பினால் எல்லாப் பொருள்களும் ஆகி, தன்மையினால் அல்லாதவனும் ஆகின்ற பேரொளியை யுடையவனே! நிறைந்த இருளானவனே! புறத்தே வெளிப்படாத பெருமை உடையவனே! முதல்வனே! முடிவும் நடுவும் ஆகி அவையல்லாது இருப்பவனே! என்னை இழுத்து ஆட்கொண்டருளின எமது தந்தையாகிய சிவபெருமானே! மிகுந்த உண்மை ஞானத்தால் சிந்தித்து அறிபவர் மனத்தினாலும், எதிரிட்டுக் காண்பதற்கு அரிதாகிய காட்சியே! ஒருவரால் நுட்பம் ஆக்குதல் இல்லாத இயற்கையில் நுட்பமாகிய அறிவே! போதலும் வருதலும் நிற்றலும் இல்லாத புண்ணியனே! எம்மைக் காப்பாற்றுகின்ற எம் அரசனே! காண்பதற்கரிய பெரிய ஒளியே! மகாநதி போன்ற இன்பப் பெருக்கே! அப்பனே! மேலோனே! நிலைபெற்ற தோற்றத்தையுடைய விளங்குகின்ற ஒளியாகியும் சொல்லப்படாத நுட்பமாகிய அறிவாகி யும் மாறுபடுதலையுடைய உலகத்தில் வெவ்வேறு பொருளாய்க் காணப்பட்டு வந்து, அறிவாய் விளங்கும் தெளிவானவனே! தெளி வின் தெளிவே! என் மனத்துள் ஊற்றுப் போன்ற பருகுதற்குப் ெபாருந்திய அமிர்தமே! தலைவனே!
வெவ்வேறு விகாரங்களையுடைய ஊனாலாகிய உடம் பினுள்ளே தங்கிக் கிடக்கப்பெற்று ஆற்றேன் ஆயினேன். எம் ஐயனே! சிவனே! ஓ என்று முறையிட்டு வணங்கித் திருப்புகழை ஓதியிருந்து அறியாமை நீங்கி அறிவுருவானவர்கள் மறுபடியும் இவ்வுலகில் வந்து, வினைப் பிறவியையடையாமல், வஞ்சகத்தை யுடைய ஐம்புலன்களுக்கு இடமான உடம்பாகிய கட்டினை அறுக்க வல்லவனே! நடு இரவில் கூத்தினைப் பலகாலும் பயிலும் தலைவனே! தில்லையுள் நடிப்பவனே! தென்பாண்டி நாட்டையுடையவனே! துன்பப் பிறப்பை அறுப்பவனே! ஓவென்று முறையிட்டுத் துதித்தற்கு அருமையானவனைத் துதித்து, அவனது திருவடியின் மீது பாடிய பாட்டின் பொருளையறிந்து துதிப்பவர், எல்லோரும் வணங்கித் துதிக்க, சிவநகரத்திலுள்ளவராய்ச் சிவபெருமானது திருவடிக்கீழ் சென்று நிலைபெறுவர்.

குறிப்புரை:

சிவபுராணம் - சிவபெருமானது பழையனவாகிய பெருமைகளைக் கூறும் பாட்டு. புராணம் - பழைமை; அது முதற்கண் பழையனவாகிய பெருமையையும், பின்னர் அதனைக் கூறும் பாட்டினையும் குறித்தலின், இருமடியாகு பெயர். `சிவனது பழையனவாகிய பெருமை` என்னும் பொருளைத் தருமிடத்து, இரு பெயரொட்டாகுபெயராம். `பழைமை` என்பது, இங்குக் காலம் பற்றியதாகாது, காலத்திற்கு அப்பாற்பட்ட நிலையே குறிப்பது. இந்நிலையை, அனாதி என்பராதலின், `சிவபுராணம்` என்றதற்கு, சிவனது அனாதி முறைமையான பழைமை எனக் கருத்துரைத்தனர், முன்னோர். இதுபோலும் கருத்துக்களைத் திருவாசகத்தின் பகுதிகள் எல்லாவற்றிற்கும் அவர் உரைத்திருத்தல் அறிக.
இங்கு, கலி வெண்பா என்றது, வெண்கலிப்பாவினை. இதனை, `கலிவெண்பாட்டு` என்பர் தொல்காப்பியர். முழுதும் வெண்டளையே கொண்டு, ஈற்றடி முச்சீர்த்தாய் வருதலின், `கலிவெண்பா` எனவும் பெயர் பெறுவதாயிற்று. எனினும், துள்ளலோசையே நிகழ்வதாகலின், கலிவகையேயாம்.
``பாவிரி மருங்கினைப் பண்புறத் தொகுப்பின்
ஆசிரி யப்பா வெண்பா என்றாங்
காயிரு பாவினு ளடங்கு மென்ப`` -தொல். செய். 107
என்பதும்,
``ஆசிரிய நடைத்தே வஞ்சி: ஏனை
வெண்பா நடைத்தே கலியென மொழிப`` -தொல். செய். 108
என்பதும் தொல்காப்பியமாதலின், கலிப்பாவும் ஓராற்றான் வெண்பாவேயாதல் அறிக. இதுபற்றியேபோலும், `நெடு வெண் பாட்டு` எனத் தொல்காப்பியமும், `பஃறொடை வெண்பா` எனப் பிற நூல்களும் கூறும். மிக்க அடிகளையுடைய வெண்பாவை, `கலிவெண்பா` என்றும் வழங்கினர் பின்னோர். செப்பலோசையான் வருதலும், துள்ளலோசையான் வருதலும் வெண்பாவிற்கும், கலிப்பா விற்கும் உள்ள வேறுபாடாதல், நன்கறியப்பட்டது. ஆகவே, திரு வாசக உண்மையில், `சிவபுராணத்து அகவல்` என்றமை ஆராய்தற் குரியது.
இது, `திருப்பெருந்துறையில் அருளிச் செய்யப்பட்டது, என்பது, பதிப்புகளில் காணப்படுவது. இதுமுதலாகத் திருவாசகப் பகுதிகள் அருளிச் செய்யப்பட்ட தலங்களைப் புராணங்கள் பலதலைப் படக் கூறுகின்றன. நீத்தல் விண்ணப்பம், திருக்கழுக்குன்றப் பதிகம் தவிர, ஏனைய திருவாசகம், திருக்கோவையார் ஆகிய எல்லாவற்றை யும் அடிகள் தில்லையை அடைந்து ஆங்கு எழுந்தருளியிருந்த நாள்களில் அருளினார் எனக் கொள்ளுதலே பொருந்துவதுபோலும்! இறைவன், `தில்லைப் பொதுவில் வருக` என்றருளிய ஆணை வழியே ஆங்கு அடைந்த அடிகள், அதன் பின்னும் இறைவன் தம்மைத் தன் திருவடி நிழலிற் சேர்த்துக் கொள்ளாது வாளாவிருந்தமைபற்றி எழுந்த கையறவினாலே இப்பாடல்கள் எல்லாவற்றையும் பாடினாராவர். இக் கையறவு திருவாசக முழுதும் இனிது வெளிப்பட்டுக் கிடத்தலானும், `தில்லைக்கு வருக` என்று இறைவன் பணித்தனன் என்பது தெளிவாகலானும், அவ்விடத்தை அடையும் முன்னரே அங்ஙனம் வருந்தினார் என்றல் பொருந்தாமையறிக. இவ்வாறாதலின், தில்லைக்குச் செல்லுங்கால் பிறதலங்களில் இறைவனை வணங்கும் அவாவால் அடிகள் ஆங்கெல்லாம் சென்று வணங்கித் தில்லையை நோக்கி விரைந்து சென்றதன்றித் திருப்பாடல்கள் பாடிற்றிலர் எனக் கொள்ளற்பாற்று.
1-16. அறிவாற் சிவனேயான திருவாதவூரடிகள், `சிவபுராணம்` எனத் தாம் எடுத்துக்கொண்ட இத்திருப்பாட்டிற்கு முதற்கண் கூறும் மங்கல வாழ்த்தாக, இறைவனை, `வாழ்க`, வெல்க, போற்றி` எனப் பன்முறையான் வாழ்த்துகின்றார். அதனானே, இவ்வடிகள் மேல்வரும் அடிகளோடு தொடர்புற்று நிற்க, பாட்டு ஒன்றாயிற்று. இதனால், இத்திருப்பாட்டே தில்லையில் முதற்கண் அருளிச் செய்யப்பட்டது என்பது விளங்கும்.
1. `நமச்சிவாய` என்னுந் தொடர், தன்னையே குறித்து நின்றது. இதனை முதற்கண் சிறந்தெடுத்தோதியவாற்றால், `மந்திரங்கள் எல்லாவற்றுள்ளும் தலையாயதாகிய` என்னும் இசையெச்சம், முதற்கண் வருவித்துரைக்கப்படும். அதனானே, இதனின்மிக்க மங்கலச் சொல் இல்லையாதலும் பெறப்படும். இத்திருப்பாட்டினுட் போந்த உயிரளபெடை ஒற்றளபெடைகள் இல்லாது ஓதின், தளை சிதைதல் காண்க. ``நாதன்`` என்றது, முன்னர்ப் போந்த மந்திரத்தால், `சிவபெருமானை` என்பது விளங்கிற்று. நாதன் - தலைவன். நமச்சிவாய மந்திரம், மந்திரங்கள் எல்லாவற்றினும் மிக்கது. எனவே, `அதற்குப் பொருளாய் உள்ள நாதனே, எல்லாத் தேவரினும் மிக்க முழுமுதற் கடவுள்` என்பது போந்தது. `நாதன்` என்றதற்கு, `நாத தத்துவத்தில் உள்ளவன்` என்று உரைப்பாரும் உளர். மந்திரம், இறைவன் திருவருளினது தடத்த நிலையும், அவனது திருவடி, அதன் உண்மைநிலையுமாம். அவற்றுள் மந்திரம் நம்மனோரால் அறியப் படுதல் பற்றி அதனை முதற்கண் வாழ்த்தி, பின்னர்த் திருவடியையே பன்முறையானும் வாழ்த்துகின்றார்.
2. ``நெஞ்சின்`` என்றதில் இன், நீக்கப் பொருட்கண் வந்த ஐந்தாம் உருபு. இல்லுருபாகக் கொள்ளினும் அப் பொருட்டேயாம்.
3. எடுத்துக்கோடற்கண்ணே அருளிச் செய்தமையால், `கோகழி` என்பது திருப்பெருந்துறையேயாதல் பெறப்படும். எங்ஙன மெனின், அடிகள் அருள்பெற்ற தலம் அதுவேயாதலின். இச்சொற்குப் பொருள் பல கூறுப. இப்பெயர் பின்னர் வழக்கு வீழ்ந்தமையின், பலரும் தத்தமக்குத் தோன்றியவாறே வேறுவேறு தலங்களை இதற்குப் பொருளாகக் கூறுவர். `ஆண்ட` என்ற இறந்த காலம், அடிகளை இறைவன் ஆட்கொண்ட காலம்பற்றி வந்தது. எனவே, `கோகழியை ஆள்வோனாய் எழுந்தருளியிருந்த` என்பது அதற்குப் பொருளாம். ``குருமணி`` என்றது, குரவருள் மேம்பட்டவன் என்னும் கருத்தினதாம்; எங்ஙனமெனின், மணியென்னும் உவம ஆகுபெயர், `சிறப்பே காதல் நலனே வலி` (தொல். பொருள் - 275). என்ற நான்கினுள் சிறப்பு நிலைக்களனாக வந்ததாகலின். எனவே, இது, `பரமாசாரியன்` என்றவாறாயிற்று. இங்ஙனங்கூறுதல் இறைவன் ஒரு வனுக்கே உண்மையாயும், ஏனையோர்க்கு முகமனாயும் அமைதலை அறிந்துகொள்க.
4. ஆகமம், சிவாகமம். வேதம் பொது நூலாதலின், அதன் கண் பாலில் நெய்போல விளங்காது நிற்கும் இறைவனது உண்மை இயல்பு, சிறப்பு நூலாகிய சிவாகமங்களில், தயிரில் நெய்போல இனிது விளங்கி நிற்குமாதலின், ``ஆகமமாகி நின்று அண்ணிப்பான்`` என்று அருளிச் செய்தார். அண்ணித்தல் - இனித்தல்.
5. இறைவன், ஏகனாய் நிற்றல் தன்னையே நோக்கி நிற்கும் உண்மை நிலையிலும், அநேகனாய் நிற்றல் உலகத்தை நோக்கி நின்று அதனைச் செயற்படுத்தும் பொது நிலையிலுமாம். `சத்தும் அசத்தும் இலவாய் இருந்தபோது தனியே சிவபிரான் ஒருவனே இருந்தான்; அவன், நான் பலவாகுவேனாக என விரும்பினான்` என்றாற்போல உபநிடதங்களில் வருவனவற்றைக் காண்க. `இறைவன்` என்பதற்கு, `எல்லாப் பொருளிலும் தங்கியிருப்பவன்` என்பது சொற் பொருளாயினும், `தலைவன்` என்பதன் மறுபெயராய் வழங்கும். `இறு` என்பது இதன் முதனிலை. `இற` என்பது அடியாக வந்ததென உரைப்பார்க்கு, `கடவுள்` என்பதன் பொருளேயன்றி வேறு பொருள் இன்றாமாதலின், அது சிறவாமை அறிந்துகொள்க. இத்துணையும் வாழ்த்துக் கூறியது; இனி வெற்றி கூறுப.
6. ``வேகம்`` என்றது, `யான், எனது` என்னும் முனைப்பினை. ``ஆண்ட`` என இறந்த காலத்தாற் கூறினமையின், ஆண்டது, அடிகளையேயாயிற்று. வேந்தன் - ஞானத் தலைவன்.
7. ``பிறப்பறுக்கும்`` என, `முந்நிலைக் காலமும் தோன்றும் இயற்கை` கூறினமையின், இது, தம்மை உள்ளிட்ட அனைவர்க்கும் செய்தலாயிற்று. பிஞ்ஞகன் - தலைக்கோலம் உடையவன். சிவபிரானது தலைக்கோலம், மணிமுடியும், நறுமலர்க் கண்ணியும் முதலாய பிறர் தலைக்கோலங்கள் போலாது, சடைமுடியும், பிறைக் கண்ணியும், கங்கையும், பாம்பும் முதலியனவாக வேறுபட்டு நிற்ற லின், இப்பெயர், அவனுக்கே உரியதாயிற்று. பிஞ்ஞகம், `பின்னகம்` என்பதன் மரூஉ. ``பெய்`` என்றது, கழலுக்கு அடையாய், `கட்டப் படுகின்ற` எனப் பொருள் தந்தது. இதனை இங்ஙனம் கிளந்தோதிய வதனால், `சிவபிரானது வெற்றியே உண்மை வெற்றி` என்பது கொள்ளப்படும். `யாவரது வெற்றியும் சிவபிரானது வெற்றியே` என்பதனைக் கேனோபநிடதம், சிவபிரான் ஓர் யட்ச வடிவில் எல்லாத் தேவர் முன்னும் தோன்றிச் செய்த திருவிளையாடலில் வைத்து விளக்குதல் காண்க.
8. புறத்தார் - சிவபிரானது திருவருட்குப் புறம்பானவர்; அஃதாவது, அவனது பெருமையை உணரமாட்டாது, ஏனைத் தேவர் பலருள்ளும் ஒருவனாக நினைப்பவர் என்றதாம்.
``சிவனோடொக் குந்தெய்வம் தேடினும் இல்லை;
அவனோடொப் பாரிங் கியாவரும் இல்லை;``
``அவனை யொழிய அமரரும் இல்லை;
....................................
அவனன்றி மூவரால் ஆவதொன் றில்லை;`` -தி.10 திருமந்திரம் 5,6
என்றற் றொடக்கத்தனவாகத் திருமந்திரம், எடுத்துக் கோடற்கண்ணே சிவபிரானது தனிப் பெருஞ் சிறப்பினை இனிது விளங்க எடுத்தோதி விரித்தலும், அவ்வாறே ஏனைய திருமுறைகளும் அதனைப் பல்லாற்றானும் ஆங்காங்கு வலியுறுத்தோதலும் காண்க.
சிவபிரான் உயிர்கட்குச் செய்யும் செயல் இருவகைத்து; ஒன்று மறைத்தல்; மற்றொன்று அருளல். (மறைத்தலின் வகையே, படைத்தல் முதலிய மூன்றும்). அவற்றுள் மறைத்தலும் அருட்செயலேயாயினும், அது, முன்னர்த் துன்பம் பயத்தலின் மறக்கருணையாய் நிற்க, அருளல் ஒன்றே அறக்கருணையாம். ஆதலின், `திருவருள்` என்பது, அருளலையே குறிப்பதாயிற்று. இவ் அறக்கருணை, அவனது தனிப் பெருமையை உணர்ந்தார்க்கன்றிக் கூடாது என்பதனை, ``பொது நீக்கித் தனைநினைய வல்லோர்க் கென்றும் - பெருந்துணையை`` (தி.6 ப.1 பா.5) என்னுந் திருத்தாண்டகத்தால் உணர்க.
சிவபிரானைப் பொதுநீக்கி உணரும் நிலையே `சரியை, கிரியை, யோகம்` என்னும் தவங்களாம். இத் தவத்தாலே, சிவபிரான் குருவாய் நின்று அஞ்ஞானத்தையகற்றி, மெய்ஞ்ஞானத்தைக் கொடுத்துப் பிறப்பினையறுத்தல் உளதாகும். ஆகவே, சிவபிரானைப் பொதுநீக்கி உணரமாட்டாதவர், அவனது திருவருட்குப் புறம்பாதல் அறிக. ``புறத்தார்க்குச் சேயோன்`` எனவே, அணியனாய் நின்று பிறப்பையறுத்தல், அவனைப் பொதுநீக்கி நினையும் அகத்தார்க் கென்பது பெறப்பட்டது. சிவபிரானைப் பொதுநீக்கி நினையும் நிலை, சத்திநிபாதத்து உத்தமர்க்கே உளதாகும் என்க.
``பூங்கழல்கள்`` என்றதில், `பூ` என்பது, `பொலிவு` என்னும் பொருட்டாய், திருவடிக்கு அடையாயிற்று.
9, 10. ``குவிவார்`` இரண்டன் பின்னும் இரண்டனுருபுகள் தொகுத்தலாயின. `குவிப்பார்` என்னாது, ``குவிவார்`` என்று அருளினமையால், `தம் குறிப்பின்றி அவை தாமே குவியப் பெறுவார்` என, அவரது அன்பின் மிகுதி கொள்க. ``கரம்`` என முன்னர்க் கூறிப் போந்தமையின், வாளா, ``சிரங்குவிவார்`` என்று போயினார். எனவே, ``கரங்குவிவார்`` என்றது, `கைகள் தம்மளவில் குவியப் பெறுவார்` எனவும், ``சிரங்குவிவார்`` என்றது, `அவை சிரமேற் சென்று குவியப்பெறுவார்` எனவும் பொருள்படுமாறு உணர்ந்து கொள்க. கைகள் தம்மளவிற் குவியப்பெறுவாரினும், அவை தலைமேற் சென்று குவியப்பெறுவாரது வசமழிவு பெரிதாகலின், `முன்னையோரை உள்மகிழ்தலும், பின்னையோரை ஓங்குவித்தலும் செய்வான்` என்று அருளிச் செய்தார். ஓங்குவித்தல் - ஏனையோர் பலரினும் உயர்ந்து விளங்கச் செய்தல். சிறந்த அறிவராய் (ஞானிய ராய்) விளங்குதலும் இதன்கண் அடங்கும் என்க. `ஓங்குவிப்பான்` என்ற இதனால், உள்மகிழ்தல், பொதுப்பட நிற்கும் நலங்களை அருளுதலாயிற்று. சீர் - புகழ். இத்துணையும் வெற்றி கூறியது; இனி, போற்றி கூறுவார்.
11. ஈசன் - ஆள்பவன். `போற்றி` என்பது `வணக்கம்` என்னும் பொருளதாகிய தொழிற்பெயர். இதற்குமுன்னர், நான்கனுருபு விரிக்க.
12. தேசன் - ஒளி (ஞான) வடிவானவன். சிவன் - நிறைந்த மங்கலம் (நன்மை) உடையவன்.
13. நேயத்தே நிற்றல் - அன்பிலே விளங்கித் தோன்றுதல். ``நின்ற`` என இறந்த காலத்தால் அருளியது, முன்னையோரது அநுபவம் பற்றி என்க.
14. மாயம் - நிலையின்மை. `பிறப்பை மாய (கெட) அறுக்கும்` என்றும் ஆம். மேல்வரும் பிறப்புக்களை அறுத்தலை மேலே அருளிச் செய்தமையின், இங்கு, `பிறப்பு` என்றது, எடுத்த பிறப்பை; அஃதாவது உடற்சிறையை என்க.
15. சீர் - அழகு. ``நம் தேவன்`` என்றது, ஏனை அடியார்களையும் நினைந்து. `தம்மையெல்லாம் ஆளாகக் கொண்டு, தமக்குத் தலைவனாய் நின்றருளினவன்` என, அவனது அருட்டிறத்தை நினைந்துருகியவாறு.
16. ஆராமை - நிரம்பாமை; தெவிட்டாமை. ``மலை`` என்றது காதலின்கண் வந்த உவம ஆகுபெயர். இத்துணையும், `வாழ்த்து, வெற்றி, போற்றி` என்னும் மூவகையில் முதற்கண் மங்கல வாழ்த்துக் கூறியவாறு. இவற்றுள், பொருளியல் புரைத்தலும் அமைந்து கிடந்தவாறு அறிக. ``கண்ணுதலான்......... எழிலார் கழல் இறைஞ்சி`` என மேல்வரும் அடிகள் இரண்டனையும் இம் மங்கல வாழ்த்தின் பின்னர்க் கூட்டியுரைக்க.
17-20. ``சிவபுராணந்தன்னை`` என்றதை முதலிலும், ``அவனருளாலே`` என்றதை, ``தாள்`` என்றதன் பின்னரும் வைத்து உரைக்க.
``சிவனவன்`` என்றதில் `அவன்`, பகுதிப் பொருள் விகுதி. `சிவன்` என்பதில் விகுதியும் உளதேனும், விகுதிமேல் விகுதி வருமிடத்து, முன்னை விகுதியும் பகுதிபோலக் கொள்ளப்படுமாறு அறிந்துகொள்க. ஏகாரம், பிரிநிலை; இதனால் பிரிக்கப்பட்டு நின்றது, `என் ஆற்றலால்` என்பது. `வணங்கி மகிழ` என இயையும். ``மகிழ`` என்றது, சினைவினை முதல் மேல் நின்றதாகலின், அது, ``வணங்கி`` என்றதற்கு முடிபாதற்கு இழுக்கின்று. மகிழ - மகிழ்தல் ஒழியா திருக்குமாறு; இவ்வெச்சம், காரியப் பொருட்டாய், ``மோய`` என்னும் காரணப் பொருட்டாய எச்சத்தொடு முடிந்தது. முற்பிறப்பிற் செய்யப் பட்ட வினைகளுள், முகந்து கொண்டவை போக எஞ்சி நின்றவை, இறைவனது அருளாற்றலாற் கெட்டொழிந்தமையின், இங்கு, ``முந்தை வினை`` என்றது, முகந்து கொண்டவற்றையேயாம். மோய - நீங்க. இது, `மோசனம்` என்னும் வடசொல்லின் திரிபாய்ப் பிறந்ததாம். இப்பாட்டினுள் யாண்டும், மோனை சிதைந்த தின்மையின் `ஓய` எனக் கண்ணழித்தல் பொருந்தாமை அறிக. பிராரத்தம் சிறிது தாக்கினும் இறையின்பம் இடையறவுபட்டுத் துன்பமாமாதலின், `சிறிதும் தாக்காமைப் பொருட்டு` என்பார், ``முழுதும் மோய`` என்றும், அங்ஙனம் அவை முற்றக் கெடுதற்கு இறைவனை இடையறாது உணர்தலன்றிப் பிறிதாறு இன்மையின், `சிவபுராணந்தன்னை உரைப்பன்` என்றும் அருளிச் செய்தார். ``சிவபுராணந்தன்னை`` என, வேறொன்று போல அருளிச் செய்தாராயினும் ``சிவபுராணமாகிய இப்பாட்டினை` என்றலே கருத் தென்க. இஃது உணராதார் சிலர், அடிகள், தம் பாடற்றொகுதி முழுவதற்குமாகவே இப் பெயர் கூறினார் என மயங்கியுரைப்பர்; அவ்வாறாயின், `கீர்த்தித் திருவகவல், திருவண்டப் பகுதி` முதலியன போல, இப்பாட்டிற்கும் வேறொரு பெயர் வேண்டுமென்று ஒழிக. ``முந்தை வினை முழுதும் மோய`` என, முதலதாகிய இப்பாட்டினுள் அருளிச் செய்தமையின், இஃது, ஏனைய திருப்பாட்டிற்கும் கொள்ளப் படுவதாம். ``யான்`` என்றதை, ``இறைஞ்சி`` என்றதன் முன்னர்க் கூட்டுக.
21-22. காட்டுதல் - உருவத் திருமேனி கொண்டுவந்தே புலப்படுத்தல். காட்ட - காட்டுதற்பொருட்டு. எய்தி - எய்தியதனால்; ஆசிரியத் திருக்கோலத்துடன் வந்து வீற்றிருந்தமையால், இஃது, ஆட்கொண்டமையாகிய காரியந் தோன்ற நின்றது. `எண்ணுதற்கும்` என்னும் இழிவு சிறப்பும்மை, தொகுத்தலாயிற்று. அடைதல், சொல்லுதல் இவற்றினும் எண்ணுதல் எண்மையுடைத்தாதலின், `அதற்கும் வாராத திருவடி` என்றபடி. ``இறைஞ்சி`` என்றது, மேல் மங்கல வாழ்த்தில் கூறியவாற்றை எல்லாம். `கண்ணுதலானது எண்ணு தற்கும் எட்டாத எழிலார் கழல்களை, அவன் தனது கருணைக் கண்ணைக் காட்டுதற்பொருட்டு வந்து எய்தியதனால், யான் அநுபவ மாகவே இவ்வாறு இறைஞ்சி இச் சிவபுராணத்தை உரைப்பன்` என உரைத்துக் கொள்க.
23-25. இவ்வடிகளில் உள்ள வினையெச்சங்கள் காரணப் பொருள. ``மிக்காய்`` என்றது, `மேல் உள்ளவனே` என, விளி. ``விளங்கொளியாய்`` என்றது, `தானே விளங்கும் அறிவு வடிவாய்` என, வினையெச்சம். எண் - எண்ணம்; சிந்தை. இது, சீவனைச் சிந்தை என்று கூறியது. (சிவஞானசித்தி - சூ. 4. 28) மேலும் கீழுமாய விண்ணையும், மண்ணையும் கூறவே, இடைநிற்கும் பிற பூதங்கள் யாவும் அடங்கின. ``பூதங்கள் தோறும் நின்றாய்`` என்பது முதலியன, பின் வருவனவற்றுட் காணப்படும். `விண்ணிலும் மண்ணிலும் நிறைந்து நிற்குமாற்றால் அவற்றின் மேல் உள்ளவனே! இயல்பாகவே விளங்கும் அறிவையுடையையாமாற்றால் ஆன்ம அறிவைக் கடந்து நின்று, அவ்வாற்றானே, வரம்பின்றிப் பரந்து நிற்பவனே` என்க. ``மிக்காய்`` என்றதும், ``எண்ணிறந்து`` என்றதும், `எல்லாப் பொருள்களையும் தனது வியாபகத்துள் அடக்கிநிற்பவன்` எனவும், ``எல்லையிலாதான்`` என்றது, `தான் ஒன்றன் வியாபகத்துட் படாதவன்` எனவும் அருளியவாறு. இங்ஙனம் போந்தன பலவும், இறைவனது புகழ், அளவிடப் படாத பெரும் புகழாயிருத்தற்குரிய காரணத்தை உடம்பொடு புணர்த்தலால் தெரிவித்தற் பொருட்டுக் கூறியனவாம். பொல்லா வினை - தீவினை. இறைவனை மறக்கச் செய்வதில் நல்வினையினும் தீவினை வலிமையுடையது. ஆதலின், ``புகழுமாறு ஒன்றறியேன்`` என்றார். `புகழ்தல்` என்பது, இங்கு, `சொல்லுதல்` என்னும் அளவாய் நின்றது. ஆறு - முறைமை. ஒன்று - சிறிது. `ஒன்றும்` என்னும் இழிவு சிறப்பும்மை தொகுத்தலாயிற்று. `நல்வினையுடையோரும், வினை நீங்கப்பெற்றோரும் உனது பெருஞ்சீரினை முறையறிந்து சிறிது சொல்ல வல்லர்; யான் பொல்லா வினையேனாகலின், அவ்வாறு சிறிதும் மாட்டேனாயினேன்` என்றபடி. எனவே, `இங்ஙனமாயினும், உரைப்பன் என்னும் அவாவினால் எனக்குத் தோன்றியவாறே நெறிப்பாடின்றிக் கூறுவன சிலவற்றை ஏற்றருளல் வேண்டும்` என வேண்டிக் கொண்டதாயிற்று. இஃது, அவையடக்கமாயும் நிற்றல் அறிக. அவை, அடியவரது திருக்கூட்டம்.
26-32. `மிருகம்` என்பது, `விருகம்` என மருவிற்று. கல்லினுள் வாழும் தேரை முதலியன போன்றவற்றை, ``கல்`` என்று அருளினார். இனி, `கல்தானே ஒருபிறப்பு`` எனக் கொண்டு அதற்கும் வளர்ச்சி உண்டென உரைப்பாரும் உளர். கணங்கள் - பூதங்கள். `வல் அசுரராகி` என்க. செல்லா நிற்றல் - உலகில் இடையறாது காணப்பட்டு வருதல். ``பிறப்பும்`` என்றதில், `பிறப்பின்கண்ணும்` என ஏழாவது விரிக்க. ``பிறந்து`` என்றதற்கு, `பலமுறை பிறந்து` என உரைக்க. ``எம் பெருமான்`` என்றது, விளி. ``இன்று`` என்றதனை, இதன்பின்னும், ``மெய்யே`` என்றதனை, ``வீடுற்றேன்`` என்றதன்பின்னும் கூட்டுக. ``கண்டு வீடுற்றேன்`` என்றது, `உண்டு பசிதீர்ந்தான்` என்றாற்போலக் காரண காரியப் பொருட்டு. ``இன்று, கண்டு வீடுற்றேன்`` என்றதனால், எல்லாப் பிறப்பும் பிறந்து இளைத்தது, இதனைக் காணாத முன்னை நாள்களில் என்பது பெறப்பட்டது. ``மெய்யே`` என்னும் பயனிலைக்கு, `இது` என்னும் எழுவாய் வருவிக்க. இவ்வாறு வலியுறுத்தோதியது, தாவரசங்கமங்களாய் உள்ள பலவகைப் பிறப்புக் களிலும் பலகாலும் பிறந்து, இனி என்னே உய்யுமாறு என்று இளைத் தற்குக் காரணமாயிருந்தன பலவும், உனது திருவடியைக் கண்ட துணையானே அற்றொழிந்தன; இஃது உன்பெருமை இருந்தவாறு` என வியந்தவாறு. இதன்பின், `ஆதலின்` என்னும் சொல்லெச்சம் வரு வித்து, அதனை, முடிவில் ``அரனேயோ`` என்றதில் உள்ள, `உனக்கு ஓலம்` என்னும் பொருளதாகிய, ``ஓ`` என்றதனோடு முடிக்க.
33. உள்ளத்துள் ஓங்காரமாய் நிற்றல் - அகர உகர மகர நாத விந்துக்களாய் நின்று அந்தக்கரணங்களை இயக்கிப் பொருள் உணர்வைத் தருதல். இதனை யோக நெறியாலும், ஞானத்தினாலும் உணர்வர் பெரியோர். அவற்றுள், யோக நெறியாய் உணர்தல் பாவனை மாத்திரத்தாலேயாம். ஞானத்தினால் உணர்தலே அநுபவமாக உணர்தலாகும். அடிகள் ஞானத்தினால் உணர்ந்த உணர்ச்சியால் அருளுதலின், ``உய்ய`` எனவும், ``மெய்யா`` எனவும் போந்த மகிழ்வுரைகள் எழுவவாயின.
34. விடை - எருது. அதனைச் செலுத்துவோனை, ``பாகன்`` என்றது, மரபு வழுவமைதி.
35. ஐயன் - தலைவன். என - என்று சொல்லும்படி. `வேதங்கள் சிவபிரானையே தலைவன் என முழங்குகின்றன` என்றதாம். இதனை, சுவேதாசுவதரம், அதர்வசிகை முதலிய உபநிடதங்களில் தெளிவாகக் காணலாம். `ஓங்கி, ஆழ்ந்து, அகன்ற` என்ற மூன்றும், முறையே, `மேல், கீழ், புடை` என்னும் இடங்களிற் பரவியிருத்தல் கூறியவாறு. இங்ஙனம் எல்லையின்றிப் பரந்து நிற்றலை, `அகண்டாகாரம்` என்பர். ``நுண்ணியனே`` என்றது, மேற்கூறியவாறு, எங்கும் வியாபகனாய் நிற்றற்குரிய இயைபினை விளக்கியவாறாம். `ஓங்கி ஆழ்ந்து அகன்ற நுண்ணியனாதலை யறிந்தே வேதங்கள். உன்னை, ஐயா எனத் துதிக்கின்றன` என்றபடி.
36. வெய்யாய் - வெப்பமுடையவனே. தணியாய் - தட்ப முடையவனே. இவ்விரண்டும் ஒறுத்தலையும், அருளலையும் குறித்துக் கூறியனவாம். இவற்றை முறையே `அறக்கருணை, மறக் கருணை` என்பர். `யஜமானன்` என்னும் ஆரியச் சொல், `இயமானன்` என்று ஆயிற்று. இஃது உயிருக்குச் சொல்லப்படும் பெயர். ``இயமான னாய் எறியுங் காற்றுமாகி`` (தி.6 ப.94 பா.1) என்றாற் போல்வனவுங் காண்க. `அறக்கருணை, மறக்கருணை என்பவற்றை உயிர்களோடு வேற்றுமையின்றி நின்று செய்கின்றாய்` என்றதாம்.
37. முதலில் ஞானம்போலத் தோன்றி, பின் ஞானமன்றாய்ப் போதலின், விபரீத ஞானத்தை, ``பொய்`` என்றும், அது பலவகை நிலைகளையுடைமையால், ``எல்லாம்`` என்றும் கூறினார். ``போய் அகல`` என்றதை, அகன்றுபோக என மாறிக் கூட்டுக. ``வந்தருளி`` என்றதில் அருளி, துணைவினை. இறைவனைப் பற்றிவரும் வினைச் சொற்களில், இவ்வாறு வருமிடங்களைத் தெரிந்துகொள்க. வருதல், உள்ளத்தில்.
38. மெய் - நிலைபேறு. மிளிர்தல் - மின்னுதல். `விளக்கு வந்து ஒளிவிடுங்காலத்து இருள் நீங்குதல் போல, நீ வந்து விளங்கிய காலத்து அஞ்ஞானம் அகன்றது` என்றவாறு. `ஏனைய விளக்குக்கள் போல அணையும் விளக்கல்லை` என்பார். ``மெய்ச்சுடரே`` என்று அருளினார். `நொந்தா ஒண்சுடரே`` (தி. 7 ப.21 பா.1) என்றாற்போல வருவனவுங்காண்க.
39. `எஞ்ஞானம்` என்றதில் எகரவினா, எஞ்சாமைப் பொருட்டு. `எஞ்ஞானமும்` என்னும் முற்றும்மை தொகுத்தலாயிற்று. ``இன்பப் பெருமானே`` என்பதை முன்னர்க்கூட்டி, `இல்லாதேனது அஞ்ஞானந்தன்னை` என இயைக்க.
40. நல்லறிவு - குற்றத்தொடுபடாத அறிவு. `அறிவை உடையவனே` என்னாது, ``அறிவே`` என்றார், அதனது மிகுதியுணர்த்தற்கு. முன்னர், ``மெய்ஞ்ஞானமாகி மிளிர்கின்ற`` என்றது பலர்க்கும், பின்னர், ``அஞ்ஞானந்தன்னை அகல்விக்கும்`` என்றது `தமக்கும்` எனக் கொள்க.
1. ஆக்கம் - தோற்றம். ``அளவு`` என்றதனை, ``இறுதி`` என்றதன் பின்னர்க் கூட்டுக. இறுதி - அழிவு. `இல்லாய்` ஆக்குவாய் முதலியனவும், ஏனையபோல விளிகளே.
42. ஆக்குதல் முதலிய மூன்றும் மறைத்தலின் வகையே யாதலின், அதனைவிடுத்து, ``அருள்தருவாய்`` என்றருளினார்.
43. ``தொழும்பின்`` என, பின்னர் வருகின்றமையின், வாளா, ``போக்குவாய்`` என்றார். ``என்னை`` என்பதை முதலிற் கூட்டுக. `என்னை உன் தொண்டில் ஈடுபடாதவாறு நீக்குகின்றவனும் நீயே; அதன்கண் ஈடுபடச் செய்கின்றவனும் நீயே` என்றபடி. `இருவேறு நிலையும் எனது பக்குவத்திற்கேற்ற படியாம்` என்றல் திருவுள்ளம்.
44. நாற்றத்தின் - பூவில் மணம்போல. நேரியன் - நுண்ணியன். இதன்பின், `பரியாய்` என்பதனை வருவித்துக் கொள்க. நுண்மை, அறிதற்கரிய அவனது உண்மை இயல்பும், பருமை அவனது பொதுவியல்பும் என்க. உண்மை இயல்பு அறிதற்கரியதாயினும் அநுபவிக்கப்படும் என்றதற்கு, ``நாற்றத்தின்`` என்று அருளிச் செய்தார். சேய்மை - மறைந்து நிற்கும் நிலை. நணிமை - வெளிப்பட்டு நிற்கும் நிலை.
45. மறையோன் - வேதத்தை அருளிச் செய்தவன்; இது, `முதற் கடவுள்` என்னும் பெயர் மாத்திரையாய் நின்றது.
46. அப்பொழுது கறக்கப்பட்ட பால், சுவை மிகுதியுடைத் தாதல் அறிக. ஒடு, எண்ணிடைச்சொல். பின்னர், ``சிந்தனையுள் நின்று`` என்றலின், இங்கு, `நாவிற் கலந்தாற்போல` என உரைக்க. பால் முதலியவற்றை நினைப்பினும், சொல்லினும், காணினும் நாவில் நீர் ஊறும்; அவை நாவிற் கலப்பின் மிக்க இன்பம் பயக்கும் என்க.
47. `சிறந்த` என்பதில், அகரம் தொகுத்தலாயிற்று. தேன் - இனிமை. `தேனாய் ஊறி` என, ஆக்கம் வருவிக்க.
48. பிறந்த பிறப்பு - இப் பிறப்பு; உடம்பு. ``பிறந்த பிறப்பறுக்கும்`` என அடைகொடுத்து ஓதுதலின், முன்னர் ``எம் பெருமான்``
(அடி. 31) என்றதின் இது வேறாதலறிக. இங்ஙனமே, இதன்கண், ஒரு சொல் பலவிடத்தும் வருவன வேறு வேறு கருத்துடையவாதல் உய்த்துணர்ந்து கொள்க.
49. `ஐந்தும்` என்னும் முற்றும்மை தொகுத்தலாயிற்று. `நினை வார் நினைவின் வண்ணம் எந்நிறத்துடனும் தோன்றுவாய்` என்றபடி. இனிச் சிவபிரானது திருமுகங்கள் ஐந்தனுள்ளும் ஒரோவொன்று ஒரோவொரு நிறம் உடையதாதலும் அறிந்து கொள்க.
50. இங்கு, `மறைந்திருந்தாயாகிய எம்பெருமானே` என உரைக்க. `அடியார்க்கு வெளிநிற்கும் நீ, தேவர்க்கு மறைந்து நிற்கின்றாய்` என்றபடி. ``வினை`` என்றது, வினையை விரும்பும் தன்மையை. அஃதாவது, தூலப் பொருளாய் நிற்றல். `இத்தன்மை யானே இருளால் மறைக்கப்பட்டேன்` என்றபடி.
51. மாயம் - அழிதற்றன்மை. இருள் - ஆணவ மலம். தடை மந்திரத்தால் தடுக்கப்பட்டபோது, நெருப்புத் தனது சுடுதற் சத்தி மடங்கி நிற்றல் போல, ஞானத்தால் தடுக்கப்பட்ட காலத்தில் தனது மறைத்தற் சத்தி மடங்கி நிற்றலே ஆணவ மலத்திற்கு நீக்கமாகும். அதனையே இங்கு, `மாய்தல்` என்றார் என்க. ``இருளை`` என்றதில் ஐ, முன்னிலை ஒருமை விகுதி. `இருளின் பக்கத்தனாய் உள்ளாய்` என்றபடி.
52. ``அறம் பாவம்`` என்றதனால், கன்ம மலங் கூறினார்.
53. போர்த்து - போர்க்குமாற்றால். `எங்கும் உள்ள` என்க. `புழுவையும் அழுக்கையும்` என எண்ணும்மை விரிக்க. மூடி - மூடப் பட்டு.
54. மலம் - அழுக்கு. சோரும் - வழிகின்ற. `வாயிலையுடைய குடில்` என்க. இஃது உடம்பைக் குறித்த உருவகம். எனவே, மாயா மலத்தைக் கூறியதாயிற்று. ``குடிலை`` என்றதில் உள்ள ஐயும், ``இருளை`` என்றதில் உள்ள ஐ போல நின்று, `குடிலிடத்தவனாய் உள்ளாய்` எனப் பொருள் தந்தது. `இருளையாயும், குடிலையாயும் நின்று` என முற்றெச்சமாக்கி, மேல் வரும், `நல்கி` என்பதனோடு முடிக்க.
55-61. மலங்க - யான் மனம் கலங்கும்படி; இது, ``வஞ்சனையைச் செய்ய`` என்றதனோடு இயைந்தது. ``புலன்`` என்றது பொறிகளை. வஞ்சனையாவது, நலஞ்செய்வதுபோலக் காட்டி வினைகளில் வீழ்த்துதல். ``செய்ய`` என்னும் காரணப் பொருட்டாகிய வினையெச்சம். ``விலங்கும்`` என்றதனோடு முடியும். `உனக்கு அன்பாகி` என்க. கலந்த அன்பு, உண்மை அன்பு. நல்குதல் - இரங்குதல்; ``நல்கி`` என்னும் எச்சம் எண்ணின்கண் வந்தது. தயா, ஆகுபெயர். `தயை உடையவன்` என்பது பொருள். `நல்கியும், காட்டி யும் தயையுடையவனாய் நின்ற தத்துவனே` என்க. தத்துவன் - மெய்ப் பொருளாய் உள்ளவன்.
``நல்கி`` என்றது, திரோதான சத்தியோடு இயைந்து நின்று மறைத்தலைச் செய்தலையும், ``கழல்கள் காட்டி`` என்றது, அருட் சத்தியோடு இயைந்து நின்று அருளலைச் செய்தலையும் அருளினார் என்க. `ஆணவம், கன்மம், மாயை` என்னும் மும்மலங்களையும், அவற்றொடு நின்று இறைவன் சத்தியே நடத்துகின்றது` என்பதையும், அதுபற்றியே அச்சத்தி, `திரோதாயி (மறைப்பது) என்னும் பெயருடைத்தாய், `மலம்` என்று சொல்லப்படுகின்றது` என்பதையும், `ஆணவ மலம் பரிபாகம் அடைந்தபொழுது, அதுவே அருட் சத்தியாய் ஆன்மாவினிடத்தில் பதியும்` என்பதையும்,
``ஏயும்மும் மலங்கள் தத்தம் தொழிலினைச் செய்ய ஏவும்
தூயவன் றனதோர் சத்தி திரோதானகரி``
எனச் சிவஞான சித்தியும் (சூ. 2.87).
பாகமாம் வகைநின்று திரோதான சத்தி
பண்ணுதலால் மலம்எனவும் பகர்வர்; அது பரிந்து
நாகமா நதிமதியம் பொதிசடையான் அடிகள்
நணுகும்வகை கருணைமிக நயக்குந் தானே.
எனச் சிவப்பிரகாசமும் (20) கூறுதலால் அறிக.
இங்ஙனம் திரோதான சத்தியோடு இயைந்து நின்று மலங் களை ஏவி மயக்க உணர்வை உண்டாக்குதலாகிய மறைத்தலைச் செய்தலே, `பந்தம்` என்றும், அருட்சத்தியோடு இயைந்து நின்று, மலங்களை நீக்கி மெய்யுணர்வை உண்டாக்குதலே, `வீடு` என்றும் சொல்லப் படும். ஆகவே, பந்தமும், வீடும் இறைவன் இன்றி ஆகாவாகலின், `பந்தமும் அவனே; வீடும் அவனே` என்கின்றன உண்மை நூல்கள்.
``பந்தம் வீடவை யாய பராபரன்`` (தி.5 ப.7 பா.2)
``பந்தமும் வீடும் படைப்போன் காண்க``
(தி.8 திருவா. திருவண்-52)
``பந்தமு மாய்வீடு மாயினாருக்கு``
(தி.8 திருவா. திருப்பொற்-20)
என்றாற்போலும் திருமொழிகளைக் காண்க. மறைத்தலும், மலபரி பாகம் வருதற்பொருட்டேயாகலின், கருணையேயாம். இது, மறக் கருணை என்றும், அருளல் அறக்கருணை என்றும் சொல்லப்படும். ஆதலின், பந்தமாய் நின்று மறைத்து வந்ததையும், ``நல்கி`` என அருளிச் செய்தார்.
62. `அற்ற மலர், மலர்ந்த மலர்` எனத் தனித்தனி முடிக்க. சோதி - ஒளி; என்றது, ஞானத்தை. ``மலர்`` என்றது, உள்ளத் தாமரையை. அஞ்ஞானம் நீங்க, மெய்ஞ்ஞானத்தைப் பெற்றோரது உள்ளத்தின்கண் இறைவன் ஒளியாய் இருப்பவனாதலறிக.
63. தேசன் - ஒளியாய் இருப்பவன். மேல், ``சுடர்`` என்றது, வரையறைப்பட்டுச் சிறிதாய்த் தோன்றுதலையும், இது, அளவின்றிப் பேரொளியாய் நிற்றலையுங் குறித்தவாறு என்க.
`தேனும் அரிய அமுதமும் போல இனியவனே` என இன்ப நிலை கூறியவாறு. ஒளி, அறிவாகலின், அதனையடுத்து இன்பம் கூறினார். சிவபுரன் - சிவலோகத்தில் இருப்பவன். மேல், தன்மை கூறி, இதனால் இடம் குறித்தருளினார். இதனால் பதமுத்தி எய்துங்காலை அவனது இன்பம் தோன்றப் பெறுதல் அறியப்படும்
64. ``பாசமாம் பற்று`` என்றது, காரியத்தைக் காரணமாகக் குறித்தபடி. பற்று, `யான்` என்னும் அகப்பற்றும், `எனது` என்னும் புறப்பற்றும். பாரித்தல் - வளர்த்தல். இதற்கு `ஞானத்தை` என்னும் செயப்படுபொருள் வருவிக்க. ஆரியன் - ஆசிரியன்.
65. நேச அருள் - அடியவன் என்னும் தொடர்பு காரணமாகத் தோன்றும் அருள்; எனவே, இஃது ஆட்கொண்ட பின்னர் உளதாவ தாயிற்று. புரிதல் - இடைவிடாது செய்தல். `நெஞ்சில்` நின்ற என இயையும். வஞ்சனையாவது, பழையவாதனை பற்றி எழும் சில அவாக்கள். அவை அற்றம் பார்த்து நுழைந்து, பிறவிக் குழியில் வீழ்த்தலின், ``வஞ்சம்`` எனப்பட்டன. ``ஒருவனை வஞ்சிப்பதோரும் அவா`` (குறள் - 366) என்றருளியது காண்க.
66. அருள்பெற்றாரது நெஞ்சில், வாதனை தாக்காதொழிதல் வேண்டின், இறைவன் அதன்கண் பெயராதுநிற்றல் வேண்டுவதாதல் அறிக. ``பெருங் கருணைப் பேராறே`` என்றது இது, முன்செய்த எல்லா வற்றினும் பேருதவியாதல் குறித்து.
67. ஆரா அமுது - தெவிட்டாத அமிர்தம்; என்றது, `தேவா மிர்தத்தினும் வேறானது` என்றபடி. அளவின்மை - புதிது புதிதாக எல்லையின்றிப் புலப்பட்டுவருதல். இதனை, ``உணர்ந்தார்க் குணர் வரியோன்`` என்னும் திருக்கோவைப் பாட்டுள், அடிகள், சிற்றின் பத்தில் வைத்து உணர்த்தியருளுமாறறிக. இதனால், வாதனாமலமும் நீங்கப் பெற்றார்க்கு இறைவன் அநுபவப் பொருளாய் நிற்கும் நிலையை விளக்கியவாறாம்.
68. இதனால், `நீ இத்தன்மையையாயினும் உன்னை உணராதவர்க்குத் தோன்றாமலே நிற்கின்றாய்` என்று அருளினார். இந்நிலை, குருடர்க்கு ஒளியும் இருளேயாதல் போல்வது என்பார், ``ஒளியே`` என்று அருளினார்.
ஊமன்கண் போல ஒளியும் மிகஇருளே
யாமன்கண் காணா வவை. -திருவருட்பயன் 19.
என்ற திருவருட்பயனைக் காண்க.
69. `ஓராதார்க்கு ஒளிக்கும் நீ, அடியேனுக்கு விளங்கி இன்பம் பயந்தாய்` என்றதாம்.
70. இன்பமும் துன்பமும் இல்லாமை தன்னளவிலும், அவை களையுடைமை உயிர்களோடு நிற்றலிலுமாம். இவைகளை, ஓராதா ரிடத்தும், தம்போலும் அடியவரிடத்துமாக மேற்கூறியவற்றோடு எதிர் நிரல் நிறையாக இயைக்க.
71. ``அன்பருக்கு அன்பன்`` எனவே, அல்லாதார்க்கு அல்லாதானாதல் பெறப்பட்டது. யாவையுமாதல், கலப்பினால் ஒன்றாய் நிற்றலாலும், அல்லனாதல், பொருட்டன்மையால் வேறாய் நிற்றலாலும் என்க.
72. ``சோதியனே`` என்றது, `சத்தியாய் நிற்பவனே` என்றபடி;
``உலகெலா மாகிவேறாய் உடனுமாய் ஒளியாய் ஓங்கி``
(சிவஞான சித்தி. சூ.2.1) எனச் சத்தியை, `ஒளி` என்றமை காண்க. துன் இருள் - செறிந்த இருள்; என்றது ஆணவமலத்தை. ஏகாரம், தேற்றம். தோன்றாமை - அடராமை. `உயிர்கள்போல ஆணவமலத் தால் அணுகப்படாத பெருமையுடையவனே` என்றபடி.
73. `அனாதிமுத்தனாகலின், அனாதிபெத்தமுடைய உயிர்களின் பொருட்டு உலகத்தைத் தோற்றுவிப்பவனாயினை; அங்ஙனமே முடிவில் ஒடுக்குபவனும், இடைக்கண் நிறுத்து விப்பவனும் ஆயினை` என்றபடி. இது, `பதியாய் நிற்கும் நிலை` என்றும், இத்தொழில்களுள் யாதொன்றனையும் செய்யாதிருத்தல், `சிவமாய் நிற்கும் நிலை` எனவும் சொல்லப்படும். மேல், ``ஆக்கு வாய்`` என்றது முதலியன, `அத்தொழில்களைச் செய்யும் தலைவன்` என்ற ஒன்றையே கூறியது எனவும், இது, அத்தன்மையனாதற்குரிய இயைபு உணர்த்தி, அவனது உண்மை நிலையையும் கூறியது எனவும் கருத்து வேறுபாடு கொள்க.
74. ஈர்த்து ஆட்கொண்டமை, வலிய வந்து உலகியற் செலவைத் தடுத்து ஆட்கொண்டமையாம். எந்தை பெருமான் - எனக்கு ஞானத் தந்தையான பெருமான்.
76. `நோக்கு நோக்கே` என இயைத்து, `நோக்குகின்ற குறிப் பொருளே` என உரைக்க. நுணுக்குதல் - நுண்ணிதாகச் செய்தல். ``நுணுக்கரிய`` என்றதில் அருமை, இன்மை குறித்துநின்றது; `இயல் பாக நுண்ணிதாய` என்றபடி, உணர்வுடையதனை, `உணர்வு` என்றே கூறினார்.
77. `போக்கும், வரவும்` என வேறு வேறாக எண்ணினமை யின், முறையே இறப்பினையும், பிறப்பினையும் குறித்து அருளியன வாம். புணர்வு - தோய்வு; இன்பத் துன்ப நுகர்ச்சிகள். புண்ணியன் - அறவடிவினன்.
78. ``காவலன்`` என்றது, `தலைவன்` என்னும் பொருளது. ``எம் காவலன்`` என்றதனால், `எம்மைக் காக்கும்` என்பது போந்தது. காண்பு - காணுதல். உன்னுடைய நிலையை முழுதுங் காணுதல் உயிர் கட்கு இயலாது என்றபடி.
அன்றுந் திருவுருவங் காணாதே ஆட்பட்டேன்
இன்றுந் திருவுருவங் காண்கிலேன் - என்றுந்தான்
எவ்வுருவோ நும்பெருமான் என்பார்கட் [கென்னுரைப்பேன்
எவ்வுருவோ நின்னுருவம் ஏது``
-அம்மை திருவந்தாதி. 61
கடல்அலைத்தே ஆடுதற்குக் கைவந்து நின்றும்
கடல்அளக்க வாராதாற் போலப் - படியில் அருத்திசெய்த அன்பரைவந் தாண்டதுவும் எல்லாம் கருத்திற்குச் சேயனாய்க் காண்.
-திருக்களிற்றுப்படியார்.90
என்றாற்போல்வன, இதனை விளக்குவனவேயாம்.
79, 80. `இன்ப வெள்ள ஆறே` என மாற்றியுரைக்க. `பெரு வெள்ளத்திற்கு யாறே காரணமாதல் போல, பேரின்பத்திற்கு நீயே காரணன்` என்றபடி. அத்தன் - அப்பன்; இஃது எவ்வுயிர்க்கும் என்க. மிக்கு ஆய்நின்ற தோற்றம் - மிகுந்து வளர்ந்துநின்ற காட்சி; தூலமாய் விளங்குதலை யுடைய சுடரொளி, நூலறிவு எனவும், சொல்லவாராத நுண்ணுணர்வு அநுபவ ஞானம் எனவும் கொள்க. `சுடரொளியாயும், நுண்ணுணர்வாயும் வந்து` என்க.
81. `வேறு வேறு` என்பது, `வெவ்வேறு` என மருவிற்று. இது, மாறுபட்ட பல சமயங்களின் கோட்பாடுகளையும், அவற்றாற் பெறும் அநுபவங்களையும் குறித்தது. `இங்ஙனம் பலவேறுவகைப்பட உணர்வு நிகழ்தற்குக் காரணம், உலகமாகிய பற்றுக்கோட்டினது இயல்பு` என்பார், ``மாற்றமாம் வையகத்தின்`` என்றார்.
82. தேற்றம் - துணிவு; மெய்யுணர்வு; முன்னைய அறிவு களெல்லாம் பின்னர் அறியாமையாய்க் கழிய, இஃது ஒன்றே என்றும் அறிவாய் நிற்பதாகலான், ``அறிவாந் தேற்றமே`` என்று அருளினார். தேற்றத் தெளிவு - துணிபுணர்வின் பயன்; இன்பம்.
83. `சிந்தனையுள் எழும் ஊற்று` என்றமையால், `உண்ணு தலும் சிந்தனையாலே` என்பது போந்தது. இவ்வாறு நிற்பதோர் அமிர்தம் இன்மையின், ``ஆரமுதே`` என்று அருளினார். இது, வரம்பு படுதலும், வேறு நிற்றலும் இல்லாமை அருளியவாறு.
84-85. ``வேற்று, விகார, விடக்கு`` என்ற மூன்றனையும், ``உடம்பு`` என்றதனோடு தனித்தனி முடிக்க. வேற்றுடம்பு - தன்னின் வேறாயதாய உடம்பு. விகாரம் - மாறுதல். விடக்கு - ஊன். ``உடம் பினுள்`` என்பதில் உள், ஏழனுருபு. ``கிடப்ப`` என்ற செயவெனெச்சம், தொழிற் பெயர்ப் பொருளைத் தந்தது. ஆற்றேன் - பொறுக்க மாட்டேன்.
85-88. ``எம் ஐயா`` என்றது முதலியன மெய்யானாரது மொழிகள். ஓ - ஓலம். ``என்றென்று`` என்னும் அடுக்கு, பன்மை பற்றி வந்தது. போற்றியும் புகழ்ந்தும் என்க. `போற்றுதல் - வணங்குதல். பொய் - பொய்யுணர்வு. கெட்டு- கெடப்பெற்று. மெய் - மெய்யுணர்வு. ஆனார் - நீங்கப்பெறாதார். குரம்பை - குடில். கட்டழித்தல் - அடியோடு நீக்குதல். `குரம்பைக் கட்டு` என்பது பாடமாயின், `உடம் பாகிய தளையை` என உரைக்க. ஏனையோர் பலரும் உடம்புடைய ராயே நிற்ப, தான் ஒருவனே அஃது இன்றி நிற்பவனாதலின், ``குரம்பை கட்டழிக்க வல்லானே`` என்றார். தம் உடம்பை நீக்கியருள வேண்டுவார், மெய்யுணர்வில் நிலைபெற்றார்க்கு அருள் செய்யும் முறையை எடுத்தோதினார்.
89. நள்ளிருள் - செறிந்த இருள். இது, முற்றழிப்புக் காலத்தை உணர்த்துவது. `பயில` என்பது, `பயின்று` எனத் திரிந்தது; `ஒழிவின்றி` என்பது பொருள். இந்நிலையிற் செய்யும் நடனம், `சூக்கும நடனம்` எனப்படும்.
90. தில்லைக் கூத்துத் தூல நடனமாகும். சூக்கும நடனம், தூல நடனம் இரண்டினாலும், `உலகிற்கு முதல்வன் நீயே` எனக் குறித்த வாறு. இறைவன் மதுரையிலும் அதனைச் சூழ்ந்த தலங்களிலும் அடியார் பலருக்குப் பல திருவிளையாடலாக வெளிநின்று அருளின மையாலும், தமக்கும் உத்தரகோச மங்கைத் தலத்திலே கைவிடாது காத்தல் அருளினமையாலும், பாண்டிநாட்டையே இறைவனுக்கு உரிய நாடாகவும், உத்தரகோச மங்கையையே ஊராகவும் அடிகள் ஆங்காங்குச் சிறந்தெடுத்தோதி அருளுவர் என்க.
தெற்கு - சோழநாடு பற்றிக் கூறப்படுவது. இவற்றால் இறைவன் அடியார்கட்கு எளியனாய் வருதல் குறிக்கப்படும் என்றுணர்க.
91. `இதுகாறும் கூறிவந்தன பலவும், பிறவியை நீக்குதல் கருதி` என்பார், ``அல்லற் பிறவி அறுப்பானே`` என இறுதிக்கட் கூறினார். கூறவே, தமக்கு வேண்டுவதும் அதுவே என்றதாயிற்று. ``பிறவி`` என்ற பொதுமையால், எடுத்து நின்ற உடம்புங் கொள்க. ஓ - ஓலம்; இதுவே இப்பாட்டிற்கு முடிபாகலின், இதனுடன் வினை முடித்து, ``என்று`` என்றது, முதலியவற்றை, வேறெடுத்துக்கொண்டு உரைக்க. என்று - என இவ்வாறு.
92-95. ``சொல்லற்கரியானைச் சொல்லி`` என்றதனால், யான் அறிந்த அளவிற் போற்றி என்க. செல்வர் - ஞானச் செல்வராவர். `தம்மைப் பல்லோரும் ஏத்த, தாம் சிவபுரத்தில் சிவனடிக்கீழ் அவனைப் பணிந்து நிற்போராவர்` என, சொற்களை ஏற்குமாற்றாற் கூட்டியுரைக்க. `சிவபுரத்தின் உள்ளார்` என்றது, தூய புலன்களை நுகர் தலை. ஞானச் செல்வராதல் கூறினமையின், அந்நுகர்ச்சியின் உவர்ப்புத் தோன்றியவழி, அங்கிருந்தே பரமுத்தியைத் தலைப்படுதல் பெறப்பட்டது. இதனால், இப்பாட்டினை ஓதுவார்க்கு வரும் பயன் கூறினமை காண்க.
இங்ஙனம், மங்கல வாழ்த்து முதலாக, பாட்டின் பயன் ஈறாகப் பாயிர உறுப்புக்கள் பலவும் அமைய இதனை அருளிச் செய்தமையின், அடிகள் தம் பெருமானைப் பலவாற்றானும் பாடி மகிழ விரும்பி அங்ஙனம் பாடத் தொடங்குங்கால், இதனையே முதற்கண் அருளிச் செய்தார் என்பது பெறுதும். இதனானே, இதனுட் கூறப்பட்ட பாயிரப் பகுதிகள் பலவும், பின்னர் அருளிச் செய்த பல பகுதிகட்கும் பொருந்து தல் கொள்க.
``சிவ புராணந்தன்னை உரைப்பன்`` எனப் புகுந்த அடிகள், அதனைப் பலவாற்றானும் விளிமுகமாகவே அருளினமையின், அவை யாண்டு நிற்பினும் பொருந்துவனவேயாம். ஆதலின், `எம் பெருமானே, முன்பு பல்லூழிக் காலம் எல்லாப் பிறப்புக்களிலும் பிறந்து இளைத்துப்போனேன்; இதுபோழ்து உன் பொன்னடிகளைக் கண்டு வீடு பெற்றேன்; இது மெய்யே; ஆயினும், உடம்பினுட் கிடப்ப ஆற்றேன்; பொய்கெட்டு மெய் ஆனார்க்கு புலக் குரம்பை கட்டழிக்க வல்லானே! தில்லையுட் கூத்தனே! தென்பாண்டி நாட்டானே! அல்லற் பிறவி அறுப்பானே! `ஓ` என வினைமுடித்துக் கொள்க.

