విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
ఒకటవ తిరుమురై
136 పది పాటల కూటమి, 1469 పాసురములు, 88 ఆలయములు
001 తిరుప్పిరమబురం
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
పాసుర సంఖ్య : 8 పాసురము : నట్టబాడై

வியரிலங்குவரை யுந்தியதோள்களை வீரம்விளைவித்த
உயரிலங்கையரை யன்வலிசெற்றென துள்ளங்கவர்கள்வன்
துயரிலங்கும்முல கிற்பலவூழிகள் தோன்றும்பொழுதெல்லாம்
பெயரிலங்குபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே.

వియరిలంగువరై యుందియదోళ్గళై వీరమ్విళైవిత్త
ఉయరిలంగైయరై యన్వలిసెట్రెన తుళ్ళంగవర్గళ్వన్
తుయరిలంగుమ్ముల కిఱ్పలవూళిహళ్ తోండ్రుంబొళుదెల్లాం
పెయరిలంగుబిర మాబురమేవియ పెమ్మానివనండ్రే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>1====>1001008===>../../isai/01/1001008.mp3

Get the Flash Player to see this player.

குரலிசை: தருமபுரம் ப. சுவாமிநாதன்,
உரிமை: வாணி பதிவகம், கால்வாய் சாலை, திருவான்மியூர், சென்னை 600041
www.vanirec.com
 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

మిక్కిలి బలవంతుడు, పలు సాహసకృత్యములను గావించినవాడు,
తన భుజ బలముతో కైలాస పర్వతమును సైతము కదలించగల్గిన వాడు,
లంకాధిపతి అయిన రావణుని పరాక్రమమును కొల్లగొట్టిన ఆ కైలాస నాథుడు నా మనసును దోచాడు.
ఈతడు ఖచ్చితంగా బ్రహ్మపురమున వేంచేసి, ప్రకృతిసిద్ధమైన నష్టములు కలిగినప్పుడు, కష్టములు ప్రజల సంతోషములను అధికమించినప్పుడు,
ఆ కష్టములబారినుండి వారిని కాపాడుతూ, గొప్ప పేరు ప్రఖ్యాతులను పొందుతూ ఆనందముగా వెలసిన ఆ జగన్నాథుడే!

[ అనువాదము: సశికళ దివాకర్,2009]
சிறபி