విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
ఒకటవ తిరుమురై
136 పది పాటల కూటమి, 1469 పాసురములు, 88 ఆలయములు
001 తిరుప్పిరమబురం
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
పాసుర సంఖ్య : 7 పాసురము : నట్టబాడై

சடைமுயங்குபுன லன்அனலன்னெரி வீசிச்சதிர்வெய்த
உடைமுயங்குமர வோடுழிதந்தென துள்ளங்கவர்கள்வன்
கடன்முயங்குகழி சூழ்குளிர்கானலம் பொன்னஞ்சிறகன்னம்
பெடைமுயங்குபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே.

సడైముయంగుబున లన్అనలన్నెరి వీసిచ్చదిర్వెయ్ద
ఉడైముయంగుమర వోడుళిదందెన తుళ్ళంగవర్గళ్వన్
కడన్ముయంగుహళి సూళ్గుళిర్గానలం పొన్నంజిఱహన్నం
పెడైముయంగుబిర మాబురమేవియ పెమ్మానివనండ్రే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>1====>1001007===>../../isai/01/1001007.mp3

Get the Flash Player to see this player.

குரலிசை: தருமபுரம் ப. சுவாமிநாதன்,
உரிமை: வாணி பதிவகம், கால்வாய் சாலை, திருவான்மியூர், சென்னை 600041
www.vanirec.com
 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

జఠాధారుడై, ఆ జఠలనుండి జలము ధారగా కార,
తన గొప్పదనమును చాటుచున్నట్లుగా, ఒక హస్తమున అగ్నిని పట్టుకొని దానిని అటునిటు త్రిప్పుతూ,
మెడలో ధరించిన త్రాచుపాములు చాతిని చుట్టిన వస్త్రముపై అటు(నిటు కదలాడ ,
చల్లని సముద్ర తీరమున, నదీజలములన్నియు ఆ సముద్రమున సంగమించు ప్రాంతమున గల ఉద్యానవనమున,
తాను కూడా ఆ సర్పములవలే లయబద్ధముగా అటునిటు కదులుతూ, నృత్యమును చేస్తూ నా మననును దోచాడు..

[ అనువాద ము: సశికళ దివాకర్,2009]
சிறபி