பிற மொழிகளில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

 • తెలుగు / தெலுங்கு
 • ಕನ್ನಡ / கன்னடம்
 • മലയാളം / மலையாளம்
 • චිඞංකළමං / சிங்களம்
 • Malay / மலாய்
 • हिन्दी / இந்தி
 • संस्कृत / வடமொழி
 • German/ யேர்மன்
 • français / பிரஞ்சு
 • Burmese/ பர்மியம்
 • Assamese/ அசாமியம்
 • English / ஆங்கிலம்
01. తిరువాశకం - సివబురాణం


నమఃశ్శివాయ అను నామము వర్థిల్లాలి!
ఆ నాథుని దివ్య చరణారవిందములు వర్థిల్లాలి!
కనురెప్పపాటుకాలంకూడా నా హృదయమునుండి వైదొలగని ఆ ఈశ్వరుని పుణ్య పాదారవిందములు వర్థిల్లాలి!
కోకళియను క్షేత్రమునందు కొలువైయున్న మాణిక్యమువంటి ఆ గురునాథుని దివ్యపద్మపాదములు వర్థిల్లాలి!
వేదాగములనన్నింటా నిండియుండి మమ్ములను రక్షించు ఆ పరమేశ్వరుని విశిష్ట తామర చరణములు వర్థిల్లాలి!
ఒంటరివాడు, అనేక రూపములై సృష్టియంతటా నిండియుండువాని పాద పద్మములు వర్థిల్లాలి!
ల్లాలి! 5
నా మనోవేగాన్ని నియంత్రించు ఆ మహారాజు దివ్య చరణారవిందములకు విజయీభవ!
జననమరణ వలయమునుండి నన్ను విడిపించు ఆ భవ్య పాదారవిందములకు విజయీభవ!
మనసారా తలచనివారికి అందనంత దూరములోనుండు ఆ ఈశ్వరుని పాదపద్మములకు విజయీభవ!
భక్తితో కైమోడ్పులు సమర్పించువారి మనసులకు ఆనందమునొసగు ఆ రారాజు తామరపద్మములకు విజయీభవ! 10
మహేశ్వరుని మంగళ చరణములకు వందనములు!
మా తండ్రి పాదపద్మములకు వందనములు!
ఆ జ్యొతిస్వరూపుని చరణకమలములకు వందనములు!
వాత్సల్యముతో నిండియుండు ఆ నిర్మలుని పాదారవిందములకు వందనములు!
మాయతో కప్పబడియుండు ఈ జననమరణ వలయమునుండి విదిపించు ఆ చక్రవర్తి తామరవిందములకు వందనములు!
దివ్యమైన పెరుందురై అనబడు క్షేత్రమందు వెలసియున్న మన భగవంతుని విశిష్ట చరణములకు వందనములు! 15
అమితానందమును ప్రసాదించుఎత్తైన శిఖరమువంటి ఆ ఈశునికి వందనములు!
ఆ పరమేశ్వరుడు నా హృదయాంతరములలో నిలిచియుండి
నిరంతరమూ ఎడతెగక తన దయ కురిపించుచుండ,
ఆతడి దివ్య చరణకమలములకు నమస్కరించి
మనసు ఉప్పొంగుటచేత,
సంచిత పాపకర్మములను పోగొట్టుకొనుటకై ఈ శివపురాణమును గానము చేయుచున్నాను! 20
నుదుటనున్న మూడవ నేత్రముతో చల్లని తన కరుణను అందరిపై
ప్రసరింపజేయుటకై అరుదెంచిన ఆ త్రినేత్రుడు
నా తలపులకు అందని సౌందర్యవంతుని దివ్య చరణములకు వందనమొసగి,
భూమ్యకాశములంతట నిండియుండు
జ్యోతిస్వరూపుడవై, సర్వాంతర్యామియై,
హద్దులులేని అఖండుడివైన నీయొక్క దివ్య కీర్తిని
పాపాత్ముడనైన నాకు కొనియాడ తెలియుటలేదు! 25
గడ్డిపోచనై, చెట్టు చేమనై, క్రిమి కీటకానినై, వృక్షమునై,
పలుమృగములనై, పక్షినై, సర్పమునై,
రాతినై, కోతినై, మనుష్యునిగ మారి, దయ్యమునై , భూతమునై,
బలమైన రాక్షసుడినై, మునినై, ఋషినై, దేవతనై,
ఈ మాయాలోకమందున్న ఈ స్థావరజంగమందు 30
ఓ! నాథా! ఇటువంటి పలు జన్మములనెత్తి అలసితిని! సొలసతిని!
సత్యమైన, స్వచ్ఛమైన నీ పాదారవిందములనుగాంచి
విముక్తడయ్యానిప్పుడు!
నా బాగుకొరకు ఓంకార రూపమందు నా హృదయములోనున్న నీవు సత్యవంతుడవు! నిత్యవంతుడవు!
నిర్మలుడవు! వృషభవాహనుడవు!
వేదములన్నియూ నిన్ను ‘అయ్యా!’
అని ఘోషిస్తున్న పరమాణుడవైన నాథుడా! 35
శీతోష్ణస్థితులను ఎన్నటికీ ప్రసాదించు నిర్మలుడవు!
మాయచే కప్పబడు భౌతికపరమైనవన్నింటినీ తొలగించి
నన్ను అనుగ్రహించువాడవు!
ఉన్నతమైన జ్యొతిస్వరూపముగ వెలుగొందుచున్నbr> కాంతిస్వరూపుడవు నీవే!
అఙ్ఞానుడనైన నాకు, ఓ మధురమైన నాథుడా!
నా అఙ్ఞానమును పోగొట్టి సద్బుద్ధిని ప్రసాదించువాడివి!40
ఆదిమధ్యాంత రహితుడవై, విశ్వమంతటినీ
సృష్టించి, రక్షించి, ప్రళయమందు లయమొనర్చి
మమ్మనుగ్రహించువాడవు!
పునఃసృష్టించి, నీ సేవ చేయుటకై నన్ను మరల
జన్మింపజేయువాడవు!
సుగంధ పుష్పపరిమళమువలే నా హృదయాంతరమంతటా
విస్తరించినవాడవు!
మార్పుచెందక, విశ్వమంతతా సుస్థిరంగా నిలిచియుండు
వేదస్వరూపుడవు! 45
అప్పుడే పితికిన పాలలో నేతిని, చెఱకు రసమును కలిపినట్లు,
ఉన్నత శివభక్తుల ఆలోచనలయందు మధురముగ నిండియుండి,
వారిని జననమరణవలయమునుండి తప్పించు నా దైవము!
ఈశానం, తత్పురుషం, అఘోరం, వామదేవం, సద్యోజాతం అనబడు
ఐదు ముఖములు కలిగి, ఐదు వర్ణములతో కూడియుండు
నీవు, దేవాది దేవతలకు కూడ
కానరానివాడవైన నా భగవంతుడవు! 50
చీకటిమయమైయుండు మాయచే కప్పబడు కర్మములనుండి,
మాయకు లోబడి నేనొనరించిన పాపకర్మముల చీకటినంతటినీ తొలగించి,
పుణ్యకర్మమునకులనబడువాటిని,బలమైన త్రాటితో బందించి,
అందమైన బాహ్య చర్మముతో ఈ శరీరమందలి రక్తమాంసములను మూసియుంచి,
దుర్గంధములైన మలములన్నియూ నవ ద్వారములగుండా
వెలికివచ్చునట్లు నీ అదుపాఙ్ఞనలలో ఉండగ
పంచేంద్రియములు వంచనను చేయుచుండ, నిర్మలమైన 55
మృగమయమైయుండు (ఖలునకు నిలువెల్లా విషమను విధముగ)
మనస్సుగలనన్ను, లోపమెరుగని నీ నామములకు ప్రేమను రంగరించి,పలుకుచు, నా హృదయములో
రమించుచుండ, పాపకర్మములు ఒనరించు నావంటివారి
చిరుజన్మముల కొరకు ఈ భువికి అరుదెంచి
మమ్ములను, అనుగ్రహించి నీయొక్క దివ్య పాదారవిందములను
కాన్పరచి, శునకముకంటే హీనమైన వాడినైన నావంటి భక్తులకు,60
మాతృత్వభావనకంటే మిన్నయైన ఆ దైవము,
నిష్కళంకమైన ప్రకాశమొతోకూడియుండు ఆ దివ్య జ్యోతి,
పరిపూర్ణముగ వికసించిన పుష్పమువంటి ఆ భగవంతుడు,
తేజోమయునిగ మధురమైన అమృతమువంటి శివపురమందు వెలసియున్నాడు!
బంధపాశముల ముడులను తెగ్గొట్టు శ్రేష్టమైన వాడు ఆ నాథుడు!
దయతో అనుగ్రహించి మనసులోనున్న వంచనలనన్నింటినీ తొలగించువాడు ఆ ఈశుడు!65
స్వచ్ఛమైన జలముతోనిండియున్న నదివంటి కారుణ్యము కలవాడు!
తనివితీరని మధురమైన అమృతధారవంటి
అనుగ్రహమొనరించువాడు!
హద్దులులేనట్టి విధమున కొలవలేనటువంటి పెద్ద దైవము నీవే!
కొనియాడుచు అనునిత్యమూ తలచు భక్తుల మదిలో
నిరంతరమూ వెలుగుచుండు జ్యోతిస్వరూపుడవు!
సముద్రజలము మేఘములుగ మారి, వర్ష రూపమున, మరల ఆ
సముద్రమునేజేరునట్లు, నా ఆత్మగ నిలిచిచియుండువాడా!
సుఖ, దుఃఖములు లేనివాడవైయుండి, భక్తుల సుఖ, దుఃఖములను గమనించుచుండువాడవు!70
ఉండియూ లేనివానివలే గోచరింపబడుతూ, భక్తులకు
ప్రియమైనవాడివి!
ప్రకాశవంతమైన జ్యోతిస్వరూపుడవు! చిమ్మచీకటి కూడ నీవైయుండు
ఉన్నతమైన వాడవు నీవే!
ఆది, మధ్యాంతరహితుడవైననూ భక్తులను ఎల్లవేళలా
కాపాడుచున్నవాడవు!
అయస్కాంతమువలే వెదకుచూ నన్ను నీవైపుకు ఆకర్షింపజేసుకుని,
రప్పించుకున్నవాడవు! పరిపూర్ణ ఙ్ఞానవంతుల మనసుకు, ఆలోచనలకు కూడ
అందనంతటివాడవు! 75
సూక్ష్మముగ విచారించిననూ వారి బుద్ధికి అందనంతటి సూక్ష్మాతి
సూక్ష్మమంతటి ఙ్ఞానివి నీవు!
పుట్టుట, గిట్టుట, ఆ నడుమ బంధములు లేనటువంటి దివ్యమైన
భగవంతుడవు నీవు!
ఎల్లవేళలా నన్ను కంటికిరెప్పలా కాపాడు కాపాలి! కానరాని పరంజ్యోతి
స్వరూపుడవు!
ఎల్లలులేనట్టి ప్రవాహమువంటి వాడవైన నా తండ్రీ!
విస్తరించియున్న దీపకాంతియై, వివరించలేనటువంటి
మధురానిభూతివైయుండు నాథుడవు! 80
మార్పుకులోబడు ఈ సువిశాల విశ్వమందు విధవిధములైన
మార్గములను తెలియపరచుచు, నా మదిలో నిలిచియున్న ఆ
విశ్వవ్యాపకుడవు నీవే!
ఊరుచుండు ఆ అమృతధారలను నాచే ఆరగింపజేయు నా ప్రభువు నీవే!
పలు విధముల వికారములతో కూడియుండు ఈ శరీరమందలి ప్రాణము నీవైయుండ,
భరించశక్యముకాని ఓ నాథా! ఓ ఈశ్వరా! అని 85
కొనియాడుచు, నీయొక్క కీర్తిని, అసత్యమైనటువంటి ఈ భౌతిక
శరీరమందున్న సత్యమైన నిన్ను తెలుసుకొనగలిగాను!
అటువంటి నన్ను మరల ఈ పుడమిపై జన్మించకుండా నా
కర్మఫలములనన్నింటినీ తొలగించి, మరల అసత్యమైన ఈ భౌతిక
కాయమును ధరింపకనుండునట్లు కట్టడిజేయువాడవు నీవే!
అర్థరాత్రిజామున అలుపెరగక నటనమాడు నాథుడా! (మేము నిద్రావస్థలోయుండగ మమ్ము అనుక్షణమూ కాపాడు దైవము!)
తిల్లైనగరమందు (చిదంబరమందు) నటనమాడు దక్షిణ పాండ్యదేశస్థుడా! 90
‘అయ్యో!’ అని నిరంతరమూ పలికించుచుండు, దుఃఖభరితమైన జన్మలను పోగొట్టువాడా!
చెప్పుటకు వీలుకాని వాడవని చెప్పి, నీ దివ్య చరణములపై
గానముచేసిన ఈ శివపురాణ భావార్థమును గ్రహించి పాడినవారు
ఆ శివపురమందు వెలసియున్న
పరమేశ్వరుని పాదపద్మములందుండ,
అట్టివారిని వినయముతో పలువురు కొనియాడెదరు!95

అనువాదం: సశికళ దివాకర్, విశాఖపట్నం 2023
1. ಶಿವಪುರಾಣ
[ತಿರುಪೆರುಂದುರೈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದುದು]
ಶಿವನ ಅನಾದಿಯ ಹಿರಿಮೆ
ಶ್ರೀ ಸಿಟ್ರಂಬಲಂ
ನಮಃ ಶಿವಾಯವೆಂಬ ಪಂಚಾಕ್ಷರಗಳು ಬಾಳ್ಗೆ. ಪಂಚಾಕ್ಷರಗಳ ಸಾರವಾಗಿ ಶೋಭಿಸುವ ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ಪಾದಗಳು ಬಾಳ್ಗೆ. ಕಣ್ಣೆವೆ ಮಿಟುಕಿಸುವಷ್ಟು ಸಮಯವೂ ಭಕ್ತನ ಬಿಟ್ಟಗಲದ ಪವಿತ್ರ ಪಾದಗಳು ಬಾಳ್ಗೆ. ಕೋಗಳಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಗುರುಮೂರ್ತಿಯ ಪವಿತ್ರಪಾದ ಬಾಳ್ಗೆ. ಶಿವಾಗಮದ ಸಾಕಾರ ರೂಪವಾಗಿ ನಿಂತು ಸುಖವ ನೀಡುವ ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ಪಾದ ಬಾಳ್ಗೆ. ಏಕವೂ ಅನೇಕವೂ ಆದ ದೇವನ ಪವಿತ್ರ ಪಾದ ಬಾಳ್ಗೆ. (5)
ಮನೋವೇಗವ ನೀಗಿಸಿ ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ ಪರಿಪೂರ್ಣನ ಪವಿತ್ರ ಪಾದಗಳು ಗೆಲ್ಗೆ. ಭವದ ಬಂಧನವ ನಾಶಗೈವ ವೀರ ಪೆಂಡೆಯ ತೊಟ್ಟ ಪವಿತ್ರ ಪಾದಗಳು ಗೆಲ್ಗೆ. ತನ್ನನ್ನು ನಮಿಸದಿರುವ ಅನ್ಯರಿಗೆ ನಿಲುಕದವನ ತಾವರೆ ಹೂವಿನಂತ ಪಾದಗಳು ಗೆಲ್ಗೆ. ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಮಿಸುವವರಿಗೆ ಸಂತಸದಿ ದಯೆಗೈವ ದೇವನ ಪವಿತ್ರಪಾದಗಳು ಗೆಲ್ಗೆ. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈಗಳ ಜೋಡಿಸಿ ನಮಿಸುವ ಶರಣರನ್ನು ಉನ್ನತ ಶಿವ ಪದದಿ ಇರಿಸುವ ಮಹಾ ಮಹಿಮನ ಪವಿತ್ರ ಪಾದಗಳು ಗೆಲ್ಗೆ. (10)
ಶಿವನ ಪವಿತ್ರ ಪಾದಗಳ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಪವಿತ್ರಪಾದಗಳ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ತೇಜೋ ರೂಪನ ಪವಿತ್ರಪಾದಗಳ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪವಿತ್ರಪಾದಗಳ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ಭಕ್ತರ ಪ್ರೀತಿ ಬಲೆಗೆ ಸೆಲೆಸಿಲುಕಿ ಅಚಲನಾಗಿ ನಿಂತ ನಿರ್ಮಲನ ಪವಿತ್ರಪಾದಗಳ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ಅಶಾಶ್ವತವಾದ ಭವವನ್ನು ನಾಶಗೈವ ಒಡೆಯನ ಪವಿತ್ರಪಾದಗಳ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ಶ್ರೀಪೆರುಂದುರೈಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ದಯೆಗೈವ ನಮ್ಮ ದೇವನ ಪವಿತ್ರಪಾದಗಳ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. (15)
ಎಂದಿಗೂ ಬತ್ತದ ನಿರಂತರ ಸುಖವನ್ನು ನಿಜಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದಿಸುವ ಕರುಣಾ ಪರ್ವತನ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ದಯಾಸಾಗರನು ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿಹನು. ಅವನ ಕೃಪೆ ಯಿಂದಲೇ ಅವನ ಪವಿತ್ರ ಪಾದಗಳ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುವಂತೆ, ಎನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲಾ ಸವೆಯುವಂತೆ ಶಿವನ ಅನಾದಿಯ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವೆ. (20)
ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನ ನೇತ್ರಗಳು ದಾರಿತೋರೆ ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಿ ಸಾಗಿ ಬಂದೆ. ಮಾತಿಗೆ ನಿಲುಕದ, ಮನದಲ್ಲೂ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗದ ಚೆಲುವನ ಪವಿತ್ರ ಪಾದಗಳಿಗೆರಗುವೆ. ಗಗನವನಾವರಿಸಿ, ಭೂಮಿಯನಾವರಿಸಿ ಆ ಎಡೆಯೂ ಸಾಲದಾಗಲು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ದಾಟಿ ನಿಂತವನೇ! ಸದಾ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪವಾಗಿ ನಿಂತವನೇ! ಸೀಮೆಗಳ ಮೀರಿದ ಸೀಮಾತೀತನೇ! ನಿನ್ನ ಅಪಾರ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪಾಪಾತ್ಮನಾದ ನಾನು ಹೊಗಳಿ ಸ್ತುತಿಸುವ ಬಗೆಯ ಇನಿತೂ ಅರಿಯೆ. (25)
ಹುಲ್ಲಾಗಿ, ಸೊಪ್ಪಾಗಿ, ಹುಳುವಾಗಿ, ಮರವಾಗಿ, ಹಲ ವಿಧದ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ, ಹಾವಾಗಿ, ಕಲ್ಲಾಗಿ, ಮನುಜನಾಗಿ, ಭೂತವಾಗಿ, ಗಣಗಳಾಗಿ, ಬಲಿಷ್ಟ ಅಸುರರಾಗಿ, ಮುನಿಗಳಾಗಿ, ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳಾಗಿ, ಚರಾಚರಗಳೆಂಬ ಇಬ್ಬಗೆಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೂ, (30)
ಹಲ ಬಗೆಯ ಹುಟ್ಟುಗಳಲ್ಲೂ ಬಂದು ತೊಳಲುತಿಹೆನು. ನನ್ನೊಡೆಯನೇ! ಕನಕಸದೃಶವಾದ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳ ಕಂಡು ನಿಜಮುಕ್ತಿಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ. ಭಕ್ತನ ಸಂಕಟವ ನೀಗಿಸಲು ಮನದಿ ನೆಲೆಸಿ ಪ್ರಾಣ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಶೋಭಿಸುವ ನಿತ್ಯನೇ! ನಿರ್ಮಲನೇ! ವೃಷಭವಾಹನನೇ! ವೇದಗಳೆಲ್ಲವೂ ‘ತಂದೆ’ ಎಂದು ಸ್ತುತಿಸುವ ಹಿರಿಮೆ, ಆಳ, ವಿಶಾಲತೆಯುಳ್ಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೇ! (35)
ಶೀತೋಷ್ಣ ಗುಣದವನೇ! ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಶೋಭಿಸುವ ನಿರ್ಮಲನೇ! ಹುಸಿಯಾದವೆಲ್ಲವೂ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವಂತೆ ದಯೆಗೈದವನೇ! ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಶೋಭಿಸುವ ನಿತ್ಯ ಕಾಂತಿ ಸ್ವರೂಪನೇ! ಸತ್ಯದ ಅರಿವು ಇನಿತೂ ಇಲ್ಲದ ಎನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸುಖವ ಕರುಣಿಸಿದ ಶಿವಪರಮಾತ್ಮನೆ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಮಾಯೆಯ ಕಳೆದು ಕೃಪೆಗೈದ ಪರಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನೇ! (40)
ರೂಪ, ಎಲ್ಲೆ, ಅಂತ್ಯ ರಹಿತನೇ! ಸರ್ವಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವೆ, ರಕ್ಷಿಸುವೆ, ನಾಶಗೈವೆ ದಯೆಗೈವೆ, ಭವವೆಂಬ ನೋವ ನೀಗಿಸುವೆ, ಭಕ್ತನನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದಲ್ಲಿರಿಸುವೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯಬಯಸುವವರಿಗೆ ನೇರವಾದ ಮಾರ್ಗವ ತೋರುವವನೇ. ನಿನಗೆ ಎರಗದವರಿಗೆ ದೂರನಾದವನೇ! ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಮೀಪನಾದವನೇ! ಮಾತಿಗೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿಲುಕದ ಗೂಡಾರ್ಥನೇ. (45)
ಕರೆದ ಹಾಲಿಗೆ ಕಬ್ಬಿನರಸ, ತುಪ್ಪ, ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಮನದಲ್ಲಿ ಜೇನಿನಂತೆ ಸವಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಸಿ, ಎನ್ನ ಭವಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೀಗಿಸುವ ಪರಮಾತ್ಮನೇ! ಸೃಷ್ಟಿ ಮೊದಲಾದ ಪಂಚಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತನಾದ ಪಂಚಾಕ್ಷರನೇ! ದೇವಗಣಗಳು ಸ್ತುತಿಗೈಯುತ್ತಿರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೋಚರಿಸದಂತೆ ಅಗೋಚರನಾದವನೇ! ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನೇ ಪಾಪಕರ್ಮನು ನಾನು (50)
ನನ್ನನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ ಆವರಿಸಿರುವ ಮಾಯಾ ಮಲಗಳು ಅಜ್ಞಾನ, ಪಾಪಗಳೆಂಬ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿವೆ. ಹೊರಗೆ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊದಿಸಿಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲೆಡೆ ತುಂಬಿರುವ ಕ್ರಿಮಿಗಳನ್ನು, ಹೊಲಸನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿದ, ಮಲವು ಸುರಿವ ನವದ್ವಾರಗಳುಳ್ಳ ದೇಹವೆಂಬ ಗುಡಿಸಲು ನೆಲೆತಪ್ಪುವಂತೆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ವಂಚಿಸುತ್ತಿವೆ. (55)
ಹಾಗಾಗಿ ಮೃಗೀಯ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ಮಲನೇ ನಿನಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುವಂತಹ ನನಗಾಗಿ ಮನಕರಗಿ ದಯಗೈದೆ. ಭುವಿಗಿಳಿದು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪಾದಗಳ ದರ್ಶಿಸಿದೆ. ನಾಯಿಗಿಂತ ಕೀಳಾದ ಕಿಂಕರನಿಗೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿದೆ. (60)
ತಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದ ದಯೆತೋರಿದ ಸತ್ಯ ಶೀಲನೇ! ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಕಾಂತಿ ಸೂಸುವ ಅಗಾಧ ಕಾಂತಿ ಸ್ವರೂಪನೇ! ಕೀರ್ತಿಯಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವವನೇ! ಜೇನಿಗಿಂತ ಸವಿಯಾದ ಗುಣದವನೇ! ಪ್ರಿಯವಾದ ದೈವಾಮೃತವೇ! ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ದಯೆಗೈದವನೇ! ಬಂಧ-ಪಾಶಗಳ ಸಂಬಂಧವ ಕತ್ತರಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವ ಆಚಾರ್ಯನೇ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೃಪೆದೋರಿ ನನ್ನ ಮನದ ವಂಚನೆಗಳ ನಾಶಪಡಿಸಿದವನೆ. (65)
ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ದಯಾಸಾಗರನೇ! ಸವಿದಷ್ಟೂ ಸವಿಯ ಬೇಕೆನಿಸುವ ಅಮೃತ ಸದೃಶನೇ. ಅಪಾರ ಮಹಿಮಾ ಶೀಲನೇ! ಕಂಡರಿಯದವರ ಮನದಲ್ಲಿ ಅಗೋಚರವಾಗಿ ನಿಂತ ತೇಜೋ ಮೂರ್ತಿಯೇ! ಎನ್ನ ಮನವ ನೀರಿನಂತೆ ಕರಗಿಸಿ ಪ್ರಾಣವಾಯುವಾಗಿ ನಿಂತವನೇ! ಸುಖದುಃಖಾತೀತನೇ. (70)
ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವನೇ! ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನೇ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ, ಯಾವುದೂ ಆಗದ ಕಾಂತಿಸ್ವರೂಪನೇ! ಕಾರ್ಗತ್ತಲ ಸ್ವರೂಪನೇ! ಅರಿವಿಗೆ ನಿಲುಕದ ಮಹಾಮಹಿಮನೇ! ಸಕಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೂ ಆದಿಯಾದವನೇ! ಅಂತ್ಯವಾಗಿ, ಮಧ್ಯವಾಗಿ, ಯಾವುದೂ ಆಗದೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದವನೆ. ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆದು ಆಳ್ಗೊಂಡು ದಯೆಗೈವ ತಂದೆಯೇ! ಸತ್ಯಜಾ್ಞನದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಅರಿವುಳ್ಳವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ. (75)
ನೋಡಲಸದಳವಾದ ನೋಟವೇ! ಸೂಕ್ಷ್ಮದೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಲಾಗದ ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪನೇ ಸೃಷ್ಟಿ, ಲಯಗಳಿಗತೀತನಾದ ಪುಣ್ಯಸ್ವರೂಪನೇ. ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಒಡೆಯನೇ! ನೋಟಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದ ಮಹಾಕಾಂತಿಯೇ! ಮಹಾನದಿಯಂತ ಸುಖದಾಯಕನೇ! ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನೇ ತಂದೆಯೇ. (80)
ಶಾಶ್ವತವಾದ ತೇಜೋ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ, ವರ್ಣಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅರಿವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ತೋರಿದವನೇ. ಅರಿವಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅರಿಯಬಹುದಾದಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟಾತಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೇ. ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಚಿಲುಮೆಯಂತೆ ಚಿಮ್ಮುವ ಸವಿಯಲಸದಳವಾದ ಅಮೃತ ಸ್ವರೂಪನೇ! ನನಗೆ ಶರಣ ಪದವ ಪ್ರಸಾದಿಸಿದವನೇ. ವಿಕಾರಗಳಿಂದಾವೃತವಾದ ರಕ್ತಮಾಂಸಗಳ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲಾರೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ. ಶಿವನೇ ಎಂದು ಮೊರೆಯಿಡುತಿರುವೆ. (85)
ಹಲದಿನಗಳು ಮೊರೆಯಿಟ್ಟು, ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹಲಬಾರಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ಅಜ್ಞಾನವ ಕಳೆದು ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪವಾದವರು ಮತ್ತೆ ಭುವಿಗೆ ಬಂದು, ಕರ್ಮದ ಫಲವಾಗಿ ಮರುಜನ್ಮ ಪಡೆಯದಂತೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಿದವನೇ. ವಂಚನೆಗೈವ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಅವಾಸವಾಗಿರುವ ದೇಹದ ಬಂಧಪಾಶಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆಯಬಲ್ಲವನೇ ನಟ್ಟಿರುಳಿನಲ್ಲಿ ನರ್ತಿಸುವ ನಾಥನೇ! ತಿಲ್ಲೈವನವಿರುವ ಚಿದಂಬರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಂಚಕ್ರಿಯೆಗಳ ನರ್ತನ ಗೈದವನೇ! ರಮಣೀಯವಾದ ಪಾಂಡ್ಯ ನಾಡಿನವನೇ (90)
ಭವಬಂಧನದ ವೇದನೆಯ ನೀಗಿಸುವವನೇ ! ಓ ಎಂದು ಮೊರೆಯಿಟ್ಟು ಸ್ತುತಿಸಲು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವವರು, ಅವನ ಪವಿತ್ರ ಪಾದಗಳ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ ಗೀತೆಯ ಸಾರವನ್ನರಿತು ಸ್ತುತಿಸುವವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಶಿವನಪುರವಾದ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಅವನ ಪವಿತ್ರಪಾದಗಳ ಬಳಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವರು . (95)

ಕನ್ನಡಾನುವಾದ : ಜೆಯಲಲಿದಾ, 2014

തിരുവാചകം
കശിവപുരാണം
അനാദിവര്‍ണ്ണന

നമശിവായ വാഴ്ത്തുന്നേന്‍ നാഥന്‍ താള്‍ വാഴ്ത്തുന്നേന്‍
ഇമപ്പൊഴുതും അകം തനില്‍ അകലാതിരിപ്പോന്‍ താള്‍ വാഴ്ത്തുന്നേന്‍
കോകഴികാത്തരുളിയ ഗുരുമണിതന്‍ താള്‍ വാഴ്ത്തുന്നേന്‍
ആഗമമായ് നിന്നാനന്ദമളിപ്പോന്‍ താള്‍ വാഴ്ത്തുന്നേന്‍
ഏകന്‍ അനേകനന്‍ തന്‍ ഇണയടി വാഴ്ത്തുന്നേന്‍ 5
മോഹം കെടുത്താണ്ടരുളും മന്നന്‍ അടി ജയിക്കട്ടെ
പിറവിപ്പിണി പോക്കും പിഞ്ചകന്‍ തന്‍ കിങ്ങിണിക്കഴലുകള്‍ ജയിക്കട്ടെ
വെറുപ്പോര്‍ക്ക് വിദൂരന്‍ തന്‍ പൂങ്കഴല്‍കള്‍ ജയിക്കട്ടെ
കരം കൂപ്പുവോര്‍ ഉള്ളിലങ്ങിരിക്കും കോന്‍ കഴല്‍കള്‍ ജയിക്കട്ടെ
ശിരം നമിപ്പോരില്‍ ശക്തി ഏകും ശ്രേയന്‍ തന്‍ കഴല്‍കള്‍ ജയിക്കട്ടെ 10
ഈശനടിപോറ്റുന്നേന്‍ എന്‍ തന്തയിന്‍ അടിപോറ്റുന്നേന്‍
സ്നേഹസ്വരൂപനാം നിര്‍മ്മലന്‍ അടി പോറ്റുന്നേന്‍
തേജസ്വരൂപനടി പോറ്റുന്നേന്‍ ശിവന്‍ ചേയടി പോറ്റുന്നേന്‍
മായാജന്മം അകറ്റിടും മന്നനടി പോറ്റുന്നേന്‍
ചീരാര്‍ന്ന പെരുംതുറ ദേവനടി പോറ്റുന്നേന്‍
തുവരാത ഇന്‍പമരുളും അമലനടി പോറ്റുന്നേന്‍ 15
ശിവന്‍ എന്‍ ചിന്തയില്‍ തെളിഞ്ഞിരുന്നതാല്‍
അവന്‍ അരുളാര്‍ന്നവന്‍ താള്‍വണങ്ങി നിന്നു
ചിത്തം കുളിരുമാറു ശിവപുരാണം മുഴക്കയും ഇവിടെ എന്‍
മുന്‍വിധി മാഞ്ഞ് മറഞ്ഞിട ഉരചെയ്യുന്നു ഞാന്‍
മുക്കണ്ണാ ! മൃഡേശ്വരാ ! നിന്‍ കടാക്ഷം കൈകൂടുവാനായി നിന്നെയേ 20
എണ്ണി എണ്ണി എന്‍ എണ്ണമതിലടങ്ങിടാ നിന്‍ കഴലിണ വണങ്ങിടുന്നേന്‍
വിണ്ണായി മണ്ണായി ഓങ്ങി വിളങ്ങും ഒളിസ്വരൂപനായി
എണ്ണുവോര്‍ തം ഉള്ളം നിറഞ്ഞഖണ്ഡനായി നില്‍ക്കും നിന്‍ കീര്‍ത്തിയതിനെ
പൊല്ലാത ഇപ്പാവി ഞാന്‍ പുകഴുമാറു അറിയില്ല ഒന്നുമേ. 25
പുല്ലായി പൂടായി പുഴുവായി മരമായി
പലതരം മൃഗമായി പക്ഷിയായി പാമ്പായി
കല്ലായി നരനായി ദുര്‍ദേവതയായി ഗണങ്ങളായി
വല്ലഭരാം അസുരരായി മുനിവരായി ദേവരായി നില-
ഇല്ലാ സ്ഥാപര ജംഗമ ഉരുവമുള്ളിലായി 30
എല്ലാ ജന്മവും പൂണ്ടവശനായി തീര്‍ന്നവന്‍ എന്‍പുരാനേ
നിന്‍ പൊന്നടി ഒന്നേ ഉണ്‍മയായ്ക്കണ്ടു ഞാന്‍ പരഗതിയടയേണമേ !
മുക്തിയേകിട ഓംകാരമായ് എന്‍ ഉള്ളില്‍ വന്നമര്‍ന്ന
സത്യാ! വിമലാ ! വേദാര്‍ത്ഥഭാഗാ വേദാത്മകാ !
അയ്യാ അഖണ്ഡാ ! ആഴ്ന്നകന്നിരിക്കും സൂക്ഷ്മാ ! 35
വൈയ്യകനായി തന്മയനായി കലര്‍ന്നെഴുമെന്‍ വിമലാ !
പൊയ്മയമായവ പോയകല വന്നരുളി
മെയ്മയ ജ്ഞാനമതായ് നിന്നു പ്രകാശിക്കും സത്യച്ചുടരേ !
ജ്ഞാനമേതുമില്ലാത്ത അടിയനിന്‍ അകം തനില്‍ അമര്‍ന്ന ആനന്ദാത്മകാ !
അജ്ഞാനമഴിച്ചിടും എന്‍ പ്രജ്ഞാനമേ ! 40
അന്തവും ആദിയുമില്ലാ അഖണ്ഡാ അഖിലമെല്ലാം
ആക്കിയും കാത്തും അഴിച്ചും അരുളുവോനേ എന്‍ പിറവിയെ
പോക്കി എന്നെയും നിന്‍ അടിമയായ് ആക്കിടേണമേ
പൂവില്‍ പരിമളം പോല്‍ സൂക്ഷ്മമായ് അകന്നും അണഞ്ഞുമിരിക്കും എന്‍ ആനന്ദമൂര്‍ത്തിയേ !
മനസ്സിലെ മായാഭ്രമങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിയരുളും വേദാത്മകാ 45
കറന്നപാലില്‍ ശര്‍ക്കരനെയ് കലര്‍ന്നപോലങ്ങു
ചിറന്ന അടിയങ്ങള്‍ തം ചിന്തയില്‍ തേന്‍ രസമായ് കലര്‍ന്ന്
പിറവി ദുഃഖം പോക്കിയരുളും എന്‍ പിഞ്ചകാ !
നിറങ്ങളഞ്ചുടയോനേ ! വിണ്ണോര്‍ വണങ്ങുവോനായ്
മറഞ്ഞിരുന്നരുളുമെന്‍ പരമാ ! പാശവും കര്‍മ്മവും 50
നിറഞ്ഞു മൂടിയ എന്നിലെ മായതന്‍ അഹന്ത അകലുമാറെന്നെ നീ
പുണ്യപാപക്കയറതാല്‍ വരിഞ്ഞു കെട്ടി
പുറംതോല്‍ പോര്‍ത്തി പുഴുവുമഴുക്കും ഉള്ളിലാക്കി
മലം ചോരും ഒന്‍പതു വാതിലും വച്ചതിനുള്ളില്‍ വഞ്ച-
ക്കുടിലപോല്‍ നിന്നു പഞ്ചേന്ദ്രിയപ്പുലനഞ്ചും വഞ്ചന ചെയ്യും 55
വിലങ്ങുള്ളം കൊണ്ടവനാക്കിയോ വിമലാ ! നിന്നില്‍ ഞാന്‍ സ്നേഹമായ്
കലര്‍ന്നുരുകി കനിഞ്ഞിടാഗുണം
ഇല്ലാ ഒരു അധമനായും മാറ്റി വാട്ടി വരട്ടിപ്പിന്‍ ദയാനിധിയായി
നിലം തനില്‍ വന്നമര്‍ന്നു നീള്‍ പാദമതു തന്ന്
നായിനും കീഴ്നിലയാര്‍ന്ന എന്നെ നിന്‍ അടിയനായും മാറ്റിയോ നീ 60
തായിനും മേലാര്‍ന്ന ദയാത്മനാം തത്ത്വാത്മനേ !
മാശറ്റ ജ്യോതിസ്സായ് മലര്‍ന്ന മലര്‍ച്ചുടരേ !
തേജനേ ! തേനേ ! ആരമൃതേ ! ശിവപുരാനേ !
പാശകര്‍മ്മങ്ങള്‍ തം പറ്ററുത്തെന്നെ പാരിക്കും ആര്യനേ !
സ്നേഹ അരുളാര്‍ന്ന് നെഞ്ചിലാം വഞ്ചനമാഞ്ഞിട 65
സോഹമായ് നിന്നരുളും കാരുണ്യക്കല്ലോലിനിയേ !
ആരാ അമൃതമേ ! അര്‍ത്ഥാഖണ്ഡനാരീഭാഗനേ !
ആരാഞ്ഞിടാതോര്‍ മനമുള്ളിലാം മങ്ങിയ ഒളിവിളക്കേ !
നീരായ് ഉരുക്കി എന്‍ നല്ലുയിരായ് നിന്നവനേ !
ഇന്‍പതുന്‍പങ്ങള്‍ വിട്ടകന്നും അണഞ്ഞും അമര്‍ന്നിരിപ്പോനേ ! 70
നണ്‍പര്‍ക്ക് നണ്‍പനായും എല്ലാമായും അല്ലാതായും നിന്നവനേ !
ജ്യോതിര്‍മയനേ ! കാരിരുളേ ! തിരോഭാവനേ മാഹാത്മ്യനേ !
ആദിമാദ്ധ്യാന്തമായും അല്ലാതായും നിന്നവനേ !
ഹഠദാ എന്നെ ആകര്‍ഷിച്ചാണ്ടരുളിയ എന്‍ പിതാവേ പിഞ്ചകനേ !
ഹഠയോഗ ജ്ഞാനികള്‍ തം പ്രജ്ഞാപ്രതിഷ്ഠിത ശക്തിയുള്ളിലെ 75
പ്രത്യക്ഷ പ്രതീകമേ ! സൂക്ഷ്മ സൂക്ഷ്മതരമാര്‍ന്ന പ്രതിഭാസ ബോധമേ !
ഉത്പ്പത്തിസ്ഥിതിലയമേതുമില്ലാ പുണ്യാത്മനേ ! നമ്മെയെല്ലാം
കാത്തരുളും നല്ല കാവലനേ ! കണ്ണൊളി പ്രവാഹമേ !
ആദ്ധ്യാത്മനായ് നിന്നരുളും ആറ്റിന്‍പ വെള്ളപ്പെരുക്കേ !
തോറ്റച്ചുടരൊളിയായ് ചൊല്ലടങ്ങാസൂക്ഷ്മ വെളിയായ് 80
മാറ്റങ്ങള്‍ പലതാര്‍ന്ന നിലയില്ലാ ഭൌതികജ്ഞാനത്തിന്‍
തേറ്റമേ ! തേറ്റത്തിന്‍ തെളിവേ ! എന്‍ ചിന്തയുള്ളില്‍
ഊറ്റായ് ഉയര്‍ന്നതൊരു ഉണ്ണമൃതേ ! ഉടയവനേ !
വേറ്റുവികാര വിഷക്കുടമുള്ളില്‍ക്കിടന്നുഴലും എന്നെ
തേറ്റുവോര്‍ ആരുമില്ലഹോ ! അയ്യനേ ! ഹരനേ ! എന്നങ്ങു 85
പോറ്റിവണങ്ങി പൊയ്മറപോക്കിയ പ്രാജ്ഞര്‍ തം
കൂട്ടുകാരനായ് വന്നു ജനിമൃതി നീക്കി അരുളും
കള്ളക്കുരമ്പതന്‍ കെട്ടറക്കും വല്ലഭാ ! വൃഷഭവാഹനാ 1
നല്ലിരുള്‍ ചൂഴും നടുനിശിയില്‍ നടമാര്‍ന്നിടും നാഥനേ !
തില്ലത്തിരുവമ്പലം ഉള്ളിലെ കൂത്തനേ ! തെന്‍പാണ്ടിദേശനേ ! 90
അല്ലല്‍പ്പറവി അറുപ്പവനേ ! ഓംകാരമായ്
ചൊല്ലിപ്പുകഴും പെരുംമഹിമയനേ ! എന്നെല്ലാം ചൊല്ലി തിരുവടിക്കീഴിലമര്‍ന്ന്
ചൊല്ലിയപാട്ടിന്‍ പൊരുളുണര്‍ന്നു ചൊല്ലുവോര്‍
ചെല്ലുവര്‍ ശിവപുരം ഉള്ളിലാം ശിവനടിക്കീഴില്‍
പല്ലോരും പണിഞ്ഞു നിന്നു വണങ്ങുമാറേ ! 95

තිරුවාසගම් - අට වැනි තිරුමුරෙයි
සිවපුරාණම්.


නමසිවාය ජයතු, නාදන් සිරි පා ජයතු
සැණෙක් හෝ ම’හදින් වෙන් නොවන> සිරි පා ජයතු
කෝකලි රජ කළ ගුරු දෙවිඳුන් සිරි පා ජයතු
වේදයන් සේ සිටි මිහිරි සිරි පා ජයතු
එක් රුවකින් ද> අනේක රූ සේ ද සිටිනා සිරි පා ජයතු 05
වේගය දමනය කළ නිරිඳුන් පාදයනට ජයවේ
උපත සිඳින්න ගෙ > වීර පා කමල් ජයවේ.
දුරස්ථව සිටිනවුනට> පියුම් පා ජයවේ
දොහොතින් වඳින’වුන් හද තුටු කරන නිරිඳුන් සිරි පා ජයවේ
සිරස මත තබා වඳින’වුන් උසස් කරන සමිඳුන් පා ජයවේ 10
ඊසන් පා පසසා පිය පා පසසා
බබළන පා පසසා ශිව රත් පා පසසා
අසල සිටිනා නිමල පා ජයතු.
මායා උපත නසනා නිරිඳුනි සිරි පා ජයතු
මාහැගි පෙරුංතුරෙයි මා දෙවිඳුන් පා ජයතු 15
ලොව්තුරා සුව සලසන ගිර ජයතු
සිවන් මා සිතිවිලි තුළ සිටි හෙයින්
ඔබ සරණින්ම ඔබ සිරි පා නැමද
සිත සතුටු වන අයුරින් සිව පුරාණය
පෙර පව් සැම දුරු වී යන්නට ගයනෙමු 20
තිනෙත් ඉසිවර ඔබ කරුණා නෙත් පෙන්වන්නට පැමිණියේ
සිතිවිලි ඉක්මවා සිටී රූබරයාණන් පා නැමද
අඹරපුරා මිහිතලයපුරා පැතිරි ආලෝක දහරාව සේ
අපමණ සීමාවක් නැති ඔබ මහඟු ගුණ කඳ
පාප පිරි මා , පසසන අයුර නොදනිමි 25
තණ කොළ ද, පඳුරු ද, පණුවන් ද, රුක් සේ ද
නොයෙක තිරිසනුන් වී, සියොතුන් ද, සපුන් ද
ගල් පර සේ ද, මිනිසුන් සේ ද, යක්ෂයන්, භූතයන් සේ ද
කුරිරු අසුරයන් සේ ද, මුනිවරුන්, දේවයන් ද වී,
නො කියවුනු සසර සයුර තුළ සංයමය වී, 30
සියලු අත් බැව් ලැබ වෙහෙසව සිටිනෙමි, මා සමිඳුනේ
සැබැවින්ම ඔබේ රන් පා දැක අද සගමොක් සුව ලබනෙමි
මහඟු කර වන්නට මහද තුළ ඕම්කාර රුවින් සිටිනා
පරම සත්යයණි, නිමලයාණනි, වසු වාහනධාරියනි, වේදයන්සේ
සමිඳේ, උතුම් වී> ගැඹුරට ගොස්> පළල් වී> සියුම් වූ 35
උණුසුමත්, සිසිලත්, ජීවයත් පිරි නිමලයාණනි
මායා දසුන් සැම තුරන් කරනට පැමිණ ආසිරි දෙවා
පරම ඥානය වී, දිළිසෙන සදහම් ගිනි සිළුව
අනුවණ මට ද සගමොක් සලසන සමිඳේ
අනුවණ අඳුරින් අප මුදවන සදහම් සමිඳුනේ 40
රුවක් ද, පමණ ද, අන්තයක් ද නැති සියලු ලෝතල
මවන්නෙහි, සුරැක, නිම කරන්නෙහි, ආසිරි දෙවා
උපත නසා> මා> ඔබේ මෙහෙයට ළං කරන
සුවඳ පිරි> ඈත ද> ළඟ ද සිටින්නෙහි
වෙනස් වන ම’සිත> වනසා දැමූ ගුරු දෙවිඳේ 45
දොවන ලද කිරි මීපැණි සමඟ ගිතෙල් ද මුසු වන අයුරින්
මහඟු බැතිමතුන ගෙ සිත් සතන් තුළ අමා පැණි සේ පිරී සිට
ලද උපත සිඳිනා අප දෙවිඳුනේ
සොබා පසක් ඇතිල සුරයන් නමදින
සැඟවී සිටියේ අප සමිඳු> පව් කම් ඇති මා 50
සඟවන්නට මෙන් වසන ලද මායා අඳුර
දහමට අනුව පාප කර්ම නම් කඹයෙන් ගැට ගසා
පිටත සමකින් වසා, සැම තැන පණුවන් ද කිළුට ද පිරි
මල වැගිරෙන නව දොරකින් සැදි පැල් කුටිය
මල බැඳි පසිඳුරන්> කපටකමක් කරනුයේ 55
තිරිසන් මනසකින් නිමලනි> ඔබහට
මුසු කළ අය ආදරයෙන් ඇතුළත උණු වන්නට
යගපතක් නොකළ ගැත්තාට පිළිසරණ වී,
මිහි පිට වැඩ සිට දිගු පා දක්වා>
බල්ලකු ද පරයන සේ සිටි බැතිමතාට 60
මව් සෙනෙහෙ පරයන දයාව පිරි දාර්ශනිකය
කිළුටක් නැති ජෝතියක් සේ, පිපුණු කුසුම් සිළුවේ
මිභිපතිය මී පැණි> අමෘතය සිවපුරයේ
සසර බැමි ගලවා අප සුරකින සමිඳේ
සෙනෙහසින් ආසිරි දෙවා> සිත් මල දුරු වන සේ 65
වෙනස් නොවන සේ> සිටි මහා කරුණා නදිය>
නීරස නොවන අමෘතය පමණ නැති, පෙම්බරයාණනි
නොදත්තවුන් ගෙ හද තුළ> සැඟවී සිටින ආලෝකය
දිය දහර සේ ගලා යන, මාගේ පණ මෙන් සිටි සමිඳුනි
සතුටත්> දුකත් නැත්තාණනි> ඇත්තාණනි 70
අදරැ’තියනට ආදරවන්තය, සියල්ල ද, සියල්ල ඉක්මවා ද
ජෝතිය ද, සියුම් අඳුර ද, බිහි නොවූ බහුමන් ද ඇත්තාණනි
මුල දල අවසන දල මැද ද නැත්තාණනි
පහදා දී මට, පිළිසරණ වූ මා සමිඳුනේ
සියුම් ලොව්තුරා නැණින්, ඔබ වටහා ගනු ඇත, තම සිතැඟි සේ 75
අරමුණු දකිනට අරමුණු වූ, සියුම් දෑ දකිනා සියුම් හැඟුම
යන එන හැඟුමක් නැති පින්වන්තය
සුරකින මාගේ මුරකරුව, දකිනට විරල මහත් ආලෝකය
ගංගාවේ මිහිරි ගං වතුරකි, පියකු සේ ද, ඉන් ඉහළ ද
රුවින් ආලෝක සිළුවක් සේ, නොකියන සියුම් හැඟුමක් සේ 80
වෙනස් වන ලොවේ, වෙන වෙනම පැමිණ දැන ගනී
පැහැදිලි, මැනවින් පැහැදිලි, මා හද තුළ
උල් පතක් බදු, අනුභවයට ගැළපෙන අමෘතය වන්
මිලිනව විකාර වී, සිරුර තුළ සිර වී සිටිනා
ඉවසනු බැරිය, දෙවිඳුනේ, දෙවිඳුනේ කියා 85
පසසා කීර්තිය, බොරුව දුරු වී ගියේ, සත්යය වී සිටියෙහි
නැවතත් මෙහි පැමිණ, අකුසල් උපත් නොගෑවෙන අයුරින්
සොර පසිඳු’රු බැමි, සිඳ දමනු සමතාණනි
මැදියම් රෑ, අඳුරේ රඟනා සමිඳුනේ
තිල්ලෙහි රඟන දෙවිඳුනි, දක්ෂිණ පඬි දෙස් වැසිය 90
දුක් පිරි උපත, සිඳ දමන්නා යැයි පවසා
වදන්වලට හසු නොවන්නා, ගුණ ගයා සිරි පා කමල්
ගැයූ ගීතයේ අරුත වටහා ගෙන පවසත්
ගමන් කරයි, සිවපුරයේ සිටිත් සිරි පා යට
සැම දෙන බොහෝ සේ සරණ යන 95

පරිවර්තනය: ආර්. වඩිවේල් (විශ්‍රාමලත් උපගුරු), ඩී. ජී. ලින්ටන්, (විශ්‍රාමලත් විදුහල්පති), 2013
Dirgahayu Namasivaya, dirgahayu tapak kaki Tuhan-ku
Dirgahayu tapak kaki Tuhan-ku yang tidak terpisah daripada kalbuku walau sekelip mata
Dirgahayu tapak kaki Guru-ku bak permata manikam dan yang bertakhta di Koahazhi
Dirgahayu tapak kaki Tuhan-ku yang bermanifestasi sebagai Agama dan mendekatiku
Dirgahayu tapak kaki Tuhan-ku yang esa dan aneka! 5
Moga berjayalah tapak kaki Raja yang memerintahku dengan melenyapkan keghairahanku
Semoga berjayalah tapak kaki Tuhan yang bergelang, berambut kusut dan yang berkuasa menghaibkan kitaran kelahiranku semula
Semoga berjayalah tapak kaki Tuhan yang bergelangan selembut bunga dan menjauhi diri-Nya daripada umat yang tidak mengingatinya
Semoga berjayalah tapak kaki Raja bergelangan yang mewujudkan kegembiraan dalam hati nurani umat yang menyembah dengan menyatukan kedua-dua tapak tangan
Semoga berjayalah tapak kaki Tuhan bergelang yang maha mulia yang meninggikan martabat umat yang tunduk sujud pada-Nya 10
Sanjungan pada tapak kaki Yang Maha Esa
Sanjungan pada tapak kaki Ayah-ku
Sanjungan pada tapak kaki Esa yang berpancaran cahaya
Sanjungan pada tapak kaki Shiva yang berkemerahan
Sanjungan pada tapak kaki Maha suci yang bertakhta di sanubariku
Sanjungan pada tapak kaki Raja-ku yang melenyapkan kitaran kelahiran maya ini
Sanjungan pada tapak kaki Tuhan yang mendiami kuil mulia, Perunthurai 15
Sanjungan pada Tuhan yang merupakan gunung yang merahmati kegembiraan
Kerana Siva bertakhta dalam hati nuraniku dan
Dengan rahmat-Nya jugalah dapat ku menyembah tapak kaki-Nya
Dengan penuh kegembiraan ku lafazkan Purana Siva,
Supaya terlenyapnya segala dosa (karma) silamku 20
Kerana pandangan rahmat Tuhan bermata di dahi-Nya, dapat-ku menghampirinya
dan memuji tapak kaki-Nya yang sangat indah dan melampaui fikiran;
Mu memenuhi langit, bumi dan segala-galanya serta menggerlapi sinar cahaya!
Mu melampaui segala batasan hitungan dan tiada terhingganya kemuliaan-Mu
Tidak sama sekali diriku yang amat berdosa ini mengerti untuk memuji-Mu 25
Pernahku wujud sebagai rumput, bebawang, cacing, pokok,
pelbagai haiwan, beburung, ular;
batu, insan, hantu, malaikat dan
syahitan (Asura) yang perkasa, maharishi serta deva;
serta sebagai benda-benda yang bergerak dan tidak bergerak; 30
Oh,Tuhan! Ku keletihan melalui segala kelahiran ini
Adalah amat benar ku mecapai moksha setelah menatap kaki kencana-Mu
Mu wujud sebagai bunyi mantra AUM dalam kalbuku demi ku mecapai moksha
Tuhan-ku yang benar! Yang suci! Yang menunggang lembu jantan.
Kitab suci Veda melaungkan seruan “Aiyaa” dalam kehairanan terhadap Mu yang mempunyai sifat melampaui segala ketinggian, segala kedalaman, segala keluasan dan segala kehalusan. 35
Kau yang maha suci juga memiliki sifat kepanasan, kedinginan serta wujud sebagai rohku
Kau mencucuri berkat untuk menghilangkan segala kepalsuan yang wujud dalam diriku
Mu merupakan kearifan sebenar yang menyinari hati nuraniku
Kau mencucuri kegembiraan pada diriku yang buta ilmu
Kearifan murni-Mu dapat mengikiskan segala kejahilan 40
Kau tidak dijadikan sesiapa, tiada batasan hayat dan tiada penghabisan,
Kaulah pencipta, pelindung dan pembinasa serta Yang mencucuri rahmat pada insan!
Hilangkanlah kitaran kelahiran ini dan berikanlah berkat pada diriku untuk senantiasa berbakti pada Mu
Kau diibaratkan haruman bunga-bungaan. Kau menghampiri insan yang menyembah-Mu dan menjahui insan yang tidak menyembah-Mu
Kau tetap menjelma dan wujud dalam sanubari insan yang hilangkan sifat senantisa mengubah pendirianya. 45
Umpama perahan susu bercampuran manisan tebu dan sapi
Kau meresapi fikiran hamba-Mu dan mewujudkan rasa kegembiraan bagaikan manisan madu!
Oh Tuhan yang memimpin kami, kaulah Yang berupaya melenyapkan kitaran kelahiran yang kian berpanjangan!
Oh Tuhan Yang memiliki sifat kewujudan muthlak dalam segala aspek alam semesta termasuk tanah, api, udara, langit dan angkasa! Walaupun begitu, ketika deva-deva memuja Mu,
Oh pemimpinku! Kau masih tidak menunjukkan wajahMu kepada mereka! Bagi diriku ini yang dipengaruhi oleh perbuatan kejam 50
akibat diselubungi kegelapan maya,
diikat dengan tali ganjil yang terdiri daripada pahala dan dosa.
Badanku, yang diselaputi kulit luaran yang berlumuran ulat dan kotoran
Serta menjadi kediaman bagi rohku di mana terdapatnya sembilan liang saluran kumuhan.
Manakala pancainderaku mendusta pada diriku supaya tidak menyedari siapa diriku ini. 55
Oh Tuhan, yang tersuci, walaupun aku memiliki hati yang bersifat binatang, yang sentiasa berubah-ubah pendiriannya,
tetapi kini Kau menjadikan mindaku sentisa berbaur dalam ingatan dan cinta murni yang amat mendalam padamu
dengan mencucuri rahmat pada diriku yang terhina
serta sanggup wujud pada pemukaan bumi ini untuk memperlihatkan gelang pada pergelangan kaki-Mu untuk ditatapiku!
Bagi diriku yang lebih terhina daripada anjing jijik 60
Kau telah mencucuri belas kasihan dan kasih sayang melebihi ibu kandungku!
Oh Tuhan-ku! Kau adalah nur yang amat suci; bunga yang bergemerlapan!
Oh Tuhan-ku Sivapura! Kau memiliki tubuh yang bergemerlapan; Kau bagaikan madu kayangan yang menghilangkan segala penderitaan;
Kaulah pemimpin tersempurna yang mencantaskan ikatan ku pada tarikan nafsu duniawi dan melindungiku daripadanya;
Kau jugalah yang merahmatiku dengan belas kasihan untuk mengikiskan segala hasad dengki yang terwujud dalam hatiku; 65
bagaikan sungai kerahmatan terbesar yang berkekalan dalam hatiku;
bagaikan madu kayangan yang tidak jemu dan kemujaraban-Nya tiada ternilai!
Oh Tuhan-ku! Kau adalah cahaya yang sentiasa bersinar dalam hati setiap insan walaupun ada yang tidak memikirikan-Mu;
Kau meleburkan hatiku bagaikan air dan wujud sebagai roh yang amat disayangiku;
Kau tidak mempunyai kegembiraan dan kedukaan bagi diri-Mu; kerana suka dan duka setiap insan adalah kepunyaan Mu. 70
Kau menjadi pencurah kasih kepada yang mengasihi-Mu; Kau menjadi segala yang wujud, tetapi keaslian-Mu tidak berubah; berkekal abadi;
Kau wujud sebagai cahaya dan juga kegelapan; kau memiliki segala puji-pujian yang tertera dan yang tidak tertera.
Kaulah pencipta segala yang wujud di alam semesta, segala yang wujud itu akan lenyap ke dalam diriMu pada penghabisannya dan pada pertengahanya kesemuanya wujud di bawah kawalan seliaMu! Walau bagaimanapun perubahan ini tidak mempengaruhi-Mu.
Oh Tuhanku, ayahandaku, yang memikatku dan mengabdikanku;
Bagi mereka yang memiliki ketinggian pemikiran kerohaniannya akan menyedari kewujudanMu dan akan memahami segala kebenarannya. 75
Kau amat sukar dilihat dengan mata kasar; hanya dapat disedari dan dilihat dalam hati nurani yang menghalusi kebesaran-Mu;
Oh Tuhan-ku yang menjadi sumber kepada segala pahala, Kau tidak mengalami kematian, tidak dilahirkan oleh sesiapa dan tidak mendampingi sesiapa.
Cahaya agung yang sukar dilihat! Raja yang melindungiku!
Oh Tuhan-ku yang merupakan banjir sungai yang menjadi sumber kegembiraan! Oh Ayahandaku! Yang tersergam memperlihatkan keunggulan!
Oh Tuhanku Yang berwajah cahaya yang menggerlap; menjadi kesedaran halus yang tidak terkata; 80
Di dunia yang sentiasa berubah, Mu wujud sebagai kepintaran dalam segala maujud
Mu wujud sebagai kejelasan kepada segala penjelasan dalam fikiranku;
Kau merupakan madu santapan dari kayangan yang sukar diperolehi yang kini semakin memenuhi dan dijamah fikiranku; Kau pemilik segala alam;
Ku tidak dapat sabar untuk terkurung dalam jasad ini yang terbentuk daripada daging serta terdedah pada pelbagai perubahan.
Terlaungnya umat, ‘Oh Tuhanku! Oh Hara!’ Aku tidak sabar lagi! ’ 85
Apabila mereka menyanjungi dan memuji Mu, terhilangnya jasad yang penuh kepalsuan dan mereka telah memiliki jasad nurani serta
mudah-mudahan, mereka tidak akan lahir semula di dunia ini, yang pada kebiasaanya berlaku disebabkan oleh dosa terkumpul akibat perbuatan dalam kehidupan silam atau disebut karma.
Mu mempunyai kuasa untuk menghapuskan jasad mereka yang mampu melakukan segala aksi penipuan;
Oh, Tuhanku yang menari pada tengah malam yang gelap-gulita
Oh Penari di Thillai ! Yang dituntut segala negara selatan Paandi ! 90
Ku merayu sambil melaung, “Oh Tuhanku! hapuskanlah kitaran kelahiran yang sungguh menderitakanku ini! “
Jika seseorang insan dapat menjelaskan tentangMu, sesuatu yang sukar untuk dilakukan, akan ditempatkan di bawah tapak kaki-Nya!
Jika mereka melafazkan puisi suci ini dengan memahami maksudnya
maka mereka akan tetap memasuki Sivapuram dan diletakkan di bawah tapak kaki Siva bersama orang-orang mukmin yang tidak berlahir semula
Dan mereka disanjung tinggi serta disujud hormat oleh semua umat! 95
Terjemahan: Mannar Mannan Maruthai, K. Thilakavathi, So. Supramani (2019)

तिरुवाचकम
1-षिवपुराण
( आदि अंत रहित प्राचीन स्वरूप षिव की गाथा)

नमः षिवाय की जय। नाथ के श्रीचरणों की जय।
क्षण-भर के लिए भी मेरे हृदय से विलग न होनेवाले श्रीचरणों की जय।
गोकली के आराध्य गुरुवर भगवान(षिव) के श्रीचरणों की जय।
आगम-स्वरूप भगवान के मधुर श्रीचरणों की जय।
एक भी, अनेक भी, उस ईष के श्रीचरणों की जय।
5

चंचलता को विनश्ट कर अपने में आत्मसात करनेवाले प्रभु के श्रीचरणों की जय।
जन्म-मृत्यु के बंधन काटनेवाले, चन्द्र-मुकुट-धारी, नूपुरमय श्रीचरणों की जय।
अपने से दूर रहनेवालों के लिए सदा अदृष्य, सुंदर श्रीचरणों की जय।
कर जोड़कर नमन करनेवालों को, प्रसन्न करनेवाले, महिमा मंडित श्रीचरणों की जय।
नत मस्तक हो प्रार्थना करनेवालों को तारनेवाले, प्रकाषमंडित श्रीचरणें की जय।
10

ईष के श्रीचरणों को नमन। पिताश्री के चरणों को नमन।
तेजोमय श्रीचरणों को नमन। षिव के पावन श्रीचरणों को नमन।
नेहमय निर्मल श्रीचरणों को नमन।
मायाप्रद जन्ममुत्यु के बंध विछन्नक, श्रीचरणों को नमन।
पवित्र पेरुन्देरै में विराजमान श्रीचरणों को नमन।
15

अतृप्त आनन्दमय पर्वतसम कृपालु भगवान के श्रीचरणों को नमन।
मेरे मन में वह षिव सदा विद्यमान हैं।
उन्हीं की कृपा से उनके चरणों को नमन करते हैं।
जपते हैं षिवपुराण की महिमा को,।
अपने पूर्व कर्मों विनिश्ट होने हेतु, मैं कहता रहूंगा कि,-
20

त्रिनेत्र ईष ने अपनी कृपा-कटाक्ष मुझ पर डाली, मैं उनके समक्ष
अज्ञात सौन्दर्य-स्वरूप श्रीचरणों की वन्दना करता हूं।
आकाष और पृथ्वीमंडल के उस पार दिव्यज्योति स्वरूप!
सीमा रहित, विस्तार स्वरूप, तुम्हारी कीर्ति का गुणगान करता हॅूं।
दुश्ट कर्मोें से घिरा मैं आपकी गाथा गा नहीं पाता।
25

घास-फूसों में, कीटों-पेडों में, पषु-पक्षियों में, सर्पों में।
पत्थरों में, मनुश्यों में, भूत-पिषाचों में,
देव-दानव, तपस्वियों में,
सृश्टि के जड़-चेतनों में तुम हो।
हे ईष! मैं बारम्बार जन्म लेकर थक गया हंू।
30

सत्य स्वरूप तुम्हारे श्रीचरणों को आज पहचाना।
इसी कारण मुझे दिव्यानुभूति मिली,
इस दास के उद्धार हेतु आपने ओंकार के मूल नाद को भर दो,
हे षक्ति-ज्ञान स्वरूप! वृशभ वाहन।
वेदादि ग्रन्थ भी आपको अपना ईष कहते हैं। विषाल व सूक्ष्म मेरे ईष।
35

तप-स्वरूप, षीतस्वरूप, पथप्रदर्षक व विमल हो।
मुझको असत्य से दूर करने हेतु आपने असीम कृपा की।
सत्य-ज्ञान तेजोमय, दिव्यज्याति स्वरूप!
मुझ जड़ बुद्धि को परमानन्द प्रदान करनेवाले हे ईष!
अज्ञान को दूर कर ज्ञान को संचरित करनेवाले!
40

आदि, अनंत, अगोचर सभी ब्रह्माण्डों के सृजन कर्ता,
रक्षक व विनश्ट करनेवाले हो।
मेरे ऊपर कृपा करो। मेरे दुष्कर्मों का नाष करो। मुझे अपना लो।
पुश्प-गंध स्वरूप् तुम नमन न करनेवालों से दूर,
नमन करनेवालों के निकट रहते हो।
षब्द-मन आदि से परे वेद स्वरूप् ईष,
45

गाय के दुग्ध में मिठास और घृत मिश्रित जैसे
भक्तों में मधु मिश्रित रूप में रहनेवाले,
जरा मरण को विनश्ट करनेवाले,
हे मेरे ईष, तुम स्वर्णिम हो, उज्जवल हो, लाल हो, काले हो, नीले हो,
पॉंच भूतों के पंचतत्व स्वरूप! देवगण आपकी स्तुति करते है।।
पर उन्हें भी आप दृश्टिगोचर नहीं होते। अपने को आप अदृष्य रखनेवाले हो
50

भयंकर कर्मों से घिरा मैं, स्वयं अपने को नहीं पहचान पा रहा हंू।
अंधकार से घिरा हॅूं, षुभ-अषुभ कर्मरूपी रस्सी से बंधा हंू।
कीटाणुओं तथा मल-मूत्र से भरे इस चर्म से ढका हूं।
नवों द्वार से मल बहनेवाले षरीर रूपी इस घर में।
पंचेन्द्रियॉं मुझे धोखा दे रही हैं, मन पषु बन गया है।
55

हे पावन, मैं तुझमें मिलकर, भक्ति रस में रमना चाहता हंू।
मुझमें गुण ही नहीं है, मैं निकृश्ट हूं, मेरे ऊपर आपने कृपा की
इस संसार में अवतरित होकर अपने दिव्य विषाल श्रीचरणों को दिखाया।
खान से भी निकृश्ट मुझ दास पर,
60

मॉं से भी बढ़कर कृपा की।
हे सत्य स्वरूप, दिव्य तेजोमय, पुश्प-स्वरूप
सौंदर्य, अमृतमय-मधुमय हे षिव!
संसार बंधन को काटकर मुझे बचानेवाले हे आर्य!
स्नेह से मुझ पर कृपा की है, मन से दुश्ट विचारों को दूर किया है।
65

मुझसे अलग न होकर, मेरे मन में अगाध प्रेम-नदी बहायी है।
अतृप्त अमृत-स्वरूप अतुलनीय हे ईष!
स्मरण न करनेवालों के अंदर भी स्थित तेजोमय ईष!
मेरे मन को जल की तरह प्रवाहित करनेवाले मेरे प्रियतम्!
सुख-दुख रहित भी हो, सहित भी हो।
70

प्रियपर के प्यारे हो, सर्वस्व तुम हो, नहीं भी हो।
तेजोमय स्वरूपी हो, साथ ही अंधकार स्वरूप भी हो।
तुम अजन्मा हो, आदि, अंत, मध्य से रहित हो,
मुझे अपनी ओर आकृश्ट कर कृपा प्रदान करनेवाले पिताश्री ईष हो।
सूक्ष्म सत्य ज्ञान से तुम पहचाननेवाले भी हो!
75

षोध परक तत्वज्ञ हो। सूक्ष्म से सूक्ष्म तुम हो,
जन्म-मृत्यु से परे पवित्र हो।
मेरे संरक्षक महेष, चक्षुज्ञान से परे तेजोमय रूप हो,
पे्रम नदी के प्रवाह हो, मेरे पिता! तुम सबसे बढ़कर हो।
तुम आत्मस्वरूपी हो, दिव्य ज्योतिर्मय, षब्द सीमा से परे हो,
80

अबाधगति से परिवर्तनषील इस संसार में भिन्न-भिन्न आकार में, अपने को सूचित करनेवाले हो।
तेज षिरोमणि हो! ज्ञान की पहचान हो, मेरे चित्त में,
सा्रेतवत् बहनेवाली स्वादिश्ट अमृत हो, सर्वस्व तुम हो
जर्जर होनेवाले षरार से आगे जीना नहीं चाहंूगा।
मेरे ईष षिव, षिव पुकारकर-
85

तुम्हारी स्तुति करनेवाले, सबने असत्य षरीर को छोड़कर दिव्य रूप पाया।
पुनः इस संसार में आकर जन्म बंधन से बचकर रहना चाहता हंू।
वंचक पंचेन्द्रियों से निर्मित षरीर गठन को विनश्ट करनेवाले मेरे ईष!
अर्द्ध रात्रि में नृत्य करनेवाले मेरे ईष!
तिल्लै के नटराज भगवान्, दक्षिण दिषा के पाण्ड्य नरेष।
90

जन्म-बन्धन को काटनेवाले हे मेरे देव!
षब्द सीमा से परे, षिवजी की स्तुति कर, उनके श्रीचरणों का वंदन कर,
आपकी अनुकंपा से रचे इन गीतों का भाव समझकर कहनेवाले-
षिवलोक जायेंगे, षिव के श्रीचरणों में आसीन होंगे।
सभी विनीत भाव से उन्हें नमन करेंगे।
95


रूपान्तरकार डॉ.एन.सुन्दरम 1996
शिवपुराणम्


नमश्शिवायमन्त्रो जयतु । नाथस्य पादौ जयताम् ।
क्षणमपि मम हृदयात् अनपसारिणौ पादौ जयताम् ।
कोकळिवासिनः गुरुमणेः पादौ जयताम्।
आगमरूपं धारयतः मधुदायकस्य पादौ जयताम् ।
एकरूपिणः अनेकरूपिणः ईशस्य पादौ जयताम् ।
मनोवेगनाशद्वारा उद्धारकस्य राज्ञः पादौ विजयताम् ।
भवनाशकस्य कपर्दिनः नूपुरधारिणौ पादौ विजयताम्।
अभक्ताय दूरस्थस्य पुष्पपादौ विजयताम् ।
अञ्जलिबद्धानां मनसि आनन्दजनकौ पादौ विजयेताम्।
नतशिराणां उद्धारकस्य पादौ विजयेताम्। 10
ईशस्य पादाभ्यां नम: । मम पितु: पादाभ्यां नम: ।
ज्योतिषः पादाभ्यां नम:। शिवारुणपादाभ्यां नम: ।
भक्तहृदयस्थितस्य निर्मलस्य पादाभ्यां नम: ।
मायासंसारछेदकराजस्य पादाभ्यां नम: ।
प्रशस्त पेरून्दुरैवासदेवस्य पादाभ्यां नम: ।
निस्सीमानन्ददायिने पर्वताय नम: ।
यतः शिव: मम मनसि स्थित:
तत्प्रसादात् तस्य पादौ प्रणम्य
मनः तुष्ट्यै शिवपुराणम् नाम एतत्पद्यं
सर्वप्रारब्धकर्मनिराकरणार्थं वदाम्यहम् । 20
ललाटाक्षः स्वकरुणादृष्ट्या मम पथदर्शकोऽभूत्।
अगण्यसौन्दर्यपूरितौ पादौ नमामि।
आकाशभूमिपरिपूरक! अखणडज्योतिस्वरूपिन्!
अगण्य! निस्सीम! तव महिमानं
दुष्कृती अहं प्रशस्तुं न प्रभवामि ।
तृणाङ्कुरकृमिवृक्षादि भूत्वा
बहुमृगपक्षिसर्पादि भूत्वा
पाषाणनरपिशाचभूतगणो भूत्वा
बलिष्ठासुरमुनिदेवो भूत्वा
एतेषु स्थावरजङ्गमादिषु 30
सर्वाणि जन्मानि प्राप्य अहं कृशो भूतः। देव!
सत्यं अद्य तव कनकपादौ दृष्ट्वा मुक्तो भवामि ।
मम उद्धरणार्थं मम हृदये ओंकाररूपे स्थितोऽसि।
सत्य! विमल! ऋषभारूढ! निगमैः
आर्य इत्युच्चै: स्तुत! गाढ! विशाल! सूक्ष्म!
उष्ण! शिशिर! यजमान! विमल!
अनृतानि सर्वाणि निराकर्तुं प्रसादितवन् !
सत्यज्ञानं भूत्वा भासमानज्योति:!
ज्ञानशून्याय मह्यं परमानन्ददायिन्!
अज्ञानापहर्तः! शुद्धज्ञानस्वरूपिन्! 40
जन्मस्थित्यन्तरहित! त्वं सर्वं जगत्
सृजसि! रक्षसि! नाशयसि! अनुगृह्णोषि ।
मां जनयसि भवत: सेवायां योजयसि च।
सुगन्ध इव अन्तर्वर्तिन्! दूरस्थ! समीपस्थ!
वाचातीत! मनोऽतीत! वेदस्वरूपिन्!
क्षीरेक्षुरसमिश्रितं घृतमिव
सद्भक्तानां मनसि माधुर्येण स्थित्वा
भवनाशकारिन्! अस्माकं भगवन्!
हे पञ्चवर्ण! स्तुतवतेभ्यः देवेभ्यः
त्वं तिरोहितोऽसि। महापापिनं मां 50
धर्माधर्माख्येन दृढपाशेन बद्धोऽहम्।
उपरि चर्मेण आवृतं अन्त: कीटमलिनं
मलनिर्गमयत् शरीरं नवद्वार कुटीरम्
पञ्चेन्द्रियास्तु वञ्चनां कुर्वन्ति।
विमल! पाश्विकेन मनसा त्वयि
प्रेमीभूतं मनसि स्रुतवन्तं द्रवितवन्तं
पुण्यरहितं अधमं मां अनुगृहीतुं
पृथिव्यां अवतीर्य स्वदीर्घपादौ अदर्शयः।
सारमेयात् अधमे प्रपन्ने मे 60
मातु: परां दयां वर्षितवन्! सत्य!
निर्मलज्योतिः! विकसत्पुष्पप्रकाश!
तेजोमय! मधु! अपूर्वामृत! शिवपुरवासिन्!
पाशबन्धं छित्वा परिरक्षक! आर्य!
प्रेम्णा अनुगृहीतः! मनसि दोषं निराकर्तः!
स्थानादभ्रष्टा बृहती करुणासरित्!
स्वादिष्ट अमृत! अनन्त भगवन्!
अभक्तमनसि तिरोभूतप्रकाश!
जलमिव मां द्रावयित्वा मम जीवो भूत्वा स्थित!
सुखदु:खरहित! सुखदुःखभरित! 70
भक्तानां भक्त! सर्वेषु व्याप्त! अविकृत!
ज्योति स्वरूप! गाढं तमः! अव्यक्तमहिमावन्!
आदे! अन्त! मध्य! सर्वरहित!
मां आकृष्य अनुगृहीतः तात! भगवन्
तीक्ष्णसत्यज्ञानेन द्रष्टुं यतमानेभ्यः
अदृष्ट दृश्य! स्वतः सूक्ष्मभाव!
गमनागमनप्रतिष्ठारहित! हे पुण्य!
पालनकारिन्! मम रक्षक! अपूर्वदृष्टं परमज्योतिः!
सुखसरित्प्रवाह! तात! परमपुरुष!
शाश्वतं ज्योतिः! अनिर्वचनीय! सूक्ष्मज्ञान! 80
जगत्यां जगति प्रति वस्तुषु ज्ञानरूपेण विभासमान!
अपिच्छिल! स्वच्छतम! मम चित्ते
निर्गच्छत्स्रोतः! भोज्यामृत! स्वामिन्!
विकारयुक्ते मांसवेष्टिते कायेऽस्मिन् निवसितुम्
न सहे। हे मम नाथ! हे हर! इति
संकीर्त्य प्रशंस्य च त्वद्भक्ताः
भूतशरीरं त्यक्त्वा त्वयि लयं यान्ति।
पुनरत्र नागमनाय पापजन्माधरणाय
वञ्चकेन्द्रिययुक्तशरीरनाशनाय च त्वमेव दक्षोऽसि।
अर्धजामे नाट्यं कुर्वन्! नाथ!
चिदम्बरनटराज! दक्षिणपाण्ड्यदेशीय! 90
कष्टपूर्णजन्मनाशक! हे! इति
अनिर्वचनीयं त्वां प्रशंस्य तव पादपद्मे
भणितश्लोकस्य अर्थं ज्ञात्वा ये वदन्ति
शिवपुरम् गत्वा शिवपादे स्थिताः भवन्ति।
सर्वे तेषां विनयेन अभिनन्दनं कुर्वन्ति। 95
भाषानुवादकः चेन्नै स्वामि. कोदण्डरामः (2011)
ŠIVAPURĀNA
Das Alter ŠIVAS
DAS ALTER DES ANFANGLOSEN WESENS ŠIVAS
Kundgegeben in Tirupperuntuṛai


Die Buchstaben seien gepriesen,
Die heiligen fünf-Namašivāya!
Des Höchsten Fuß sei gepriesen!
Des Fuß sei gepriesen, der niemals
Von meinem Herzen sich trennt!
Des Guru Fuß sei gepriesen,
Der Fuß des Edelsteines,
Der sich in Kōkali
Meiner so gnädig annahm!
Es sei gepriesen der Fuß
Des, der der Āgama
Inhalt bildend, erfreut!
Gepriesen der Fuß des Herrn,
Des Einen und des Vielen!
Heil sei dem Fuß des Königs,
Der, zerstörend und vernichtend
Die Hitze meiner Begierde
Nach dem lockenden Leben,
Meine sich gnädig annimmt!
Heil sei den Heldenfüßen
Des Töters, der setzte ein Ende
Dem Wiedergeborenwerden!
Heil sei den Blumenfüßen
Des, der unerreichbar
Für alle, die anders glauben!
Heil sei den Füßen des Königs,
Der die Herzen derer erfreut,
die liebend ihn anbeten!
Heil sei dem Fuß des Erhab’nen,
Der die erhöht, die beugen
Demütig ihr Haupt vor ihm!
Des Höchsten Fuß sei Verehrung,
Verehrung dem Fuß unseres Vaters!
Des Glänzenden Fuß sei Verehrung,
Verehrung dem Fuße Šivas!
Verehrung sei dem Fuße
Des herrlichen Malalosen,
Der fest steht in der Liebe
Seiner alten Getreuen!
Verehrung dem Fuße des Königs,
Der ein Ende gesetzet,
Den trügerischen Geburten!
Verehrung sei unserm Gott,
Der wohnt in dem schönen,
Berühmten Peruntuṛai!
Verehrung sei dem Berge,
Der solche Wonne beschert,
Daß ihrer man sie genug hat!
Weil in meinem Innern
Šiva, der Herr, sich befindet,
Verehre ich seinen Fuß
Mit Hilfe seiner Aruḷ
Und verkünde, um sein Herz,
Das Herz des Herrn, zu erfreu’n,
Das Alter Šivas, des Königs,
Damit zerstöret werden
Meine früheren Taten!
Da das Gnadenauge Šivas,
Des Stirnäugigen, mir zeigte
Den Weg, den ich gehen muß,
Bin ich zu ihm gelanget
Und neige mich vor dem Fuß,
Dem schönen, der unerreichbar
Für unser Denken ist!
O Erhab’ner, der du erhältst
Den Himmel und die Erde,
O hell strahlendes Licht,
Unbegrenzter, Unendlicher, du,
Ich sündiger Karmabelad’ner,
Ich weiß nicht, wie ich deinen Ruhm,
Den großen, verherrlichen soll!
Als Gras bin ich geboren,
Als Strauch, als Gewürm, als Baum,
Als Tier verschiedener Gattung,
Als Vogel, als Schlange, als Stein,
Als Mensch, als Teufel, als Dämon,
Als machtvoller Asura,
Als Muni und als Gott,
In allen diesen Wesen,
In den beweglichen
Und solchen, die unbeweglich,
Bin ich, Wand’rer, geboren
Und hab’ große Pein erlitten!
Wahrlich, o Perumān,
Heut’ habe ich gesehen
Deine goldenen Füße,
Heut’ hab’ ich erlanget,
O Herrlicher, die Erlösung!
O Šiva, wahres Wesen,
Der du gegenwärtig bist,
O Herr, in meinem Herzen
In Gestalt des heil’gen Om,
Damit ich erlöset werde!
O Šiva, Malaloser ,
Der du reitest auf einem Stier!
O Feingestaltiger, du,
Der du ja oben und unten
Alles bewahrst und erhältst,
So daß die Veden dich preisen,
Als Herrn, o du Gewalt’ger!
O Warmer, du o Kalter!
O Šiva, Malaloser ,
der du der Opferherr bist!
O du wahrhaftiges Licht,
Das herabgestiegen ist,
Zu zerstören, zu verbrennen,
Das lügenhafte Wissen,
Und das da helle leuchtet
Als das einz’ge wahre Wissen,
O Perumān , der du mir,
Der ich bin bar allen Wissens,
Die ew’ge Seligkeit schenkst!
Du Intelligenz ohne Fehl,
Die das Nichtwissen zerstöret!
O du, der ohne Entstehen,
Ohne Schranken ohn’ Ende ist!
O Schöpfer, du, o Erhalter,
Zerstörer des ganzen Weltalls!
O Spender, du, der Aruḷ ,
O du, der du aufhören läßt
Das Wiedergeborenwerden,
Der du mich genommen hast
In deinen heiligen Dienst!
O Šiva, der du wandelst
Ohne Fehl und ohne Makel!
O du, der du fern bist denen,
Die dich nicht liebend verehren,
Und nahe allen denen,
Die, dich von Herzen lieben!
O Šiva, Vedalehrer,
Der du zum Schweigen bringst
Den widersprechenden Manas!
O Perumān 12, der du spendest
Honig im Herzen der Treuen,
Wie wenn du fließende Butter,
Zucker und saure Milch
Miteinander vermischest,
Und der du bereitest ein Ende
Dem Wiedergeborenwerden!
O du Vollbringer der Werke,
Der fünf einzigart’gen!
Du, der du verborgen bliebst
Vor den Himmlischen allen,
Als sie dich angebetet,
O Peruman, o Šiva!
O wahrhaft Seiender, du,
Ob ich auch geringer bin
Als ein verachtetes Tier,
Hast du dich mir liebevoller
Als eine Mutter gezeigt,
Indem du gefesselt hast
Durch die starke Fessel der Werke,
Der guten und der bösen,
Die Finsternis der Māya,
Die völlig mich bedeckte,
Der ich Karmabelad’nen bin;
Indem du nach außen hin
Mich mit einer Haut umgabst
Und Kot und Würmer bedecktest,
Die überall zu finden;
Indem du, als die fünf Sinne
Mich trogen, um zu quälen
Meinen armen, verweslichen Leib
Mit all seinen Öffnungen
Zur Entfernung des Kotes,
Dich doch, o Malaloser,
Aus Liebe hast verbunden
Mit meinem tierischen Herzen;
Indem du meiner dich annahmst,
Der ich nichts nütze bin,
Des hartes Herz- ach! -weh’ mir!
Von Lieb zu dir nicht entbrannt war;
Indem du auf die Erde
Herabstiegst und mir zeigtest
Deine großen herrlichen Füße!
O du helles Licht, das strahlet
In makellosem Glanze,
O Lichtgestalt, du, o Honig,
O köstlicher Nektar, du!
O Herr der Šivastadt!
O Priester, der du erscheinest,
Zu lösen die Fessel des Pāša!
O du großer Gnadenstrom,
Der du mit meinem Herzen
Unzertrennlich verbunden bist,
Deine liebreiche Aruḷ
Bescherend dem Karmabelad’nen ,
Um zu vernichten die Lüge!
O köstlicher Nektar, du,
Von dem noch keiner genug trank!
Unendlicher Perumān!
O herrliche Lichtgestalt,
Die du in den Herzen derer,
Die deiner nicht gedenken,
Nur verborgen zugegen bist!
O du, der du mein Herz
Wie Wasser zerfließen läßt
Und als mein Lebensgrund
In mir zugegen bist!
O Šiva, der du frei bist
Von Freude und von Leid
Und doch auf dich genommen
Das Leid und auch die Freud’!
O du, der du ein Freund bist
Von denen, die dich lieben!
O herrlicher Lichtgestalt,
Die du alles bist und nicht bist!
O du große Finsternis!
O herrlicher Erhab’ner, du,
Der du bist für keinen sichtbar!
O Šiva, o Anfang, du!
O du, der du das Ende
Und der du auch die Mitte
Und doch das alles nicht bist!
O gütiger, großer Vater,
Der du mich zu dir gezogen
Und gnädig dich meiner annahmst!
O Gegenstand der Erkenntnis,
Der du nicht bist zu erkennen
Selbst für das Erkenntnisvermögen
Von denen, die erkennen,
Erleuchtet durch das Wissen,
Das wahre, das alles durchdringt!
O feine Intelligenz,
Die unerreichbar ist
Selbst für das feinste Denken!
O du Tugendsamer, du,
Für den es kein Vergehen,
Für den es kein Entstehen
Und keine Verbindung gibt!
O König, der du uns beschützest!
O du schwer zu erkennendes,
Du großes, strahlendes Licht!
O Wonneflut, o Vater,
Der du alles übertriffst!
O Wisser, du, der du bist
Das herrlich leuchtende Licht
Für alles, das da besteht,
O Perumān, des Wissen
Von unbeschreibbarer Feinheit,
Der du in verschiedener Gestalt
Als Erkenntnis dich angeboten,
O Šiva, in dieser Welt
Der Mannigfaltigkeiten!
O Grund, du, alles Wissens!
O du, der in meinem Herzen
Als köstlicher Nektar sprudelt!
O du, aller Dinge Besitzer!
Ich ertrag’ das Leben nicht länger
In diesem verweslichen Fleisch,
Das-ach!-unterworfen ist
Der steten Veränderung!
O Šiva, o Herr, o König,
Die Fessel uns’res Körpers,
In dem die Sinne wohnen,
Die falschen, trügerischen
Vermagst du zu vernichten,
So daß die alten Getreuen
Wehklagend dich verehren,
Dich preisen, und frei von der Lüge,
Zurück nicht kehren zur Erde
Und niemals mehr verfallen
Dem Wiedergeborenwerden,
Der schlimmen Folge des Karma!
O Herr, der du auch tanzest
In der dichtesten Finsternis,
O du, Chidambarams Tänzer!
O König des Pãṇdyalands,
Im schönen Südland gelegen!
Zerstörer, du, der Geburten,
Die Bringer sind der Pein!
Die voller Bewunderung preisen
Den Herrn, der unerreichbar
Für Menschenworte ist,
Und die, den Sinn verstehend
Des Liedes, das man singet
Seinem heil’gen Fuße zu Ehren,
Es auch von Herzen singen,
Die werden alle erlangen
Den Fuß des herrlichen Šiva,
Der wohnt im Šivahimmel
Damit sie dort ihm dienen,
Damit sie ihn preisen können!

Aus dem Tamil übersetzt von H.W. Schomerus, 1923
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
1. শিৱপুৰাণ


(আদি অন্তহীন প্ৰাচীন স্বৰূপ শিৱৰ গাঁথা)
ওম নমঃ শিৱায়ৰ জয়। নাথৰ শ্ৰীচৰণৰ জয়।
ক্ষন্তেক সময়ৰ বাবেও মোৰ হৃদয়ৰপৰা বেলেগ নোহোৱা সেই শ্ৰীচৰণৰ জয়।
গোকলীৰ আৰাধ্য গুৰুদেৱ ভগৱান (শিৱ)ৰ শ্ৰীচৰণৰ জয়।
আগম-স্বৰূপ ভগৱানৰ মধুৰ শ্ৰীচৰণৰ জয়।
এজনৰ বা সকলোৰে শ্ৰীচৰণৰ জয়। 5

চঞ্চলতাক নাশ কৰি নিজক শাত কৰা প্ৰভুৰ শ্ৰীচৰণৰ জয়।
জন্ম-মৃত্যুৰ বন্ধনৰপৰামজুক্ত, চন্দ্ৰ মুকুত ধাৰী, নুপুৰময় শ্ৰীচৰণৰ জয়।
নিজৰপৰা আঁতৰত থকাসকলৰ বাবে সদায় অদৃশ্য হৈ থকা সুন্দৰ শ্ৰীচৰণৰ জয়।
হাত জোৰ কৰি ভক্তি কৰাজনক প্ৰসন্ন কৰা সেই মহিমামণ্ডিত শ্ৰীচৰণৰ জয়।
মুৰ দোৱাই প্ৰাৰ্থনা কৰাজনক তাৰণ কৰা প্ৰকাশমণ্ডিত শ্ৰীচৰণৰ জয়। 10

ঈশ্বৰৰ শ্ৰীচৰণক প্ৰণাম। পিতৃসম ঈশ্বৰক প্ৰণাম।
সেই তেজোদ্দীপ্ত শ্ৰীচৰণক প্ৰণাম। শিৱৰ শ্ৰীচৰণক প্ৰণাম।
স্নেহময় নিৰ্মল শ্ৰীচৰণক প্ৰণাম।
মায়াময়, জন্ম-মৃত্যুৰ বন্ধনৰপৰা মুক্ত সেই শ্ৰীচৰণক প্ৰণাম।
পবিত্ৰ পেৰুন্দুৰৈত বিৰাজমান হৈ থকা শ্ৰীচৰণক প্ৰণাম। 15

অতৃপ্ত আনন্দময় পৰ্বতসম কৃপালু ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণক প্ৰণাম।
মোৰ মনত সেই শিৱ সদায় বিদ্যমান হৈ আছে।
তেওঁৰ কৃপাৰ দ্বাৰাই তেওঁৰ চৰণত সেৱা কৰোঁ।
মনত শিৱৰেই মহিমাৰ গাঁথা আওৰাও।
মোৰ পূৰ্বৰ কৰ্মসমূহ সফল হোৱাৰ হেতু, মই কৈ থাকিম । 20

তিনিটা নয়নযুক্ত ঈশ্বৰে মোক কৃপা কৰিলে, মই তেওঁৰ সন্মুখত
অজ্ঞাত সৌন্দৰ্য্য স্বৰূপ শ্ৰীচৰণৰ বন্দনা কৰোঁ।
আকাশ আৰু পৃথিৱীমণ্ডলৰ সিপাৰে দিব্যজ্যোতি স্বৰূপ,
সীমাহীন, বিস্তাৰ স্বৰূপ, তোমাৰেই কীৰ্তিৰ গুণগান কৰোঁ।
নানা অপকৰ্মত লিপ্ত, পাপী মই তোমাৰ গাঁথাও গাব পৰা নাই। 25

ঘাঁহ-ফুল, কীট-পতংগ, গছ-গছনি, পশু-পক্ষী, সাঁপ,
শিল, মানুহ, ভূত-পিশাচ
দেৱ-দানৱ, তপস্বী
আদি সকলো সৃষ্টিৰ অন্তৰ্গত জড় আৰু জীৱতেই তুমি আছা।
হে ঈশ্বৰ! মই বাৰে বাৰে জন্ম লৈয়ে ভাগৰি পৰিছোঁ। 30

সত্য স্বৰূপ তোমাৰ শ্ৰীচৰণক আজি চিনি পালোঁ।
ইয়াৰ কাৰণেই মোৰ দিব্যানুভূতি প্ৰাপ্ত হ’ল।
এই দাসক উদ্ধাৰৰ বাবেই তুমি ওংকাৰৰ প্ৰকৃত ধ্বনি প্ৰদান কৰিলা।
হে শক্তি-জ্ঞান স্বৰূপ! বৃশবগ বাহনত ভ্ৰমণ কৰোঁতা।
বেদাদি গ্ৰন্থইও আপোনাক ঈশ্ববৰ আখ্যা দিয়ে। বিশাল আৰু সুক্ষ্ম মোৰ ভগৱান। 35

তপ-স্বৰূপ, পীতা-স্বৰূপ, পথপ্ৰদৰ্শক তথা বিমল স্বৰূপ।
মোক অসত্যৰপৰা আঁতৰ কৰি তুমি অসীম কৃপা কৰিলা।
সত্য-জ্ঞান, তেজোদ্দীপ্ত, দিব্যজ্যোতি স্বৰূপ!
মোৰ দৰে মুৰ্খ বুদ্ধি যুক্তক পৰমানন্দ প্ৰদান কৰা হে ঈশ্বৰ।
অজ্ঞানক দূৰ কৰি জ্ঞানক সঞ্চৰিত কৰা হে ঈশ্বৰ। 40

আদি, অনন্ত, অগোচৰ সকলো ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সৃষ্টিকৰ্তা।
ৰক্ষা তথা ধ্বংস কৰা হে ঈশ্বৰ।
মোক কৃপা কৰা। মোৰ বেয়া কামবোৰ আঁতৰ কৰা। মোক নিজৰ কৰি লোৱা।
পুষ্প-গন্ধ স্বৰূপ তুমি আৰাধনা নকৰাসকলৰপৰা দূৰ,
আৰু আৰাধনা কৰা সকলৰ নিকট হৈ থাকা।
শব্দ-মন আদিৰপৰা আঁতৰত থকা বেদ স্বৰূপ ঈশ্বৰ। 45

গৰুৰ গাখীৰত মিঠা আৰু ঘী মিশ্ৰিত কৰাৰ দৰে,
ভক্তৰ মাজত মৌ মিশ্ৰিত ৰূপত থকা,
মৰণকো বিনষ্ট কৰা,
হে মোৰ ঈশ্বৰ, তুমি স্বৰ্ণসদৃস, উজ্জ্বল, ৰঙা, ক’লা, নীলা,
পাঁচোখন পৃথিৱীৰ পঞ্চতত্ত্ব স্বৰূপ! দেৱগণে তোমাক মনত পেলায়।
কিন্তু তেওঁলোকেও তোমাক দেখা নাপায়। তুমি নিজক অদৃশ্য ৰাখা। 50

ভয়ংকৰ কৰ্মৰে আবৰি থকা মই নিজকে চিনিব পৰা নাই।
মোক অন্ধকাৰে আবৰি আছে, শুভ-অশুভ কৰ্মৰূপী ৰচীৰে বন্ধা অৱস্থাত আছোঁ।
পোক তথা মল-মূত্ৰৰে ভৰি থকা চালে মোক ঢাকি আছেঅ।
নখন দুৱাৰেৰে মল নিৰ্গমন হোৱা শৰীৰৰূপী এই ঘৰত।
পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ই মোক প্ৰতাৰণা কৰি আছে, মন পশু হৈ গৈছে। 55

হে প্ৰভূ, মই তোমাতেই মিলিত হৈ ভক্তি ৰসত ডুবি যাব বিচাৰিছোঁ।
মোৰ কোনো গুণ নাই, মই নিকৃষ্ট, মোৰ ওপৰত তুমি কৃপা কৰি
এই সংসাৰিত অৱতাৰিত হৈ নিজৰ দিব্য বিশাল শ্ৰীচৰণক দেখুৱালা।
সকলোতকৈ নিকৃষ্ট মোৰ দৰে দাসৰ ওপৰত, 60

মাতকৈও তুমি বেছি কৃপা কৰিলা।
হে সত্য স্বৰূপ, দিব্য তেজোময়, পুৰুষ-স্বৰূপ
সুন্দৰ, অমৃতময়-মধুময় হে শিৱ!
সংসাৰ বন্ধনক নাশ কৰি মোক ৰক্ষা কৰা হে আৰ্য!
স্নেহেৰে মোক কৃপা কৰিছে, মনৰপৰা বেয়া চিন্তাবোৰ আঁতৰ কৰিছা। 65

মোৰপৰা দূৰ নহৈ, মোৰ মনত অগাধ প্ৰেমৰ নদী বোৱাই দিছা।
অতৃপ্ত অমৃত-স্বৰূপ অতুলনীয় হে ঈশ্বৰ!
স্মৰণ নকৰাসকলৰ ভিতৰতো স্থিত হে তেজোময় ঈশ্বৰ!
মোৰ মনক প্ৰবাহিত কৰা মোৰ প্ৰিয়তম ঈশ্বৰ।
সুখ-দুখৰপৰা আঁতৰতো থাকা আৰু লগতো থাকা। 70

যিয়ে তোমাক ভাল পায়, তুমিও তেওঁক ভাল পোৱা, সকলোতে তুমিয়েই আছা, তুমি কতো নাইও।
তুমি তেজোময় স্বৰূপ, লগতে অন্ধকাৰ স্বৰূপো।
তুমি অজন্মা, তুমি আদি, অন্ত, মধ্য ৰহিত
মোক নিজৰ ফালে আকৃষ্ট কৰি কৃপা প্ৰদান কৰা পিতাস্বৰূপ ঈশ্বৰ।
সুক্ষ্ম সত্য জ্ঞানক তুমি চিনি পোৱা! 75

তুমি শোধিত হৈ থকা তত্ত্ব স্বৰূপ। সুক্ষ্মতকৈও সুক্ষ্ম তুমি।
জন্মৰ-মৃত্যুৱে স্পৰ্শ কৰিব নোৱৰা তুমি প্ৰভূ অতি পবিত্ৰ।
মোৰ ৰক্ষাকৰ্তা হে মহেশ, চাক্ষুস জ্ঞানৰপৰা আঁতৰত থকা তেজোময় ৰূপ স্বৰূপ।
তুমি পেৰম্ নদীৰ প্ৰবাহ স্বৰূপ, হে মোৰ পিতা! তুমি সকলোৰে অধিক।
তুমি আত্মস্বৰূপী, দিব্যজ্যোতিৰ্ময়, শব্দ সীমাৰপৰা আঁতৰত। 80

অবাধ গতিৰে পৰিৱৰ্তনশীল এই সংসাৰত ভিন্ন আকাৰত তুমি নিজক সূচিত কৰা ।
তুমি শিৰোমণি! জ্ঞানৰ পৰিচায়ক, মোৰ হৃদায়ত
সকলো সময়ত বৈ থকা সোৱাদযুক্ত অমৃত তুমি, তুমি সকলো
জৰ্জৰিত হৈ শৰীৰেৰে আগলৈ জীয়াই থাকিব নিবিচাৰোঁ।
মোৰ ঈশ্বৰ শিৱ, শিৱ তোমাক মাতি – 85

তোমাৰ স্তুতি কৰাসকলে অসত্য শৰীৰ ত্যাগ কৰি দিব্য ৰূপ লাভ কৰিলে।
পুনৰ এই সংসাৰলৈ আহি জন্ম বন্ধনৰপৰা বাচি থাকিব বিচাৰোঁ।
বঞ্চক পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰে নিৰ্মিত শৰীৰৰ গঠনক বিনষ্ট কৰা মোৰ ঈশ্বৰ!
অৰ্ধ ৰাতি নৃত্য কৰা মোৰ ঈশ্বৰ!
তিল্লৈৰ নটৰাজ ভগৱান, দক্ষিণ দিশৰ পাণ্ড্য নৰেষ। 90

জন্ম-বন্ধনক নাশ কৰা হে মোৰ দেৱ!
শব্দ সীমাৰপৰা আঁতৰত থকা, শিৱৰ স্তুতি কৰা, তেওঁৰ শ্ৰীচৰণক বন্দনা কৰা,
আপোনাৰ অনুকম্পাৰে ৰচনা কৰা এই গীতবোৰৰ ভাৱ বুজি গোৱা লোক
শিৱলোক যাব, শিৱৰ শ্ৰীচৰণত আশ্ৰয় লাভ কৰিব।
সকলোৱে বিনীত ভাৱেৰে তেওঁলোকক নমন কৰিব। 95

অনুবাদক: ড০ বি.বিজয়কুমাৰ, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, অসম (2022)
Blessed is the name Na Ma Si Va Ya !
blessed are the Lord`s feet !
Blessed are the feet that part not from my bosom even for the time,
the eyes take to wink !
Blessed are the feet of the Gem of a Guru who rules over Kokazhi !
Blessed are the feet of God who turning into the Aagamas,
tastes sweet !
Blessed are the feet of Him who is one as well as many !
Hai the feet of the Sovereign who put an end to my commotion,
and rules me !
Hail Pigngnaka`s feet – fastened with gem-inlaid anklets -,
which do away with embodiment !
Hail the flowery and ankleted feet of Him who is far away from the pursuers of alien faiths !
Hail the King who indwells them and rejoices when they fold their hands in worship !
Hail the glorious feet of Him who elevates them that bend their heads in adoration !
The feet of Lord-God,
praise be !
The feet of my Sire,
praise be !
The feet of the radiant One,
praise be !
The salvific feet of Siva,
praise be !
The feet of Nimalan poised in love,
praise be !
The feet of the Monarch that snaps delusive birth,
praise be ! 10
The feet of our Good of glorious Perunturai,
praise be !
The Mount that,
in grace,
gives joy insatiate,
praise be !
As,
He Siva,
abides in my Chinta,
I will adore His feet by His Grace,
And with a gladsome heart so narrate Siva-Puraanam That my entire past Karma will perish !
The One with an eye in His forehead came to me to cast His benign look on me;
I adored His beautiful,
ankleted feet that are beyond the reach of Thought;
He fills the heaven and the earth;
He is the exceedingly bright light; - 20
O God!,

You are infinite !
You are boundless!
I,
the base one of evil Karma,
know not the way to narrate Your immense glory !
O our God !
Grass,
herb,
worm,
tree,
beasts a good many,
bird,
snake,
stone,
men,
ghouls,
bootha-host,
cruel Asuras,
sages and Devas:
I was born as all these fauna and flora,
and am now utterly fatigued Lo,
I have this day,
beheld Your golden feet and gained deliverance !
O true One,
You abode in my soul as Om for my redemption !
O Vimala !
O Rider of the Bull !
When the Vedas invoked You As ``Sire`` You grew lofty,
deep,
broad and subtle !
You are hottest as well as coldest !
O Vimala !
You are Yajamaan !
In grace,
You came to chase away all that is false !
You are true Gnosis,
the true radiant Flame !
O God sweet to me – the ignorant one !
O goodly Gnosis that removes nesicience ! - 30 – 40
Uncreated,
immeasurable and endless,
You create foster,
resolve all the worlds and bestow grace;
thus you ply,
Lead and cause me enter Your servitorship !
You are like the fragrance in flower;
You are far away as well as close by;
You,
the Author of the Vedas,
will manifest When word and manam cease !
You are like fresh milk,
juice of sugarcane and ghee – excellently compounded !
You abide in the Chinta of devotees like a spa of honey !
It is thus,
O our God,
You snap our birth and embodiment !
You are of five hues !
You hid Yourself O our God,
when the celestials hailed You !
I,
the one of cruel Karma,
stand wrapped by the concealing murk of Maya !
I am fettered by the strong,
twyfold rope of merit and demerit;
My body is skin-wrapped;
it everywhere covers worm and dirt;
It is a filthy nine-gated hovel and all My five senses cause deception;
So,
O Vimala,
with my beastly manam I foster no love for You at all !
I am unendowed with the weal of melting in love for You ! - 50
To me,
such a base person,
You granted grace !
You deigned to come down on earth to reveal unto me Your long,
ankleted feet !
To me,
a servitor,
worse than a cur,
You,
the true One,
are more merciful than mother !
You are a flawless Flame,
a burgeoning flower-like radiance !
O One of Light !
O honeyed Nectar !
O Lord of Sivapuram !
O salvific Arya that cuts the binding fetters !
O great River of Mercy that unfailingly flows in the heart causing loving grace to flourish,
the while annulling its deceptious nature !
O Nectar insatiate,
O measureless God !
O Light that hides in the hearts of those that cannot realise You !
Melting me like water,
You abide in me as the Life of my dear life !
You are with and without joy and sorrow ! -60- 70
You love those that love You;
You are everything;
You are nothing !
You are light;
You are dense murk;
Your glory is Your being uncreate !
O Beginning !
You are the Middle and the End,
and none of these !
O my Father and God,
You drew me to You and ruled me !
You are the rare vision of those who with their sharp wisdom true,
realize Your presence !
You are the exceedingly subtle insight,
rare to come by !
You are the most minute and subtle consciousness !
You are the holy One free from death,
birth or attachment !
You are our protecting Sovereign !
You are the great Light unbeholdable !
O flooding River of Bliss !
O Father !
O One par excellence !
O ineffable and subtle consciousness !
You appear in many,
different forms,
in this – the ever-changing world !
You are Knowledge,
precise and certain !
You are the Clarity that informs accuracy !
You are the spring of potable Nectar that thrives in my Chinta !
You are the Lord-Owner ! - 80
I cannot abide in the fleshy body so different from the soul !
You are the One that can annul the false and sense-fettered bodies of those who hailing and praising You as ``Our Sire !
`` and ``O Hara!
`` Have got rid of falsity and become Truth And who would not get reborn here,
having severed their nexus with Karma !
O Lord that dances in dense darkness !
O Dancer of Tillai !
O One of Southern Paandya Realm !
O One that ends troublous birth !
They that thus hail You who cannot be hailed with words,
and recite this hymn compact of divine grace,
fully realizing its true import,
Will fare forth to Sivapuram to abide there For ever,
beneath the sacred feet of Siva,
surrounded and humbly hailed by many many devotees. -90 -95

பிற மொழிகளில் பாடல் படிக்க / Transliteration


 • 𑀢𑀫𑀺𑀵𑀺 /
  தமிழி
 • গ্রন্থ লিপি /
  கிரந்தம்
 • வட்டெழுத்து
  /
 • Reformed Script /
  சீர்மை எழுத்து
 • देवनागरी /
  தேவநாகரி
 • ಕನ್ನಡ /
  கன்னடம்
 • తెలుగు /
  தெலுங்கு
 • සිංහල /
  சிங்களம்
 • മലയാളം /
  மலையாளம்
 • ภาษาไทย /
  சீயம்
 • မ္ရန္‌မာစာ /
  பர்மியம்
 • かたかな /
  யப்பான்
 • Chinese Pinyin /
  சீனம் பின்யின்
 • عربي /
  அரபி
 • International Phonetic Alphabets /
  ஞால ஒலி நெடுங்கணக்கு
 • Diacritic Roman /
  உரோமன்
 • Русский /
  உருசியன்
 • German/
  யேர்மன்
 • French /
  பிரெஞ்சு
 • Italian /
  இத்தாலியன்
 • Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
  BashaIndonesia / Pidgin / English
 • Assamese
  அசாமியம்
Font download - தமிழி எழுத்துரு இறக்கம்

𑀦𑀫𑀘𑁆𑀘𑀺𑀯𑀸𑀬 𑀯𑀸𑀅𑀵𑁆𑀓 𑀦𑀸𑀢𑀷𑁆𑀢𑀸𑀴𑁆 𑀯𑀸𑀵𑁆𑀓
𑀇𑀫𑁃𑀧𑁆𑀧𑁄𑁆𑀵𑀼𑀢𑀼𑀫𑁆 𑀏𑁆𑀷𑁆𑀦𑁂𑁆𑀜𑁆𑀘𑀺𑀮𑁆 𑀦𑀻𑀗𑁆𑀓𑀸𑀢𑀸𑀷𑁆 𑀢𑀸𑀴𑁆𑀯𑀸𑀵𑁆𑀓
𑀓𑁄𑀓𑀵𑀺 𑀬𑀸𑀡𑁆𑀝 𑀓𑀼𑀭𑀼𑀫𑀡𑀺𑀢𑀷𑁆 𑀢𑀸𑀴𑁆𑀯𑀸𑀵𑁆𑀓
𑀆𑀓𑀫 𑀫𑀸𑀓𑀺𑀦𑀺𑀷𑁆 𑀶𑀡𑁆𑀡𑀺𑀧𑁆𑀧𑀸𑀷𑁆 𑀢𑀸𑀴𑁆𑀯𑀸𑀵𑁆𑀓
𑀏𑀓𑀷𑁆 𑀅𑀦𑁂𑀓𑀷𑁆 𑀇𑀶𑁃𑀯 𑀷𑀝𑀺𑀯𑀸𑀵𑁆𑀓 5
𑀯𑁂𑀓𑀗𑁆 𑀓𑁂𑁆𑀝𑀼𑀢𑁆𑀢𑀸𑀡𑁆𑀝 𑀯𑁂𑀦𑁆𑀢𑀷𑀝𑀺 𑀯𑁂𑁆𑀮𑁆𑀓
𑀧𑀺𑀶𑀧𑁆𑀧𑀶𑀼𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀧𑀺𑀜𑁆𑀜𑀓𑀷𑁆𑀶𑀷𑁆 𑀧𑁂𑁆𑀬𑁆𑀓𑀵𑀮𑁆𑀓𑀴𑁆 𑀯𑁂𑁆𑀮𑁆𑀓
𑀧𑀼𑀶𑀢𑁆𑀢𑀸𑀭𑁆𑀓𑁆𑀓𑀼𑀘𑁆 𑀘𑁂𑀬𑁄𑀷𑁆𑀶𑀷𑁆 𑀧𑀽𑀗𑁆𑀓𑀵𑀮𑁆𑀓𑀴𑁆 𑀯𑁂𑁆𑀮𑁆𑀓
𑀓𑀭𑀗𑁆𑀓𑀼𑀯𑀺𑀯𑀸𑀭𑁆 𑀉𑀴𑁆𑀫𑀓𑀺𑀵𑀼𑀗𑁆 𑀓𑁄𑀷𑁆𑀓𑀵𑀮𑁆𑀓𑀴𑁆 𑀯𑁂𑁆𑀮𑁆𑀓
𑀘𑀺𑀭𑀗𑁆𑀓𑀼𑀯𑀺𑀯𑀸𑀭𑁆 𑀑𑀗𑁆𑀓𑀼𑀯𑀺𑀓𑁆𑀓𑀼𑀜𑁆 𑀘𑀻𑀭𑁄𑀷𑁆 𑀓𑀵𑀮𑁆𑀯𑁂𑁆𑀮𑁆𑀓 10
𑀈𑀘 𑀷𑀝𑀺𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 𑀏𑁆𑀦𑁆𑀢𑁃 𑀬𑀝𑀺𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀢𑁂𑀘 𑀷𑀝𑀺𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 𑀘𑀺𑀯𑀷𑁆𑀘𑁂 𑀯𑀝𑀺𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀦𑁂𑀬𑀢𑁆𑀢𑁂 𑀦𑀺𑀷𑁆𑀶 𑀦𑀺𑀫𑀮 𑀷𑀝𑀺𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀫𑀸𑀬𑀧𑁆 𑀧𑀺𑀶𑀧𑁆𑀧𑀶𑀼𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀫𑀷𑁆𑀷 𑀷𑀝𑀺𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀘𑀻𑀭𑀸𑀭𑁆 𑀧𑁂𑁆𑀭𑀼𑀦𑁆𑀢𑀼𑀶𑁃𑀦𑀫𑁆 𑀢𑁂𑀯 𑀷𑀝𑀺𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺 15
𑀆𑀭𑀸𑀢 𑀇𑀷𑁆𑀧𑀫𑁆 𑀅𑀭𑀼𑀴𑀼𑀫𑀮𑁃 𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺
𑀘𑀺𑀯𑀷𑀯𑀷𑁆𑀏𑁆𑀷𑁆 𑀘𑀺𑀦𑁆𑀢𑁃𑀬𑀼𑀴𑁆 𑀦𑀺𑀷𑁆𑀶 𑀅𑀢𑀷𑀸𑀮𑁆
𑀅𑀯𑀷𑀭𑀼 𑀴𑀸𑀮𑁂 𑀅𑀯𑀷𑁆𑀢𑀸𑀴𑁆 𑀯𑀡𑀗𑁆𑀗𑁆𑀓𑀺𑀘𑁆
𑀘𑀺𑀦𑁆𑀢𑁃 𑀫𑀓𑀺𑀵𑀘𑁆 𑀘𑀺𑀯𑀧𑀼𑀭𑀸 𑀡𑀦𑁆𑀢𑀷𑁆𑀷𑁃
𑀫𑀼𑀦𑁆𑀢𑁃 𑀯𑀺𑀷𑁃𑀫𑀼𑀵𑀼𑀢𑀼𑀫𑁆 𑀫𑁄𑀬 𑀉𑀭𑁃𑀧𑁆𑀧𑀷𑁆𑀬𑀸𑀷𑁆 20
𑀓𑀡𑁆𑀡𑀼𑀢𑀮𑀸𑀷𑁆 𑀢𑀷𑁆𑀓𑀭𑀼𑀡𑁃𑀓𑁆 𑀓𑀡𑁆𑀓𑀸𑀝𑁆𑀝 𑀯𑀦𑁆𑀢𑁂𑁆𑀬𑁆𑀢𑀺
𑀏𑁆𑀡𑁆𑀡𑀼𑀢𑀶𑁆 𑀓𑁂𑁆𑀝𑁆𑀝𑀸 𑀏𑁆𑀵𑀺𑀮𑀸𑀭𑁆 𑀓𑀵𑀮𑀺𑀶𑁃𑀜𑁆𑀘𑀺
𑀯𑀺𑀡𑁆𑀡𑀺𑀶𑁃𑀦𑁆𑀢𑀼 𑀫𑀡𑁆𑀡𑀺𑀶𑁃𑀦𑁆𑀢𑀼 𑀫𑀺𑀓𑁆𑀓𑀸𑀬𑁆 𑀯𑀺𑀴𑀗𑁆𑀓𑁄𑁆𑀴𑀺𑀬𑀸𑀬𑁆
𑀏𑁆𑀡𑁆𑀡𑀺𑀶𑀦𑁆 𑀢𑁂𑁆𑀮𑁆𑀮𑁃 𑀬𑀺𑀮𑀸𑀢𑀸𑀷𑁂 𑀦𑀺𑀷𑁆𑀧𑁂𑁆𑀭𑀼𑀜𑁆𑀘𑀻𑀭𑁆
𑀧𑁄𑁆𑀮𑁆𑀮𑀸 𑀯𑀺𑀷𑁃𑀬𑁂𑀷𑁆 𑀧𑀼𑀓𑀵𑀼𑀫𑀸 𑀶𑁄𑁆𑀷𑁆𑀶𑀶𑀺𑀬𑁂𑀷𑁆 25
𑀧𑀼𑀮𑁆𑀮𑀸𑀓𑀺𑀧𑁆 𑀧𑀽𑀝𑀸𑀬𑁆𑀧𑁆 𑀧𑀼𑀵𑀼𑀯𑀸𑀬𑁆 𑀫𑀭𑀫𑀸𑀓𑀺𑀧𑁆
𑀧𑀮𑁆𑀯𑀺𑀭𑀼𑀓 𑀫𑀸𑀓𑀺𑀧𑁆 𑀧𑀶𑀯𑁃𑀬𑀸𑀬𑁆𑀧𑁆 𑀧𑀸𑀫𑁆𑀧𑀸𑀓𑀺𑀓𑁆
𑀓𑀮𑁆𑀮𑀸𑀬𑁆 𑀫𑀷𑀺𑀢𑀭𑀸𑀬𑁆𑀧𑁆 𑀧𑁂𑀬𑀸𑀬𑁆𑀓𑁆 𑀓𑀡𑀗𑁆𑀓𑀴𑀸𑀬𑁆
𑀯𑀮𑁆𑀮𑀘𑀼𑀭 𑀭𑀸𑀓𑀺 𑀫𑀼𑀷𑀺𑀯𑀭𑀸𑀬𑁆𑀢𑁆 𑀢𑁂𑀯𑀭𑀸𑀬𑁆𑀘𑁆
𑀘𑁂𑁆𑀮𑁆𑀮𑀸𑀅 𑀦𑀺𑀷𑁆𑀶𑀇𑀢𑁆 𑀢𑀸𑀯𑀭 𑀘𑀗𑁆𑀓𑀫𑀢𑁆𑀢𑀼𑀴𑁆 30
𑀏𑁆𑀮𑁆𑀮𑀸𑀧𑁆 𑀧𑀺𑀶𑀧𑁆𑀧𑀼𑀫𑁆 𑀧𑀺𑀶𑀦𑁆𑀢𑀺𑀴𑁃𑀢𑁆𑀢𑁂𑀷𑁆 𑀏𑁆𑀫𑁆𑀧𑁂𑁆𑀭𑀼𑀫𑀸𑀷𑁆
𑀫𑁂𑁆𑀬𑁆𑀬𑁂𑀉𑀷𑁆 𑀧𑁄𑁆𑀷𑁆𑀷𑀝𑀺𑀓𑀴𑁆 𑀓𑀡𑁆𑀝𑀺𑀷𑁆𑀶𑀼 𑀯𑀻𑀝𑀼𑀶𑁆𑀶𑁂𑀷𑁆
𑀉𑀬𑁆𑀬𑀏𑁆𑀷𑁆 𑀉𑀴𑁆𑀴𑀢𑁆𑀢𑀼𑀴𑁆 𑀑𑀗𑁆𑀓𑀸𑀭 𑀫𑀸𑀬𑁆𑀦𑀺𑀷𑁆𑀶
𑀫𑁂𑁆𑀬𑁆𑀬𑀸 𑀯𑀺𑀫𑀮𑀸 𑀯𑀺𑀝𑁃𑀧𑁆𑀧𑀸𑀓𑀸 𑀯𑁂𑀢𑀗𑁆𑀓𑀴𑁆
𑀐𑀬𑀸 𑀏𑁆𑀷𑀑𑀗𑁆𑀓𑀺 𑀆𑀵𑁆𑀦𑁆𑀢𑀓𑀷𑁆𑀶 𑀦𑀼𑀡𑁆𑀡𑀺𑀬𑀷𑁂 35
𑀯𑁂𑁆𑀬𑁆𑀬𑀸𑀬𑁆 𑀢𑀡𑀺𑀬𑀸𑀬𑁆 𑀇𑀬𑀫𑀸𑀷 𑀷𑀸𑀫𑁆𑀯𑀺𑀫𑀮𑀸
𑀧𑁄𑁆𑀬𑁆𑀬𑀸 𑀬𑀺𑀷𑀯𑁂𑁆𑀮𑁆𑀮𑀸𑀫𑁆 𑀧𑁄𑀬𑀓𑀮 𑀯𑀦𑁆𑀢𑀭𑀼𑀴𑀺
𑀫𑁂𑁆𑀬𑁆𑀜𑁆𑀜𑀸𑀷 𑀫𑀸𑀓𑀺 𑀫𑀺𑀴𑀺𑀭𑁆𑀓𑀺𑀷𑁆𑀶 𑀫𑁂𑁆𑀬𑁆𑀘𑁆𑀘𑀼𑀝𑀭𑁂
𑀏𑁆𑀜𑁆𑀜𑀸𑀷𑀫𑁆 𑀇𑀮𑁆𑀮𑀸𑀢𑁂𑀷𑁆 𑀇𑀷𑁆𑀧𑀧𑁆 𑀧𑁂𑁆𑀭𑀼𑀫𑀸𑀷𑁂
𑀅𑀜𑁆𑀜𑀸𑀷𑀫𑁆 𑀢𑀷𑁆𑀷𑁃 𑀅𑀓𑀮𑁆𑀯𑀺𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀦𑀮𑁆𑀮𑀶𑀺𑀯𑁂 40
𑀆𑀓𑁆𑀓𑀫𑁆 𑀅𑀴𑀯𑀺𑀶𑀼𑀢𑀺 𑀇𑀮𑁆𑀮𑀸𑀬𑁆 𑀅𑀷𑁃𑀢𑁆𑀢𑀼𑀮𑀓𑀼𑀫𑁆
𑀆𑀓𑁆𑀓𑀼𑀯𑀸𑀬𑁆 𑀓𑀸𑀧𑁆𑀧𑀸𑀬𑁆 𑀅𑀵𑀺𑀧𑁆𑀧𑀸𑀬𑁆 𑀅𑀭𑀼𑀴𑁆𑀢𑀭𑀼𑀯𑀸𑀬𑁆
𑀧𑁄𑀓𑁆𑀓𑀼𑀯𑀸𑀬𑁆 𑀏𑁆𑀷𑁆𑀷𑁃𑀧𑁆 𑀧𑀼𑀓𑀼𑀯𑀺𑀧𑁆𑀧𑀸𑀬𑁆 𑀦𑀺𑀷𑁆𑀢𑁄𑁆𑀵𑀼𑀫𑁆𑀧𑀺𑀷𑁆
𑀦𑀸𑀶𑁆𑀶𑀢𑁆𑀢𑀺𑀷𑁆 𑀦𑁂𑀭𑀺𑀬𑀸𑀬𑁆 𑀘𑁂𑀬𑀸𑀬𑁆 𑀦𑀡𑀺𑀬𑀸𑀷𑁂
𑀫𑀸𑀶𑁆𑀶𑀫𑁆 𑀫𑀷𑀗𑁆𑀓𑀵𑀺𑀬 𑀦𑀺𑀷𑁆𑀶 𑀫𑀶𑁃𑀬𑁄𑀷𑁂 45
𑀓𑀶𑀦𑁆𑀢𑀧𑀸𑀮𑁆 𑀓𑀷𑁆𑀷𑀮𑁄𑁆𑀝𑀼 𑀦𑁂𑁆𑀬𑁆𑀓𑀮𑀦𑁆𑀢𑀸𑀶𑁆 𑀧𑁄𑀮𑀘𑁆
𑀘𑀺𑀶𑀦𑁆𑀢𑀝𑀺𑀬𑀸𑀭𑁆 𑀘𑀺𑀦𑁆𑀢𑀷𑁃𑀬𑀼𑀴𑁆 𑀢𑁂𑀷𑀽𑀶𑀺 𑀦𑀺𑀷𑁆𑀶𑀼
𑀧𑀺𑀶𑀦𑁆𑀢 𑀧𑀺𑀶𑀧𑁆𑀧𑀶𑀼𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀏𑁆𑀗𑁆𑀓𑀴𑁆 𑀧𑁂𑁆𑀭𑀼𑀫𑀸𑀷𑁆
𑀦𑀺𑀶𑀗𑁆𑀓𑀴𑁄 𑀭𑁃𑀦𑁆𑀢𑀼𑀝𑁃𑀬𑀸𑀬𑁆 𑀯𑀺𑀡𑁆𑀡𑁄𑀭𑁆𑀓 𑀴𑁂𑀢𑁆𑀢
𑀫𑀶𑁃𑀦𑁆𑀢𑀺𑀭𑀼𑀦𑁆𑀢𑀸𑀬𑁆 𑀏𑁆𑀫𑁆𑀧𑁂𑁆𑀭𑀼𑀫𑀸𑀷𑁆 𑀯𑀮𑁆𑀯𑀺𑀷𑁃𑀬𑁂𑀷𑁆 𑀢𑀷𑁆𑀷𑁃 50
𑀫𑀶𑁃𑀦𑁆𑀢𑀺𑀝 𑀫𑀽𑀝𑀺𑀬 𑀫𑀸𑀬 𑀇𑀭𑀼𑀴𑁃
𑀅𑀶𑀫𑁆𑀧𑀸𑀯𑀫𑁆 𑀏𑁆𑀷𑁆𑀷𑀼𑀫𑁆 𑀅𑀭𑀼𑀗𑁆𑀓𑀬𑀺𑀶𑁆𑀶𑀸𑀶𑁆 𑀓𑀝𑁆𑀝𑀺𑀧𑁆
𑀧𑀼𑀶𑀦𑁆𑀢𑁄𑀮𑁆𑀧𑁄𑀭𑁆𑀢𑁆 𑀢𑁂𑁆𑀗𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀧𑀼𑀵𑀼𑀯𑀵𑀼𑀓𑁆𑀓𑀼 𑀫𑀽𑀝𑀺
𑀫𑀮𑀜𑁆𑀘𑁄𑀭𑀼𑀫𑁆 𑀑𑁆𑀷𑁆𑀧𑀢𑀼 𑀯𑀸𑀬𑀺𑀶𑁆 𑀓𑀼𑀝𑀺𑀮𑁃
𑀫𑀮𑀗𑁆𑀓𑀧𑁆 𑀧𑀼𑀮𑀷𑁃𑀦𑁆𑀢𑀼𑀫𑁆 𑀯𑀜𑁆𑀘𑀷𑁃𑀬𑁃𑀘𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀬𑁆𑀬 55
𑀯𑀺𑀮𑀗𑁆𑀓𑀼 𑀫𑀷𑀢𑁆𑀢𑀸𑀮𑁆 𑀯𑀺𑀫𑀮𑀸 𑀉𑀷𑀓𑁆𑀓𑀼𑀓𑁆
𑀓𑀮𑀦𑁆𑀢𑀅𑀷𑁆 𑀧𑀸𑀓𑀺𑀓𑁆 𑀓𑀘𑀺𑀦𑁆𑀢𑀼𑀴𑁆 𑀴𑀼𑀭𑀼𑀓𑀼𑀫𑁆
𑀦𑀮𑀦𑁆𑀢𑀸𑀷𑁆 𑀇𑀮𑀸𑀢 𑀘𑀺𑀶𑀺𑀬𑁂𑀶𑁆𑀓𑀼 𑀦𑀮𑁆𑀓𑀺
𑀦𑀺𑀮𑀦𑁆𑀢𑀷𑁆𑀫𑁂𑀮𑁆 𑀯𑀦𑁆𑀢𑀭𑀼𑀴𑀺 𑀦𑀻𑀴𑁆𑀓𑀵𑀮𑁆𑀓𑀴𑁆 𑀓𑀸𑀅𑀝𑁆𑀝𑀺
𑀦𑀸𑀬𑀺𑀶𑁆 𑀓𑀝𑁃𑀬𑀸𑀬𑁆𑀓𑁆 𑀓𑀺𑀝𑀦𑁆𑀢 𑀅𑀝𑀺𑀬𑁂𑀶𑁆𑀓𑀼𑀢𑁆 60
𑀢𑀸𑀬𑀺𑀶𑁆 𑀘𑀺𑀶𑀦𑁆𑀢 𑀢𑀬𑀸𑀯𑀸𑀷 𑀢𑀢𑁆𑀢𑀼𑀯𑀷𑁂
𑀫𑀸𑀘𑀶𑁆𑀶 𑀘𑁄𑀢𑀺 𑀫𑀮𑀭𑁆𑀦𑁆𑀢 𑀫𑀮𑀭𑁆𑀘𑁆𑀘𑀼𑀝𑀭𑁂
𑀢𑁂𑀘𑀷𑁂 𑀢𑁂𑀷𑀸 𑀭𑀫𑀼𑀢𑁂 𑀘𑀺𑀯𑀧𑀼𑀭𑀷𑁂
𑀧𑀸𑀘𑀫𑀸𑀫𑁆 𑀧𑀶𑁆𑀶𑀶𑀼𑀢𑁆𑀢𑀼𑀧𑁆 𑀧𑀸𑀭𑀺𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀆𑀭𑀺𑀬𑀷𑁂
𑀦𑁂𑀘 𑀅𑀭𑀼𑀴𑁆𑀧𑀼𑀭𑀺𑀦𑁆𑀢𑀼 𑀦𑁂𑁆𑀜𑁆𑀘𑀺𑀮𑁆𑀯𑀜𑁆 𑀘𑀗𑁆𑀓𑁂𑁆𑀝𑀧𑁆 65
𑀧𑁂𑀭𑀸𑀢𑀼 𑀦𑀺𑀷𑁆𑀶 𑀧𑁂𑁆𑀭𑀼𑀗𑁆𑀓𑀭𑀼𑀡𑁃𑀧𑁆 𑀧𑁂𑀭𑀸𑀶𑁂
𑀆𑀭𑀸 𑀅𑀫𑀼𑀢𑁂 𑀅𑀴𑀯𑀺𑀮𑀸𑀧𑁆 𑀧𑁂𑁆𑀫𑁆𑀫𑀸𑀷𑁂
𑀑𑀭𑀸𑀢𑀸𑀭𑁆 𑀉𑀴𑁆𑀴𑀢𑁆 𑀢𑁄𑁆𑀴𑀺𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀑𑁆𑀴𑀺𑀬𑀸𑀷𑁂
𑀦𑀻𑀭𑀸𑀬𑁆 𑀉𑀭𑀼𑀓𑁆𑀓𑀺𑀬𑁂𑁆𑀷𑁆 𑀆𑀭𑀼𑀬𑀺𑀭𑀸𑀬𑁆 𑀦𑀺𑀷𑁆𑀶𑀸𑀷𑁂
𑀇𑀷𑁆𑀧𑀫𑀼𑀦𑁆 𑀢𑀼𑀷𑁆𑀧𑀫𑀼𑀫𑁆 𑀇𑀮𑁆𑀮𑀸𑀷𑁂 𑀉𑀴𑁆𑀴𑀸𑀷𑁂 70
𑀅𑀷𑁆𑀧𑀭𑀼𑀓𑁆 𑀓𑀷𑁆𑀧𑀷𑁂 𑀬𑀸𑀯𑁃𑀬𑀼𑀫𑀸𑀬𑁆 𑀅𑀮𑁆𑀮𑁃𑀬𑀼𑀫𑀸𑀜𑁆
𑀘𑁄𑀢𑀺𑀬𑀷𑁂 𑀢𑀼𑀷𑁆𑀷𑀺𑀭𑀼𑀴𑁂 𑀢𑁄𑀷𑁆𑀶𑀸𑀧𑁆 𑀧𑁂𑁆𑀭𑀼𑀫𑁃𑀬𑀷𑁂
𑀆𑀢𑀺𑀬𑀷𑁂 𑀅𑀦𑁆𑀢𑀫𑁆 𑀦𑀝𑀼𑀯𑀸𑀓𑀺 𑀅𑀮𑁆𑀮𑀸𑀷𑁂
𑀈𑀭𑁆𑀢𑁆𑀢𑁂𑁆𑀷𑁆𑀷𑁃 𑀬𑀸𑀝𑁆𑀓𑁄𑁆𑀡𑁆𑀝 𑀏𑁆𑀦𑁆𑀢𑁃 𑀧𑁂𑁆𑀭𑀼𑀫𑀸𑀷𑁂
𑀓𑀽𑀭𑁆𑀢𑁆𑀢𑀫𑁂𑁆𑀬𑁆𑀜𑁆 𑀜𑀸𑀷𑀢𑁆𑀢𑀸𑀶𑁆 𑀓𑁄𑁆𑀡𑁆𑀝𑀼𑀡𑀭𑁆𑀯𑀸𑀭𑁆 𑀢𑀗𑁆𑀓𑀭𑀼𑀢𑁆𑀢𑀺𑀷𑁆 75
𑀦𑁄𑀓𑁆𑀓𑀭𑀺𑀬 𑀦𑁄𑀓𑁆𑀓𑁂 𑀦𑀼𑀡𑀼𑀓𑁆𑀓𑀭𑀺𑀬 𑀦𑀼𑀡𑁆𑀡𑀼𑀡𑀭𑁆𑀯𑁂
𑀧𑁄𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀯𑀭𑀯𑀼𑀫𑁆 𑀧𑀼𑀡𑀭𑁆𑀯𑀼𑀫𑀺𑀮𑀸𑀧𑁆 𑀧𑀼𑀡𑁆𑀡𑀺𑀬𑀷𑁂
𑀓𑀸𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁂𑁆𑀗𑁆 𑀓𑀸𑀯𑀮𑀷𑁂 𑀓𑀸𑀡𑁆𑀧𑀭𑀺𑀬 𑀧𑁂𑀭𑁄𑁆𑀴𑀺𑀬𑁂
𑀆𑀶𑁆𑀶𑀺𑀷𑁆𑀧 𑀯𑁂𑁆𑀴𑁆𑀴𑀫𑁂 𑀅𑀢𑁆𑀢𑀸𑀫𑀺𑀓𑁆 𑀓𑀸𑀬𑁆𑀦𑀺𑀷𑁆𑀶
𑀢𑁄𑀶𑁆𑀶𑀘𑁆 𑀘𑀼𑀝𑀭𑁄𑁆𑀴𑀺𑀬𑀸𑀬𑁆𑀘𑁆 𑀘𑁄𑁆𑀮𑁆𑀮𑀸𑀢 𑀦𑀼𑀡𑁆𑀡𑀼𑀡𑀭𑁆𑀯𑀸𑀬𑁆80
𑀫𑀸𑀶𑁆𑀶𑀫𑀸𑀫𑁆 𑀯𑁃𑀬𑀓𑀢𑁆𑀢𑀺𑀷𑁆 𑀯𑁂𑁆𑀯𑁆𑀯𑁂𑀶𑁂 𑀯𑀦𑁆𑀢𑀶𑀺𑀯𑀸𑀫𑁆
𑀢𑁂𑀶𑁆𑀶𑀷𑁂 𑀢𑁂𑀶𑁆𑀶𑀢𑁆 𑀢𑁂𑁆𑀴𑀺𑀯𑁂𑀏𑁆𑀷𑁆 𑀘𑀺𑀦𑁆𑀢𑀷𑁃𑀬𑀼𑀴𑁆
𑀊𑀶𑁆𑀶𑀸𑀷 𑀉𑀡𑁆𑀡𑀸 𑀭𑀫𑀼𑀢𑁂 𑀉𑀝𑁃𑀬𑀸𑀷𑁂
𑀯𑁂𑀶𑁆𑀶𑀼 𑀯𑀺𑀓𑀸𑀭 𑀯𑀺𑀝𑀓𑁆𑀓𑀼𑀝𑀫𑁆𑀧𑀺 𑀷𑀼𑀝𑁆𑀓𑀺𑀝𑀧𑁆𑀧
𑀆𑀶𑁆𑀶𑁂𑀷𑁆𑀏𑁆𑀫𑁆 𑀐𑀬𑀸 𑀅𑀭𑀷𑁂𑀑 𑀏𑁆𑀷𑁆𑀶𑁂𑁆𑀷𑁆𑀶𑀼 85
𑀧𑁄𑀶𑁆𑀶𑀺𑀧𑁆 𑀧𑀼𑀓𑀵𑁆𑀦𑁆𑀢𑀺𑀭𑀼𑀦𑁆𑀢𑀼 𑀧𑁄𑁆𑀬𑁆𑀓𑁂𑁆𑀝𑁆𑀝𑀼 𑀫𑁂𑁆𑀬𑁆𑀆𑀷𑀸𑀭𑁆
𑀫𑀻𑀝𑁆𑀝𑀺𑀗𑁆𑀓𑀼 𑀯𑀦𑁆𑀢𑀼 𑀯𑀺𑀷𑁃𑀧𑁆𑀧𑀺𑀶𑀯𑀺 𑀘𑀸𑀭𑀸𑀫𑁂
𑀓𑀴𑁆𑀴𑀧𑁆 𑀧𑀼𑀮𑀓𑁆𑀓𑀼𑀭𑀫𑁆𑀧𑁃 𑀓𑀝𑁆𑀝𑀵𑀺𑀓𑁆𑀓 𑀯𑀮𑁆𑀮𑀸𑀷𑁂
𑀦𑀴𑁆𑀴𑀺𑀭𑀼𑀴𑀺𑀮𑁆 𑀦𑀝𑁆𑀝𑀫𑁆 𑀧𑀬𑀺𑀷𑁆𑀶𑀸𑀝𑀼𑀫𑁆 𑀦𑀸𑀢𑀷𑁂
𑀢𑀺𑀮𑁆𑀮𑁃𑀬𑀼𑀝𑁆 𑀓𑀽𑀢𑁆𑀢𑀷𑁂 𑀢𑁂𑁆𑀷𑁆𑀧𑀸𑀡𑁆𑀝𑀺 𑀦𑀸𑀝𑁆𑀝𑀸𑀷𑁂 90
𑀅𑀮𑁆𑀮𑀶𑁆 𑀧𑀺𑀶𑀯𑀺 𑀅𑀶𑀼𑀧𑁆𑀧𑀸𑀷𑁂 𑀑𑀏𑁆𑀷𑁆𑀶𑀼
𑀘𑁄𑁆𑀮𑁆𑀮𑀶𑁆 𑀓𑀭𑀺𑀬𑀸𑀷𑁃𑀘𑁆 𑀘𑁄𑁆𑀮𑁆𑀮𑀺𑀢𑁆 𑀢𑀺𑀭𑀼𑀯𑀝𑀺𑀓𑁆𑀓𑀻𑀵𑁆𑀘𑁆
𑀘𑁄𑁆𑀮𑁆𑀮𑀺𑀬 𑀧𑀸𑀝𑁆𑀝𑀺𑀷𑁆 𑀧𑁄𑁆𑀭𑀼𑀴𑀼𑀡𑀭𑁆𑀦𑁆𑀢𑀼 𑀘𑁄𑁆𑀮𑁆𑀮𑀼𑀯𑀸𑀭𑁆
𑀘𑁂𑁆𑀮𑁆𑀯𑀭𑁆 𑀘𑀺𑀯𑀧𑀼𑀭𑀢𑁆𑀢𑀺𑀷𑁆 𑀉𑀴𑁆𑀴𑀸𑀭𑁆 𑀘𑀺𑀯𑀷𑀝𑀺𑀓𑁆𑀓𑀻𑀵𑁆𑀧𑁆
𑀧𑀮𑁆𑀮𑁄𑀭𑀼𑀫𑁆 𑀏𑀢𑁆𑀢𑀧𑁆 𑀧𑀡𑀺𑀦𑁆𑀢𑀼 95


Open the Thamizhi Section in a New Tab
Font download - கிரந்த எழுத்துரு இறக்கம்

নমচ্চিৱায ৱাঅৰ়্‌গ নাদন়্‌দাৰ‍্ ৱাৰ়্‌গ
ইমৈপ্পোৰ়ুদুম্ এন়্‌নেঞ্জিল্ নীঙ্গাদান়্‌ তাৰ‍্ৱাৰ়্‌গ
কোহৰ়ি যাণ্ড কুরুমণিদন়্‌ তাৰ‍্ৱাৰ়্‌গ
আহম মাহিনিণ্ড্রণ্ণিপ্পান়্‌ তাৰ‍্ৱাৰ়্‌গ
এহন়্‌ অনেহন়্‌ ইর়ৈৱ ন়ডিৱাৰ়্‌গ ৫
ৱেহঙ্ কেডুত্তাণ্ড ৱেন্দন়ডি ৱেল্গ
পির়প্পর়ুক্কুম্ পিঞ্ঞহণ্ড্রন়্‌ পেয্গৰ়ল্গৰ‍্ ৱেল্গ
পুর়ত্তার্ক্কুচ্ চেযোণ্ড্রন়্‌ পূঙ্গৰ়ল্গৰ‍্ ৱেল্গ
করঙ্গুৱিৱার্ উৰ‍্মহিৰ়ুঙ্ কোন়্‌গৰ়ল্গৰ‍্ ৱেল্গ
সিরঙ্গুৱিৱার্ ওঙ্গুৱিক্কুঞ্ সীরোন়্‌ কৰ়ল্ৱেল্গ ১০
ঈস ন়ডিবোট্রি এন্দৈ যডিবোট্রি
তেস ন়ডিবোট্রি সিৱন়্‌চে ৱডিবোট্রি
নেযত্তে নিণ্ড্র নিমল ন়ডিবোট্রি
মাযপ্ পির়প্পর়ুক্কুম্ মন়্‌ন় ন়ডিবোট্রি
সীরার্ পেরুন্দুর়ৈনম্ তেৱ ন়ডিবোট্রি ১৫
আরাদ ইন়্‌বম্ অরুৰুমলৈ পোট্রি
সিৱন়ৱন়্‌এন়্‌ সিন্দৈযুৰ‍্ নিণ্ড্র অদন়াল্
অৱন়রু ৰালে অৱন়্‌দাৰ‍্ ৱণঙ্ঙ্গিচ্
সিন্দৈ মহিৰ়চ্ চিৱবুরা ণন্দন়্‌ন়ৈ
মুন্দৈ ৱিন়ৈমুৰ়ুদুম্ মোয উরৈপ্পন়্‌যান়্‌ ২০
কণ্ণুদলান়্‌ তন়্‌গরুণৈক্ কণ্গাট্ট ৱন্দেয্দি
এণ্ণুদর়্‌ কেট্টা এৰ়িলার্ কৰ়লির়ৈঞ্জি
ৱিণ্ণির়ৈন্দু মণ্ণির়ৈন্দু মিক্কায্ ৱিৰঙ্গোৰিযায্
এণ্ণির়ন্ দেল্লৈ যিলাদান়ে নিন়্‌বেরুঞ্জীর্
পোল্লা ৱিন়ৈযেন়্‌ পুহৰ়ুমা র়োণ্ড্রর়িযেন়্‌ ২৫
পুল্লাহিপ্ পূডায্প্ পুৰ়ুৱায্ মরমাহিপ্
পল্ৱিরুহ মাহিপ্ পর়ৱৈযায্প্ পাম্বাহিক্
কল্লায্ মন়িদরায্প্ পেযায্ক্ কণঙ্গৰায্
ৱল্লসুর রাহি মুন়িৱরায্ত্ তেৱরায্চ্
সেল্লাঅ নিণ্ড্রইত্ তাৱর সঙ্গমত্তুৰ‍্ ৩০
এল্লাপ্ পির়প্পুম্ পির়ন্দিৰৈত্তেন়্‌ এম্বেরুমান়্‌
মেয্যেউন়্‌ পোন়্‌ন়ডিহৰ‍্ কণ্ডিণ্ড্রু ৱীডুট্রেন়্‌
উয্যএন়্‌ উৰ‍্ৰত্তুৰ‍্ ওঙ্গার মায্নিণ্ড্র
মেয্যা ৱিমলা ৱিডৈপ্পাহা ৱেদঙ্গৰ‍্
ঐযা এন়ওঙ্গি আৰ়্‌ন্দহণ্ড্র নুণ্ণিযন়ে ৩৫
ৱেয্যায্ তণিযায্ ইযমান় ন়াম্ৱিমলা
পোয্যা যিন়ৱেল্লাম্ পোযহল ৱন্দরুৰি
মেয্ঞ্ঞান় মাহি মিৰির্গিণ্ড্র মেয্চ্চুডরে
এঞ্ঞান়ম্ ইল্লাদেন়্‌ ইন়্‌বপ্ পেরুমান়ে
অঞ্ঞান়ম্ তন়্‌ন়ৈ অহল্ৱিক্কুম্ নল্লর়িৱে ৪০
আক্কম্ অৰৱির়ুদি ইল্লায্ অন়ৈত্তুলহুম্
আক্কুৱায্ কাপ্পায্ অৰ়িপ্পায্ অরুৰ‍্দরুৱায্
পোক্কুৱায্ এন়্‌ন়ৈপ্ পুহুৱিপ্পায্ নিন়্‌দোৰ়ুম্বিন়্‌
নাট্রত্তিন়্‌ নেরিযায্ সেযায্ নণিযান়ে
মাট্রম্ মন়ঙ্গৰ়িয নিণ্ড্র মর়ৈযোন়ে ৪৫
কর়ন্দবাল্ কন়্‌ন়লোডু নেয্গলন্দার়্‌ পোলচ্
সির়ন্দডিযার্ সিন্দন়ৈযুৰ‍্ তেন়ূর়ি নিণ্ড্রু
পির়ন্দ পির়প্পর়ুক্কুম্ এঙ্গৰ‍্ পেরুমান়্‌
নির়ঙ্গৰো রৈন্দুডৈযায্ ৱিণ্ণোর্গ ৰেত্ত
মর়ৈন্দিরুন্দায্ এম্বেরুমান়্‌ ৱল্ৱিন়ৈযেন়্‌ তন়্‌ন়ৈ ৫০
মর়ৈন্দিড মূডিয মায ইরুৰৈ
অর়ম্বাৱম্ এন়্‌ন়ুম্ অরুঙ্গযিট্রার়্‌ কট্টিপ্
পুর়ন্দোল্বোর্ত্ তেঙ্গুম্ পুৰ়ুৱৰ়ুক্কু মূডি
মলঞ্জোরুম্ ওন়্‌বদু ৱাযির়্‌ কুডিলৈ
মলঙ্গপ্ পুলন়ৈন্দুম্ ৱঞ্জন়ৈযৈচ্ চেয্য ৫৫
ৱিলঙ্গু মন়ত্তাল্ ৱিমলা উন়ক্কুক্
কলন্দঅন়্‌ পাহিক্ কসিন্দুৰ‍্ ৰুরুহুম্
নলন্দান়্‌ ইলাদ সির়িযের়্‌কু নল্গি
নিলন্দন়্‌মেল্ ৱন্দরুৰি নীৰ‍্গৰ়ল্গৰ‍্ কাঅট্টি
নাযির়্‌ কডৈযায্ক্ কিডন্দ অডিযের়্‌কুত্ ৬০
তাযির়্‌ সির়ন্দ তযাৱান় তত্তুৱন়ে
মাসট্র সোদি মলর্ন্দ মলর্চ্চুডরে
তেসন়ে তেন়া রমুদে সিৱবুরন়ে
পাসমাম্ পট্রর়ুত্তুপ্ পারিক্কুম্ আরিযন়ে
নেস অরুৰ‍্বুরিন্দু নেঞ্জিল্ৱঞ্ সঙ্গেডপ্ ৬৫
পেরাদু নিণ্ড্র পেরুঙ্গরুণৈপ্ পেরার়ে
আরা অমুদে অৰৱিলাপ্ পেম্মান়ে
ওরাদার্ উৰ‍্ৰত্ তোৰিক্কুম্ ওৰিযান়ে
নীরায্ উরুক্কিযেন়্‌ আরুযিরায্ নিণ্ড্রান়ে
ইন়্‌বমুন্ দুন়্‌বমুম্ ইল্লান়ে উৰ‍্ৰান়ে ৭০
অন়্‌বরুক্ কন়্‌বন়ে যাৱৈযুমায্ অল্লৈযুমাঞ্
সোদিযন়ে তুন়্‌ন়িরুৰে তোণ্ড্রাপ্ পেরুমৈযন়ে
আদিযন়ে অন্দম্ নডুৱাহি অল্লান়ে
ঈর্ত্তেন়্‌ন়ৈ যাট্কোণ্ড এন্দৈ পেরুমান়ে
কূর্ত্তমেয্ঞ্ ঞান়ত্তার়্‌ কোণ্ডুণর্ৱার্ তঙ্গরুত্তিন়্‌ ৭৫
নোক্করিয নোক্কে নুণুক্করিয নুণ্ণুণর্ৱে
পোক্কুম্ ৱরৱুম্ পুণর্ৱুমিলাপ্ পুণ্ণিযন়ে
কাক্কুমেঙ্ কাৱলন়ে কাণ্বরিয পেরোৰিযে
আট্রিন়্‌ব ৱেৰ‍্ৰমে অত্তামিক্ কায্নিণ্ড্র
তোট্রচ্ চুডরোৰিযায্চ্ চোল্লাদ নুণ্ণুণর্ৱায্৮০
মাট্রমাম্ ৱৈযহত্তিন়্‌ ৱেৱ্ৱের়ে ৱন্দর়িৱাম্
তেট্রন়ে তেট্রত্ তেৰিৱেএন়্‌ সিন্দন়ৈযুৰ‍্
ঊট্রান় উণ্ণা রমুদে উডৈযান়ে
ৱেট্রু ৱিহার ৱিডক্কুডম্বি ন়ুট্কিডপ্প
আট্রেন়্‌এম্ ঐযা অরন়েও এণ্ড্রেণ্ড্রু ৮৫
পোট্রিপ্ পুহৰ়্‌ন্দিরুন্দু পোয্গেট্টু মেয্আন়ার্
মীট্টিঙ্গু ৱন্দু ৱিন়ৈপ্পির়ৱি সারামে
কৰ‍্ৰপ্ পুলক্কুরম্বৈ কট্টৰ়িক্ক ৱল্লান়ে
নৰ‍্ৰিরুৰিল্ নট্টম্ পযিণ্ড্রাডুম্ নাদন়ে
তিল্লৈযুট্ কূত্তন়ে তেন়্‌বাণ্ডি নাট্টান়ে ৯০
অল্লর়্‌ পির়ৱি অর়ুপ্পান়ে ওএণ্ড্রু
সোল্লর়্‌ করিযান়ৈচ্ চোল্লিত্ তিরুৱডিক্কীৰ়্‌চ্
সোল্লিয পাট্টিন়্‌ পোরুৰুণর্ন্দু সোল্লুৱার্
সেল্ৱর্ সিৱবুরত্তিন়্‌ উৰ‍্ৰার্ সিৱন়ডিক্কীৰ়্‌প্
পল্লোরুম্ এত্তপ্ পণিন্দু ৯৫


Open the Grantha Section in a New Tab
Font download - வட்டெழுத்து எழுத்துரு இறக்கம்

நமச்சிவாய வாஅழ்க நாதன்தாள் வாழ்க
இமைப்பொழுதும் என்நெஞ்சில் நீங்காதான் தாள்வாழ்க
கோகழி யாண்ட குருமணிதன் தாள்வாழ்க
ஆகம மாகிநின் றண்ணிப்பான் தாள்வாழ்க
ஏகன் அநேகன் இறைவ னடிவாழ்க 5
வேகங் கெடுத்தாண்ட வேந்தனடி வெல்க
பிறப்பறுக்கும் பிஞ்ஞகன்றன் பெய்கழல்கள் வெல்க
புறத்தார்க்குச் சேயோன்றன் பூங்கழல்கள் வெல்க
கரங்குவிவார் உள்மகிழுங் கோன்கழல்கள் வெல்க
சிரங்குவிவார் ஓங்குவிக்குஞ் சீரோன் கழல்வெல்க 10
ஈச னடிபோற்றி எந்தை யடிபோற்றி
தேச னடிபோற்றி சிவன்சே வடிபோற்றி
நேயத்தே நின்ற நிமல னடிபோற்றி
மாயப் பிறப்பறுக்கும் மன்ன னடிபோற்றி
சீரார் பெருந்துறைநம் தேவ னடிபோற்றி 15
ஆராத இன்பம் அருளுமலை போற்றி
சிவனவன்என் சிந்தையுள் நின்ற அதனால்
அவனரு ளாலே அவன்தாள் வணங்ங்கிச்
சிந்தை மகிழச் சிவபுரா ணந்தன்னை
முந்தை வினைமுழுதும் மோய உரைப்பன்யான் 20
கண்ணுதலான் தன்கருணைக் கண்காட்ட வந்தெய்தி
எண்ணுதற் கெட்டா எழிலார் கழலிறைஞ்சி
விண்ணிறைந்து மண்ணிறைந்து மிக்காய் விளங்கொளியாய்
எண்ணிறந் தெல்லை யிலாதானே நின்பெருஞ்சீர்
பொல்லா வினையேன் புகழுமா றொன்றறியேன் 25
புல்லாகிப் பூடாய்ப் புழுவாய் மரமாகிப்
பல்விருக மாகிப் பறவையாய்ப் பாம்பாகிக்
கல்லாய் மனிதராய்ப் பேயாய்க் கணங்களாய்
வல்லசுர ராகி முனிவராய்த் தேவராய்ச்
செல்லாஅ நின்றஇத் தாவர சங்கமத்துள் 30
எல்லாப் பிறப்பும் பிறந்திளைத்தேன் எம்பெருமான்
மெய்யேஉன் பொன்னடிகள் கண்டின்று வீடுற்றேன்
உய்யஎன் உள்ளத்துள் ஓங்கார மாய்நின்ற
மெய்யா விமலா விடைப்பாகா வேதங்கள்
ஐயா எனஓங்கி ஆழ்ந்தகன்ற நுண்ணியனே 35
வெய்யாய் தணியாய் இயமான னாம்விமலா
பொய்யா யினவெல்லாம் போயகல வந்தருளி
மெய்ஞ்ஞான மாகி மிளிர்கின்ற மெய்ச்சுடரே
எஞ்ஞானம் இல்லாதேன் இன்பப் பெருமானே
அஞ்ஞானம் தன்னை அகல்விக்கும் நல்லறிவே 40
ஆக்கம் அளவிறுதி இல்லாய் அனைத்துலகும்
ஆக்குவாய் காப்பாய் அழிப்பாய் அருள்தருவாய்
போக்குவாய் என்னைப் புகுவிப்பாய் நின்தொழும்பின்
நாற்றத்தின் நேரியாய் சேயாய் நணியானே
மாற்றம் மனங்கழிய நின்ற மறையோனே 45
கறந்தபால் கன்னலொடு நெய்கலந்தாற் போலச்
சிறந்தடியார் சிந்தனையுள் தேனூறி நின்று
பிறந்த பிறப்பறுக்கும் எங்கள் பெருமான்
நிறங்களோ ரைந்துடையாய் விண்ணோர்க ளேத்த
மறைந்திருந்தாய் எம்பெருமான் வல்வினையேன் தன்னை 50
மறைந்திட மூடிய மாய இருளை
அறம்பாவம் என்னும் அருங்கயிற்றாற் கட்டிப்
புறந்தோல்போர்த் தெங்கும் புழுவழுக்கு மூடி
மலஞ்சோரும் ஒன்பது வாயிற் குடிலை
மலங்கப் புலனைந்தும் வஞ்சனையைச் செய்ய 55
விலங்கு மனத்தால் விமலா உனக்குக்
கலந்தஅன் பாகிக் கசிந்துள் ளுருகும்
நலந்தான் இலாத சிறியேற்கு நல்கி
நிலந்தன்மேல் வந்தருளி நீள்கழல்கள் காஅட்டி
நாயிற் கடையாய்க் கிடந்த அடியேற்குத் 60
தாயிற் சிறந்த தயாவான தத்துவனே
மாசற்ற சோதி மலர்ந்த மலர்ச்சுடரே
தேசனே தேனா ரமுதே சிவபுரனே
பாசமாம் பற்றறுத்துப் பாரிக்கும் ஆரியனே
நேச அருள்புரிந்து நெஞ்சில்வஞ் சங்கெடப் 65
பேராது நின்ற பெருங்கருணைப் பேராறே
ஆரா அமுதே அளவிலாப் பெம்மானே
ஓராதார் உள்ளத் தொளிக்கும் ஒளியானே
நீராய் உருக்கியென் ஆருயிராய் நின்றானே
இன்பமுந் துன்பமும் இல்லானே உள்ளானே 70
அன்பருக் கன்பனே யாவையுமாய் அல்லையுமாஞ்
சோதியனே துன்னிருளே தோன்றாப் பெருமையனே
ஆதியனே அந்தம் நடுவாகி அல்லானே
ஈர்த்தென்னை யாட்கொண்ட எந்தை பெருமானே
கூர்த்தமெய்ஞ் ஞானத்தாற் கொண்டுணர்வார் தங்கருத்தின் 75
நோக்கரிய நோக்கே நுணுக்கரிய நுண்ணுணர்வே
போக்கும் வரவும் புணர்வுமிலாப் புண்ணியனே
காக்குமெங் காவலனே காண்பரிய பேரொளியே
ஆற்றின்ப வெள்ளமே அத்தாமிக் காய்நின்ற
தோற்றச் சுடரொளியாய்ச் சொல்லாத நுண்ணுணர்வாய்80
மாற்றமாம் வையகத்தின் வெவ்வேறே வந்தறிவாம்
தேற்றனே தேற்றத் தெளிவேஎன் சிந்தனையுள்
ஊற்றான உண்ணா ரமுதே உடையானே
வேற்று விகார விடக்குடம்பி னுட்கிடப்ப
ஆற்றேன்எம் ஐயா அரனேஓ என்றென்று 85
போற்றிப் புகழ்ந்திருந்து பொய்கெட்டு மெய்ஆனார்
மீட்டிங்கு வந்து வினைப்பிறவி சாராமே
கள்ளப் புலக்குரம்பை கட்டழிக்க வல்லானே
நள்ளிருளில் நட்டம் பயின்றாடும் நாதனே
தில்லையுட் கூத்தனே தென்பாண்டி நாட்டானே 90
அல்லற் பிறவி அறுப்பானே ஓஎன்று
சொல்லற் கரியானைச் சொல்லித் திருவடிக்கீழ்ச்
சொல்லிய பாட்டின் பொருளுணர்ந்து சொல்லுவார்
செல்வர் சிவபுரத்தின் உள்ளார் சிவனடிக்கீழ்ப்
பல்லோரும் ஏத்தப் பணிந்து 95


Open the Thamizhi Section in a New Tab
நமச்சிவாய வாஅழ்க நாதன்தாள் வாழ்க
இமைப்பொழுதும் என்நெஞ்சில் நீங்காதான் தாள்வாழ்க
கோகழி யாண்ட குருமணிதன் தாள்வாழ்க
ஆகம மாகிநின் றண்ணிப்பான் தாள்வாழ்க
ஏகன் அநேகன் இறைவ னடிவாழ்க 5
வேகங் கெடுத்தாண்ட வேந்தனடி வெல்க
பிறப்பறுக்கும் பிஞ்ஞகன்றன் பெய்கழல்கள் வெல்க
புறத்தார்க்குச் சேயோன்றன் பூங்கழல்கள் வெல்க
கரங்குவிவார் உள்மகிழுங் கோன்கழல்கள் வெல்க
சிரங்குவிவார் ஓங்குவிக்குஞ் சீரோன் கழல்வெல்க 10
ஈச னடிபோற்றி எந்தை யடிபோற்றி
தேச னடிபோற்றி சிவன்சே வடிபோற்றி
நேயத்தே நின்ற நிமல னடிபோற்றி
மாயப் பிறப்பறுக்கும் மன்ன னடிபோற்றி
சீரார் பெருந்துறைநம் தேவ னடிபோற்றி 15
ஆராத இன்பம் அருளுமலை போற்றி
சிவனவன்என் சிந்தையுள் நின்ற அதனால்
அவனரு ளாலே அவன்தாள் வணங்ங்கிச்
சிந்தை மகிழச் சிவபுரா ணந்தன்னை
முந்தை வினைமுழுதும் மோய உரைப்பன்யான் 20
கண்ணுதலான் தன்கருணைக் கண்காட்ட வந்தெய்தி
எண்ணுதற் கெட்டா எழிலார் கழலிறைஞ்சி
விண்ணிறைந்து மண்ணிறைந்து மிக்காய் விளங்கொளியாய்
எண்ணிறந் தெல்லை யிலாதானே நின்பெருஞ்சீர்
பொல்லா வினையேன் புகழுமா றொன்றறியேன் 25
புல்லாகிப் பூடாய்ப் புழுவாய் மரமாகிப்
பல்விருக மாகிப் பறவையாய்ப் பாம்பாகிக்
கல்லாய் மனிதராய்ப் பேயாய்க் கணங்களாய்
வல்லசுர ராகி முனிவராய்த் தேவராய்ச்
செல்லாஅ நின்றஇத் தாவர சங்கமத்துள் 30
எல்லாப் பிறப்பும் பிறந்திளைத்தேன் எம்பெருமான்
மெய்யேஉன் பொன்னடிகள் கண்டின்று வீடுற்றேன்
உய்யஎன் உள்ளத்துள் ஓங்கார மாய்நின்ற
மெய்யா விமலா விடைப்பாகா வேதங்கள்
ஐயா எனஓங்கி ஆழ்ந்தகன்ற நுண்ணியனே 35
வெய்யாய் தணியாய் இயமான னாம்விமலா
பொய்யா யினவெல்லாம் போயகல வந்தருளி
மெய்ஞ்ஞான மாகி மிளிர்கின்ற மெய்ச்சுடரே
எஞ்ஞானம் இல்லாதேன் இன்பப் பெருமானே
அஞ்ஞானம் தன்னை அகல்விக்கும் நல்லறிவே 40
ஆக்கம் அளவிறுதி இல்லாய் அனைத்துலகும்
ஆக்குவாய் காப்பாய் அழிப்பாய் அருள்தருவாய்
போக்குவாய் என்னைப் புகுவிப்பாய் நின்தொழும்பின்
நாற்றத்தின் நேரியாய் சேயாய் நணியானே
மாற்றம் மனங்கழிய நின்ற மறையோனே 45
கறந்தபால் கன்னலொடு நெய்கலந்தாற் போலச்
சிறந்தடியார் சிந்தனையுள் தேனூறி நின்று
பிறந்த பிறப்பறுக்கும் எங்கள் பெருமான்
நிறங்களோ ரைந்துடையாய் விண்ணோர்க ளேத்த
மறைந்திருந்தாய் எம்பெருமான் வல்வினையேன் தன்னை 50
மறைந்திட மூடிய மாய இருளை
அறம்பாவம் என்னும் அருங்கயிற்றாற் கட்டிப்
புறந்தோல்போர்த் தெங்கும் புழுவழுக்கு மூடி
மலஞ்சோரும் ஒன்பது வாயிற் குடிலை
மலங்கப் புலனைந்தும் வஞ்சனையைச் செய்ய 55
விலங்கு மனத்தால் விமலா உனக்குக்
கலந்தஅன் பாகிக் கசிந்துள் ளுருகும்
நலந்தான் இலாத சிறியேற்கு நல்கி
நிலந்தன்மேல் வந்தருளி நீள்கழல்கள் காஅட்டி
நாயிற் கடையாய்க் கிடந்த அடியேற்குத் 60
தாயிற் சிறந்த தயாவான தத்துவனே
மாசற்ற சோதி மலர்ந்த மலர்ச்சுடரே
தேசனே தேனா ரமுதே சிவபுரனே
பாசமாம் பற்றறுத்துப் பாரிக்கும் ஆரியனே
நேச அருள்புரிந்து நெஞ்சில்வஞ் சங்கெடப் 65
பேராது நின்ற பெருங்கருணைப் பேராறே
ஆரா அமுதே அளவிலாப் பெம்மானே
ஓராதார் உள்ளத் தொளிக்கும் ஒளியானே
நீராய் உருக்கியென் ஆருயிராய் நின்றானே
இன்பமுந் துன்பமும் இல்லானே உள்ளானே 70
அன்பருக் கன்பனே யாவையுமாய் அல்லையுமாஞ்
சோதியனே துன்னிருளே தோன்றாப் பெருமையனே
ஆதியனே அந்தம் நடுவாகி அல்லானே
ஈர்த்தென்னை யாட்கொண்ட எந்தை பெருமானே
கூர்த்தமெய்ஞ் ஞானத்தாற் கொண்டுணர்வார் தங்கருத்தின் 75
நோக்கரிய நோக்கே நுணுக்கரிய நுண்ணுணர்வே
போக்கும் வரவும் புணர்வுமிலாப் புண்ணியனே
காக்குமெங் காவலனே காண்பரிய பேரொளியே
ஆற்றின்ப வெள்ளமே அத்தாமிக் காய்நின்ற
தோற்றச் சுடரொளியாய்ச் சொல்லாத நுண்ணுணர்வாய்80
மாற்றமாம் வையகத்தின் வெவ்வேறே வந்தறிவாம்
தேற்றனே தேற்றத் தெளிவேஎன் சிந்தனையுள்
ஊற்றான உண்ணா ரமுதே உடையானே
வேற்று விகார விடக்குடம்பி னுட்கிடப்ப
ஆற்றேன்எம் ஐயா அரனேஓ என்றென்று 85
போற்றிப் புகழ்ந்திருந்து பொய்கெட்டு மெய்ஆனார்
மீட்டிங்கு வந்து வினைப்பிறவி சாராமே
கள்ளப் புலக்குரம்பை கட்டழிக்க வல்லானே
நள்ளிருளில் நட்டம் பயின்றாடும் நாதனே
தில்லையுட் கூத்தனே தென்பாண்டி நாட்டானே 90
அல்லற் பிறவி அறுப்பானே ஓஎன்று
சொல்லற் கரியானைச் சொல்லித் திருவடிக்கீழ்ச்
சொல்லிய பாட்டின் பொருளுணர்ந்து சொல்லுவார்
செல்வர் சிவபுரத்தின் உள்ளார் சிவனடிக்கீழ்ப்
பல்லோரும் ஏத்தப் பணிந்து 95

Open the Reformed Script Section in a New Tab
नमच्चिवाय वाअऴ्ग नादऩ्दाळ् वाऴ्ग
इमैप्पॊऴुदुम् ऎऩ्नॆञ्जिल् नीङ्गादाऩ् ताळ्वाऴ्ग
कोहऴि याण्ड कुरुमणिदऩ् ताळ्वाऴ्ग
आहम माहिनिण्ड्रण्णिप्पाऩ् ताळ्वाऴ्ग
एहऩ् अनेहऩ् इऱैव ऩडिवाऴ्ग ५
वेहङ् कॆडुत्ताण्ड वेन्दऩडि वॆल्ग
पिऱप्पऱुक्कुम् पिञ्ञहण्ड्रऩ् पॆय्गऴल्गळ् वॆल्ग
पुऱत्तार्क्कुच् चेयोण्ड्रऩ् पूङ्गऴल्गळ् वॆल्ग
करङ्गुविवार् उळ्महिऴुङ् कोऩ्गऴल्गळ् वॆल्ग
सिरङ्गुविवार् ओङ्गुविक्कुञ् सीरोऩ् कऴल्वॆल्ग १०
ईस ऩडिबोट्रि ऎन्दै यडिबोट्रि
तेस ऩडिबोट्रि सिवऩ्चे वडिबोट्रि
नेयत्ते निण्ड्र निमल ऩडिबोट्रि
मायप् पिऱप्पऱुक्कुम् मऩ्ऩ ऩडिबोट्रि
सीरार् पॆरुन्दुऱैनम् तेव ऩडिबोट्रि १५
आराद इऩ्बम् अरुळुमलै पोट्रि
सिवऩवऩ्ऎऩ् सिन्दैयुळ् निण्ड्र अदऩाल्
अवऩरु ळाले अवऩ्दाळ् वणङ्ङ्गिच्
सिन्दै महिऴच् चिवबुरा णन्दऩ्ऩै
मुन्दै विऩैमुऴुदुम् मोय उरैप्पऩ्याऩ् २०
कण्णुदलाऩ् तऩ्गरुणैक् कण्गाट्ट वन्दॆय्दि
ऎण्णुदऱ् कॆट्टा ऎऴिलार् कऴलिऱैञ्जि
विण्णिऱैन्दु मण्णिऱैन्दु मिक्काय् विळङ्गॊळियाय्
ऎण्णिऱन् दॆल्लै यिलादाऩे निऩ्बॆरुञ्जीर्
पॊल्ला विऩैयेऩ् पुहऴुमा ऱॊण्ड्रऱियेऩ् २५
पुल्लाहिप् पूडाय्प् पुऴुवाय् मरमाहिप्
पल्विरुह माहिप् पऱवैयाय्प् पाम्बाहिक्
कल्लाय् मऩिदराय्प् पेयाय्क् कणङ्गळाय्
वल्लसुर राहि मुऩिवराय्त् तेवराय्च्
सॆल्लाअ निण्ड्रइत् तावर सङ्गमत्तुळ् ३०
ऎल्लाप् पिऱप्पुम् पिऱन्दिळैत्तेऩ् ऎम्बॆरुमाऩ्
मॆय्येउऩ् पॊऩ्ऩडिहळ् कण्डिण्ड्रु वीडुट्रेऩ्
उय्यऎऩ् उळ्ळत्तुळ् ओङ्गार माय्निण्ड्र
मॆय्या विमला विडैप्पाहा वेदङ्गळ्
ऐया ऎऩओङ्गि आऴ्न्दहण्ड्र नुण्णियऩे ३५
वॆय्याय् तणियाय् इयमाऩ ऩाम्विमला
पॊय्या यिऩवॆल्लाम् पोयहल वन्दरुळि
मॆय्ञ्ञाऩ माहि मिळिर्गिण्ड्र मॆय्च्चुडरे
ऎञ्ञाऩम् इल्लादेऩ् इऩ्बप् पॆरुमाऩे
अञ्ञाऩम् तऩ्ऩै अहल्विक्कुम् नल्लऱिवे ४०
आक्कम् अळविऱुदि इल्लाय् अऩैत्तुलहुम्
आक्कुवाय् काप्पाय् अऴिप्पाय् अरुळ्दरुवाय्
पोक्कुवाय् ऎऩ्ऩैप् पुहुविप्पाय् निऩ्दॊऴुम्बिऩ्
नाट्रत्तिऩ् नेरियाय् सेयाय् नणियाऩे
माट्रम् मऩङ्गऴिय निण्ड्र मऱैयोऩे ४५
कऱन्दबाल् कऩ्ऩलॊडु नॆय्गलन्दाऱ् पोलच्
सिऱन्दडियार् सिन्दऩैयुळ् तेऩूऱि निण्ड्रु
पिऱन्द पिऱप्पऱुक्कुम् ऎङ्गळ् पॆरुमाऩ्
निऱङ्गळो रैन्दुडैयाय् विण्णोर्ग ळेत्त
मऱैन्दिरुन्दाय् ऎम्बॆरुमाऩ् वल्विऩैयेऩ् तऩ्ऩै ५०
मऱैन्दिड मूडिय माय इरुळै
अऱम्बावम् ऎऩ्ऩुम् अरुङ्गयिट्राऱ् कट्टिप्
पुऱन्दोल्बोर्त् तॆङ्गुम् पुऴुवऴुक्कु मूडि
मलञ्जोरुम् ऒऩ्बदु वायिऱ् कुडिलै
मलङ्गप् पुलऩैन्दुम् वञ्जऩैयैच् चॆय्य ५५
विलङ्गु मऩत्ताल् विमला उऩक्कुक्
कलन्दअऩ् पाहिक् कसिन्दुळ् ळुरुहुम्
नलन्दाऩ् इलाद सिऱियेऱ्कु नल्गि
निलन्दऩ्मेल् वन्दरुळि नीळ्गऴल्गळ् काअट्टि
नायिऱ् कडैयाय्क् किडन्द अडियेऱ्कुत् ६०
तायिऱ् सिऱन्द तयावाऩ तत्तुवऩे
मासट्र सोदि मलर्न्द मलर्च्चुडरे
तेसऩे तेऩा रमुदे सिवबुरऩे
पासमाम् पट्रऱुत्तुप् पारिक्कुम् आरियऩे
नेस अरुळ्बुरिन्दु नॆञ्जिल्वञ् सङ्गॆडप् ६५
पेरादु निण्ड्र पॆरुङ्गरुणैप् पेराऱे
आरा अमुदे अळविलाप् पॆम्माऩे
ओरादार् उळ्ळत् तॊळिक्कुम् ऒळियाऩे
नीराय् उरुक्कियॆऩ् आरुयिराय् निण्ड्राऩे
इऩ्बमुन् दुऩ्बमुम् इल्लाऩे उळ्ळाऩे ७०
अऩ्बरुक् कऩ्बऩे यावैयुमाय् अल्लैयुमाञ्
सोदियऩे तुऩ्ऩिरुळे तोण्ड्राप् पॆरुमैयऩे
आदियऩे अन्दम् नडुवाहि अल्लाऩे
ईर्त्तॆऩ्ऩै याट्कॊण्ड ऎन्दै पॆरुमाऩे
कूर्त्तमॆय्ञ् ञाऩत्ताऱ् कॊण्डुणर्वार् तङ्गरुत्तिऩ् ७५
नोक्करिय नोक्के नुणुक्करिय नुण्णुणर्वे
पोक्कुम् वरवुम् पुणर्वुमिलाप् पुण्णियऩे
काक्कुमॆङ् कावलऩे काण्बरिय पेरॊळिये
आट्रिऩ्ब वॆळ्ळमे अत्तामिक् काय्निण्ड्र
तोट्रच् चुडरॊळियाय्च् चॊल्लाद नुण्णुणर्वाय्८०
माट्रमाम् वैयहत्तिऩ् वॆव्वेऱे वन्दऱिवाम्
तेट्रऩे तेट्रत् तॆळिवेऎऩ् सिन्दऩैयुळ्
ऊट्राऩ उण्णा रमुदे उडैयाऩे
वेट्रु विहार विडक्कुडम्बि ऩुट्किडप्प
आट्रेऩ्ऎम् ऐया अरऩेओ ऎण्ड्रॆण्ड्रु ८५
पोट्रिप् पुहऴ्न्दिरुन्दु पॊय्गॆट्टु मॆय्आऩार्
मीट्टिङ्गु वन्दु विऩैप्पिऱवि सारामे
कळ्ळप् पुलक्कुरम्बै कट्टऴिक्क वल्लाऩे
नळ्ळिरुळिल् नट्टम् पयिण्ड्राडुम् नादऩे
तिल्लैयुट् कूत्तऩे तॆऩ्बाण्डि नाट्टाऩे ९०
अल्लऱ् पिऱवि अऱुप्पाऩे ओऎण्ड्रु
सॊल्लऱ् करियाऩैच् चॊल्लित् तिरुवडिक्कीऴ्च्
सॊल्लिय पाट्टिऩ् पॊरुळुणर्न्दु सॊल्लुवार्
सॆल्वर् सिवबुरत्तिऩ् उळ्ळार् सिवऩडिक्कीऴ्प्
पल्लोरुम् एत्तप् पणिन्दु ९५

Open the Devanagari Section in a New Tab
ನಮಚ್ಚಿವಾಯ ವಾಅೞ್ಗ ನಾದನ್ದಾಳ್ ವಾೞ್ಗ
ಇಮೈಪ್ಪೊೞುದುಂ ಎನ್ನೆಂಜಿಲ್ ನೀಂಗಾದಾನ್ ತಾಳ್ವಾೞ್ಗ
ಕೋಹೞಿ ಯಾಂಡ ಕುರುಮಣಿದನ್ ತಾಳ್ವಾೞ್ಗ
ಆಹಮ ಮಾಹಿನಿಂಡ್ರಣ್ಣಿಪ್ಪಾನ್ ತಾಳ್ವಾೞ್ಗ
ಏಹನ್ ಅನೇಹನ್ ಇಱೈವ ನಡಿವಾೞ್ಗ ೫
ವೇಹಙ್ ಕೆಡುತ್ತಾಂಡ ವೇಂದನಡಿ ವೆಲ್ಗ
ಪಿಱಪ್ಪಱುಕ್ಕುಂ ಪಿಞ್ಞಹಂಡ್ರನ್ ಪೆಯ್ಗೞಲ್ಗಳ್ ವೆಲ್ಗ
ಪುಱತ್ತಾರ್ಕ್ಕುಚ್ ಚೇಯೋಂಡ್ರನ್ ಪೂಂಗೞಲ್ಗಳ್ ವೆಲ್ಗ
ಕರಂಗುವಿವಾರ್ ಉಳ್ಮಹಿೞುಙ್ ಕೋನ್ಗೞಲ್ಗಳ್ ವೆಲ್ಗ
ಸಿರಂಗುವಿವಾರ್ ಓಂಗುವಿಕ್ಕುಞ್ ಸೀರೋನ್ ಕೞಲ್ವೆಲ್ಗ ೧೦
ಈಸ ನಡಿಬೋಟ್ರಿ ಎಂದೈ ಯಡಿಬೋಟ್ರಿ
ತೇಸ ನಡಿಬೋಟ್ರಿ ಸಿವನ್ಚೇ ವಡಿಬೋಟ್ರಿ
ನೇಯತ್ತೇ ನಿಂಡ್ರ ನಿಮಲ ನಡಿಬೋಟ್ರಿ
ಮಾಯಪ್ ಪಿಱಪ್ಪಱುಕ್ಕುಂ ಮನ್ನ ನಡಿಬೋಟ್ರಿ
ಸೀರಾರ್ ಪೆರುಂದುಱೈನಂ ತೇವ ನಡಿಬೋಟ್ರಿ ೧೫
ಆರಾದ ಇನ್ಬಂ ಅರುಳುಮಲೈ ಪೋಟ್ರಿ
ಸಿವನವನ್ಎನ್ ಸಿಂದೈಯುಳ್ ನಿಂಡ್ರ ಅದನಾಲ್
ಅವನರು ಳಾಲೇ ಅವನ್ದಾಳ್ ವಣಙ್ಂಗಿಚ್
ಸಿಂದೈ ಮಹಿೞಚ್ ಚಿವಬುರಾ ಣಂದನ್ನೈ
ಮುಂದೈ ವಿನೈಮುೞುದುಂ ಮೋಯ ಉರೈಪ್ಪನ್ಯಾನ್ ೨೦
ಕಣ್ಣುದಲಾನ್ ತನ್ಗರುಣೈಕ್ ಕಣ್ಗಾಟ್ಟ ವಂದೆಯ್ದಿ
ಎಣ್ಣುದಱ್ ಕೆಟ್ಟಾ ಎೞಿಲಾರ್ ಕೞಲಿಱೈಂಜಿ
ವಿಣ್ಣಿಱೈಂದು ಮಣ್ಣಿಱೈಂದು ಮಿಕ್ಕಾಯ್ ವಿಳಂಗೊಳಿಯಾಯ್
ಎಣ್ಣಿಱನ್ ದೆಲ್ಲೈ ಯಿಲಾದಾನೇ ನಿನ್ಬೆರುಂಜೀರ್
ಪೊಲ್ಲಾ ವಿನೈಯೇನ್ ಪುಹೞುಮಾ ಱೊಂಡ್ರಱಿಯೇನ್ ೨೫
ಪುಲ್ಲಾಹಿಪ್ ಪೂಡಾಯ್ಪ್ ಪುೞುವಾಯ್ ಮರಮಾಹಿಪ್
ಪಲ್ವಿರುಹ ಮಾಹಿಪ್ ಪಱವೈಯಾಯ್ಪ್ ಪಾಂಬಾಹಿಕ್
ಕಲ್ಲಾಯ್ ಮನಿದರಾಯ್ಪ್ ಪೇಯಾಯ್ಕ್ ಕಣಂಗಳಾಯ್
ವಲ್ಲಸುರ ರಾಹಿ ಮುನಿವರಾಯ್ತ್ ತೇವರಾಯ್ಚ್
ಸೆಲ್ಲಾಅ ನಿಂಡ್ರಇತ್ ತಾವರ ಸಂಗಮತ್ತುಳ್ ೩೦
ಎಲ್ಲಾಪ್ ಪಿಱಪ್ಪುಂ ಪಿಱಂದಿಳೈತ್ತೇನ್ ಎಂಬೆರುಮಾನ್
ಮೆಯ್ಯೇಉನ್ ಪೊನ್ನಡಿಹಳ್ ಕಂಡಿಂಡ್ರು ವೀಡುಟ್ರೇನ್
ಉಯ್ಯಎನ್ ಉಳ್ಳತ್ತುಳ್ ಓಂಗಾರ ಮಾಯ್ನಿಂಡ್ರ
ಮೆಯ್ಯಾ ವಿಮಲಾ ವಿಡೈಪ್ಪಾಹಾ ವೇದಂಗಳ್
ಐಯಾ ಎನಓಂಗಿ ಆೞ್ಂದಹಂಡ್ರ ನುಣ್ಣಿಯನೇ ೩೫
ವೆಯ್ಯಾಯ್ ತಣಿಯಾಯ್ ಇಯಮಾನ ನಾಮ್ವಿಮಲಾ
ಪೊಯ್ಯಾ ಯಿನವೆಲ್ಲಾಂ ಪೋಯಹಲ ವಂದರುಳಿ
ಮೆಯ್ಞ್ಞಾನ ಮಾಹಿ ಮಿಳಿರ್ಗಿಂಡ್ರ ಮೆಯ್ಚ್ಚುಡರೇ
ಎಞ್ಞಾನಂ ಇಲ್ಲಾದೇನ್ ಇನ್ಬಪ್ ಪೆರುಮಾನೇ
ಅಞ್ಞಾನಂ ತನ್ನೈ ಅಹಲ್ವಿಕ್ಕುಂ ನಲ್ಲಱಿವೇ ೪೦
ಆಕ್ಕಂ ಅಳವಿಱುದಿ ಇಲ್ಲಾಯ್ ಅನೈತ್ತುಲಹುಂ
ಆಕ್ಕುವಾಯ್ ಕಾಪ್ಪಾಯ್ ಅೞಿಪ್ಪಾಯ್ ಅರುಳ್ದರುವಾಯ್
ಪೋಕ್ಕುವಾಯ್ ಎನ್ನೈಪ್ ಪುಹುವಿಪ್ಪಾಯ್ ನಿನ್ದೊೞುಂಬಿನ್
ನಾಟ್ರತ್ತಿನ್ ನೇರಿಯಾಯ್ ಸೇಯಾಯ್ ನಣಿಯಾನೇ
ಮಾಟ್ರಂ ಮನಂಗೞಿಯ ನಿಂಡ್ರ ಮಱೈಯೋನೇ ೪೫
ಕಱಂದಬಾಲ್ ಕನ್ನಲೊಡು ನೆಯ್ಗಲಂದಾಱ್ ಪೋಲಚ್
ಸಿಱಂದಡಿಯಾರ್ ಸಿಂದನೈಯುಳ್ ತೇನೂಱಿ ನಿಂಡ್ರು
ಪಿಱಂದ ಪಿಱಪ್ಪಱುಕ್ಕುಂ ಎಂಗಳ್ ಪೆರುಮಾನ್
ನಿಱಂಗಳೋ ರೈಂದುಡೈಯಾಯ್ ವಿಣ್ಣೋರ್ಗ ಳೇತ್ತ
ಮಱೈಂದಿರುಂದಾಯ್ ಎಂಬೆರುಮಾನ್ ವಲ್ವಿನೈಯೇನ್ ತನ್ನೈ ೫೦
ಮಱೈಂದಿಡ ಮೂಡಿಯ ಮಾಯ ಇರುಳೈ
ಅಱಂಬಾವಂ ಎನ್ನುಂ ಅರುಂಗಯಿಟ್ರಾಱ್ ಕಟ್ಟಿಪ್
ಪುಱಂದೋಲ್ಬೋರ್ತ್ ತೆಂಗುಂ ಪುೞುವೞುಕ್ಕು ಮೂಡಿ
ಮಲಂಜೋರುಂ ಒನ್ಬದು ವಾಯಿಱ್ ಕುಡಿಲೈ
ಮಲಂಗಪ್ ಪುಲನೈಂದುಂ ವಂಜನೈಯೈಚ್ ಚೆಯ್ಯ ೫೫
ವಿಲಂಗು ಮನತ್ತಾಲ್ ವಿಮಲಾ ಉನಕ್ಕುಕ್
ಕಲಂದಅನ್ ಪಾಹಿಕ್ ಕಸಿಂದುಳ್ ಳುರುಹುಂ
ನಲಂದಾನ್ ಇಲಾದ ಸಿಱಿಯೇಱ್ಕು ನಲ್ಗಿ
ನಿಲಂದನ್ಮೇಲ್ ವಂದರುಳಿ ನೀಳ್ಗೞಲ್ಗಳ್ ಕಾಅಟ್ಟಿ
ನಾಯಿಱ್ ಕಡೈಯಾಯ್ಕ್ ಕಿಡಂದ ಅಡಿಯೇಱ್ಕುತ್ ೬೦
ತಾಯಿಱ್ ಸಿಱಂದ ತಯಾವಾನ ತತ್ತುವನೇ
ಮಾಸಟ್ರ ಸೋದಿ ಮಲರ್ಂದ ಮಲರ್ಚ್ಚುಡರೇ
ತೇಸನೇ ತೇನಾ ರಮುದೇ ಸಿವಬುರನೇ
ಪಾಸಮಾಂ ಪಟ್ರಱುತ್ತುಪ್ ಪಾರಿಕ್ಕುಂ ಆರಿಯನೇ
ನೇಸ ಅರುಳ್ಬುರಿಂದು ನೆಂಜಿಲ್ವಞ್ ಸಂಗೆಡಪ್ ೬೫
ಪೇರಾದು ನಿಂಡ್ರ ಪೆರುಂಗರುಣೈಪ್ ಪೇರಾಱೇ
ಆರಾ ಅಮುದೇ ಅಳವಿಲಾಪ್ ಪೆಮ್ಮಾನೇ
ಓರಾದಾರ್ ಉಳ್ಳತ್ ತೊಳಿಕ್ಕುಂ ಒಳಿಯಾನೇ
ನೀರಾಯ್ ಉರುಕ್ಕಿಯೆನ್ ಆರುಯಿರಾಯ್ ನಿಂಡ್ರಾನೇ
ಇನ್ಬಮುನ್ ದುನ್ಬಮುಂ ಇಲ್ಲಾನೇ ಉಳ್ಳಾನೇ ೭೦
ಅನ್ಬರುಕ್ ಕನ್ಬನೇ ಯಾವೈಯುಮಾಯ್ ಅಲ್ಲೈಯುಮಾಞ್
ಸೋದಿಯನೇ ತುನ್ನಿರುಳೇ ತೋಂಡ್ರಾಪ್ ಪೆರುಮೈಯನೇ
ಆದಿಯನೇ ಅಂದಂ ನಡುವಾಹಿ ಅಲ್ಲಾನೇ
ಈರ್ತ್ತೆನ್ನೈ ಯಾಟ್ಕೊಂಡ ಎಂದೈ ಪೆರುಮಾನೇ
ಕೂರ್ತ್ತಮೆಯ್ಞ್ ಞಾನತ್ತಾಱ್ ಕೊಂಡುಣರ್ವಾರ್ ತಂಗರುತ್ತಿನ್ ೭೫
ನೋಕ್ಕರಿಯ ನೋಕ್ಕೇ ನುಣುಕ್ಕರಿಯ ನುಣ್ಣುಣರ್ವೇ
ಪೋಕ್ಕುಂ ವರವುಂ ಪುಣರ್ವುಮಿಲಾಪ್ ಪುಣ್ಣಿಯನೇ
ಕಾಕ್ಕುಮೆಙ್ ಕಾವಲನೇ ಕಾಣ್ಬರಿಯ ಪೇರೊಳಿಯೇ
ಆಟ್ರಿನ್ಬ ವೆಳ್ಳಮೇ ಅತ್ತಾಮಿಕ್ ಕಾಯ್ನಿಂಡ್ರ
ತೋಟ್ರಚ್ ಚುಡರೊಳಿಯಾಯ್ಚ್ ಚೊಲ್ಲಾದ ನುಣ್ಣುಣರ್ವಾಯ್೮೦
ಮಾಟ್ರಮಾಂ ವೈಯಹತ್ತಿನ್ ವೆವ್ವೇಱೇ ವಂದಱಿವಾಂ
ತೇಟ್ರನೇ ತೇಟ್ರತ್ ತೆಳಿವೇಎನ್ ಸಿಂದನೈಯುಳ್
ಊಟ್ರಾನ ಉಣ್ಣಾ ರಮುದೇ ಉಡೈಯಾನೇ
ವೇಟ್ರು ವಿಹಾರ ವಿಡಕ್ಕುಡಂಬಿ ನುಟ್ಕಿಡಪ್ಪ
ಆಟ್ರೇನ್ಎಂ ಐಯಾ ಅರನೇಓ ಎಂಡ್ರೆಂಡ್ರು ೮೫
ಪೋಟ್ರಿಪ್ ಪುಹೞ್ಂದಿರುಂದು ಪೊಯ್ಗೆಟ್ಟು ಮೆಯ್ಆನಾರ್
ಮೀಟ್ಟಿಂಗು ವಂದು ವಿನೈಪ್ಪಿಱವಿ ಸಾರಾಮೇ
ಕಳ್ಳಪ್ ಪುಲಕ್ಕುರಂಬೈ ಕಟ್ಟೞಿಕ್ಕ ವಲ್ಲಾನೇ
ನಳ್ಳಿರುಳಿಲ್ ನಟ್ಟಂ ಪಯಿಂಡ್ರಾಡುಂ ನಾದನೇ
ತಿಲ್ಲೈಯುಟ್ ಕೂತ್ತನೇ ತೆನ್ಬಾಂಡಿ ನಾಟ್ಟಾನೇ ೯೦
ಅಲ್ಲಱ್ ಪಿಱವಿ ಅಱುಪ್ಪಾನೇ ಓಎಂಡ್ರು
ಸೊಲ್ಲಱ್ ಕರಿಯಾನೈಚ್ ಚೊಲ್ಲಿತ್ ತಿರುವಡಿಕ್ಕೀೞ್ಚ್
ಸೊಲ್ಲಿಯ ಪಾಟ್ಟಿನ್ ಪೊರುಳುಣರ್ಂದು ಸೊಲ್ಲುವಾರ್
ಸೆಲ್ವರ್ ಸಿವಬುರತ್ತಿನ್ ಉಳ್ಳಾರ್ ಸಿವನಡಿಕ್ಕೀೞ್ಪ್
ಪಲ್ಲೋರುಂ ಏತ್ತಪ್ ಪಣಿಂದು ೯೫

Open the Kannada Section in a New Tab
నమచ్చివాయ వాఅళ్గ నాదన్దాళ్ వాళ్గ
ఇమైప్పొళుదుం ఎన్నెంజిల్ నీంగాదాన్ తాళ్వాళ్గ
కోహళి యాండ కురుమణిదన్ తాళ్వాళ్గ
ఆహమ మాహినిండ్రణ్ణిప్పాన్ తాళ్వాళ్గ
ఏహన్ అనేహన్ ఇఱైవ నడివాళ్గ 5
వేహఙ్ కెడుత్తాండ వేందనడి వెల్గ
పిఱప్పఱుక్కుం పిఞ్ఞహండ్రన్ పెయ్గళల్గళ్ వెల్గ
పుఱత్తార్క్కుచ్ చేయోండ్రన్ పూంగళల్గళ్ వెల్గ
కరంగువివార్ ఉళ్మహిళుఙ్ కోన్గళల్గళ్ వెల్గ
సిరంగువివార్ ఓంగువిక్కుఞ్ సీరోన్ కళల్వెల్గ 10
ఈస నడిబోట్రి ఎందై యడిబోట్రి
తేస నడిబోట్రి సివన్చే వడిబోట్రి
నేయత్తే నిండ్ర నిమల నడిబోట్రి
మాయప్ పిఱప్పఱుక్కుం మన్న నడిబోట్రి
సీరార్ పెరుందుఱైనం తేవ నడిబోట్రి 15
ఆరాద ఇన్బం అరుళుమలై పోట్రి
సివనవన్ఎన్ సిందైయుళ్ నిండ్ర అదనాల్
అవనరు ళాలే అవన్దాళ్ వణఙ్ంగిచ్
సిందై మహిళచ్ చివబురా ణందన్నై
ముందై వినైముళుదుం మోయ ఉరైప్పన్యాన్ 20
కణ్ణుదలాన్ తన్గరుణైక్ కణ్గాట్ట వందెయ్ది
ఎణ్ణుదఱ్ కెట్టా ఎళిలార్ కళలిఱైంజి
విణ్ణిఱైందు మణ్ణిఱైందు మిక్కాయ్ విళంగొళియాయ్
ఎణ్ణిఱన్ దెల్లై యిలాదానే నిన్బెరుంజీర్
పొల్లా వినైయేన్ పుహళుమా ఱొండ్రఱియేన్ 25
పుల్లాహిప్ పూడాయ్ప్ పుళువాయ్ మరమాహిప్
పల్విరుహ మాహిప్ పఱవైయాయ్ప్ పాంబాహిక్
కల్లాయ్ మనిదరాయ్ప్ పేయాయ్క్ కణంగళాయ్
వల్లసుర రాహి మునివరాయ్త్ తేవరాయ్చ్
సెల్లాఅ నిండ్రఇత్ తావర సంగమత్తుళ్ 30
ఎల్లాప్ పిఱప్పుం పిఱందిళైత్తేన్ ఎంబెరుమాన్
మెయ్యేఉన్ పొన్నడిహళ్ కండిండ్రు వీడుట్రేన్
ఉయ్యఎన్ ఉళ్ళత్తుళ్ ఓంగార మాయ్నిండ్ర
మెయ్యా విమలా విడైప్పాహా వేదంగళ్
ఐయా ఎనఓంగి ఆళ్ందహండ్ర నుణ్ణియనే 35
వెయ్యాయ్ తణియాయ్ ఇయమాన నామ్విమలా
పొయ్యా యినవెల్లాం పోయహల వందరుళి
మెయ్ఞ్ఞాన మాహి మిళిర్గిండ్ర మెయ్చ్చుడరే
ఎఞ్ఞానం ఇల్లాదేన్ ఇన్బప్ పెరుమానే
అఞ్ఞానం తన్నై అహల్విక్కుం నల్లఱివే 40
ఆక్కం అళవిఱుది ఇల్లాయ్ అనైత్తులహుం
ఆక్కువాయ్ కాప్పాయ్ అళిప్పాయ్ అరుళ్దరువాయ్
పోక్కువాయ్ ఎన్నైప్ పుహువిప్పాయ్ నిన్దొళుంబిన్
నాట్రత్తిన్ నేరియాయ్ సేయాయ్ నణియానే
మాట్రం మనంగళియ నిండ్ర మఱైయోనే 45
కఱందబాల్ కన్నలొడు నెయ్గలందాఱ్ పోలచ్
సిఱందడియార్ సిందనైయుళ్ తేనూఱి నిండ్రు
పిఱంద పిఱప్పఱుక్కుం ఎంగళ్ పెరుమాన్
నిఱంగళో రైందుడైయాయ్ విణ్ణోర్గ ళేత్త
మఱైందిరుందాయ్ ఎంబెరుమాన్ వల్వినైయేన్ తన్నై 50
మఱైందిడ మూడియ మాయ ఇరుళై
అఱంబావం ఎన్నుం అరుంగయిట్రాఱ్ కట్టిప్
పుఱందోల్బోర్త్ తెంగుం పుళువళుక్కు మూడి
మలంజోరుం ఒన్బదు వాయిఱ్ కుడిలై
మలంగప్ పులనైందుం వంజనైయైచ్ చెయ్య 55
విలంగు మనత్తాల్ విమలా ఉనక్కుక్
కలందఅన్ పాహిక్ కసిందుళ్ ళురుహుం
నలందాన్ ఇలాద సిఱియేఱ్కు నల్గి
నిలందన్మేల్ వందరుళి నీళ్గళల్గళ్ కాఅట్టి
నాయిఱ్ కడైయాయ్క్ కిడంద అడియేఱ్కుత్ 60
తాయిఱ్ సిఱంద తయావాన తత్తువనే
మాసట్ర సోది మలర్ంద మలర్చ్చుడరే
తేసనే తేనా రముదే సివబురనే
పాసమాం పట్రఱుత్తుప్ పారిక్కుం ఆరియనే
నేస అరుళ్బురిందు నెంజిల్వఞ్ సంగెడప్ 65
పేరాదు నిండ్ర పెరుంగరుణైప్ పేరాఱే
ఆరా అముదే అళవిలాప్ పెమ్మానే
ఓరాదార్ ఉళ్ళత్ తొళిక్కుం ఒళియానే
నీరాయ్ ఉరుక్కియెన్ ఆరుయిరాయ్ నిండ్రానే
ఇన్బమున్ దున్బముం ఇల్లానే ఉళ్ళానే 70
అన్బరుక్ కన్బనే యావైయుమాయ్ అల్లైయుమాఞ్
సోదియనే తున్నిరుళే తోండ్రాప్ పెరుమైయనే
ఆదియనే అందం నడువాహి అల్లానే
ఈర్త్తెన్నై యాట్కొండ ఎందై పెరుమానే
కూర్త్తమెయ్ఞ్ ఞానత్తాఱ్ కొండుణర్వార్ తంగరుత్తిన్ 75
నోక్కరియ నోక్కే నుణుక్కరియ నుణ్ణుణర్వే
పోక్కుం వరవుం పుణర్వుమిలాప్ పుణ్ణియనే
కాక్కుమెఙ్ కావలనే కాణ్బరియ పేరొళియే
ఆట్రిన్బ వెళ్ళమే అత్తామిక్ కాయ్నిండ్ర
తోట్రచ్ చుడరొళియాయ్చ్ చొల్లాద నుణ్ణుణర్వాయ్80
మాట్రమాం వైయహత్తిన్ వెవ్వేఱే వందఱివాం
తేట్రనే తేట్రత్ తెళివేఎన్ సిందనైయుళ్
ఊట్రాన ఉణ్ణా రముదే ఉడైయానే
వేట్రు విహార విడక్కుడంబి నుట్కిడప్ప
ఆట్రేన్ఎం ఐయా అరనేఓ ఎండ్రెండ్రు 85
పోట్రిప్ పుహళ్ందిరుందు పొయ్గెట్టు మెయ్ఆనార్
మీట్టింగు వందు వినైప్పిఱవి సారామే
కళ్ళప్ పులక్కురంబై కట్టళిక్క వల్లానే
నళ్ళిరుళిల్ నట్టం పయిండ్రాడుం నాదనే
తిల్లైయుట్ కూత్తనే తెన్బాండి నాట్టానే 90
అల్లఱ్ పిఱవి అఱుప్పానే ఓఎండ్రు
సొల్లఱ్ కరియానైచ్ చొల్లిత్ తిరువడిక్కీళ్చ్
సొల్లియ పాట్టిన్ పొరుళుణర్ందు సొల్లువార్
సెల్వర్ సివబురత్తిన్ ఉళ్ళార్ సివనడిక్కీళ్ప్
పల్లోరుం ఏత్తప్ పణిందు 95

Open the Telugu Section in a New Tab
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

නමච්චිවාය වාඅළ්හ නාදන්දාළ් වාළ්හ
ඉමෛප්පොළුදුම් එන්නෙඥ්ජිල් නීංගාදාන් තාළ්වාළ්හ
කෝහළි යාණ්ඩ කුරුමණිදන් තාළ්වාළ්හ
ආහම මාහිනින්‍රණ්ණිප්පාන් තාළ්වාළ්හ
ඒහන් අනේහන් ඉරෛව නඩිවාළ්හ 5
වේහඞ් කෙඩුත්තාණ්ඩ වේන්දනඩි වෙල්හ
පිරප්පරුක්කුම් පිඥ්ඥහන්‍රන් පෙය්හළල්හළ් වෙල්හ
පුරත්තාර්ක්කුච් චේයෝන්‍රන් පූංගළල්හළ් වෙල්හ
කරංගුවිවාර් උළ්මහිළුඞ් කෝන්හළල්හළ් වෙල්හ
සිරංගුවිවාර් ඕංගුවික්කුඥ් සීරෝන් කළල්වෙල්හ 10
ඊස නඩිබෝට්‍රි එන්දෛ යඩිබෝට්‍රි
තේස නඩිබෝට්‍රි සිවන්චේ වඩිබෝට්‍රි
නේයත්තේ නින්‍ර නිමල නඩිබෝට්‍රි
මායප් පිරප්පරුක්කුම් මන්න නඩිබෝට්‍රි
සීරාර් පෙරුන්දුරෛනම් තේව නඩිබෝට්‍රි 15
ආරාද ඉන්බම් අරුළුමලෛ පෝට්‍රි
සිවනවන්එන් සින්දෛයුළ් නින්‍ර අදනාල්
අවනරු ළාලේ අවන්දාළ් වණඞ්ංගිච්
සින්දෛ මහිළච් චිවබුරා ණන්දන්නෛ
මුන්දෛ විනෛමුළුදුම් මෝය උරෛප්පන්‍යාන් 20
කණ්ණුදලාන් තන්හරුණෛක් කණ්හාට්ට වන්දෙය්දි
එණ්ණුදර් කෙට්ටා එළිලාර් කළලිරෛඥ්ජි
විණ්ණිරෛන්දු මණ්ණිරෛන්දු මික්කාය් විළංගොළියාය්
එණ්ණිරන් දෙල්ලෛ යිලාදානේ නින්බෙරුඥ්ජීර්
පොල්ලා විනෛයේන් පුහළුමා රොන්‍රරියේන් 25
පුල්ලාහිප් පූඩාය්ප් පුළුවාය් මරමාහිප්
පල්විරුහ මාහිප් පරවෛයාය්ප් පාම්බාහික්
කල්ලාය් මනිදරාය්ප් පේයාය්ක් කණංගළාය්
වල්ලසුර රාහි මුනිවරාය්ත් තේවරාය්ච්
සෙල්ලාඅ නින්‍රඉත් තාවර සංගමත්තුළ් 30
එල්ලාප් පිරප්පුම් පිරන්දිළෛත්තේන් එම්බෙරුමාන්
මෙය්‍යේඋන් පොන්නඩිහළ් කණ්ඩින්‍රු වීඩුට්‍රේන්
උය්‍යඑන් උළ්ළත්තුළ් ඕංගාර මාය්නින්‍ර
මෙය්‍යා විමලා විඩෛප්පාහා වේදංගළ්
ඓයා එනඕංගි ආළ්න්දහන්‍ර නුණ්ණියනේ 35
වෙය්‍යාය් තණියාය් ඉයමාන නාම්විමලා
පොය්‍යා යිනවෙල්ලාම් පෝයහල වන්දරුළි
මෙය්ඥ්ඥාන මාහි මිළිර්හින්‍ර මෙය්ච්චුඩරේ
එඥ්ඥානම් ඉල්ලාදේන් ඉන්බප් පෙරුමානේ
අඥ්ඥානම් තන්නෛ අහල්වික්කුම් නල්ලරිවේ 40
ආක්කම් අළවිරුදි ඉල්ලාය් අනෛත්තුලහුම්
ආක්කුවාය් කාප්පාය් අළිප්පාය් අරුළ්දරුවාය්
පෝක්කුවාය් එන්නෛප් පුහුවිප්පාය් නින්දොළුම්බින්
නාට්‍රත්තින් නේරියාය් සේයාය් නණියානේ
මාට්‍රම් මනංගළිය නින්‍ර මරෛයෝනේ 45
කරන්දබාල් කන්නලොඩු නෙය්හලන්දාර් පෝලච්
සිරන්දඩියාර් සින්දනෛයුළ් තේනූරි නින්‍රු
පිරන්ද පිරප්පරුක්කුම් එංගළ් පෙරුමාන්
නිරංගළෝ රෛන්දුඩෛයාය් විණ්ණෝර්හ ළේත්ත
මරෛන්දිරුන්දාය් එම්බෙරුමාන් වල්විනෛයේන් තන්නෛ 50
මරෛන්දිඩ මූඩිය මාය ඉරුළෛ
අරම්බාවම් එන්නුම් අරුංගයිට්‍රාර් කට්ටිප්
පුරන්දෝල්බෝර්ත් තෙංගුම් පුළුවළුක්කු මූඩි
මලඥ්ජෝරුම් ඔන්බදු වායිර් කුඩිලෛ
මලංගප් පුලනෛන්දුම් වඥ්ජනෛයෛච් චෙය්‍ය 55
විලංගු මනත්තාල් විමලා උනක්කුක්
කලන්දඅන් පාහික් කසින්දුළ් ළුරුහුම්
නලන්දාන් ඉලාද සිරියේර්කු නල්හි
නිලන්දන්මේල් වන්දරුළි නීළ්හළල්හළ් කාඅට්ටි
නායිර් කඩෛයාය්ක් කිඩන්ද අඩියේර්කුත් 60
තායිර් සිරන්ද තයාවාන තත්තුවනේ
මාසට්‍ර සෝදි මලර්න්ද මලර්ච්චුඩරේ
තේසනේ තේනා රමුදේ සිවබුරනේ
පාසමාම් පට්‍රරුත්තුප් පාරික්කුම් ආරියනේ
නේස අරුළ්බුරින්දු නෙඥ්ජිල්වඥ් සංගෙඩප් 65
පේරාදු නින්‍ර පෙරුංගරුණෛප් පේරාරේ
ආරා අමුදේ අළවිලාප් පෙම්මානේ
ඕරාදාර් උළ්ළත් තොළික්කුම් ඔළියානේ
නීරාය් උරුක්කියෙන් ආරුයිරාය් නින්‍රානේ
ඉන්බමුන් දුන්බමුම් ඉල්ලානේ උළ්ළානේ 70
අන්බරුක් කන්බනේ යාවෛයුමාය් අල්ලෛයුමාඥ්
සෝදියනේ තුන්නිරුළේ තෝන්‍රාප් පෙරුමෛයනේ
ආදියනේ අන්දම් නඩුවාහි අල්ලානේ
ඊර්ත්තෙන්නෛ යාට්කොණ්ඩ එන්දෛ පෙරුමානේ
කූර්ත්තමෙය්ඥ් ඥානත්තාර් කොණ්ඩුණර්වාර් තංගරුත්තින් 75
නෝක්කරිය නෝක්කේ නුණුක්කරිය නුණ්ණුණර්වේ
පෝක්කුම් වරවුම් පුණර්වුමිලාප් පුණ්ණියනේ
කාක්කුමෙඞ් කාවලනේ කාණ්බරිය පේරොළියේ
ආට්‍රින්බ වෙළ්ළමේ අත්තාමික් කාය්නින්‍ර
තෝට්‍රච් චුඩරොළියාය්ච් චොල්ලාද නුණ්ණුණර්වාය්80
මාට්‍රමාම් වෛයහත්තින් වෙව්වේරේ වන්දරිවාම්
තේට්‍රනේ තේට්‍රත් තෙළිවේඑන් සින්දනෛයුළ්
ඌට්‍රාන උණ්ණා රමුදේ උඩෛයානේ
වේට්‍රු විහාර විඩක්කුඩම්බි නුට්කිඩප්ප
ආට්‍රේන්එම් ඓයා අරනේඕ එන්‍රෙන්‍රු 85
පෝට්‍රිප් පුහළ්න්දිරුන්දු පොය්හෙට්ටු මෙය්ආනාර්
මීට්ටිංගු වන්දු විනෛප්පිරවි සාරාමේ
කළ්ළප් පුලක්කුරම්බෛ කට්ටළික්ක වල්ලානේ
නළ්ළිරුළිල් නට්ටම් පයින්‍රාඩුම් නාදනේ
තිල්ලෛයුට් කූත්තනේ තෙන්බාණ්ඩි නාට්ටානේ 90
අල්ලර් පිරවි අරුප්පානේ ඕඑන්‍රු
සොල්ලර් කරියානෛච් චොල්ලිත් තිරුවඩික්කීළ්ච්
සොල්ලිය පාට්ටින් පොරුළුණර්න්දු සොල්ලුවාර්
සෙල්වර් සිවබුරත්තින් උළ්ළාර් සිවනඩික්කීළ්ප්
පල්ලෝරුම් ඒත්තප් පණින්දු 95


Open the Sinhala Section in a New Tab
നമച്ചിവായ വാഅഴ്ക നാതന്‍താള്‍ വാഴ്ക
ഇമൈപ്പൊഴുതും എന്‍നെഞ്ചില്‍ നീങ്കാതാന്‍ താള്വാഴ്ക
കോകഴി യാണ്ട കുരുമണിതന്‍ താള്വാഴ്ക
ആകമ മാകിനിന്‍ റണ്ണിപ്പാന്‍ താള്വാഴ്ക
ഏകന്‍ അനേകന്‍ ഇറൈവ നടിവാഴ്ക 5
വേകങ് കെടുത്താണ്ട വേന്തനടി വെല്‍ക
പിറപ്പറുക്കും പിഞ്ഞകന്‍റന്‍ പെയ്കഴല്‍കള്‍ വെല്‍ക
പുറത്താര്‍ക്കുച് ചേയോന്‍റന്‍ പൂങ്കഴല്‍കള്‍ വെല്‍ക
കരങ്കുവിവാര്‍ ഉള്‍മകിഴുങ് കോന്‍കഴല്‍കള്‍ വെല്‍ക
ചിരങ്കുവിവാര്‍ ഓങ്കുവിക്കുഞ് ചീരോന്‍ കഴല്വെല്‍ക 10
ഈച നടിപോറ്റി എന്തൈ യടിപോറ്റി
തേച നടിപോറ്റി ചിവന്‍ചേ വടിപോറ്റി
നേയത്തേ നിന്‍റ നിമല നടിപോറ്റി
മായപ് പിറപ്പറുക്കും മന്‍ന നടിപോറ്റി
ചീരാര്‍ പെരുന്തുറൈനം തേവ നടിപോറ്റി 15
ആരാത ഇന്‍പം അരുളുമലൈ പോറ്റി
ചിവനവന്‍എന്‍ ചിന്തൈയുള്‍ നിന്‍റ അതനാല്‍
അവനരു ളാലേ അവന്‍താള്‍ വണങ്ങ്കിച്
ചിന്തൈ മകിഴച് ചിവപുരാ ണന്തന്‍നൈ
മുന്തൈ വിനൈമുഴുതും മോയ ഉരൈപ്പന്‍യാന്‍ 20
കണ്ണുതലാന്‍ തന്‍കരുണൈക് കണ്‍കാട്ട വന്തെയ്തി
എണ്ണുതറ് കെട്ടാ എഴിലാര്‍ കഴലിറൈഞ്ചി
വിണ്ണിറൈന്തു മണ്ണിറൈന്തു മിക്കായ് വിളങ്കൊളിയായ്
എണ്ണിറന്‍ തെല്ലൈ യിലാതാനേ നിന്‍പെരുഞ്ചീര്‍
പൊല്ലാ വിനൈയേന്‍ പുകഴുമാ റൊന്‍ററിയേന്‍ 25
പുല്ലാകിപ് പൂടായ്പ് പുഴുവായ് മരമാകിപ്
പല്വിരുക മാകിപ് പറവൈയായ്പ് പാംപാകിക്
കല്ലായ് മനിതരായ്പ് പേയായ്ക് കണങ്കളായ്
വല്ലചുര രാകി മുനിവരായ്ത് തേവരായ്ച്
ചെല്ലാഅ നിന്‍റഇത് താവര ചങ്കമത്തുള്‍ 30
എല്ലാപ് പിറപ്പും പിറന്തിളൈത്തേന്‍ എംപെരുമാന്‍
മെയ്യേഉന്‍ പൊന്‍നടികള്‍ കണ്ടിന്‍റു വീടുറ്റേന്‍
ഉയ്യഎന്‍ ഉള്ളത്തുള്‍ ഓങ്കാര മായ്നിന്‍റ
മെയ്യാ വിമലാ വിടൈപ്പാകാ വേതങ്കള്‍
ഐയാ എനഓങ്കി ആഴ്ന്തകന്‍റ നുണ്ണിയനേ 35
വെയ്യായ് തണിയായ് ഇയമാന നാമ്വിമലാ
പൊയ്യാ യിനവെല്ലാം പോയകല വന്തരുളി
മെയ്ഞ്ഞാന മാകി മിളിര്‍കിന്‍റ മെയ്ച്ചുടരേ
എഞ്ഞാനം ഇല്ലാതേന്‍ ഇന്‍പപ് പെരുമാനേ
അഞ്ഞാനം തന്‍നൈ അകല്വിക്കും നല്ലറിവേ 40
ആക്കം അളവിറുതി ഇല്ലായ് അനൈത്തുലകും
ആക്കുവായ് കാപ്പായ് അഴിപ്പായ് അരുള്‍തരുവായ്
പോക്കുവായ് എന്‍നൈപ് പുകുവിപ്പായ് നിന്‍തൊഴുംപിന്‍
നാറ്റത്തിന്‍ നേരിയായ് ചേയായ് നണിയാനേ
മാറ്റം മനങ്കഴിയ നിന്‍റ മറൈയോനേ 45
കറന്തപാല്‍ കന്‍നലൊടു നെയ്കലന്താറ് പോലച്
ചിറന്തടിയാര്‍ ചിന്തനൈയുള്‍ തേനൂറി നിന്‍റു
പിറന്ത പിറപ്പറുക്കും എങ്കള്‍ പെരുമാന്‍
നിറങ്കളോ രൈന്തുടൈയായ് വിണ്ണോര്‍ക ളേത്ത
മറൈന്തിരുന്തായ് എംപെരുമാന്‍ വല്വിനൈയേന്‍ തന്‍നൈ 50
മറൈന്തിട മൂടിയ മായ ഇരുളൈ
അറംപാവം എന്‍നും അരുങ്കയിറ്റാറ് കട്ടിപ്
പുറന്തോല്‍പോര്‍ത് തെങ്കും പുഴുവഴുക്കു മൂടി
മലഞ്ചോരും ഒന്‍പതു വായിറ് കുടിലൈ
മലങ്കപ് പുലനൈന്തും വഞ്ചനൈയൈച് ചെയ്യ 55
വിലങ്കു മനത്താല്‍ വിമലാ ഉനക്കുക്
കലന്തഅന്‍ പാകിക് കചിന്തുള്‍ ളുരുകും
നലന്താന്‍ ഇലാത ചിറിയേറ്കു നല്‍കി
നിലന്തന്‍മേല്‍ വന്തരുളി നീള്‍കഴല്‍കള്‍ കാഅട്ടി
നായിറ് കടൈയായ്ക് കിടന്ത അടിയേറ്കുത് 60
തായിറ് ചിറന്ത തയാവാന തത്തുവനേ
മാചറ്റ ചോതി മലര്‍ന്ത മലര്‍ച്ചുടരേ
തേചനേ തേനാ രമുതേ ചിവപുരനേ
പാചമാം പറ്ററുത്തുപ് പാരിക്കും ആരിയനേ
നേച അരുള്‍പുരിന്തു നെഞ്ചില്വഞ് ചങ്കെടപ് 65
പേരാതു നിന്‍റ പെരുങ്കരുണൈപ് പേരാറേ
ആരാ അമുതേ അളവിലാപ് പെമ്മാനേ
ഓരാതാര്‍ ഉള്ളത് തൊളിക്കും ഒളിയാനേ
നീരായ് ഉരുക്കിയെന്‍ ആരുയിരായ് നിന്‍റാനേ
ഇന്‍പമുന്‍ തുന്‍പമും ഇല്ലാനേ ഉള്ളാനേ 70
അന്‍പരുക് കന്‍പനേ യാവൈയുമായ് അല്ലൈയുമാഞ്
ചോതിയനേ തുന്‍നിരുളേ തോന്‍റാപ് പെരുമൈയനേ
ആതിയനേ അന്തം നടുവാകി അല്ലാനേ
ഈര്‍ത്തെന്‍നൈ യാട്കൊണ്ട എന്തൈ പെരുമാനേ
കൂര്‍ത്തമെയ്ഞ് ഞാനത്താറ് കൊണ്ടുണര്‍വാര്‍ തങ്കരുത്തിന്‍ 75
നോക്കരിയ നോക്കേ നുണുക്കരിയ നുണ്ണുണര്‍വേ
പോക്കും വരവും പുണര്‍വുമിലാപ് പുണ്ണിയനേ
കാക്കുമെങ് കാവലനേ കാണ്‍പരിയ പേരൊളിയേ
ആറ്റിന്‍പ വെള്ളമേ അത്താമിക് കായ്നിന്‍റ
തോറ്റച് ചുടരൊളിയായ്ച് ചൊല്ലാത നുണ്ണുണര്‍വായ്80
മാറ്റമാം വൈയകത്തിന്‍ വെവ്വേറേ വന്തറിവാം
തേറ്റനേ തേറ്റത് തെളിവേഎന്‍ ചിന്തനൈയുള്‍
ഊറ്റാന ഉണ്ണാ രമുതേ ഉടൈയാനേ
വേറ്റു വികാര വിടക്കുടംപി നുട്കിടപ്പ
ആറ്റേന്‍എം ഐയാ അരനേഓ എന്‍റെന്‍റു 85
പോറ്റിപ് പുകഴ്ന്തിരുന്തു പൊയ്കെട്ടു മെയ്ആനാര്‍
മീട്ടിങ്കു വന്തു വിനൈപ്പിറവി ചാരാമേ
കള്ളപ് പുലക്കുരംപൈ കട്ടഴിക്ക വല്ലാനേ
നള്ളിരുളില്‍ നട്ടം പയിന്‍റാടും നാതനേ
തില്ലൈയുട് കൂത്തനേ തെന്‍പാണ്ടി നാട്ടാനേ 90
അല്ലറ് പിറവി അറുപ്പാനേ ഓഎന്‍റു
ചൊല്ലറ് കരിയാനൈച് ചൊല്ലിത് തിരുവടിക്കീഴ്ച്
ചൊല്ലിയ പാട്ടിന്‍ പൊരുളുണര്‍ന്തു ചൊല്ലുവാര്‍
ചെല്വര്‍ ചിവപുരത്തിന്‍ ഉള്ളാര്‍ ചിവനടിക്കീഴ്പ്
പല്ലോരും ഏത്തപ് പണിന്തു 95

Open the Malayalam Section in a New Tab
นะมะจจิวายะ วาอฬกะ นาถะณถาล วาฬกะ
อิมายปโปะฬุถุม เอะณเนะญจิล นีงกาถาณ ถาลวาฬกะ
โกกะฬิ ยาณดะ กุรุมะณิถะณ ถาลวาฬกะ
อากะมะ มากินิณ ระณณิปปาณ ถาลวาฬกะ
เอกะณ อเนกะณ อิรายวะ ณะดิวาฬกะ 5
เวกะง เกะดุถถาณดะ เวนถะณะดิ เวะลกะ
ปิระปปะรุกกุม ปิญญะกะณระณ เปะยกะฬะลกะล เวะลกะ
ปุระถถารกกุจ เจโยณระณ ปูงกะฬะลกะล เวะลกะ
กะระงกุวิวาร อุลมะกิฬุง โกณกะฬะลกะล เวะลกะ
จิระงกุวิวาร โองกุวิกกุญ จีโรณ กะฬะลเวะลกะ 10
อีจะ ณะดิโปรริ เอะนถาย ยะดิโปรริ
เถจะ ณะดิโปรริ จิวะณเจ วะดิโปรริ
เนยะถเถ นิณระ นิมะละ ณะดิโปรริ
มายะป ปิระปปะรุกกุม มะณณะ ณะดิโปรริ
จีราร เปะรุนถุรายนะม เถวะ ณะดิโปรริ 15
อาราถะ อิณปะม อรุลุมะลาย โปรริ
จิวะณะวะณเอะณ จินถายยุล นิณระ อถะณาล
อวะณะรุ ลาเล อวะณถาล วะณะงงกิจ
จินถาย มะกิฬะจ จิวะปุรา ณะนถะณณาย
มุนถาย วิณายมุฬุถุม โมยะ อุรายปปะณยาณ 20
กะณณุถะลาณ ถะณกะรุณายก กะณกาดดะ วะนเถะยถิ
เอะณณุถะร เกะดดา เอะฬิลาร กะฬะลิรายญจิ
วิณณิรายนถุ มะณณิรายนถุ มิกกาย วิละงโกะลิยาย
เอะณณิระน เถะลลาย ยิลาถาเณ นิณเปะรุญจีร
โปะลลา วิณายเยณ ปุกะฬุมา โระณระริเยณ 25
ปุลลากิป ปูดายป ปุฬุวาย มะระมากิป
ปะลวิรุกะ มากิป ปะระวายยายป ปามปากิก
กะลลาย มะณิถะรายป เปยายก กะณะงกะลาย
วะลละจุระ รากิ มุณิวะรายถ เถวะรายจ
เจะลลาอ นิณระอิถ ถาวะระ จะงกะมะถถุล 30
เอะลลาป ปิระปปุม ปิระนถิลายถเถณ เอะมเปะรุมาณ
เมะยเยอุณ โปะณณะดิกะล กะณดิณรุ วีดุรเรณ
อุยยะเอะณ อุลละถถุล โองการะ มายนิณระ
เมะยยา วิมะลา วิดายปปากา เวถะงกะล
อายยา เอะณะโองกิ อาฬนถะกะณระ นุณณิยะเณ 35
เวะยยาย ถะณิยาย อิยะมาณะ ณามวิมะลา
โปะยยา ยิณะเวะลลาม โปยะกะละ วะนถะรุลิ
เมะยญญาณะ มากิ มิลิรกิณระ เมะยจจุดะเร
เอะญญาณะม อิลลาเถณ อิณปะป เปะรุมาเณ
อญญาณะม ถะณณาย อกะลวิกกุม นะลละริเว 40
อากกะม อละวิรุถิ อิลลาย อณายถถุละกุม
อากกุวาย กาปปาย อฬิปปาย อรุลถะรุวาย
โปกกุวาย เอะณณายป ปุกุวิปปาย นิณโถะฬุมปิณ
นารระถถิณ เนริยาย เจยาย นะณิยาเณ
มารระม มะณะงกะฬิยะ นิณระ มะรายโยเณ 45
กะระนถะปาล กะณณะโละดุ เนะยกะละนถาร โปละจ
จิระนถะดิยาร จินถะณายยุล เถณูริ นิณรุ
ปิระนถะ ปิระปปะรุกกุม เอะงกะล เปะรุมาณ
นิระงกะโล รายนถุดายยาย วิณโณรกะ เลถถะ
มะรายนถิรุนถาย เอะมเปะรุมาณ วะลวิณายเยณ ถะณณาย 50
มะรายนถิดะ มูดิยะ มายะ อิรุลาย
อระมปาวะม เอะณณุม อรุงกะยิรราร กะดดิป
ปุระนโถลโปรถ เถะงกุม ปุฬุวะฬุกกุ มูดิ
มะละญโจรุม โอะณปะถุ วายิร กุดิลาย
มะละงกะป ปุละณายนถุม วะญจะณายยายจ เจะยยะ 55
วิละงกุ มะณะถถาล วิมะลา อุณะกกุก
กะละนถะอณ ปากิก กะจินถุล ลุรุกุม
นะละนถาณ อิลาถะ จิริเยรกุ นะลกิ
นิละนถะณเมล วะนถะรุลิ นีลกะฬะลกะล กาอดดิ
นายิร กะดายยายก กิดะนถะ อดิเยรกุถ 60
ถายิร จิระนถะ ถะยาวาณะ ถะถถุวะเณ
มาจะรระ โจถิ มะละรนถะ มะละรจจุดะเร
เถจะเณ เถณา ระมุเถ จิวะปุระเณ
ปาจะมาม ปะรระรุถถุป ปาริกกุม อาริยะเณ
เนจะ อรุลปุรินถุ เนะญจิลวะญ จะงเกะดะป 65
เปราถุ นิณระ เปะรุงกะรุณายป เปราเร
อารา อมุเถ อละวิลาป เปะมมาเณ
โอราถาร อุลละถ โถะลิกกุม โอะลิยาเณ
นีราย อุรุกกิเยะณ อารุยิราย นิณราเณ
อิณปะมุน ถุณปะมุม อิลลาเณ อุลลาเณ 70
อณปะรุก กะณปะเณ ยาวายยุมาย อลลายยุมาญ
โจถิยะเณ ถุณณิรุเล โถณราป เปะรุมายยะเณ
อาถิยะเณ อนถะม นะดุวากิ อลลาเณ
อีรถเถะณณาย ยาดโกะณดะ เอะนถาย เปะรุมาเณ
กูรถถะเมะยญ ญาณะถถาร โกะณดุณะรวาร ถะงกะรุถถิณ 75
โนกกะริยะ โนกเก นุณุกกะริยะ นุณณุณะรเว
โปกกุม วะระวุม ปุณะรวุมิลาป ปุณณิยะเณ
กากกุเมะง กาวะละเณ กาณปะริยะ เปโระลิเย
อารริณปะ เวะลละเม อถถามิก กายนิณระ
โถรระจ จุดะโระลิยายจ โจะลลาถะ นุณณุณะรวาย80
มารระมาม วายยะกะถถิณ เวะวเวเร วะนถะริวาม
เถรระเณ เถรระถ เถะลิเวเอะณ จินถะณายยุล
อูรราณะ อุณณา ระมุเถ อุดายยาเณ
เวรรุ วิการะ วิดะกกุดะมปิ ณุดกิดะปปะ
อารเรณเอะม อายยา อระเณโอ เอะณเระณรุ 85
โปรริป ปุกะฬนถิรุนถุ โปะยเกะดดุ เมะยอาณาร
มีดดิงกุ วะนถุ วิณายปปิระวิ จาราเม
กะลละป ปุละกกุระมปาย กะดดะฬิกกะ วะลลาเณ
นะลลิรุลิล นะดดะม ปะยิณราดุม นาถะเณ
ถิลลายยุด กูถถะเณ เถะณปาณดิ นาดดาเณ 90
อลละร ปิระวิ อรุปปาเณ โอเอะณรุ
โจะลละร กะริยาณายจ โจะลลิถ ถิรุวะดิกกีฬจ
โจะลลิยะ ปาดดิณ โปะรุลุณะรนถุ โจะลลุวาร
เจะลวะร จิวะปุระถถิณ อุลลาร จิวะณะดิกกีฬป
ปะลโลรุม เอถถะป ปะณินถุ 95

Open the Thai Section in a New Tab
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

နမစ္စိဝာယ ဝာအလ္က နာထန္ထာလ္ ဝာလ္က
အိမဲပ္ေပာ့လုထုမ္ ေအ့န္ေန့ည္စိလ္ နီင္ကာထာန္ ထာလ္ဝာလ္က
ေကာကလိ ယာန္တ ကုရုမနိထန္ ထာလ္ဝာလ္က
အာကမ မာကိနိန္ ရန္နိပ္ပာန္ ထာလ္ဝာလ္က
ေအကန္ အေနကန္ အိရဲဝ နတိဝာလ္က 5
ေဝကင္ ေက့တုထ္ထာန္တ ေဝန္ထနတိ ေဝ့လ္က
ပိရပ္ပရုက္ကုမ္ ပိည္ညကန္ရန္ ေပ့ယ္ကလလ္ကလ္ ေဝ့လ္က
ပုရထ္ထာရ္က္ကုစ္ ေစေယာန္ရန္ ပူင္ကလလ္ကလ္ ေဝ့လ္က
ကရင္ကုဝိဝာရ္ အုလ္မကိလုင္ ေကာန္ကလလ္ကလ္ ေဝ့လ္က
စိရင္ကုဝိဝာရ္ ေအာင္ကုဝိက္ကုည္ စီေရာန္ ကလလ္ေဝ့လ္က 10
အီစ နတိေပာရ္ရိ ေအ့န္ထဲ ယတိေပာရ္ရိ
ေထစ နတိေပာရ္ရိ စိဝန္ေစ ဝတိေပာရ္ရိ
ေနယထ္ေထ နိန္ရ နိမလ နတိေပာရ္ရိ
မာယပ္ ပိရပ္ပရုက္ကုမ္ မန္န နတိေပာရ္ရိ
စီရာရ္ ေပ့ရုန္ထုရဲနမ္ ေထဝ နတိေပာရ္ရိ 15
အာရာထ အိန္ပမ္ အရုလုမလဲ ေပာရ္ရိ
စိဝနဝန္ေအ့န္ စိန္ထဲယုလ္ နိန္ရ အထနာလ္
အဝနရု လာေလ အဝန္ထာလ္ ဝနင္င္ကိစ္
စိန္ထဲ မကိလစ္ စိဝပုရာ နန္ထန္နဲ
မုန္ထဲ ဝိနဲမုလုထုမ္ ေမာယ အုရဲပ္ပန္ယာန္ 20
ကန္နုထလာန္ ထန္ကရုနဲက္ ကန္ကာတ္တ ဝန္ေထ့ယ္ထိ
ေအ့န္နုထရ္ ေက့တ္တာ ေအ့လိလာရ္ ကလလိရဲည္စိ
ဝိန္နိရဲန္ထု မန္နိရဲန္ထု မိက္ကာယ္ ဝိလင္ေကာ့လိယာယ္
ေအ့န္နိရန္ ေထ့လ္လဲ ယိလာထာေန နိန္ေပ့ရုည္စီရ္
ေပာ့လ္လာ ဝိနဲေယန္ ပုကလုမာ ေရာ့န္ရရိေယန္ 25
ပုလ္လာကိပ္ ပူတာယ္ပ္ ပုလုဝာယ္ မရမာကိပ္
ပလ္ဝိရုက မာကိပ္ ပရဝဲယာယ္ပ္ ပာမ္ပာကိက္
ကလ္လာယ္ မနိထရာယ္ပ္ ေပယာယ္က္ ကနင္ကလာယ္
ဝလ္လစုရ ရာကိ မုနိဝရာယ္ထ္ ေထဝရာယ္စ္
ေစ့လ္လာအ နိန္ရအိထ္ ထာဝရ စင္ကမထ္ထုလ္ 30
ေအ့လ္လာပ္ ပိရပ္ပုမ္ ပိရန္ထိလဲထ္ေထန္ ေအ့မ္ေပ့ရုမာန္
ေမ့ယ္ေယအုန္ ေပာ့န္နတိကလ္ ကန္တိန္ရု ဝီတုရ္ေရန္
အုယ္ယေအ့န္ အုလ္လထ္ထုလ္ ေအာင္ကာရ မာယ္နိန္ရ
ေမ့ယ္ယာ ဝိမလာ ဝိတဲပ္ပာကာ ေဝထင္ကလ္
အဲယာ ေအ့နေအာင္ကိ အာလ္န္ထကန္ရ နုန္နိယေန 35
ေဝ့ယ္ယာယ္ ထနိယာယ္ အိယမာန နာမ္ဝိမလာ
ေပာ့ယ္ယာ ယိနေဝ့လ္လာမ္ ေပာယကလ ဝန္ထရုလိ
ေမ့ယ္ည္ညာန မာကိ မိလိရ္ကိန္ရ ေမ့ယ္စ္စုတေရ
ေအ့ည္ညာနမ္ အိလ္လာေထန္ အိန္ပပ္ ေပ့ရုမာေန
အည္ညာနမ္ ထန္နဲ အကလ္ဝိက္ကုမ္ နလ္လရိေဝ 40
အာက္ကမ္ အလဝိရုထိ အိလ္လာယ္ အနဲထ္ထုလကုမ္
အာက္ကုဝာယ္ ကာပ္ပာယ္ အလိပ္ပာယ္ အရုလ္ထရုဝာယ္
ေပာက္ကုဝာယ္ ေအ့န္နဲပ္ ပုကုဝိပ္ပာယ္ နိန္ေထာ့လုမ္ပိန္
နာရ္ရထ္ထိန္ ေနရိယာယ္ ေစယာယ္ နနိယာေန
မာရ္ရမ္ မနင္ကလိယ နိန္ရ မရဲေယာေန 45
ကရန္ထပာလ္ ကန္နေလာ့တု ေန့ယ္ကလန္ထာရ္ ေပာလစ္
စိရန္ထတိယာရ္ စိန္ထနဲယုလ္ ေထနူရိ နိန္ရု
ပိရန္ထ ပိရပ္ပရုက္ကုမ္ ေအ့င္ကလ္ ေပ့ရုမာန္
နိရင္ကေလာ ရဲန္ထုတဲယာယ္ ဝိန္ေနာရ္က ေလထ္ထ
မရဲန္ထိရုန္ထာယ္ ေအ့မ္ေပ့ရုမာန္ ဝလ္ဝိနဲေယန္ ထန္နဲ 50
မရဲန္ထိတ မူတိယ မာယ အိရုလဲ
အရမ္ပာဝမ္ ေအ့န္နုမ္ အရုင္ကယိရ္ရာရ္ ကတ္တိပ္
ပုရန္ေထာလ္ေပာရ္ထ္ ေထ့င္ကုမ္ ပုလုဝလုက္ကု မူတိ
မလည္ေစာရုမ္ ေအာ့န္ပထု ဝာယိရ္ ကုတိလဲ
မလင္ကပ္ ပုလနဲန္ထုမ္ ဝည္စနဲယဲစ္ ေစ့ယ္ယ 55
ဝိလင္ကု မနထ္ထာလ္ ဝိမလာ အုနက္ကုက္
ကလန္ထအန္ ပာကိက္ ကစိန္ထုလ္ လုရုကုမ္
နလန္ထာန္ အိလာထ စိရိေယရ္ကု နလ္ကိ
နိလန္ထန္ေမလ္ ဝန္ထရုလိ နီလ္ကလလ္ကလ္ ကာအတ္တိ
နာယိရ္ ကတဲယာယ္က္ ကိတန္ထ အတိေယရ္ကုထ္ 60
ထာယိရ္ စိရန္ထ ထယာဝာန ထထ္ထုဝေန
မာစရ္ရ ေစာထိ မလရ္န္ထ မလရ္စ္စုတေရ
ေထစေန ေထနာ ရမုေထ စိဝပုရေန
ပာစမာမ္ ပရ္ရရုထ္ထုပ္ ပာရိက္ကုမ္ အာရိယေန
ေနစ အရုလ္ပုရိန္ထု ေန့ည္စိလ္ဝည္ စင္ေက့တပ္ 65
ေပရာထု နိန္ရ ေပ့ရုင္ကရုနဲပ္ ေပရာေရ
အာရာ အမုေထ အလဝိလာပ္ ေပ့မ္မာေန
ေအာရာထာရ္ အုလ္လထ္ ေထာ့လိက္ကုမ္ ေအာ့လိယာေန
နီရာယ္ အုရုက္ကိေယ့န္ အာရုယိရာယ္ နိန္ရာေန
အိန္ပမုန္ ထုန္ပမုမ္ အိလ္လာေန အုလ္လာေန 70
အန္ပရုက္ ကန္ပေန ယာဝဲယုမာယ္ အလ္လဲယုမာည္
ေစာထိယေန ထုန္နိရုေလ ေထာန္ရာပ္ ေပ့ရုမဲယေန
အာထိယေန အန္ထမ္ နတုဝာကိ အလ္လာေန
အီရ္ထ္ေထ့န္နဲ ယာတ္ေကာ့န္တ ေအ့န္ထဲ ေပ့ရုမာေန
ကူရ္ထ္ထေမ့ယ္ည္ ညာနထ္ထာရ္ ေကာ့န္တုနရ္ဝာရ္ ထင္ကရုထ္ထိန္ 75
ေနာက္ကရိယ ေနာက္ေက နုနုက္ကရိယ နုန္နုနရ္ေဝ
ေပာက္ကုမ္ ဝရဝုမ္ ပုနရ္ဝုမိလာပ္ ပုန္နိယေန
ကာက္ကုေမ့င္ ကာဝလေန ကာန္ပရိယ ေပေရာ့လိေယ
အာရ္ရိန္ပ ေဝ့လ္လေမ အထ္ထာမိက္ ကာယ္နိန္ရ
ေထာရ္ရစ္ စုတေရာ့လိယာယ္စ္ ေစာ့လ္လာထ နုန္နုနရ္ဝာယ္80
မာရ္ရမာမ္ ဝဲယကထ္ထိန္ ေဝ့ဝ္ေဝေရ ဝန္ထရိဝာမ္
ေထရ္ရေန ေထရ္ရထ္ ေထ့လိေဝေအ့န္ စိန္ထနဲယုလ္
အူရ္ရာန အုန္နာ ရမုေထ အုတဲယာေန
ေဝရ္ရု ဝိကာရ ဝိတက္ကုတမ္ပိ နုတ္ကိတပ္ပ
အာရ္ေရန္ေအ့မ္ အဲယာ အရေနေအာ ေအ့န္ေရ့န္ရု 85
ေပာရ္ရိပ္ ပုကလ္န္ထိရုန္ထု ေပာ့ယ္ေက့တ္တု ေမ့ယ္အာနာရ္
မီတ္တိင္ကု ဝန္ထု ဝိနဲပ္ပိရဝိ စာရာေမ
ကလ္လပ္ ပုလက္ကုရမ္ပဲ ကတ္တလိက္က ဝလ္လာေန
နလ္လိရုလိလ္ နတ္တမ္ ပယိန္ရာတုမ္ နာထေန
ထိလ္လဲယုတ္ ကူထ္ထေန ေထ့န္ပာန္တိ နာတ္တာေန 90
အလ္လရ္ ပိရဝိ အရုပ္ပာေန ေအာေအ့န္ရု
ေစာ့လ္လရ္ ကရိယာနဲစ္ ေစာ့လ္လိထ္ ထိရုဝတိက္ကီလ္စ္
ေစာ့လ္လိယ ပာတ္တိန္ ေပာ့ရုလုနရ္န္ထု ေစာ့လ္လုဝာရ္
ေစ့လ္ဝရ္ စိဝပုရထ္ထိန္ အုလ္လာရ္ စိဝနတိက္ကီလ္ပ္
ပလ္ေလာရုမ္ ေအထ္ထပ္ ပနိန္ထု 95


Open the Burmese Section in a New Tab
ナマシ・チヴァーヤ ヴァーアリ・カ ナータニ・ターリ・ ヴァーリ・カ
イマイピ・ポルトゥミ・ エニ・ネニ・チリ・ ニーニ・カーターニ・ ターリ・ヴァーリ・カ
コーカリ ヤーニ・タ クルマニタニ・ ターリ・ヴァーリ・カ
アーカマ マーキニニ・ ラニ・ニピ・パーニ・ ターリ・ヴァーリ・カ
エーカニ・ アネーカニ・ イリイヴァ ナティヴァーリ・カ 5
ヴェーカニ・ ケトゥタ・ターニ・タ ヴェーニ・タナティ ヴェリ・カ
ピラピ・パルク・クミ・ ピニ・ニャカニ・ラニ・ ペヤ・カラリ・カリ・ ヴェリ・カ
プラタ・ターリ・ク・クシ・ セーョーニ・ラニ・ プーニ・カラリ・カリ・ ヴェリ・カ
カラニ・クヴィヴァーリ・ ウリ・マキルニ・ コーニ・カラリ・カリ・ ヴェリ・カ
チラニ・クヴィヴァーリ・ オーニ・クヴィク・クニ・ チーローニ・ カラリ・ヴェリ・カ 10
イーサ ナティポーリ・リ エニ・タイ ヤティポーリ・リ
テーサ ナティポーリ・リ チヴァニ・セー ヴァティポーリ・リ
ネーヤタ・テー ニニ・ラ ニマラ ナティポーリ・リ
マーヤピ・ ピラピ・パルク・クミ・ マニ・ナ ナティポーリ・リ
チーラーリ・ ペルニ・トゥリイナミ・ テーヴァ ナティポーリ・リ 15
アーラータ イニ・パミ・ アルルマリイ ポーリ・リ
チヴァナヴァニ・エニ・ チニ・タイユリ・ ニニ・ラ アタナーリ・
アヴァナル ラアレー アヴァニ・ターリ・ ヴァナニ・ニ・キシ・
チニ・タイ マキラシ・ チヴァプラー ナニ・タニ・ニイ
ムニ・タイ ヴィニイムルトゥミ・ モーヤ ウリイピ・パニ・ヤーニ・ 20
カニ・ヌタラーニ・ タニ・カルナイク・ カニ・カータ・タ ヴァニ・テヤ・ティ
エニ・ヌタリ・ ケタ・ター エリラーリ・ カラリリイニ・チ
ヴィニ・ニリイニ・トゥ マニ・ニリイニ・トゥ ミク・カーヤ・ ヴィラニ・コリヤーヤ・
エニ・ニラニ・ テリ・リイ ヤラーターネー ニニ・ペルニ・チーリ・
ポリ・ラー ヴィニイヤエニ・ プカルマー ロニ・ラリヤエニ・ 25
プリ・ラーキピ・ プーターヤ・ピ・ プルヴァーヤ・ マラマーキピ・
パリ・ヴィルカ マーキピ・ パラヴイヤーヤ・ピ・ パーミ・パーキク・
カリ・ラーヤ・ マニタラーヤ・ピ・ ペーヤーヤ・ク・ カナニ・カラアヤ・
ヴァリ・ラチュラ ラーキ ムニヴァラーヤ・タ・ テーヴァラーヤ・シ・
セリ・ラーア ニニ・ライタ・ ターヴァラ サニ・カマタ・トゥリ・ 30
エリ・ラーピ・ ピラピ・プミ・ ピラニ・ティリイタ・テーニ・ エミ・ペルマーニ・
メヤ・ヤエウニ・ ポニ・ナティカリ・ カニ・ティニ・ル ヴィートゥリ・レーニ・
ウヤ・ヤエニ・ ウリ・ラタ・トゥリ・ オーニ・カーラ マーヤ・ニニ・ラ
メヤ・ヤー ヴィマラー ヴィタイピ・パーカー ヴェータニ・カリ・
アヤ・ヤー エナオーニ・キ アーリ・ニ・タカニ・ラ ヌニ・ニヤネー 35
ヴェヤ・ヤーヤ・ タニヤーヤ・ イヤマーナ ナーミ・ヴィマラー
ポヤ・ヤー ヤナヴェリ・ラーミ・ ポーヤカラ ヴァニ・タルリ
メヤ・ニ・ニャーナ マーキ ミリリ・キニ・ラ メヤ・シ・チュタレー
エニ・ニャーナミ・ イリ・ラーテーニ・ イニ・パピ・ ペルマーネー
アニ・ニャーナミ・ タニ・ニイ アカリ・ヴィク・クミ・ ナリ・ラリヴェー 40
アーク・カミ・ アラヴィルティ イリ・ラーヤ・ アニイタ・トゥラクミ・
アーク・クヴァーヤ・ カーピ・パーヤ・ アリピ・パーヤ・ アルリ・タルヴァーヤ・
ポーク・クヴァーヤ・ エニ・ニイピ・ プクヴィピ・パーヤ・ ニニ・トルミ・ピニ・
ナーリ・ラタ・ティニ・ ネーリヤーヤ・ セーヤーヤ・ ナニヤーネー
マーリ・ラミ・ マナニ・カリヤ ニニ・ラ マリイョーネー 45
カラニ・タパーリ・ カニ・ナロトゥ ネヤ・カラニ・ターリ・ ポーラシ・
チラニ・タティヤーリ・ チニ・タニイユリ・ テーヌーリ ニニ・ル
ピラニ・タ ピラピ・パルク・クミ・ エニ・カリ・ ペルマーニ・
ニラニ・カロー リイニ・トゥタイヤーヤ・ ヴィニ・ノーリ・カ レータ・タ
マリイニ・ティルニ・ターヤ・ エミ・ペルマーニ・ ヴァリ・ヴィニイヤエニ・ タニ・ニイ 50
マリイニ・ティタ ムーティヤ マーヤ イルリイ
アラミ・パーヴァミ・ エニ・ヌミ・ アルニ・カヤリ・ラーリ・ カタ・ティピ・
プラニ・トーリ・ポーリ・タ・ テニ・クミ・ プルヴァルク・ク ムーティ
マラニ・チョールミ・ オニ・パトゥ ヴァーヤリ・ クティリイ
マラニ・カピ・ プラニイニ・トゥミ・ ヴァニ・サニイヤイシ・ セヤ・ヤ 55
ヴィラニ・ク マナタ・ターリ・ ヴィマラー ウナク・クク・
カラニ・タアニ・ パーキク・ カチニ・トゥリ・ ルルクミ・
ナラニ・ターニ・ イラータ チリヤエリ・ク ナリ・キ
ニラニ・タニ・メーリ・ ヴァニ・タルリ ニーリ・カラリ・カリ・ カーアタ・ティ
ナーヤリ・ カタイヤーヤ・ク・ キタニ・タ アティヤエリ・クタ・ 60
ターヤリ・ チラニ・タ タヤーヴァーナ タタ・トゥヴァネー
マーサリ・ラ チョーティ マラリ・ニ・タ マラリ・シ・チュタレー
テーサネー テーナー ラムテー チヴァプラネー
パーサマーミ・ パリ・ラルタ・トゥピ・ パーリク・クミ・ アーリヤネー
ネーサ アルリ・プリニ・トゥ ネニ・チリ・ヴァニ・ サニ・ケタピ・ 65
ペーラートゥ ニニ・ラ ペルニ・カルナイピ・ ペーラーレー
アーラー アムテー アラヴィラーピ・ ペミ・マーネー
オーラーターリ・ ウリ・ラタ・ トリク・クミ・ オリヤーネー
ニーラーヤ・ ウルク・キイェニ・ アールヤラーヤ・ ニニ・ラーネー
イニ・パムニ・ トゥニ・パムミ・ イリ・ラーネー ウリ・ラアネー 70
アニ・パルク・ カニ・パネー ヤーヴイユマーヤ・ アリ・リイユマーニ・
チョーティヤネー トゥニ・ニルレー トーニ・ラーピ・ ペルマイヤネー
アーティヤネー アニ・タミ・ ナトゥヴァーキ アリ・ラーネー
イーリ・タ・テニ・ニイ ヤータ・コニ・タ エニ・タイ ペルマーネー
クーリ・タ・タメヤ・ニ・ ニャーナタ・ターリ・ コニ・トゥナリ・ヴァーリ・ タニ・カルタ・ティニ・ 75
ノーク・カリヤ ノーク・ケー ヌヌク・カリヤ ヌニ・ヌナリ・ヴェー
ポーク・クミ・ ヴァラヴミ・ プナリ・ヴミラーピ・ プニ・ニヤネー
カーク・クメニ・ カーヴァラネー カーニ・パリヤ ペーロリヤエ
アーリ・リニ・パ ヴェリ・ラメー アタ・ターミク・ カーヤ・ニニ・ラ
トーリ・ラシ・ チュタロリヤーヤ・シ・ チョリ・ラータ ヌニ・ヌナリ・ヴァーヤ・80
マーリ・ラマーミ・ ヴイヤカタ・ティニ・ ヴェヴ・ヴェーレー ヴァニ・タリヴァーミ・
テーリ・ラネー テーリ・ラタ・ テリヴェーエニ・ チニ・タニイユリ・
ウーリ・ラーナ ウニ・ナー ラムテー ウタイヤーネー
ヴェーリ・ル ヴィカーラ ヴィタク・クタミ・ピ ヌタ・キタピ・パ
アーリ・レーニ・エミ・ アヤ・ヤー アラネーオー エニ・レニ・ル 85
ポーリ・リピ・ プカリ・ニ・ティルニ・トゥ ポヤ・ケタ・トゥ メヤ・アーナーリ・
ミータ・ティニ・ク ヴァニ・トゥ ヴィニイピ・ピラヴィ チャラーメー
カリ・ラピ・ プラク・クラミ・パイ カタ・タリク・カ ヴァリ・ラーネー
ナリ・リルリリ・ ナタ・タミ・ パヤニ・ラートゥミ・ ナータネー
ティリ・リイユタ・ クータ・タネー テニ・パーニ・ティ ナータ・ターネー 90
アリ・ラリ・ ピラヴィ アルピ・パーネー オーエニ・ル
チョリ・ラリ・ カリヤーニイシ・ チョリ・リタ・ ティルヴァティク・キーリ・シ・
チョリ・リヤ パータ・ティニ・ ポルルナリ・ニ・トゥ チョリ・ルヴァーリ・
セリ・ヴァリ・ チヴァプラタ・ティニ・ ウリ・ラアリ・ チヴァナティク・キーリ・ピ・
パリ・ロールミ・ エータ・タピ・ パニニ・トゥ 95

Open the Japanese Section in a New Tab
namaddifaya faalga nadandal falga
imaibboluduM ennendil ninggadan dalfalga
gohali yanda gurumanidan dalfalga
ahama mahinindrannibban dalfalga
ehan anehan iraifa nadifalga 5
fehang geduddanda fendanadi felga
birabbarugguM binnahandran beygalalgal felga
buraddarggud deyondran bunggalalgal felga
garanggufifar ulmahilung gongalalgal felga
siranggufifar onggufiggun siron galalfelga 10
isa nadibodri endai yadibodri
desa nadibodri sifande fadibodri
neyadde nindra nimala nadibodri
mayab birabbarugguM manna nadibodri
sirar berundurainaM defa nadibodri 15
arada inbaM arulumalai bodri
sifanafanen sindaiyul nindra adanal
afanaru lale afandal fanangnggid
sindai mahilad difabura nandannai
mundai finaimuluduM moya uraibbanyan 20
gannudalan dangarunaig gangadda fandeydi
ennudar gedda elilar galaliraindi
finniraindu manniraindu miggay filanggoliyay
enniran dellai yiladane ninberundir
bolla finaiyen buhaluma rondrariyen 25
bullahib budayb bulufay maramahib
balfiruha mahib barafaiyayb baMbahig
gallay manidarayb beyayg gananggalay
fallasura rahi munifarayd defarayd
sellaa nindraid dafara sanggamaddul 30
ellab birabbuM birandilaidden eMberuman
meyyeun bonnadihal gandindru fidudren
uyyaen ulladdul onggara maynindra
meyya fimala fidaibbaha fedanggal
aiya enaonggi alndahandra nunniyane 35
feyyay daniyay iyamana namfimala
boyya yinafellaM boyahala fandaruli
meynnana mahi milirgindra meyddudare
ennanaM illaden inbab berumane
annanaM dannai ahalfigguM nallarife 40
aggaM alafirudi illay anaiddulahuM
aggufay gabbay alibbay aruldarufay
boggufay ennaib buhufibbay nindoluMbin
nadraddin neriyay seyay naniyane
madraM mananggaliya nindra maraiyone 45
garandabal gannalodu neygalandar bolad
sirandadiyar sindanaiyul denuri nindru
biranda birabbarugguM enggal beruman
niranggalo raindudaiyay finnorga ledda
maraindirunday eMberuman falfinaiyen dannai 50
maraindida mudiya maya irulai
araMbafaM ennuM arunggayidrar gaddib
burandolbord dengguM bulufaluggu mudi
malandoruM onbadu fayir gudilai
malanggab bulanainduM fandanaiyaid deyya 55
filanggu manaddal fimala unaggug
galandaan bahig gasindul luruhuM
nalandan ilada siriyergu nalgi
nilandanmel fandaruli nilgalalgal gaaddi
nayir gadaiyayg gidanda adiyergud 60
dayir siranda dayafana daddufane
masadra sodi malarnda malarddudare
desane dena ramude sifaburane
basamaM badraruddub barigguM ariyane
nesa arulburindu nendilfan sanggedab 65
beradu nindra berunggarunaib berare
ara amude alafilab bemmane
oradar ullad doligguM oliyane
niray uruggiyen aruyiray nindrane
inbamun dunbamuM illane ullane 70
anbarug ganbane yafaiyumay allaiyuman
sodiyane dunnirule dondrab berumaiyane
adiyane andaM nadufahi allane
irddennai yadgonda endai berumane
gurddameyn nanaddar gondunarfar danggaruddin 75
noggariya nogge nunuggariya nunnunarfe
bogguM farafuM bunarfumilab bunniyane
gaggumeng gafalane ganbariya beroliye
adrinba fellame addamig gaynindra
dodrad dudaroliyayd dollada nunnunarfay80
madramaM faiyahaddin feffere fandarifaM
dedrane dedrad delifeen sindanaiyul
udrana unna ramude udaiyane
fedru fihara fidaggudaMbi nudgidabba
adreneM aiya araneo endrendru 85
bodrib buhalndirundu boygeddu meyanar
middinggu fandu finaibbirafi sarame
gallab bulagguraMbai gaddaligga fallane
nallirulil naddaM bayindraduM nadane
dillaiyud guddane denbandi naddane 90
allar birafi arubbane oendru
sollar gariyanaid dollid dirufadiggild
solliya baddin borulunarndu sollufar
selfar sifaburaddin ullar sifanadiggilb
balloruM eddab banindu 95

Open the Pinyin Section in a New Tab
نَمَتشِّوَایَ وَااَظْغَ نادَنْداضْ وَاظْغَ
اِمَيْبُّوظُدُن يَنْنيَنعْجِلْ نِينغْغادانْ تاضْوَاظْغَ
كُوۤحَظِ یانْدَ كُرُمَنِدَنْ تاضْوَاظْغَ
آحَمَ ماحِنِنْدْرَنِّبّانْ تاضْوَاظْغَ
يَۤحَنْ اَنيَۤحَنْ اِرَيْوَ نَدِوَاظْغَ ۵
وٕۤحَنغْ كيَدُتّانْدَ وٕۤنْدَنَدِ وٕلْغَ
بِرَبَّرُكُّن بِنعَّحَنْدْرَنْ بيَیْغَظَلْغَضْ وٕلْغَ
بُرَتّارْكُّتشْ تشيَۤیُوۤنْدْرَنْ بُونغْغَظَلْغَضْ وٕلْغَ
كَرَنغْغُوِوَارْ اُضْمَحِظُنغْ كُوۤنْغَظَلْغَضْ وٕلْغَ
سِرَنغْغُوِوَارْ اُوۤنغْغُوِكُّنعْ سِيرُوۤنْ كَظَلْوٕلْغَ ۱۰
اِيسَ نَدِبُوۤتْرِ يَنْدَيْ یَدِبُوۤتْرِ
تيَۤسَ نَدِبُوۤتْرِ سِوَنْتشيَۤ وَدِبُوۤتْرِ
نيَۤیَتّيَۤ نِنْدْرَ نِمَلَ نَدِبُوۤتْرِ
مایَبْ بِرَبَّرُكُّن مَنَّْ نَدِبُوۤتْرِ
سِيرارْ بيَرُنْدُرَيْنَن تيَۤوَ نَدِبُوۤتْرِ ۱۵
آرادَ اِنْبَن اَرُضُمَلَيْ بُوۤتْرِ
سِوَنَوَنْيَنْ سِنْدَيْیُضْ نِنْدْرَ اَدَنالْ
اَوَنَرُ ضاليَۤ اَوَنْداضْ وَنَنغّغِتشْ
سِنْدَيْ مَحِظَتشْ تشِوَبُرا نَنْدَنَّْيْ
مُنْدَيْ وِنَيْمُظُدُن مُوۤیَ اُرَيْبَّنْیانْ ۲۰
كَنُّدَلانْ تَنْغَرُنَيْكْ كَنْغاتَّ وَنْديَیْدِ
يَنُّدَرْ كيَتّا يَظِلارْ كَظَلِرَيْنعْجِ
وِنِّرَيْنْدُ مَنِّرَيْنْدُ مِكّایْ وِضَنغْغُوضِیایْ
يَنِّرَنْ ديَلَّيْ یِلادانيَۤ نِنْبيَرُنعْجِيرْ
بُولّا وِنَيْیيَۤنْ بُحَظُما رُونْدْرَرِیيَۤنْ ۲۵
بُلّاحِبْ بُودایْبْ بُظُوَایْ مَرَماحِبْ
بَلْوِرُحَ ماحِبْ بَرَوَيْیایْبْ بانباحِكْ
كَلّایْ مَنِدَرایْبْ بيَۤیایْكْ كَنَنغْغَضایْ
وَلَّسُرَ راحِ مُنِوَرایْتْ تيَۤوَرایْتشْ
سيَلّااَ نِنْدْرَاِتْ تاوَرَ سَنغْغَمَتُّضْ ۳۰
يَلّابْ بِرَبُّن بِرَنْدِضَيْتّيَۤنْ يَنبيَرُمانْ
ميَیّيَۤاُنْ بُونَّْدِحَضْ كَنْدِنْدْرُ وِيدُتْريَۤنْ
اُیَّيَنْ اُضَّتُّضْ اُوۤنغْغارَ مایْنِنْدْرَ
ميَیّا وِمَلا وِدَيْبّاحا وٕۤدَنغْغَضْ
اَيْیا يَنَاُوۤنغْغِ آظْنْدَحَنْدْرَ نُنِّیَنيَۤ ۳۵
وٕیّایْ تَنِیایْ اِیَمانَ نامْوِمَلا
بُویّا یِنَوٕلّان بُوۤیَحَلَ وَنْدَرُضِ
ميَیْنعّانَ ماحِ مِضِرْغِنْدْرَ ميَیْتشُّدَريَۤ
يَنعّانَن اِلّاديَۤنْ اِنْبَبْ بيَرُمانيَۤ
اَنعّانَن تَنَّْيْ اَحَلْوِكُّن نَلَّرِوٕۤ ۴۰
آكَّن اَضَوِرُدِ اِلّایْ اَنَيْتُّلَحُن
آكُّوَایْ كابّایْ اَظِبّایْ اَرُضْدَرُوَایْ
بُوۤكُّوَایْ يَنَّْيْبْ بُحُوِبّایْ نِنْدُوظُنبِنْ
ناتْرَتِّنْ نيَۤرِیایْ سيَۤیایْ نَنِیانيَۤ
ماتْرَن مَنَنغْغَظِیَ نِنْدْرَ مَرَيْیُوۤنيَۤ ۴۵
كَرَنْدَبالْ كَنَّْلُودُ نيَیْغَلَنْدارْ بُوۤلَتشْ
سِرَنْدَدِیارْ سِنْدَنَيْیُضْ تيَۤنُورِ نِنْدْرُ
بِرَنْدَ بِرَبَّرُكُّن يَنغْغَضْ بيَرُمانْ
نِرَنغْغَضُوۤ رَيْنْدُدَيْیایْ وِنُّوۤرْغَ ضيَۤتَّ
مَرَيْنْدِرُنْدایْ يَنبيَرُمانْ وَلْوِنَيْیيَۤنْ تَنَّْيْ ۵۰
مَرَيْنْدِدَ مُودِیَ مایَ اِرُضَيْ
اَرَنباوَن يَنُّْن اَرُنغْغَیِتْرارْ كَتِّبْ
بُرَنْدُوۤلْبُوۤرْتْ تيَنغْغُن بُظُوَظُكُّ مُودِ
مَلَنعْجُوۤرُن اُونْبَدُ وَایِرْ كُدِلَيْ
مَلَنغْغَبْ بُلَنَيْنْدُن وَنعْجَنَيْیَيْتشْ تشيَیَّ ۵۵
وِلَنغْغُ مَنَتّالْ وِمَلا اُنَكُّكْ
كَلَنْدَاَنْ باحِكْ كَسِنْدُضْ ضُرُحُن
نَلَنْدانْ اِلادَ سِرِیيَۤرْكُ نَلْغِ
نِلَنْدَنْميَۤلْ وَنْدَرُضِ نِيضْغَظَلْغَضْ كااَتِّ
نایِرْ كَدَيْیایْكْ كِدَنْدَ اَدِیيَۤرْكُتْ ۶۰
تایِرْ سِرَنْدَ تَیاوَانَ تَتُّوَنيَۤ
ماسَتْرَ سُوۤدِ مَلَرْنْدَ مَلَرْتشُّدَريَۤ
تيَۤسَنيَۤ تيَۤنا رَمُديَۤ سِوَبُرَنيَۤ
باسَمان بَتْرَرُتُّبْ بارِكُّن آرِیَنيَۤ
نيَۤسَ اَرُضْبُرِنْدُ نيَنعْجِلْوَنعْ سَنغْغيَدَبْ ۶۵
بيَۤرادُ نِنْدْرَ بيَرُنغْغَرُنَيْبْ بيَۤراريَۤ
آرا اَمُديَۤ اَضَوِلابْ بيَمّانيَۤ
اُوۤرادارْ اُضَّتْ تُوضِكُّن اُوضِیانيَۤ
نِيرایْ اُرُكِّیيَنْ آرُیِرایْ نِنْدْرانيَۤ
اِنْبَمُنْ دُنْبَمُن اِلّانيَۤ اُضّانيَۤ ۷۰
اَنْبَرُكْ كَنْبَنيَۤ یاوَيْیُمایْ اَلَّيْیُمانعْ
سُوۤدِیَنيَۤ تُنِّْرُضيَۤ تُوۤنْدْرابْ بيَرُمَيْیَنيَۤ
آدِیَنيَۤ اَنْدَن نَدُوَاحِ اَلّانيَۤ
اِيرْتّيَنَّْيْ یاتْكُونْدَ يَنْدَيْ بيَرُمانيَۤ
كُورْتَّميَیْنعْ نعانَتّارْ كُونْدُنَرْوَارْ تَنغْغَرُتِّنْ ۷۵
نُوۤكَّرِیَ نُوۤكّيَۤ نُنُكَّرِیَ نُنُّنَرْوٕۤ
بُوۤكُّن وَرَوُن بُنَرْوُمِلابْ بُنِّیَنيَۤ
كاكُّميَنغْ كاوَلَنيَۤ كانْبَرِیَ بيَۤرُوضِیيَۤ
آتْرِنْبَ وٕضَّميَۤ اَتّامِكْ كایْنِنْدْرَ
تُوۤتْرَتشْ تشُدَرُوضِیایْتشْ تشُولّادَ نُنُّنَرْوَایْ۸۰
ماتْرَمان وَيْیَحَتِّنْ وٕوّيَۤريَۤ وَنْدَرِوَان
تيَۤتْرَنيَۤ تيَۤتْرَتْ تيَضِوٕۤيَنْ سِنْدَنَيْیُضْ
اُوتْرانَ اُنّا رَمُديَۤ اُدَيْیانيَۤ
وٕۤتْرُ وِحارَ وِدَكُّدَنبِ نُتْكِدَبَّ
آتْريَۤنْيَن اَيْیا اَرَنيَۤاُوۤ يَنْدْريَنْدْرُ ۸۵
بُوۤتْرِبْ بُحَظْنْدِرُنْدُ بُویْغيَتُّ ميَیْآنارْ
مِيتِّنغْغُ وَنْدُ وِنَيْبِّرَوِ ساراميَۤ
كَضَّبْ بُلَكُّرَنبَيْ كَتَّظِكَّ وَلّانيَۤ
نَضِّرُضِلْ نَتَّن بَیِنْدْرادُن نادَنيَۤ
تِلَّيْیُتْ كُوتَّنيَۤ تيَنْبانْدِ ناتّانيَۤ ۹۰
اَلَّرْ بِرَوِ اَرُبّانيَۤ اُوۤيَنْدْرُ
سُولَّرْ كَرِیانَيْتشْ تشُولِّتْ تِرُوَدِكِّيظْتشْ
سُولِّیَ باتِّنْ بُورُضُنَرْنْدُ سُولُّوَارْ
سيَلْوَرْ سِوَبُرَتِّنْ اُضّارْ سِوَنَدِكِّيظْبْ
بَلُّوۤرُن يَۤتَّبْ بَنِنْدُ ۹۵Open the Arabic Section in a New Tab
n̺ʌmʌʧʧɪʋɑ:ɪ̯ə ʋɑ:ˀʌ˞ɻxə n̺ɑ:ðʌn̪d̪ɑ˞:ɭ ʋɑ˞:ɻxʌ
ʲɪmʌɪ̯ppo̞˞ɻɨðɨm ʲɛ̝n̺n̺ɛ̝ɲʤɪl n̺i:ŋgɑ:ðɑ:n̺ t̪ɑ˞:ɭʋɑ˞:ɻxʌ
ko:xʌ˞ɻɪ· ɪ̯ɑ˞:ɳɖə kʊɾʊmʌ˞ɳʼɪðʌn̺ t̪ɑ˞:ɭʋɑ˞:ɻxʌ
ˀɑ:xʌmə mɑ:çɪn̺ɪn̺ rʌ˞ɳɳɪppɑ:n̺ t̪ɑ˞:ɭʋɑ˞:ɻxʌ
ʲe:xʌn̺ ˀʌn̺e:xʌn̺ ʲɪɾʌɪ̯ʋə n̺ʌ˞ɽɪʋɑ˞:ɻxə 5
ʋe:xʌŋ kɛ̝˞ɽɨt̪t̪ɑ˞:ɳɖə ʋe:n̪d̪ʌn̺ʌ˞ɽɪ· ʋɛ̝lxʌ
pɪɾʌppʌɾɨkkɨm pɪɲɲʌxʌn̺d̺ʳʌn̺ pɛ̝ɪ̯xʌ˞ɻʌlxʌ˞ɭ ʋɛ̝lxʌ
pʊɾʌt̪t̪ɑ:rkkɨʧ ʧe:ɪ̯o:n̺d̺ʳʌn̺ pu:ŋgʌ˞ɻʌlxʌ˞ɭ ʋɛ̝lxʌ
kʌɾʌŋgɨʋɪʋɑ:r ʷʊ˞ɭmʌçɪ˞ɻɨŋ ko:n̺gʌ˞ɻʌlxʌ˞ɭ ʋɛ̝lxʌ
sɪɾʌŋgɨʋɪʋɑ:r ʷo:ŋgɨʋɪkkɨɲ si:ɾo:n̺ kʌ˞ɻʌlʋɛ̝lxə 10
ʲi:sə n̺ʌ˞ɽɪβo:t̺t̺ʳɪ· ʲɛ̝n̪d̪ʌɪ̯ ɪ̯ʌ˞ɽɪβo:t̺t̺ʳɪ
t̪e:sə n̺ʌ˞ɽɪβo:t̺t̺ʳɪ· sɪʋʌn̺ʧe· ʋʌ˞ɽɪβo:t̺t̺ʳɪ
n̺e:ɪ̯ʌt̪t̪e· n̺ɪn̺d̺ʳə n̺ɪmʌlə n̺ʌ˞ɽɪβo:t̺t̺ʳɪ
mɑ:ɪ̯ʌp pɪɾʌppʌɾɨkkɨm mʌn̺n̺ə n̺ʌ˞ɽɪβo:t̺t̺ʳɪ
si:ɾɑ:r pɛ̝ɾɨn̪d̪ɨɾʌɪ̯n̺ʌm t̪e:ʋə n̺ʌ˞ɽɪβo:t̺t̺ʳɪ· 15
ˀɑ:ɾɑ:ðə ʲɪn̺bʌm ˀʌɾɨ˞ɭʼɨmʌlʌɪ̯ po:t̺t̺ʳɪ
sɪʋʌn̺ʌʋʌn̺ɛ̝n̺ sɪn̪d̪ʌjɪ̯ɨ˞ɭ n̺ɪn̺d̺ʳə ˀʌðʌn̺ɑ:l
ˀʌʋʌn̺ʌɾɨ ɭɑ:le· ˀʌʋʌn̪d̪ɑ˞:ɭ ʋʌ˞ɳʼʌŋŋʲgʲɪʧ
sɪn̪d̪ʌɪ̯ mʌçɪ˞ɻʌʧ ʧɪʋʌβʉ̩ɾɑ: ɳʌn̪d̪ʌn̺n̺ʌɪ̯
mʊn̪d̪ʌɪ̯ ʋɪn̺ʌɪ̯mʉ̩˞ɻɨðɨm mo:ɪ̯ə ʷʊɾʌɪ̯ppʌn̺ɪ̯ɑ:n̺ 20
kʌ˞ɳɳɨðʌlɑ:n̺ t̪ʌn̺gʌɾɨ˞ɳʼʌɪ̯k kʌ˞ɳgɑ˞:ʈʈə ʋʌn̪d̪ɛ̝ɪ̯ðɪ
ʲɛ̝˞ɳɳɨðʌr kɛ̝˞ʈʈɑ: ʲɛ̝˞ɻɪlɑ:r kʌ˞ɻʌlɪɾʌɪ̯ɲʤɪ
ʋɪ˞ɳɳɪɾʌɪ̯n̪d̪ɨ mʌ˞ɳɳɪɾʌɪ̯n̪d̪ɨ mɪkkɑ:ɪ̯ ʋɪ˞ɭʼʌŋgo̞˞ɭʼɪɪ̯ɑ:ɪ̯
ʲɛ̝˞ɳɳɪɾʌn̺ t̪ɛ̝llʌɪ̯ ɪ̯ɪlɑ:ðɑ:n̺e· n̺ɪn̺bɛ̝ɾɨɲʤi:r
po̞llɑ: ʋɪn̺ʌjɪ̯e:n̺ pʊxʌ˞ɻɨmɑ: ro̞n̺d̺ʳʌɾɪɪ̯e:n̺ 25
pʊllɑ:çɪp pu˞:ɽɑ:ɪ̯p pʊ˞ɻʊʋɑ:ɪ̯ mʌɾʌmɑ:çɪp
pʌlʋɪɾɨxə mɑ:çɪp pʌɾʌʋʌjɪ̯ɑ:ɪ̯p pɑ:mbɑ:çɪk
kʌllɑ:ɪ̯ mʌn̺ɪðʌɾɑ:ɪ̯p pe:ɪ̯ɑ:ɪ̯k kʌ˞ɳʼʌŋgʌ˞ɭʼɑ:ɪ̯
ʋʌllʌsɨɾə rɑ:çɪ· mʊn̺ɪʋʌɾɑ:ɪ̯t̪ t̪e:ʋʌɾɑ:ɪ̯ʧ
sɛ̝llɑ:ˀə n̺ɪn̺d̺ʳʌʲɪt̪ t̪ɑ:ʋʌɾə sʌŋgʌmʌt̪t̪ɨ˞ɭ 30
ʲɛ̝llɑ:p pɪɾʌppʉ̩m pɪɾʌn̪d̪ɪ˞ɭʼʌɪ̯t̪t̪e:n̺ ʲɛ̝mbɛ̝ɾɨmɑ:n̺
mɛ̝jɪ̯e:_ɨn̺ po̞n̺n̺ʌ˞ɽɪxʌ˞ɭ kʌ˞ɳɖɪn̺d̺ʳɨ ʋi˞:ɽɨt̺t̺ʳe:n̺
ʷʊjɪ̯ʌʲɛ̝n̺ ʷʊ˞ɭɭʌt̪t̪ɨ˞ɭ ʷo:ŋgɑ:ɾə mɑ:ɪ̯n̺ɪn̺d̺ʳʌ
mɛ̝jɪ̯ɑ: ʋɪmʌlɑ: ʋɪ˞ɽʌɪ̯ppɑ:xɑ: ʋe:ðʌŋgʌ˞ɭ
ˀʌjɪ̯ɑ: ʲɛ̝n̺ʌʷo:ŋʲgʲɪ· ˀɑ˞:ɻn̪d̪ʌxʌn̺d̺ʳə n̺ɨ˞ɳɳɪɪ̯ʌn̺e· 35
ʋɛ̝jɪ̯ɑ:ɪ̯ t̪ʌ˞ɳʼɪɪ̯ɑ:ɪ̯ ʲɪɪ̯ʌmɑ:n̺ə n̺ɑ:mʋɪmʌlɑ:
po̞jɪ̯ɑ: ɪ̯ɪn̺ʌʋɛ̝llɑ:m po:ɪ̯ʌxʌlə ʋʌn̪d̪ʌɾɨ˞ɭʼɪ
mɛ̝ɪ̯ɲɲɑ:n̺ə mɑ:çɪ· mɪ˞ɭʼɪrgʲɪn̺d̺ʳə mɛ̝ɪ̯ʧʧɨ˞ɽʌɾe:
ʲɛ̝ɲɲɑ:n̺ʌm ʲɪllɑ:ðe:n̺ ʲɪn̺bʌp pɛ̝ɾɨmɑ:n̺e:
ˀʌɲɲɑ:n̺ʌm t̪ʌn̺n̺ʌɪ̯ ˀʌxʌlʋɪkkɨm n̺ʌllʌɾɪʋe· 40
ˀɑ:kkʌm ˀʌ˞ɭʼʌʋɪɾɨðɪ· ʲɪllɑ:ɪ̯ ˀʌn̺ʌɪ̯t̪t̪ɨlʌxɨm
ˀɑ:kkɨʋɑ:ɪ̯ kɑ:ppɑ:ɪ̯ ˀʌ˞ɻɪppɑ:ɪ̯ ˀʌɾɨ˞ɭðʌɾɨʋɑ:ɪ̯
po:kkɨʋɑ:ɪ̯ ʲɛ̝n̺n̺ʌɪ̯p pʊxuʋɪppɑ:ɪ̯ n̺ɪn̪d̪o̞˞ɻɨmbɪn̺
n̺ɑ:t̺t̺ʳʌt̪t̪ɪn̺ n̺e:ɾɪɪ̯ɑ:ɪ̯ se:ɪ̯ɑ:ɪ̯ n̺ʌ˞ɳʼɪɪ̯ɑ:n̺e:
mɑ:t̺t̺ʳʌm mʌn̺ʌŋgʌ˞ɻɪɪ̯ə n̺ɪn̺d̺ʳə mʌɾʌjɪ̯o:n̺e· 45
kʌɾʌn̪d̪ʌβɑ:l kʌn̺n̺ʌlo̞˞ɽɨ n̺ɛ̝ɪ̯xʌlʌn̪d̪ɑ:r po:lʌʧ
sɪɾʌn̪d̪ʌ˞ɽɪɪ̯ɑ:r sɪn̪d̪ʌn̺ʌjɪ̯ɨ˞ɭ t̪e:n̺u:ɾɪ· n̺ɪn̺d̺ʳɨ
pɪɾʌn̪d̪ə pɪɾʌppʌɾɨkkɨm ʲɛ̝ŋgʌ˞ɭ pɛ̝ɾɨmɑ:n̺
n̺ɪɾʌŋgʌ˞ɭʼo· rʌɪ̯n̪d̪ɨ˞ɽʌjɪ̯ɑ:ɪ̯ ʋɪ˞ɳɳo:rɣə ɭe:t̪t̪ʌ
mʌɾʌɪ̯n̪d̪ɪɾɨn̪d̪ɑ:ɪ̯ ʲɛ̝mbɛ̝ɾɨmɑ:n̺ ʋʌlʋɪn̺ʌjɪ̯e:n̺ t̪ʌn̺n̺ʌɪ̯ 50
mʌɾʌɪ̯n̪d̪ɪ˞ɽə mu˞:ɽɪɪ̯ə mɑ:ɪ̯ə ʲɪɾɨ˞ɭʼʌɪ̯
ˀʌɾʌmbɑ:ʋʌm ʲɛ̝n̺n̺ɨm ˀʌɾɨŋgʌɪ̯ɪt̺t̺ʳɑ:r kʌ˞ʈʈɪp
pʊɾʌn̪d̪o:lβo:rt̪ t̪ɛ̝ŋgɨm pʊ˞ɻʊʋʌ˞ɻɨkkɨ mu˞:ɽɪ
mʌlʌɲʤo:ɾɨm ʷo̞n̺bʌðɨ ʋɑ:ɪ̯ɪr kʊ˞ɽɪlʌɪ̯
mʌlʌŋgʌp pʊlʌn̺ʌɪ̯n̪d̪ɨm ʋʌɲʤʌn̺ʌjɪ̯ʌɪ̯ʧ ʧɛ̝jɪ̯ə 55
ʋɪlʌŋgɨ mʌn̺ʌt̪t̪ɑ:l ʋɪmʌlɑ: ʷʊn̺ʌkkɨk
kʌlʌn̪d̪ʌˀʌn̺ pɑ:çɪk kʌsɪn̪d̪ɨ˞ɭ ɭɨɾɨxum
n̺ʌlʌn̪d̪ɑ:n̺ ʲɪlɑ:ðə sɪɾɪɪ̯e:rkɨ n̺ʌlgʲɪ
n̺ɪlʌn̪d̪ʌn̺me:l ʋʌn̪d̪ʌɾɨ˞ɭʼɪ· n̺i˞:ɭxʌ˞ɻʌlxʌ˞ɭ kɑ:ˀʌ˞ʈʈɪ
n̺ɑ:ɪ̯ɪr kʌ˞ɽʌjɪ̯ɑ:ɪ̯k kɪ˞ɽʌn̪d̪ə ˀʌ˞ɽɪɪ̯e:rkɨt̪ 60
t̪ɑ:ɪ̯ɪr sɪɾʌn̪d̪ə t̪ʌɪ̯ɑ:ʋɑ:n̺ə t̪ʌt̪t̪ɨʋʌn̺e:
mɑ:sʌt̺t̺ʳə so:ðɪ· mʌlʌrn̪d̪ə mʌlʌrʧʧɨ˞ɽʌɾe:
t̪e:sʌn̺e· t̪e:n̺ɑ: rʌmʉ̩ðe· sɪʋʌβʉ̩ɾʌn̺e:
pɑ:sʌmɑ:m pʌt̺t̺ʳʌɾɨt̪t̪ɨp pɑ:ɾɪkkɨm ˀɑ:ɾɪɪ̯ʌn̺e:
n̺e:sə ˀʌɾɨ˞ɭβʉ̩ɾɪn̪d̪ɨ n̺ɛ̝ɲʤɪlʋʌɲ sʌŋgɛ̝˞ɽʌp 65
pe:ɾɑ:ðɨ n̺ɪn̺d̺ʳə pɛ̝ɾɨŋgʌɾɨ˞ɳʼʌɪ̯p pe:ɾɑ:ɾe:
ˀɑ:ɾɑ: ˀʌmʉ̩ðe· ˀʌ˞ɭʼʌʋɪlɑ:p pɛ̝mmɑ:n̺e:
ʷo:ɾɑ:ðɑ:r ʷʊ˞ɭɭʌt̪ t̪o̞˞ɭʼɪkkɨm ʷo̞˞ɭʼɪɪ̯ɑ:n̺e:
n̺i:ɾɑ:ɪ̯ ʷʊɾʊkkʲɪɪ̯ɛ̝n̺ ˀɑ:ɾɨɪ̯ɪɾɑ:ɪ̯ n̺ɪn̺d̺ʳɑ:n̺e:
ʲɪn̺bʌmʉ̩n̺ t̪ɨn̺bʌmʉ̩m ʲɪllɑ:n̺e· ʷʊ˞ɭɭɑ:n̺e· 70
ˀʌn̺bʌɾɨk kʌn̺bʌn̺e· ɪ̯ɑ:ʋʌjɪ̯ɨmɑ:ɪ̯ ˀʌllʌjɪ̯ɨmɑ:ɲ
so:ðɪɪ̯ʌn̺e· t̪ɨn̺n̺ɪɾɨ˞ɭʼe· t̪o:n̺d̺ʳɑ:p pɛ̝ɾɨmʌjɪ̯ʌn̺e:
ˀɑ:ðɪɪ̯ʌn̺e· ˀʌn̪d̪ʌm n̺ʌ˞ɽɨʋɑ:çɪ· ˀʌllɑ:n̺e:
ʲi:rt̪t̪ɛ̝n̺n̺ʌɪ̯ ɪ̯ɑ˞:ʈko̞˞ɳɖə ʲɛ̝n̪d̪ʌɪ̯ pɛ̝ɾɨmɑ:n̺e:
ku:rt̪t̪ʌmɛ̝ɪ̯ɲ ɲɑ:n̺ʌt̪t̪ɑ:r ko̞˞ɳɖɨ˞ɳʼʌrʋɑ:r t̪ʌŋgʌɾɨt̪t̪ɪn̺ 75
n̺o:kkʌɾɪɪ̯ə n̺o:kke· n̺ɨ˞ɳʼɨkkʌɾɪɪ̯ə n̺ɨ˞ɳɳɨ˞ɳʼʌrʋe:
po:kkɨm ʋʌɾʌʋʉ̩m pʊ˞ɳʼʌrʋʉ̩mɪlɑ:p pʊ˞ɳɳɪɪ̯ʌn̺e:
kɑ:kkɨmɛ̝ŋ kɑ:ʋʌlʌn̺e· kɑ˞:ɳbʌɾɪɪ̯ə pe:ɾo̞˞ɭʼɪɪ̯e:
ˀɑ:t̺t̺ʳɪn̺bə ʋɛ̝˞ɭɭʌme· ˀʌt̪t̪ɑ:mɪk kɑ:ɪ̯n̺ɪn̺d̺ʳʌ
t̪o:t̺t̺ʳʌʧ ʧɨ˞ɽʌɾo̞˞ɭʼɪɪ̯ɑ:ɪ̯ʧ ʧo̞llɑ:ðə n̺ɨ˞ɳɳɨ˞ɳʼʌrʋɑ:ɪ̯80
mɑ:t̺t̺ʳʌmɑ:m ʋʌjɪ̯ʌxʌt̪t̪ɪn̺ ʋɛ̝ʊ̯ʋe:ɾe· ʋʌn̪d̪ʌɾɪʋɑ:m
t̪e:t̺t̺ʳʌn̺e· t̪e:t̺t̺ʳʌt̪ t̪ɛ̝˞ɭʼɪʋe:ʲɛ̝n̺ sɪn̪d̪ʌn̺ʌjɪ̯ɨ˞ɭ
ʷu:t̺t̺ʳɑ:n̺ə ʷʊ˞ɳɳɑ: rʌmʉ̩ðe· ʷʊ˞ɽʌjɪ̯ɑ:n̺e:
ʋe:t̺t̺ʳɨ ʋɪxɑ:ɾə ʋɪ˞ɽʌkkɨ˞ɽʌmbɪ· n̺ɨ˞ʈkɪ˞ɽʌppʌ
ˀɑ:t̺t̺ʳe:n̺ɛ̝m ˀʌjɪ̯ɑ: ˀʌɾʌn̺e:_o· ʲɛ̝n̺d̺ʳɛ̝n̺d̺ʳɨ 85
po:t̺t̺ʳɪp pʊxʌ˞ɻn̪d̪ɪɾɨn̪d̪ɨ po̞ɪ̯xɛ̝˞ʈʈɨ mɛ̝ɪ̯ɑ:n̺ɑ:r
mi˞:ʈʈɪŋgɨ ʋʌn̪d̪ɨ ʋɪn̺ʌɪ̯ppɪɾʌʋɪ· sɑ:ɾɑ:me:
kʌ˞ɭɭʌp pʊlʌkkɨɾʌmbʌɪ̯ kʌ˞ʈʈʌ˞ɻɪkkə ʋʌllɑ:n̺e:
n̺ʌ˞ɭɭɪɾɨ˞ɭʼɪl n̺ʌ˞ʈʈʌm pʌɪ̯ɪn̺d̺ʳɑ˞:ɽɨm n̺ɑ:ðʌn̺e:
t̪ɪllʌjɪ̯ɨ˞ʈ ku:t̪t̪ʌn̺e· t̪ɛ̝n̺bɑ˞:ɳɖɪ· n̺ɑ˞:ʈʈɑ:n̺e· 90
ˀʌllʌr pɪɾʌʋɪ· ˀʌɾɨppɑ:n̺e· ʷo:ʲɛ̝n̺d̺ʳɨ
so̞llʌr kʌɾɪɪ̯ɑ:n̺ʌɪ̯ʧ ʧo̞llɪt̪ t̪ɪɾɨʋʌ˞ɽɪkkʲi˞:ɻʧ
so̞llɪɪ̯ə pɑ˞:ʈʈɪn̺ po̞ɾɨ˞ɭʼɨ˞ɳʼʌrn̪d̪ɨ so̞llɨʋɑ:r
sɛ̝lʋʌr sɪʋʌβʉ̩ɾʌt̪t̪ɪn̺ ʷʊ˞ɭɭɑ:r sɪʋʌn̺ʌ˞ɽɪkkʲi˞:ɻβ
pʌllo:ɾɨm ʲe:t̪t̪ʌp pʌ˞ɳʼɪn̪d̪ɨ 95

Open the IPA Section in a New Tab
namaccivāya vāaḻka nātaṉtāḷ vāḻka
imaippoḻutum eṉneñcil nīṅkātāṉ tāḷvāḻka
kōkaḻi yāṇṭa kurumaṇitaṉ tāḷvāḻka
ākama mākiniṉ ṟaṇṇippāṉ tāḷvāḻka
ēkaṉ anēkaṉ iṟaiva ṉaṭivāḻka 5
vēkaṅ keṭuttāṇṭa vēntaṉaṭi velka
piṟappaṟukkum piññakaṉṟaṉ peykaḻalkaḷ velka
puṟattārkkuc cēyōṉṟaṉ pūṅkaḻalkaḷ velka
karaṅkuvivār uḷmakiḻuṅ kōṉkaḻalkaḷ velka
ciraṅkuvivār ōṅkuvikkuñ cīrōṉ kaḻalvelka 10
īca ṉaṭipōṟṟi entai yaṭipōṟṟi
tēca ṉaṭipōṟṟi civaṉcē vaṭipōṟṟi
nēyattē niṉṟa nimala ṉaṭipōṟṟi
māyap piṟappaṟukkum maṉṉa ṉaṭipōṟṟi
cīrār peruntuṟainam tēva ṉaṭipōṟṟi 15
ārāta iṉpam aruḷumalai pōṟṟi
civaṉavaṉeṉ cintaiyuḷ niṉṟa ataṉāl
avaṉaru ḷālē avaṉtāḷ vaṇaṅṅkic
cintai makiḻac civapurā ṇantaṉṉai
muntai viṉaimuḻutum mōya uraippaṉyāṉ 20
kaṇṇutalāṉ taṉkaruṇaik kaṇkāṭṭa vanteyti
eṇṇutaṟ keṭṭā eḻilār kaḻaliṟaiñci
viṇṇiṟaintu maṇṇiṟaintu mikkāy viḷaṅkoḷiyāy
eṇṇiṟan tellai yilātāṉē niṉperuñcīr
pollā viṉaiyēṉ pukaḻumā ṟoṉṟaṟiyēṉ 25
pullākip pūṭāyp puḻuvāy maramākip
palviruka mākip paṟavaiyāyp pāmpākik
kallāy maṉitarāyp pēyāyk kaṇaṅkaḷāy
vallacura rāki muṉivarāyt tēvarāyc
cellāa niṉṟait tāvara caṅkamattuḷ 30
ellāp piṟappum piṟantiḷaittēṉ emperumāṉ
meyyēuṉ poṉṉaṭikaḷ kaṇṭiṉṟu vīṭuṟṟēṉ
uyyaeṉ uḷḷattuḷ ōṅkāra māyniṉṟa
meyyā vimalā viṭaippākā vētaṅkaḷ
aiyā eṉaōṅki āḻntakaṉṟa nuṇṇiyaṉē 35
veyyāy taṇiyāy iyamāṉa ṉāmvimalā
poyyā yiṉavellām pōyakala vantaruḷi
meyññāṉa māki miḷirkiṉṟa meyccuṭarē
eññāṉam illātēṉ iṉpap perumāṉē
aññāṉam taṉṉai akalvikkum nallaṟivē 40
ākkam aḷaviṟuti illāy aṉaittulakum
ākkuvāy kāppāy aḻippāy aruḷtaruvāy
pōkkuvāy eṉṉaip pukuvippāy niṉtoḻumpiṉ
nāṟṟattiṉ nēriyāy cēyāy naṇiyāṉē
māṟṟam maṉaṅkaḻiya niṉṟa maṟaiyōṉē 45
kaṟantapāl kaṉṉaloṭu neykalantāṟ pōlac
ciṟantaṭiyār cintaṉaiyuḷ tēṉūṟi niṉṟu
piṟanta piṟappaṟukkum eṅkaḷ perumāṉ
niṟaṅkaḷō raintuṭaiyāy viṇṇōrka ḷētta
maṟaintiruntāy emperumāṉ valviṉaiyēṉ taṉṉai 50
maṟaintiṭa mūṭiya māya iruḷai
aṟampāvam eṉṉum aruṅkayiṟṟāṟ kaṭṭip
puṟantōlpōrt teṅkum puḻuvaḻukku mūṭi
malañcōrum oṉpatu vāyiṟ kuṭilai
malaṅkap pulaṉaintum vañcaṉaiyaic ceyya 55
vilaṅku maṉattāl vimalā uṉakkuk
kalantaaṉ pākik kacintuḷ ḷurukum
nalantāṉ ilāta ciṟiyēṟku nalki
nilantaṉmēl vantaruḷi nīḷkaḻalkaḷ kāaṭṭi
nāyiṟ kaṭaiyāyk kiṭanta aṭiyēṟkut 60
tāyiṟ ciṟanta tayāvāṉa tattuvaṉē
mācaṟṟa cōti malarnta malarccuṭarē
tēcaṉē tēṉā ramutē civapuraṉē
pācamām paṟṟaṟuttup pārikkum āriyaṉē
nēca aruḷpurintu neñcilvañ caṅkeṭap 65
pērātu niṉṟa peruṅkaruṇaip pērāṟē
ārā amutē aḷavilāp pemmāṉē
ōrātār uḷḷat toḷikkum oḷiyāṉē
nīrāy urukkiyeṉ āruyirāy niṉṟāṉē
iṉpamun tuṉpamum illāṉē uḷḷāṉē 70
aṉparuk kaṉpaṉē yāvaiyumāy allaiyumāñ
cōtiyaṉē tuṉṉiruḷē tōṉṟāp perumaiyaṉē
ātiyaṉē antam naṭuvāki allāṉē
īrtteṉṉai yāṭkoṇṭa entai perumāṉē
kūrttameyñ ñāṉattāṟ koṇṭuṇarvār taṅkaruttiṉ 75
nōkkariya nōkkē nuṇukkariya nuṇṇuṇarvē
pōkkum varavum puṇarvumilāp puṇṇiyaṉē
kākkumeṅ kāvalaṉē kāṇpariya pēroḷiyē
āṟṟiṉpa veḷḷamē attāmik kāyniṉṟa
tōṟṟac cuṭaroḷiyāyc collāta nuṇṇuṇarvāy80
māṟṟamām vaiyakattiṉ vevvēṟē vantaṟivām
tēṟṟaṉē tēṟṟat teḷivēeṉ cintaṉaiyuḷ
ūṟṟāṉa uṇṇā ramutē uṭaiyāṉē
vēṟṟu vikāra viṭakkuṭampi ṉuṭkiṭappa
āṟṟēṉem aiyā araṉēō eṉṟeṉṟu 85
pōṟṟip pukaḻntiruntu poykeṭṭu meyāṉār
mīṭṭiṅku vantu viṉaippiṟavi cārāmē
kaḷḷap pulakkurampai kaṭṭaḻikka vallāṉē
naḷḷiruḷil naṭṭam payiṉṟāṭum nātaṉē
tillaiyuṭ kūttaṉē teṉpāṇṭi nāṭṭāṉē 90
allaṟ piṟavi aṟuppāṉē ōeṉṟu
collaṟ kariyāṉaic collit tiruvaṭikkīḻc
colliya pāṭṭiṉ poruḷuṇarntu colluvār
celvar civapurattiṉ uḷḷār civaṉaṭikkīḻp
pallōrum ēttap paṇintu 95

Open the Diacritic Section in a New Tab
нaмaчсываая вааалзка наатaнтаал ваалзка
ымaыпползютюм эннэгнсыл нингкaтаан таалваалзка
коокалзы яaнтa кюрюмaнытaн таалваалзка
аакамa маакынын рaнныппаан таалваалзка
эaкан анэaкан ырaывa нaтываалзка 5
вэaканг кэтюттаантa вэaнтaнaты вэлка
пырaппaрюккюм пыгнгнaканрaн пэйкалзaлкал вэлка
пюрaттаарккюч сэaйоонрaн пунгкалзaлкал вэлка
карaнгкювываар юлмaкылзюнг коонкалзaлкал вэлка
сырaнгкювываар оонгкювыккюгн сироон калзaлвэлка 10
исa нaтыпоотры энтaы ятыпоотры
тэaсa нaтыпоотры сывaнсэa вaтыпоотры
нэaяттэa нынрa нымaлa нaтыпоотры
мааяп пырaппaрюккюм мaннa нaтыпоотры
сираар пэрюнтюрaынaм тэaвa нaтыпоотры 15
аараатa ынпaм арюлюмaлaы поотры
сывaнaвaнэн сынтaыёл нынрa атaнаал
авaнaрю лаалэa авaнтаал вaнaнгнгкыч
сынтaы мaкылзaч сывaпюраа нaнтaннaы
мюнтaы вынaымюлзютюм мооя юрaыппaняaн 20
каннютaлаан тaнкарюнaык канкaттa вaнтэйты
эннютaт кэттаа элзылаар калзaлырaыгнсы
выннырaынтю мaннырaынтю мыккaй вылaнгколыяaй
эннырaн тэллaы йылаатаанэa нынпэрюгнсир
поллаа вынaыеaн пюкалзюмаа ронрaрыеaн 25
пюллаакып путаайп пюлзюваай мaрaмаакып
пaлвырюка маакып пaрaвaыяaйп паампаакык
каллаай мaнытaраайп пэaяaйк канaнгкалаай
вaллaсюрa раакы мюнывaраайт тэaвaраайч
сэллааа нынрaыт таавaрa сaнгкамaттюл 30
эллаап пырaппюм пырaнтылaыттэaн эмпэрюмаан
мэйеaюн поннaтыкал кантынрю витютрэaн
юйяэн юллaттюл оонгкaрa маайнынрa
мэйяa вымaлаа вытaыппаакa вэaтaнгкал
aыяa энaоонгкы аалзнтaканрa нюнныянэa 35
вэйяaй тaныяaй ыямаанa наамвымaлаа
пойяa йынaвэллаам пооякалa вaнтaрюлы
мэйгнгнaaнa маакы мылыркынрa мэйчсютaрэa
эгнгнaaнaм ыллаатэaн ынпaп пэрюмаанэa
агнгнaaнaм тaннaы акалвыккюм нaллaрывэa 40
ааккам алaвырюты ыллаай анaыттюлaкюм
ааккюваай кaппаай алзыппаай арюлтaрюваай
пооккюваай эннaып пюкювыппаай нынтолзюмпын
наатрaттын нэaрыяaй сэaяaй нaныяaнэa
маатрaм мaнaнгкалзыя нынрa мaрaыйоонэa 45
карaнтaпаал каннaлотю нэйкалaнтаат поолaч
сырaнтaтыяaр сынтaнaыёл тэaнуры нынрю
пырaнтa пырaппaрюккюм энгкал пэрюмаан
нырaнгкалоо рaынтютaыяaй вынноорка лэaттa
мaрaынтырюнтаай эмпэрюмаан вaлвынaыеaн тaннaы 50
мaрaынтытa мутыя маая ырюлaы
арaмпаавaм эннюм арюнгкайытраат каттып
пюрaнтоолпоорт тэнгкюм пюлзювaлзюккю муты
мaлaгнсоорюм онпaтю ваайыт кютылaы
мaлaнгкап пюлaнaынтюм вaгнсaнaыйaыч сэйя 55
вылaнгкю мaнaттаал вымaлаа юнaккюк
калaнтaан паакык касынтюл люрюкюм
нaлaнтаан ылаатa сырыеaткю нaлкы
нылaнтaнмэaл вaнтaрюлы нилкалзaлкал кaатты
наайыт катaыяaйк кытaнтa атыеaткют 60
таайыт сырaнтa тaяaваанa тaттювaнэa
маасaтрa сооты мaлaрнтa мaлaрчсютaрэa
тэaсaнэa тэaнаа рaмютэa сывaпюрaнэa
паасaмаам пaтрaрюттюп паарыккюм аарыянэa
нэaсa арюлпюрынтю нэгнсылвaгн сaнгкэтaп 65
пэaраатю нынрa пэрюнгкарюнaып пэaраарэa
аараа амютэa алaвылаап пэммаанэa
оораатаар юллaт толыккюм олыяaнэa
нираай юрюккыен аарюйыраай нынраанэa
ынпaмюн тюнпaмюм ыллаанэa юллаанэa 70
анпaрюк канпaнэa яaвaыёмаай аллaыёмаагн
соотыянэa тюннырюлэa тоонраап пэрюмaыянэa
аатыянэa антaм нaтюваакы аллаанэa
ирттэннaы яaтконтa энтaы пэрюмаанэa
курттaмэйгн гнaaнaттаат контюнaрваар тaнгкарюттын 75
нооккарыя нооккэa нюнюккарыя нюннюнaрвэa
пооккюм вaрaвюм пюнaрвюмылаап пюнныянэa
кaккюмэнг кaвaлaнэa кaнпaрыя пэaролыеa
аатрынпa вэллaмэa аттаамык кaйнынрa
тоотрaч сютaролыяaйч соллаатa нюннюнaрваай80
маатрaмаам вaыякаттын вэввэaрэa вaнтaрываам
тэaтрaнэa тэaтрaт тэлывэaэн сынтaнaыёл
утраанa юннаа рaмютэa ютaыяaнэa
вэaтрю выкaрa вытaккютaмпы нюткытaппa
аатрэaнэм aыяa арaнэaоо энрэнрю 85
поотрып пюкалзнтырюнтю пойкэттю мэйаанаар
миттынгкю вaнтю вынaыппырaвы сaaраамэa
каллaп пюлaккюрaмпaы каттaлзыкка вaллаанэa
нaллырюлыл нaттaм пaйынраатюм наатaнэa
тыллaыёт куттaнэa тэнпаанты нааттаанэa 90
аллaт пырaвы арюппаанэa ооэнрю
соллaт карыяaнaыч соллыт тырювaтыккилзч
соллыя пааттын порюлюнaрнтю соллюваар
сэлвaр сывaпюрaттын юллаар сывaнaтыккилзп
пaллоорюм эaттaп пaнынтю 95

Open the Russian Section in a New Tab
:namachziwahja wahashka :nahthanthah'l wahshka
imäpposhuthum en:nengzil :nihngkahthahn thah'lwahshka
kohkashi jah'nda ku'ruma'nithan thah'lwahshka
ahkama mahki:nin ra'n'nippahn thah'lwahshka
ehkan a:nehkan iräwa nadiwahshka 5
wehkang keduththah'nda weh:nthanadi welka
pirapparukkum pinggnakanran pejkashalka'l welka
puraththah'rkkuch zehjohnran puhngkashalka'l welka
ka'rangkuwiwah'r u'lmakishung kohnkashalka'l welka
zi'rangkuwiwah'r ohngkuwikkung sih'rohn kashalwelka 10
ihza nadipohrri e:nthä jadipohrri
thehza nadipohrri ziwanzeh wadipohrri
:nehjaththeh :ninra :nimala nadipohrri
mahjap pirapparukkum manna nadipohrri
sih'rah'r pe'ru:nthurä:nam thehwa nadipohrri 15
ah'rahtha inpam a'ru'lumalä pohrri
ziwanawanen zi:nthäju'l :ninra athanahl
awana'ru 'lahleh awanthah'l wa'nangngkich
zi:nthä makishach ziwapu'rah 'na:nthannä
mu:nthä winämushuthum mohja u'räppanjahn 20
ka'n'nuthalahn thanka'ru'näk ka'nkahdda wa:nthejthi
e'n'nuthar keddah eshilah'r kashalirängzi
wi'n'nirä:nthu ma'n'nirä:nthu mikkahj wi'langko'lijahj
e'n'nira:n thellä jilahthahneh :ninpe'rungsih'r
pollah winäjehn pukashumah ronrarijehn 25
pullahkip puhdahjp pushuwahj ma'ramahkip
palwi'ruka mahkip parawäjahjp pahmpahkik
kallahj manitha'rahjp pehjahjk ka'nangka'lahj
wallazu'ra 'rahki muniwa'rahjth thehwa'rahjch
zellaha :ninraith thahwa'ra zangkamaththu'l 30
ellahp pirappum pira:nthi'läththehn empe'rumahn
mejjehun ponnadika'l ka'ndinru wihdurrehn
ujjaen u'l'laththu'l ohngkah'ra mahj:ninra
mejjah wimalah widäppahkah wehthangka'l
äjah enaohngki ahsh:nthakanra :nu'n'nijaneh 35
wejjahj tha'nijahj ijamahna nahmwimalah
pojjah jinawellahm pohjakala wa:ntha'ru'li
mejnggnahna mahki mi'li'rkinra mejchzuda'reh
enggnahnam illahthehn inpap pe'rumahneh
anggnahnam thannä akalwikkum :nallariweh 40
ahkkam a'lawiruthi illahj anäththulakum
ahkkuwahj kahppahj ashippahj a'ru'ltha'ruwahj
pohkkuwahj ennäp pukuwippahj :ninthoshumpin
:nahrraththin :neh'rijahj zehjahj :na'nijahneh
mahrram manangkashija :ninra maräjohneh 45
kara:nthapahl kannalodu :nejkala:nthahr pohlach
zira:nthadijah'r zi:nthanäju'l thehnuhri :ninru
pira:ntha pirapparukkum engka'l pe'rumahn
:nirangka'loh 'rä:nthudäjahj wi'n'noh'rka 'lehththa
marä:nthi'ru:nthahj empe'rumahn walwinäjehn thannä 50
marä:nthida muhdija mahja i'ru'lä
arampahwam ennum a'rungkajirrahr kaddip
pura:nthohlpoh'rth thengkum pushuwashukku muhdi
malangzoh'rum onpathu wahjir kudilä
malangkap pulanä:nthum wangzanäjäch zejja 55
wilangku manaththahl wimalah unakkuk
kala:nthaan pahkik kazi:nthu'l 'lu'rukum
:nala:nthahn ilahtha zirijehrku :nalki
:nila:nthanmehl wa:ntha'ru'li :nih'lkashalka'l kahaddi
:nahjir kadäjahjk kida:ntha adijehrkuth 60
thahjir zira:ntha thajahwahna thaththuwaneh
mahzarra zohthi mala'r:ntha mala'rchzuda'reh
thehzaneh thehnah 'ramutheh ziwapu'raneh
pahzamahm parraruththup pah'rikkum ah'rijaneh
:nehza a'ru'lpu'ri:nthu :nengzilwang zangkedap 65
peh'rahthu :ninra pe'rungka'ru'näp peh'rahreh
ah'rah amutheh a'lawilahp pemmahneh
oh'rahthah'r u'l'lath tho'likkum o'lijahneh
:nih'rahj u'rukkijen ah'ruji'rahj :ninrahneh
inpamu:n thunpamum illahneh u'l'lahneh 70
anpa'ruk kanpaneh jahwäjumahj alläjumahng
zohthijaneh thunni'ru'leh thohnrahp pe'rumäjaneh
ahthijaneh a:ntham :naduwahki allahneh
ih'rththennä jahdko'nda e:nthä pe'rumahneh
kuh'rththamejng gnahnaththahr ko'ndu'na'rwah'r thangka'ruththin 75
:nohkka'rija :nohkkeh :nu'nukka'rija :nu'n'nu'na'rweh
pohkkum wa'rawum pu'na'rwumilahp pu'n'nijaneh
kahkkumeng kahwalaneh kah'npa'rija peh'ro'lijeh
ahrrinpa we'l'lameh aththahmik kahj:ninra
thohrrach zuda'ro'lijahjch zollahtha :nu'n'nu'na'rwahj80
mahrramahm wäjakaththin wewwehreh wa:nthariwahm
thehrraneh thehrrath the'liwehen zi:nthanäju'l
uhrrahna u'n'nah 'ramutheh udäjahneh
wehrru wikah'ra widakkudampi nudkidappa
ahrrehnem äjah a'ranehoh enrenru 85
pohrrip pukash:nthi'ru:nthu pojkeddu mejahnah'r
mihddingku wa:nthu winäppirawi zah'rahmeh
ka'l'lap pulakku'rampä kaddashikka wallahneh
:na'l'li'ru'lil :naddam pajinrahdum :nahthaneh
thilläjud kuhththaneh thenpah'ndi :nahddahneh 90
allar pirawi aruppahneh ohenru
zollar ka'rijahnäch zollith thi'ruwadikkihshch
zollija pahddin po'ru'lu'na'r:nthu zolluwah'r
zelwa'r ziwapu'raththin u'l'lah'r ziwanadikkihshp
palloh'rum ehththap pa'ni:nthu 95

Open the German Section in a New Tab
namaçhçivaaya vaaalzka naathanthaalh vaalzka
imâippolzòthòm ènnègnçil niingkaathaan thaalhvaalzka
kooka1zi yaanhda kòròmanhithan thaalhvaalzka
aakama maakinin rhanhnhippaan thaalhvaalzka
èèkan anèèkan irhâiva nadivaalzka 5
vèèkang kèdòththaanhda vèènthanadi vèlka
pirhapparhòkkòm pigngnakanrhan pèiykalzalkalh vèlka
pòrhaththaarkkòçh çèèyoonrhan pöngkalzalkalh vèlka
karangkòvivaar òlhmakilzòng koonkalzalkalh vèlka
çirangkòvivaar oongkòvikkògn çiiroon kalzalvèlka 10
iiça nadipoorhrhi ènthâi yadipoorhrhi
thèèça nadipoorhrhi çivançèè vadipoorhrhi
nèèyaththèè ninrha nimala nadipoorhrhi
maayap pirhapparhòkkòm manna nadipoorhrhi
çiiraar pèrònthòrhâinam thèèva nadipoorhrhi 15
aaraatha inpam aròlhòmalâi poorhrhi
çivanavanèn çinthâiyòlh ninrha athanaal
avanarò lhaalèè avanthaalh vanhangngkiçh
çinthâi makilzaçh çivapòraa nhanthannâi
mònthâi vinâimòlzòthòm mooya òrâippanyaan 20
kanhnhòthalaan thankarònhâik kanhkaatda vanthèiythi
ènhnhòtharh kètdaa è1zilaar kalzalirhâignçi
vinhnhirhâinthò manhnhirhâinthò mikkaaiy vilhangkolhiyaaiy
ènhnhirhan thèllâi yeilaathaanèè ninpèrògnçiir
pollaa vinâiyèèn pòkalzòmaa rhonrharhiyèèn 25
pòllaakip pödaaiyp pòlzòvaaiy maramaakip
palviròka maakip parhavâiyaaiyp paampaakik
kallaaiy manitharaaiyp pèèyaaiyk kanhangkalhaaiy
vallaçòra raaki mònivaraaiyth thèèvaraaiyçh
çèllaaa ninrhaith thaavara çangkamaththòlh 30
èllaap pirhappòm pirhanthilâiththèèn èmpèròmaan
mèiyyèèòn ponnadikalh kanhdinrhò viidòrhrhèèn
òiyyaèn òlhlhaththòlh oongkaara maaiyninrha
mèiyyaa vimalaa vitâippaakaa vèèthangkalh
âiyaa ènaoongki aalznthakanrha nònhnhiyanèè 35
vèiyyaaiy thanhiyaaiy iyamaana naamvimalaa
poiyyaa yeinavèllaam pooyakala vantharòlhi
mèiygngnaana maaki milhirkinrha mèiyçhçòdarèè
ègngnaanam illaathèèn inpap pèròmaanèè
agngnaanam thannâi akalvikkòm nallarhivèè 40
aakkam alhavirhòthi illaaiy anâiththòlakòm
aakkòvaaiy kaappaaiy a1zippaaiy aròlhtharòvaaiy
pookkòvaaiy ènnâip pòkòvippaaiy nintholzòmpin
naarhrhaththin nèèriyaaiy çèèyaaiy nanhiyaanèè
maarhrham manangka1ziya ninrha marhâiyoonèè 45
karhanthapaal kannalodò nèiykalanthaarh poolaçh
çirhanthadiyaar çinthanâiyòlh thèènörhi ninrhò
pirhantha pirhapparhòkkòm èngkalh pèròmaan
nirhangkalhoo râinthòtâiyaaiy vinhnhoorka lhèèththa
marhâinthirònthaaiy èmpèròmaan valvinâiyèèn thannâi 50
marhâinthida mödiya maaya iròlâi
arhampaavam ènnòm aròngkayeirhrhaarh katdip
pòrhanthoolpoorth thèngkòm pòlzòvalzòkkò mödi
malagnçooròm onpathò vaayeirh kòdilâi
malangkap pòlanâinthòm vagnçanâiyâiçh çèiyya 55
vilangkò manaththaal vimalaa ònakkòk
kalanthaan paakik kaçinthòlh lhòròkòm
nalanthaan ilaatha çirhiyèèrhkò nalki
nilanthanmèèl vantharòlhi niilhkalzalkalh kaaatdi
naayeirh katâiyaaiyk kidantha adiyèèrhkòth 60
thaayeirh çirhantha thayaavaana thaththòvanèè
maaçarhrha çoothi malarntha malarçhçòdarèè
thèèçanèè thèènaa ramòthèè çivapòranèè
paaçamaam parhrharhòththòp paarikkòm aariyanèè
nèèça aròlhpòrinthò nègnçilvagn çangkèdap 65
pèèraathò ninrha pèròngkarònhâip pèèraarhèè
aaraa amòthèè alhavilaap pèmmaanèè
ooraathaar òlhlhath tholhikkòm olhiyaanèè
niiraaiy òròkkiyèn aaròyeiraaiy ninrhaanèè
inpamòn thònpamòm illaanèè òlhlhaanèè 70
anparòk kanpanèè yaavâiyòmaaiy allâiyòmaagn
çoothiyanèè thònniròlhèè thoonrhaap pèròmâiyanèè
aathiyanèè antham nadòvaaki allaanèè
iirththènnâi yaatkonhda ènthâi pèròmaanèè
körththamèiygn gnaanaththaarh konhdònharvaar thangkaròththin 75
nookkariya nookkèè nònhòkkariya nònhnhònharvèè
pookkòm varavòm pònharvòmilaap pònhnhiyanèè
kaakkòmèng kaavalanèè kaanhpariya pèèrolhiyèè
aarhrhinpa vèlhlhamèè aththaamik kaaiyninrha
thoorhrhaçh çòdarolhiyaaiyçh çollaatha nònhnhònharvaaiy80
maarhrhamaam vâiyakaththin vèvvèèrhèè vantharhivaam
thèèrhrhanèè thèèrhrhath thèlhivèèèn çinthanâiyòlh
örhrhaana ònhnhaa ramòthèè òtâiyaanèè
vèèrhrhò vikaara vidakkòdampi nòtkidappa
aarhrhèènèm âiyaa aranèèoo ènrhènrhò 85
poorhrhip pòkalznthirònthò poiykètdò mèiyaanaar
miitdingkò vanthò vinâippirhavi çharaamèè
kalhlhap pòlakkòrampâi katda1zikka vallaanèè
nalhlhiròlhil natdam payeinrhaadòm naathanèè
thillâiyòt köththanèè thènpaanhdi naatdaanèè 90
allarh pirhavi arhòppaanèè ooènrhò
çollarh kariyaanâiçh çollith thiròvadikkiilzçh
çolliya paatdin poròlhònharnthò çollòvaar
çèlvar çivapòraththin òlhlhaar çivanadikkiilzp
pallooròm èèththap panhinthò 95
namacceivaya vaalzca naathanthaalh valzca
imaippolzuthum enneignceil niingcaathaan thaalhvalzca
coocalzi iyaainhta curumanhithan thaalhvalzca
aacama maacinin rhainhnhippaan thaalhvalzca
eecan aneecan irhaiva nativalzca 5
veecang ketuiththaainhta veeinthanati velca
pirhapparhuiccum piigngnacanrhan peyicalzalcalh velca
purhaiththaariccuc ceeyoonrhan puungcalzalcalh velca
carangcuvivar ulhmacilzung cooncalzalcalh velca
ceirangcuvivar oongcuviiccuign ceiiroon calzalvelca 10
iicea natipoorhrhi einthai yatipoorhrhi
theecea natipoorhrhi ceivancee vatipoorhrhi
neeyaiththee ninrha nimala natipoorhrhi
maayap pirhapparhuiccum manna natipoorhrhi
ceiiraar peruinthurhainam theeva natipoorhrhi 15
aaraatha inpam arulhumalai poorhrhi
ceivanavanen ceiinthaiyulh ninrha athanaal
avanaru lhaalee avanthaalh vanhangngcic
ceiinthai macilzac ceivapuraa nhainthannai
muinthai vinaimulzuthum mooya uraippaniyaan 20
cainhṇhuthalaan thancarunhaiic cainhcaaitta vaintheyithi
einhṇhutharh keittaa elzilaar calzalirhaiigncei
viinhnhirhaiinthu mainhnhirhaiinthu miiccaayi vilhangcolhiiyaayi
einhnhirhain thellai yiilaathaanee ninperuignceiir
pollaa vinaiyieen pucalzumaa rhonrharhiyieen 25
pullaacip puutaayip pulzuvayi maramaacip
palviruca maacip parhavaiiyaayip paampaaciic
callaayi manitharaayip peeiyaayiic canhangcalhaayi
vallasura raaci munivaraayiith theevaraayic
cellaaa ninrhaiith thaavara ceangcamaiththulh 30
ellaap pirhappum pirhainthilhaiiththeen emperumaan
meyiyieeun ponnaticalh cainhtinrhu viiturhrheen
uyiyaen ulhlhaiththulh oongcaara maayininrha
meyiiyaa vimalaa vitaippaacaa veethangcalh
aiiyaa enaoongci aalzinthacanrha nuinhnhiyanee 35
veyiiyaayi thanhiiyaayi iyamaana naamvimalaa
poyiiyaa yiinavellaam pooyacala vaintharulhi
meyiigngnaana maaci milhircinrha meyicsutaree
eigngnaanam illaatheen inpap perumaanee
aigngnaanam thannai acalviiccum nallarhivee 40
aaiccam alhavirhuthi illaayi anaiiththulacum
aaiccuvayi caappaayi alzippaayi arulhtharuvayi
pooiccuvayi ennaip pucuvippaayi nintholzumpin
naarhrhaiththin neeriiyaayi ceeiyaayi nanhiiyaanee
maarhrham manangcalziya ninrha marhaiyoonee 45
carhainthapaal cannalotu neyicalainthaarh poolac
ceirhainthatiiyaar ceiinthanaiyulh theenuurhi ninrhu
pirhaintha pirhapparhuiccum engcalh perumaan
nirhangcalhoo raiinthutaiiyaayi viinhnhoorca lheeiththa
marhaiinthiruinthaayi emperumaan valvinaiyieen thannai 50
marhaiinthita muutiya maaya irulhai
arhampaavam ennum arungcayiirhrhaarh caittip
purhainthoolpoorith thengcum pulzuvalzuiccu muuti
malaigncioorum onpathu vayiirh cutilai
malangcap pulanaiinthum vaignceanaiyiaic ceyiya 55
vilangcu manaiththaal vimalaa unaiccuic
calainthaan paaciic caceiinthulh lhurucum
nalainthaan ilaatha ceirhiyieerhcu nalci
nilainthanmeel vaintharulhi niilhcalzalcalh caaaitti
naayiirh cataiiyaayiic citaintha atiyieerhcuith 60
thaayiirh ceirhaintha thaiyaavana thaiththuvanee
maacearhrha cioothi malarintha malarcsutaree
theeceanee theenaa ramuthee ceivapuranee
paaceamaam parhrharhuiththup paariiccum aariyanee
neecea arulhpuriinthu neignceilvaign ceangketap 65
peeraathu ninrha perungcarunhaip peeraarhee
aaraa amuthee alhavilaap pemmaanee
ooraathaar ulhlhaith tholhiiccum olhiiyaanee
niiraayi uruicciyien aaruyiiraayi ninrhaanee
inpamuin thunpamum illaanee ulhlhaanee 70
anparuic canpanee iyaavaiyumaayi allaiyumaaign
cioothiyanee thunnirulhee thoonrhaap perumaiyanee
aathiyanee aintham natuvaci allaanee
iiriththennai iyaaitcoinhta einthai perumaanee
cuuriththameyiign gnaanaiththaarh coinhtunharvar thangcaruiththin 75
nooiccariya nooickee nuṇhuiccariya nuinhṇhunharvee
pooiccum varavum punharvumilaap puinhnhiyanee
caaiccumeng caavalanee caainhpariya peerolhiyiee
aarhrhinpa velhlhamee aiththaamiic caayininrha
thoorhrhac sutarolhiiyaayic ciollaatha nuinhṇhunharvayi80
maarhrhamaam vaiyacaiththin vevveerhee vaintharhivam
theerhrhanee theerhrhaith thelhiveeen ceiinthanaiyulh
uurhrhaana uinhnhaa ramuthee utaiiyaanee
veerhrhu vicaara vitaiccutampi nuitcitappa
aarhrheenem aiiyaa araneeoo enrhenrhu 85
poorhrhip pucalzinthiruinthu poyikeittu meyiaanaar
miiittingcu vainthu vinaippirhavi saaraamee
calhlhap pulaiccurampai caittalziicca vallaanee
nalhlhirulhil naittam payiinrhaatum naathanee
thillaiyuit cuuiththanee thenpaainhti naaittaanee 90
allarh pirhavi arhuppaanee ooenrhu
ciollarh cariiyaanaic ciolliith thiruvatiicciilzc
ciolliya paaittin porulhunharinthu ciolluvar
celvar ceivapuraiththin ulhlhaar ceivanatiicciilzp
palloorum eeiththap panhiinthu 95
:namachchivaaya vaaazhka :naathanthaa'l vaazhka
imaippozhuthum en:nenjsil :neengkaathaan thaa'lvaazhka
koakazhi yaa'nda kuruma'nithan thaa'lvaazhka
aakama maaki:nin 'ra'n'nippaan thaa'lvaazhka
aekan a:naekan i'raiva nadivaazhka 5
vaekang keduththaa'nda vae:nthanadi velka
pi'rappa'rukkum pinjgnakan'ran peykazhalka'l velka
pu'raththaarkkuch saeyoan'ran poongkazhalka'l velka
karangkuvivaar u'lmakizhung koankazhalka'l velka
sirangkuvivaar oangkuvikkunj seeroan kazhalvelka 10
eesa nadipoa'r'ri e:nthai yadipoa'r'ri
thaesa nadipoa'r'ri sivansae vadipoa'r'ri
:naeyaththae :nin'ra :nimala nadipoa'r'ri
maayap pi'rappa'rukkum manna nadipoa'r'ri
seeraar peru:nthu'rai:nam thaeva nadipoa'r'ri 15
aaraatha inpam aru'lumalai poa'r'ri
sivanavanen si:nthaiyu'l :nin'ra athanaal
avanaru 'laalae avanthaa'l va'nangngkich
si:nthai makizhach sivapuraa 'na:nthannai
mu:nthai vinaimuzhuthum moaya uraippanyaan 20
ka'n'nuthalaan thankaru'naik ka'nkaadda va:ntheythi
e'n'nutha'r keddaa ezhilaar kazhali'rainjsi
vi'n'ni'rai:nthu ma'n'ni'rai:nthu mikkaay vi'langko'liyaay
e'n'ni'ra:n thellai yilaathaanae :ninperunjseer
pollaa vinaiyaen pukazhumaa 'ron'ra'riyaen 25
pullaakip poodaayp puzhuvaay maramaakip
palviruka maakip pa'ravaiyaayp paampaakik
kallaay manitharaayp paeyaayk ka'nangka'laay
vallasura raaki munivaraayth thaevaraaych
sellaaa :nin'raith thaavara sangkamaththu'l 30
ellaap pi'rappum pi'ra:nthi'laiththaen emperumaan
meyyaeun ponnadika'l ka'ndin'ru veedu'r'raen
uyyaen u'l'laththu'l oangkaara maay:nin'ra
meyyaa vimalaa vidaippaakaa vaethangka'l
aiyaa enaoangki aazh:nthakan'ra :nu'n'niyanae 35
veyyaay tha'niyaay iyamaana naamvimalaa
poyyaa yinavellaam poayakala va:ntharu'li
meynjgnaana maaki mi'lirkin'ra meychchudarae
enjgnaanam illaathaen inpap perumaanae
anjgnaanam thannai akalvikkum :nalla'rivae 40
aakkam a'lavi'ruthi illaay anaiththulakum
aakkuvaay kaappaay azhippaay aru'ltharuvaay
poakkuvaay ennaip pukuvippaay :ninthozhumpin
:naa'r'raththin :naeriyaay saeyaay :na'niyaanae
maa'r'ram manangkazhiya :nin'ra ma'raiyoanae 45
ka'ra:nthapaal kannalodu :neykala:nthaa'r poalach
si'ra:nthadiyaar si:nthanaiyu'l thaenoo'ri :nin'ru
pi'ra:ntha pi'rappa'rukkum engka'l perumaan
:ni'rangka'loa rai:nthudaiyaay vi'n'noarka 'laeththa
ma'rai:nthiru:nthaay emperumaan valvinaiyaen thannai 50
ma'rai:nthida moodiya maaya iru'lai
a'rampaavam ennum arungkayi'r'raa'r kaddip
pu'ra:nthoalpoarth thengkum puzhuvazhukku moodi
malanjsoarum onpathu vaayi'r kudilai
malangkap pulanai:nthum vanjsanaiyaich seyya 55
vilangku manaththaal vimalaa unakkuk
kala:nthaan paakik kasi:nthu'l 'lurukum
:nala:nthaan ilaatha si'riyae'rku :nalki
:nila:nthanmael va:ntharu'li :nee'lkazhalka'l kaaaddi
:naayi'r kadaiyaayk kida:ntha adiyae'rkuth 60
thaayi'r si'ra:ntha thayaavaana thaththuvanae
maasa'r'ra soathi malar:ntha malarchchudarae
thaesanae thaenaa ramuthae sivapuranae
paasamaam pa'r'ra'ruththup paarikkum aariyanae
:naesa aru'lpuri:nthu :nenjsilvanj sangkedap 65
paeraathu :nin'ra perungkaru'naip paeraa'rae
aaraa amuthae a'lavilaap pemmaanae
oaraathaar u'l'lath tho'likkum o'liyaanae
:neeraay urukkiyen aaruyiraay :nin'raanae
inpamu:n thunpamum illaanae u'l'laanae 70
anparuk kanpanae yaavaiyumaay allaiyumaanj
soathiyanae thunniru'lae thoan'raap perumaiyanae
aathiyanae a:ntham :naduvaaki allaanae
eerththennai yaadko'nda e:nthai perumaanae
koorththameynj gnaanaththaa'r ko'ndu'narvaar thangkaruththin 75
:noakkariya :noakkae :nu'nukkariya :nu'n'nu'narvae
poakkum varavum pu'narvumilaap pu'n'niyanae
kaakkumeng kaavalanae kaa'npariya paero'liyae
aa'r'rinpa ve'l'lamae aththaamik kaay:nin'ra
thoa'r'rach sudaro'liyaaych sollaatha :nu'n'nu'narvaay80
maa'r'ramaam vaiyakaththin vevvae'rae va:ntha'rivaam
thae'r'ranae thae'r'rath the'livaeen si:nthanaiyu'l
oo'r'raana u'n'naa ramuthae udaiyaanae
vae'r'ru vikaara vidakkudampi nudkidappa
aa'r'raenem aiyaa aranaeoa en'ren'ru 85
poa'r'rip pukazh:nthiru:nthu poykeddu meyaanaar
meeddingku va:nthu vinaippi'ravi saaraamae
ka'l'lap pulakkurampai kaddazhikka vallaanae
:na'l'liru'lil :naddam payin'raadum :naathanae
thillaiyud kooththanae thenpaa'ndi :naaddaanae 90
alla'r pi'ravi a'ruppaanae oaen'ru
solla'r kariyaanaich sollith thiruvadikkeezhch
solliya paaddin poru'lu'nar:nthu solluvaar
selvar sivapuraththin u'l'laar sivanadikkeezhp
palloarum aeththap pa'ni:nthu 95

Open the English Section in a New Tab
ণমচ্চিৱায় ৱাঅইলক ণাতন্তাল্ ৱাইলক
ইমৈপ্পোলুতুম্ এন্ণেঞ্চিল্ ণীঙকাতান্ তাল্ৱাইলক
কোকলী য়াণ্ত কুৰুমণাতন্ তাল্ৱাইলক
আকম মাকিণিন্ ৰণ্ণাপ্পান্ তাল্ৱাইলক
একন্ অনেকন্ ইৰৈৱ নটিৱাইলক 5
ৱেকঙ কেটুত্তাণ্ত ৱেণ্তনটি ৱেল্ক
পিৰপ্পৰূক্কুম্ পিঞ্ঞকন্ৰন্ পেয়্কলল্কল্ ৱেল্ক
পুৰত্তাৰ্ক্কুচ্ চেয়োন্ৰন্ পূঙকলল্কল্ ৱেল্ক
কৰঙকুৱিৱাৰ্ উল্মকিলুঙ কোন্কলল্কল্ ৱেল্ক
চিৰঙকুৱিৱাৰ্ ওঙকুৱিক্কুঞ্ চীৰোন্ কলল্ৱেল্ক 10
পীচ নটিপোৰ্ৰি এণ্তৈ য়টিপোৰ্ৰি
তেচ নটিপোৰ্ৰি চিৱন্চে ৱটিপোৰ্ৰি
নেয়ত্তে ণিন্ৰ ণিমল নটিপোৰ্ৰি
মায়প্ পিৰপ্পৰূক্কুম্ মন্ন নটিপোৰ্ৰি
চীৰাৰ্ পেৰুণ্তুৰৈণম্ তেৱ নটিপোৰ্ৰি 15
আৰাত ইন্পম্ অৰুলুমলৈ পোৰ্ৰি
চিৱনৱন্এন্ চিণ্তৈয়ুল্ ণিন্ৰ অতনাল্
অৱনৰু লালে অৱন্তাল্ ৱণঙঙকিচ্
চিণ্তৈ মকিলচ্ চিৱপুৰা ণণ্তন্নৈ
মুণ্তৈ ৱিনৈমুলুতুম্ মোয় উৰৈপ্পন্য়ান্ 20
কণ্ণুতলান্ তন্কৰুণৈক্ কণ্কাইটত ৱণ্তেয়্তি
এণ্ণুতৰ্ কেইটটা এলীলাৰ্ কললিৰৈঞ্চি
ৱিণ্ণাৰৈণ্তু মণ্ণাৰৈণ্তু মিক্কায়্ ৱিলঙকোলিয়ায়্
এণ্ণাৰণ্ তেল্লৈ য়িলাতানে ণিন্পেৰুঞ্চীৰ্
পোল্লা ৱিনৈয়েন্ পুকলুমা ৰোন্ৰৰিয়েন্ 25
পুল্লাকিপ্ পূটায়্প্ পুলুৱায়্ মৰমাকিপ্
পল্ৱিৰুক মাকিপ্ পৰৱৈয়ায়্প্ পাম্পাকিক্
কল্লায়্ মনিতৰায়্প্ পেয়ায়্ক্ কণঙকলায়্
ৱল্লচুৰ ৰাকি মুনিৱৰায়্ত্ তেৱৰায়্চ্
চেল্লাঅ ণিন্ৰইত্ তাৱৰ চঙকমত্তুল্ 30
এল্লাপ্ পিৰপ্পুম্ পিৰণ্তিলৈত্তেন্ এম্পেৰুমান্
মেয়্য়েউন্ পোন্নটিকল্ কণ্টিন্ৰূ ৱীটুৰ্ৰেন্
উয়্য়এন্ উল্লত্তুল্ ওঙকাৰ মায়্ণিন্ৰ
মেয়্য়া ৱিমলা ৱিটৈপ্পাকা ৱেতঙকল্
ঈয়া এনওঙকি আইলণ্তকন্ৰ ণূণ্ণায়নে 35
ৱেয়্য়ায়্ তণায়ায়্ ইয়মান নাম্ৱিমলা
পোয়্য়া য়িনৱেল্লাম্ পোয়কল ৱণ্তৰুলি
মেয়্ঞ্ঞান মাকি মিলিৰ্কিন্ৰ মেয়্চ্চুতৰে
এঞ্ঞানম্ ইল্লাতেন্ ইন্পপ্ পেৰুমানে
অঞ্ঞানম্ তন্নৈ অকল্ৱিক্কুম্ ণল্লৰিৱে 40
আক্কম্ অলৱিৰূতি ইল্লায়্ অনৈত্তুলকুম্
আক্কুৱায়্ কাপ্পায়্ অলীপ্পায়্ অৰুল্তৰুৱায়্
পোক্কুৱায়্ এন্নৈপ্ পুকুৱিপ্পায়্ ণিন্তোলুম্পিন্
ণাৰ্ৰত্তিন্ নেৰিয়ায়্ চেয়ায়্ ণণায়ানে
মাৰ্ৰম্ মনঙকলীয় ণিন্ৰ মৰৈয়োনে 45
কৰণ্তপাল্ কন্নলোটু ণেয়্কলণ্তাৰ্ পোলচ্
চিৰণ্তটিয়াৰ্ চিণ্তনৈয়ুল্ তেনূৰি ণিন্ৰূ
পিৰণ্ত পিৰপ্পৰূক্কুম্ এঙকল্ পেৰুমান্
ণিৰঙকলো ৰৈণ্তুটৈয়ায়্ ৱিণ্ণোৰ্ক লেত্ত
মৰৈণ্তিৰুণ্তায়্ এম্পেৰুমান্ ৱল্ৱিনৈয়েন্ তন্নৈ 50
মৰৈণ্তিত মূটিয় মায় ইৰুলৈ
অৰম্পাৱম্ এন্নূম্ অৰুঙকয়িৰ্ৰাৰ্ কইটটিপ্
পুৰণ্তোল্পোৰ্ত্ তেঙকুম্ পুলুৱলুক্কু মূটি
মলঞ্চোৰুম্ ওন্পতু ৱায়িৰ্ কুটিলৈ
মলঙকপ্ পুলনৈণ্তুম্ ৱঞ্চনৈয়ৈচ্ চেয়্য় 55
ৱিলঙকু মনত্তাল্ ৱিমলা উনক্কুক্
কলণ্তঅন্ পাকিক্ কচিণ্তুল্ লুৰুকুম্
ণলণ্তান্ ইলাত চিৰিয়েৰ্কু ণল্কি
ণিলণ্তন্মেল্ ৱণ্তৰুলি ণীল্কলল্কল্ কাঅইটটি
ণায়িৰ্ কটৈয়ায়্ক্ কিতণ্ত অটিয়েৰ্কুত্ 60
তায়িৰ্ চিৰণ্ত তয়াৱান তত্তুৱনে
মাচৰ্ৰ চোতি মলৰ্ণ্ত মলৰ্চ্চুতৰে
তেচনে তেনা ৰমুতে চিৱপুৰনে
পাচমাম্ পৰ্ৰৰূত্তুপ্ পাৰিক্কুম্ আৰিয়নে
নেচ অৰুল্পুৰিণ্তু ণেঞ্চিল্ৱঞ্ চঙকেতপ্ 65
পেৰাতু ণিন্ৰ পেৰুঙকৰুণৈপ্ পেৰাৰে
আৰা অমুতে অলৱিলাপ্ পেম্মানে
ওৰাতাৰ্ উল্লত্ তোলিক্কুম্ ওলিয়ানে
ণীৰায়্ উৰুক্কিয়েন্ আৰুয়িৰায়্ ণিন্ৰানে
ইন্পমুণ্ তুন্পমুম্ ইল্লানে উল্লানে 70
অন্পৰুক্ কন্পনে য়াৱৈয়ুমায়্ অল্লৈয়ুমাঞ্
চোতিয়নে তুন্নিৰুলে তোন্ৰাপ্ পেৰুমৈয়নে
আতিয়নে অণ্তম্ ণটুৱাকি অল্লানে
পীৰ্ত্তেন্নৈ য়াইটকোণ্ত এণ্তৈ পেৰুমানে
কূৰ্ত্তমেয়্ঞ্ ঞানত্তাৰ্ কোণ্টুণৰ্ৱাৰ্ তঙকৰুত্তিন্ 75
ণোক্কৰিয় ণোক্কে ণূণুক্কৰিয় ণূণ্ণুণৰ্ৱে
পোক্কুম্ ৱৰৱুম্ পুণৰ্ৱুমিলাপ্ পুণ্ণায়নে
কাক্কুমেঙ কাৱলনে কাণ্পৰিয় পেৰোলিয়ে
আৰ্ৰিন্প ৱেল্লমে অত্তামিক্ কায়্ণিন্ৰ
তোৰ্ৰচ্ চুতৰোলিয়ায়্চ্ চোল্লাত ণূণ্ণুণৰ্ৱায়্80
মাৰ্ৰমাম্ ৱৈয়কত্তিন্ ৱেৱ্ৱেৰে ৱণ্তৰিৱাম্
তেৰ্ৰনে তেৰ্ৰত্ তেলিৱেএন্ চিণ্তনৈয়ুল্
ঊৰ্ৰান উণ্না ৰমুতে উটৈয়ানে
ৱেৰ্ৰূ ৱিকাৰ ৱিতক্কুতম্পি নূইটকিতপ্প
আৰ্ৰেন্এম্ ঈয়া অৰনেও এন্ৰেন্ৰূ 85
পোৰ্ৰিপ্ পুকইলণ্তিৰুণ্তু পোয়্কেইটটু মেয়্আনাৰ্
মীইটটিঙকু ৱণ্তু ৱিনৈপ্পিৰৱি চাৰামে
কল্লপ্ পুলক্কুৰম্পৈ কইটতলীক্ক ৱল্লানে
ণল্লিৰুলিল্ ণইটতম্ পয়িন্ৰাটুম্ ণাতনে
তিল্লৈয়ুইট কূত্তনে তেন্পাণ্টি ণাইটটানে 90
অল্লৰ্ পিৰৱি অৰূপ্পানে ওএন্ৰূ
চোল্লৰ্ কৰিয়ানৈচ্ চোল্লিত্ তিৰুৱটিক্কিইলচ্
চোল্লিয় পাইটটিন্ পোৰুলুণৰ্ণ্তু চোল্লুৱাৰ্
চেল্ৱৰ্ চিৱপুৰত্তিন্ উল্লাৰ্ চিৱনটিক্কিইলপ্
পল্লোৰুম্ এত্তপ্ পণাণ্তু 95
 
 

Copyright © 2018 Thevaaram.org. All rights reserved.